فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکيده1
فصل اول: مقدمه

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

1-1- بحران کمبود آب2
1-2- گل جعفري3
1-2-1 مشخصات گياه ‌شناسي3
1-2-2- رويشگاه و پراکنش جغرافيايي4
1-2-3- تكثير5
1-2-4- ارقام6
1-2-4-1- جعفري آفريقائي6
1-2-4-2- جعفري فرانسوي7
1-2-4-3- جعفري سينت7
1-2-4-4- جعفري تريپلوئيد7
1-2- 5- تقسيم بندي گل جعفري بر حسب ارتفاع7
1-2- 6- کاربرد گل جعفري در فضاي سبز7
1-2-7- فوايد خاص گل جعفري8
1-2-8- كاربردهاي دارويي گل جعفري8
1-2-9- نيازها9
1-2-9-1- خاک9
1-2-9- 2- آبياري9
1-2-9- 3- دما10
1-2-9- 4- طول روز10
1-2-9- 5- بازدارنده ‌هاي رشد گياهي10
1-2-9- 6- آفات11
1-2-9- 7-تغذيه11
1-3- پليمر سوپر جاذب12
1-3-1- سابقه استفاده ازپليمرهاي سوپرجاذب14
1-3-1-1- سابقه استفاده ازپليمرهاي سوپرجاذب درجهان14
1-3-1-2- سابقه استفاده از پليمرهاي سوپر جاذب در ايران15
1-3-2- ويژگي هاي پليمرهاي سوپر جاذب17
1-3-3- مقدارمصرف سوپرجاذب ها18
1-3-4- چگونگي جذب آب در سوپر جاذب ها20
1-3-6- مصرف سوپر جاذب به صورت متفاوت24
1-3-6-1- مصرف گرانول خشک در کاشت گياهان24
1-3-6-2- مصرف گرانول خشک سوپر جاذب با دستگاه Revita25
1-3-6-3- استفاده از سوپر جاذب بصورت هيدروژل25
1-3-6-4- نحوه آماده سازي هيدروژل26
1-3-6-5- تزريق هيدروژل سوپر جاذب با ابزار Biolift در منطقه ريشه درختان استقرار يافته27
1-3-7- مقادير استفاده از سوپر جاذب در موارد مختلف28
1-3-7-1- مصرف سوپر جاذب در کاشت هاي رديفي گياهان زراعي و جاليزي28
1-3-7-2- مصرف سوپر جاذب به صورت چالکود28
1-3-7- 3- مصرف سوپر جاذب درون چاله هاي کاشت نهال29
1-3-7- 4- مصرف سوپر جاذب در فضاهاي سبز و چمنکاري ها29
1-3-7- 5- مصرف سوپر جاذب در انتقال نهال30
1-3-7-6 – مصرف سوپر جاذب در هيدروپونيک30
1-3-8- موارد استفاده از سوپر جاذب30
1-3-8-1- استفاده از سوپر جاذب در توليد محصولات زراعي30
1-3-8-2- سوپر جاذب در باغ هاي ديم و داراي سيستم آبياري31
1-3-8-3- استفاده از سوپر جاذب در جابجايي نهال32
1-3-8-4- سوپر جاذب در فضاي سبز33
1-3-8-5- استفاده از سوپر جاذب در کشت هاي گلخانه اي خاکي و هيدروپنيک34
1-3-8-6 – سوپر جاذب در جذب آب هاي سطحي و ممانعت از روان آب و سيل36
1-3-8-7- کاربرد سوپر جاذب در اصلاح خاک هاي شني و خاک هاي رسي36
1-3-8- 8- اثر سوپر جاذب در کاهش تبخير سطحي37
1-3-8-9 – استفاده از سوپر جاذب در جنگل کاري37
1-3-8-10 – استفاده از سوپر جاذب در بيابان زدايي38
1-3-8-11- ملاحضات زيست محيطي38
1-4- اهداف تحقيق39
فصل دوم: بررسي منابع
2-1- پليمر هاي سوپر جاذب40
2-2- گل جعفري49
فصل سوم: مواد و روش ها
3-1- پياده کردن طرح آزمايشي53
3-1-1- مشخصات بستر53
3-1-2- نوع پليمر مورد استفاده و نحوه استفاده از آن54
3-1-3- مواد گياهي55
3-1-4-آبياري55
3-1-5- نحوه تعيين دور آبياري56
3-2- ارزيابي صفات56
3-2-1- تعداد گل56
3-2-2-ارتفاع بوته56
3-2-3- تعداد برگ در بوته57
3-2-4- سطح برگ57
3-2-5- وزن تر گل57
3-2-6- وزن تر شاخساره57
3-2-7- وزن خشک گل57
3-2-8- ماده خشک اندام هوايي58
3-2-9- طول ريشه58
3-2-10- وزن تر ريشه58
3-2-11- ماده خشک ريشه58
3-2-12- سرعت رشد نسبي58
3-2-13- ميزان آب مصرفي59
3-2-14- راندمان آب مصرفي59
3-2-15- راندمان آب آبياري59
3-3-آناليز داده ها60
فصل چهارم: نتايج و بحث
4-1- تعداد و وزن گل61
4-2- تعداد و سطح برگ69
4-3- وزن تر و ماده خشک شاخه و برگ72
4-4- تعداد شاخه و ارتفاع گياه76
4-5- وزن تر و ماده خشک ريشه78
4-7- سرعت رشد نسبي (RGR)83
4-8- راندمان آب مصرفي و راندمان آبياري85
4-9- نتيجه گيري کلي88
4-10- پيشنهادات88
فهرست منابع
چکيده انگليسي89

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول1-2-1- محدوده‌ي غلظت مطلوب عناصر مختلف در برگ گل جعفري12
جدول 1-3-1 مشخصات خصوصيات فيزيکي و شميايي سوپر جاذب A20023
جدول 1-3-2- مشخصات اندازه سوپر جاذب A200 و موارد استفاده از آنها24
جدول 1-3-3- مشخصات فني دستگاه Revita25
جدول 1-3-4- مشخصات فني بيوليفت28
جدول 3-1-1- مشخصات فيزيکي و شيميايي بستر كشت استفاده شده در مرحله کشت نشاء.53
جدول 3-1-2- مشخصات فيزيکي و شيميايي پليمر سوپر جاذب نوع A20054
جدول 4-1- تجزيه واريانس تأثير سطح آبياري و پليمر بر صفات اندازه گيري شده .65
جدول 4-2- مقايسه ميانگين اثرات اصلي سطح آبياري و پليمر بر صفات اندازه گيري شده .66
جدول 4-3- مقايسه ميانگين اثرات متقابل سطح آبياري و پليمر بر صفات اندازه گيري شده .67

فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل 4-1- مقايسه ميانگين ترکيبات تيماري آبياري و پليمر از لحاظ اثر بر تعداد گل جعفري.62
شکل 4-2- تغييرات سطوح آبياري بر وزن تر گل جعفري.62
شکل 4-3- تغييرات سطوح پليمر سوپرجاذب آب بر وزن تر گل جعفري.63
شکل 4-4- تغييرات سطوح آبياري بر ماده خشک گل جعفري.64
شکل 4-5- تغييرات سطوح پليمر سوپرجاذب آب بر ماده خشک گل جعفري.64
شکل 4-6- تغييرات سطوح آبياري بر ميزان سطح برگ گل جعفري.70
شکل 4-7- تغييرات سطوح پليمر سوپرجاذب آب بر ميزان سطح برگ گل جعفري.71
شکل 4-8- تغييرات سطوح آبياري بر ميزان ماده خشک شاخه و برگ گل جعفري.73
شکل 4-9- تغييرات سطوح پليمر سوپرجاذب آب بر ميزان ماده خشک شاخه و برگ گل جعفري.74
شکل 4-10- مقايسه ميانگين آبياري و پليمر از لحاظ اثر بر ماده خشک شاخه و برگ.75
شکل 4-11- مقايسه ميانگين ترکيبات تيماري آبياري و پليمر از لحاظ اثر بر تعداد شاخه .77
شکل 4-12- مقايسه ميانگين ترکيبات تيماري آبياري و پليمر از لحاظ اثر بر ارتفاع گياه گل جعفري.77
شکل 4-13- مقايسه ميانگين ترکيبات تيماري آبياري و پليمر از لحاظ اثر بر ماده خشک ريشه .79
شکل 4-14- تغييرات سطوح آبياري بر سرعت رشد نسبي (RGR) گل جعفري.81
شکل 4-15- تغييرات سطوح پليمر بر سرعت رشد نسبي (RGR) گل جعفري.82
شکل 4-16- تغييرات سطوح آبياري بر ميزان راندمان آب مصرفي گل جعفري.83
شکل 4-17- تغييرات سطوح پليمر سوپرجاذب آب بر ميزان راندمان آب مصرفي گل جعفري.84
شکل 4-18- مقايسه ميانگين ترکيبات تيماري آبياري و پليمر از لحاظ اثر بر راندمان آب مصرفي .85
شکل 4-19- مقايسه ميانگين ترکيبات تيماري آبياري و پليمر از لحاظ اثر بر راندمان آبياري .86
چکيده
به منظور بررسي اثر سطح هاي مختلف پليمرهاي سوپر جاذب و رژيم هاي مختلف آبياري بر رشد و نمو گل جعفري آفريقايي ( Tagetes erecta L.)، آزمايشي به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي و با تيمارهاي اصلي آبياري (25، 50، 75 و 100 درصد نياز آبي گياه از حد ظرفيت مزرعه) و پليمرسوپرجاذب آب از نوع 200A ( 0، 2، 4، 6، 8 و 10 گرم درکيلوگرم خاک) با 3 تكرار و 72 واحد آزمايشي به انجام رسيد. نتايج نشان داد كه استفاده از پليمر و رژيم آبياري روي شاخص هاي تعداد گل، وزن تر و خشك گل، تعداد برگ، سطح برگ، وزن تر و خشك شاخساره، تعداد شاخه، وزن تر و خشك ريشه، نسبت ريشه به شاخساره و نسبت سطح برگ اثر مثبت و معني داري دارد. بالاترين مقدار تعداد برگ (65/101 عدد) و بيشترين سطح برگ (3/7114 سانتيمترمربع) در 10 گرم پليمر نسبت به شاهد (عدم کاربرد پليمر) مشاهده شد. اعمال 100 درصد آبياري در 10، 8 و 6 گرم پليمر بيشترين تأثير را در افزايش ماده خشک شاخه و برگ (به ترتيب با 60/4 ، 45/4 و 37/4 گرم) گل جعفري داشتند. اعمال 100 درصد آبياري در 10 گرم پليمر بيشترين تأثير را در افزايش تعداد شاخه گل جعفري تا 72/13 عدد داشت. بالاترين سرعت رشد گل با 60/11 و 26/11 گرم در روز به ترتيب در 10 و 8 گرم پليمر نسبت به شاهد (عدم کاربرد پليمر) مشاهده شد. اعمال 100 درصد آبياري در 10، 8 و 6 گرم پليمر بيشترين تأثير را در افزايش راندمان آب مصرفي (به ترتيب 05/1، 01/1 و 91/0 گرم ماده خشک بر ليتر) گل جعفري داشت.
واژگان كليدي: پليمرابرجاذب، جعفري، رژيم آبياري.

فصل اول
مقدمه

1-1 بحران کمبود آب
کشور ايران جزء مناطق خشک و نيمه خشک جهان است. ميانگين بارندگي در ايران 250 ميلي متراست که در آسيا حدود 600 ميلي متر و درجهان 840 ميلي متر است يعني ميزان بارندگي در ايران در حدود نصف آسيا و يک سوم جهان است. از اين ميزان کم آب در حدود90 درصد آن در بخش کشاورزي منجمله فضاي سبز مصرف مي شود. متاسفانه هدر رفت آب در بخش کشاورزي ايران بيش از ميانگين جهاني است بر اساس گزارشات موجود ميزان هدر رفت آب در كشور 28 تا 30 درصد است درحالي كه اين مقدار اتلاف در دنيا 9 تا 12 درصد گزارش شده است (تارديو،1 2005).
مصرف آب در فضاي سبز براي توليد گياهان و نگهداري آنان قابل ملاحظه مي باشد .مقدار آب مصرفي به گونه گياهي، روش آبياري و فصل رويش گياه بستگي دارد. تنها براي توليد نشا در گلخانه ها آب بسياري نياز است مقدار آب مورد نياز را 20 ليتر در روز به ازاء هر متر مربع پوشش گلخانه تخمين زده اند(بيلي و همکاران،2 1996). (فورنز،3 2007) تخمين زده اند که به طور متوسط 350 – 100 کيلوگرم آب براي توليد يک کيلوگرم ماده خشک نياز است.
گل جعفري نيز به عنوان يک گل فضاي آزاد، در فضاي سبز شهري چند سالي است که کاربرد فرواني يافته و تقريبا در اکثر نقات کشور کشت مي شود (قهساره، 1380). با توجه به اين منابع کم آبي، فضاي سبز با خطر خشکي و کاهش رشد سرانه فضاي سبز در شهرها روبرو هستيم و با توجه به اهميت پاکسازي هوا و همچنين نياز روحي انسان براي آرامش در شهرهاي شلوغ امروزي مي طلبد تا با بهينه سازي و بالا بردن راندمان آب آبياري نه تنها باعث حفظ و نگهداري و پايداري فضاي سبز بشيم بلکه با بکار گيري شيوه هاي نوين آبياري بتوان باعث گسترش سرانه فضاي سبز هم شد. يکي از راهکارهاي افزايش بازده آب آبياري و صرفه جويي درهزينه ها استفاده از پليمرهاي سوپرجاذب است.
پليمرهاي سوپرجاذب مي توانند آب حاصل ازآبياري و بارندگي راجذب کرده، و با ذخيره اين آب درخود از هدر رفت آب جلوگيري کند و همچنين با جذب کودهاي شيمياي مانع از آبشويي و از دسترس خارج شدن آن و همچنين مانع آلودگي آب هاي زيرزميني مي شود (جودي، 1386). در مجموع پليمرها به عنوان بهبود دهنده خاك، با بهبود ساختار خاك باعث افزايش رشد گياه، كاهش فرسايش آبي و بادي و افزايش نگهداشت آب مي شوند (دارابي، 1995). امروزه از پليمرهاي سوپر جاذب جهت کاهش اتلاف آب و مواد غذايي در بخش کشاورزي استفاده مي شود. اين پليمرها يک ماده افزودني به خاک بوده که آب و مواد غذايي را جذب و حفظ مي کنند و با خاک کشت همراه گشته و به رشد مطلوب گياه و کاهش اتلاف آب و هزينه هاي آبياري کمک مي نمايند. (گنجي خرم دل، 1381).
1-2 گل جعفري
1-2-1 مشخصات گياه ‌شناسي
گل جعفري1 ‍‍‍‍)زرين گل، زرين گل سا) با نام علمي Tagetes spp. متعلق به خانواده گل ستاره2 مي‌باشد. خانواده گل ستاره يا مرکبان بزرگترين تيره گياهي دولپه ايها به شمار مي رود (محتشم نيا،1380).
از نظر خصوصيات گياه‌شناسي گونه هاي اين تيره عموماً علفي، يکساله، دوساله يا چند ساله بوده و به ندرت داراي ساقه‌هاي چوبي اند. تاکنون حدود 1000 جنس و 2500 گونه متعلق به تيره کاسني مورد شناسايي قرار گرفته است (بيگي،1386).
گل جعفري از گياهان نشايي خانواده گل ستاره و يکي از گلهاي يکساله بهاره و تابستانه مي‌باشد. بلندي اين گياه به ارتفاع 25 تا120 سانتيمتر مي‌رسد که واريته هاي پابلند 70 تا100 سانتيمتر و واريته هاي پاکوتاه آن به ارتفاع 25 تا 30 سانتيمتر مي‌باشند (اصفهاني،1380).
برگهاي اين گياه بريده، پنجه اي و رنگ سبز ملايمي دارند. برگها بوي خوبي نداشته ولي در تعدادي از گونه ها عطر ناراحت کننده آن را حذف کرده اند. ساقه‌ها ترد و شکننده و هر شاخه گل آن در واقع مرکب از گلهاي لوله اي و زبانه اي شکل بسياري است که بر روي يک کلاپرک مجتمع گرديده است و به آن قيافه يک گل واحد مي‌دهد‍(قنادي،1371).
ساختار تشريحي گل‌آذين در گل جعفري کپه متشکل از گلچه هاي زبانه اي- لوله اي است که گلچه هاي زبانه اي، تک جنسي ‍‍‍‍(ماده) و پيراموني هستند و گلچه هاي لوله اي نر- ماده، مياني و قسمت عمده گل را تشکيل مي‌دهند. تخمدان در اين گلچه‌ها تحتاني و بساک ها متصل هستند(مجد،1380). گلها در اندازه‌هاي متفاوت از 2 تا 12سانتيمتر قطر دارند و ترکيبي از رنگهاي زرشکي، نارنجي، قرمز تيره و زرد مي‌باشند‍‍‍‍‌(متقي،1366).
گل جعفري به سرعت ريشه مي گستراند بنابراين براي جلوگيري از در هم گير کردن ريشه ها، بايد هر چه زودتر اقدام به بازکاشت آن کرد‍‍‍‍. هيچ بذر گياه يکساله اي آسانتر از بذر جعفري سبز نمي‌شود و مدت زمان لازم براي جوانه زني بذر 5 تا 8 روز و وزن تقريبي 10000 بذر جعفري 28 گرم است(لارسون، 1375).

1-2- 2 رويشگاه و پراکنش جغرافيايي
موطن اصلي گل جعفري مکزيک است كه امروزه در تمام نقاط دنيا کشت آن مرسوم است و يکي از گلهاي بهاره و تابستانه رايج است(حکمتي،1385). شهر کالامازو1 در ايالت ميشيگان، يکي از بزرگترين توليد کنندگان نشاء نباتات باغچه اي در امريکا است که آغاز شهرت آن در اوايل دهه 1930 يعني زماني آغاز شد که پرورش دهندگان سبزيجات آغاز به توليد سبزيجات و برخي گياهان گلدار يکساله براي فروش کردند. جعفري و اطلسي جزء اولين سري گياهان يکساله اي بودند که پرورش داده شدند كاشت و پرورش گل جعفري از سالها پيش در ايران معمول بوده است و امروزه ارقام جديد آن کشت و کار مي‌شوند (خليقي،1380).

1-2-3 تكثير
گل جعفري اغلب از طريق کاشت بذر تكثير مي‌شود. هيچ بذر گياه يکساله اي آسانتر از بذر جعفري جوانه نمي‌زند. طول مدت جوانه زدن بذر جعفري تقريباً يک هفته است. بذور جعفري به صورت مستقيم در محل اصلي و يا در خزانه کشت مي شود (قهساره، 1380). کاشت مستقيم بذر جعفري در محل اصلي يعني بسترهاي کاشت گلهاي يکساله در اوايل سال صورت مي‌گيرد.
براي تهيه نشاء بذر را اواخر اسفند تا اواخر فروردين ماه کشت و نشاء ظرف مدت دو ماه آماده انتقال مي‌شود. کشت‌هاي ديرتر نيز امکان پذير است ولي باعث ريز شدن گلها مي‌شود. بنابراين بذور تمام انواع جعفري را مي‌توان در اواخر زمستان در شاسي سردي کاشته و در فروردين ماه در هواي آزاد نشاء نمود و سپس در ارديبهشت ماه به محل اصلي منتقل کرد. بذور را نيز مي‌توان در اواخر فروردين در خزانه هواي آزاد کاشته و پس از يکبار نشاء در اواخر ارديبهشت به محل اصلي منتقل کرد‍‍‍‍‍‍‍‍(متقي،1366).
براي توليد گلهاي درشت‌تر بهتر است گياه دو بار خزانه‌گيري شود. بدين ترتيب که ابتدا بذر را در يک خزانه کاشته و وقتي گياه 4 تا 6 برگي شد آنرا به خزانه دوم منتقل و با فاصله بيشتر کشت كنند پس از اينکه گياه مدتي در خزانه دوم رشد کرد و آب و هوا براي انتقال آن مساعد شد آنرا به زمين اصلي منتقل مي‌کنند. در اينصورت گل هاي بسيار مرغوبي توليد مي‌شود(قهساره، 1380).
بذور بصورت نواري کاشته مي‌شوند و نبايد بذرها را بصورت انبوه کشت كرد(حکمتي،1385). با توجه به اينکه اين گياه آفتاب دوست است بايد فواصل گياهان را طوري تنظيم نمائيم که تک تک آنها بتوانند از آفتاب لازم برخوردار گردند. بنابراين فاصله مناسب بين بوته‌ها در واريته ها پاکوتاه 15 سانتيمتر و براي واريته هاي پابلند 45 سانتيمتر است فاصله کاشت بذر در گلخانه10×10 و در مزرعه30×30 سانتيمتر مي‌باشد (لارسون، 1375). تمام جعفري از اوايل تابستان تا اواخر پائيز داراي گل هستند(حکمتي،1385).
1-2-4 ارقام
ارقام گل جعفري به چهار دسته تقسيم مي‌شود كه عبارتند از:
جعفري آفريقائي1، جعفري فرانسوي2، جعفري سينت3و جعفري تريپلوئيد كه در زير به آن‌ها اشاره مي‌شود:
1-2-4-1 جعفري آفريقائي
جعفري آفريقائي يا آمريکائي که اغلب معروف به جعفري پابلند يا نيمه پابلند مي‌باشد بسته به نوع واريته گلهاي کم پر بزرگي به قطر 7 تا 12 سانتيمتر بر روي گياهاني به ارتفاع30 تا 90 سانتيمتر توليد مي‌نمايد. برگهاي جعفري آفريقائي بريده و گلها زرد يا نارنجي هستند. در اين دسته واريته هاي پرپر پابلند و پاکوتاه هم وجود دارد‍‍‍‍. اين نوع گل جعفري در انواع خاکها رشد و نمو دارد. ولي خاکهايي با نفوذپذيري مناسب و گل آفتابگير را ترجيح مي‌دهد. اگر جعفري افريقائي را بصورت نشاء خريداري نموديد، نشاها را عميقاً کشت نمائيد و پس از پر کردن حفره ها، ساقه ها را تا ارتفاع 5/2 تا 5 سانتيمتر با خاک بپوشانيد، اگر بشرح فوق عمل نگردد در آينده نياز به قيم خواهيد داشت. وقتي که گياهان به ارتفاع 20 سانتيمتر رسيدند با قطع سرشاخه ها، آنها را ترغيب به تکثير شاخ و برگ نمائيد‍‍‍‍(متقي،1366).
1-2-4-2 جعفري فرانسوي
گل جعفري فرانسوي که فرانسه آن را کوئيليتد ايند4 مي‌نامند شبيه به گونه قبلي است ولي به لحاظ گل و اندازه از نوع آفريقائي کوچکتر است. اين گياهان مناسب کشت در حاشيه ها و ظروف بوده و نسبت به نوع شان ممکن است داراي گلهاي دو رنگه و چند رنگه باشند‍‍‍‍(حکمتي،1385).
1-2-4-3 جعفري سينت
جعفري سينت داراي گلهاي کوچک کم پر زرد رنگ يا نارنجي مي‌باشد که بر روي گياهاني به ارتفاع 20 سانتيمتر ظاهر مي‌گردند‍‍‍‍(متقي،1366).

1-2-4-4 جعفري تريپلوئيد
جعفري تريپلوئيد که از دو‌رگه گيري انواع فرانسوي و آفريقائي حاصل گرديده است به علت عقيم بودن گلها، توليد بذر نمي‌كند. چون انواع تريپلوئيد به بذر نمينشيند تداوم گل‌آوريشان از انواع فرانسوي و آفريقائي بيشتر است. هيبريد نژاد تر‌پلوئيد بنام’ ناگر’5 گلهايي پرپر به قطر 5 سانتيمتر بر روي گياهاني به‌‌ ارتفاع 30 سانتيمتر توليد مي‌نمايد. واريته هاي ‘ناگر’ داراي گلهاي کم پري است که بصورت چند رنگي نيز ظاهر مي‌گردند‍‍‍‍(متقي،1366).
1-2- 5 تقسيم بندي گل جعفري بر حسب ارتفاع
ارقام گل جعفري از نظر ارتفاع بوته به پا کوتاه، پا متوسط و پا بلند تقسيم مي‌شوند(حکمتي،1385).
1-2- 6 کاربرد گل جعفري در فضاي سبز
گل جعفري در فصول مختلف سال به علت رشد سريع، مقاومت در برابر آفات و بيماري‌ها و زيبائي‌هاي خاص مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اين گل مصارف گوناگون و متنوعي دارد. به‌عنوان گل بريدني، گلداني و نيز در حاشيه کاري استفاده مي‌شود و مي‌توان آن را در باغچه، ظروف و در ميان درختچه هاي زينتي کشت نمود‍‍‍‍. واريته هاي پاکوتاه در کنار باغچه ها بصورت جدا از هم يا بصورت گروهي کاشته مي‌شوند. همچنين انواع پاکوتاه براي تزئين تپه ها بوده و کاشت آنها در گلدان براي تزئينات نماي ساختمان‌ها، تراس‌ها و بالکن‌ها کاربرد دارد. واريته هاي پا بلند درحاشيه هاي بزرگ کاربرد دارند. از واريته هاي پابلند به عنوان گل بريده هم استفاده مي‌شود‍‍‍‍(قهساره،1380).
1-2-7 فوايد خاص گل جعفري
گلهاي جعفري آفريقائي و فرانسوي ترکيبات تريوفن نماتدکش بنام آلفا تريتينل1 توليد مي‌کنند که اين ترکيب مي‌تواند فعاليت و توانايي نماتدها را محدود نمايد. استورز و كيمپنسكي ‍‍‍‍(2004) عنوان کردند که باکتري Endoroot استخراج شده از گونه گل جعفري مي تواند تراکم نماتدهاي آسيب رساننده به ريشه سيب زميني را کاهش دهد. اين باکتري ها مي‌توانند در جلوگيري از نفوذ نماتد نقش مهمي را ايفا کنند. ناتارجان و همکاران (2006) از عصاره هاي آبي سرد گل جعفري افريقائي براي کنترل نماتد گره ريشه گوجه فرنگي استفاده کردند. در اين بررسي عصاره هاي آبي سرد ‍‍‍‍(20 درصد به ازاي 200 ميلي ليتر) از ريشه و ساقه گل جعفري براي اينکه توانايي و قابليت آنها در کنترل نماتد تست شود گرفته شد. نتايج نشان داد که شاخص لکه هاي ريشه گوجه فرنگي2که با گياه جعفري درمان مي شدند بهتر از گياهان تحت درمان با کربوفوران3 بود. همينطور بازدهي ميوه گياهاني که با گياه جعفري درمان مي‌شدند نيز بهتر از گياهاني بود که با کربوفوران تحت درمان بودند.

1-2-8 كاربردهاي دارويي گل جعفري
از گل جعفري براي بدست آوردن ترکيبات آنتي اکسيداني نيز استفاده مي‌شود. اين روزها ماهيت طبيعت و سلامت در سبک زندگي‌اي که ما درجستجوي آن هستيم بصورت اساسي ظاهر شده است. بنابراين بايد توجه زيادي به ترکيبات حياتي فعال طبيعي که در رژيم غذايي ما و يا در تركيب داروهاي طبيعي استفاده مي شود، مبذول شود‍‍‍‍(گونگ و همکاران، 2010).
ترکيبات فنوليک با نسبت هاي فيزيولوژيکي گسترده مانند خواص ضد آلرژيک، ضد التهاب، آنتي اکسيداني و ضد ميکروبي و… مورد توجه بسياري از محققان قرار گرفته است. تحقيقات نشان داده است که نسبت‌هاي آنتي اکسيداني در عصاره گل جعفري با مقدار پلي فنول4 مرتبط است و جدا سازي پلي فنول‌ها، بدست آوردن کافئيک اسيد، گاليک اسيد و فلاونوئيد استيک-o- گليکوزيدو فلاونوئيدهاي متوکسيلاتاز عصاره گل‌جعفري بخوبي قابل انجام است. گل جعفري اغلب به‌عنوان يکي از منابع بسيار غني و طبيعي کاروتنوئيدها، براي عصاره گيري استرهاي لوتئين مورد استفاده قرار مي‌گيرد (گونگ و همکاران، 2010).
1-2-9 نيازها
1-2-9-1 خاک
گل جعفري در انواع خاک‌ها رشد و نمو خوبي دارد كه البته خاک رسي شني با کود دامي پوسيده و داراي زهکش مناسب براي آن مناسب است. زمين هاي مرغوب و قوي باعث مي‌شود بوته رشد خوبي داشته باشد و در نتيجه گل هاي درشت توليد کند (پيش بين،1384). البته يک بستر سبک با زهکش خوب مثل پيت لايت با 5/6-8/5pH= وEC کمتر از 1 دسي زيمنس بر متر ‍‍‍‍(عصاره با نسبت2:1) براي کشت قابل توصيه است. بستر کشت باpH کمتر از 8/5 ممکن است باعث سميت آهن و منگنز شود(خمامي،1386).
1-2-9- 2 آبياري
آبياري گل جعفري متوسط است كه البته بايد زمين هميشه مرطوب باشد‍‍‍‍. چون ساقه‌هاي اين گياه ترد و شکننده هستند، بهتر است آبياري به طريقي انجام شود که فشاري بر ساقه و برگ گياه وارد نشود(متقي،1366).
1-2-9- 3 دما
گل جعفري از گياهان نيمه مقاوم به سرما و آفتاب دوست است و در نقاط گرم و آفتابي رشد و گلدهي آن بيشتر است(خوشخوي،1370). دماي خاک براي جوانه زني بذر 24-21 درجه سانتيگراد مي‌باشد‍‍‍‍ و در دماي کمتر از 16 درجه سانتيگراد رشد کند شده و گياهان زرد مي‌شوند. در شرايط آفتاب کامل و آب فراوان گل جعفري از اوايل تابستان تا يخبندان به گلدهي ادامه خواهد داد‍‍‍‍(لارسون،1375).
1-2-9- 4 طول روز
گل جعفري فرانسوي روز خنثي است، بنابراين پس از گذشت تعداد روزهاي تقريباً يکساني چه در شرايط روز کوتاه و چه در شرايط روز بلند گل خواهد داد. اما جعفري آفريقايي گياهي استکه در شرايط روز كوتاه سريع‌تر گل مي‌دهد. بنابراين اگر کاشت اين بذور زودتر و در زمستان انجام شود گلدهي در مدت زمان کمتري (تعداد روزهاي کمتري) نسبت به زماني که کاشت بذر در بهار صورت مي‌گيرد، انجام مي‌شود. امروزه با تغيير دادن فتوپريود براي گياهان جعفري،کولتيوارهاي مختلف آن را در سراسر سال وادار به گلدهي مي‌کنند(لارسون،1375).

1-2-9- 5 بازدارنده ‌هاي رشد گياهي1
پرورش‌دهندگان علاقه‌مندند که گياهاني کوتاه و متراکم توليد کنند و براي رسيدن به مقصود خود به برخي روش‌هاي عملي خاص و نيز استفاده از مواد شيميايي کند کننده رشد روي مي‌آورند. بي ‌ناين‌ اس ‌پي22 يا آلار و آ- رست3 دو ماده شيميايي کند کننده رشد موثر براي گل جعفري هستند.

1-2-9- 6 آفات
کنه تارعنکبوتي دو نقطه‌اي يا کنه تار عنکبوتي معمولي که در گلخانه يافت مي‌شود به گل جعفري خسارت وارد مي‌کند. اين آفت را مي‌توان با استفاده از آفت کش مالاتيون، کلتان و همچنين كنترل محيط يعني کاهش درجه حرارت و شستن کنه از برگها کنترل کرد‍‍‍‍(لارسون،1375).
1-2-9- 7 تغذيه
توليد گل و رشد گياه تحت تاثير دسترسي به مواد مغذي مختلف است. بطورکلي کودهاي شيميايي براي توليد بيشتر و کسب نتايج سريع‌تر استفاده مي‌شوند(شارما، 1999). کود‌ دهي گل جعفري نبايد 7 تا 10روز بعد از انتقال نشاء و يا تا زمانيکه ريشه‌ها به کناره ها و انتهاي گلدان‌ها نرسيده اند انجام شود. بعد از اين مرحله ميتوان بطور مستمر با کود مايع بر اساس 150-100 ميلي گرم در ليتر نيتروژن و با کاربرد مقادير معادل کود پتاسيم و نيتروژن اقدام به کود ‌دهي کرد. در صورتيکه دماي بستر کشت کمتر از 18 درجه سانتيگراد باشد بايد از کاربرد مقادير زياد کود نيتروژنه به شکل آمونيوم ‍‍‍‍(بيشتر از 40 درصد) و بطور مثال فرمول کودي20-20-20 اجتناب شود. در هفته آخر يا دو هفته قبل از انتقال گياه به بازار براي سفت شدن گياه مي‌توان نسبت کودي را کاهش داد(خمامي،1386).
در کنار تجزيه بستر کشت، تجزيه برگي و مقايسه آن با جدول دامنه طبيعي عناصر غذايي در برگ گل جعفري ‍‍‍‍(جدول1-1) مي‌تواند در شناسايي و پيشگيري از بروز علايم کمبود و سميت و رفع آنها موثر باشد(خمامي،1386)
جدول1-2-1- محدوده‌ي غلظت مطلوب عناصر مختلف در برگ گل جعفري
عنصر غلظت N(%) 62/3-32/3 P(%) 54/0-49/0 K(%) 88/2- 79 /2 Ca(%) 72/2- 36/2 Mg(%) 44/1- 33 /1 S(%) 44/1- 34/1 Fe‍‍‍‍(ppm) 115 – 92 Mn‍‍‍‍(ppm) 558- 275 Zn‍‍‍‍(ppm)
Ca‍‍‍‍(ppm) 97 – 76 40 – 19 B‍‍‍‍(ppm) 40- 34 Mo‍‍‍‍(ppm) 62/0- 22/0
1-3 پليمر سوپر جاذب
مواد پليمري سوپر جاذب که تحت عنوان هاي ديگري مانند هيدروژل ، کريستال هاي جاذب آب و ابر جاذب نيز ناميده مي شوند ، پليمرهاي سوپر جاذب از گروه رزين ها هستند. اين پليمرها مواد اصلاح کننده اي هستند که به تازگي کاربرد وسيعي پيدا کرده اند اين مواد از جنس هيدرو کربن و از مشتقات نفت هستند و مي توانند صدها برابر وزن خود آب و مايعات آبي را جذب کنند و در خود نگهداري کنند (کريمي، 1372).
پليمرهاي جذب کننده آب، جزء هيدروژني ملکول هاي آب را جذب مي نمايند. بنابر اين توانايي پليمرهاي سوپر جاذب در جذب آب يک عامل مرتبط با غلظت يوني محلول است. در آب هاي فاقد يون پليمرهاي سوپر جاذب مي توانند تا 500 برابر وزن خود آب جذب نموده (30 تا 60 برابر حجم اوليه)، در حالي که اگر در محلول نمکي با غلظت 9/0 درصد قرار گيرند، ميزان جذب آب تا 50 برابر وزن کاهش مي يابد. هر گرم ماده خشک سوپر جاذب مي تواند 320 گرم آب مقطر ، 212 گرم آب معمولي و 46 گرم سرم فيزيولوژيک را جذب کند . حضور کاتيون ها در محلول مانع ايجاد پيوند ميان اين مواد با آب مي گردد . پليمرهاي سوپر جاذب در حال حاضر از پليمريزه نمودن توده هاي آکريليک اسيد با هيدرو کسيد سديم در حضور يک آغاز گر جهت توليد يک پلي اکريليک اسيد و نمک سديم تهيه مي شود (کوپايي، 1383).
امروزه پليمرهاي سوپر جاذب با استفاده از 2 روش پليمريزه نمودن به حالت تعليق توليد مي شود . استفاده از روش پليمريزه نمودن به حالت محلول ارزان تر بوده وکاربرد بيشتري دارد که بر اساس آن از يک مونومر محلول با پايه آب جهت توليد توده پليمري ژل مانند استفاده مي گردد . توده ژل مانند سپس قطعه قطعه ، خشک و آسياب شده تا به اندازه مورد نظر درآيد . در روش پليمريزه نمودن تعليقي از حلالي با پايه هيدرو کربن استفاده مي گردد . ميزان جذب و ظرفيت انبساط به نوع و درجه پيوند هاي بين ملکولي پليمر بستگي دارد . پليمرهاي سوپر جاذب با تراکم پيوندي کمتر داراي جذب آب بيشتري بوده و به ميزان زيادتري منبسط مي گردند . اين نوع پليمرها نرم تر و داراي قدرت تشکيل ژل پيوسته تري هستند.


پاسخی بگذارید