تجزيه تحليل داده ها از طريق آزمون تحليل واريانس( ANOVA) ومقايسه چندگانه از ميانگين هاودر صورت وجود اختلاف معنادار ازآزمون تعقيبي توکي وTوابسته با استفاده از نرم افزار SPSSنسخه 17در سطح معناداريP?0/05 انجام شده است.
يافته هاي پژوهش بيانگر آن بود که بعداز 8هفته تمرين استقامتي،قدرتي،موازي(استقامتي -قدرتي) موازي(قدرتي-استقامتي) تفاوت معناداري در توان هوازي بيشينه، توان بي هوازي وچابکي وترکيب بدني ديده نشد.
استقامت بين گروه هاي قدرتي و استقامتي تفاوت معناداري داشت؛ و در بين گروه هاي ديگر اختلاف معنا داري ديده نشد.
واژههاي کليدي:
تمرين موازي،توان هوازي،توان بي هوازي،چابکي،استقامت عضلاني،ترکيب بدني،

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

فصل اول
مقدمه و طرح پژوهش

1-1-مقدمه


پاسخی بگذارید