?-?-?- پايداري ( جدول شماره ?-??)27
?-?-?- معماري پايدار (جدول شماره ?-??)28
?-?-?- تاريخچه معماري پايدار( جدول ?-??)29
?-?-?- بررسي المانهاي پايدار (جدول شماره ?-??)29
?-?-?- اصول معماري پايدار30
?-?-?- بررسي منابع پايداري ( جدول ?-??)31
?-?-?- محيط پايدار (جدول ?-??)32
?-?-?- الگوهاي معماري پايدار32
?-?-?- انرژي زيستي33
?-?-??- انرژي خورشيدي34
?-?-??- پوشش نماها با فتوولتاييک34
?-?-??- کار با شيشه و فتوولتاييک35
?-?-??- ايجاد سايه با فتوولتاييکها35
?-?-??- انرژي باد35
?-?-??- توربينهاي بادي36
?-?-??- انرژي سوخت سلولي36
?-?-??- انرژي ترکيبي36
?-?-??- حفظ انرژي37
?-?-??- سيستمهاي عايق بندي37
?-?-??- عايق بندي زيست محيطي37
?-?-??- عايق بندي پانلهاي سخت37
?-?-??- عايق بندي با پايه شيشه38
?-?-??- سيستمهاي گرمايش/ سرمايش38
?-?-??- سيستمهاي آب و مديريت اتلاف38
?-?-??- سيستم فاضلاب39
?-?-??- مديريت مواد زايد39
?-?-??- روشهاي طراحي خورشيدي غير فعال39
?-?-??- کسب مستقيم39
?-?-??- کسب غير مستقيم40
?-?-??- مصالح واکنشي گرمايي40
?-?-??- پنجرههاي ترموکروميک40
?-?-??- رنگهاي ترموکروميک41
?-?-??- گرماگرايي( ترموترافيک)41
?-?-??-پنجرههاي گرماگرا41
?-?-??- سيستمهاي تهويه اصلاح شده41
?-?-??- مصالح واکنشي- نوري42
فصل سوم اصول و ضوابط طراحي
?-?- استاندارد و ظوابط طراحي موزهها44
?-?- اندازههاي بدن انسان44
?-?- ضريب ابعاد بدن انسان در وضعيت ايستاده و نشسته، نسبت به قد ايستاده او( تصوير ?-?)45
?-?- ورودي و گيشه45
?-?- امنيت و اطلاعات46
?-?- سيرکولاسيون46
?-?- فضاي اداري46
?-?- گالريها47
?-?-کارگاه نگهداري و مرمت آثار48
?-??- انبارها48
?-??- فضاي سبز موزه48
?-??- آمفي تئاتر49
?-??- کتابخانه49
?-??- پژوهشي50
?-??-آموزشي50
?-??-پارکينگ50
?-??- تاسيسات50
?-??- نور پردازي در موزه50
?-??- شناسايي راهبردها53
?-??-?- راهبردهاي شکلي53
?-??-?- راهبردهاي عملکردي54
?-??-?- راهبردهاي زماني54
?-??-?- راهبردهاي اقتصادي54
?-??- برنامه ريزي فيزيکي54
فصل چهارم بررسي نمونه و مصاديق
?-?-?- موزه کوا برانلي( جدول شماره ?-?)61
?-?-?- موزه ايبره کامارگو( جدول شماره ?-?)63
?-?-?- موزه مرسدس بنز ( جدول شماره ?-?)65
?-?-?- موزه پل کلي ( جدول شماره ?-?)67
?-?-?- موزه ديانگ ( جدول شماره ?-?)68
?-?-?- موزه ملي هنر ( جدول شماره ?-??)70
?-?-?- موزه هنرهاي معاصر رزنتال (جدول شماره ?-??)72
فصل پنجم مطالعات اقليمي
?-?- مطالعات تاريخي- معماري اردبيل75
?-?-?- اردبيل در گذر تاريخ75
?-?-?- بافت تاريخي اردبيل75
?-?-?- خصوصيات فضاهاي شهري اردبيل76
?-?-?- خصوصيات فضاهاي معماري شهر اردبيل76
?-?-?- تحولات قرن اخير در معماري اردبيل76
?-?- بررسي جغرافيايي شهر اردبيل77
?-?-?- موقعيت جغرافيايي اردبيل77
?-?-?- بررسي اقليمي شهر اردبيل ( جدول شماره ?-?)77
?-?-?-توصيههاي اقليمي (جدول شماره ?-?)78
?-?-?- اصول رعايت شده در معماري بومي مناطق سرد (جدول شماره ?-?)79
?-?-?- موقعيت و ابعاد سايت (جدول شماره ?-?)80
فصل ششم تجزيه و تحليل سايت
فصل هفتم مباني نظري و ايده کلي طرح
منابع و مأخذ:99
فهرست جدولها
عنوان صفحه
جدول شماره ?-?- پيشينه تحقيق (ماخذ: پژوهشگر)4
جدول شماره ?-?-تعاريف موزه (ماخذ: پژوهشگر)9
جدول شماره ?-?- تاريخچه موزه (ماخذ: پژوهشگر)10
جدول شماره ?-?- عوامل موثر بر دامنه فعاليت موزهها ( ماخذ؛ پژوهشگر)14
جدول شماره ?-?- طبقه بندي و تيپولوژي موزهها ( ماخذ: حيدري و ساعتيان، ????)15
جدول شماره ?-?- بررسي رابطه فرهنگ با موزه (ماخذ: پژوهشگر)18
جدول شماره ?-?- بررسي نقش آموزشي در موزهها در توسعه پايدار( ماخذ: پژوهشگر)18
جدول شماره ?-?- بررسي نور در موزه( ماخذ: پژوهشگر)19
جدول شماره ?-?-تعاريف خط (ماخذ: پژوهشگر)20
جدول شماره ?-?- تاريخچه خط (ماخذ: پژوهشگر)20
جدول شماره ?-??- مفهوم خط (ماخذ: پژوهشگر)21
جدول شماره ?-??- حفاظت (ماخذ: پژوهشگر)21
جدول شماره ?-??- کاغذ، علل و اثرات زوال آن (ماخذ: پژوهشگر)22
جدول شماره ?-??- حفاظت و نگهداري کاغذهاي خطي( ماخذ؛ پژوهشگر)23
جدول شماره ( جدول شماره ?-??) تعاريف پايداري ( ماخذ: پژوهشگر)27
جدول شماره ?-??-تعاريف معماري پايدار (ماخذ: پژوهشگر)28
جدول شماره ?-??- تاريخچه معماري پايدار (ماخذ: پژوهشگر)29
جدول شماره ?-??- بررسي المانهاي پايدار (ماخذ : پژوهشگر)29

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

جدول شماره ?-??- بررسي منابع پايداري (ماخذ: پژوهشگر)31
جدول شماره ?-??- محيط پايدار (ماخذ: پژوهشگر)32
?-??- جدول شماره ?-?- برنامه فيزيکي فضاهاي موزه خط با رويکرد معماري پايدار55
?-??- جدول شماره ?-?- سطح اشغال (ماخذ: نگارنده)58
جدول شماره ?-?- موزه کوا برانلي (ماخذ: پژوهشگر)61
جدول شماره ?-?- تصاوير پروژه موزه کوا برنلي (ماخذ: پژوهشگر)62
جدول شماره ?-?- موزه ايبره کامارگو (ماخذ: پژوهشگر)63
جدول شماره ?-?- تصاوير پروژه موزه ايبره کامارگو (ماخذ: پژوهشگر)64
جدول شماره ?-?- موزه مرسدس بنز (ماخذ: پژوهشگر)65
جدول شماره ?-?- تصاوير پروژه موزه مرسدس بنز( ماخذ: پژوهشگر)66
جدول شماره ?-?- موزه پل کلي (ماخذ: پژوهشگر)67
جدول شماره ?-?- تصاوير پروژه موزه پل کلي (ماخذ: پژوهشگر)67
جدول شماره ?-?- موزه ديانگ (ماخذ: پژوهشگر)68
جدول شماره ?-??- تصاوير پروژه موزه ديانگ (ماخذ: پژوهشگر)69
جدول شماره ?-??- موزه ملي هنر (ماخذ : پژوهشگر)70
جدول شماره ?-??- تصاوير پروژه موزه ملي هنر (ماخذ: پژوهشگر)71
جدول شماره ?-??- موزه هنرهاي معاصر رزنتال( ماخذ : پژوهشگر)72
جدول شماره ?-??- تصاوير پروژه موزه هنرهاي معاصر رزنتال (ماخذ: پژوهشگر)73
جدول شماره ?-?- بررسي اقليمي اردبيل77
جدول شماره ?-?- بررسي اقليمي اردبيل (ماخذ: نگارنده)78
جدول شماره ?-?- بررسي اقليمي اردبيل (ماخذ: کسمايي، ????)79
جدول شماره ?-?- بررسي اقليمي اردبيل (ماخذ کسمايي، ????)80
فهرست تصاوير
عنوان صفحه
تصوير ?-?- ابعاد بدن انسان در وضعيت ايستاده و نشسته، نسبت به قد ايستاده او45
تصوير شماره ?-? استانداردهاي لازم براي موزه (ماخذ: نويفرت)53
?-?-?- تصاوير پروژه موزه کوا برانلي( جدول شماره ?-?)62
?-?-?- تصاوير پروژه موزه ايبره کامارگو( جدول شماره ?-?)64
?-?-?- تصاوير پروژه موزه مرسدس بنز (جدول شماره ?-?)66
?-?-?- تصاوير پروژه پل کلي (جدول شماره ?-?)67
?-?-?-تصاوير پروژه موزه ديانگ (جدول شماره ?-??)69
?-?-?- تصاوير پروژه موزه ملي هنر (جدول شماره ?-??)71
?-?-?- تصاوير پروژه موزه هنرهاي معاصر رزنتال (جدول شماره ?-??)73
تصوير شماره ?-?- موقعيت مکاني پروژه (ماخذ گوگل)80
?-?-?- تصوير هواي از موقعيت سايت ( تصوير شماره ?-?)83
تصوير شماره ?-?- تصوير هوايي از موقعيت سايت( ماخذ: گوگل)83
تصوير شماره ?-?- دسترسيهاي سايت ( ماخذ: گوگل)83
تصوير شماره ?-?- کاربريهاي سايت84
?-?-?- کاربريهاي سايت (تصوير شماره ?-?)84
?-?-?- دسترسيهاي سايت ( تصوير شماره ?-?)83
?-?-?- موقعيت مکاني پروژه (تصوير شماره ?-?)80
?-?- مراحل طراحي (تصوير شماره ?-?)86
?-?- سايت پلان (تصوير شماره ?-?)90
?-?- پلان ساختمان موزه (تصوير شماره ?-?)91
?-?- پرسپکتيو موزه (تصوير شماره ?-?)94
?-?- رندرهاي تري دي مکس (تصوير شماره ?-?)97
چکيده
ساختمانها حدود نيمي از کل انرژي و مواد خام کل جهان را مصرف مي کنند و رشد عظيم تقاضاي انرژي در سراسر جهان، به وسيله منابع محدود انرژي فسيلي( زغال سنگ، نفت يا گاز) باعث به وجود آمدن مشکلاتي مربوط به مسايل زيست محيطي و انتشار گازهاي گلخانهاي در جهان شده است. از جهتي بخشي از ساختمان بيشترين پتانسيل را براي کاهش انتشار گازهاي گلخانهاي درا مي باشد. از اين رو معماري پايدار به يکي از وسيعترين حوزههاي تمرکز در مطالعات علمي مرتيط با ايجاد محيط زيست سالم و ارتقاي کيفيت زندگي ساکنان شهرها تبديل شده است. فرايند پايداري در مهماري فرايندي کهن است که در دنياي امروز به تحليل و تبيين اصول آن پرداخته شده است، همان طور که در اين تحقيق مشاهده مي شود يکي از راههاي توسعه پايدار موزه استفاده از الگوهاي تجديد پذير در منطقه است. در اين تحقيق هدف تبيين الگوهاي طراحي معماري موزه در جهت ساخت موزه پايدار و متناسب با نياز و فرهنگ جامعه است، که نه تنها آسيبي به محيط اطراف خود نرساند بلکه نمونهاي براي رشد فرهنگ و هنر در جهت ساخت آيندهاي پايدار باشد. با توصيف موزه پايدار ساخته شده و اصول معماري پايدار به تحليل و ارائه راهکارهاي طراحي معماري پرداخته شده است. استفاده از الگوهاي مصالح پايدار، انرژيهاي تجديد پذير و سامانه خورشيدي به عنوان اصولي پايدار براي طراحي موزه پيشنهاد مي شود.
واژههاي کيليدي: موزه، خط، معماري پايدار، اردبيل.
فصل اول
كليات پژوهش
?-?- مقدمه:
موزه مهمترين و تاثير گذارترين سازمان و نهاد فرهنگي است که تاکنون بشر به آن دست يافته است، چرا که بر خلاف ديگر نهادها، ابزار و بسترها، همچون فيلم، کتاب، انواع هنرها و غيره خروجي ملموس آن، تلاش ذهني و هنرمندانه فرد يا گروهي است و همواره در مميزي با واقعيت و باورپذيري، ايجاد شک، ترديد و مخالفت را براي مخاطب، محفوظ مي دارد. در حالي که در موزه مخاطب را با واقعيتهاي بلامنازعه که متاثر از آثار حقيقي بجاي مانده و ارائه شده روايت مي شوند همراه ساخته و خود اوست که با تمام حواس خود به کشف و شهود دست يافته و بدون هيچ منازعهاي به باور مي رسد و خود تداوم دهنده آن مي شود. امروزه موزه وظيفه دارد در جهاني که دائما متحول
مي شود نيروي درک هميشه جديدي را در مورد اتصال بين گذشته و آينده پيدا کند. پس موزه وظيفه دارد پيوسته روشهاي جديدي را براي نمايش و عرضه مجموعههايش جستجو کند.
?-?- بيان مسئله:
توليد پيامهاي متفاوتي که سناريوي کلي و جزئي توليد مي شود، جهت طرح در موزه نياز به تبديل شدن به بيان موزهاي دارد که ضرورت آن شناخت موزه در شکل امروزي است. با گسترش و رشد موزهها به ويژه در حوزه موضوعي، حريم موضوعي موزه چنان گسترده که ديگر محدود به روايت تاريخي نبوده و به جنبههاي ديگر پديدهها توجه نشان مي دهد( کارگر، ????).
امروزه موزهها نمادها و شاخصههاي جريانهاي معماري معاصر بوده و بيشترين نقش را در آشنايي و جلب توجه عموم مردم به هنرهاي معماري دارند، نقشي که در سالهاي نخست قرن بيستم بر عهده آسمان خراشها بود. اما اکنون تفکرات افراطي و هيجانات اوليه بلند مرتبه سازي در جهان فروکش کرده و توجه دولتها، روشنفکران و از همه مهمتر عموم مردم، به اهميت فضاهاي
فرهنگي- هنري جلب شده است. بدين ترتيب معماري چنين فضاهايي نيز بيشتر از ساير کاربريها با زندگي روزمره مردم در ارتباط بوده و موفق به جلب نظر آنان به هنر معماري مي شود، حاصل تمامي اين اتفاقات مطرح شدن معماري موزهها بهعنوان نماد و شاخصه هزاره سوم مي باشد. امروزه جايگاه موزه فراتر از محلي صرفا براي حمل، نگهداري و يا نمايش آثار هنري مي باشد( طالبيان، آتشي و نبي زاده، ????).
موزه جايگاه زنده ايست تا نسل امروز را به زباني که در خور اوست جذب کند. آرايش موزه در درجه اول نقش عمدهاي در جذب مخاطب دارد( ستاري، ????). امروزه محيط زيست، صرفه جويي در مصرف انرژيهاي فسيلي و توسعه پايدار به مباحث بسيار مهم و رايج در سطح بين المللي تبديل شدهاند. به طوري که حفظ منابع انرژي، جلوگيري از آلوده کردن زمين و محيط زيست، کاهش ميزان مصرف انرژيهاي فسيلي و هم زيستي با شرايط طبيعي و اقليمي مبدل به يکي از مهمترين تدابير در معماري و شهر سازي شده و معماران و شهرسازان را ملزم به رعايت اصول و قواعد خاصي در زمينه ساخت و ساز مي کند. افزايش مداوم جمعيت کشورهاي جهان را بيش از بيش با مشکل کمبود انرژي روبه رو ساخته و حيات بشر را تهديد مي کند. شايد با کوشش مداوم دانشمندان، پرتو اميدي بر چهره حيات بر روي کره خاکي بتابد و بيم متلاشي شدن تمدن بشر در اثر کمبود انرژي و کثرت آلودگي محيط، از بين برود. يکي از مهمترين عوامل آلوده کننده محيط زيست در جهان و به خصوص در کشور ما ايران، مصرف انرژي فسيلي در فضاهاي ساختمان براي تهيه آب گرم مصرفي و تامين گرماي فضاي ساختمان است، که روز افزون به تعداد مصرف کنندگان سوختهاي فسيلي(که در واقع پايههاي صنعت نوين جهان و از جمله ايران را شامل مي شود) افزوده مي شود. با اجراي اصول پايداري محيطي مي توان با اين مشکل مبارزه کرد.
?-?- اهميت و ضرورت انجام تحقيق:
موزه نقطه عطف پيوند جامعه و مردم با تاريخ، فرهنگ و دستاوردهاي نوين بشري است و در اين ميان آنچه نقش خود را پر رنگتر نشان مي دهد، فضاي مادي و معنوي موزههاست که حاصل مستقيم تاثير معماري موزه و معنويت حاکم بر آن معماري است. اين فضا به جهت نقش خود به عنوان يک ساختمان پايدار به گونهاي باشد که براي کاهش مصرف انرژي و آب و وابستگي به منابع تجديدناپذير، به پديد آمدن موزهاي پايدار کمک نمايد. بنابراين طراح براي ايجاد ارتباط بصري با مخاطبان بايد پيام رسان باشد. پيامي هدفدار جهت شناساندن محيط، اما پيام و کاربردي بودن آن يک بعد قضيه است، بعد ديگر جنبه زيباشناسانه و جهت زيبايي و مطلوب کردن محيط بايد باشد.
?-?- پيشينه تحقيق: (جدول شماره ?-?)
جدول شماره ?-?- پيشينه تحقيق (ماخذ: پژوهشگر)
نتيجه گيريمنبععنواننويسنده/گانسالموزه، محل استقرار آثار هنري، تاريخي، فرهنگي و ميراث ملتهاست. موزه نقطه عطف پيوند جامعخ و مردم با تاريخ، فرهنگ و دستاوردهاي نوين بشري است و در اين ميان آنچه رنگ خود را پر رنگ تر نشان مي دهد، فضاي مادي و معنوي موزههاست که حاصل مستقيم تاثير معماري موزه و معنويت حاکم بر آن معماري است ( زهادي، ????).معماري و ساختمان، شماره ??موزه، فضاهاي مادي و معنوي زهادي، احمد ????آشنايي با
– شناخت کلي تاريخچه موزه در جهان و ايران و انواع موزه
– دانش موزه داري
– ساختار و عملکرد موزه
– آموزش در موزهسازمان ميراث فرهنگيموزه دارينفيسي، نوشين دخت138?نقش حياطي موزهها در جوامع بشري نقشي بديع، ماندگار و مورج نابترين پديدههاي فرهنگي است. موزهها از معدود مراکز حافظ يادگاران نسلهاي گذشته و در حقيقت فرزندان هنر و تاريخ است.هر يک از آثار موزهاي دز عين بي زباني به هزار زبان سخن مي گويند زيرا اسناد معتبري از هنر فرهنگ و تاريخ را ارايه مي دهد بي شک وجود موزه به عنوان يک نهاد فرهگي در اجتماع بسيار ضروري است.انتشارات مهکامه چاپ اولآشنايي با موزه هاي ايرانياوري حسين و زينب رجبي1389موزه به عنوان يکي از جاذبههاي گردشگري جهان شناخته ميشود. آنها کارکردي گسترده در زمينه توسعه اين کسب و کار بزرگ جهان بر عهده دارند. اما از همه اينها گذشته و مقدم بر همه آنها موزه به عنوان سازماني غيراتفاعي در خدمت پيشرفت جامعه شناخته ميشوند که شواهد مادي مربوط به انسانها و محيط زيست را گرد آوري و حفاظت کرده به تعبير و تفسير آنها مي پردازد و آنها را به نمايش مي گذارد.انتشارات اصفهان چاپ اول صفحه 9موزه موزه داري و موزه هازاهدي محمد و بهاره حاجيها و مريم خيامباشي1387
?-?- جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق:
بهره گيري از دانش معماري پايدار در راستاي افزايش آسايش انسان و حداقل رساندن انرژي در طراحي معماري مجموعه موزه خط اردبيل بديع و نو خواهد بود.
?-?- اهداف تحقيق:
?-?-?- اهداف کلي:
• بررسي نقش طرح معماري فضا در فرايند توسعه و رشد فرهنگ اقتصادي.
• بررسي نقش محيط و طرح معماري فضا در به حداکثر رساندن آسايش انسان.
?-?-?- اهداف ويژه:
•بررسي نقش طرح معماري فضا در به حداقل رساندن انرژي.
•بررسي نقش محيط و انسان که کمترين تخريب را در محيط زيست داشته باشد و به پايداري عناصر، منابع و محيط برسد.
?-?- سازمانها، صنايع و گروههاي زينفع:
• سازمان محيط زيست اردبيل
•استانداري اردبيل
•سازمان مسکن و شهرسازي اردبيل
•سازمان شهرداري اردبيل
•سازمان نوسازي اردبيل
• منطقه مورد مطالعه( بلوار عطايي)
• سازمان ميراث و فرهنگي
?-?- سوالات تحقيق:
?. نقش طرح معماري فضا در فرايند توسعه و رشد فرهنگ اقتصادي چيست؟
?. چگونه مي توان از محيط و طرح معماري فضا در به حداکثر رساندن آسايش انسان بهره گرفت؟
?. نقش طرح معماري فضا در به حداقل رساندن انرژي چيست؟
?. چه نوع طراحي براي محيط کالبدي موزه باعث کمترين تخريب در منابع، عناصر و محيط
مي شود؟
?-?- فرضيههاي تحقيق:
?. به نظر مي رسد مي توان نقش طرح محيط و طرح معماري فضا در به آسايش رساندن انسان بررسي کرد.
?.به نظر مي رسد مي توان از طرح معماري فضا در فرايند توسعه و رشد فرهنگ بهره گرفت.
?. به نظر مي رسد طراحي معماري براي محيط کالبدي موزه باعث کمترين تخريب در منابع، عناصر و محيط شود.
?. به نظر مي رسد طراحي معماري براي محيط کالبدي موزه باعث صرفه جويي در انرژي شود.
?-??- روش تحقيق:
?-??-?- شرح کامل روش تحقيق بر حسب هدف، نوع دادهها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهبزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفکيک):
روش تحقيق پژوهش حاصل از نوع توصيفي- تحليلي در تبيين فضاهاي معماري پايدرا و ارتباط آن با موزه مي باشد. نوع دادهها در اين تحقيق شامل موزه، خط و معماري پايدار مي باشد با رجوع به اسناد و مدارک مرتبط و بنيانهاي نظري در رابطه با محيط رشد توسعه و فرهنگ اقتصادي مي توان به برخي معيارها و پارامترها در طراحي معماري فضاهاي مرتبط اشاره کرد و در قالب روش استدلال منطقي ضمن اشاراتي به چرايي انتخاب و درستي معيارها از جنبه تحليلي، به ارائه ديدگاهها و نظراتي چند در بهبود و ساماندهي رويه حاکم بر طراحي معماري اين فضاها پرداخت.
?-??-?- متغيرهاي مورد بررسي در قالب يک مدل مفهومي و شرح چگونگي بررسي و اندازه گيري متغيرها:
متغير مستقل: معماري پايدار و تاثير آن بر فضاها مورد مطالعه قرار مي گيرد.
متغير وابسته: اقليم، انسان، فرهنگ و محيط زيست که با طراحي موزه هماهنگ مي باشد.
متغير کمي: اندازه گيري ميزان تاثير معماري پايدار در ساخت موزه و طبيعت اطراف آن در افزايش آسايش انسان.
متغير کيفي: محيط معماري طراحي شده و کيفيت آن به گونهاي موثر در به حداقل رساندن انرژي.
?-??-?- شرح کامل روش (ميداني، کتابخانهاي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش برداري و غيره)
?-??-?- گردآوري دادهها:
ابزار گردآوري دادهها شامل: مطالعات کتابخانهاي، اسناد و مدارک موجود و کتب و سايتهاي مرتبط با طراحي معماري موزه خط با رويکرد معماري پايدار مي باشد.
?-??-?- جامعه آماري، روش نمونه گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):
?-??-?- روش و ابزار تجزيه و تحليل دادهها:
در اين تحقيق از نرم افزارهاي زير استفاده شده است:
• جهت گردآوري اطلاعات و مباني نظري مربوط به تحقيق از نرم فزار وورد استفاده شده است.
• براي طراحي معماري فضا و محيط در قالب دو بعدي از نرم افزار اتوکد استفاده شده است.
• جهت مدل سازي و شبيه سازي طرح از نرم افزار تيريدي مکس استفاده شده است.
• جهت ارائه و پوستر نهايي کار از نرم افزار فتوشاپ استفاده شده است.
فصل دوم
ادبيات پژوهش
?- ادبيات موضوع
?-?-?- موزه(جدول شماره?-?)
جدول شماره ?-?-تعاريف موزه (ماخذ: پژوهشگر)
تعاريف موزه منبعکتاب(مقاله)نويسندهسالدر مورد برداشت مفهوم موزه در ايران، اعتماد السلطنه در روزنامه شرف چنين مي نويسد: “موزه به اصطلاح اهالي فرنگ،عبارت است از مکان و محلي که مخزن آثار قديمي و اشياء بوده و نفايس و مستضرفات دنياست و مي توان گفت که موزه مقياس شهور و ميزان عقول و درجه افهام اصناف و مرآت ادراک سلاسل است، مشکلات لاينحل در اينجا حل مي شود و بر معلومات تاريخي شهود اقامه مي نمايد”(آيت الله زاده شيرازي، ????).تهران، نشريه موزهها، شماره ??، سازمان ميراث فرهنگيسيماي
موزههاي کشورآيت الله زاده شيرازي، باقر????در قرن بيستم موزه به سوي فضاي فرهنگي جديد به پيش مي رود و به نوعي ذهنيت تبديل مي شود. موزهها ديگر تنها وظيفه حفاظت از مجموعهها و مرمت آنها، به نمايش گذاشتن آنها براي عموم و کاربرد پژوهشي صرف را به عهده ندارند. موزه، مرکز فرهنگي و پذيرايي کنفرانسها، نمايشهاي مختلف، کتابخانهها، نگارخانهها، مراکز آموزشي، رستورانها و مکانهاي فروش کتاب، محصولات گرافيکي، يادگارها و اشياي متنوع است. به دنبال موزه هنرهاي کاربردي، موزههاي قوم شناسي، موزه هواي آزاد، موزههاي علوم، حمل و نقل، پست، انواع بازيها و… مي آيند( کريمي، ????).تهران، نشريه موزهها، شماره ??، سازمان ميراث فرهنگياکو موزه، موزه انسان و بومکريمي، اصغر????کلمه موزه مشتق از کلمه “ميوزيوم” لاتين است که آن نيز از کلمه “موسيون” يوناني گرفته شده است و در اصل به معناي جايگاه و معبد ًموزًها است.بنابر اساطير يونان باستان موزها يا موسها نه الهه يوناني بودند که پدرشان زيوس و مادرشان منموسونه بود. هريک از موزها مظهر يکي از هنرهاي رايج يوناني بودند. مثلا يکي الهه ياموز شعر بود و ديگري موسيقي و ديگري تاريخ. مطابق اساطير يوناني، خود منموسونه دختر آسمان و زمين است. او الهه خاطره و تذکر و ياد است. بنابر آنچه گذشت، مادر همه هنرها حافظه و خاطره است و لذا هنري اصيل است که از مادر زاده شده باشد و مسبوق به ياد و تذکر باشد. همين ياد و تذکر است که مبدا همه معارف و حقايق اصيل است.( بهشتي، ????).تهران، نشريه موزهها، شماره ??، سازمان ميراث فرهنگيموزهبهشتي، سيد محمد????موزه، يک واژه هند و اروپايي تبار هلني است. صورت هلني آن تو موسيون يا موسيون است. در انديشه، فرهنگ و زبان عهد باستان يوناني معاني متفاوتي از آن افاده مي شده است. به جايي که در آن فلسفه، که همه معارف آن روز را شامل مي شد يا هنرهاي مختلف آموخته و تدريس مي شد چنانکه در عصر بطالسه اتلاق مي گرديد. نام موزه در عصر کلاسيک که معناي حقيقي آن را بيان مي کرد به مکاني گفته مي شد که نيايشگاه يا پرستشگاه موس ها يا موزها که در زبان فارسي متداول تر است بود.(ملاصالحي، ???? ).تهران، نشريه موزهها، شماره ??، سازمان ميراث فرهنگيموزه، پديده شرايط جديد تاريخيملاصالحي????به عبارتي مي شود گفت که موزه جايي است که در آن از طريق اشيا با
موضوعهايي ارتباط برقرار مي کنيم. اشيايي که ما در موزهها با آنها سرو کار داريم، شاني دارند. يکي از آنها، نقشي است که در طي زمان، در زندگي روزمره ما ايفا کردهاند. به عبارتي ديگر نقش عملکردي آنها مورد بحث است. موزه جاي ياد آوري است نه فقط جاي نگهداري و حفظ اشيا.
( طالبي، ????).تهران، نشريه موزهها، شماره ??، سازمان ميراث فرهنگيسرزمين ايران، يک موزه استطالبي، فرامرز????موزه از واژه يوناني ” موزين” به معناي مکان زندگي ” موز”، “الهه هنر و صنايع” در اساطير يونان باستان، اخذ شده است و در زبان انگليسي، تلفظ “ميوزيوم” و در زبان فرانسه، ” موزه” را به خود گرفته است. واژه موزه در حدود سال ???? ه.ش به زبان فارسي راه يافته و امروزه افزون بر لغت موزه از لغاتي همچون “تماشاگه” و ” گنجينه” نيز استفاده مي کنند (ياوري و رجبي، ????). انتشارات مهکامه آشنايي با موزههاي ايرانياوري، حسين. و رجبي، زينب ????موزهها حامل پيام و ناقل انديشه و جهان بينياند و دروازههاي گذشته انسانها را به سوي نسل امروز و آينده مي گشايند. آنها جايگاهي براي شناخت، گردآوري، آرايش، نگهداري، مطالعه و نمايش آثار دوران گذشته در
زمينههاي فرهنگ و تمدن، صنايع و فنون، به شيوه علمي و فني هستند که تحول و پيشرفت با افول و انحطاط اقوام و ملل را نشان مي دهند. فرهنگ و تمدنها در موزه ها در معرض نمايش هستند و به راحتي مي توان ارتباط فرهنگها را رد مورد پژوهش و بررسي قرار داد (حيدري و ساعتيان، ????). انتشارات سازمان ميراث و فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان اصفهاننگرشي نو به موزه هافاطمه، حيدري و رويا، ساعتيان????
?-?-?- تاريخچه موزه
جدول شماره ?-?- تاريخچه موزه (ماخذ: پژوهشگر)
تاريخچه موزه منبع کتاب(مقاله)نويسنده سالپيدايش موزه به عنوان يک موسسه عمومي و شاخص از ديگر موسسات، معمولا با نام نظريه پرداز فرانسوي که نظر خود را راجع به يک موزه مطلوب و ايده ال در سال ???? به چاپ رساند، عجين شده است. طرح وي بر اساس چندين مکان نمايشگاه و سراسري طويل بود که چهار حياط و يک ساختمتن آن را احاطه کرده و بدان ختم مي شدند. چنين تصور و ذهنيتي از موزه تاثير بسزايي در طرح هاي فضاهاي موزه اي قرن بعد گذاشت، چرا که تلاشهاي “دوران”، نه تنها يک الگو، بلکه يک مرجع محسوب شد.( ناصري پور، ????).تهران، نشريه موزهها، شماره ??، سازمان ميراث فرهنگيتاريخ معماري موزهناصري پور، محمد????تاريخ تشکيل نخستين موزه در ايران را بايد در گنجينه هاي گرانبهايي که باستان شناسان به دست آورده اند، جست و جو کرد و پس از آن به اين نکته اشاره کرد که موزه، سوغاتي ديگر از فرنگ بود که به دستور ناصرالدين شاه قاجار در داخل کاخ سلطنتي گلستان، با اختصاص تالاري به آن در ايران متولد شد و سپس همين مکان با ملحقاتي غني تر شده و به نام موزه همايوني گشايش يافت ( ياوري و رجبي، ????)انتشارات مهکامه آشنايي با موزههاي ايرانياوري، حسين و رجبي، زينب?????-?-?- تاريخچه موزه در جهان
تاريخ موزه به قرن سوم قبل از ميلاد بر ميگردد. در آن قرن موزه اسکندريه توسط سلسله مصري-يوناني بطالمه تاسيس گرديد که تا قرن سوم بعد از ميلاد با فراز و نشيبهايي به فعاليت خود ادامه داد و در آن قرن به علت اغتشاشات و تحولات مختلف مدني نابود شد. موزه اسکندريه در ابتدا شامل اشيايي از قبيل مجسمههاي متفکران، وسايل ستاره شناسي و جراحي، عاجهاي فيل و پوست حيوانات نادر و يک پارک گياه شناسي و باغ وحش بود. اين موزه با گذشت زمان در واقع يک اکادمي يا دانشگاه فلسفه و نوعي انستيتو براي مطالعات پيشرفته تبديل شد که در آن خود، کتابخانه بزرگ بين المللي موزه اسکندريه شامل لوله کاغذ پاپيروس، که روي آنها کتابهاي مختلف نوشته شده بود و توسط اسکندر کبير جمع آوري گرديده بود. در بخش سلطنتي شهر به نام بروچيوم نگهداري مي گرديد. اقليدس سرپرست رياضيدانها بود و کتاب معروف خود “اساس هندسه” را در آنجا نوشت. از ساير دانشمندان، که با زيستن در قصرهاي سلطنتي از کتابخانهها و آزمايشگاههاي تحقيقاتي و ساير تسهيلات قصر بهره مند مي گرديدند، مي توان ارشميدس معروف را نام برد. اگر چه تفکر يوناني و رومي در رابطه با موزه با آن چه که امروز وجود دارد متفاوت بود، اما در دنياي باستاني نيز مجموعههايي عمومي از آثاري که داراي ارزش زيبايي، تاريخي و مذهبي بودهاند وجود داشته است. معبد يونان پر از اندوختههاي نذر شده، طلا و نقره و اشياي برنزي، مجسمهها و تنديسها، تابلوهاي نقاشي و حتي مخزن شمش براي مصرف عمومي در مواقع اضطراري بودهاند. مثلا آکروپليس در آتن را
مي توان به عنوان يکي از مراجع جمع آوري تابلوهاي نفيس نقاشي در قرن پانزدهم ياد کرد.( حيدري و ساعتيان، ????).

در قرون وسطا نام موزه به عنوان محلي بار برده مي شد که در آن جا مجموعههايي از اشياء کمياب و جالب ادوار گذشته از قبيل تاريخ طبيعي يا آثار هنري را به نمايش در مي آوردند. از همان زماني که علم و دانش زيبايي شروع به تقويت و بالندگي قدرت هنري کرد، روميان به خلاقيت هنري زايدالوصفشان و با تکيه بر ذوق و نبوغ خود صاحب مجموعهها و کلکسيونهاي نفيسي شدند. ولي ده قرن مساحمه و سهل انگاري از يک طرف و غارت و چپاول و سوء استفادههاي بيشماري از طرف ديگر، باعث شد که موجبات نابودي و محو اين نوع ثمرات گرانبها در گنجينهها جلوگيري به عمل آمد. ليکن با آغاز دوره رنسانس و بيداري و آگاهي دوباره ملتها از انهدام کامل اين گنجينهها جلوگيري به عمل آمد. به طوري که از اين پس کلکسيون کردن کارهاي هنري با جديت بيشتري به خصوص در مناطق اروپايي شمالي دنبال شد. شرايط لازم براي ايجاد موزه در دوره هلني و رومن و اواخر دوره ذنسانس در ايتاليا به وجود آمد(ياوري و رجبي، ????).
برخي از موزههاي مهم قرون بعدي را مي توان به طور اختصار به ترتيب زير نام برد: بر طبق
بررسيهاي انجام شده موزه اوفيزي در فلورانس قديميترين موزه اروپا محسوب مي شود که در سال ???? ميلادي تاسيس شد. سپس در قرن هفدهم ابتدا با ساخته شدن گالري نمايش اول آروندل (کلکسيونر معروف مجسمه) که طرح آن منسوب به اينگوجونز است، موزه سبک رنسانس در سال ???? ميلادي به بريتانيا راه يافت. در سال ???? ميلادي پاريس شاهد گشايش موزه تاريخ طبيعي بود و در بريتانيا نيز گالري دالويچ (توسط سوان طراحي شده بود) افتتاح گرديد، که تاسيس موزه آشمولين در شهر اکسفورد را در سال ???? ميلادي به دنبال داشت. موزه آشمولين را مي توان نخستين
موزهاي دانست که برخي از آثار مشرق زمين را جمع آوري و به نمايش گذاشت. سال ???? ميلادي را نقطه عطفي در تحول و تکامل موزهها شنناختهاند، زيرا در اين سال نويسنده فرانسوي لافونت دوسن- ين عقايد و انديشههاي نوين را درباره موزه عنوان کرد که موجب تحرک و دگرگوني محسوسي در موزهها شد و چهار سال پس از آن اولين موزه واقعي اروپا در قصر لوکزامبورگ به سال ???? ميلادي برپا گرديد. سپس موزههايي چون موزه بريتانيا در لندن در سال ???? ميلادي و موزه لوور در پاريس در سال ???? ميلادي و نخستين موزه در قاره آمريکا به نام موزه تاريخ طبيعي چارلستون در سال ???? ميلادي گشايش يافت. همچنين تاسيس موزه هرميتاژ در شهر لنينگراد روسيه در سال ???? ميلادي را مي توان نخستين موزه قاره آسيا به حساب آورد. در سده نوزدهم، ضمن آن که موزههاي موجود سير تکاملي خود را طي کردند، تعداد موزهها به سرعت افزايش يافت و برخي از کشورها که فاقد موزه بودند نيز اقدام به تاسيس موزه نمودند که از جمله آنها هند را مي توان پيشاهنگ آنها به حساب آورد. از خصوصيات بارز موزههاي اين دوره تنوع موضوعي آنها
مي باشند(حيدري و ساعتيان، ????).
?-?-?- تاريخچه موزه در ايران
اولين تاريخچه موزه در ايران در دوره سلسله هخامنشي و با شکلگيري حکومت مستقل ايران مشاهده کرد که صرفا جنبه خصوصي داشته تنها مورد استفاده حکام و امراي وقت قرار گرفته است
( ياوري و رجبي، ????).
در دوره قاجار در زمان حکومت ناصرالدين شاه واژه “موزه” به زبان فارسي راه يافت. ناصرالدين شاه قاجار با مشاهده موزههاي اروپايي در سفر سال ???? ه. ش خود به اروپا، انديشه تاسيس موزه به ايران را آورد و اولين موزه را در ارگ سلطنتي بنا نهاد. در اين مورد عمومي تهران توسط صنيع الدوله يا مرتضي خان ممتاز الملک بنا نهاده شده است، اختلاف نظر وجود دارد. در هر صورت اولين موزه در ايران در سال ???? ه.ش به نام موه ملي ايران در محل مدرسه دارلفنون افتتاح شد. سپس در سال ???? ميلادي دولت ايران ادارهاي به نام اداره عتيقات را به رياست ارج ميرزاي شاعر در يکي از تالارهاي عمارت قديمي وزارت حفظ معارف تاسيس کرد. متعاقبا ناتواني قاجار در حفظ ميراث فرهنگي و به يغما رفتن آثار فرهنگي توسط باستان شناسان خارجي از يکسو و گسترش جنبشهاي ملي از سوي ديگر باعث شد که جمعي از رجال فرهنگي انجمن آثار ملي را در سال ???? ه.ش تشکيل دهند. تلاش موسسان اين انجمن تصويب قانون حفظ آثار ملي را به دنبال داشت که در اجراي آن دولت در سال ???? ه. ش تصميم گرفت موزهاي در تهران بسازد که مديريت پروژه به آندره گدار معمار فرانسوي سپرده شد. اين موزه به نام موزه “ايرا ن باستان” به شکل کاخ فيروز آباد فارس ساخته شد و در سال ???? ه.ش افتتاح گرديد که آن را مي توان موزه مادر در کشور به حساب آورد( حيدري و ساعتيان، ????).
در سال ???? ه. ش با کشف آثار باستاني در تخت جمشيد، موزه تخت جمشيد جهت نگهداري اين اشياء به وجود آمد. در سال ???? ه.ش بناي موزه مردم شناسي ايران بنيان نهاده شد و پس از ?? سال موزه مردم شناسي در خيابان ارامنه (بوعلي) گشايش يافت. جهت ارايه هرچه بهتر آثار، موزه مردم شناسي به کاخ ابيض(در مجموعه کاخ گلستان) کهن سالترين موزه کشور انتقال يافت (???? ه.ش). در سال ???? ه.ش موزه قزوين در کلاه فرنگي شاه طهماسب، (بناي چهل ستون قزوين) برپا شد و در ادامه اين روند موزه چهل ستون اصفهان در کاخ چهل ستون افتتاح (???? ه.ش) و موزه هنرهاي تزييني در سال ???? ه.ش بنيان نهاده شد. موزه جواهرات در دي ماه ???? ه.ش در طبقه زيرين ساختمان بانک ملي ايران گشايش يافت. در سال ???? ه.ش موزههاي تبريز و گرگان و در سال ???? ه.ش موزه شوش و در سال ???? ه.ش موزه اروميه افتتاح شد که آثار موجود در اين موزهها بيشتر جنبه تاريخي و مردم شناسي داشته است. موزه رشت در سال ???? ه.ش و موزه گنجعلي خان کرمان در سال ???? ه.ش تاسيس شد. موزه مجموعه فرهنگي آزادي در سال ???? ه.ش و موزه خانه صبا در منزل مسکوني شادروان استاد ابوالحسن صبا در سال ???? ه.ش تاسيس و افتتاح شد. از سال ???? ه.ش به بعد تغيرات وسيعتري در زمينه توسعه و تکميل و تجهيز موزههاي ايران انجام گرفته است که به عنوان مثال ميتوان به موزههاي مردم شناسي، هنرهاي تزييني و صبا در تهران و موزه رشت، آبادان، شوش، هفت تپه، قزوين، کاخ رودسر، دژ شاهپور در خرم آبد و… بالاخره به موزه پاريس در ارگ کريم خاني شيراز اشاره کرد. سال ???? ه.ش اوج احداث بناهاي
موزهاي ايران بوده است. در اين سال انگيزه ايجاد بناهايي با عملکرد صرفا موزه عموميت مي بايد که
موزههاي هنرهاي معاصر، فرش، فرهنگسراي نياوران حاصل آن است (ياوري و رجبي، ????).
?-?-?- ويژگي مجموعهها
براي شناخت و درک صحيح اهميت جنبههاي فرهنگي، آموزشي و تحقيقي و همچنين نحوه سياستگذاري در موزهها و سازماندهي ارتباطي آنها توجه به ويژگيهاي مجموعههاي موزهاي امري حياتي است. ويژگيهاي مجموعهها در موزه نوعا به شرح ذيل قابل اشاره هستند:
? مجموعههاي دائره المعارفي با اهميت جهاني.
? مجموعههاي داراي اهميت فرهنگي و ملي.
? مجموعههاي داراي موضوعات ويژه که از نظر ملي يا بين المللي واجد اهميت مي باشند مانند
آنهايي که با منطقهاي با اهميت تاريخي تلفيق شدهاند.


دیدگاهتان را بنویسید