فصل دوم: مروري بر ادبيات و پيشينه تحقيق
2-1- مقدمه13
2-2- مباني نظري13
2-2-1 تاريخ تربيت بدني در ايران و تمدن هاي ديگر13
2-2-1-1 تاريخ تربيت بدني در دوره يونان13
2-2-1-2 تاريخ تربيت بدني در دوره روم14
2-2-1-3 تاريخ تربيت بدني در چين14
2-2-1-4 تاريخ تربيت بدني در هند14
2-2-1-5 تاريخ تربيت بدني در ايران از باستان تاکنون14
2-2-2 عوامل آموزشي درس تربيت بدني17
2-2-2-1 نيروي انساني18
2-2-2-2 امکانات ورزشي (وسايل و تجهيزات و فضاهاي ورزشي)18
2-2-2-3 کيفيت آموزشي معلمان تربيت بدني19
2-2-2-4 وضعيت مالي و بودجه مدارس20
2-2-2-5 نظارت و کنترل21
2-2-2-6 اجراي طرح هاي ملي ورزشي21
2-3- پيشينه تحقيق24
2-3-1 تحقيقات انجام شده در داخل کشور24
2-3-2 تحقيقات انجام شده در خارج کشور34
2-4- جمع بندي37
فصل سوم: روش اجراي تحقيق
3-1- مقدمه40
3-2- روش تحقيق40
3-3- جامعه آماري40
3-4- نمونه آماري، حجم نمونه و روش نمونه گيري40
3-5- ابزار تحقيق41
3-5-1 سوالات اطلاعات فردي41
3-5-2 پرسشنامه عوامل آموزشي درس تربيت بدني41
3-6- متغيرهاي تحقيق41
3-7- روش هاي جمع آوري اطلاعات42
3-8- روش هاي تجزيه و تحليل اطلاعات42
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها
4-1- مقدمه44
4-2- بررسي توزيع داده ها44
4-3- توصيف يافته هاي پژوهش45
4-4- يافته هاي استنباطي50
4-4-1 فرضيه اول50
4-4-2 فرضيه دوم50
4-4-3 فرضيه سوم51
4-4-4 فرضيه چهارم51
4-4-5 فرضيه پنجم52
4-4-6 فرضيه ششم52
4-4-7 فرضيه هفتم54
4-4-8 فرضيه هشتم55
4-4-9 فرضيه نهم55
4-4-10 فرضيه دهم56
4-4-11 فرضيه يازدهم56
4-4-12 فرضيه دوازدهم57
4-4-13 فرضيه سيزدهم57
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات
5-1- مقدمه59
5-2- خلاصه تحقيق59
5-3- بحث و نتيجه گيري61
5-4- پيشنهادهاي تحقيق75
5-4-1 پيشنهادهاي برگرفته از يافته هاي تحقيق75
5-4-2 پيشنهادهاي پژوهشي76
منابع و مآخذ77
فهرست منابع فارسي77
فهرست منابع انگليسي80
پيوست ها81
چکيده انگليسي85
فهرست جداول
عنوان شماره صفحه
جدول 4-1- نتايج آزمون کولموگروف اسميرنف داده هاي معلمان44
جدول 4-2- نتايج آزمون کولموگروف اسميرنف داده هاي مديران45
جدول 4-3- توصيف آماري مربوط به متغيرهاي جمعيت شناختي دبيران45
جدول 4-4- ميانگين سني دبيران تربيت بدني مدارس دولتي و غيردولتي46
جدول4-5- جدول توزيع فراواني و درصد معلمان به تفکيک مدارس دولتي و غير دولتي بر حسب مدرک تحصيلي46
جدول 4-6- ميانگين سابقه تدريس درس تربيت بدني دبيران دولتي و غير دولتي47
جدول 4-7- نتايج آزمون تي مستقل جهت مقايسه متغير امکانات از نظر معلمان مدارس دولتي و غيردولتي50
جدول 4-8- نتايج آزمون تي مستقل جهت مقايسه وضعيت مالي از ديدگاه معلمان مدارس دولتي و غيردولتي50
جدول 4-9- نتايج آزمون تي مستقل جهت مقايسه کيفيت آموزشي معلمان از ديدگاه معلمان مدارس دولتي و غيردولتي51
جدول 4-10- نتايج آزمون تي مستقل جهت مقايسه نظارت مسئولين در مدارس دولتي و غيردولتي از ديدگاه معلمان51
جدول 4-11- نتايج آزمون تي مستقل جهت مقايسه همکاري والدين در مدارس دولتي و غيردولتي از ديدگاه معلمان52
جدول 4-12- تايج آزمون تي مستقل جهت مقايسه سن معلمان مدارس دولتي و غيردولتي52
جدول 4-13- نتايج آزمون تي مستقل جهت مقايسه سابقه تدريس درس تربيت بدني معلمان مدارس دولتي و غيردولتي53
جدول 4-14- نتايج آزمون تي مستقل جهت مقايسه تعداد کارت هاي مربيگري معلمان مدارس دولتي و غيردولتي53
جدول 4-15- نتايج آزمون تي مستقل جهت مقايسه تعداد کارت هاي داوري معلمان مدارس دولتي و غيردولتي53
جدول 4-16- نتايج آزمون من ويتني جهت مقايسه مدرک تحصيلي معلمان مدارس دولتي و غيردولتي53
جدول 4-17- نتايج آزمون من ويتني جهت مقايسه سطح قهرماني معلمان مدارس دولتي و غيردولتي54
جدول 4-18- نتايج آزمون تي مستقل جهت مقايسه وضعيت اجراي طرح هاي ملي در مدارس دولتي و غيردولتي از ديدگاه معلمان54
جدول 4-19- نتايج آزمون تي مستقل جهت مقايسه متغير امکانات از نظر مديران مدارس دولتي و غيردولتي55
جدول 4-20- نتايج آزمون تي مستقل جهت مقايسه وضعيت مالي از ديدگاه مديران مدارس دولتي و غيردولتي55
جدول 4-21- نتايج آزمون تي مستقل جهت مقايسه کيفيت آموزشي معلمان از ديدگاه مديران مدارس دولتي و غيردولتي56
جدول 4-22- نتايج آزمون تي مستقل جهت مقايسه نظارت مسئولين در مدارس دولتي و غيردولتي از ديدگاه مديران56
جدول 4-23- نتايج آزمون تي مستقل جهت مقايسه همکاري والدين در مدارس دولتي و غيردولتي از ديدگاه مديران57
جدول 4-24- نتايج آزمون تي مستقل جهت مقايسه وضعيت اجراي طرح هاي ملي در مدارس دولتي و غيردولتي از ديدگاه مديران57
فهرست نمودارها
عنوان شماره صفحه
نمودار4-1- توزيع کارت هاي مربيگري دبيران به تفکيک مدارس دولتي و غير دولتي بر حسب درصد و تعداد47
نمودار4-2- توزيع کارت هاي داوري دبيران به تفکيک مدارس دولتي و غير دولتي بر حسب درصد و تعداد48
نمودار4-3- توزيع سطوح قهرماني دبيران به تفکيک مدارس دولتي و غير دولتي بر حسب درصد49
چکيده
آموزش و اجراي صحيح تربيت بدني از مسائلي است که تحقق آن از الويت برخوردار است. هدف اين پژوهش مقايسه عوامل آموزشي درس تربيت بدني در مدارس ابتدايي دخترانه دولتي و غير دولتي در شهر کرمان بود. روش تحقيق از نوع پيمايشي و جامعه آماري تمام مديران و معلمان تربيت بدني مدارس ابتدايي در شهر کرمان بودند. روش نمونه گيري به صورت تمام شمار بود.تعداد 103 معلم تربيت بدني و103 مدير مدرسه در اين پژوهش شرکت کردند.ابزار مورد استفاده پرسشنامه محقق ساخته اي به منظور ارزيابي عوامل آموزشي درس تربيت بدني بود که روايي و پايايي آن مورد ارزيابي و تاييد قرار گرفت.براي تحليل داده ها از آمار توصيفي و آزمون تي مستقل و آزمون من ويتني استفاده گرديد.يافته ها تفاوت معني داري بين عامل امکانات از ديدگاه معلمان را نشان داد ولي از ديدگاه مديران تفاوت معني داري بين عامل امکانات در مدارس ابتدايي دخترانه دولتي و غيردولتي وجود نداشت همچنين يافته ها تفاوت معني داري بين عامل کيفيت آموزشي از ديدگاه معلمان را نشان نداد ولي از ديدگاه مديران تفاوت معني داري بين عامل امکانات در مدارس وجود داشت. نتايج ديگر نشان داد تفاوت معني داري بين عامل همکاري والدين دانش آموزان، وضعيت مالي مدارس، ميزان نظارت مسئولين تربيت بدني و وضعيت اجراي طرح هاي ملي مدارس ابتدايي دخترانه دولتي و غيردولتي وجود نداشت. بين ميانگين سني، سابقه تدريس تربيت بدني و مدرک تحصيلي و تعداد کارت هاي مربيگري معلمان مدارس دولتي و غيردولتي اختلاف معناداري وجود داشت ولي بين ميانگين تعداد کارت هاي داوري و سطح قهرماني معلمان مدارس دولتي و غيردولتي اختلاف معناداري مشاهده نشد.
کليد واژه: عوامل آموزشي، تربيت بدني، دوره ابتدايي، مدارس دولتي، مدارس غيردولتي
فصل اول:
کليات تحقيق
1-1- مقدمه
امروزه دانش تربيت بدني و علوم ورزشي ،در نظام آموزش و پرورش جهان جايگاهي بس مهم و پر اهميت يافته است؛ زيرا آموزش و پرورش صحيح کودکان و نوجوانان به روش علمي صحيح بستگي دارد. از اين رو لازم است تربيت بدني و علوم ورزشي که جزو جدا ناشدني نظام آموزشي و تربيتي دنياي کنوني است ،از ارزش ها و روش هاي صحيح برخوردار باشد تا بتواند نيازهاي اساسي دانش آموزان را برآورده کند.
در آموزش و پرورش هدف رشد ابعاد گوناگون شخصيت کودکان و نوجوانان در همه جنبه هاي جسماني، ذهني، رواني، اجتماعي و معنوي است. در اين مجموعه،ضرورت رشد جسماني به عنوان بخشي از فرايند آموزش و پرورش مورد تاکيد است زيرايک برنامه ي صحيح و جامع تربيت بدني، مي تواند همپاي ديگر برنامه هاي آموزشي، در طول سال هاي تحصيلي دانش آموز و حتي در دوران بزرگسالي، بر سلامت جسم و روان او بيفزايد و از نارسايي هاي بسيار و اختلالات به موقع پيشگيري کند.اين اثرات سازنده در بسياري از موارد در دختران و پسران يکسان و مشترک است. همين اشتراک در ويژگي هاي تربيتي و آموزشي،قطع نظر از جنسيت، مي تواند به موضوع تربيت بدني و ورزش معنا و مفهوم خاصي بخشد (نبوي و زکايي 1384، 1).
پايه و شالوده هر کشور در مدارس و آموزشگاه هاي آن کشور ريخته مي شود. زيرا آموزش و پرورش رکن و پايه نظام کلي آن جامعه است. با اهميت بخشيدن کمي و کيفي به درس تربيت بدني در دوره هاي مختلف تحصيلي که مهمترين سال هاي شکل گيري کودکان و نوجوانان است، نقش واقعي ورزش و مفهوم حقيقي آن در مدارس روشن مي شود (رضاعي 3،1375).
تربيت بدني و ورزش يکي از ضروريات جامعه است که بدون ترديد نگرش و تفکر مناسب همراه با برنامهريزي هدفمند و عملياتي چشم انداز روشن مي تواند سهم ارزشمندي در پيشبرد اهداف اين نياز اساسي بشر داشته باشد، جامعه هدف دانش آموزي که ظرفيت و پتانسيل ورزش پايهاي مي باشند بايد در قالب يک برنامه منسجم آموزش هاي لازم رشته هاي مختلف ورزشي را با توجه به دوره سني که قرار دارند طي کنند و در مسير تحصيل علاوه بر دستاورد سلامت جسم و روان در ورزش قهرماني نيز سهم خوبي دريافت کنند طرحهاي ملي ورزشي که تکليف کار معلم تربيت بدني و دانش آموز را در دوره شش ساله ابتدايي مشخص کرده است يکي از اصولي ترين و کاربردي ترين برنامه ها در اين راستاست، در هر صورت مطالبه دانش آموزان از مسئولين ايجاد يک بستر مناسب ورزشي است و اين مهم با توجه به نقشه راهي که در سند تحول بنيادين تاکيد شده مسير رشد و تعالي را فراهم نموده است با توجه به اين سند ارزشمند همه مسئولين خصوصا مديران و معلمان تربيت بدني در اجراي تربيت بدني مدارس ابتدايي خصوصا در اجراي طرح هاي ملي نقش محوري دارند و بايد همه موانع را از سر راه بردارند تا با کمک خداوند منان فرزندان ايران اسلامي را در مسير رشد و شکوفا شدن قرار دهند (طرح هاي ورزشي ملي دوره تحصيلي ابتدايي 1،1391).
با توجه به اينکه روز به روز به تعداد مدارس غيردولتي ابتدايي افزوده مي شود ،تا کنون پژوهش و مقايسه اي بين عوامل آموزش درس تربيت بدني در مقطع ابتدايي در دو بخش دولتي و غير دولتي صورت نگرفته است بنابراين ضرورت انجام چنين پژوهشي در سطح مدارس دولتي و غيردولتي مي تواند بيانگر مسائل و عوامل بازدارنده در زمينه تدريس درس تربيت بدني مقطع ابتدايي و اجراي طرح هاي ملي باشد. در تحقيق حاضر مقايسه عوامل آموزشي درس تربيت بدني از نظر مديران و معلمان ورزش مدارس ابتدايي دخترانه دولتي و غيردولتي شهر کرمان است. در اين تحقيق امکانات ورزشي، وضعيت مالي، استفاده از وسايل کمک آموزشي ،کيفيت آموزشي معلمان،همکاري اولياي دانش آموزان در جهت ترويج تربيت بدني، نظارت و کنترل مسئولين تربيت بدني بر کار معلمان ورزش و وضعيت اجراي طرح هاي ملي و… در مدارس ابتدايي دخترانه دولتي و غير دولتي از نظر مديران و معلمان ورزش مورد بررسي قرار مي گيرد.
محقق در نظر دارد با مطالعه و مقايسه عوامل آموزش درس تربيت بدني، در يابد که درس تربيت بدني در مدارس غيردولتي از اهميت بيشتري برخوردار است يا دولتي؟
محقق به شناسايي مسائل تربيت بدني ،از نظر وضعيت مالي و فضاي آموزشي متناسب با سن، جنس و تعداد دانش آموزان پرداخته و مقايسه اي بين وسايل و تجهيزات ورزشي مدارس ابتدايي دولتي و غيردولتي به عمل آورده است و همچنين کيفيت وسايل و امکانات آموزشي و کمک آموزشي ورزشي، در اين دو نوع آموزشگاه بررسي و مسائلي چون داشتن برنامه نظام دار جهت آموزش و اجراي طرح هاي ملي، استفاده از طرح درس مشخص، استفاده از شيوه هاي انگيزشي موثر در تدريس از جمله تدريس کمکي و روش هاي سمعي و بصري و فيلم هاي آموزشي را روشن نموده است ؛تا بدين وسيله مشخص کند که وضعيت عوامل آموزشي درس تربيت بدني در مدارس ابتدايي دخترانه دولتي و غير دولتي چگونه است.
1-2- بيان مسأله
هدف هاي تربيتي در آموزش و پرورش جمهوري اسلامي، تربيت انسان هايي صديق، امين، خلاق، تندرست، وظيفه شناس و با اخلاق است. از اين رو بايد فرصت و امکانات مناسب فراهم آيد و کمک شود تا هر دانش آموزي بتواند مطابق ظرفيت واستعدادي که دارد در همه ابعاد وجودي خود (بعد جسماني، روحي، ذهني، اخلاقي، عاطفي و اجتماعي) به حد اعلاي رشد و تعالي نايل شود. در اين راستا آموزش و پرورش نقش اساسي را ايفا نموده و بايستي برنامه هاي آموزش تربيت بدني توسط معلمان واجد شرايط آموزش داده و تحت کنترل و نظارت دقيق قرار گيرد. لازمه ي اثربخشي مثبت، داشتن برنامه اي مشخص و مدون به صورت همامنگ و سراسري واستفاده از روش هاي تدريس مناسب و…مي باشد.بالا بردن آمادگي جسماني و تندرستي و سلامت کودکان،هدف مسئولان مدرسه است.در ضمن مي توان از آن به عنوان عاملي براي کمک به کودکان گوشه گير و منزوي سود جست تا در آينده بتوانند در گروه هاي اجتماعي به فعاليت بپردازند (نبوي و زکايي 1384،4).
موفقيت و پيشرفت ،عامل اساسي تداوم زندگي است،بنابراين برنامه تربيت بدني بايد متضمن پيشرفت تدريجي و قدم به قدم دانش آموزان باشد، هر گاه درس تربيت بدني در راستاي کمک به رشد، پيشرفت و سلامت دانش آموزان قرار نگيرد جايگاه اصلي خود را از دست خواهد داد؛ حال اين سوال پيش مي آيد که آيا در شرايط فعلي مدارس کشور در مقاطع مختلف تحصيلي توانسته است نقش واقعي و مهم خود را در تامين سلامت و رشد جسمي و روحي دانش اموزان ايفا نمايد؟ ابعاد اين نقش، در مدارس دخترانه ابتدايي دولتي و غير دولتي در چه وضعيت قرار دارد؟
تحقيقات زيادي تاکنون در زمينه برنامه هاي تربيت بدني مدارس صورت گرفته است از جمله:
کاشف و مجتهدي (1368)، سجادي (1368)، همت فر (1371)، کريمي و همتي نژاد (1369)، لطيفي (1372)، شايگان (1373)،تابش (1375)، دهقاني (1379)، سنجري وهمکاران (1383)، افضلپور و همکاران (138 6)، مظفري وهمکاران (1388)، ضياء الديني دشتخاکي (1391) به بررسي وضعيت اجرايي درس تربيت بدني در مدارس پرداخته اند.
جليلي (1369)، سلطاني و هاديپور (1372)، گاييني و پازوکي (1372) به بررسي مشکلات موجود درس تربيت بدني در مدارس پرداخته اند. مشابه اين تحقيق توسط رضاعي و گلداني مقدم (1375) تحت عنوان مقايسه عوامل آموزشي درس تربيت بدني از ديدگاه مديران و دبيران ورزش مدارس راهنمايي پسرانه دولتي و غيرانتفايي در استان مازندران و شهر تهران انجام شده است که بيشتر بر روي نظارت و کنترل مسئولين، فضاها و امکانات ورزشي در مدارس دولتي و غيردولتي تمرکز داشته است اما تحقيقي در زمينه مقايسه عوامل آموزشي در مقطع ابتدايي خصوصا در زمينه اجراي طرح هاي ملي در کرمان انجام نشده است. در اين تحقيق محقق سعي دارد با دستيابي به مسائل تربيت بدني از نظر تخصص معلمان، فضاها وامکانات و وسايل ورزشي (بويژه براي اجراي طرح هاي ملي) و داشتن برنامه و طرح درس براي آموزش و نظارت و کنترل مسئولين و مديران بر کار معلم ها مشخص کند که وضعيت درس تربيت بدني در مدارس دخترانه ابتدايي دولتي و غيردولتي در شهر کرمان چگونه است تا نتايج و اطلاعات بدست آمده رادر اختيار مسئولان مورد نظر قرار داده و با توجه به نظرات معلمان تربيت بدني و مديران مدارس در جهت تعيين خط مشيهاي اصولي، برنامه ريزي هاي مناسب و قابل اجرا در سطح استان ار آن استفاده نمايند.
1-3- اهميت و ضرورت اجراي تحقيق
انسان ها به دلايل مختلف در فعاليت هاي گوناگون حرکتي شرکت ميکنند که مهمترين آنها تامين نيازهاي جسماني است، عدم تامين اين نياز براي کودکان و دانش آموزان به منزله اختلال در رشد بدني، عقلاني و روحي و عاطفي آنها تلقي شده است. براي تامين اين نياز مي بايست فعاليتهاي متنوع حرکتي را در برنامه آموزش و پرورش گنجانده و بر اجراي صحيح آن اصرار ورزيد. برنامههاي ورزشي دوران ابتدايي بايد متنوع و متناسب با نيازها، خصوصيات، قدرت و طبيعت کودکان تدوين شود و حرکتهاي پايهاي و اصلي، حرکت هايي همراه با آهنگ موسيقي، شيرين کاري ها، بازي هاي گروهي، مسابقههاي ورزشي و ژيمناستيک را شامل شود. دوران ابتدايي، زمان انتخاب، رشد و تجربه اندوزي است و از اين طريق فعاليتهاي مختلف و متنوع ورزشي براي دانش آموزان حاصل مي شود. فعاليت هاي ورزشي بايد متناسب با کارايي بدن و همراه با ايجاد مهارتهاي لازم در دانش آموزان باشد، براي رسيدن به اين منظور بايد هم خود فعاليت با دقت برنامه ريزي شود و هم وقت کافي براي تمرين آن به دانش آموزان داده شود تا مهارتهاي لازم را کسب کنند (نبوي و زکايي 1384،4).
تربيت بدني در مدارس موظف است با فراهم آوردن زمينه اي لازم و ايجاد محيط و فرصت مناسب، دانشآموزان را در موقعيت هاي گروهي سالم قرار دهد و با پاسخگويي به نيازهاي اساسي آنان برنامههايي در جهت تقويت جسم ،همگام با اصول و مراحل رشد و هماهنگ با پرورش روح تامين نمايد؛اما اين مهم حاصل نخواهد شد مگر با هدف گذاري و برنامه ريزي صحيح و منطقي، مطابق با امکانات و شرايط موجود. بدون شک تربيت بدني در مدارس در صورت تعيين خط مشي هاي صحيح و برخورداري از امکانات و تاسيسات مناسب و کافي همچنين نيروهاي متخصص در پست هاي آموزشي مي تواند نقش بسزايي در رشد و تکامل دانش آموزان داشته باشد. برنامه هاي کيفي تربيت بدني و معلمان به دنبال تفهيم چرايي و چگونگي حرکت و پيامدهاي فيزيولوژيکي و رواني و اجتماعي آن به کودک هستند. يکي از اهداف اوليه اين برنامهها تکامل کامل مهارت هاي حرکتي و الگوهاي حرکتي است که اين مهارتها و الگوها ذخاير حرکتي انسان را فراهم مي آورند. تدوين برنامه کامل تربيت بدني براي کودکان و نوجوانان ضرورت دارد. شرکت در اين برنامهها در خلال سال هاي رشد و شکل گيري خصوصيات، با احتمال زياد عشق به فعاليت جسماني در طول زندگي و برداشت صحيح از اهميت تربيت بدني را به کودک القا خواهد کرد. اگر تجربه در اين مورد مثبت نباشد، کودک از تربيت بدني و فعاليت جسماني نفرت پيدا خواهد کرد و اين احساس در بزرگسالي دوام خواهد داشت. به دليل ارتباط نزديک و دقيق بين فعاليت جسماني و تربيت بدني، فعاليت جسماني ميتواند بر روند زندگي کودک تاثير قابل توجهي داشته باشد (دبوراآ.وست و چارلزآ.بوچر 2004،423).
بدين جهت انجام تحقيقات مختلف در زمينه هاي گوناگون ميتواند راه حل مناسبي براي از ميان برداشتن بسياري از موانع و مشکلات ارائه دهد. نتايج به دست آمده از اين تحقيق ميتواند در اختيار عوامل زير قرار گيرد:
1-مديران: آشنايي مديران با مولفه ها و عوامل آموزشي و پيگيري در جهت ارتقا آنها.
2-معلمان تربيت بدني: شناخت بهتر شرايط عوامل آموزشي در مدارس و فعاليت در جهت تقويت آنها.
3-برنامه ريزان آموزشي: استفاده از اطلاعات حاصل در جهت برنامه ريزي هاي مناسب آموزشي و تعيين خط مشي هاي اساسي براي تربيت بدني مدارس ابتدايي دولتي و غيردولتي و شناسايي امکانات و تجهيزات ورزشي موجود در مدارس ابتدايي کرمان و برنامه ريزي و سازماندهي مناسب متناسب با سن و جنس و علاقه دانش آموزان.
4-بازرسان و ناظران تربيت بدني: در جهت تحکيم و کنترل ارزشيابي از برنامههاي اجرايي درس تربيت بدني در مدارس ابتدايي دولتي و غير دولتي.
1-4- اهداف تحقيق
1-4-1 هدف کلي تحقيق
مقايسه عوامل آموزشي درس تربيت بدني از ديدگاه مديران و معلمان تربيت بدني مدارس ابتدايي دخترانه دولتي و غير دولتي شهر کرمان.
1-4-2 اهداف اختصاصي تحقيق
1- مقايسه امکانات (وسايل و تجهيزات و فضاهاي ورزشي) مدارس ابتدايي دخترانه دولتي و غيردولتي شهر کرمان از ديدگاه معلمان.
2- مقايسه وضعيت مالي در مدارس ابتدايي دخترانه دولتي و غيردولتي شهر کرمان از ديدگاه معلمان.
3- مقايسه کيفيت آموزشي معلمان تربيت بدني مدارس ابتدايي دخترانه دولتي و غيردولتي شهر کرمان از ديدگاه معلمان.
4- مقايسه نظارت و کنترل مسئولين تربيت بدني مناطق و مديران مدارس بر عملکرد معلمان تربيت بدني در مدارس ابتدايي دخترانه دولتي و غيردولتي از ديدگاه معلمان.
5- مقايسه همکاري اولياي دانش آموزان جهت ترويج تربيت بدني و ورزش در مدارس ابتدايي دخترانه دولتي و غيردولتي از ديدگاه معلمان.
6- مقايسه ويژگي هاي فردي معلمان تربيت بدني مدارس ابتدايي دخترانه دولتي و غيردولتي شهر کرمان
7- مقايسه وضعيت اجراي طرح هاي ملي (ژيمناستيک، شنا، طناورز، تنيس روي ميز و دو و ميداني) در مدارس ابتدايي دخترانه دولتي و غيردولتي شهر کرمان از ديدگاه معلمان.
8- مقايسه امکانات (وسايل و تجهيزات و فضاهاي ورزشي) مدارس ابتدايي دخترانه دولتي و غيردولتي شهر کرمان از ديدگاه مديران.
9- مقايسه وضعيت مالي در مدارس ابتدايي دخترانه دولتي و غيردولتي شهر کرمان از ديدگاه مديران.
10- مقايسه کيفيت آموزشي معلمان تربيت بدني مدارس ابتدايي دخترانه دولتي و غيردولتي شهر کرمان از ديدگاه مديران.
11- مقايسه نظارت و کنترل مسئولين تربيت بدني مناطق و مديران مدارس بر عملکرد معلمان تربيت بدني در مدارس ابتدايي دخترانه دولتي و غيردولتي از ديدگاه مديران.
12- مقايسه همکاري اولياي دانش آموزان جهت ترويج تربيت بدني و ورزش در مدارس ابتدايي دخترانه دولتي و غيردولتي از ديدگاه مديران.
13- مقايسه وضعيت اجراي طرح هاي ملي (ژيمناستيک، شنا، طناورز، تنيس روي ميز و دو و ميداني) در مدارس ابتدايي دخترانه دولتي و غيردولتي شهر کرمان از ديدگاه مديران.
1-5- فرضيه‏هاي تحقيق
1- بين عامل امکانات (وسايل و تجهيزات و فضاهاي ورزشي) مدارس ابتدايي دخترانه دولتي و غيردولتي شهر کرمان از ديدگاه معلمان اختلاف وجود دارد.
2- بين عامل وضعيت مالي در مدارس ابتدايي دخترانه دولتي و غيردولتي از ديدگاه معلمان اختلاف وجود دارد.
3- بين عامل کيفيت آموزشي دبيران تربيت بدني مدارس ابتدايي دخترانه دولتي و غيردولتي از ديدگاه معلمان اختلاف وجود دارد.
4- بين عامل نظارت و کنترل مسئولين تربيت بدني مناطق و مديران مدارس بر عملکرد معلمان تربيت بدني از ديدگاه معلمان اختلاف وجود دارد.
5- بين عامل همکاري اولياي دانش آموزان جهت ترويج تربيت بدني و ورزش در مدارس ابتدايي دخترانه دولتي و غيردولتي از ديدگاه معلمان اختلاف وجود دارد.
6- بين عامل ويژگي هاي فردي معلمان تربيت بدني مدارس ابتدايي دخترانه دولتي و غيردولتي اختلاف وجود دارد.
7- بين عامل وضعيت اجراي طرح هاي ملي (ژيمناستيک،شنا،طناورز،تنيس روي ميز و دو و ميداني) در مدارس ابتدايي دخترانه دولتي و غيردولتي شهر کرمان از ديدگاه معلمان اختلاف وجود دارد.
8- بين عامل امکانات(وسايل و تجهيزات و فضاهاي ورزشي) مدارس ابتدايي دخترانه دولتي و غيردولتي شهر کرمان از ديدگاه مديران اختلاف وجود دارد.
9- بين عامل وضعيت مالي در مدارس ابتدايي دخترانه دولتي و غيردولتي از ديدگاه مديران اختلاف وجود دارد.
10- بين عامل کيفيت آموزشي دبيران تربيت بدني مدارس ابتدايي دخترانه دولتي و غيردولتي از ديدگاه مديران اختلاف وجود دارد.
11- بين عامل نظارت و کنترل مسئولين تربيت بدني مناطق و مديران مدارس بر عملکرد معلمان تربيت بدني از ديدگاه مديران اختلاف وجود دارد.
12- بين عامل همکاري اولياي دانش آموزان جهت ترويج تربيت بدني و ورزش در مدارس ابتدايي دخترانه دولتي و غيردولتي از ديدگاه مديران اختلاف وجود دارد.
13- بين عامل وضعيت اجراي طرح هاي ملي (ژيمناستيک، شنا، طناورز، تنيس روي ميز و دو و ميداني) در مدارس ابتدايي دخترانه دولتي و غيردولتي شهر کرمان از ديدگاه مديران اختلاف وجود دارد.
1-6- قلمرو تحقيق
1-6-1 قلمرو موضوعي
اين تحقيق با موضوع مقايسه عوامل آموزشي درس تربيت بدني از ديدگاه مديران و معلمان تربيت بدني مدارس ابتدايي دخترانه دولتي و غير دولتي شهر کرمان انجام شد.
1-6-2 قلمرو مکاني
تحقيق بر روي مدارس ابتدايي دخترانه دولتي و غيردولتي شهر کرمان صورت گرفته است.
1-6-3 قلمرو زماني
زمان اجراي اين تحقيق در نيمسال دوم سال 91-92 بوده است.
1-7- محدوديت هاي تحقيق
1- عدم همکاري برخي از مديران در زمينه پرکردن و تحويل پرسشنامه
2- عدم امکان کنترل صداقت آزمودني ها در پاسخ به سوالات
3- عدم دقت کافي بعضي از آزمودني هادر پاسخ به سوالات پرسشنامه ها
1-8- تعريف واژه‏هاي تحقيق
1-8-1 تعريف نظري واژه هاي تحقيق
عوامل آموزشي: فراگردي است براي تعيين نمودن هدفهاي مناسب، تشخيص دادن مسائل، نيازها، امکانات و محدوديتهايي است که براي رسيدن به آن هدفها موجود است يا محتملاً وجود خواهد داشت و تنظيم کردن فعاليتهاي برنامههايي که براي رسيدن به آن هدف لازم است (فيوضات 56،1362).
تربيت بدني: تربيت بدني فرايندي است آموزشي- تربيتي که هدف آن بهبود بخشيدن به اجرا و رشد انسان از طريق فعاليتهاي جسماني است. تربيت بدني نه تنها به فوايد جسماني حاصل از شرکت در فعاليتهاي بدني توجه دارد، بلکه بالا بردن دانش و آگاهي و ايجاد موقعيتهاي مناسب براي يادگيري و فعاليت مداوم را نيز مورد توجه قرار مي دهد (دبوراآ.وست و چارلزآ.بوچر 2004، 36).
معلم تربيت بدني: معلم تربيت بدني به کليه افرادي اطلاق ميشود که در مدارس مشغول تدريس تربيت بدني و ورزش بوده و مستقيما درگير با امر اموزش تربيت بدني و ورزش بصورت نظري و عملي ميباشد (نبوي و زکايي 1384، 12).
مديران مدارس: مديريت فرايند برنامه ريزي ،سازماندهي،هدايت و کنترل کوشش هاي اعضاي مدرسه و استفاده از تمام منابع مدرسه براي دستيابي به اهداف معين مدرسه است (حاجي بابايي 1391،100).
مدارس غير دولتي: مدارسي که از طريق مشارکت مردم مطابق اهداف،ضوابط،برنامه ها و دستورالعمل هاي عمومي وزارت اموزش و پرورش تحت نظارت ان وزارتخانه تاسيس و اداره مي شود (قانون تاسيس و اداره مدارس و مراکز غيردولتي،1367).
مدارس دولتي: مدارسي که از بودجه عمومي دولت تغذيه شده و زير نظر وزارت آموزش و پرورش به آموزش مي پردازند (حاجي بابايي 29،1391).
طرح هاي ملي در برنامه درس تربيت بدني:از سال 1389 جهت بهبود برنامه درسي تربيت بدني طرحهاي ملي ورزش در مدارس ابتدايي بصورت اجباري جز طرح درس روزانه ي کلاس هاي تربيت بدني در آمد رشته هاي ورزشي تصويب شده براي پايه هاي مختلف تحصيلي در دبستان شامل موارد ذيل است:
– دوم ابتدايي: ژيمناستيک .
– سوم ابتدايي: شنا.
– چهارم ابتدايي: طناورز.
– پنجم ابتدايي: تنيس روي ميز.
– ششم ابتدايي: دو و ميداني (طرح هاي ورزشي ملي دوره تحصيلي ابتدايي 1،1391).
1-8-2 تعريف عملياتي واژه هاي تحقيق
عوامل آموزشي: منظور از آموزش در اين تحقيق آموزش درس تربيت بدني و ورزش، طبق اصول و برنامه ريزي تنظيمي از طرف اداره کل تربيت بدني در مدارس ابتدايي کرمان است. داراي ابعاد متعددي است که در اين تحقيق صرفاً شامل امکانات و فضاهاي ورزشي، وضعيت مالي، کيفيت آموزشي معلمان، کنترل و نظارت مسئولين، همکاري اولياي دانش آموزان و اجراي طرحهاي ملي مي باشد.
تربيت بدني: در اين تحقيق منظور ساعت درس تربيت بدني در مقطع ابتدايي در مدارس دخترانه شهر کرمان مي باشد.
معلم تربيت بدني: شامل معلمان تربيت بدني مقطع ابتدايي در مدارس دخترانه شهر کرمان مي باشد.
مديران مدارس: به کساني اطلاق مي شود که به عنوان مسئول، مديريت کل مدرسه را در مقطع ابتدايي تحت کنترل دارد.
مدارس غيردولتي: صرفاً شامل مدارس غير دولتي ابتدايي دخترانه در شهر کرمان ميباشد.

مدارس دولتي: در اين تحقيق شامل مدارس دولتي ابتدايي دخترانه در شهر کرمان ميباشد.
فصل دوم:
مروري بر ادبيات و پيشينه تحقيق
2-1- مقدمه
مطالب اين فصل در دو بخش ارائه ميگردد. در بخش اول به مباني نظري تحقيق پرداخته و در بخش دوم مروري بر خلاصه تحقيقات انجام شده در رابطه با موضوع تحقيق بيان ميگردد.
2-2- مباني نظري
2-2-1 تاريخ تربيت بدني در ايران و تمدن هاي ديگر
2-2-1-1 تاريخ تربيت بدني در دوره يونان
تربيت بدني جزء جدايي ناپذير تعليم و تربيت آتن قديم بود به گونهاي که نمي توان آن را از برنامههاي آموزش و پرورش يونان جدا دانست. هدف تربيت بدني در يونان تنها به پرورش بدن خلاصه نمي شد زيرا يونانيان بهترين راه رشد خصوصيات انساني و رسيدن به کيفيات کامل فردي را نيز در فعاليتهاي بدني ميدانستند.
بهره گرفتن از فعاليتهاي ورزشي به عنوان بهترين وسيله تربيت سپاهيان و جنگجويان از ديرباز شناخته و پذيرفته شده بود. تعليمات و آموزش اخلاق در برنامه تربيت بدني مساله کوچک و کم اهميتي به حساب نمي آمد و جوانان با شرکت در برنامههاي تربيت بدني انظباط و فروتني و شجاعت و دليري و مردانگي را مي آموختند. در حقيقت شکل بخشيدن به شخصيت انساني افراد بيش از جنبه هاي قهرماني و قدرت جسماني آنان در برنامه هاي تربيت بدني مورد نظر بود.
فعاليتهاي غير رسمي و بازي هاي کودکانه در سن هفت سالگي که وارد مدرسه مي شدند پايان مي گرفت، پسران آتني از بدو ورود به مدرسه فعاليتهاي ورزشي را آغاز مي کردند. در ابتدا فعاليتهاي سادهاي از قبيل دو، پرش، جست و خيز، بالا رفتن از طناب و توپ بازي برنامههاي ورزشي کودکان را تشکيل ميداد. پرتاب ديسک و نيزه جزء برنامه کودکان نوآموز بود ولي وزن و اندازه آنها در مقايسه با ورزشکاران بزرگسال کمتر و کوچکتر بود (کريمي 1364، 44).
2-2-1-2 تاريخ تربيت بدني در دوره روم
روميان به تربيت بدني و ورزش به عنوان بهترين وسيله براي ايجاد آمادگي و تقويت قواي جسمي و روحيه نيروهاي نظامي اهميت فراوان مي دادند و همه تلاش خود را صرف تربيت مردان قوي، سالم، جنگجو، دلير، شجاع و پر طاقت ميکردند.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

روميان در عين حال که به فعاليت هاي جسمي و تمرينات ورزشي صرفا به منظور اهداف نظامي توجه داشتند از تزکيه روح و تعاليم اخلاقي نيز غافل بودند و پيوسته جوانان رومي را به پاکدامني، راستگويي، درستکاري، تقدس، عشق به ميهن و ايمان به عدالت ترغيب و تشويق مي کردند. تمرينات نظامي و فعاليتهاي ورزشي را در اردوگاه هاي نظامي و فعاليت هاي ورزشي را در اردوگاه هاي نظامي و ميدان “ماريتوس” که مدارس تربيت بدني به شمار مي رفتند انجام ميدادند. تمرينات ورزشي روميان اسب سواري، تيراندازي، پرتاب نيزه، مشت زني و شنا در رودخانههاي تند و سيلابي بود. تاريخ تربيت بدني روم نشان مي دهد که بازيهاي مختلف و متنوعي که در آنها از توپ استفاده مي شود بسيار معمول و رايج بوده است و روميان از قديميترين مردماني هستند که بازي با توپ در ميان آنها معمول بوده است (فرهادفر 1388، 74).
2-2-1-3 تاريخ تربيت بدني در چين
هدف اساسي آموزش و پرورش آماده ساختن جوانان براي پذيرفتن مسئوليت و وظيفهاي بود که جامعه بمنظور حفظ ثبات خود به گونه اي انعطاف ناپذير از پيش برايشان تعيين کرده بود و بعبارت ديگر هدف اساسي تعليم آن بود که براي بقا ء سازمان اجتماعي کشور از جوانان، کارگزاران و رهبران پاکدامن و شايستهاي که بتوانند بر زندگي ديگران تاثير و نفوذ داشته باشند، براي کشور تربيت کند (فرهادفر 26،1388).
2-2-1-4 تاريخ تربيت بدني در هند
انديشههاي تربيتي هنديان که متناسب با نظام طبقاتي و معتقدات مذهبي آنان بود شهروندي را به جامعه تحويل ميداد که از هر لحاظ براي سيستم موجود و پايداري آن تربيت شده بود. كشتي در هند از اهميت بسياري برخوردار بود وكشتي گيران هند قديم از شهرت فوق العاده اي برخوردار بودند. رقص نيز كه ازفعاليتهاي بدني بسيار قديمي هنديان بود، همانند بسياري ازجوامع ديگر،ريشه مذهبي داشت. آموزش تيراندازي باتيركمان وشمشيرزني وكمنداندازي نيز در بين هنديان رواج داشت و بنابر روايت برخي مورخان، اين نظاميان اعيان هندوستان بودند كه در قرون اخير بازي چوگان رادرهندبه وجودآورده اند (فرهادفر 32،1388).
2-2-1-5 تاريخ تربيت بدني در ايران از باستان تاکنون
در ميان کشورهاي مشرق زمين بي گمان، ايران تنها کشوري بود که در نظام تعليم و تربيت خود بيشترين الويت را به ورزش و تربيت بدني داده بود، در حالي که چينيان به امر ورزش و تربيت بدني توجه چنداني نداشتند و هندوان نيز پرورش تن و فعاليت هاي بدني را گاهي حتي مذموم هم مي دانستند. ايرانيان به اهميت و ارزش توانايي و سلامت بدن به عنوان وسيله بسيار مهمي براي فراهم آوردن ارتشي سلحشور و پيروزمند پي برده بودند.
هرودوت، مورخ مشهور يوناني مي نويسد: ايرانيان از پنج سالگي تا بيست سالگي سه چيز را مي آموختند: 1- سوارکاري 2- تيراندازي با کمان 3- راستگويي.


پاسخی بگذارید