2-8-3 متغيرهاي ادراکي مرتبط با صادرات 45
2-8-3-1محرک صادراتي 45
2-8-3-2 مشکلات صادراتي 45
2-8-3-3 مزيت هاي رقابتي 45
2-8-4 تعهد صادراتي 45
2-8-5 مشکلات موجود در ارزيابي عملکرد صادراتي 47
2-8-5-1 شيوه ارزيابي عملکرد صادراتي 47
2-8-5-2 انتخاب ابعاد عملکرد 48
2-9 صنعت مواد غذايي 48
2-9-1 نقش صنايع غذايي در ميان صنايع کشور 48
2-9-2 صادرات صنايع غذايي49
2-9-2-1 اهميت و نقش صادرات در اقتصاد کشور49
2-9-2-2 آمار و ارقام صادرات مواد غذايي 50
2-10 سابقه تحقيقات و مطالعات انجام شده 53
2-10-1 تحقيقات انجام گرفته درداخل کشور 53
2-10-2 ساير تحقيقات انجام گرفته 53
فصل سوم روش تحقيق
3-1 مقدمه 56 3-2 روش تحقيق 56
3-2-1 نقش تحليل رگرسيون درتحقيقات مبتني بر هدف پيش بيني 57
3-2-2 مدل يابي معادلات ساختاري 57
3-2-2-1 تحليل مسير و مدل پيش بيني 57
3-2-2-2 نمونه اي از مدل يابي معادلات ساختاري 58 3-2-3 تحليل عاملي تأييدي 65
3-3 متغيرهاي تحقيق 65
3-4 روش هاي گردآوري اطلاعات 65
3-4-1 پاياني ابزار اندازه گيري 68
3-4-2 روايي ابزار اندازه گيري 69
3-4-2-1 تحليل عاملي تأييدي 70
3-4-2-2 برازش مدل اندازه گيري 70
3-5 جامعه و نمونه آماري 71
3-5-1 جامعه آماري 71
3-5-2 فلمرو مکاني 71
3-5-3 قلمرو زماني 71
3-5-4 نمونه آماري 71
3-6 شيوه تحليل داده ها 72

فصل چهارم تجزيه و تحليل داده ها
4-1 مقدمه 74
4-2 يافته هاي توصيفي 74
4-3 ماتريس همبستگي متغيرهاي تحقيق 77
4-4 فرضيه هاي تحقيق 79

فصل پنجم نتايج و پيشنهادات

5-1 مقدمه 89
5-2 بررسي نتايج تحقيق 89
5-2-1 شناسايي عوامل تعيين کننده 89
5-2-2 سنجش عوامل تعيين کننده 90
5-3 ارائه پيشنهادات 90
5-3-1 پيشنهادات اجرايي و کاربردي 90
5-3-2 محدوديت هاي تحقيق 92
5-3-3 پيشنهادات براي تحقيقات آينده 92

منابع و مآخذ 94
پيوست 100
فهرست جدول ها
جدول 2-1- جايگاه صنايع غذايي درکل صنعت کشور طي دوره زماني 83-1379 49
جدول 2-2- آمار صادرات کالاهاي صنايع غذايي در سالهاي 84-1383 50
جدول 2-3- صادرات زيرگروه هاي عمده بيسکويت و شکلات 51
جدول 2-4- صادارت زير گروه هاي عمده ميوه هاي تازه و سبزيها 51
جدول 2-5- صادرات زير گروه هاي فرآورده هاي دريايي 52
جدول 2-6- صادرات زيرگروه هاي عمده خشکبار 53

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

جدول 2-7- صادرات گروه هاي عمده بخش صنعت مواد غذايي 53
جدول 3-1- متغيرهاي تحقيق 65
جدول 3-2- ضرايب پاياني کل آزمون و خرده مقياس هاي آن 69
جدول 3-3- برازندگي مدل اندازه گيري 71
جدول 4-1- توزيع فراواني ودرصد فراواني تعداد کشورهايي که شرکت هاي مورد بررسي به آن ها صادرات دارند 74
جدول 4-2- توزيع فراواني ودرصد فراواني تعداد کارکنان در شرکت هاي مورد بررسي 75
جدول 4-3- توزيع فراواني و درصد فراواني تعداد سالهاي در گير در صادرات در شرکت هاي مورد مطالعه 76
جدول 4-4- ماتريس همبستگي بين متغيرهاي تحقيق با متغير وابسته 77
جدول 4-5- بررسي ميزان ارتباط اندازه شرکت با عملکرد صادراتي 79
جدول 4-6- بررسي ميزان ارتباط تجربه صادراتي با عملکرد صادراتي 80
جدول 4-7- بررسي ميزان ارتباط محرک هاي صادراتي با عملکرد صادراتي 80
جدول 4-8- بررسي ميزان ارتباط مشکلات صادراتي با عملکرد صادراتي 81
جدول 4-9- بررسي ميزان ارتباط مزيتهاي رقابتي با عملکرد صادراتي 82
جدول 4-10- بررسي ميزان ارتباط تعهد صادراتي با عملکرد صادراتي 82
جدول 4-11- بررسي ميزان ارتباط استراتژي تطابق محصول با عملکردصادراتي 83
جدول 4-12- بررسي ميزان ارتباط استراتژي تطابق محصول با عملکردصادراتي 84
جدول 4-13- بررسي ميزان ارتباط استفاده از کانال صادرات مستقيم با عملکرد صادراتي 84
جدول 4-14- بررسي ميزان ارتباط استفاده از هزينه هاي تبليغات خارجي با عملکرد صادراتي85
جدول 4-15- برازندگي مدل اندازه گيري 87

فهرست شکل ها
شکل 2-1- عوامل توضيح دهنده بين المللي شدن 14
شکل 2-2- مدل کلي آميخته بازاريابي صادراتي 20
شکل 2-3- پيش بيني کننده هاي پيشنهادي عملکرد صادراتي 22
شکل 2-4- مدل ابي واسلتر درباره عملکرد صادراتي 27
شکل 2-5- چارچوب مفهومي اکاس و جولياس براي عملکرد صادراتي 28
شکل 2-6- چارچوب مفهومي يکپارچه استراتژي جهاني 30
شکل 2-7- چارچوب مفهومي کالنتون، کيم، اچميدت و کاوسيگل 31
شکل 2-8- مدل لئونيدو، کتسيکس و سامي در مورد عملکرد صادراتي 35
شکل 2-9- مدل تحقيق هاهتي، مدوپا، ياواس و باباکاس 36
شکل 2-10- طبقه بندي عوامل مستقل و وابسته 39
شکل 2-11- مدل مفهومي پايان نامه 46
شکل 4-1- درصد فراواني تعداد کشورهايي که شرکت هاي مورد بررسي به آن ها صادرات دارند 75
شکل 4-2- توزيع فراواني و درصد فراواني تعداد کارکنان در شرکت هاي مورد بررسي 76
شکل 4-3- درصد فراواني تعداد سالهاي درگير در صادرات در شرکت هاي مورد مطالعه 77
شکل 4-4- مدل مفهومي (مدل درونداد) 78
شکل 4-5- مدل مفهومي (مدل برونداد) 86
1-1. مقدمه
در اين فصل به کليات تحقيق شامل تشريح موضوع،فرضيه هاي اساسي، ضرورت و اهميت انجام تحقيق، جامعه آماري، نمونه گيري و روشهاي تحليل پرداخته خواهد شد.
1-2. مسأله تحقيق
به علت افزايش گرايش کشورمان به اقتصاد جهاني و توجه به توسعه صادرات غير نفتي، عملکرد صادراتي شرکت ها يکي از موضوعات کليدي در اين حيطه محسوب مي شود . در بين صنايع مختلف صادراتي غير نفتي ، صنعت مواد غذايي از اهميت و جايگاه ويژه اي برخوردار است و يکي از صنايع مهم ايرا ن بشمار مي رود بطوريکه در سبد کالاهاي صادراتي غير نفتي بعد از صنعت پتروشيمي با 18 درصد سهم صادرات رتبه دوم را به خود اختصاص داده است . با توجه به افزايش توليدات اين صنعت، صادرات مواد غذايي از ظرفيت بالقوه بالايي برخوردار است و متوسط رشد 50 درصدي صادرات را از لحاظ ارزش طي سال 84 به خود اختصاص داده است . در اين صنعت توليدکنندگان زيادي در کشور وجود دارد اما سهم صادرات اين شرکت ها نسبت به توليدات آنها کم است . که اين موضوع ناشي از عوامل متعددي است که بر عملکرد صادراتي موثر است. دراين تحقيق به بررسي چهار عامل کلي اثرگذار بر عملکرد صادراتي پرداخته مي شود تا عوامل اثر گذار بر عملکرد صادراتي شرکتها از ميان اين مجموعه عوامل شناسايي شود و همچنين ميزان اثر آنها مورد سنجش قرار گيرد .
1-3.
تشريح و بيان موضوع
تعداد زيادي از مطالعات بازاريابي صادراتي به شناسايي عوامل داخلي و خارجي كه عملكرد و رفتار شركت را در بازارهاي صادراتي تحت تأثير قرار مي‌دهند پرداخته‌اند. كه تعدادي از اين مطالعات عبارتند از: ابي‌واسلتر1(1989)، بيلكي2(1978)، جموندن3(1991)، كاوسگيل وزو4(1994)، دومينگوزوسكويرا5(1993) و والترز و سامي6(1990). در اين مطالعات مجموعه‌ عواملي، به عنوان عوامل اثر گذار شناسايي شده‌اند كه عبارتند از:
1. اندازه شركت. كاوسگيل و نور7 (1987) و كريستنسن8(1987) به اين نتيجه رسيدند كه مناسب‌ترين شركتها براي صادرات، شركتهاي بزرگ هستند. سزينكوتا و جانسون9(1983) اظهار كردند كه اندازه هيچ اثري بر روي فعاليتهاي صادراتي ندارد.
2. تجربه صادراتي. در تحقيق انجام گرفته توسط مدسن10(1989) مشخص شد كه تجربه صادراتي يك اثر مثبت بر روي عملكرد صادراتي دارد
3. تكنولوژي توليد. بيشتر يافته‌ها نشان مي‌دهند كه قوت‌هاي تكنولوژيكي به طور مثبت با صادرات مرتبط هستند. (ابي و اسلتر11، 1989 ،55) ولي كريستنسن (1987) نشان داد كه هيچ ارتباطي بين تكنولوژي و عملكرد صادراتي وجود ندارد.
4. قيمت. كيرپالاني و مكينتوش12(1980)، مدسن(1989) نشان دادند كه قيمت رقابتي صادراتي به طور مثبت با عملكرد صادراتي ارتباط دارد.
5. جهت‌گيري بازار محلي. يافته‌هاي تحقيقات نشان دادند كه جهت‌گيري به سمت بازار محلي يك مانع اصلي براي تعهد و درگير بودن در صادرات براي شركت است و يك ارتباط منفي با صادرات شركت دارد. (كايناك و كوتاري،1984،9)13 يك ارتباط منفي بين جذابيت بازار محلي و رشد صادراتي گزارش شده است. (مدسن،1989،43 )14
6. فاكتورهاي محيطي زمينه‌اي. موانع تجاري، تفاوتهاي فرهنگي و فواصل فيزيكي با بازارهاي صادراتي به عنوان عواملي كه نقش بازدارنده در توسعه و موفقيت صادرات بازي مي‌كنند شناسايي شده اند. (كاوسگيل15،1984، 197) با اين وجود تلاش‌هاي تجربي برخلاف اين الگوي عمومي انجام گرفته‌اند نشان دادند كه اين عوامل اثر معني‌داري بر روي عملكرد، رفتار و گرايش صادراتي ندارند. ( مدسن، 1989، 44)
كتسيكس، پيرسي وايوننيديز16 و همچنين لي و گريفيس17 طي تحقيقاتي در سال‌هاي 1995 و 2003 عواملي را به عنوان تعيين کننده هاي عملکرد صادراتي معرفي کردند که مبناي اصلي پژوهش در اين پايان نامه است. در زير به طور خلاصه به معرفي اين عوامل خواهيم پرداخت.
1. اندازه شركت
سه عامل اساسي كه منجر به شكل‌گيري انتظاراتي مبني بر اينكه اندازه شركت به طور مثبت با عملكرد صادراتي مرتبط است عبارت است از: منابع سازماني، صرفه‌جويي نسبت به مقياس و برداشت از خطرات موجود در فعاليتهاي بين‌المللي. اندازه شركت در اين تحقيق براساس تعداد افرادي كه در شركت درگير با فعاليتهاي صادراتي هستند مورد سنجش قرار گرفته است.
2. تجربه صادراتي
با افزايش تجربه صادراتي، شركت‌ها اطمينان بيشتري از فعاليت‌هاي صادراتي‌شان دارند و درك بهتري از مكانيزم بازار خارجي دارند و شبكه ارتباطات وسيعي با مشتريان ايجاد مي‌كنند؛ در نتيجه طراحي وانجام برنامه‌هاي صادراتي را بطور مؤثرتر دنبال خواهند كرد. انتظار مي رود كه صادركنندگان با تجربه در مقايسه با ديگران بهتر عمل ‌كنند.
3. محرك صادراتي
در تمركز بر روي تلاش‌هاي شركت‌ها در شناسايي و بهره‌گرفتن از فرصتهاي بازار خارجي، محققين بازاريابي صادراتي محركهاي صادراتي اثرگذار و منفعل را از هم جدا كرده‌اند. محرك اثرگذار در ارتباط با رفتار جسورانه شركت و تعهد آن به انجام تحقيق براي فرصتهاي صادرات است (عوامل كششي). محرك انفعالي در ارتباط با عكس‌العمل شركت به تغييرات شرايط و بازتاب كننده گرايش منفعل در جستجوي فرصتهاي صادراتي است. (عوامل فشاري) پس تصميم‌گيري صادراتي به طور همزمان با عناصر اثرگذار و انفعالي درگير است.
4. مشكلات صادرات
وجود مشكلات توانايي جستجو كردن، مشخص كردن و بهره گرفتن از فرصتهاي بازار صادراتي را محدود مي‌كند و به نو به خود منجر به عملكرد پايين صادراتي مي‌گردد.
5. مزيت رقابتي
ميل و ظرفيت شركتي براي ايجاد و حفظ فعاليت صادراتي منظم به موقعيت رقابتي آن در بازارهاي خارجي مورد هدف بستگي دارد. شركت‌ها ممكن است قادر به انتخاب تعدادي از شيوه‌هاي مختلف براي رقابت كردن در بازارهاي صادراتي باشند. ويژگي‌ بازار صادراتي مقصد يك عامل اثر گذار در پذيرش موضع رقابتي مناسب است كه منجر به بقا و موفقيت صادراتي مي‌شود. با توجه به اين موضوعات ارتباطي مستقيمي بين مزيت‌هاي رقابتي و عملكرد صادراتي وجود دارد.
6. تعهد صادراتي
تعهد مديريت به فعاليتهاي صادراتي يك اثر قوي بر روي موفقيت و رفتار صادراتي توليد كنندگان دارد. براي اطمينان از بقا صادرات و حفظ عمليات منظم صادراتي درك نگرش‌هاي خريداران خارجي و انجام فعاليت‌هاي بازاريابي پيشرفته اساسي است كه به منظور ايجاد چنين ظرفيتي، تعهد مديريت به انجام چنين فعاليت هايي اهميت بسزايي دارد.
7. استراتژي محصول صادراتي
استراتژي محصول صادراتي به درجه‌اي كه يك شركت محصولاتش را يكسان سازي يا مطابقت مي‌دهد، بر مي‌گردد. براي صادر كنندگان ارائه كردن محصولات يكسان به بخش‌هاي مختلف مشتريان در سراسر دنيا موجب بي‌اعتنايي مشتريان خارجي و رفتن آنها سراغ محصولات رقبا خواهد شد.
اما شركت‌هايي كه محصولات خود را مطابقت مي‌دهند در برآوردن نيازها و خواسته‌هاي مشتريان متفاوت موفق خواهند شد كه آن منجر به افزايش عملكرد شركت مي‌گردد.
8. استراتژي قيمت گذاري صادراتي
استراتژي‌هاي قيمت‌گذاري صادراتي در اين تحقيق به يكسان سازي يا مطابقت سياست‌هاي قيمت‌گذاري بين‌المللي بر مي‌گردد. تحقيقات اظهار كرده اند كه تطابق در قيمت‌گذاري به شركت اجازه مي‌دهد كه شرايط رقابتي محلي خود را تنظيم كند. بنابراين توانايي خود را در ايجاد موقعيت در بازار افزايش دهد و باعث موفقيت صادراتيش گردد.
9. استراتژي كانال‌هاي صادراتي
استراتژي‌هاي كانال‌هاي صادراتي به دو قسمت مستقيم و غيرمستقيم طبقه‌بندي مي‌گردد. در صادرات مستقيم، صادر كنندگان به طور مستقيم كالا را به وارد كننده يا خريداري كه در بازار خارجي قرار دارد مي‌فروشد. صادرات مستقيم چندين مزيت دارد. براي مثال، آن به دانش بهتر از بازارهاي صادراتي كه نتيجه تماس مستقيم است منجر مي‌گردد. صادركنندگاني كه استراتژي كانال مستقيم را به كار مي‌برند مي‌تواند اطلاعات زيادي از بازار جمع كنند و بتوانند نسبت به تغييرات بازار صادراتي سريع عكس‌العمل نشان دهند.
10. استراتژي ترفيعات صادراتي
تبليغات و ترفيعات تجاري دو طبقه از ترفيعات صادراتي هستند.
1-4. ضرورت انجام تحقيق
با توجه به ضرورت و اهميت توسعه فعاليتهاي صادراتي، شركتها براي بقاء و موفقيت در اين فعاليتها نيازمند به شناسايي عوامل اثر گذار و همچنين سنجش ميزان تأثير اين عوامل بر عملكرد صادراتي شان هستند و با توجه به اينكه در اين حيطه تحقيقات جامع و كاملي در صنعت موادغذايي صورت نگرفته است ضروري است كه به منظور بهبود عملكرد صادراتي بررسي كاملي از عوامل اثرگذار بر عملكرد صادراتي صورت گيرد.
1-5. فرضيه‌هاي تحقيق:
1. اندازه شركت به طور مستقيم با عملكرد صادراتي ارتبط دارد.
2. تجربه شركت در فعاليتهاي صادراتي به طور مستقيم با عملكرد صادراتي ارتباط دارد.
3. سطوح بالاتري از محرك صادراتي اثر گذار (انفعالي) به طور مستقيم (معكوس) با عملكرد صادراتي ارتباط دارد.
4. مشكلات صادراتي تجربه شده بوسيله شركت به طور معكوس با عملكرد صادراتي ارتباط دارد.
5. مزيت‌هاي رقابتي در بازارهاي صادراتي به طور مستقيم با عملكرد صادراتي ارتباط دارد.
6. تعهد به صادرات به طور مستقيم با عملكرد صادراتي ارتباط دارد.
7. استراتژي تطابق محصول به طور مستقيم با عملکرد صادراتي ارتباط دارد.
8. استراتژي تطابق قيمت‌گذاري به طور مستقيم با عملکرد صادراتي ارتباط دارد.
9. استفاده از كانال صادرات مستقيم داراي رابطه مستقيم با عملکرد صادراتي است.
10. هزينه‌هاي تبليغات خارجي به طور مستقيم با عملکرد صادراتي ارتباط دارد.
1-6. اهداف اساسي از انجام تحقيق
1. شناسايي عوامل اثرگذار بر عملكرد صادراتي شركتهاي توليدکننده موادغذايي
2. بررسي ميزان تأثير هر يك از اين عوامل بر عملكرد صادراتي
1-7. نتايج مورد انتظار پس از انجام تحقيق
پس از انجام اين تحقيق انتظار مي‌رود كه عوامل مؤثر بر عملكرد صادراتي شركت‌هاي توليدکننده موادغذايي شناسايي شود و راهكارهايي جهت بهبود عملكرد صادراتي ارائه گردد.
1-8. روش انجام تحقيق
اين تحقيق از نظر هدف كاربردي است و از نظر نحوه گردآوري داده ها جزء تحقيقات توصيفي (غير آزمايشي) از نوع همبستگي و خاصاً مدل يابي معادلات ساختاري يا ليزرل مي باشد.
1-9. روش گردآوري اطلاعات
کتابخانه اي، اينترنت، پايگاه اطلاعاتي سازمان توسعه تجارت و پرسشنامه.
1-10. قلمرو تحقيق
1-10-1. قلمرو موضوعي
قلمرو موضوعي اين تحقيق مبحث بازاريابي صادراتي است.
1-10-2. قلمرو زماني
قلمرو زماني تحقيق از اول سال 82 تا پايان سال 84 است.
1-10-3. قلمرو مكاني
كليه شركتهاي توليدکننده صادراتي موادغذايي دراستان تهران مي باشد.

1-11. جامعه آماري
1-11-1. جامعه آماري
كليه شركتهاي توليدکننده صادراتي موادغذايي دراستان تهران مي باشد.
1-11-2. نمونه آماري
چون جامعه اين تحقيق مشتمل بر 50 شرکت بود و محقق امکان بررسي کامل جامعه را بصورت سرشماري داشت از نمونه گيري استفاده نمي شود و کل 50 شرکت مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
1-12. روش‌هاي مورد نظر براي تجزيه و تحليل اطلاعات و آزمون فرضيه ها
در تحقيق حاضر اطلاعات به دست آمده با استفاده از شيوه هاي آمار توصيفي و آمار استنباطي مورد تجزيه و تحليل قرار خواهند گرفت، لذا در تحليل توصيفي از جدول توزيع فراواني، شاخص هاي مرکزي، پراکندگي و نمودارها با استفاده از نرم افزار آماري SPSS و در تحليل استنباطي از تکنيک آماري مدل يابي معادلات ساختاري (تحليل مسير تاييدي) با استفاده از نرم افزار LISREL 8/50 استفاده خواهد شد.
1-13. تعريف واژه‌ها و اصطلاحات تخصصي تحقيق
عملكرد صادراتي: در اين تحقيق عملكرد صادراتي براساس حجم فروش صادراتي، سهم بازار و سودآوري مورد سنجش قرار مي‌گيرد.
موادغذايي : در اين تحقيق منظور از صنعت مواد غذايي عبارت است از :
1. آرد ، غلات و مواد نشاسته اي
2 . خشکبار
3. گوشت و فرآورده هاي دامي
4. شيريني و شکلات
5. فرآورده هاي لبني
6. آشاميدنيهاو کنسانتره
7 . کشت و صنعت
8. مواد روغني
1-14. سابقه تحقيقات و مطالعات انجام شده
1-14-1. تحقيقات انجام گرفته در داخل كشور:
1. تحقيقي در سال 1383 در دانشگاه تهران توسط سعيد رمضاني به منظور شناسايي عوامل مؤثر بر عدم توسعه صادرات زعفران انجام گرفته است.
2.تحقيقي در سال 1382 در دانشگاه تهران توسط سخاوت اسدي به منظور شناسايي عوامل مؤثر بر صادرات خدمات فني و مهندسي انجام گرفته است.
1-14-2. ساير تحقيقات انجام گرفته:
1. تحقيقي در كره جنوبي در سال 2003 توسط لي و گريفيس18 انجام گرفته است و به اين نتيجه رسيده اند كه تطابق محصولات با سلايق مشتريان خارجي و ترفيعات تجاري نسبت به توزيع كننده خارجي بر عملكرد صادراتي تأثير داشته است.
2. تحقيقي در يونان در سال 1995 توسط كتسيكس، پيرسي و ايونيديز19 انجام گرفته است. و به اين نتيجه رسيده‌اند كه تعهد مديريت نسبت به صادرات و محركهاي صادراتي بر عملكرد تأثير داشته است.
3. تحقيقي توسط ابي واستلر20 در سال 1989 انجام گرفته است و تعدادي از عوامل اثر گذار بر عملكرد صادراتي مانند محيط، ويژگيهاي شركت، شايستگي و استراتژي بازاريابي را شناسايي كرده‌اند.
4. تحقيقي توسط استيلس و آمبلر21 در سال 1994 انجام گرفته است و ويژگي هاي شركت، روابط، استراتژي و محيط را جزء عوامل اثرگذار بر عملكرد صادراتي شناسايي كرده‌اند.


پاسخی بگذارید