2-2-4- تيم توسعه محصول20
2-2-5- نرم افزار طراحي فرش بوريا21
2-2-6- مفهوم محصول جديد23
2-3- ضرورت و اهميت توسعه محصولات جديد25
2-4- عوامل کليدي در توسعه محصولات جديد26
2-4-1- فرآيند توسعه محصول جديد28
2-4-2- دلايل شکست پروژه هاي توسعه محصول جديد29
2-5- نقش نوآوري در توسعه محصولات جديد30
2-6- نقش R&D در توسعه محصولات جديد32
2-7- نقش تکنولوژي در توسعه محصولات جديد33
2-8- عوامل موثر بر موفقيت فرآيند توسعه محصولات جديد34
2-9- عوامل شکست محصولات جديد36
2-9-1- مهمترين عوامل شکست محصولات جديد37
2-9-2- علل وعوامل شکست محصولات جديد در بنگاه هاي کوچک38
2-10- تجربيات جهاني براي کاهش شکست وافزايش موفقيت محصولات جديد39
2-11- نقش مديريت در توسعه محصولات جديد40
2-12- عوامل مؤثر بر توسعه محصولات جديد از ديدگاه کوپر41
2-13- راهبردهاي توسعه محصول جديد49
2-14- طبقه بندي و مقايسه الگوهاي توسعه محصول جديد51
2-15- مدلهاي مختلف توسعه محصول جديد 53
2-15-1- طبقه بندي توسعه محصول 53
2-15-2- بازاريابي و توسعه محصول 54
2-16- استراتژي‌ها و مدل‌هاي توسعه محصول 54
2-16-1- استراتژي‌هاي عمومي پورتر55
2-16-2- مدل استراتژي رقابتي آنسف55
2-17- مدل استراتژي سازگاري محصول جديد با مهارت‌هاي تحقيق و توسعه‌اي شرکت 57
2-18- مدل گسترش کارکرد کيفيت (QFD) 60
2-19- مدل توسعه محصول مرحله به مرحله کوپر 61
2-20- نتيجه گيري63
2-21- پيشينه تحقيق64
2-21-1- تحقيقات خارجي64
2-21-2-تحقيقات داخلي65
2-23- مدل تحقيق66
فصل سوم: روش تحقيق68
3-1- مقدمه69
3-2- روش تحقيق69
3-3- روش گرد آوري اطلاعات70
3-4- قلمروهاي تحقيق70
3 -5- فرضيات تحقيق 70
3- 6- متغيرهاي تحقيق71
3-7- جامعه، حجم نمونه و روش نمونه گيري71
3-8- ابزار جمع آوري داده هاي تحقيق72
3-9- مقياس ابزار اندازه گيري (پرسشنامه) تحقيق73
3-9 -1 – روايي ابزار تحقيق74
3-9 -2- پايايي ابزار تحقيق74
3-10- آمار توصيفي داده ها78

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

3-11- چگونگي بررسي فرضيه ها 79
3-11-1- آزمون نرمال بودن داده ها79
3-11-2- ماتريس همبستگي (ضريب همبستگي پيرسون)81
3-12- خلاصه فصل81
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها82
4-1- مقدمه 83
4-2- آمار توصيفي83
4-3- آزمون فرضيات88
4-4- نتيجه گيري93
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادهاي تحقيق94
5-1- مقدمه95
5-2- خلاصه موضوع تحقيق و روش تحقيق95
5-3- تحليل يافته هاي تحقيق 97
5-4- نتيجه گيري کلي از تحقيق98
5-5- محدوديت هاي تحقيق99
5-6- پيشنهادهاي تحقيق100
منابع و مأخذ101
منابع فارسي101
منابع انگليسي102
پيوستها104
پيوست الف پرسشنامه104
پيوست ب-جداول آناليز خروجي spss108
فهرست اشکال
شکل 2-1- جايگاه توسعه محصولات جديد در منحني عمر محصول26
شکل 2-2- فرآيند جامع توسعه محصول جديد27
شکل 2-3- فرآيند نوآوري و جايگاه توسعه محصولات جديد در آن28
شکل 2-4- قيف توسعه ايده تا محصول جديد29
شکل 2-5- جايگاه توسعه محصول جديد در فرآيند تجاري سازي R&D30
شکل 2-6- عوامل موثر بر موفقيت فرآيند توسعه محصولات جديد33
شکل 2-7- ماتريس استراتژي رقابتي آنسف51
شکل 2-8- مدل استراتژي سازگاري محصول جديد با مهارت‌هاي تحقيق و توسعه‌اي شرکت52
شکل 2-9- مدل نگرش فرايند طراحي محصول جديد با تکنيک QFD بدين ترتيب سازگاري و تناسب محصول جديد با تجهيزات، منابع و مهارت‌هاي مهندسي موجود سنجيده مي‌شود53
شکل2-10- مدل ساختاري توسعه محصول جديد55
فهرست جداول
جدول2-1: راهبردهاي توسعه محصول جديد46
جدول2-2: الگوهاي توسعه محصول جديد47
جدول2-3: مدل 6 مرحله‌اي توسعه محصول کوپر55
جدول 3-166
جدول 3-2: انحراف معيار و ميانگين آيتم ها69
جدول 4-1: آمار توصيفي متغير جنسيت76
جدول 4-2:آمار توصيفي متغير سن77
جدول 4-3: آمار توصيفي متغير ميزان تحصيلات78
جدول 4-4: آمار توصيفي متغير ميزان سابقه کار79
جدول 4-5: ضريب همبستگي پيرسون81
جدول 4-6: ضريب همبستگي پيرسون81
جدول 4-7: ضريب همبستگي پيرسون82
جدول 4-8: ضريب همبستگي پيرسون83
جدول 4-9: ضريب همبستگي پيرسون83
جدول 4-10: نتايج حاصل از آزمون فرضيات84
جدول 5-1: خلاصه اي از نتايج حاصل از آزمون فرضيات87
فهرست نمودارها
نمودار 4-1: نمودار دايره اي متغير جنسيت77
نمودار 4-2: نمودار ستوني متغير سن78
نمودار 4-3: نمودار ستوني متغيرميزان تحصيلات79
نمودار 4-4: نمودار ستوني متغير ميزان سابقه کار80
چکيده
در تحقيق حاضر تأثير عوامل کليدي مؤثر بر توسعه محصولات جديد در شرکت هاي فرش شهر آران و بيدگل مورد برسي قرار گرفته است. بدين منظور با توجه به ادبيات و پيشينه پژوهش، عوامل تکنولوژي، بازاريابي، نوآوري، تيم توسعه محصول استخراج گرديد و با توجه به مورد مطالعه که شرکت هاي فرش است، عامل نرم افزار بوريا که تخصصي ترين و منحصر به فرد ترين نرم افزار طراحي فرش است به عوامل مورد بررسي اضافه گرديد. روش آماري مورد استفاده روش همبستگي و ابزار سنجش، پرسشنامه بوده که از مديران شرکت هاي فرش صورت گرفته است. نتايج تحقيق و تأييد فرضيه ها حاکي از اين است که تمامي عوامل بر توسعه محصول جديد در شرکت هاي فرش آران و بيدگل تأثير مثبت و بالايي دارند. از لحاظ ميزان و رتبه تأثير گذاري عامل تکنولوژي بالاترين رتبه و بيشترين ميزان تأثير را دارد. تيم توسعه محصول، بازاريابي و نرم افزاربوريا در رتبه هاي بعدي و نوآوري در آخرين رتبه قرار دارد.
واژگان کليدي: تکنولوژي، تيم توسعه محصول، بازاريابي، نوآوري، نرم افزار بوريا
مقدمه
محصولات جديد از ضروريات شركت‌هاي امروزي به‌شمار مي‌روند. در حقيقت محصولات جديد پاسخي به بزرگ‌ترين مشكلات سازمان‌هاست. امروزه بيشتر سازمان‌ها ضرورت برخورداري از فرايند بهينه توسعه محصول جديد را به خوبي احساس كرده‌اند و براي داشتن چنين فرايند موفقي تلاش‌هاي زيادي را انجام داده‌اند و هزينه‌هاي هنگفتي را متقبل شده‌اند. در اين سازمان‌ها، افراد متخصص و باتجربه به كار گرفته مي‌شوند، از فناوري‌هاي پيشرفت استفاده مي‌شود و درعين حال ممكن است معرفي محصولات جديد آنها با شکست مواجه مي شود. اين تحقيق با هدف شناسايي عوامل سازماني موثر بر موفقيت توسعه محصول جديد در حوزه محصولات در حوزه شرکت هاي توليد کننده فرش انجام گرفته است. توجه به تغيير ذائقه وسليقه مصرف کنندگان و همچنين تحولاتي که در شرايط رقابت و تکنولوژيک پيش مي آيد ، يک شرکت نمي تواند و نبايد منحصرا به کالاهاي توليدي فعلي خود متکي باشد. مشتريان خواهان کالاهاي جديد وکالاهاي پيشرفته تر هستند و اين همان چيزي است که رقبا مترصد آن هستند محصولات جديد از ضروريات شرکتهاي امروزي به شمار مي روند . درحقيقت محصولات جديد پاسخي به بزرگترين مشکلات سازمان هاست . توسعه محصول جديد، بخش مهمي ازهر تجارت است و فرصت هاي رشد و مزيت رقابتي را براي شرکت ها فراهم مي کند متغير بودن قوانين رقابتي در دنياي کسب و کار، فرآيند ارائه محصول جديد به بازار را با اهميت خاصي جلوه داده است. اين تحقيق با هدف شناسايي عوامل سازماني موثر بر موفقيت توسعه محصول جديد در حوزه محصولات در حوزه شرکت هاي فرش انجام گرفته است. بدين منظور با توجه به ادبيات و پيشينه پژوهش، عوامل تکنولوژي، بازاريابي، نوآوري، تيم توسعه محصول استخراج گرديد و با توجه به مورد مطالعه که شرکت هاي فرش است، عامل نرم افزار بوريا که تخصصي ترين و منحصر به فرد ترين نرم افزار طراحي فرش است به عوامل مورد بررسي اضافه گرديد. . نتايج تحقيق و تأييد فرضيه ها حاکي از اين است که تمامي عوامل بر توسعه محصول جديد در شرکت هاي فرش آران و بيدگل تأثير مثبت و بالايي دارند. از لحاظ ميزان و رتبه تأثير گذاري عامل تکنولوژي بالاترين رتبه و بيشترين ميزان تأثير را دارد. تيم توسعه محصول، بازاريابي و نرم افزاربوريا در رتبه هاي بعدي و نوآوري در آخرين رتبه قرار دارد.
فصل اول
کليات تحقيق
1-1- مقدمه
محصولات جديد از ضروريات شركت‌هاي امروزي به‌شمار مي‌روند. در حقيقت محصولات جديد پاسخي به بزرگ‌ترين مشكلات سازمان‌هاست. امروزه بيشتر سازمان‌ها ضرورت برخورداري از فرايند بهينه توسعه محصول جديد را به خوبي احساس كرده‌اند و براي داشتن چنين فرايند موفقي تلاش‌هاي زيادي را انجام داده‌اند و هزينه‌هاي هنگفتي را متقبل شده‌اند. در اين تحقيق عوامل مؤثر بر توسعه محصولات جديد را در کارخانجات فرش ماشيني مورد بررسي قرار داده است.
1-2- بيان مساله
محصولات جديد از ضروريات شركت‌هاي امروزي به‌شمار مي‌روند. در حقيقت محصولات جديد پاسخي به بزرگ‌ترين مشكلات سازمان‌هاست. امروزه بيشتر سازمان‌ها ضرورت برخورداري از فرايند بهينه توسعه محصول جديد را به خوبي احساس كرده‌اند و براي داشتن چنين فرايند موفقي تلاش‌هاي زيادي را انجام داده‌اند و هزينه‌هاي هنگفتي را متقبل شده‌اند. در اين سازمان‌ها، افراد متخصص و باتجربه به كار گرفته مي‌شوند، از فناوري‌هاي پيشرفت استفاده مي‌شود و درعين حال ممكن است معرفي محصولات جديد آنها با شکست مواجه مي شود ( .(Surak, 1996;Hollingsworth, 1996, 1998; Hoban, 1998
آنچه كه امروزه در ميان عوامل مهم در موفقيت محصولات جديد حائز اهميت و تأكيدي بيشتر است، نقش عوامل سازماني در موفقيت توسعه محصولات جديد مي‌باشد. چه بسا سازمان‌هايي كه به‌رغم سرمايه‌گذاري زياد براي توسعه محصولات جديد، بكارگيري فناوري‌هاي پيشرفته و جذب افراد متخصص به سختي شكست خورده‌اند. زيرا مشكل عمده اين‌گونه سازمان‌ها، عدم شناسايي عوامل موثر در اداره فرايند توسعه محصولات بوده است (Benner, 2005; Gresham et al., 2006; van Kleef, 2006).
لذا اين تحقيق با هدف شناسايي عوامل سازماني موثر بر موفقيت توسعه محصول جديد در حوزه محصولات در حوزه شرکت هاي فرش انجام ميشود. در همين راستا مسئله اصلي اين تحقيق بدين صورت بيان ميشود: عوامل سازماني موثر بر موفقيت توسعه محصولات جديددر حوزه شرکت هاي فرش کدامند؟
توجه به توسعه محصول جديد – اصطلاحي که براي تشريح فرايندي بکار مي رودکه از طريق آن يک محصول جديد ابداع مي گردد- تا آنجا پيش رفته است که شرکتها به اين مهم پي برده اند. اگرچه توسعه محصول جديد يک راهبرد اختياري بلند مدت نيست، لذا انجام آن ضروري است و اين امر ناشي از تغييرات بسيار سريع محيط خارجي در زمينه کوتاه تر کردن چرخه عمر محصول ، افزايش رقابت در بازارها و سرعت زياد نوآوري و فن آوري است.مي باشدماهيت توسعه محصول جديد يک مفهوم ميان رشته اي است که از چند رشته برگرفته شده است. نويسندگان مديريت و بازاريابي در زمينه توسعه محصول جديد از 2 واژه طراحي يا نوآوري و يا هردوي آن استفاده مي کنند. انجام تحقيقات بسيار در اين زمينه نشان دهنده اهميت اين حوزه از تحقيقات است.
از ديدي وسيع تر توسعه محصول جديد عاملي مهم در توسعه ثروت اقتصادي يک کشور است.امانکته اينجاست که سطح اهميت توسعه محصول جديد قابل قياس با موفقيت آن نبوده و خطر شکست در توسعه محصول جديد زياداست. با وجود اين امر و مشخص بودن نرخ هاي شکست محصول جديد، دانشمندان هشدار داده اند که درصد شکست محصولات جديد هنوز نگران کننده است. لذا بررسي عواملي که موجبات موفقيت توسعه محصول جديد را فراهم مي سازد اهميت زيادي پيدا مي کند. در يك بررسي كه در سال 1991 بر روي پروژه هاي توسعه محصول صورت گرفته نشان داده شده است كه از هر يازده ايده و مفهوم نوآورانه تنها سه مورد توسعه يافته، مورد وارد بازار شده و در نهايت يك مورد موفق بوده است. (Francis, 2006; Winger and Wall, 2006)از اين روتلاشهاي بسياري صورت گرفته تا عوامل موفقيت و شكست اينگونه پروژه ها شناسايي گردند كه از جمله اين عوامل ميتوان به عوامل سازماني از جمله موقعيت بنگاه در بازار، استراتژي بنگاه، توانايي مالي بنگاه، نيروي انساني كارآمد و تاكيد مديريت ارشد بر خلاقيت و نوآوري نام برد.متغير بودن قوانين رقابتي در دنياي کسب و کار، فرايند ارائه محصول جديد به بازار را با اهميت خاصي جلوه داده است. اکثر سازمانها امروزه بيش از هر زمان ديگري دريافتهاند که صرفاً تکيه و اعتماد به اهرمهاي رقابتي سنتي مثلِ افزايش کيفيت، کاهش هزينه و تمايز در ارائه محصولات و خدمات کافي نيست و درعوض مفاهيمي مثل سرعت و انعطاف پذيري در رقابت نمود قابل توجهي پيدا کرده اند و گرايش به سمت ارائه محصولات و خدمات جديد به بازار خود دليل موجه اين تغيير نگرش است. طي بررسي که در سال 1981 در مورد 700 شرکت امريکايي صورت پذيرفته است، نتايج حاکي از آن است که حدود يک سوم از سود اين سازمانها به واسطه محصولات جديدي بوده است که عرضه کرده اند و اين آمار در حالي است که اين بررسي در سال 1970، مقدار يک پنجم را نشان داده بود (Karakaya and Kobu, 1994; Henard and Szymanski, 2001)
با توجه به موارد فوق، مديريت فرايند توسعه محصول جديد نيز نيازمند به کارگيري رويکردهاي جديد مديريتي است. رويکرد مسابقه راگبي که در آن سخت کوشي، جلو و عقب بردن مداوم توپ بازي همزمان با سرعت رمز پيروزي است، از جمله رويکردهايي است که نتايج بهتري را در پي خواهد داشت. هوندا و کنون، از جمله شرکتهايي هستند که چنين الگويي را به عنوان الگوي مرجع فرايندي توسعه محصولات جديد خود به کار گرفته اند. (Francis, 2006; Winger and Wall, 2006)
عوامل کليدي موفقيت زير مجموعه عواملي هستند که کوپر(1999( آنها را به عنوان عوامل کليدي موفقيت در فرايند توسعه محصول جديد ارائه کرده است: (Benner, 2005; Gresham et al., 2006; van Kleef, 2006)
* جهت گيري مناسب در بازار، توجه به بازار، محور بودن محصول و مشتري-محور بودن آن؛
تمرکز بر ارائه يک محصول جهان تراز، در اختيار داشتن يک جهت گيري بين المللي در فرايندهاي طراحي، توسعه و بازاريابي؛
* توجه به فعاليتهاي قبل از توسعه (predevelopment) به معناي تمرين فرايند توسعه محصول و آماده سازي مقدمات براي توسعه پيش از کليد خوردن پروژه اصلي توسعه محصول؛
تعريف سريع پروژه و محصول؛ اين تعريف سريع ملاک پيروزي يا شکست قلمداد مي شود.
ارائه و روانه سازي بموقع محصول در بازار؛
* توجه به ساختار سازماني مناسب، طراحي و جو سازماني؛
* اهميت پشتيباني مداوم مديريت ارشد سازمان نه صرفاً به عنوان تضمين کننده موفقيت در فرايند توسعه بلکه کمک رسان پروژه توسعه محصول جديد.
در يك تقسيم بندي كلي عوامل تاثير گذار سازماني بر موفقيت محصول جديد به سه دسته معماري و ساختار، فرآيندها و فرهنگ سازمان تقسيم مي شوند .هريك از ابعاد فوق در منابع مختلف داراي مفاهيم و تعابير گوناگوني هستند
در اين تحقيق به دنبال اين هستيم که عوامل سازماني موثر بر موفقيت توسعه محصولات جديدو ميزان تاثير هر يک از اين عوامل در شهرک صنعتي آران وبيدگل را شناسايي و بررسي کنيم
1-3- معرفي عوامل کليدي در توسعه محصول جديد
با توجه به مدل راهبردي کوپر1990) Cooper,) در فرآيند توسعه محصل جديد که در قالب مدلي 6 مرحله‌اي، معرفي شده است کاتلر و آرمسترانگ ( Kotler& Amstrong,2001 ,) نيز در کتاب خود آن را به عنوان راهبرد NPD مرد تأکيد قرار داده‌اند و از طرفي ديگر تدوين استراتژي نقشه راه توسعه محصول در شرکت سايپا بر پايه مدل مذکور بوده، از اين رو، اگر چه مدل‌هاي ديگري چون مدل 5 مرحله‌اي سادل و کلارک1 (saddle&Cark, 1993, 19-23) يا مدل ريني2 (Raine,2005) وجود داشته اند اما اين مدل به عنوان مدلي پايه در اين تحقيق لحاظ شده است.
1-4- اهميت و ضرورت تحقيق
با توجه به تغيير ذائقه وسليقه مصرف کنندگان و همچنين تحولاتي که در شرايط رقابت و تکنولوژيک پيش مي آيد ، يک شرکت نمي تواند و نبايد منحصرا به کالاهاي توليدي فعلي خود متکي باشد. مشتريان خواهان کالاهاي جديد وکالاهاي پيشرفته تر هستند و اين همان چيزي است که رقبا مترصد آن هستند محصولات جديد از ضروريات شرکتهاي امروزي به شمار مي روند . درحقيقت محصولات جديد پاسخي به بزرگترين مشکلات سازمان هاست . توسعه محصول جديد، بخش مهمي ازهر تجارت است و فرصت هاي رشد و مزيت رقابتي را براي شرکت ها فراهم مي کند متغير بودن قوانين رقابتي در دنياي کسب و کار، فرآيند ارائه محصول جديد به بازار را با اهميت خاصي جلوه داده است. اکثر سازمانها امروزه بيش از هر زمان ديگري دريافته اند که صرفاً تکيه و اعتماد به اهرمهاي رقابتي سنتي مثلِ افزايش کيفيت، کاهش هزينه و تمايز در ارائه محصولات و خدمات کافي نيست و درعوض مفاهيمي مثل سرعت و انعطاف پذيري در رقابت نمود قابل توجهي پيدا کرده اند و گرايش به سمت ارائه محصولات و خدمات جديد به بازار، خود دليل موجه اين تغيير نگرش است. طي بررسي که در سال 1891 در مورد 777 شرکت امريکايي صورت پذيرفته است، نتايج حاکي از آن است که حدود يک سوم از سود اين سازمانها به واسطه محصولات جديدي بوده است که عرضه کرده اند و اين آمار در حالي است که اين بررسي در سال 1877 ، مقدار يک پنجم را نشان داده بود. با توجه به اهميت و جايگاه توسعه محصولات جديد در سازمان و نيز کاربردي بودن آن و از همه مهمتر اعتقاد و توجه مديران به افزايش استفاده از اين رويکرد ، ضرورت چنين مبحثي احساس مي شود. مشخص است که توسعه محصولات جديد به عنوان ابزار توسعه دانش جديد نتايجي را به سيستم توليد سازمانها نيز تزريق مي نمايد و همچنين منابع سازمانها را در جهت کارآمدي اين ابزار براي افزايش بهره وري مجاب مي نمايد تا از طريق بررسي هاي دقيق، از آزمون وخطاهاي بي مورد جلوگيري شود و منابع مالي صرف هزينه هاي بي مورد نگردد و سبب اتلاف وقت و هدر دادن نيروي انساني و ساير منابع نشود. از طرفي ضمن تغيير گرايش و روند ، عملکرد شرکت به جهت انطباق سازمان با مشتري حرکت مي نمايد ، به کارآيي و انجام موفق وظايف و اختيارات کمک نموده و موجب ايجاد مزيت رقابتي براي شرکت مي گردد. در عصر حاضر ،ارائه محصول جديد موفق ، مبنا و اساسي براي موفقيت شرکت است . توسعه محصول جديد ، در حقيقت آشکار کردن راهبرد شرکت و يکي از مهم ترين روشهايي است که شرکت ها راهبرد خود را عملي مي کنند (خمسه، سرافراز و سرافراز،1390 : 3-2 )
1-5- اهداف و سؤالات تحقيق
* بررسي رابطه بين عوامل سازماني و موفقيت توسعه محصولات جديددر حوزه ماشين آلات و تجهيزات جديد
* بررسي رابطه بين عامل تکنولوژي و موفقيت توسعه محصولات جديد جديددر حوزه ماشين آلات و تجهيزات
* بررسي رابطه بين بازاريابي و موفقيت توسعه محصولات جديد
* بررسي رابطه بين تجاري کردن و موفقيت توسعه محصولات جديددر حوزه ماشين آلات و تجهيزات جديد
* بررسري رابطه بين تيم توسعه محصول و موفقيت توسعه محصولات جديددر حوزه ماشين آلات و تجهيزات جديد
* بررسي رابطه بين ارتباطات سازمان و موفقيت توسعه محصولات جديددر حوزه ماشين آلات و تجهيزات جديد
جهت دستيابي به اهداف تحقيق، دو پرسش اساسي وجود دارد که با پيگيري مراحل تحقيق در پي پاسخ به آنها مي باشيم:
عوامل مؤثر در توسعه محصولات جديد کدامند؟
ترتيب اهميت و رتبه بندي هر يک از اين عوامل چگونه است؟
1-6- استفاده کنندگان از تحقيق
گرچه اين تحقيق مي تواند مورد استفاده گروه هاي زيادي باشد اما به نظر مي رسد که بيشتر مورد استفاده گروه هاي زير باشد:
1- شرکتهاي کوچک و متوسط که بدنبال توسعه محصولات جديد هستند.
2-شرکت هاي فرش ماشيني که از نرم افزار هايي به جز بوريا استفاده مي کنند
3- محققاني که درباره توسعه محصولات جديد در زمينه هايي مرتبط با فرش استفاده مي کنند به طور مثال در نساجي،پوشاک و …..
4-شرکت هايي که در توسعه محصول جديد شکست خورده اند
1-7- فرضيه هاي تحقيق

براساس مباني نظري و پژوهش هاي انجام شده فرضيات ذيل براي اين تحقيق در نظر گرفته شده است:
فرضيات حاضر طبق مدلي از کوپر (NPD) طراحي شده است:
? فرضيه اول : عامل تکنولوژي در موفقيت توسعه محصول جديد در حوزه شرکت هاي فرش ماشيني تاثير گذار است.
? فرضيه دوم : عامل بازاريابي در موفقيت توسعه محصول جديد در حوزه شرکت هاي فرش ماشيني تاثير گذار است.
? فرضيه سوم : عامل نوآوري در موفقيت توسعه محصول جديد در حوزه شرکت هاي فرش ماشيني تاثير گذار است.
? فرضيه چهارم : عامل تيم توسعه محصول در موفقيت توسعه محصول جديد در حوزه شرکت هاي فرش ماشيني تاثير گذار است.
? فرضيه پنجم: نرم افزار بوريا بر موفقيت توسعه محصولات جديددر حوزه شرکت هاي فرش ماشيني جديد موثراست.
1-8- متغيرهاي تحقيق
1-8-1- متغير مستقل
در اين تحقيق پنج متغير مستقل در نظر گرفته شده که تأثير آن ها بر متغير وابسته بررسي مي شود.
1- تيم توسعه محصول
2- نوآوري
3- بازاريابي
4- تکنولوژي
5- نرم افزار بوريا
1-8-2 ?متغير وابسته
توسعه محصول جديد?
1-9- روش تحقيق
تحقيق از نظر هدف کاربردي،از نظر نحوه گرداوري داده ها توصيفي – همبستگي مي باشد.
اين مطالعه از نوع تحقيق توصيفي از شاخه همبستگي است. علت تقسيمبندي اين تحقيق در زمره تحقيقات توصيفي اين است که ” تحقيق توصيفي (غير آزمايشي) شامل مجموعه روشهايي است که هدف آنها توصيف کردن شرايط يا پديدههاي مورد بررسي است. اجراي تحقيق توصيفي ميتواند صرفا براي شناخت بيشتر شرايط موجود با ياري دادن به فرايند تصميمگيري باشد.” (سرمد، 1385، ص90)
1-10- روش گردآوري اطلاعات
براي انجام اين تحقيق از روشهاي بررسي اسناد و مدارک ،جستجوي اينترنتي و مطالعات کتابخانهاي و براي تبيين مباني نظري و جمعآوري اطلاعات از پرسشنامه استفاده خواهد شد.
1-11- قلمروهاي تحقيق
1-11-1- قلمرو موضوعي: بررسي عوامل کليدي موثر بر موفقيت توسعه محصولات جديد (مورد مطالعه شرکت هاي فرش آران و بيدگل
1-11-2- قلمرو مکاني: شهرک صنعتي آران و بيدگل
1-11-3- قلمرو زماني: اين تحقيق در سال 91-90 انجام گرفته است.
1-12- واژگان کليدي
* تيم توسعه محصول
به تعداد محدود از افراد با مهارت هاي مکملند که به منظور هدف مشترک و اهداف عملياتي وبا رويکرد مسئوليت متقابل در برابر يکديگر دور هم جمع شده اند ، وبراي رسيدن به اهداف سازمان در توسعه محصولات جديد تلاش مي کنند مه داراي خصوصيات زير هستند
1. خلاق- نوآوري
2. تحليلگر
3. کاشف
4. سازنده- سازمان دهنده
5. نتيجه گر- توليد کننده
6. کنترل کننده- بازرس
7. نگهدارنده
8. گزارشگر- مشاور
9. هماهنگ کننده
* نوآوري
خلاقيت به طور عام يعني توانايي ترکيب انديشه‌ها به شيوه‌اي منحصر به فرد يا ايجاد ارتباطي غيرمعمول بين انديشه‌ها. يک سازمان که مشوق نوآوري است سازماني است که ديدگاه‌هاي ناشناخته به مسائل يا راه حل‌هاي منحصر براي حل مسائل را ارتقا مي‌دهند.
نوآوري تبديل يک ايده به يک محصول يا خدمت جديد براي بدست آوردن مزيت اقتصادي
* بازاريابي
بازاريابى بعنوان فرآيندى مديريتى – اجتماعى تعريف مى‌شود که بوسيله آن افراد و گروه‌ها از طريق توليد و مبادله? کالا با يکديگر، به امر تأمين نيازها و خواسته‌هاى خود اقدام مى‌کنند.
واژه بازاريابى نبايد به معنى قديمى آن، يعنى صرفاً فروختن، معنى و تعبير گردد. معناى جديد اين واژه همانا تأمين نيازهاى مشترى است. شرکت‌هاى امروزى با رقابت شديد و فزاينده‌اى روبه‌رو هستند و پاداش از آن شرکتى خواهد بود که بتواند به بهترين نحو ممکن، خواست‌هاى مشترى را درک و بالاترين منفعت را براى مشتريان هدف خود تأمين کند. در محدوده بازار، اين مهارت‌هاى بازاريابى است که شرکت‌هاى حرفه‌اى را از شرکت‌هاى غيرحرفه‌اى تفکيک مى‌کند.
* تکنولوژي
تكنولوژي يا فناوري هنر استفاده از دانش‏ها، مهارت‏ها و تجارب سازماني است تا با توليد و به كارگيري كالاها و خدمات نيازهاي رو به گسترش انسان برآورده شود. انتقال تكنولوژي، شامل تمام نظام‏هاي حمايتي و سازوكارهاي مورد نياز براي توسعه يك محصول، فرايند يا خدمات است كه به اين منظور مي‏توان از تبادل‏ دانش‏ها، مهارت‏ها و تجارت سازماني استفاده نمود.

* نرم افزار بوريا
تخصصى‌ترين و منحصربه‌فردترين نرم‌افزار طراحى فرش است كه قادر است همزمان تمامى احتياجات طراحان حرفه‌اى فرش ماشينى و دستباف را برآورده نمايد.
نرم‌افزار طراحى فرش بوريا، در عين ارائه راه‌كارهاى جديد و قدرتمند در زمينه طراحى فرش، كاهش چشمگير هزينه‌ها، افزايش بهره‌ورى، حداكثر انعطاف‌پذيرى و كنترل جامع فرايند طراحى را نيز تضمين مى‌نمايد
1-13- ساختار تحقيق
تحقيق حاضر بر اساس پنج فصل در نظر گرفته شده و هر فصل بنا به ضرورت به چندين گفتار تقسيم گرديده است.
فصل اول: کليات تحقيق
فصل دوم: چارچوب نظري?و پيشينه تحقيق
فصل سوم: روش شناسي تحقيق
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها و آزمون فرضيه ها
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات
در پايان پيوست ها و نگاره ها آورده شده است.

فصل دوم
چارچوب نظري و پيشينه تحقيق
1
2-1- مقدمه
در اين فصل ابتدا به بررسي مفاهيم کلي تکنولوژي، نوآوري، تيم توسعه محصول، عامل بازاريابي، نرم افزار طراحي فرش بوريا مي پردازيم در ادامه پس از بررسي پيشينه تحقيقات وعوامل شکست و موفقيت محصولات جديد و مقايسه مدل هاي توسعه محصولات جديد، مدل پيشنهادي تحقيق ارائه مي گردد.
2-2- تعاريف و مفاهيم
2-2-1- تكنولوژي
تكنولوژي يا فناوري هنر استفاده از دانش‏ها، مهارت‏ها و تجارب سازماني است تا با توليد و به كارگيري كالاها و خدمات نيازهاي رو به گسترش انسان برآورده شود. انتقال تكنولوژي، شامل تمام نظام‏هاي حمايتي و سازوكارهاي مورد نياز براي توسعه يك محصول، فرايند يا خدمات است كه به اين منظور مي‏توان از تبادل‏ دانش‏ها، مهارت‏ها و تجارت سازماني استفاده نمود.
تكنولوژي تركيبي است از دو واژة يوناني: Techne به معناي هر آنچه كه در طبيعت وجود نداشته باشد و Logie به معناي هر آنچه كه مبتني بر عقل و منطق باشد. واژة تكنولوژي راهي بس طولاني را در طول تاريخ پيموده، تا امروز بدين شكل در ادبيات مدرن امروزي مطرح گرديده است. در طول تاريخ واژة تكنولوژي را مي‌توان به انحاء مختلف در زبان‌هاي گوناگون مشاهده نمود. در يونان ???? معمولاً به معناي “هنر”، “صنعت” يا “مهارت” ترجمه شده است. ريشة اين كلمه در زبان هند و اروپايي tekhn احتمالاً به معناي “كارِ چوبي” و يا “نجاري” بوده است. در زبان سانسكريت كلمة taksati به معناي “ساختمان” و يا “سازه” به كار رفته است كه احتمالاً از كلمة tekton يوناني مشتق شده است (Mitcham, 1994, p 117).
در طول تاريخ با تكيه بر دو رويكرد مختلف به تعريف تكنولوژي پرداخته شده است. اين دو رويكرد عبارتند از : 1) درون‌گرايان و 2) برون‌گرايان . تعاريف درون‌گرايان از تكنولوژي، اغلب با تكيه بر معني و مفهوم مهندسي آن بوده است، يعني ساختن مصنوعات و استفاده كردن از آنها. براي مثال كرانزبرگ و پورسل تكنولوژي را چنين تعريف مي‌كند: “تلاش انسان براي مواجه شدن با محيط فيزيكي… و سعي براي رام كردن يا كنترل كردن محيط بوسيلة . . . ابتكار و نبوغ خود در استفاده نمودن از تمامي منابع در دسترس (Mitcham, 1994, p 116 )”.
از سوي ديگر تعاريف ارائه شده توسط بيروني‌گرايان از تكنولوژي، بر پاية اثراتي بوده كه بر روي نهادهاي اجتماعي نهاده است. از اين‌رو اغلب صاحب‌نظران اين ديدگاه را دانشمندان علوم اجتماعي تشكيل مي‌دهند. براي مثال سينگر تكنولوژي را چنين تعريف مي‌مند : ” اين‌كه هر چيز به‌طور معمول چگونه انجام مي‌شود يا ايجاد مي‌شود و اينكه چقدر انجام مي‌شود يا ايجاد مي‌شود (Mitcham, 1994, p 116 )”.
به هر حال ميان techne يوناني و تكنولوژي امروزي تفاوتي بسيار وجود دارد. امروزه نيز تعاريف بسياري از تكنولوژي ارائه مي‌گردد. اين تعاريف معمولاً تلفيقي از هر دو ديدگاه مهندسي و اجتماعي هستند. برخي از اين تعاريف عبارتند از :
تكنولوژي عبارت است از ارزش بهسازي، برخورداري از دانش ايجاد كنندة بهبود و ارزش نهفته در محصولات و خدماتي كه در بر دارندة مجموعه‌اي از دانش هستند ( Ellul, 1964 ).تكنولوژي روش انجام كار و ابزاري است كه توسط آن به اهداف خود نائل مي‌شويم. تكنولوژي كاربرد عملي دانش و ابزاري جهت كمك به تلاش انسان است ( خليل، 2000، باقري 1381، ص 14 ). تكنولوژي معلوماتي است كه روش انجام كارها را به ما مي‌آموزد (ملك‌زاده، 1384، ص 19).
مجموعه‌اي متشكل از اطلاعات، ابزارها و تكنيك‌هايي كه از علم و تجربة عملي نشأت گرفته‌اند و در توسعه، طراحي، توليد و به‌كارگيري محصولات، فرآيندها، سيستم‌ها و خدمات مورد استفاده قرار مي‌گيرند.
(fa.wikipedia.org/wiki/ فناوري)
2-2-2 – بازاريابي
تعريف لغت نامه اي بازاريابي عبارت است از”فراهم کردن کالاها يا خدمات براي برآورده ساختن نيازهاي مصرف کنندگان.” بازاريابي شامل درک خواسته هاي مشتري و تطابق محصولات شرکت، براي برآورده ساختن آن نيازها و در برگيرنده فرآيند سودآوري براي شرکت است.بازاريابي موفق مستلزم برخورداري از محصول مناسب در زمان مناسب و مکان مناسب است و اطمينان از اينکه مشتري از وجود محصول مطلع است، از اين رو موجب سفارشهاي آينده مي شود??
بازاريابي درباره داشتن برنامه ها و ترويج ها و تبليغات و هزاران چيز ديگري است که در متقاعد کردن مردم به خريد يک محصول، بازاريابي يعني نشستن آدم ها روي صندلي ها بحث بازاريابي درباره منفعت و نتايج است.بازاريابي يک فعاليت راهبردي و راه و روشي است متمرکز بر فرجام اقدامات مربوط به جذب مصرف کننده بيشتر، براي خريد محصول شما در دفعات بيشتر به نحوي که شرکت شما پول بيشتري به دست آورد?
به عبارت ديگر بازاريابي، بخش‌هايي از بازار را به عنوان مناسب‌ترين بخش بازار براي شرکت شناسايي و مشخص مي‌کند که شرکت نيز توانايي و امکان عرضه خدمات به آنها را دارد و همچنين مناسبترين محصولات و خدمات مورد نياز آن بخش را طراحي و معرفي مي‌کند?
بازاريابي بر پايه ? مقوله اصلي?
1. ?کالا يا خدمات
2. ?توزيع
3. قيمت‌گذاري
4. ترويج
واژه بازاريابى نبايد به معنى قديمى آن، يعنى صرفاً فروختن، معنى و تعبير گردد ومعناى جديد اين واژه همانا تأمين نيازهاى مشترى است. شرکت‌هاى امروزى با رقابت شديد روبه‌رو هستند و پاداش از آن شرکتى خواهد بود که بتواند به بهترين نحو ممکن، خواست‌هاى مشترى را درک و بالاترين منفعت را براى مشتريان هدف خود تأمين کند. در محدوده بازار، اين مهارت‌هاى بازاريابى است که شرکت‌هاى حرفه‌اى را از شرکت‌هاى غيرحرفه‌اى تفکيک مى‌کند?
بازاريابى بعنوان فرآيندى مديريتى – اجتماعى تعريف مى‌شود که بوسيله آن افراد و گروه‌ها از طريق توليد و مبادله کالا با يکديگر، به امر تأمين نيازها و خواسته‌هاى خود اقدام مى‌کنند.
واژه بازاريابى نبايد به معنى قديمى آن، يعنى صرفاً فروختن، معنى و تعبير گردد. معناى جديد اين واژه همانا تأمين نيازهاى مشترى است. شرکت‌هاى امروزى با رقابت شديد و فزاينده‌اى روبه‌رو هستند و پاداش از آن شرکتى خواهد بود که بتواند به بهترين نحو ممکن، خواست‌هاى مشترى را درک و بالاترين منفعت را براى مشتريان هدف خود تأمين کند. در محدوده بازار، اين مهارت‌هاى بازاريابى است که شرکت‌هاى حرفه‌اى را از شرکت‌هاى غيرحرفه‌اى تفکيک مى‌کند.
2-2-2-1 بازاريابي صنعتي و مصرفي
بازاريابي صنعتي به عنوان آن دسته از عملکردها و فعاليتهاي تجاري و بازرگاني تعريف شده‌است، که فرايندهاي مبادله را بين توليد کنندگان و مشتريان سازماني تسهيل مي‌کند. ماهيت بازاريابي صنعتي را مي‌توان، خلق ارزش براي مشتريان به وسيله ارائه کالاها و خدماتي دانست که نيازهاي سازماني و اهداف آنها را تحقق مي‌بخشد.
به تعريفي جامع، فرآيند کشف، ترجمه خواسته‌هاي مشتريان صنعتي و نيازها و الزامات آنها به محصولات و خدمات ويژه جهت ارتباط موثر شيوه‌هاي توزيع، قيمت‌گذاري، خدمات پس از فروش، متقاعد کردن بيشتر و بيشتر مشتريان براي استفاده مستمر از اين محصولات و خدمات را بازاريابي صنعتي مي‌ناميم. اين نوع بازاريابي در مقايسه با بازاريابي مصرفي تفاوتهايي دارد که اينگونه مي‌توان بدان اشاره کرد. اول اينکه گرچه در بازاريابي صنعتي همانند بازاريابي کالاهاي مصرفي، نياز به شناخت بازارهاي هدف و تشخيص نياز اين بازارها و طراحي محصولات و خدمات مناسب براي تامين خواسته‌هاي بازار وجود دارد، ولي بايد توجه کرد که در مقايسه با بازاريابي مصرفي، بازاريابي صنعتي در حوزه مديريت عالي قرار دارد.
در بازاريابي صنعتي نقش خصوصيات و ويژگيهاي محصول خيلي مهم و حياتي است و عرضه کنندگاني که خصوصيات مورد نظر مشتريان را تامين نکنند مورد انتخاب قرار نخواهند گرفت. در مقايسه با بازاريابي مصرفي، قيمت در بازاريابي صنعتي نقش جداگانه‌اي دارد. در بعضي موارد مشتريان صنعتي حاضرند قيمت بيشتري دهند ولي در عوض از تحويل به موقع و کيفيت محصولات خدمات اطمينان حاصل کنند و حتي در موارد ديگري مثل مناقصه‌هاي خريد نقش قيمت پراهميت‌تر مي‌شود. در بازاريابي صنعتي، بازارياب بايد به اين نکته واقف باشد که تقاضاي کالاهاي صنعتي از تقاضاي مصرف کننده نهايي ناشي مي‌شود، يعني تقاضا براي يک محصول بستگي به نحوه استفاده از آن در ارتباط با محصولات ديگر دارد. گاهي بازارياب صنعتي سعي مي‌کند با تبليغات، تقاضاي مشتري نهايي را تحريک کند تا تقاضا براي کالاهاي صنعتي خودرا افزايش دهد. (http://fa.wikipedia.org/wiki)


پاسخی بگذارید