2-1-فرآيند بارش8
2-2- باران9
2-3-بارش 9
2-4-انواع باران ها از نظر منشا پيدايش10
2-4-1-بارش کوهستاني10
2-4-2-بارش جبهه اي10
2-4-3-بارش سيکلوني10
2-4-4-بارش کنوکتيو10
2-4-5-بارش همگرايي11
2-5-بارش سالانه 11
2-6-.سيستم هاي سينوپتيک 11
فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-7-چرخند يا سيكلون(Cyclone)12
2-8-واچرخند يا آنتي سيكلون(Anticyclone)12
2-9-سوابق تحقيق13
2-9-1-سوابق تحقيق در ايران13
2-9-2-سوابق تحقيق در جهان16
فصل سوم (روش اجراي تحقيق/ مواد و روشها)
3-1- مواد18
3-2-موقعيت ايستگاههاي مورد مطالعه18
3-3- محدوده مورد مطالعه18
3-4- روش کار20
3-4-1-روش مقايسه اي20
3-4-2-روش مطالعه فيزيکي20
3-4-3-روش مطالعه سينوپتيک20
3-4-4-مراحل انجام کار22
3-4-4-1-مرحله اول 22
3-4-4-2- مرحله دوم 22
3-4-4-3- مرحله سوم22
3-4-4-4- مرحله چهارم22
3-4-4-5-مرحله پنجم 23
3-4-4-6- مرحله ششم 23
3-4-4-7-مرحله هفتم23
فصل چهارم تجزيه و تحليل داده ها و يافته هاي تحقيق
4-1- بررسي بارش بالاي 100 ميلي مترروزانه ايستگاه رشت25
4-2-بررسي بارش بالاي 100 ميلي مترروزانه ايستگاه انزلي52
4-3.ايستگاه آستارا71
فهرست مطالب
عنوان صفحه
4- 4 بارندگي بيش از100 ميليمتر روزانه در سه ايستگاه مشترک بصورت همزمان94
4-5.تفسير روزهاي سيل و بارش شديد در رشت115
4-6.تفسير روزهاي سيل و بارش شديد در آستارا117
4-7 تفسير کليه گراف روزهاي بارش بالاي 100 ميلي متر روزانه که منجر به وقوع سيل
شده118
4-8تفسير گراف روزهاي بارش بالاي 100 ميلي متر روزانه که منجر به وقوع سيل نشده 121
فصل پنجم بحث و نتيجه گيري و پيشنهادات
5-1.بحث126
5-2.نتيجه گيري126
5-2-1.بررسي الگوها و ايجاد بارش الگوها127
5-3.آزمون فرضيات128
5-4.پيشنهادات128
منابع و ماخذ129
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول شماره 3-1.مشخصات ايستگاههاي مورد مطالعه در تحليلهاي روزانه18
جدول شماره 4-1- فراواني تکرار وقوع بارش بالاي ميليمتر 100 در ماه25
جدول شماره4-2-ميزان وقوع بارشهاي بالاي 100 در هرماه به درصد از سال1371 تا 139126
جدول شماره 4-3- بارشهاي بالاي 100 ميلي متر روزانه27
جدول شماره 4-4. فرواني وقوع سيل در ايستگاه رشت28
جدول شماره 4-5. وقوع سيل به همراه بارشهاي بالاي 100 ميلي متر روزانه براي ايستگاه
رشت28
جدول شماره 4-6.ميزان وقوع بارشهاي بالاي 100 ميليمتر در هرماه53
جدول شماره 4-7.ميزان وقوع بارشهاي بالاي ميليمتر 100 در هرماه به درصد53
جدول شماره 4-8. بارشهاي بالاي 100 ميلي متر روزانه54
جدول شماره 4-9. فرواني وقوع سيل در ايستگاه انزلي55
جدول شماره 4-10.وقوع سيل به همراه بارشهاي بالاي 100 ميلي متر روزانه براي
ايستگاه انزلي56
جدول شماره 4-11. بارشهاي بالاي 100 ميلي متر روزانه
جدول شماره 4-11.فراواني بارشهاي بالاي 100 ميليمتر در هرماه طي دوره 20ساله73
جدول شماره 4-12.ميزان وقوع بارشهاي بالاي 100 ميليمتر در هرماه به درصد73
جدول شماره 4-13. فرواني وقوع سيل در ايستگاه آستارا74
جدول شماره 4-14. وقوع سيل به همراه بارشهاي بالاي 100 ميلي متر روزانه براي
ايستگاه آستارا75
جدول شماره 4-15.فراواني تکرار وقوع بارش بالاي 100 ميليمتر در ماه95
جدول شماره 4-16.سه ايستگاه مشترک بصورت همزمان96
جدول شماره 4-17. بارندگي شديدروزانه 7/11/2008 و بارندگي منجر به سيل25/9/2011در
ايستگاه رشت116
جدول شماره 4-18. بارندگي شديدروزانه 4/11/2004 و بارندگي منجر به سيل3/7/2006 در
ايستگاه آستارا117
جدول شماره 4-19- اطلاعات گراف بارش هاي بالاي 100ميليمتر روزانه منجر به سيل119
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول شماره 4-20- اطلاعات گراف بارش هاي بالاي 100ميلي متر روزانه موجود در
سازمان هواشناسي122
جدول شماره 5-1 تعداد و درصد ايجاد بارش هريک از الگوها در محدوده گيلان127
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار شماره 4-1. بارندگي سطح شهر رشت از سال 1371 تا 139125
نمودار شماره 4-2. ميزان وقوع بارشهاي بالاي 100 ميليمتر در هرماه به درصد26
نمودار شماره 4-3. بارش هاي بالاي 100 ميلي متر روزانه27
نمودار شماره 4-4. بارندگي روزانه ايستگاه بندر انزلي از سال 1371 تا 139152
نمودار شماره 4-5. بارندگي ماهانه شهرانزلي به درصد53
نمودار شماره 4-6. بارش هاي بالاي 100 ميليمتر روزانه انزلي55

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

نمودار شماره 4-7. بارندگي روزانه شهر آستارا از سال 1371 تا 139171
نمودار شماره 4-8. بارش هاي بالاي 100 ميلي متر روزانه آستارا72
نمودار شماره 4-9. درصد ماهانه بارش در ايستگاه آستارا74
نمودار شماره 4-10. ميزان وقوع بارشهاي بالاي 100 ميليمتر در هرماه به درصد95
نمودار شماره 4-11 . بارندگي شديدروزانه 7/11/2008 و بارندگي منجر به سيل25/9/2011در
ايستگاه رشت116
نمودار شماره 4-12. بارندگي شديدروزانه 4/11/2004 و بارندگي منجر به سيل3/7/2006 در
ايستگاه آستارا118
نمودار شماره 4-13. سيل ايستگاه رشت120
نمودار شماره 4-14. سيل ايستگاه انزلي120
نمودار شماره 4-15. آستارا بارندگي سيل 3/7/2006120
نمودار شماره 4-16. نمودار مقايسه اي گراف سيل ها121
نمودار شماره 4-17. نمودار بارندگي شديد ايستگاه رشت123
نمودار شماره 4-18. نمودار بارندگيهاي شديد ايستگاه انزلي123
نمودار شماره 4-19. نمودار بارندگي شديد ايستگاه آستارا123
نمودار شماره 4-20. نمودار مقايسه اي بارندگيهاي شديد124
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل شماره 3-1.موقعيت ايستگاههاي مورد مطالعه19
شکل شماره 4-1 نقشه سينوپتيک سطح زمين مورخ 14/9/1992 قبل از بارش29
شکل شماره 4-2 نقشه سينوپتيک سطح 500 هکتو پاسکال مورخ 14/9/1992قبل از بارش29
شکل شماره 4-3 نقشه سينوپتيک سطح زمين مورخ 15/9/1992 روز بارش ميزان بارش
3/100ميلي متر30
شکل شماره 4-4 نقشه سينوپتيک سطح 500 هکتو پاسکال مورخ 15/9/1992 روز بارش31
شکل شماره 4-5 نقشه سينوپتيک سطح زمين مورخ 16/9/1992 روزبعد از بارش31
شکل شماره 4-6 نقشه سينوپتيک سطح 500 هکتو پاسکال مورخ 16/9/1992 روزبعد از
بارش32
شکل شماره 4-7 نقشه سينوپتيک سطح زمين مورخ 30/8/2001 روز قبل ازبارش33
شکل شماره 4-8 نقشه سينوپتيک سطح 500 هکتو پاسکال مورخ 30/8/2001 روز قبل از
بارش33
شکل شماره 4-9 نقشه سينوپتيک سطح زمين مورخ 31/8/2001 روز بارش34
شکل شماره 4-10 نقشه سينوپتيک سطح 500 هکتو پاسکال مورخ 31/8/2001 روز بارش35
شکل شماره 4-11 نقشه سينوپتيک سطح زمين مورخ 1/9/2001 روز بعد از بارش35
شکل شماره 4-12 نقشه سينوپتيک سطح 500 هکتو پاسکال مورخ 1/9/2001 روز بعد از
بارش36
شکل شماره 4-13 نقشه سينوپتيک سطح زمين مورخ 30/9/2001 روز قبل از بارش37
شکل شماره 4-14 نقشه سينوپتيک سطح 500هکتو پاسکال مورخ 30/9/2001 روز قبل از
بارش37
شکل شماره 4-15 نقشه سينوپتيک سطح زمين مورخ 1 /10/2001 روز بارش38
شکل شماره 4-16 نقشه سينوپتيک سطح 500 هکتو پاسکال مورخ 1 /10/2001 روز بارش39
شکل شماره 4-17 نقشه سينوپتيک سطح زمين مورخ 2 /10/2001 روز بعد از بارش39
شکل شماره 4-18 نقشه سينوپتيک سطح 500 هکتو پاسکال مورخ 2 /10/2001 روز بعداز
بارش40
شکل شماره 4-19 نقشه سينوپتيک سطح زمين مورخ 7/11/2005 روز قبل از بارش41
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل شماره 4-20 نقشه سينوپتيک سطح 500 هکتو پاسکال مورخ 7/11/2005 روز قبل از
بارش41
شکل شماره 4-21 نقشه سينوپتيک سطح زمين مورخ 8/11/2005 روز بارش42
شکل شماره 4-22 نقشه سينوپتيک سطح 500 هکتو پاسکال مورخ 8/11/2005 روز بارش42
شکل شماره 4-23 نقشه سينوپتيک سطح زمين مورخ 9/11/2005 روزبعد از بارش43
شکل شماره 4-24 نقشه سينوپتيک سطح 500هکتو پاسکال مورخ 9/11/2005 روزبعد از
بارش 44
شکل شماره 4-25 نقشه سينوپتيک سطح زمين مورخ 24 /9/2011روزقبل از بارش44
شکل شماره 4-26 نقشه سينوپتيک سطح 500هکتوپاسکال مورخ 24 /9/2011روزقبل از
بارش45
شکل شماره 4-27 نقشه سينوپتيک سطح زمين مورخ 25 /9/2011روز بارش46
شکل شماره 4-28 نقشه سينوپتيک سطح500 هکتو پاسکال مورخ 25 /9/2011روز بارش46
شکل شماره 4-29 نقشه سينوپتيک سطح زمين مورخ 26 /9/2011روزبعد از بارش47
شکل شماره 4-30 نقشه سينوپتيک سطح 500هکتو پاسکال مورخ 26 /9/2011روزبعد از
بارش48
شکل شماره 4-31 نقشه سينوپتيک سطح زمين مورخ 22 /9/2012 روز قبل از بارش48
شکل شماره 4-32 نقشه سينوپتيک سطح 500هکتوپاسکال مورخ 22 /9/2012 روز قبل از
بارش49
شکل شماره 4-33 نقشه سينوپتيک سطح زمين مورخ 23 /9/2012 روز بارش50

شکل شماره 4-34 نقشه سينوپتيک سطح 500هکتو پاسکال مورخ 23 /9/2012 روز بارش50
شکل شماره 4-35 نقشه سينوپتيک سطح زمين مورخ 24 /9/2012 روز بعد از بارش51
شکل شماره 4-36 نقشه سينوپتيک سطح 500هکتو پاسکال مورخ 24 /9/2012 روز بعداز
بارش51
شکل شماره 4-37 نقشه سينوپتيک سطح زمين مورخ 7 /10/98روز قبل از بارش56
شکل شماره 4-38 نقشه سينوپتيک سطح 500هکتو پاسکال مورخ 7 /10/98روز قبل از
بارش57
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل شماره 4-39 نقشه سينوپتيک سطح زمين مورخ 8 /10/98روز بارش57
شکل شماره 4-40 نقشه سينوپتيک سطح 500هکتو پاسکال مورخ 8 /10/98روز بارش58
شکل شماره 4-41 نقشه سينوپتيک سطح زمين مورخ 9 /10/98روز بعداز بارش58
شکل شماره 4-42 نقشه سينوپتيک سطح 500 هکتو پاسکال مورخ 9 /10/98روز بعد از
بارش59
شکل شماره 4-43 نقشه سينوپتيک سطح زمين مورخ 30/9/2001 روز قبل از بارش60
شکل شماره 4-44 نقشه سينوپتيک سطح 500هکتو پاسکال مورخ 30/9/2001 روز قبل از
بارش60
شکل شماره 4-45 نقشه سينوپتيک سطح زمين مورخ 1/10/2001روز بارش61
شکل شماره 4-46 نقشه سينوپتيک سطح 500هکتو پاسکال مورخ 1/10/2001روز بارش61
شکل شماره 4-47 نقشه سينوپتيک سطح زمين مورخ 2/10/2001روز بعداز بارش62
شکل شماره 4-48 نقشه سينوپتيک سطح 500 هکتو پاسکال مورخ 2/10/2001روز بعداز
بارش63
شکل شماره 4-49 نقشه سينوپتيک سطح زمين مورخ 2/11/2004روزقبل از بارش63
شکل شماره 4-50 نقشه سينوپتيک سطح 500هکتو پاسکال مورخ 2/11/2004روزقبل از
بارش64
شکل شماره 4-51 نقشه سينوپتيک سطح زمين مورخ 3/11/2004روز بارش65
شکل شماره 4-52 نقشه سينوپتيک سطح 500هکتو پاسکال مورخ 3/11/2004روز بارش65
شکل شماره 4-52 نقشه سينوپتيک سطح زمين مورخ 4/11/2004روزبعداز بارش66
شکل شماره 4-53 نقشه سينوپتيک سطح 500هکتو پاسکال مورخ 4/11/2004روزبعداز
بارش66
شکل شماره 4-54 نقشه سينوپتيک سطح زمين مورخ 25/10/2011روزقبل از بارش67
شکل شماره 4-55 نقشه سينوپتيک سطح 500هکتو پاسکال مورخ 25/10/2011روزقبل از
بارش67
شکل شماره 4-56 نقشه سينوپتيک سطح زمين مورخ 26/10/2011روز بارش68
شکل شماره 4-57 نقشه سينوپتيک سطح 500هکتو پاسکال مورخ 26/10/2011روز بارش69
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل شماره 4-58 نقشه سينوپتيک سطح زمين مورخ 27/10/2011روزبعد از بارش69
شکل شماره 4-59 نقشه سينوپتيک سطح 500هکتو پاسکال مورخ 27/10/2011روزبعد از
بارش70
شکل شماره 4-60 نقشه سينوپتيک سطح زمين مورخ 7 /10/1998 روزقبل از بارش75
شکل شماره 4-61 نقشه سينوپتيک سطح 500هکتو پاسکال مورخ 7 /10/1998 روزقبل از
بارش76
شکل شماره 4-62 نقشه سينوپتيک سطح زمين مورخ 8 /10/1998 روز بارش76
شکل شماره 4-63 نقشه سينوپتيک سطح 500 هکتو پاسکال مورخ 8 /10/1998 روز بارش77
شکل شماره 4-64 نقشه سينوپتيک سطح زمين مورخ 9 /10/1998 روزبعد از بارش78
شکل شماره 4-65 نقشه سينوپتيک سطح 500هکتو پاسکال مورخ 9 /10/1998 روزبعد از
بارش78
شکل شماره 4-66 نقشه سينوپتيک سطح زمين مورخ 11/7/99 روزقبل از بارش79
شکل شماره 4-67 نقشه سينوپتيک سطح 500 هکتو پاسکال مورخ 11/7/99 روزقبل از
بارش80
شکل شماره 4-68 نقشه سينوپتيک سطح زمين مورخ 12/7/99 روز بارش80
شکل شماره 4-69 نقشه سينوپتيک سطح 500 هکتو پاسکال مورخ 12/7/99 روز بارش81
شکل شماره 4-70 نقشه سينوپتيک سطح زمين مورخ 13/7/99 روز بعد از بارش82
شکل شماره 4-71 نقشه سينوپتيک سطح 500هکتو پاسکال مورخ 13/7/99 روز بعد از
بارش82
شکل شماره 4-72 نقشه سينوپتيک سطح زمين مورخ 23/9/200 روز قبل از بارش83
شکل شماره 4-73 نقشه سينوپتيک سطح 500 هکتو پاسکال مورخ 23/9/200 روز قبل از
بارش83
شکل شماره 4-74 نقشه ينوپتيک سطح زمين مورخ 24/9/200 روز بارش84
شکل شماره 4-75 نقشه سينوپتيک سطح 500 هکتو پاسکال مورخ 24/9/200 روز بارش85
شکل شماره 4-76 نقشه سينوپتيک سطح زمين مورخ 25/9/2000 روز بعداز بارش85
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل شماره 4-77 نقشه سينوپتيک سطح 500هکتو پاسکال مورخ 25/9/2000 روز بعد از
بارش86
شکل شماره 4-78 نقشه سينوپتيک سطح زمين مورخ 8/5/2002 روزقبل از بارش87
شکل شماره 4-79 نقشه سينوپتيک سطح 500 هکتو پاسکال مورخ 8/5/2002 روزقبل از
بارش87
شکل شماره 4-80 نقشه سينوپتيک سطح زمين مورخ 9/5/2002 روز بارش88
شکل شماره 4-81 نقشه سينوپتيک سطح 500 هکتو پاسکال مورخ 9/5/2002 روز بارش89
شکل شماره 4-82 نقشه سينوپتيک سطح زمين مورخ 10/5/2002 روزبعد از بارش89
شکل شماره 4-83 نقشه سينوپتيک سطح 500 هکتو پاسکال مورخ 10/5/2002 روزبعد از
بارش90
شکل شماره 4-84 نقشه سينوپتيک سطح زمين مورخ 2/7/2006 روزقبل از بارش90
شکل شماره 4-85 نقشه سينوپتيک سطح 500 هکتو پاسکال مورخ 2/7/2006 روزقبل از
بارش91
شکل شماره 4-86 نقشه سينوپتيک سطح زمين مورخ 3/7/2006 روز بارش92
شکل شماره 4-87 نقشه سينوپتيک سطح 500 هکتو پاسکال مورخ 3/7/2006 روز بارش92
شکل شماره 4-88 نقشه سينوپتيک سطح زمين مورخ 4/7/2006 روزبعد از بارش93
شکل شماره 4-89 نقشه سينوپتيک سطح 500 هکتو پاسکال مورخ 4/7/2006 روزبعد از
بارش94
شکل شماره 4-90 نقشه سينوپتيک سطح زمين مورخ 22/9/1997 روزقبل از بارش96
شکل شماره 4-91 نقشه سينوپتيک سطح 500 هکتو پاسکال مورخ 22/9/1997 روزقبل از
بارش97
شکل شماره 4-92 نقشه سينوپتيک سطح زمين مورخ 23/9/1997 روز بارش97
شکل شماره 4-93 نقشه سينوپتيک سطح 500 هکتو پاسکال مورخ 23/9/1997 روز بارش98
شکل شماره 4-94 نقشه سينوپتيک سطح زمين مورخ 24/9/1997 روزبعد از بارش99
شکل شماره 4-95 نقشه سينوپتيک سطح 500 هکتو پاسکال مورخ 24/9/1997 روزبعداز
بارش99
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل شماره 4-95 نقشه سينوپتيک سطح زمين مورخ 7/10/1998 روز قبل از بارش100
شکل شماره 4-96 نقشه سينوپتيک سطح 500 هکتو پاسکال مورخ 7/10/1998 روز قبل از
بارش101
شکل شماره 4-97 نقشه سينوپتيک سطح زمين مورخ 8/10/1998 روز بارش101
شکل شماره 4-98 نقشه سينوپتيک سطح 500 هکتو پاسکال مورخ 8/10/1998 روز بارش102
شکل شماره 4-99 نقشه سينوپتيک سطح زمين مورخ 9/10/1998 روزبعداز بارش102
شکل شماره 4-100 نقشه سينوپتيک سطح 500 هکتو پاسکال مورخ 9/10/1998 روزبعداز
بارش103
شکل شماره 4-101 نقشه سينوپتيک سطح زمين مورخ 11/3/2003روزقبل از بارش104
شکل شماره 4-102 نقشه سينوپتيک سطح 500 هکتو پاسکال مورخ 11/3/2003روزقبل از
بارش104
شکل شماره 4-103 نقشه سينوپتيک سطح زمين مورخ 12/3/2003روز بارش105
شکل شماره 4-104 نقشه سينوپتيک سطح 500هکتو پاسکال مورخ 12/3/2003روز بارش106
شکل شماره 4-105 نقشه سينوپتيک سطح زمين مورخ 13/3/2003روز بعد از بارش106
شکل شماره 4-106 نقشه سينوپتيک سطح 500 هکتو پاسکال مورخ 13/3/2003روز بعد از
بارش107
شکل شماره 4-107 نقشه سينوپتيک سطح زمين مورخ 24/9/2011روزقبل از بارش108
شکل شماره 4-108 نقشه سينوپتيک سطح 500هکتو پاسکال مورخ 24/9/2011روزقبل از
بارش108
شکل شماره 4-109 نقشه سينوپتيک سطح زمين مورخ 25/9/2011روز بارش109
شکل شماره 4-110 نقشه سينوپتيک سطح 500هکتو پاسکال مورخ 25/9/2011روز بارش109
شکل شماره 4-111 نقشه سينوپتيک سطح زمين مورخ 25/9/2011روزبعداز بارش110
شکل شماره 4-112 نقشه سينوپتيک سطح 500 هکتو پاسکال مورخ 25/9/2011روزبعداز
بارش111
شکل شماره 4-113 نقشه سينوپتيک سطح زمين مورخ 6/11/2011روزقبل از بارش111
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل شماره 4-114 نقشه سينوپتيک سطح 500هکتو پاسکال مورخ 6/11/2011روزقبل از
بارش112
شکل شماره 4-115 نقشه سينوپتيک سطح زمين مورخ 7/11/2011روز بارش113
شکل شماره 4-116 نقشه سينوپتيک سطح 500 هکتو پاسکال مورخ 7/11/2011روز بارش113
شکل شماره 4-117 نقشه سينوپتيک سطح زمين مورخ 8/11/2011روزبعد از بارش114
شکل شماره 4-118 نقشه سينوپتيک سطح 500 هکتو پاسکال مورخ 8/11/2011روزبعد از
بارش115
چکيده
بارانهاي بيش از 100 ميلي متر در يک روز يکي از عوامل بروز سيل و مخاطرات طبيعي اند که آگاهي از چگونگي وقوع و ميزان اثرات آن کمک بسزايي در کاهش آسيب هاي احتمالي محيطي مي نمايد. پژوهش حاضر به منظور شناخت و بررسي الگوهاي بارش بيش از 100 ميلي متر در يک روز صورت گرفته است. محدوده اين تحقيق در سه ايستگاه باران سنجي مستقر در سطح استان محدود مي گردد. نتايج تحقيق نشان داد که : بالاترين ميزان بارش هاي بيش از 100 ميلي متر در روز در ايستگاه انزلي بوقوع پيوسته است. همچنين با بررسي الگو هاي سينوپتيک هواشناسي پيش بيني حاکي از آن است که نحوه پيدايش بارندگي با چند الگو تطابق دارد.
در اين تحقيق روش به صورت توصيفي – تحليلي است ، براي تجزيه و تحليل از روش هاي کيفي و کمي بهره گيري شده است پس از بررسي الگو هاي سينوپتيکي نتايج نمودارهاي شدت – مدت نشان داد که بارشهاي بالاي 100 ميلي متر که منجر به پيدايش سيل گرديدند مشابه هم بوده و بارشهاي بالاي 100 ميلي متري که منجر به سيل نگرديدند درمدت کمتري بوقوع پيوسته است.
واژگان کليدي : بارش هاي بيش از 100 ميلي متر در روز. الگوهاي سينوپتيک . شدت – مدت بارش. غرب گيلان
مقدمه
اقليم شناسي سينوپتيک تغييرات هواي روي زمين را براساس حرکت و تغيير الگوهاي فشار در سطح زمين و سطوح بالاي اتمسفر تبيين مي کند و سعي دارد الگوهاي غالب را در دراز مدت به دست آورد . بدين دليل مهمترين مورد کاربرد آن پيش بينيهاي کوتاه مدت و دراز مدت است . منبع اوليه اطلاعات مورد نياز آب و هواشناسي سينوپتيک نقشه هاي هواست .هر نقشه هوا پراکندگي هواي يک منطقه يا ناحيه را در يک لحظه زماني نشان مي دهد .دونوع نقشه هوا وجود دارد :1)نقشه سطح زمين که پراکندگي هواي سطح زمين را نشان مي دهد. در اين نوع نقشه ها ارتفاع ايستگاهها به سطح دريا تبديل شده است به عبارت ديگر در همه جاي نقشه ارتفاع از سطح دريا صفر است در اين نقشه از بين عناصر هوا ،تنها مقدار فشار هوا به سطح دريا تبديل مي شود. اندازه بقيه عناصر ، وضعيت هوا را در ارتفاع سطح ايستگاه بيان مي کند .2) نقشه هاي هوا ي سطوح بالاتر اتمسفر که شرايط هوا را در لايه هاي مختلف اتمسفر نشان مي دهند. در اين نقشه ها، فشار هوا در همه ايستگاهها يا نقاط نقشه يکسان است به عبارت ديگر هر نقشه هوا براي يک سطح همفشار تهيه شده است . ارتفاع سطح همفشار در نقاط مختلف نقشه فرق دارد. در نتيجه ارتفاع سطح همفشار در گستره نقشه به وسيله منحنيهاي هم ارتفاع نشان داده مي شود ..
اقليم شناسي سينوپتيک سعي دارد رابطه بين تغييرات الگوهاي گردش اتمسفر و پديده ها و فرايندهاي محيط زيست را شناسي کند.
مطالعات آب و هواشناسي سينوپتيکي در کشور ايران عمر چنداني ندارد و پژوهش هاي مربوط به آب و هواشناسي که به روش سينوپتيکي منجر به بارشهاي شديد استان گيلان مي باشد ، با توجه به اهميت بارش در کشور و استان گيلان موضوع جديدي است و ضروري به نظر مي رسد. (دکتر بهلول عليجاني، اقليم شناسي سينوپتيک )
اين تحقيق روي الگوهاي بارش بالاي 100 ميلي متر روزانه در سه ايستگاه رشت ،انزلي و آستارا طي دوره 20 ساله انجام گرفته و مقايسه روي گرافهاي مربوط به بارشهاي بالاي 100 ميلي متري که منجر به پيدايش سيل و بارشهاي بالاي 100 ميلي متري که منجر به سيل نگرديده است نشان مي دهد که نمودار ها تمامي سيل هايي که در فصل پاييز بوقوع پيوسته مشابه هم وداراي چندين نقطه اوج مي باشند درحاليکه نمودار بارش هايي که بالاي 100 ميلي متر بوده اما منجر به سيل نگرديده است در مدت کمتر و معمولا داراي يک نقطه اوج مي باشند.همچنين بررسي الگوهاي سينوپيتک اين بارشها نشان مي دهد حركت سامانه هاي جوي و شناخت تيپهاي هوايي كه جريانات بارش بيش از 100 ميلي متر را به دنبال دارند، امكان تشخيص اين وضعيتهاي جوي با ظهور مجدد آن بر اساس داده ها و الگوهاي آينده ميسر خواهد شد و از نتايج آن در مديريتهاي ترابري و ساير بخشها در بارندگي و بارش سيل آسا مي توان استفاده كرد.

فصل اول
کليات تحقيق
1 – 1- بيان مسئله
شناخت قوانين حاکم بر توزيع بارش در يک مکان نيازمند شناخت عوامل تاثير گذار برآن است . به عبارتي شرايط اقليمي حاکم برهر مکان نتيجه ترکيب و تعاملي خاص بين عناصر و عوامل اقليمي مستقر در آن مکان است در اين رابطه بررسي و مطالعه سيستمهاي فشار حاکم بر هر ناحيه به عنوان عامل کنترل کننده آب و هوا بر ساير عناصر جوي اولويت دارد
کشور ايران باتوجه به تنوع اقليمي و موقعيت خاص جغرافيايي، قرار گرفتن در کمر بند خشک کره زمين و کوهستاني بودن از شرايطي حساس برخوردار مي باشد از آنجايي که اقتصاد استان گيلان به کشاورزي و بخصوص محصول برنج و پس از آن چاي وابسته مي باشد لذا اين استان به دليل موقعيت جغرافيايي و طبيعي به ويژه همجواري با درياي خزر و کوههاي البرز داراي شرايط آب و هوايي خاصي نسبت به ساير مناطق است بررسي و پژوهش در الگوهاي سينوپتيکي بارش هاي بالاي 100ميلي متر در روز در اين استان از اهميت ويژه برخوردار بوده تا با توجه به وقوع چنين بارشهايي نسبت به تاثير آن برنامه ريزي بعمل آيد بارشهاي بيش از يکصد ميلي متر در يک روز بدليل نبود ساختارهاي لازم در مديريت شهري و روستايي و همچنين عدم رعايت حريم و بستر رودخانه ها در پيک سيلابي منجر به ايجاد سيلاب و خسارت شديد در گيلان بالاخص شهر رشت و روستاهاي اطراف رودخانه هاشده است.از آنجائيکه بارش به اين ميزان در يک روز معمولاً کمتر رخ مي دهد با بررسي سوابق هواشناسي مي توان به الگوي پراکنش مناسبي دست يافت تا بتوان ضمن استفاده از اين الگو با پيش بيني به موقع از ميزان خسارت وارده کاست و همچنين با بهبود مديريت شهري و روستايي نسبت ‍ به رفع مشکل به منظور افزايش ايمني شهروندان و جلوگيري از خسارت اقدام نمود.
1-2 – پرسش اصلي
آيابارشهاي بيش از 100 ميلي متراز الگوي خاصي پيروي مي کنند؟
1-3-فرضيه تحقيق
بنظر مي رسدبارشهاي بيش از 100 ميلي متردرروزاز الگو يا الگوهاي خاصي پيروي مي کنند.
1-4 -اهداف تحقيق
1- شناسايي سوابق بارشهاي بيش از 100ميلي متر و تاثير آن بر جوامع انساني و محيط جغرافيايي
2- شناسايي الگوي بارشها جهت پيش بيني
3 ارائه راهکار جهت کاهش پيش بيني و جلو گيري از خسارت احتمالي
1-5-هدف کاربردي
تحقيق فوق با توجه با اينکه از محدودترين پايان نامه هاي انجام شده مي باشد در سازمانهايي از جمله هواشناسي،جهاد،آبخيزداري ،معاونت هماهنگي امور عمراني استانداري گيلان و اداره کل مديريت بحران استانداري گيلان ،فرمانداري رشت ،فرمانداري آستارا،فرمانداري انزلي و همچنين موسسات آموزشي قابل مي باشد.

1-6-روش کار
روش تحيق در اين پژوهش توصيفي ،تحليلي،با اهداف کاربردي مي باشد.

1-6-1- روش گرد آوري اطلاعات
روش گرد آوري اطلاعات به صورت کتابخانه ،اسنادي بوده که بيشتر از سايتهاي هواشناسي و نرم افزارهاي مربوط استفاده گرديده است.
1-6-2-ابزار گردآوري اطلاعات
با استفاده از فيش ? جدول ? نقشه ? نمودار و نرم افزار هاي آماري که در اين راستا با بهره گيري همانند توضيح ارائه شده به تبيين و استرداد منابع و ماخذ پرداخته و مورد استفاده قرار گرفته است.
باتوجه به عنوان پايان نامه به جستجو مطالب همگن با موضوع پرداخته شده که بر اين اساس نياز از کتب – مجلات -سايتهاي اينترنتي استفاده شده و نقشه هاي هوا شناسي با استفاده از اينترنت از سايت NOAAو اطلاعات دريافتي از اداره هواشناسي استان تهيه و سپس در مورد آن بررسي لازم صورت پذيرفت همچنين براي تهيه نقشه موقعيت مکاني از نرم افزار GISاستفاده شده است .
1-6-3-روش تجزيه و تحليل اطلاعات
براي تجزيه و تحليل اطلاعات ضمن بهره جستن از الگوها و روشهاي مناسب در رابطه با تحقيق مورد نظر از روشهاي آماري و کمي استفاده مي شود.
1-7-محدوديتهاي تحقيق
هيچ تحقيقي بدون مشکل نبوده و در واقع مشکلات هر مرحله رهگشاي مرحله بعدي است گرچه وجود مشکلات و مسائل موجب کندي کار مي گردد وليکن با شناسايي طريقه حل آن تا حدودي جبران مي شود اما سعي شده با توجه به مشکلات تاحدي اين مسئله را بررسي کرد با اين حال برخي از مشکلات به شرح زير است:
– نبود آمار و اطلاعات منسجم و دقيق مربوط به موضوع تحقيق در ادارات
فصل دوم
(مرور منابع/ ادبيات تحقيق/ پيشينه تحقيق)
2-1-فرآيند بارش


پاسخی بگذارید