2-13 مقررات مکانيابي محل دفن زباله هاي شهري از نظر مسايل زيست محيطي34
2-13-1 درآمد34
2-13-2 دسته بندي عوامل موثر در مکان يابي محل دفن36
2-13-3 فاصله محل جمع آوري تا مرکز دفن و دسترسي به جاده ها46
2-13-3-1 دسترسي به تسهيلات برق رساني آب و سيستم فاضلاب46
2-13-3-2 استفاده کنوني و آتي از زمين47
2-13-3-3 جمع بندي معيارهاي مکانيابي محل دفن 47

فصل سوم: ويژگيهاي جغرافيايي 50
3-1 توپوگرافي51
3-2 زمين شناسي 51
3-3 آب و هوا53
3-3-1 عوامل اقليمي54
3-3-1-1 جريان سيبري54
3-3-1-2 جريان مديترانه اي54
3-3-1-3 جريان هوايي اقيانوس اطلس55
3-3-1-4 جريان خزري55
3-3-2 عناصر اقليمي55
3-3-2-1 دما55
3-3-2-2 بارندگي57
3-3-2-2-1 توزيع ماهانه بارندگي57
3-3-2-2-2 توزيع فصلي بارندگي59
3-3-2-3 رطوبت نسبي59
3-3-2-4 يخبندان60
3-3-2-5 باد61
3-3-2-5-1 باد شرقي61
3-3-2-5-2 باد جنوب شرق62
3-3-3 طبقه بندي اقليمي محدوده مورد مطالعه63
3-3-3-1 طبقه بندي اقليمي دومارتن63

3-3-3-2 سيستم طبقه بندي سلياتينوف64
3-3-3-3 ضريب رطوبت ايوانف65
3-3-3-4 سيستم طبقه بندي کوپن65
3-3-3-5 اقليم نمايي آمبرژه66
3-4 هيدرولوژي67
3-4-1 آبهاي سطحي67
3-4-2 منابع آبهاي زيرزميني68
3-4-3 منابع تامين آب شرب شهر جعفرآباد68
3-5 خاک69
3-6 پوشش گياهي69
3-7 مدل مکانيابي دفن زباله70
3-7-1 توپوگرافي70
3-7-2 شرايط اقليمي70
3-7-3 زمين شناسي و خاک شناسي71
3-7-4 هيدرولوژي و هيدروژئولوژي72
3-7-5 معيارهاي ساماندهي زباله شهري در محدوده مطالعاتي72
3-7-6 ترکيب لايه ها و روش مورد استفاده براي انتخاب محل دفن و ساماندهي زباله ها75
فصل چهارم: يافته هاي تحقيق77
4-1 امکانات شهري و تجهيزات موجود شهرداري جهت دفع و دفن بهداشتي زباله78
4-2 ترکيبات اصلي زباله شهري شهر جعفرآباد78
4-3 نحوه جمعآوري و حمل و نقل80
4-4 نقش آلودگي زباله هاي دفن شده در جعفرآباد مغان بر محيط زيست و اقليم منطقه80
4-5 روشهاي جلوگيري از آلودگي زباله هاي دفن شده در جعفرآباد82
4-5-1 مراحل و هزينه هاي مورد نياز84
4-5-1-1 آماده سازي محل دفن زباله84
4-5-1-2 زهکشي85
4-5-1-3 منطقهبندي85
4-5-1-4 حصارکشي85
4-5-1-5 تهيه آب86
4-5-1-6 جايگاه شستشو86
4-5-1-7 تجهيزات فني86
4-5-1-8 نامگذاري86
4-6 مکان مناسب براي ساماندهي زباله شهر جعفرآباد86
فصل پنجم: ارزيابي فرضيه ها، نتيجهگيري و ارائه پيشنهادات88
5-1 ارزيابي فرضيه هاي تحقيق89
5-2 نتيجهگيري90
5-3 پيشنهادات93
منابع و مأخذ95
چکيده انگليسي99
فهرست جدولها
جدول 2-1: مسائل مربوط به مکانيابي محل دفن زباله36
جدول 2-2: ترتيب تقدم گروهي و پديده هاي ارزيابي مورد استفاده به منظور تمايز بين مکانها37
جدول 2-3 : برخي از سوالات با مکان يابي محل دفن38
جدول 3-1: پارامترهاي مختلف دما در ايستگاه پارس آباد در طي سالهاي 1984-201056
جدول 3-2 ميانگين ماهانه بارندگي شهرستان پارس آباد در طي سالهاي 1984-201057
جدول 3-3 ميانگين فصلي بارندگي شهرستان پارس آباد در طي سالهاي 1984-201058
جدول 3-4 پارامترهاي مختلف رطوبت نسبي شهرستان پارس آباد در طي سالهاي 1984-201059
جدول 3-5 يخبندان شهرستان پارس آباد در طي سالهاي 1984-201060
جدول 3-6 ميانگين آماري باد شهرستان پارس آباد در طي سالهاي 1984-201063
جدول 3-7 طبقه بندي دو مارتن64
جدول 3-8 محدوده هاي طبقه بندي اقليمي به روش سلياتينوف64
جدول 3-9 محدوده هاي طبقه بندي اقليمي با ضريب ايوانف65
جدول 3-10 عوامل و معيارهاي مورد نظر در مکانيابي و ساماندهي زباله هاي شهري73
جدول 3-11 معيارهاي بکار رفته در ساماندهي زباله در منطقه مورد مطالعه74
جدول 3-12 ليست لايه هاي اطلاعاتي گردآوري شده جهت انتخاب سايتهاي مناسب76
جدول 4-1 ترکيبات اصلي زباله شهري جعفرآباد مغان در طي دورههاي زماني معين78
فهرست شکلها
شکل1-1: موقعيت جغرافيايي شهر جعفرآباد 11
شکل1-2: موقعيت منطقه مورد مطالعه در کشور، استان و شهرستان 13
شکل1-3: تقسيمات سياسي شهرستان بيله سوار14
شکل4-1: دفع زبالههاي شهري شهر جعفرآباد بصورت روباز80
شکل4-2: پراکندگي نايلون و نايلکس در زمينهاي زراعي اطراف توسط باد81
شکل4-3: نماي کلي از محل تخليه زبالههاي شهري شهر جعفرآباد82
فهرست نمودار
نمودار 3-1: ميانگين ماهيانه دماي حداکثر و حداقل مطلق شهرستان پارس آباد57
نمودار 3-2: ميانگين ماهيانه بارندگي شهرستان پارس آباد58
نمودار3-3: درصد توزيع فصلي بارندگي در ايستگاه پارس آباد59
نمودار3-4: ميانگين ماهيانه درصد رطوبت نسبي شهرستان پارس آباد60
چکيده
امروزه با توجه به اين كه دفن زباله بدون رعايت مسائل زيست محيطي تهديدات زيادي را به محيط زيست و اقليم وارد مي كند، انتخاب مكان مناسب و دفن بهداشتي زباله ضروري است. در اين پژوهش سعي بر آن بوده كه نقش آلودگي زبالههاي دفن شده در جعفرآباد مغان بر محيط زيست و اقليم منطقه مورد بررسي قرار گيرد.روش تحقيق از نوع توصيفي-تحليلي مي باشد.
نتايج اين بررسي و تحليل دادهها نشان ميدهد که دفن زبالههاي شهري بعلت قرار گرفتن در فاصله 2 کيلومتري نسبت به شهر و جهت باد باعث آلودگي محيط زيست و هواي منطقه شده است. همچنين سوزاندن زباله هاي باعث کاهش حاصلخيزي خاکهاي کشاورزي شده است. در پايان پيشنهاداتي از قبيل طرح مکانيزاسيون جمع آوري زباله با هدف جلوگيري ازايجاد بيماريها ، برطرف کردن نگرانيهاي بهداشتي و
ضمن اينکه به عمق آبهاي زير زميني نيز توجه شود و در انتخاب محل دفن مناسب با در نظر گرفتن شرايط ژئومورفولوژيکي (زمين شناسي) جغرافيايي و هيدرولوژيکي و اقليمي منطقه، ارائه گرديد.
واژگان كليدي: زباله شهري، جعفرآباد، آلودگي، اقليم، محيط زيست.
مقدمه
انسان و محيط زندگيش همواره دو واژه قابل تفکر و بحث انگيز است که بر اساس آثار بجاي مانده پيشينيان و از ماوراي قرنها و بلکه هزاران سال قبل مورد سوال بوده و در هر دورهاي به فراخور حال و همراه با پيشرفت بشر و از ديدگاههاي مختلف مطالعات زيادي درباره آن انجام گرفته است. شکي نيست که طبيعت و محيط زندگي و نوع اقليمي منطقه هميشه از نعمات ارزاني شده از طرف خداوند را بي دريغ در اختيار بشر قرار داده و از ابتداييترين حوايج تا نهايت تمناهاي او را برآورده است. آنچنانکه اين وابستگيها روز به روز بيشتر شده و آدمي حتي فکر يک لحظه جدايي از محيط زندگي مناسب را از خود دور ننموده و مدام در جستجوي مامن و مسکن و محيط دلخواه در مهاجرت و تکاپو بوده است.
اين روند تا قرون اخير و قبل از صنعتي شدن جامعه انساني ادامه داشته است. ولي اکنون با تغييرات و بلکه اختلافاتي که توسط بشر در زواياي مختلف محيط زندگيش پديدار گشته اين تعادل طبيعي بهم خورده است به موازات صنعتي شدن جوامع انساني ميزان بهرهوري از طبيعت و اقليم آن و نعمات آن بطور تصاعدي و بي رويه افزايش يافته است. آنچنانکه حتي طبيعت قادر به پالودن کردن نخالههاي دست ساخته بشري نميباشد.
با نگاهي گذرا به ممالک صنعتي توسعه يافته فاصله ميان انسان و محيط و کسيختگي وابستگيهاي عاطفي بشر نمايان ميگردد. انسان امروزي با دست خود محيط زندگي را چنان آلوده نموده که در برخي از کشورهاي صنعتي حتي هواي تنفس مورد نياز به سهولت در دسترس او قرار ندارد.
اين گسيختگي روابط و ايجاد خلاء عاطفي در انسانها بگونهاي در تزايد است که روز به روز بر تعداد بيماران و بويژه بيماريهاي رواني و عصبي افزوده شده و هر روز پيش از بيش گامهاي خود را بطرف نابودي تندتر ميسازد.
با شرحي که گذشت و به مصداق اينکه علاج واقعه را قبل از وقوع بايد کرد. لزوم چاره انديشي اساسي جهت جلوگيري از آلودگي محيط زيست و اقليم منطقه و متعاقب آن پيشگيري از نابودي انسان و امنيت و آسايش زندگي با تمام خصوصيات زندگيش به شدت احساس ميشود.
خوشبختانه کشور ما در زمره کشورهاي توسعه يافته ميباشد که تعادل طبيعي آن در مقايسه با کشورهاي توسعه يافته عليرغم بيتوجهيهاي گذشته تا حد نسبتاً زيادي پا برجا مانده است که جهت تداوم اين تعادل ضمن استفاده از مخازن و منابع موجود آن، استفاده بيرويه را نيز بايد بطور کلي منسوخ نمود تا قبل از رسيدن به بن بستهاييکه در بالا بدان اشاره شد به رشد و شکوفايي صنعتي و کشاورزي دست يافته و همچنين در خصوص زبالههاي دفن شده هم بصورت اصولي و بهداشتي دفن شده و از طرفي مکانيابي محل دفن زباله و وضع موجود و ارائه راهکارهاي مناسب و بهتر براي جمعآوري و جداسازي و بازيافت و جلوگيري از آلودگي محيط زيست و اقليم منطقه که شاهد محيطي سالم و پاکيزه و آب و هواي مناسب در شهر جعفرآباد مغان داشته باشيم، سوق داده شود.
اين پايان نامه با عنوان نقش آلودگي زبالههاي دفن شده در جعفرآباد مغان بر محيط زيست و اقليم منطقه در 5 فصل به شرح زير تدوين شده است:
فصل اول: کليات تحقيق
فصل دوم:مباني نظري تحقيق
فصل سوم:ويژگي هاي جغرافيايي محدوده مطالعاتي
فصل چهارم:يافته هاي تحقيق
فصل پنجم:ارزيابي فرضيه،نتيجه گيري و پيشنهادات. که اميد است مورد توجه مسئولان اجرايي و برنامه ريزان مرتبط با نواحي شهري قرار گيرد.
حمزه خيرانديش
نيمسال اول سال تحصيلي 94-1393
1-1.بيان مسئله و ضرورت انجام تحقيق
توجه به محيط زيست و آلودگي و حفظ سلامتي انسان و کليه موجودات کره زمين و طبيعت سالم و پاک يکي از اصول اساسي در بقاي زندگي و استفاده از مواهب خدادادي است که به وفور در اختيار ما قرار دارد. کنترل آلودگي محيط از جمله مواد زايد جامد، بخش مهمي از اين وظيفه را تشکيل ميدهد که با توجه به اصول و موازين بهداشتي اقتصادي جايگاه ويژهاي را در علوم و فنون جديد به خود اختصاص داده است. بدين لحاظ بايد تا حد امکان به مواردي همچون اهميت مسئله شناخت و طبقهبندي مواد، سيستمهاي جمعآوري و حمل و نقل و روشهاي دفع و دفن مواد و عدم آلودگي محيط زيست شهري و اقليمي منطقه مورد توجه قرار گيرد. همچنين بايستي مبادرت به ارائه راهکارهاي اساسي در جهت بهبود شرايط و بهينهسازي تکنولوژي موجود در مديريت مواد زايد جامد و زبالههاي شهري جمعآوري شده توسط شهرداري در حد کلان اقدام نمود که در صورت اعمال، بازتاب آن تأثير اساسي در حفظ بهداشت و سلامت محيط زيست جامعه و اقليم منطقه ما خواهد داشت.
توجه به امر بهداشت و سلامت جامعه و رعايت جنبههاي پيشگيري قبل از درمان بدون توجه به سيستمهاي جمعآوري و دفع مواد زايد که سبب آلودگي در شهرها و روستاههاي کشور است، امکانپذير نيست. اشاعه بيماري کيست هيداتيک، بروز گهگاه و با انواع بيماريهاي پوستي و سلسله بيماريهاي سرطانزا و سکتههاي نابهنگام در جوامع کنوني که معمولاً به مواد فسادپذير و پس ماندهاي شيميايي محيط زيست و اقليم منطقه نسبت داده ميشود. ماحصل تداخل صدها نوع مواد سمي و عفونتزا با زبالههاي شهري و انتشار آنها در آب و خاک و هواي زندگي روزمره ماست.
يکي از عوامل مهم و نقش اساسي در خصوص آلودگي محيط زيست و اقليم منطقه که بايد توجه ويژهاي به خطرات و زيانهاي ناشي از عدم کنترل زبالههاي شهري و صنعتي و غيره را شناسايي نموده و در سيستم جمعآوري به حمل و نقل توجه خاصي گرديده و به روشهاي دفع زباله از قبيل سوزاندن، کمپوست و دفن بهداشتي نيز اهميت داده شده و در زمينه بازيافت نيز آگاهي کامل داشته باشد. تا بتوانيم از آلودگي محيط زيست و اقليم منطقه را تا حد امکان کاهش داد. از اينرو قبل از شروع بحث، پرسش زير را در پيش رو خواهيم داشت:
* در مورد جلوگيري از آلودگي محيط زيست و اقليم منطقه، مکانيابي محل دفن زباله و وضع موجود و ارائه راهکارهاي مناسب و بهتر جهت جمعآوري و جداسازي و بازيافت و يا دفن بهداشتي آن در شهر بايد چه اقداماتي را انجام داد.
در سالهاي اخير افزايش روز افزون توليد مواد زايد جامد شهري موجب شده، حفاظت محيط زيست از آلودگي خاك ناشي از دفن بيرويه زباله اهميت فراواني را به خود اختصاص دهد. انسان و بسياري از موجودات به شيوههاي مختلف، توليد كننده زباله هستند و كنترل آنها نوعي تضمين سلامت و بقاي محيط زيست به شمار ميرود. جمعيت شهرها زيادتر ميشود، ساختمانهاي يک و دو طبقه به ساختمانهاي چند طبقه در وسعت محدود تراکم پيدا ميکند. فضاهاي سرانه در شهرهاي بزرگ کمتر و کمتر شده و با توليد زباله بيشتر در وسعت کمتر رابطه پيدا ميکند. از طرف ديگر پيشرفتهاي علمي و صنعتي و مصرف روز افزون مردم توليد سرانه زباله را نيز افزايش ميدهد و در چنين اوضاعي مسئله زباله در شهرها مشکل پيچيدهاي را ايجاد ميکند. تلنبار کردن و بطور غير اصولي و غيربهداشتي جمعآوري و حمل و نقل و دفع زباله در جاهاي پرجمعيت با خودپالايي طبيعي سازگار نيست و آنرا شکست داده و محيط را آلوده ساخته و باعث شيوع بيماريهاي خطرناک از قبيل بيماريهاي رودهاي و انواع مسموميتها ميشود. با توجه به شرح مختصري که گذشت اولويت و ارجحيت دادن به مسئله زباله به خودي خود نمايان و مشهود است و از آنجا که شهر جعفرآباد شهر جديد التاسيس بوده و بر شاهراه اصلي پارسآباد به بيلهسوار و گرمي واقع گرديده و از سوي ديگر به علت برخورداري از امکانات رفاهي و تفريحي مردم اکثر روستاهاي اطراف به شهر جعفرآباد سرازير شده و جمعيت آن از رشد بالايي به نسبت سالهاي قبل برخوردار گرديده، بطوريکه جمعيت کنوني جعفرآباد به حدود 15 هزار نفر بوده است. روستاي چالما کندي نيز با جمعيتي بالغ بر 1400 نفر تا سالهاي آينده به عنوان يکي از محلههاي جديد براي شهر جعفرآباد محسوب خواهد شد. با توجه به مطالب ارائه شده فوق بعلت اينکه زباله به عنوان يک معضل بزرگ براي شهر جعفرآباد محسوب ميشود و يکي از اولويتهاي اصلي جهت بهبود و ساماندهي اوضاع شهري بحساب ميآيد.
1-2.سوالات تحقيق
* براي جلوگيري از آلودگي محيط زيست و اقليم منطقه، براي بازيافت چه اقداماتي انجام ميشود.
* آيا منطقه محل دفن زباله ازلحاظ وضعيت جغرافيايي طبيعي، اقليم منطقه وجهت وزش باد مناسب ميباشد.
* دفن زباله در منطقه چه تاثيراتي بر آلودگي خاک و آلودگي آبهاي سطحي و زيرزميني دارد.
1-3. فرضيه هاي تحقيق
* محل دفن زباله از لحاظ وضعيت جغرافيايي طبيعي، اقليم منطقه وجهت وزش باد نامناسب ميباشد.
* جمعآوري غير اصولي زبالههاي شهري باعث آلودگي محيط زيست و اقليم منطقه ميشود.
* زباله هاي شهري در منطقه باعث آلودگي خاک و آلودگي آبهاي سطحي و زيرزميني شده است.
1-4.اهداف پژوهش
توجه به محيط زيست و اقليم منطقه و حفظ و سلامتي انسان و کليه موجودات کره زمين يکي از اصول اساسي در بقاي زندگي و استفاده از مواهب الهي است که به وفور در اختيار ما قرار ميدهد. کنترل آلودگي محيط از جمله مواد زايد جامد، بخش مهمي از اين وظيفه را تشکيل ميدهد که با توجه به اصول و موازين بهداشتي اقتصادي جايگاه ويژهاي را در علوم و فنون جديد به خود اختصاص داده است. در غير اينصورت باعث شيوع بيماريهاي خطرناک از قبيل بيماريهاي رودهاي و انواع مسموميتها و غيره ميشود و ماحصل تداخل صدها نوع مواد سمي و عفونتزا با زبالههاي شهري و انتشار آنها در آب و خاک و هواي زندگي روزمره ماست که اهميت مسئله شناخت و طبقهبندي مواد و سيستمهاي جمعآوري و روشهاي دفن زبالهها و مواد زايد زباله در محيط پيراموني و مبادرت به ارايه راهکارهاي اساسي در جهت بهبود شرايط که بازتاب آن تاثير اساسي در حفظ بهداشت و سلامت محيط زيست جامعه و اقليمي منطقه خواهد داشت. يکي از اولويت اصلي جهت بهبود و ساماندهي اوضاع شهري از آلودگي محيط زيست و اقليم منطقه محل دفن و زبالههاي دفن شده بطور اصولي و بهداشتي و طرح مکانيابي و ارايه الگوهاي مناسب زباله شهري بايد مورد توجه قرارگيرد. با توجه به شرح مطالب فوق ميتوان اهداف پژوهش را چنين بيان کرد.
* جلوگيري از آلودگي محيط زيست و اقليم منطقه با مکانيابي مناسب محل دفن زباله
* جلوگيري از شيوع بيماريهاي خطرناک وآلوده نکردن زمينهاي زراعي منطقه مجاور محل دفن زباله با استفاده از روش بازيافت مواد
* جلوگيري از تخريب مراتع منابع طبيعي با دفن بي رويه و غير اصولي زبالههاي شهري در محل دفن زباله
* افزايش هواي پاک و فضاي زيباي شهري خصوصاً از سمت ورودي با استفاده از دفن اصولي و بهداشتي زبالههاي شهري
* اجراي فنسکشي حريم محوطه ايستگاه دفن زباله
* استقرار يک دستگاه لودر يا بيل بکهو در ايستگاه محل دفن زباله و برنامهريزي زمانبندي شده براي دفن زبالههاي ريخته شده
* احداث حوضچه جمع آوري زباله
* درختکاري حريم ايستگاه محل دفن زباله
* شناسايي تهديدات و فرصتها جهت بهبود کيفيت زندگي هم براي انسان و هم اکوسيستم و راهکارهايي جهت دوستدار محيط زيست واقليمي منطقه
* شناسايي مسايل و مشکلات زيست محيطي و اقليمي منطقه
* طرح مکانيابي جمع آوري و دفع و دفن بهداشتي و ارايه الگوهاي مناسب زباله شهري
* در نطر گرفتن راهي براي تصفيه ماده زايد خطرناک
* جهت تحقق اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بمنظور حفظ محيط زيست کشور از آثار زيانبار پسماندها و مديريت بهينه آن

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

* ميزان خطر را براي سلامت عمومي از جمله انسانها واحشام به حداقل برساند.
* در نظرگرفتن روشهاي مناسبي براي دفن بهداشتي زباله اعم از روش خندق Methob Trench))، روش سطح شيبدار (Methob Rame) و در نهايت روش سوزاندن.
1-5.روش و مراحل تحقيق
روش تحقيق از نوع توصيفي-تحليلي بوده است و پياده سازي اين پژوهش، ترکيبي از جمع آوري اطلاعات از طريق مقالات چاپ شده در کتابخانههاي ديجيتال و استفاده از کتب و منابع تخصصي فارسي و لاتين در زمينه نقش آلودگي زبالههاي دفن شده در سطح شهر بر محيط زيست و اقليم منطقه ميباشد و استدلال بر اساس منطق و بررسي آماري اطلاعات جمعآوري شده در طرحهاي مربوط به اين زمينه خواهد بود. روش گردآوري اطلاعات بر اساس اسناد اينترنتي، از طريق ارتباط با سايت کتابخانه ديجيتال مقالات پژوهشي مرتبط با موضوع طرح و جمعآوري اطلاعات آن و از طريق مطالعه منابع و کتب فارسي و لاتين مرتبط با موضوع طرح ميباشد و ابزار گردآوري اطلاعات براساس مشاهده مستقيم و غير مستقيم بر دادههاي موجود و جمعآوري اين دادهها در جداول و نمونهبرداري آماري آن مانند خاک و انجام آزمايشات بر روي دادههاي نمونه برداري شده و ارايه نتايج بصورت جداول و استفاده از بانکهاي اطلاعاتي و دادههاي موجود در شهرداري جعفرآباد مغان ميباشد.
در اين مطالعه به منظور جلوگيري از آلودگي محيط زيست و اقليم منطقه حادث شده در طول دورههاي آماري، علاوه بر بدست آوردن طول دوره ايستگاه باران سنجي و سينوپتيکي منطقه از روشهاي تحليل آماري استفاده شده و همچنين براي تعيين مکانيابي، دفع و دفن اصولي و بهداشتي محل دفن زباله ميتوان از نرم افزار GIS استفاده نمود. با توجه به چندين مرحله نمونهبرداري در تاريخهاي متفاوت از زباله شهري جعفرآباد و آناليز کردن آنها و درصدي از زبالههاي بازيافت شده که در نهايت تبديل به کمپوست بوده باشد و درصد اندکي باقيمانده که با تجزيه و تحليل الگوهاي متناسب بهداشتي و سازمان محيط زيست و شهرداري دفن و صورت ميپذيرد.
1- 6.محدوديت ها و مشکلات تحقيق
در طي انجام مراحل مختلف تحقيق حاضر و براي رسيدن به هدف مشکلات مختلفي بر سر راه وجود داشت که مهمترين آنها عبارتند از:
-کمبود داده هاي مورد نياز در زمينه داده هاي هيدرولوژي و هواشناسي.
-کمبود تحقيقات و گزارشات در سازمان جهاد کشاورزي استان اردبيل و شهر جعفرآباد.
-قديمي بودن عکسهاي هوايي منطقه و عدم عکسبرداري جديد توسط سازمان نقشه برداري کشور.
1-7.موقعيت اقليمي و جغرافيايي شهر جعفرآباد
شهر جعفرآباد يکي از توابع شهرستان بيله سوار بوده و بعنوان يک شهر جديدالتاسيس بوده و بخش جعفرآباد با تعدادي از قشلاقها و روستاهاي اطراف بعد از استان شدن اردبيل و تبديل شدن بيلهسوار به شهرستان به بخش مبدل گشت که از ضلع شمالي به کانال آبياري جلگه مغان و از سمت غرب به قشلاق مصيب و از جنوب به ادولو قشلاقي محصور است. جاده آسفالته پارس آباد به بيله سوار و گرمي و اردبيل از مرکز شهر جعفرآباد عبور ميکند. پس از تبديل شدن جعفرآباد به بخش و تاسيس بخشداري و شهرداري اقدام به احداث طرح هادي با وضعيت موجود توسط موسسه عمران استانداري اردبيل در سال 1374 اقدام شد که پس از گذشت يک دهه عليرغم توسعه و خيابانکشي و احداث پارک محدودهي شهر چندين مرحله مورد بررسي مجدد قرار گرفته و افزايش يافته و با اين افزايش محدوه علاوه بر افزوني جمعيت ميزان حداقل تفکيکي واحدها نيز کاهش يافته و به 200 متر ميرسد که اين نمايانگر توسعه روز افزون را در شهر همگام با ارائه خدمات بهينه از سوي نهادها و ارگانهاي دولتي و رفاهي و بهداشتي نمايان ميسازد. شهر جعفرآباد در بستر نسبتاً کم شيب دشت مغان قرار گرفته است. وجود اراضي مستعد و حاصلخيز در اين منطقه باعث رونق کشاورزي و کشت در اراضي پيراموني شهر شده است.
بطور حتم تاريخچه شکل گيري بافت اوليه شهر جعفرآباد نيز در سال هاي 1327 با توجه به عوامل ذکر شده فوق مي باشد نام اوليه اين شهر روستاي يوشان آباد بوده است يعني جائيکه بوسيله يوشان آباد شده است، يوشان به زبان محلي به يک نوع گياه اطلاق مي گردد که اکثر مراتع جلگه مغان را در بر ميگيرد و نقش ويژهاي در تامين علوفه معطوف شد.
ابتدا يک شرکت دولتي بنام شيار براي اجراي برنامههاي توسعه در دشت مغان تشکيل شد. مسئولان و مديران اين شرکت از مسير رضي- قوشا و برزند خود را به منطقه دشت مغان ميرسانند و در روستاي کوچک يوشان آباد که بعدها شاه آباد ناميده شد، اسکان گزيدند. شرکت شيار براي رونق کشاورزي در اين دشت احداث راه شوسه از اردبيل به مغان و ايجاد کانالهاي آبياري دشت از آب ارس را آغاز کرد.
نام اين روستا بعد از عمليات اصلاح عمراني که توسط شرکت هاي خارجي و داخلي در منطقه انجام گرفت به عنوان روستايي که با اين سلسله عمليات آباد شده بود به شاه آباد تغيير نام يافت بعد از اصلاحات عمراني فراوان در اين منطقه، اين آبادي پذيراي مهاجرين از نقاط مختلف شد. بطوريکه تعداد قابل توجهي عشاير در اين آبادي سکني گزيدند، بعد از انقلاب اسلامي بخاطر شهادت مردي از طايفه جلودارلو نام روستا به جعفرآباد تغيير نمود که در سال 1374 نيز اين آبادي به نقطه شهري تبديل گرديد.
شکل 1-1-موقعيت جغرافيايي شهر جعفرآباد
شهر جعفرآباد به لحاظ قرارگيري در دشت مغان از موقعيت کشاورزي و دامپروري ويژهاي برخوردار است. عمده زمينهاي اطراف شهر به کشت گندم، جو و غلات اختصاص يافته است که در صد بالايي از اشتغال منطقه را به خود اختصاص داده است. اما درختکاري بجز بعنوان فضاي سبز خانگي در حياط منزل و پهنهاي در قسمت جنوب غربي شهر (به عنوان پارک جنگلي مصنوعي ايجاد شده) پراکندگي وسيعي ندارد و به جز چند قطعه باغ مسکوني، پهنه ويژهاي در سطح شهر قرار ندارد و باغداري در چند قطعه در بيرون شهر توسط باغداران احداث شده است.
اما شايد به جرأت بتوان گفت مهمترين موهبت طبيعي که شهر از آن برخوردار است، همان ويژگي اراضي مناسب و حاصلخيز کشاورزي در اطراف شهر و منظرههاي زيباي مزارع آن مي باشد که در فصل آغازين سال بسيار بي نظير ميباشد.
محيط جغرافيايي و عناصر تشکيل دهنده آن که انسان اشکال مختلف زندگي خود را در دامان آن آغاز کرده است، در تمامي سطوح برنامهريزي، بستر و پايه تمامي مطالعات است. بدون شک استقرار و پيدايش و توسعه سکونتگاهها، بيش از هر چيز تابع شرايط محيطي و موقعيت جغرافيايي است.
شکل 1-2: موقعيت منطقه مورد مطالعه در کشور، استان و شهرستان
شکل 1-3: تقسيمات سياسي شهرستان بيله سوار

2-1.پيشينه تحقيق
مسئله زباله نه تنها در شهر جعفرآباد مغان، بلکه در اکثر شهرهاي کشور حتي در اقصي نقاط جهان يک مسله مهمي است و هزينههاي قابل توجهي را به خود اختصاص داده چنانچه بطور متعارف يک چهارم هزينههاي خدماتي را به خود اختصاص ميدهد. لذا از گذشته تاکنون به دنبال راهکارهايي براي غلبه بر اين مشکلات بودهاند تا حداقل هزينههاي اختصاص يافته به آن و کمترين تاثيرات منفي از آن را بر سلامتي افراد جامعه داشته باشد. بدين ترتيب تحقيقات زيادي در اين زمينه شده است و همواره اين تحقيقات به طور بسيار جدي در مراکز تحقيقاتي دنيا دنبال ميشود که عناوين برخي از مقالات منتشر شده در اين خصوص در کنفرانسها و مجلات معتبر بشرح زير است.
– هادي تره باري، فرهاد اخوان ليمودهي، امين جعفرقلي، ” آلودگي کود کمپوست مخلوط حاصل از زباله هاي شهري و آثار نامطلوب آن برانسان”، چهارمين همايش تخصصي مهندسي محيط زيست، 1389


پاسخی بگذارید