1-10 واحد آماري————————————————————————–28
1-11 محدوديت هاي تحقيق—————————————————————–28
1-12 تعريف مفاهيم تحقيق——————————————————————28
12-1 برنامه ريزي————————————————————————–29
1-12-1-1 تعريف برنامه ريزي—————————————————————-29
1-12-2 فرهنگ—————————————————————————29
1-12-2-1 تعريف فرهنگ——————————————————————-29
1-12-3 برنامه ريزي فرهنگي—————————————————————–30
1-12-3-1 تعريف برنامه ريزي فرهنگي———————————————————30
1-12-4 رفتار فرهنگي———————————————————————-31
1-12-4-1 تعريف رفتار فرهنگي ————————————————————31
1-12-5 رسانه —————————————————————————-31
1-12-5-1 تعريف رسانه———————————————————————31
1-13 چهارچوب نظري تحقيق—————————————————————-32
1-14 مدل تحليلي تحقيق- ——————————————————————32
فصل دوم
عنوان——————————————————————————— صفحه
2-1 برنامه ريزي—————————————————————————34
2-1-1 مقدمه—————————————————————————–34
2-1-2 تعريف کاربردي برنامه ريزي————————————————————34
2-1-3 انواع برنامه ريزي———————————————————————35
2-1-3-1 برنامه ريزي تخصصي—————————————————————35
2-1-3-2 برنامه ريزي جامع(استراتژيک)——————————————————–26
2-1-3-3 برنامه ريزي عملياتي(اجرايي)———————————————————37
2-1-4 مراحل برنامه ريزي——————————————————————-38
2-1-4-1شناسايي مقتضيات موجود(فرصت ها و محدوديت ها)—————————- ———-38
2-1-4-2 تعيين اهداف کوتاه مدت————————————————————-38
2-1-4-3 کسب اطلاعات کامل درباره فعاليت هاي ضروري——————————————39
2-1-4-4 طبقه بندي و تحليل اطلاعات———————————————————39
2-1-4-5 ارائه فرضيه هايي بر مبناي پيش بيني وضعيت آينده—————————————40
2-1-4-6 جستجوي بديل ها و برنامه هاي جايگزين———————————————–40
2-1-4-7 ارزيابي بديل هاي گوناگون———————————————————–40
2-1-4-8 انتخاب بديل مناسب—————————————————————-41
2 -1-4-9 تدوين برنامه هاي فرعي و پشتيباني—————————————————41
2-1-4-10 تنظيم توالي فعاليت ها و جداول زماني————————————————41
2-1-4-11 بيان برنامه ها در قالب ارقام بودجه و برنامه تخصيص منابع مالي—————————-42
2-1-4-12 ارزيابي ميزان پيشرفت کار———————————————————-42
2-1-5 مزيت هاي برنامه ريزي—————————————————————-44
2-1-6 محدوديت هاي برنامه ريزي————————————————————-44
2-2 فرهنگ——————————————————————————-45
2-2-1 اهميت فرهنگ———————————————————————–47
2-2-1 ضرورت فرهنگ در جامعه ايران———————————————————48
2-3 برنامه ريزي فرهنگي——————————————————————–50
2-3-1 تعريف برنامه ريزي فرهنگي————————————————————-52
2-3-2 اهداف برنامه ريزي فرهنگي————————————————————-52
2-3-3 ويژگي هاي عمده ي برنامه ريزي فرهنگي————————————————-54
2-3-4 مراحل برنامه ريزي فرهنگي————————————————————55
2-4 رسانه——————————————————————————–58
2-4-1 انواع رسانه از نظر مفهوم—————————————————————58
2-4-2 اثرات رسانه اي بر رفتار—————————————————————-60
2-4-2-1 اثرات رسانه اي از نظر زماني———————————————————-60
2-4-2-2 اثرات رسانه اي از منظرواکنش رفتاري————————————————–62
2-5 رابطه رسانه و آموزش——————————————————————–66
2-5-1 کارکردهاي آموزشي رسانه ها———————————————————-66
2-5-2 ويژگي ها و اهميت آموزش رسانه اي—————————————————–67
2-5-2-1 فراگيري————————————————————————-67
2-5-2-2 تأثيرگذاري———————————————————————–68
2-5-3-1 انواع آموزش رسانه اي————————————————————–69
2-6 نقش تلويزيون در آموزش رسانه اي——————————————————–70
2-6-1 تلويزيون به عنوان ابزار آموزشي———————————————————71
2-6-2 ويژگي هاي آموزشي تلويزيون———————————————————-73
2-7 مخاطب به عنوان عامل اثرپذير در رفتار—————————————————-74
2-7-1 تعريف مخاطب———————————————————————75
2-7-2 دسته بندي مخاطب—————————————————————-75
2-7-2-1 مخاطبان بر مبناي ويژگي هاي جمعيت شناختي—————————————-76
2-7-2-2 مخاطبان بر حسب باورها———————————————————–76
2-7-2-3 مخاطبان بر حسب نگرش ها——————————————————–76
2-7-2-4 مخاطبان بر اساس رفتار———————————————————–77
2-7-2-5 مخاطبان بر اساس دسترسي——————————————————–77
2-7-2-6 مخاطبان بر اساس منابع درآمدي——————————————————77
2-7-2-7 مخاطبان بر اساس مراحل فراگرد——————————————————78
2-7-2-8 مخاطبان بر اساس استفاده از رسانه ها————————————————–78
2-7-2-9 مخاطبان بر اساس موضوع و ارتباط—————————————————-78
2-7-2-10 مخاطبان بر اساس قوميت و استفاده از رسانه ها—————————————–79
2-8 نگرش کاربردي به تلويزيون در جمهوري اسلامي ايران—————————————–81
2-8-1 تلويزيون در جمهوري اسلامي ايران——————————————————81
2-8-2 شاخصه هاي رسانه ديني در جمهوري اسلامي ايران—————————————–82
2-8-3 ملاحظات برنامه ريزي فرهنگي در تعامل ميان دين و رسانه———————————–83
2-8-4 مورد کاوي ” ازتو مي پرسند”———————————————————-84
2-9 تاريخچه اي از تحقيقات در داخل کشور و مروري بر تحقيقات پيشين—————————–85
فصل سوم
عنوان——————————————————————————— صفحه
3-1 مقدمه ——————————————————————————89
3-2 عنوان تحقيق ————————————————————————89
3-3 روش تحقيق ————————————————————————–89
3-4 نوع تحقيق —————————————————————————89
3-5 جامعه آماري ————————————————————————–90
3-6 روش جمع آوري اطلاعات وابزار پژوهش —————————————————-90
3-7 تعيين اندازه جامعه نمونه —————————————————————-90
3-8 اعتبار يا پايايي(Reliability) ————————————————————91
3-9 روايي پرسشنامه ———————————————————————–92
3-10 روش آزمون و تحليل هاي آماري———————————————————92
فصل چهارم
عنوان——————————————————————————— صفحه
4-1 مقدمه ——————————————————————————-94
4-2 تجزيه وتحليل داده هاي دريافتي———————————————————–94
4-2-1 آمارتوصيفي ————————————————————————94
4-2-2 آمار استنباطي———————————————————————-126
4-3 بررسي فرضيه هاي تحقيق————————————————————–126
4-3-1 بررسي وآزمون فرضيه فرعي اول——————————————————–126
4-3-2 بررسي وآزمون فرضيه فرعي دوم ——————————————————-128
4-3-3 بررسي فرضيه اصلي —————————————————————–130
فصل پنجم
عنوان——————————————————————————— صفحه
5-1 بحث ونتيجه گيري——————————————————————–133
5-2- محدوديت هاي تحقيق—————————————————————-135
5-3- راه کارها و پيشنهادات برگرفته از پژوهش————————————————–136
منابع ———————————————————————————-138
فهرست جداول
عنوان——————————————————————————— صفحه
جدول(3-1)جدول کرونباخ براي تعيين تعداد متغيرهاي شرکت داده ونداده شده در آزمون اعتبار————91
جدول (4-1) جمعيت شناسي —————————————————————-94
جدول (4-2) سن ————————————————————————- 95
جدول (4-3) ميزان تحصيلات —————————————————————95
جدول (4-4) مناطق شهري —————————————————————–96
جدول (4-5) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که برنامه ريزي فرهنگي از طريق برنامه تلويزيوني ازتو مي پرسند تا چه ميزان مي تواند بر يکپارچگي وانسجام فرهنگي براي يک اجماع جهت رسيدن به اهداف شهري موثرباشد———————————————————————————-96
جدول (4-6) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که برنامه ريزي براي توليد،پخش کالاي فرهنگي تا چه ميزان بر رفتار فرهنگي مردم تاثيرگذارمي باشد—————————————————97
جدول (4-7) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که برنامه ريزي فرهنگي (ازتومي پرسند) تا چه ميزان بر نيازها واميال مردم تاپيرگذارمي باشد———————————————————–98
جدول (4-8) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که برنامه ريزي فرهنگي(ازتومي پرسند) تا چه ميزان برحفظ تعادلات موجود تاثيرگذارمي باشد——————————————————-99
جدول (4-9) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که برنامه ريزي فرهنگي(ازتومي پرسند) تا چه ميزان برمشارکت شهروندان بر دست يابي اهداف شهري تاثيرگذارمي باشد———————————-100
جدول (4-10) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که برنامه ريزي فرهنگي(ازتومي پرسند) تاچه ميزان بر وفاق وبحث وتبادل نظر وبرگزاري جلسات ونشستهاي شهروندان براي ترقي وتعالي تاثيرگذار مي باشد——101
جدول (4-11) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که برنامه ريزي فرهنگي (ازتومي پرسند) تا چه ميزان بر هويت،بناسازي،ميراث وغرورملي موثر است——————————————————102
جدول (4-12) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که برنامه ريزي فرهنگي (ازتومي پرسند) تا چه ميزان سبب تغيير ناگهاني در رفتار يا احساس فردمي شود———————————————-103
جدول (4-13) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که برنامه ريزي فرهنگي (ازتومي پرسند) تا چه ميزان سبب تغيير تمايلات ذهني شهروندان ونيز روش ومنش زندگي آنان مي شود—————————104

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

جدول (4-14) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که برنامه ريزي فرهنگي (ازتومي پرسند) تا چه ميزان از طريق آموزشهاي غير رسمي وغير مستقيم بر رفتار فرهنگي مردم تاثيرگذارمي باشد——————–105
جدول (4-15) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که آموزش هاي غبر رسمي ازطريق تلويزيون مي تواند تمام ساعات شبانه روزتا چه ميزان بر شيوه هاي صحيح اخلاق ورفتارشهروندي تاثيرگذارباشد————–106
جدول (4-16) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که برنامه ريزي فرهنگي (ازتومي پرسند) با ارائه محتواي غني آموزشي -فرهنگي به زبان ساده وقابل فهم عامه جامعه تا چه ميزان بر اخلاق ورفتار شهروندي تاثيرگذارباشد
—————————————————————————————107
جدول (4-17) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که برنامه ريزي فرهنگي (ازتومي پرسند) تا چه ميزان مي تواند با تاکيد بر ارزش هاي حاکم برجامعه سياستگذاري عمومي را تقويت کند———————-108
جدول (4-18) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که برنامه ريزي (ازتومي پرسند) تا چه ميزان مي تواند با تاکيد برجهان بيني توحيدي سياستگذاري عمومي را تقويت کند———————————–109
جدول (4-19) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که برنامه ريزي فرهنگي تا چه ميزان به دگرگوني هاي مطلوب درحوزه فرهنگي منجرمي شود———————————————————110
جدول (4-20) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که برنامه ريزي فرهنگي تا چه ميزان دخالت وبرنامه ريزي درحوزه ي نظام هاي ارزشي واعتقادي فرهنگ سياستگذاري عمومي را تقويت مي کند————–111
جدول (4-21) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که برنامه ريزي فرهنگي براي عرصه هاي سخت افزاري جامعه تاچه ميزان سياستگذاري عمومي را تخت تاثيرقرارمي دهد————————————112
جدول (4-22) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که برنامه ريزي فرهنگي تا چه ميزان برسازگاري وهماهنگي وياحذف ناسازگاري درميان سياست هاي گوناگون موثر است——————————-113
جدول (4-23) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که برنامه ريزي فرهنگي ازطريق برنامه از تومي پرسند تا چه ميزان برتوسعه ي انساني درقالب دسترسي به پيشرفت هاي اجتماعي محول مي نمايد————–114
جدول (4-24) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که برنامه ريزي فرهنگي ازطريق برنامه از تومي پرسند تا چه ميزان برپيوند وارتباط ميان موسسات متنوع فرهنگي و دولت موثر است————————–115
جدول (4-25) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که برنامه ريزي فرهنگي ازطريق برنامه از تومي پرسند با ارائه عقايد و اطلاعات در اذهان تا چه ميزان برتفکر شهروندان اثرگذار مي باشد————————116
جدول (4-26) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که برنامه ريزي فرهنگي ازطريق برنامه از تومي پرسند تا چه ميزان کارکرد صحيح آموزشي يک برنامه ريز هاي فرهنگي مناسب تاچه ميزان مي تواند منجربه کاهش هزينه هاي زماني ومکاني گردد.————————————————————–117
جدول (4-27) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که کارکردصحيح آموزش فراگيربرنامه ريزي فرهنگي مناسب از طريق برنامه از تومي پرسند تاچه ميزان مي تواند منجربه کاهش هزينه هاي زماني ومکاني گردد———————————————————————————————–118
جدول (4-28) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که آموزش غيررسمي از طريق تلويزيون مي تواند در تمام ساعات شبانه روز از طريق شيوه هاي صحيح تا چه ميزان بر بهداشت شهروندي تاثيرگذارباشد—————————————————————————————————–119
جدول (4-29) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که برنامه ريزي فرهنگي مناسب ازطريق برنامه از تومي پرسند با برخورداري از بعد بصري وشنيداري تا چه ميزان دراصلاخ ناهنجاري هاي رفتاري موثر است—————————————————————————————————-120
جدول (4-30) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که تاچه ميزان برنامه ريزي هاي فرهنگي مناسب بر انتقال ارزش هاي ديني از يک نسل به نسل ديگر تاثيرگذارمي باشد———————————121
جدول (4-31) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که تاچه ميزان برنامه ريزي هاي فرهنگي مناسب برتقويت وحدت ملي ،ديني وشهروندي تاثيرگذارمي باشد——————————————122
جدول(4-32) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اينکه ازطريق برنامه ريزي هاي فرهنگي تاچه ميزان براعتلاي دين ،اشاعه فرهنگ اسلامي وارزش هاي ديني حاکم بر جامعه اهتمام مي شود————————-123
جدول (4-33) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که تا چه ميزان از طريق برنامه ريزي هاي فرهنگي مناسب برعقلانيت طرح مباحث ديني تاکيدمي شود———————————————-124
جدول (4-34) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که تاچه ميزان برنامه ريزي هاي فرهنگي مناسب بر ادبيات ديني موردنياز رسانه با توجه به بستر زماني ومکاني معاصرتوجه مي شود————————-125
جدول (4-35) بررسي وآزمون فرضيه فرعي اول ————————————————-127
جدول (4-36) بررسي وآزمون فرضيه فرعي دوم ————————————————-129
جدول (4-37) بررسي وآزمون فرضيه اصلي —————————————————-130
فهرست نمودارها
عنوان——————————————————————————— صفحه
نمودار (2-1) مراحل عمده برنامه ريزي——————————————————–43
نمودار(2-2) مراحل برنامه ريزي فرهنگي——————————————————57
نمودار(2-3) انواع رسانه از نظر مفهوم———————————————————59
نمودار(4-1) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که برنامه ريزي فرهنگي از طريق برنامه تلويزيوني ازتو مي پرسند تا چه ميزان مي تواند بر يکپارچگي وانسجام فرهنگي براي يک اجماع جهت رسيدن به اهداف شهري موثرباشد——————————————————————————–97
نمودار(4-2) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که برنامه ريزي براي توليد،پخش کالاي فرهنگي تا چه ميزان بر رفتار فرهنگي مردم تاثيرگذارمي باشد—————————————————98
نمودار(4-3) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که برنامه ريزي فرهنگي (ازتومي پرسند) تا چه ميزان بر نيازها واميال مردم تاثير گذارمي باشد———————————————————99
نمودار(4-4) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که برنامه ريزي فرهنگي(ازتومي پرسند) تا چه ميزان برحفظ تعادلات موجود تاثيرگذارمي باشد——————————————————-100
نمودار(4-5) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که برنامه ريزي فرهنگي(ازتومي پرسند) تا چه ميزان برمشارکت شهروندان بر دست يابي اهداف شهري تاثيرگذارمي باشد———————————-101
نمودار(4-6) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که برنامه ريزي فرهنگي(ازتومي پرسند) تاچه ميزان بر وفاق وبحث وتبادل نظر وبرگزاري جلسات ونشستهاي شهروندان براي ترقي وتعالي تاثيرگذار مي باشد——-102
نمودار(4-7) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که برنامه ريزي فرهنگي (ازتومي پرسند) تا چه ميزان بر هويت،بناسازي،ميراث وغرورملي موثر است——————————————————103
نمودار(4-8) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که برنامه ريزي فرهنگي (ازتومي پرسند) تا چه ميزان سبب تغيير ناگهاني در رفتار يا احساس فرد مي شود———————————————-104
نمودار(4-9) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که برنامه ريزي فرهنگي (ازتومي پرسند) تا چه ميزان سبب تغيير تمايلات ذهني شهروندان ونيز روش ومنش زندگي آنان مي شود—————————105
نمودار(4-10) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که برنامه ريزي فرهنگي (ازتومي پرسند) تا چه ميزان از طريق آموزشهاي غير رسمي وغير مستقيم بر رفتار فرهنگي مردم تاثيرگذارمي باشد———————106
نمودار(4-11) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که آموزش هاي غبر رسمي ازطريق تلويزيون مي تواند تمام ساعات شبانه روزتا چه ميزان بر شيوه هاي صحيح اخلاق ورفتارشهروندي تاثيرگذارباشد————–107
نمودار(4-12) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که برنامه ريزي فرهنگي (ازتومي پرسند) با ارائه محتواي غني آموزشي -فرهنگي به زبان ساده وقابل فهم عامه جامعه تا چه ميزان بر اخلاق ورفتار شهروندي تاثيرگذارباشد—————————————————————————————-108
نمودار(4-13) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که برنامه ريزي فرهنگي (ازتومي پرسند) تا چه ميزان مي تواند با تاکيد بر ارزش هاي حاکم برجامعه سياستگذاري عمومي را تقويت کند———————109
نمودار(4-14) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که برنامه ريزي (ازتومي پرسند) تا چه ميزان مي تواند با تاکيد برجهان بيني توحيدي سياستگذاري عمومي را تقويت کند———————————–110
نمودار(4-15) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که برنامه ريزي فرهنگي تا چه ميزان به دگرگوني هاي مطلوب درحوزه فرهنگي منجرمي شود——————————————————–111
نمودار(4-16) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که برنامه ريزي فرهنگي تا چه ميزان دخالت وبرنامه ريزي درحوزه ي نظامهاي ارزشي واعتقادي سياستگذاري عمومي را تقويت مي کند———————112
نمودار(4-17) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که برنامه ريزي فرهنگي براي عرصه هاي سخت افزاري جامعه تاچه ميزان سياستگذاري عمومي را تخت تاثيرقرارمي دهد———————————–113
نمودار(4-18) ) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که برنامه ريزي فرهنگي تا چه ميزان برسازگاري وهماهنگي وياحذف ناسازگاري درميان سياست هاي گوناگون موثر است——————————114
نمودار(4-19) توزيع فراواني نظرپاسخگويان برحسب اين که برنامه ريزي فرهنگي ازطريق برنامه از تومي پرسند تا چه ميزان برتوسعه ي انساني درقالب دسترسي به پيشرفت هاي اجتماعي محول مي نمايد—————-115
نمودار(4-20) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که برنامه ريزي فرهنگي ازطريق برنامه از تومي پرسند تا چه ميزان برپيوند وارتباط ميان موسسات متنوع فرهنگي و دولت موثر است—————————116
نمودار(4-21) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که برنامه ريزي فرهنگي ازطريق برنامه از تومي پرسند با ارائه عقايد و اطلاعات در اذهان تا چه ميزان برتفکر شهروندان اثرگذار مي باشد————————-117
نمودار(4-22) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که برنامه ريزي فرهنگي ازطريق برنامه از تومي پرسند تا چه ميزان کارکرد صحيح آموزشي يک برنامه ريز هاي فرهنگي مناسب تاچه ميزان مي تواند منجربه کاهش هزينه هاي زماني ومکاني گردد.——————————————————————-118
نمودار(4-23) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که کارکردصحيح آموزش فراگيربرنامه ريزي فرهنگي مناسب از طريق برنامه از تومي پرسند تاچه ميزان مي تواند منجربه کاهش هزينه هاي زماني ومکاني گردد———————————————————————————————-119
نمودار(4-24) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که آموزش غيررسمي از طريق تلويزيون مي تواند در تمام ساعات شبانه روز از طريق شيوه هاي صحيح تا چه ميزان بر بهداشت شهروندي تاثيرگذارباشد———————————————————————————————————120
نمودار(4-25) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که برنامه ريزي فرهنگي مناسب ازطريق برنامه از تومي پرسند با برخورداري از بعد بصري وشنيداري تا چه ميزان دراصلاخ ناهنجاري هاي رفتاري موثر است—————————————————————————————————121
نمودار(4-26) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که تاچه ميزان برنامه ريزي هاي فرهنگي مناسب بر انتقال ارزش هاي ديني از يک نسل به نسل ديگر تاثيرگذارمي باشد———————————-122
نمودار(4-27) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که تاچه ميزان برنامه ريزي هاي فرهنگي مناسب برتقويت وحدت ملي ،ديني وشهروندي تاثيرگذارمي باشد——————————————123
نمودار(4-28) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که از طريق برنامه ريزي هاي فرهنگي تاچه ميزان براعتلاي دين،اشاعه فرهنگ اسلامي وارزش هاي ديني حاکم برجامعه اهتمام مي شود——————-124
نمودار(4-29) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که تا چه ميزان از طريق برنامه ريزي هاي فرهنگي مناسب برعقلانيت طرح مباحث ديني تاکيدمي شود———————————————-125
نمودار(4-30) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که تاچه ميزان برنامه ريزي هاي فرهنگي مناسب بر ادبيات ديني موردنياز رسانه با توجه به بستر زماني ومکاني معاصرتوجه مي شود————————-126
چکيده
اين پژوهش با هدف بررسي تاثيرگذاري برنامه ريزي فرهنگي از طريق برنامه تلويزيوني ” ازتومي پرسند” بر رفتار فرهنگي مردم شهر تهران انجام شد که در اين راستا نمونه هاي جامعه آماري به شيوه ي غيراحتمالي ونمونه گيري اتفاقي باحجم نمونه 313نفر ازمناطق شمال،جنوب،مغرب،مشرق ومرکزي شهر تهران انتخاب شدند.در اين پژوهش از پرسشنامه به عنوان ابزارگردآوري داده ها استفاده شد.يافته ها نشان مي دهد که برنامه ريزي فرهنگي ازطريق اين برنامه تلويزيوني بررفتارفرهنگي شهروندان تهراني تاثير دارد وبرنامه ريزي فرهنگي مي تواند از طريق برنامه هاي تلويزيوني به ارزيابي اهداف فرهنگي-اخلاقي تاثيرگذاربرمردم تهران بپردازد.در پايان اين نتيجه حاصل شد که مي توان با استفاده از کارکرداموزشي در رسانه هاي فراگير به شيوه اي تاثيرگذار آموزه هاي فرهنگي را به روش غيرمستقيم و در راستاي فرهنگ پذيري وارتقاي سطح فرهنگي شهروندان بابرنامه ريزي،اجرا وارزيابي دقيق تر پيگيري نمود.
واژگان کليدي: يرنامه ريزي فرهنگي،رفتارفرهنگي،رسانه وآموزش هاي تلويزيوني
1-1-مقدمه
” در جامعه اي که تصاوير ابزاري-اغلب بدون حتي يک کلمه- به کارمي روند تاعواطف واحساسات ما را درهر نوبت برانگيزانند و به کار گيرند، برنامه هاي آموزشي بايستي محرک توسعه ي ابزار تجزيه و تحليل انتقادي تصاوير باشند تا مردمان عادي از تأثير قلمرو زيبايي شناختي و پيوند اسرارآميز ارزش هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي و اخلاقي بهره مند شوند” (برتون،413:2000).
از آن جا که فرهنگ بزرگ ترين نياز جامعه ي بشري است و عامل اصلي پويايي و نشاط و تداوم حيات جوامع، امروزه مباحث حوزه ي فرهنگ به عنوان مهم ترين عامل در توسعه ي اقتصادي ، اجتماعي، سياسي، انساني و اخلاقي کشور در کانون توجه صاحب نظران، انديشمندان و نخبگان قرار گرفته است. نقش مؤثر و بنيادين فرهنگ در کليه ي عرصه هاي زيستي و فکري بشر چشم انداز جديدي در حوزه هاي عيني و ذهني ايجاد کرده است.(مسعودي،3:1388) فرهنگ روح همبستگي و تداوم حيات معنوي و وجدان عمومي يک ملت، قوم و سرزمين است.فرهنگ و تمدن عامل”غرور ملي”، زنجيره ي تداوم حيات تاريخي و عامل بقاي يک جامعه در شرايط حال و بستر حيات معنوي و مادي جوامع در آينده است. فرهنگ، انسان ها و جوامع را به گذشته ي تاريخي شان متصل و پويايي و تکامل حيات فصلي آن ها را تضمين مي کند و چراغ روشني بخش حرکت جوامع به سوي فضيلت ها، زيبايي ها، ارزش ها، و هنجارهاي انسجام بخش در آينده خواهد بود. (صالحي اميري8-7 :1388)
به نظر مي رسد شناخت محيط فرهنگي به منظور هرچه پوياتر کردن ارزش هاي دروني هر فرهنگ براي ورود به عرصه ي جهاني ضروري مي باشد. بدين منظور است که مي بايست با ايجاد و به کار بستن يک برنامه ريزي اصولي در حوزه ي فرهنگ و البته منطبق بر خاستگاه دروني هر کشور و با استفاده از ابزارهاي مؤثر و کارآمد همچون رسانه بتوان تأثيرگذاري هاي مطلوب و موردنظر را به وجود آورد.(توحيدفام، 18:1390) به خصوص آن که تحولات فرهنگي و اجتماعي معاصر ما، اثرات مهم و معناداري بر ماهيت افراد از رسانه ها نهاده است و برنامه ريزان، سياست گزاران و نخبگان نمي توانند از اين تغييرات در تعيين خط مشي هاي موردنظر غفلت کنند.لذا اگر بخواهيم از آنچه افراد آماده ي شناخت و دانستن پيرامون فرهنگ و رسانه هستند، آغاز کنيم نيازمند آنيم که دانش و تجربه را در بافت اجتماعي و فرهنگي گسترده تري قرار دهيم. و بنابراين نيازمند آنيم که نقش رسانه ها را به مثابه فرآيندي پويا و چندبخشي در حوزه ي برنامه ريزي فرهنگي درک کنيم ، فرآيندي که موضوع تعامل ميان فن آوري، فرهنگ، برنامه ريزي و نظام ارزشي مخاطبين است.(باکينگهام،همان:54-53)
2-1- بيان مسئله
تجميع باورها، بينش ها و نگرش هاي فرد و جامعه که اساس فرهنگ آن فرد يا جامعه محسوب مي شوند، از راه هاي گوناگون پديد آمده و انباشت مي گردند. بخشي از برنامه ريزي فرهنگي، مديريت بر اين تجميع باورها، بينش ها و نگرش هاست . در دوران کنوني هر جامعه اي که واجد ابزار مؤثرتر و توانمندتري باشد در پالايش و انتقال ارزش هاي فرهنگ خود و تعميم باورهاي موردنظر خويش به افراد جامعه موفق تر و مؤثرتر است.
اکنون به نظر مي رسد مهم ترين ابزار و روش براي انتقال مجموعه باورها، بينش ها و نگرش ها -که يکي از کارکردهاي آن تأثيرگذاري بر رفتار فرهنگي است ، از طريق آموزش رسانه اي اتفاق مي افتد ؛ زيرا که امروزه در جهاني زندگي مي کنيم که رسانه ها ما را از هر سو احاطه کرده اند و فضاي پيراموني سرشار از اطلاعات و اخبار جديدي است که هر لحظه بر زندگي ما تأثير مي گذارد.
از سوي ديگر حجم عظيمي از انگاره هاي مورد نظر مديران و برنامه ريزان فرهنگي يک جامعه از طريق آموزش هاي تلويزيوني به مخاطبان منتقل مي شود . همين ظرفيت موجب شده که تلويزيون به يکي از مهم ترين ابزارها براي انتقال حجم عظيمي از انگاره هاي فرهنگي تبديل شود . به خصوص که در جهان فرهنگي امروز، سرمايه گذاري هاي عظيمي در حوزه ي آموزش هاي رسانه اي عمومي انجام مي شود.
بنابراين مسئله اصلي اين است که چگونه برنامه ريزي فرهنگي مي تواند از طريق ظرفيت ها و کارکردهاي تلويزيون آموزش هاي فرهنگي را در حوزه ي انتقال مفاهيم ارزشي و اخلاقي در جهت رفتار فرهنگي مخاطبان ايجاد کند . بدين منظور پژوهش حاضر سعي دارد تا توسط يک موردکاوي به ميزان تأثير گذاري يک برنامه تلويزيوني -که رسالت اش آموزش مفاهيم فرهنگ ديني و اخلاقي است – به نام ” از تو مي پرسند” بر رفتار فرهنگي مردم شهر تهران از نگاه برنامه ريزي فرهنگي بررسي داشته باشد .
1-3- ضرورت و اهميت تحقيق
در راستاي ضرورت و اهميت پژوهش هايي از اين قبيل مي توان به موارد ذيل اشاره کرد:
* با توجه به اين که طيف بينندگان بر اساس متغيرهاي مکاني، سن و جنس ، طبقه فرهنگي و ميزان تحصيلات در تأثيرپذيري از برنامه هاي تلويزيون متفاوت است لذا بايد شناسايي و برآورد ميزان تأثير و نفوذ اين برنامه بر مخاطبين مناطق شمال، شرق، غرب ، مرکز، و جنوب شهر تهران با انتخاب مناطقي خاص صورت پذيرد.
* با مشخص شدن ميزان اثرگذاري با توجه به تنوع مخاطبين مي توان برنامه ريزي دقيق تري به منظور هرچه افزايش اثربخشي اين قبيل برنامه هاي آموزشي (به خصوص در حوزه ي آموزش رسانه اي)انجام داد و درعين حال نيز با تعديل معايب و نقاط ضعف نيز به اين پايش کمک کرد.
* و در آخر نقش برنامه ريزي و برنامه ريزان فرهنگي در خصوص هدايت گري ،که مي تواند از طريق آموزش رسانه اي بر رفتار فرهنگي مردم شهر تهران داشته باشد.
1-4 – اهداف تحقيق
1-4-1- هدف کلي
هدف کلي اين تحقيق بررسي و شناخت نقش برنامه ريزي فرهنگي از طريق برنامه هاي تلويزيوني بر رفتار فرهنگي مي باشد که بدين منظور از برنامه تلويزيوني ” از تو مي پرسند” بر مخاطبان مناطق 1،3،4،5،10 و15 شهر تهران به عنوان يک موردکاوي استفاده مي شود.
2-4-1- هدف کاربردي
هدف کاربردي اين پژوهش نيز ارزيابي پيامدهاي فرهنگي برنامه هاي تلويزيوني و کارکردهاي آن در حيطه ي آموزش هاي فرهنگي به خصوص در رفتار فرهنگي مخاطبان با نگاه هدفمند به توسعه ي فرهنگي در جامعه امروز است.همچنين شناخت نقش انتقال ارزشي-اخلاقي برنامه هاي تلويزيوني بر رفتار فرهنگي نيز ديگر هدف کاربردي اين پژوهش مي باشد.
1-4-3- هدف ويژه
هدف ويژه ي اين پژوهش ارائه راه کارها در خصوص تأثيرگذاري بيشتر و/يا تعديل و افزايش نکات مؤثر بر رفتار فرهنگي افراد مختلف جامعه با رويکرد هماهنگي ميان ابزارها، عوامل و وسايل دخيل در حوزه ي سياست گذاري هاي عمومي و فرهنگي مي باشد.
1-5- سوالات تحقيق
سوالات اين تحقيق شامل موارد ذيل مي باشد:
1-5-1- سوال اصلي
برنامه ريزي فرهنگي چگونه مي تواند از طريق برنامه تلويزيوني ” از تو مي پرسند” بر رفتار فرهنگي نقش داشته باشد؟
2-5-1- سوالات فرعي
1. به چه ميزان يک برنامه تلويزيوني ( از تو مي پرسند) مي تواند با انتقال مفاهيم ارزشي-اخلاقي بر رفتار فرهنگي نقش داشته باشد؟
2. به چه ميزان برنامه ريزي فرهنگي مي تواند از طريق برنامه هاي تلويزيوني به ارزيابي رفتار فرهنگي بپردازد؟
1-6-فرضيه هاي تحقيق
فرضيات اين پژوهش را مي توان در فرضيات اصلي و فرعي به شکل زير طبقه بندي کرد:
1-6-1- فرضيه اصلي
برنامه ريزي فرهنگي از طريق برنامه تلويزيوني ” از تو مي پرسند” بر رفتار فرهنگي مردم تهران نقش دارد.
2-6-1- فرضيه فرعي
1.با توجه به برنامه تلويزيوني “از تو مي پرسند”، برنامه ريزي فرهنگي مي تواند اهداف فرهنگي-اخلاقي را ارزيابي کند.
2. برنامه ريزي فرهنگي مي تواند از طريق برنامه تلويزيوني ” از تو مي پرسند” در انتقال ارزش هاي ديني واخلاقي برشهروندان تاثيربگذارد.
1-7-روش تحقيق
بر اساس نحوه ي گردآوري داده ها کنترل متغيرها و قابليت تعميم يافته ها و به طور کلي انجام تحقيق بر اساس روش1، تحقيقات به چهار دسته ي کلي توصيفي ، پيمايشي، ميداني و علّي (آزمايشي) تقسيم مي شوند (خاکي،208:1388) . بر همين اساس رويکرد غالب اين تحقيق در بخش مربوط به ابعاد وجودشناختي، برنامه ريزي، فرهنگ، برنامه ريزي فرهنگي، رسانه و آموزش رسانه اي (قسمت اول) به صورت توصيفي است و در بخش مربوط به موردکاوي مدنظر اين پژوهش و ارزيابي و تأثير آن بر مخاطبين(قسمت دوم) از روشي پيمايشي و ميداني استفاده مي شود.
1-8- روش جمع آوري اطلاعات
به طور معمول چهار ابزار عمده براي جمع آوري داده ها وجود دارند که شامل بررسي (مراجعه به) مدارک و اسناد، مشاهده، مصاحبه و پرسش نامه مي باشد(همان:239).در اين پژوهش در بخش توصيفي تحقيق روش کتابخانه اي و فيش برداري از مدارک و تحقيقات اسناد گذشته و ديگر آثار در راستاي اين پژوهش استفاده مي شود.همچنين در بخش پيمايشي و ميداني تحقيق علاوه بر روش اسنادي و فيش برداري از ابزار پرسش نامه نيز بهره گيري خواهد شد.
1-9- جامعه آماري
جامعه آماري اين پژوهش شهروندان مناطق شمال،شرق،غرب،مرکز و جنوب تهران شامل مناطق 1،3،4،5،10،15 از طيف هاي متنوع جمعيتي مي باشند که تعدادي جهت بررسي به روش نمونه گيري انتخاب خواهند شد.
1-10- واحد آماري
واحد (نمونه) آماري به يک عضو واحد از يک جامعه آماري مي گويند.اين واحد نه لزوماً يک فرد، که مي تواند يک رويداد، يک شهر، يک گروه و يا يک ملت باشد(جوينده،86:1387).در اين مطالعه نيز واحد آماري هر يک از شهروندان منتخب مناطق 1،3،4،5،10و15 شهر تهران مي باشند.
1-11- محدوديت هاي تحقيق
تحقيق حرکت و فرآيندي در جهت هدفي به نام حل يک مساله يا پاسخ به يک پرسش يا رد و اثبات يک فرضيه است . هر تحقيق با توجه به هدفي که دنبال مي کند توسط برخي محدوديت ها به عنوان يک واقعيت دچار کندي مي شود . اين پژوهش هم از اين امر مستثني نبوده است و لذا محدوديت که به طور مختصر به آن اشاره مي شود در پيمودن مسير اين تحقيق وجود دارد.
گستردگي و تنوع فرهنگي نمونه هاي آماري که در واقع شهروندان يک منطقه خاص نيز داراي تفاوت هاي فرهنگي فراواني با يکديگر هستند چه برسد به آن که مي خواهيم مناطق مختلف را مورد پرسش قرار دهيم.
1-12- تعريف مفاهيم تحقيق
اگر چه تعريف نظري و عملياتي هر يک از مفاهيم در فصل دوم و متغيرها به طور کامل در فصل سوم پژوهش ارائه خواهد شد و ليکن اينجا به منظور آشنايي مقدماتي و اوليه خواننده به طور مختصر و گذرا به تعريف پاره اي از مفاهيم اصلي اين تحقيق مي پردازيم.
1-12-1- برنامه ريزي
1-12-1-1- تعريف برنامه ريزي
برنامه ريزي فعاليت مستمري است که نه تنها به مقصد بلکه به روش وصول به آن و تعيين بهترين مسير نيز توجه دارد(رضاييان،192:1387) همجنين براي برنامه ريزي تعاريف متعددي ارائه شده است مثلا طرح تدابيري که بتوان به بهترين وجه(يا مناسب ترين صورت) از منابع موجود براي نيل به اهداف مطلوب استفاده کرد.
رابينز نيز برنامه ريزي را اين گونه تعريف مي کند: “وقتي سخن از برنامه ريزي به ميان مي آوريم منظورمان همان اهداف معيني است که براي تحت پوشش قرار دادن يک دوره ي زماني جندساله تنظيم مي شوند.اين اهداف نوشته مي شوند و در اختيار اعضاي سازمان قرار مي گيرند و سرانجام برنامه هاي کاري خاصي براي دست يابي به اين اهداف وجود دارند.اين بدين معني است که مديريت به وضوح مسيري را که مي خواهد طي کند-در چه نقطه اي هست و به کجا مي خواهد برود-تعريف مي کند.” (رابينز،72:1389)
همان طور که مطرح شد مي توان برنامه ريزي را به صورت خلاصه مشتمل بر موارد ذيل تعريف کرد:
* پيش بيني و آينده نگري
* مشخص کردن اهداف يا دادن محتوا به هدف ها
* هماهنگي ميان ابزارها، عوامل و وسايل مختلف اجراي سياست سازمان ( رضائيان ، 179:1387)
1-12-2- فرهنگ
1-12-2-1- تعريف فرهنگ
فرهنگ را مي توان به تعبيري مجموعه اي از عقايد اجتماعي درباره ي چگونگي زندگي و الگويي براي قضاوت دانست.(لارنس و ساموئل هانتينگتون،30:1385) همچنين فرهنگ سيستمي نمادين است که بايد آن را به عنوان نتيجه فعاليت هاي گروهي از افراد که ارزش ها ي يکسان با ديگر اقدامات آن ها دارد تعبير، درک، بحث، تشريع و تحسين کرد و مورد توجه قرار داد(همان:356)در واقع فرهنگ به ما وسيله اي مي دهد تا با کمک آن ها جاي خود را در جهان دريابيم و نيز شيوه و ابزاري است براي ارتباط حال با گذشته و آينده مان .(صالحي اميري و کاووسي، 33:1387)
1-12-3- برنامه ريزي فرهنگي
1-12-3-1- تعريف برنامه ريزي فرهنگي

برنامه ريزي فرهنگي فعاليت ها، امکانات و تسهيلاتي را شامل مي شود که جمعا منابع فرهنگي يک جامعه را تشکيل مي دهند(مولينير،49:1382).بدين منظور چارچوبي طراحي شده است که عرصه هاي متنوعي را که نگرش برنامه ريزي فرهنگي در زمينه ي طراحي سايت ها فراروي ما مي گشايد، نشان مي دهد.(هاشميان،44:1391).
مطابق اين چارچوب برنامه ريزي فرهنگي يعني فرآيند تحت نظر داشتن و توجه به پيامدهاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، آموزشي، زيست محيطي و نمادين منابع فرهنگي شهر(همان:46).به بيان ديگر برنامه ريزي فرهنگي به سادگي به عنوان رويکردي هدفمند واستراتژيک به توسعه ي فرهنگي تعريف شده است که مثل هر نوع برنامه ريزي با ارزيابي کامل وضع موجود، تعيين اهداف کلي و جزيي دقيق و تعيين اولويت ها و مسأله هاي مشخص از راه طراحي و اجراي راه کارهاي عملي مشخص مي شود(آزادارمکي و ظهيري نيا،23:1389).نکته مهم آن که برنامه ريزي فرهنگي فرآيند تشخيص پروژه ها، طراحي برنامه ها و مديريت استراتژي هاي اجرا را گويند.هدف از اين نوع برنامه ريزي نه برنامه ريزي کردن فرهنگ بلکه در واقع کسب يک نگرش فرهنگي به انواع سياست گذاري هاي عمومي است.(داودي،12:1387)
1-12-4- رفتار فرهنگي
1-12-4-1- تعريف رفتار فرهنگي
رفتار عبارت است از هر نمود، عمل و موضع گيري که انسان در زندگي مادي و معنوي بروز مي کند.اين يک مفهوم عام است که شامل همه ي انواع گفتار، کردار و نمودهاي عقلاني، عاطفي، انعکاسي و اضطراري…بوده و هر نمودي را که از علت و انگيزه اي بروز مي کند، دربرمي گيرد(شوندي،2:1391)2


پاسخی بگذارید