1-1 مقدمه4
2-1 تاريخچه مطالعاتي4
3-1 بيان مسئه تحقيق5
4-1 چارچوب نظري تحقيق7
5-1 فرضيه هاي تحقيق10
6-1 اهداف تحقيق11
7-1 اهميت و ضرورت تحقيق11
8-1 تعريف واژه ها و اصطلاحات تحقيق:12
فصل دوم: مروري بر ادبيات تحقيق
1-2 مقدمه15
2-2-مباني نظري تحقيق16
1-2-2 استفاده کنندگان از اطلاعات و نيازهاي آنان16
2-2-2 هدف حسابداري و گزارشگري مالي:17
3-2 مفاهيم سود در حسابداري:17
1-3-2-مفهوم اقتصادي سود18
2-3-2-پيدايش نظريه كيفيت سود19
3-3-2-مفهوم كيفيت سود20
4-3-2-معيارهاي اندازه گيري كيفيت سود21
4-2-مباني نظري مربوط به مديريت سود23
1-4-2 تئوري بازار کارآ25
2-4-2 تأثير کارايي:26
3-4-2 نقاط ضعف نظريه بازار کارآ26
4-4-2 پاسخ نظريه بازار کارآ27
5-4-2 بازار چطور کارآ مي شود28
6-4-2 درجات کارايي28
5-2 مدل هاي اندازه گيري مديريت سود29
1-5-2-مدل جمع اقلام تعهدي اختياري (مدل جونز ، 1991) 29
2-5-2-مدل اقلام تعهدي يگانه 32
3-5-2- مدل جمع اقلام تعهدي 33
4-5-2-مدل توزيعي 35
6-2 کارايي سرمايه گذاري35
7-2 پيشينه تحقيق40
1-7-2 تحقيقات خارجي:40
2-7-2 تحقيقات داخلي44
فصل سوم: روش‌ اجراي تحقيق

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

1-3 مقدمه46
2-3 روش تحقيق46
3-3 جامعه مطالعاتي و نمونه آماري47
1-4-3متغير وابسته:48
1-1-4-3کارايي سرمايه گذاري:48
2-4-3متغير مستقل49
5-3 حدود مطالعاتي51
1-5-3 قلمرو مکاني تحقيق51
2-5-3 قلمرو زماني تحقيق51
3-5-3 قلمرو موضوعي تحقيق52
6-3 روش هاي جمع آوري اطلاعات52
7-3 روش تجزيه و تحليل اطلاعات52
1-7-3 تحليل همبستگي پيرسون و رگرسيون ساده خطي:53
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
1-4 مقدمه‏59
2-4 شا خص هاي توصيفي متغيرها59
3-4 تجزيه و تحليل فرضيه هاي تحقيق61
1-3-4 بررسي فرض نرمال بودن متغيرها:62
2-3- 4 خلاصه تجزيه وتحليل ها به تفکيک هرفرضيه63
1-2-3-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اصلي اول:63
2-2-3-4-تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اصلي دوم66
3-2-3-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اصلي سوم67
4-2-3-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اصلي چهارم69
5-2-3-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اصلي پنجم71
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
1-5 مقدمه76
2-5 ارزيابي و تشريح نتايج آزمون فرضيه ها طبق شرايط متغيرها77
1-2-5نتايج فرضيه اصلي اول77
2-2-5نتايج فرضيه اصلي دوم77
3-2-5نتايج فرضيه اصلي سوم78
4-2-5نتايج فرضيه اصلي چهارم78
5-2-5نتايج فرضيه اصلي پنجم79
3-5 نتيجه گيري کلي تحقيق79
4-5 پيشنهادها80
1-4-5 پيشنهاد هايي مبتني بر يافته هاي فرضيات پژوهش80
2-4-5 پيشنهادهايي براي پژوهش هاي آتي81
5-5 محدوديت هاي تحقيق81
پيوست ها
جدول مربوط به صنايع و نام شركت هاي نمونه آماري83
منابع و ماخذ
منابع فارسي:87
منابع لاتين:89
چکيده لاتين91
جدول(1-1)نتايج تحقيقات انجام شده درارتباط با کيفيت گزارشگري مالي و کارايي سرمايه گذاري10
جدول (1-2) معيارهاي ارزيابي كيفيت سود22
جدول(1-4): شاخص هاي توصيف کننده متغيرهاي تحقيق، شاخص هاي مرکزي، شاخص هاي پراکندگي و شاخص هاي شکل توزيع (آماري)60
جدول( 2-4)آزمون کولموگراف – اسميرنوف K-S))براي متغير وابسته(کارايي سرمايه گذاري) تحقيق62
جدول (3-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون بين دو کيفيت گزارشگري مالي و کارايي سرمايه گذاري63
جدول (4-4) : تحليل واريانس رگرسيون (ANOVA) براي متغيرهاي کيفيت گزارشگري مالي و کارايي سرمايه گذاري64
جدول (5-4) : ضرايب معادله رگرسيون براي متغيرهاي کيفيت گزارشگري مالي و کارايي سرمايه گذاري64
جدول(6-4) خلاصه يافته هاي حاصل از بررسي تاثير ورود متغير اندازه شرکت بر ضرايب مدل رگرسيون66
جدول(7-4) خلاصه يافته هاي حاصل از بررسي تاثير ورود متغير ميزان وجه نقد نگهداري شده بر ضرايب مدل رگرسيون68
جدول(8-4) خلاصه يافته هاي حاصل از بررسي تاثير ورود متغير فرصت هاي رشد بر ضرايب مدل رگرسيون70
جدول(9-4)خلاصه يافته هاي حاصل از بررسي تاثير ورود متغير عيني بودن دارايي بر ضرايب مدل رگرسيون71
جدول (10-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون بين همه متغير هاي مدل72
جدول(11-4) خلاصه يافته هاي رگرسيون چند گانه به روش Enter73

نمودار1-3 مدل تحقيق و شيوه اندازه گيري متغير ها48
نمودار 1-4آزمون نرمال بودن خطاهاي معادله رگرسيون براي متغيرهاي کيفيت گزارشگري مالي و کارايي سرمايه گذاري65
چكيده:
حسابداري يک سيستم پردازش اطلاعات است که به منظور شناسايي، اندازه گيري و طبقه بندي رويدادهاي مالي موثر بر سازمان و واحد هاي تجاري و گزارش اثرات اين گونه رويداد ها به تصميم گيرندگان ، طرح ريزي شده است. محيط فعاليت واحد هاي تجاري متغير است و تغيير در ساختار سياسي، اجتماعي و اقتصادي محيط باعث تغيير در نيازهاي اطلاعاتي استفاده کنندگان مي شود. به بيان ديگر ، نيازهاي اطلاعاتي جديدي که بر اثر تغيير در محيط حسابداري براي استفاده کنندگان اطلاعات مالي پديد مي آيد، تغيير در مباني حسابداري يا تدوين اصول و استانداردهاي اندازه گيري و گزارشگري با کيفيت بهتر و همچنين افزايش ميزان اطلاعاتي که لازم است افشاء شود را ضروري مي سازد. عوامل زيادي بر کيفيت گزارشگري مالي تاثير گذار هستند همچنين گزارشگري مالي نيز بر عوامل مختلفي تاثير گذار است. يکي از اهداف گزارشگري مالي تسهيل در تخصصيص بهينه سرمايه در اقتصاد است. يکي از مهمترين جنبه هاي اين نقش بهبود تصميمات سرمايه گذاري است. همچنين افزايش شفافيت مالي پتانسيلي براي کاهش مشکل عدم کارايي سرمايه گذاري مي شود ، در اين پژوهش ارتباط ميان کيفيت گزارشگري مالي و کارايي سرمايه گذاري مورد بررسي قرار گرفت . دوره زماني تحقيق 4 سال و از سال 1385 تا 1388 انتخاب و آزمون فرضيه ها با نرم افزارSPSS و به كمك آماره هاي توصيفي و استنباطي نظير تحليل همبستگي، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج به دست آمده در اين پژوهش حاکي از ارتباط مثبت و مستقيم بين کيفيت گزارشگري مالي و کارايي سرمايه گذاري مي باشد.
مقدمه:

عملکرد و رويه هاي حسابداري طي قرون متمادي دستخوش تغييرات قابل ملاحظه اي بوده است ولي در جريان اين تغييرات، هدف نهايي حسابداري که همان نياز هاي اطلاعاتي استفاده کنندگان خدمات حسابداري است، بدون تغيير مانده است. به بيان ديگر مفاهيم ، اصول ، قواعد و رويه هاي حاکم بر عملکرد کنوني حسابداري در واقع بازتاب نيازهاي گروه هاي مختلف استفاده کننده از اطلاعات حسابداري در طول زمان است. انتظارات ، نيازها و خواسته هاي استفاده کنندگان بسيار متنوع و معمولا تعيين کننده نوع اطلاعاتي است که بايد ارائه شود تا مبناي قضاوت، ارزيابي و تصميم گيري قرار بگيرد. گروه هاي مختلف استفاده کننده از اطلاعات مالي به دليل مناسبات متفاوتي که با واحد تجاري دارند ، غالبا نبازمند انواع متفاوت اطلاعات هستند. گزارشگري مالي فراتر از صورت هاي مالي است و ساير ابزارهاي اطلا ع رساني مانند گزارش هيات مديره، گزارش هاي ادواري و اطلا ع رساني اينترنتي را شامل مي شود.
گزارشگري مالي فقط يک محصول نهايي نيست، بلکه فرآيندي متشکل از چند جزء است که عوامل زيادي بر کيفيت گزارشگري مالي تاثير گذار هستند همچنين گزارشگري مالي نيز بر عوامل مختلفي تاثير گذار است.طي تحقيقات مختلف رابطه بين کيفيت گزارشگري مالي و متغيرهاي مالي و غير مالي شرکتها مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته است. رويکرد اصلي در اين پژوهش بررسي رابطه بين کيفيت گزارشگري مالي و کارايي سرمايه گذاري و عوامل تاثير گذار بر آن مي باشد.
فصل اول
كليات تحقيق
1-1 مقدمه
گزارشگري مالي يکي از مهمترين فرآورده هاي سيستم حسابداري است که از اهداف عمده آن فراهم آوردن اطلاعات لازم براي تصميم گيري اقتصادي استفاده کنندگان در خصوص ارزيابي عملکرد و توانايي سودآوري بنگاه اقتصادي است. شرط لازم براي دستيابي به اين هدف، اندازه گيري و ارائه اطلاعات ، به نحوي است که ارزيابي عملکرد گذشته را ممکن سازد و در سنجش توان سودآوري و پيش بيني فعاليت هاي آتي بنگاه اقتصادي موثر افتد.
مديران ، تحليل گران و سرمايه گذاران بيشترين توجه خود را به سود گزارش شده شرکت ها اختصاص داده اند. مديران ، از حفظ روند رو به رشد سود منتفع مي شوند، زيرا پاداش آن ها به ميزان سود شرکت ها بستگي دارد. تحليل گران مالي ، درگير تجارت پردازش و تفسير اطلاعات هستند ودرک صحيح محتواي اطلاعاتي سود ، يک بخش اساسي از اين رويه است.
در فصل اول پس از بيان مسئله تحقيق، به تعريف موضوع تحقيق مي پردازيم وسپس در ادامه به بيان اهميت و ضرورت تحقيق پرداخته و همچنين اهداف تحقيق را در قالب اهداف کلي و ويژه بيان مي کنيم. چارچوب نظري تحقيق که بنيان اصلي طرح سئوال و موضوع تحقيق بوده است، در اين فصل آورده شده و در ادامه به فرضيه هاي تحقيق و مدل تحليلي نيز اشاره شده است.
2-1 تاريخچه مطالعاتي
بوشمن و اسميت1 در سال 2001 و لمبرت و همکاران2 ( 2007 ) طي تحقيقات خود پيرامون کيفيت گزارشگري مالي و سرمايه گذاري به اين نتيجه رسيدند که افزايش کيفيت گزارشگري مالي باعث افزايش کارايي سرمايه گذاري مي شود.
همچنين بيدل و هيلاري3 ) 2009 ) طي تحقيقي به اين نتيجه رسيدند که شرکت هايي با کيفيت بالا در گزارشگري مالي کارايي سرمايه گذاري بالا و حساسيت وجه نقد سرمايه گذاري پاييني را دارند(بوشمن و اسميت4، 2001، ص 238).
جنسن و ماير در سال 1986 طي تحقيق خود در رابطه با کيفيت گزارشگري مالي به اين نتيجه رسيدند که کيفيت گزارشگري مالي بر ويژگي هاي شرکت از جمله اهرم مالي ، سرمايه گذاري ، کيفيت حسابرسي و ساختار مالي شرکت تاثير گذار است(جنسن و ماير5،1986،ص 323).
يونس بادآور نهندي طي پايان نامه دکتراي حسابداري خود در سال 88 تحت عنوان “تبيين و ارائه الگويي براي تعيين و ارزيابي عوامل موثر بر انتخاب کيفيت گزارشگري مالي در ايران” به بررس عوامل موثر بر کيفيت گزارشگري مالي در ايران پرداخت.نتايج آزمون هاي تک متغيره فرضيه هاي مرتبط با شناسايي عوامل موثر بر انتخاب کيفيت گزارشگري مالي نشان داد کيفيت گزارشگري مالي با سودآوري و کارايي مديريت شرکت رابطه مثبت و با رقابت در بازار محصول، محافظه کاري مديريت، اندازه، سرمايه بر بودن فعاليت، چرخه عملياتي و پيچيدگي محيط فعاليت شرکت رابطه منفي دارد. با اين حال بين کيفيت گزارشگري مالي با ميزان فرصت هاي رشد، تمرکز مالکيت، ساختار هيات مديره، مالکيت اعضاي هيات مديره، صداقت مديريت و اهرم مالي شرکت رابطه معني داري مشاهده نشد. نتايج آزمون هاي فرضيه هاي مرتبط با شناسايي پيامدهاي اقتصادي انتخاب کيفيت گزارشگري مالي نشان داد کيفيت گزارشگري مالي با هزينه حقوق صاحبان سهام و عدم تقارن اطلاعاتي بين سرمايه گذاران رابطه منفي دارد. با اين حال بين کيفيت گزارشگري مالي و نوسانات بازده سهام شرکت رابطه معني داري مشاهده نشد.
3-1 بيان مسئله تحقيق
در سال هاي اخير مطالعات بسيار زيادي در زمينه بررسي ارتباط ميان كيفيت گزارشگري مالي يا سطوح افشا در گزارش هاي سالانه و ويژگي هاي شركت ها انجام شده است . به عنوان مثال، مي توان به مطالعات افرادي مانند سينگ وي 6 و دسايي 7 ، بازبي فرث ، كوك 8 ،حسين و همكاران،والاس 9 و همكاران، والاس و ناصر،والاس، لانگ 10 و لوندهولم 11 ، مك نلي 12 و همكاران، چاو و ونگ برن 13 ، احمد و كورتيس 14 ، ناصر و نيوسبه 15 ، فروست و پونال 16 و در ايران ثقفي و ملكيان، و نوروش ، اشاره كرد . بررسي گزارش هاي سالانه شركت ها نشان مي دهد كيفيت اطلاعات افشا شده در چنين گزارش هايي متفاوت است و تفاوت در افشا شركت ها به احتمال زياد در نتيجه تفكر مديريت و فلسفه فكري آنان و هم چنين صلاح ديد آنان در مورد افشاي اطلاعات براي مقاصد سرمايه گذاري است، از سوي ديگر تصميم هاي افشاي مالي شركت ها معمولا در خلأ انجام نمي شود و گزارشگري مالي يكي از راه هايي است كه به وسيله آن اطلاعات انتقال داده مي شود و تركيب منابع ارتباطي، كميت و كيفيت اطلاعات افشا شده، تحت تاثير عوامل زيادي است كه براي دريافت فهمي كلي در مورد رويه هاي افشا نيازمند بررسي است. تئوريزه كردن و ارزيابي تجربي اثرات متغيرهاي موثر بر افشاي اجباري، فضا و حدودي را ايجاد مي كند كه به بهبود كيفيت افشا كمك مي كند(نوروش،1377،ص24).
گزارشگري مالي فراتر از صورت هاي مالي است و ساير ابزارهاي اطلا ع رساني مانند گزارش هيات مديره، گزارش هاي ادواري و اطلا ع رساني اينترنتي را شامل مي شود. گزارشگري مالي فقط يک محصول نهايي نيست، بلکه فرآيندي متشکل از چند جزء است. (ثقفي ، 1377،ص 23).
عوامل زيادي بر کيفيت گزارشگري مالي تاثير گذار هستند همچنين گزارشگري مالي نيز بر عوامل مختلفي تاثير گذار است. يونس بادآور نهندي طي پايان نامه دکتراي حسابداري خود تحت عنوان “تبيين و ارائه الگويي براي تعيين و ارزيابي عوامل موثر بر انتخاب کيفيت گزارشگري مالي در ايران” به بررس عوامل موثر بر کيفيت گزارشگري مالي در ايران پرداخت.نتايج آزمون هاي تک متغيره فرضيه هاي مرتبط با شناسايي عوامل موثر بر انتخاب کيفيت گزارشگري مالي نشان داد کيفيت گزارشگري مالي با سودآوري و کارايي مديريت شرکت رابطه مثبت و با رقابت در بازار محصول، محافظه کاري مديريت، اندازه، سرمايه بر بودن فعاليت، چرخه عملياتي و پيچيدگي محيط فعاليت شرکت رابطه منفي دارد. با اين حال بين کيفيت گزارشگري مالي با ميزان فرصت هاي رشد، تمرکز مالکيت، ساختار هيات مديره، مالکيت اعضاي هيات مديره، صداقت مديريت و اهرم مالي شرکت رابطه معني داري مشاهده نشد. نتايج آزمون هاي فرضيه هاي مرتبط با شناسايي پيامدهاي اقتصادي انتخاب کيفيت گزارشگري مالي نشان داد کيفيت گزارشگري مالي با هزينه حقوق صاحبان سهام و عدم تقارن اطلاعاتي بين سرمايه گذاران رابطه منفي دارد. با اين حال بين کيفيت گزارشگري مالي و نوسانات بازده سهام شرکت رابطه معني داري مشاهده نشد.
يکي از اهداف گزارشگري مالي تسهيل تخصيص بهينه سرمايه در اقتصاد است. يکي از مهمترين جنبه هاي اين نقش بهبود تصميمات سرمايه گذاري است. همچنين افزايش شفافيت مالي پتانسيلي براي کاهش مشکل عدم کارايي سرمايه گذاري مي شود و اين تحقيق در اين راستا انجام شده است.
نتايج تحقيقات قبلي نشان مي دهد که کيفيت بالاي گزارشگري مالي باعث افزايش کارايي سرمايه گذاري مي شود.
بوشمن و اسميت،(2001 ) 17 و همچنين بيدل و هيلاري ( 2006 ) طي تحقيقي به اين نتيجه رسيدند که شرکت هايي با کيفيت بالا در گزارشگري مالي کارايي سرمايه گذاري بالا و حساسيت وجه نقد سرمايه گذاري پاييني را دارند. اين نتايج باعث ايجاد سوال ديگري در اين رابطه مي شود و آن اينکه کيفيت گزارشگري مالي بالاتر چه ارتباطي با کاهش سرمايه گذاري بيش از حد و همچنين کاهش سرمايه گذاري کمتر از حد دارد. (بيدل و هيلاري، 2009،ص 118) 18 .
با توجه به موارد ذکر شده در بالا و با توجه به اهميت کيفيت گزارشگري مالي و کارايي سرمايه گذاري و عوامل موثر بر آن سوالات اساس زير قابل طرح مي باشند:
1- آيا ارتباطي ميان کيفيت گزارشگري مالي و کارايي سرمايه گذاري در بازار سرمايه ايران وجود دارد يا خير؟
2- آيا متغير هاي مالي و غير مالي مثل اندازه شرکت، ميزان وجه نقد نگهداري شده در شرکت، فرصت هاي سرمايه گذاري و عيني بودن داراييها مي تواند تاثيري بر روابط بين کيفيت گزارشگري مالي و کارايي سرمايه گذاري داشته باشد يا خير؟
4-1 چارچوب نظري تحقيق
کيفيت گزارشگري مالي برمبناي دو رويکرد نيازهاي استفاده کننده و حمايت از سرمايه گذار تعريف مي شوند. رويکرد اول بر مبناي نيازهاي استفاده کننده است و کيفيت با توجه به سودمندي گزارش ها براي استفاده کنندگان تعيين مي شود. در اين رويکرد چند مدل شامل چارچوب (مفاهيم) نظري گزارشگري، کميته جنکينز و مدل استمرار سود وجود دارد. در مدل چارچوب نظري کيفيت برحسب مربوط بودن (ارزش پيش بيني، ارزش تاييدکنندگي و خاصه اندازه گيري) اتکاپذيري (قابليت رسيدگي، بيان صادقانه، بي طرفي و کامل بودن)، ثبات رويه و مقايسه پذيري اطلاعات تعريف و ارزيابي مي شود. در مدل کميته جنکينز علا وه بر اجزاي مدل چارچوب نظري، نياز استفاده کنندگان به اطلا عات ديگر به شرح زير مورد تاکيد قرارمي گيرد:
تجزيه و تحليل جداگانه هر قسمت تجاري که فرصت ها و ريسک هاي متفاوتي دارد، ارائه اطلا عات لا زم براي درک ماهيت فعاليت شرکت و چشم انداز آن. درک ديدگاه مديريت، درک عملکرد شرکت نسبت به رقيبان و ساير شرکت ها، درک تغييرات مهمي که به سرعت فعاليت ها را متاثر مي کنند.
در مدل استمرار سود نيز تاکيد بر اين است که گزارش هاي مالي بايد بتواند به سرمايه گذار در :
?) تشخيص سود اصلي19 از سود غيراصلي20
?) تفکيک نتايج کسب و کار هاي اصلي از فعاليت هاي فرعي کمک کند.
در رويکرد دوم بر حمايت از سرمايه گذاري تاکيد و کيفيت به طور عمده برحسب ” افشاي کامل و منصفانه” براي سهامداران تعريف مي شود. از زماني که آقاي لويت رئيس پيشين کميته بورس و اوراق بهادار آمريکا ( SEC) بحث مديريت سود را مطرح و برنامه هايي را براي جلوگيري از آن اعلا م و اجرا کرد، اين رويکرد بيشتر مورد توجه قرارگرفت. مدل کميته بلوريبون 21 ، استاندارد اصلاح شده حسابرسي ( SAS) شماره ?? آمريکا، مدل کميته کرک22 و مدل SEC براي ارزيابي کيفيت استانداردهاي بين المللي در اين گروه قرار دارد. در اين مدل ها بر شفافيت موارد افشا، درجه تهاجمي يا محافظه کاري روش هاي حسابداري و برآوردهاي مورد استفاده، يکنواختي و کامل بودن اطلاعات، مقايسه پذيري و افشاي کامل به عنوان معيارهاي اصلي کيفيت تاکيد مي شود.
اين دو رويکرد تفاوت بنيادي دارند. رويکرد نيازهاي استفاده کننده عمدتا به تامين اطلا عات مالي براي تصميمات ارزشيابي و تخصيص سرمايه تمرکز دارد ولي رويکرد حمايت از سرمايه گذار در پي اطمينان دادن به استفاده کنندگان است که اطلا عات به مقدار کافي (کفايت اطلاعات) و به شکل شفاف (کامل بودن اطلا عات) ارائه شده است، اين دو رويکرد البته مانعه الجمع نيستند و در بعضي زمينه ها تقويت کننده يکديگرند. کيفيت بالاي گزارشگري مالي علاوه بر کارايي بيشتر سرمايه گذاري باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتي بين شرکت و تامين کنندگان مالي خارج از شرکت مي گردد. براي مثال بالا بودن کيفيت گزارشگري مالي شرکت ممکن است شرکت را مجبور به مثبت کردن خالص ارزش فعلي(NPV) پروژه ها يش به منظور جذب سرمايه توسط سرمايه گذاران کند. از سوي ديگر کيفيت گزارشگري مالي باعث محدود کردن انگيزه هاي مديريت براي مشغول شدن به فعاليت هايي که ارزش کمي دارند يا ارزش منفي دارند مي گردد(فنگ و کريستين23 ، 2010،ص35).
براي مثال کيفيت گزارشگري مالي باعث تسهيل در بستن قراردادهاي بهتر براي جلوگيري از عدم کارايي سرمايه گذاري و توانايي سرمايه گذاران براي کنترل تصميمات سرمايه گذاري مديران مي شود. بنابر اين انتظار مي رود افزايش کيفيت گزارشگري مالي باعث کاهش سرمايه گذاري بيش از اندازه و سرمايه گذاري کمتر از اندازه گردد(همان منبع،ص41).
کيفيت گزارشگري مالي عبارت از دقت اطلاعات گزارش شده براي تشريح بهتر عمليات شرکت است، عملا اطلاعات مربوط به جريان وجه نقد شرکت اطلاعات مورد علاقه سرمايه گذاران است. اين تعريف از کيفيت گزارشگري مالي منطبق بر تعريف هيات استانداردهاي حسابداري است که عنوان مي کند يکي از اهداف گزارشگري مالي آگاه کردن اعتبار دهندگان و سرمايه گذاران بالقوه جهت کمک به تصميم گيري منطقي و ارزيابي جريان وجه نقد مورد انتظار شرکت است(بيدل و هيلاري24، 2009،ص 18) .
در اين تحقيق ارتباط کيفيت گزارشگري مالي و کارايي سرمايه گذاري و عوامل تاثير گذار بر روي اين ارتباط مورد بررسي قرار مي گيرد.
نتايج تحقيقات انجام شده درارتباط با کيفيت گزارشگري مالي و کارايي سرمايه گذاري درنگاره 1-1نشان داده شده است.
جدول(1-1)نتايج تحقيقات انجام شده درارتباط با کيفيت گزارشگري مالي و کارايي سرمايه گذاري
نتايج اصليسال تحقيقمحقق(محققين(به اين نتيجه رسيدند که افزايش کيفيت گزارشگري مالي باعث افزايش کارايي سرمايه گذاري مي شود. (بوشمن و اسميت، 2001، ص 238).2001
بوشمن و اسميت25طي تحقيق خود در رابطه با کيفيت گزارشگري مالي به اين نتيجه رسيدند که کيفيت گزارشگري مالي بر ويژگي هاي شرکت از جمله اهرم مالي ، سرمايه گذاري ، کيفيت حسابرسي و ساختار مالي شرکت تاثير گذار است(جنسن و ماير،1986،ص 323).
1986
جنسن و ماير 26طي تحقيقي به بررسي تاثير کيفيت گزارشگري مالي بر هزينه سرمايه، عدم اطمينان به اطلاعات و مسئله نمايندگي پرداختند.و به اين نتيجه رسيد که کيفيت بالاي گزارشگري مالي باعث کاهش هزينه سرمايه و هزينه نمايندگي مي شود(فنگ لي،2010،ص 184).
2010
فنگ لي 27
کيفيت گزارشگري مالي با سودآوري و کارايي مديريت شرکت رابطه مثبت و با رقابت در بازار محصول، محافظه کاري مديريت، اندازه، سرمايه بر بودن فعاليت، چرخه عملياتي و پيچيدگي محيط فعاليت شرکت رابطه منفي دارد. با اين حال بين کيفيت گزارشگري مالي با ميزان فرصت هاي رشد، تمرکز مالکيت، ساختار هيات مديره، مالکيت اعضاي هيات مديره، صداقت مديريت و اهرم مالي شرکت رابطه معني داري مشاهده نشد(بادآور نهندي، 1388، ص 148)
1388
بادآور نهندياندازه شرکت، عمر شرکت و نوع صنعت ارتباط مثبتي با کيفيت گزارشگري مالي دارند ولي ساختار مالکيت رابطه منفي با کيفيت گزارشگري مالي دارد. (سجادي، 1388، ص 24)
1388سجادي

5-1 فرضيه هاي تحقيق
فرضيه اصلي 1: بين کيفيت گزارشگري مالي و کارايي سرمايه گذاري در بازار سرمايه ايران ارتباط وجود دارد.
فرضيه اصلي 2: اندازه شرکت بر رابطه بين کيفيت گزارشگري مالي و کارايي سرمايه گذاري تاثير گذار است.
فرضيه اصلي3: وجه نقد نگهداري شده شرکت بر رابطه بين کيفيت گزارشگري مالي و کارايي سرمايه گذاري تاثير گذار است.
فرضيه اصلي4: فرصت هاي رشد شرکت بر رابطه بين کيفيت گزارشگري مالي و کارايي سرمايه گذاري تاثير گذار است.
فرضيه اصلي5: عيني بودن داراييهاي شرکت بر رابطه بين کيفيت گزارشگري مالي و کارايي سرمايه گذاري تاثير گذار است.
6-1 اهداف تحقيق
اهداف تحقيق حاضر بر اساس تقسيم بندي اهداف به اهداف کلي، فرعي و ساير اهداف به شرح زير قابل طبقه بندي مي باشد:
1- هدف اصلي اين تحقيق بررسي ارتباط بين کيفيت گزارشگري مالي و کارايي سرمايه گذاري در شرکت هاي عضو بورس اوراق بهادار تهران مي باشد.
2-اهداف فرعي: اهداف فرعي اين پژوهش بررسي عوامل بالقوه تاثير گذار بر رابطه بين کيفيت گزارشگري مالي و کارايي سرمايه گذاري، ازجمله عيني بودن داراييها ، اندازه شرکت، وجه نقد نگهداري شده و فرصتهاي رشد مي باشد.
3- ساير اهداف، اميد است با استفاده از نتايج اين پژوهش سرمايهگذاران حقيقي و حقوقي که قصد سرمايهگذاري کوتاه مدت و بلند مدت دارند، بتوانند سهامهايي که داراي بازدهي بالقوه بيشتري هستند را انتخاب کنند.همچنين با آگاهي از اهميت کيفيت گزارشگري مالي در بازار سرمايه نسبت به افزايش کيفيت گزارشگري اقدام شود. همچنين از ديگر اهداف اين تحقيق مي توان کمک به سرمايه گذاران و ساير استفاده کنندگان از اطلاعت مالي براي فهم بيشتر عناصر صورتهاي مالي و تاثير آنهابر کيفيت گزارشگري مالي و کارايي سرمايه گذاري اشاره کرد.
7-1 اهميت و ضرورت تحقيق
يکي از عوامل مهم در ارزش گذاري شرکت ها، ريسک اطلاعات است. هرچقدر کيفيت گزارش هاي مالي افزايش يابد و از استانداردها و ضوابط معتبر در تهيه و حسابرسي گزارش ها استفاده شود، اعتماد استفاده کنندگان اطلا عات افزايش و ريسک اطلاعات کاهش خواهد يافت و بر قيمت سهام تاثير مثبت خواهد داشت. اين پژوهش به بررسي ارتباط بين کيفيت گزارشگري مالي و کارايي سرمايه گذاري شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران مي پردازد .
براساس چارچوب نظري هيات تدوين استانداردهاي حسابداري مالي(FASB)28، اطلاعات مالي براي سودمند واقع شدن در تصميم‌گيري‌ها، در درجه نخست بايد مربوط و قابل اتکا باشند. اطلاعات براي مربوط بودن بايد به‌موقع تهيه و ارائه شوند و ارزش پيش‌بيني کنندگي و ارزش بازخورد داشته باشند. قابل اتکا بودن نيز ارائه صادقانه، قابليت تاييد و بي‌طرفي را شامل مي‌شود.
بنابراين، شاخص اصلي کيفيت اطلاعات مالي از منظر تدوين‌کنندگان استانداردهاي حسابداري دو ويژگي مربوط بودن و قابليت اتکا است و اين دو بعد اطلاعات را براي تصميم‌گيرندگان سودمند مي‌کند. اگرچه چارچوب نظري استانداردهاي حسابداري مالي ميزان گرايش به سمت قابليت اتکا و مربوط بودن را متفاوت مي‌داند، اما آستانه مشخصي را براي هر يک از دو بعد مذکور تعيين نمي‌کند. اين احتمال وجود دارد که ترجيح نسبي بين مربوط بودن و قابليت اتکا بين گروه‌هاي مختلف سرمايه‌گذاران متفاوت باشد. براي مثال سرمايه‌گذاراني که افق ديد آنها کوتاه‌مدت‌تر است، احتمالا مربوط بودن را ترجيح مي‌دهند و سرمايه‌گذاراني که افق ديد آنها بلند‌مدت‌تر است، احتمالا قابليت اتکا را در اولويت قرار مي‌دهند(سجادي، 1388، ص19).
اهميت کيفيت اطلاعات مالي در زمان وقوع برخي از رويدادهاي مالي و غيرمالي صدچندان مي‌شود. مشارکت‌کنندگان در اين رويدادها نياز دارند که اطلاعات شفاف و با کيفيتي از عملکرد و وضعيت مالي شرکت در اختيار داشته باشند و عدم تقارن اطلاعاتي به حداقل برسد. لذا اهميت تحقيق حاضر در کشف ارتباط بين کيفيت گزارشگري مالي و کارايي سرمايه گذاري و همچنين عوامل تاثير گذار بر اين رابطه به منظور کمک به استفاده کنندگان از صورتهاي مالي در اتخاذ تصميمات بهينه مي باشد .
8-1 تعريف واژه ها و اصطلاحات تحقيق:
تئوري نمايندگي29: براساس تئوري نمايندگي ، مديران در حقيقت نمايندگان مالكان هستند تا بتوانند منافع آنها را در مسير صحيح هدايت كنند و در نهايت موجب افزايش ثروت مالكان خود گردند. (جنسن ، 1986) 30 .
سرمايه گذاري31: عبارت است از جريان مخارج اختصاص يافته به طرح هاي توليد کالاهايي که قصد مصرف فوري آنها در ميان نباشد. اين طرح هاي سرمايه گذاري ممکن است به شکل افزايش سرمايه مادي و سرمايه انساني يا موجودي انبار باشد. سرمايه گذاري در حقيقت جرياني است که حجم آن توسط همه طرح هايي تعيين مي شود که ارزش حال خالص مثبت يا نرخ بازده داخلي بيشتر از نرخ بهره دارند.(بيدل و هيلاري32، 2009، ص125)
کارايي سرمايه گذاري33: به عنوان تخصيص بهينه منابع مالي واحد تجاري به سرمايه گذاري ها در ماشين آلات، تجهيزات، مخارج تحقيق و توسعه و طرح هاي سرمايه گذاري پيش رو تعريف مي شود(فنگ و کريستين34،2010،ص225) .
کيفيت گزارشگري مالي35: کيفيت گزارشگري مالي به عنوان دقتي که گزارشگري مالي، اطلاعات درباره عمليات شرکت،مخصوصا جريان نقد مورد انتظار شرکت را منتقل مي کند تا بطور عادلانه سرمايه گذاران را آگاه کند، مي باشد. (بوشمن و اسميت36،2001،ص155)

فصل دوم
مروري بر ادبيات تحقيق
1-2 مقدمه
حسابداري به عنوان مکانيزمي جهت ايجاد توان ارائه اطلاعات مربوط، علاوه بر ايجاد امکان تصميم گيري بهتر سرمايه گذاران ، داراي منافع اجتماعي از طريق بهبود کارکرد بازارهاي اوراق بهادار مي باشد. تحقيقات حسابداري تاکيد دارد که قيمت ها در بازار اوراق بهادار به اطلاعات حسابداري واکنش نشان مي دهد که اين واکنش نشان از محتوا و، بار اطلاعاتي و اطلاعات مفيد حسابداري است که باعث تغيير عقايد و رفتارهاي سرمايه گذاران مي شود و ميزان درجه مفيد بودن ، به وسيله وسعت و اندازه تغييرات حجم و با به دنبال انتشار اطلاعات اندازه گيري مي شود.
گزارشگري مالي فراتر از صورت هاي مالي است و ساير ابزارهاي اطلا ع رساني مانند گزارش هيات مديره، گزارش هاي ادواري و اطلا ع رساني اينترنتي را شامل مي شود. گزارشگري مالي فقط يک محصول نهايي نيست، بلکه فرآيندي متشکل از چند جزء است که در شکل يک ارائه شده است عوامل زيادي بر کيفيت گزارشگري مالي تاثير گذار هستند همچنين گزارشگري مالي نيز بر عوامل مختلفي تاثير گذار است. يکي از اهداف گزارشگري مالي تسهيل تخصيص بهينه سرمايه در اقتصاد است. يکي از مهمترين جنبه هاي اين نقش بهبود تصميمات سرمايه گذاري است. همچنين افزايش شفافيت مالي پتانسيلي براي کاهش مشکل عدم کارايي سرمايه گذاري مي شود. طي تحقيقات مختلف رابطه بين کيفيت گزارشگري مالي و متغيرهاي مالي و غير مالي شرکتها مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته است. رويکرد اصلي در اين پژوهش بررسي رابطه بين کيفيت گزارشگري مالي و کارايي سرمايه گذاري و عوامل تاثير گذار بر آن مي باشد. از آنجا که در اين تحقيق براي سنجش و بررسي کيفيت گزارشگري مالي از معيارها و مباني کيفيت سود و مديريت سود استفاده شده است در اين فصل موارد فوق نيز مورد بررسي قرار مي گيرند.
در اين فصل ابتدا ادبيات موضوعي در خصوص گزارشگري مالي، سود، کيفيت سود، مديريت سود ، کيفيت گزارشگري مالي،سرمايه گذاري و همچنين کارايي سرمايه گذاري پرداخته شده سپس در انتهاي فصل به تحقيق هاي گذشته داخلي و خارجي و نتايج آن نيز اشاره گرديده است.
2-2-مباني نظري تحقيق
1-2-2 استفاده کنندگان از اطلاعات و نيازهاي آنان
يکي از نيازهاي اساسي در فرآيندتصميم گيري، دسترسي به اطلاعات است. بدون دسترسي به اطلاعات تصميمات به نتايج بهينه منجر نمي شود. کساني که در حوزه مالي فعاليت مي کنند نيازمند اطلاعات مالي هستند. اين افراد ممکن است در مورد اطلاعات مالي گزارش شده قضاوت کنند يا بر مبناي آن تصميم گيري نمايند. اطلاعات مالي توسط گروه هاي مختلف استفاده کننده و براي مقاصد گوناگون به کار مي روند.
حسابداري يک سيستم پردازش اطلاعات است که به منظور شناسايي، اندازه گيري و طبقه بندي رويدادهاي مالي موثر بر سازمان و واحد هاي تجاري و گزارش اثرات اين گونه رويداد ها به تصميم گيرندگان ، طرح ريزي شده است. از آنجا که محيط فعاليت واحد هاي تجاري متغير است و تغيير در ساختار سياسي، اجتماعي و اقتصادي محيط باعث تغيير در نيازهاي اطلاعاتي استفاده کنندگان مي گردد ، سيستم پردازش حسابداري ناگزير از تغيير مي باشد. به بيان ديگر ، نيازهاي اطلاعاتي جديدي که بر اثر تغيير در محيط حسابداري براي استفاده کنندگان اطلاعات مالي پديد مي آيد، تغيير در مباني حسابداري يا تدوين اصول و استانداردهاي اندازه گيري و گزارشگري با کيفيت بهتر و همچنين افزايش ميزان اطلاعاتي که لازم است افشاء شود را ضروري مي سازد.
عملکرد و رويه هاي حسابداري طي قرون متمادي دستخوش تغييرات قابل ملاحظه اي بوده است ولي در جريان اين تغييرات، هدف نهايي حسابداري که همان نياز هاي اطلاعاتي استفاده کنندگان خدمات حسابداري است، بدون تغيير مانده است. به بيان ديگر مفاهيم ، اصول ، قواعد و رويه هاي حاکم بر عملکرد کنوني حسابداري در واقع بازتاب نيازهاي گروه هاي مختلف استفاده کننده از اطلاعات حسابداري در طول زمان است.
انتظارات ، نيازها و خواسته هاي استفاده کنندگان بسيار متنوع و معمولا تعيين کننده نوع اطلاعاتي است که بايد ارائه شود تا مبناي قضاوت، ارزيابي و تصميم گيري قرار بگيرد. گروه هاي مختلف استفاده کننده از اطلاعات مالي به دليل مناسبات متفاوتي که با واحد تجاري دارند ، غالبا نيازمند انواع متفاوت اطلاعات هستند. (حقيقت،1385،ص 8)
2-2-2 هدف حسابداري و گزارشگري مالي:
هدف حسابداري و گزارشگري مالي از نياز ها و خواست هاي اطلاعاتي استفاده کنندگان خارجي سرچشمه مي گيرد. هدف اصلي گزارشگري مالي خارجي، بيان اثرات اقتصادي رويدادها و عمليات مالي موثر بر وضعيت و عملکرد واحد تجاري براي اشخاص خارج از واحد تجاري جهت کمک به آنان در اتخاذ تصميمات مالي در ارتباط با واحد تجاري است. ابزار اصلي انتقال اطلاعات به اشخاص مزبور ، صورت هاي مالي است که محصول نهايي فرآيند حسابداري و گزارشگري مالي محسوب مي شود.
هيئت تدوين استانداردهاي حسابداري سازمان حسابرسي در مباني نظري حسابداري و گزارشگري مالي هدف هاي عمده حسابداري و گزارشگري مالي را فراهم آوردن اطلاعات لازم براي ارزيابي وضعيت مالي و بنيه اقتصادي و فراهم آوردن اطلاعات لازم براي ارزيابي و توان سودآوري بيان نموده است. (همان منبع،ص 9)
3-2 مفاهيم سود در حسابداري:
يکي از مواردي که هميشه در تعريف آن بين الگوهاي مختلف هيچ گاه توافقي نبوده، اصطلاح سود مي باشد. اصطلاح سود يکي از غير ثابت ترين مفاهيم در دنياي تجارت مي باشد. پاره اي از انديشمندان حسابداري براين باورند “سودي که با يک مبناي واحد ارزش گذاري اندازه گيري شود، مي تواند تأمين کننده نيازهاي همه استفاده کنندگان باشد.” اين محققان همچنان توافق عام دارند که اطلاعات ارزش جاري براي تصميم گيريهاي اقتصادي استفاده کنندگان، اطلاعات بسيار مفيدتري از اطلاعات سنتي مبتني بر بهاي تمام شده تاريخي در اختيار آنها قرار مي دهد.
شايد بتوان گفت که سود يکي از مفاهيمي است که حسابداري از اقتصاد به عاريت گرفته است. اگرچه از ديدگاه اطلاعاتي، مفهوم سود، بيشتر فعاليتهاي حسابداري را توصيف مي کند اما از لحاظ ملاک اندازه گيري بنيادي کماکان مورد ترديد است. براساس مفروضات بازار کارايي سرمايه تحقيقات علمي نيز مؤيد اين ديدگاه است که سود حسابداري محتواي اطلاعاتي دارد.
FASB 37 در بيانيه شمار? 1 مربوط به مفاهيم حسابداري مالي اظهار مي دارد “مرکز اصلي توجه گزارشگري مالي آنگونه اطلاعاتي است که با اندازه گيري سود و اجزاء وابسته آن فراهم شده باشد و عملکرد واحد تجاري را نشان مي دهد.”
مک نيل38 در بخشي پيرامون سود واقعي مي نويسد: در حسابداري يک تعريف درست از سود وجود دارد و آن اين است که سود افزايش در ثروت خالص و زيان، کاهش در ثروت خالص است.


پاسخی بگذارید