2ـ13 انواع برنامهريزي بخش عمومي 22
2ـ13ـ1 برنامهريزي ملي 22
2ـ13ـ2 برنامهريزي محلي 23
2ـ15 تاريخچه گردشگري 23
2ـ15ـ1 عهد باستان 23
2ـ15ـ2 قرون وسطي 24
2ـ15ـ3 رنسانس 25
2ـ15ـ4 انقلاب صنعتي 25
2ـ15ـ5 جهانگردي نوين 26
2ـ16 سابقه گردشگري درايران 26
2ـ17 ايجاد تشکيلات توريستي درايران 27
2ـ18 تعاريف جهانگردي 28
2ـ19 گونهشناسي گردشگري 28
2ـ19ـ1 گردشگري قومي 28
2ـ19ـ2 گردشگري هنري 28
2ـ19ـ3 گردشگري تاريخي 28
2ـ19ـ4 گردشگري طبيعت گرا 28
2ـ19ـ5 گردشگري تفريحي 28
2ـ19ـ6 گردشگري کاري 28
2ـ20 انواع گردشگري28
2ـ20ـ1 انواع گردشگري از نظر مکان و مقصد 28
2ـ20ـ2 انواع گردشگري از نظر موضوع 29
2ـ20ـ2ـ1 گردشگري دريايي 30
2ـ20ـ2ـ2 گردشگري فرهنگي 32
2ـ20ـ2ـ3 گردشگري بهداشتي (سلامت و معالجه)33
2ـ20ـ2ـ4 گردشگري زيست محيطي 34
2ـ20ـ2ـ5 گردشگري کشاورزي 34
2ـ20ـ2ـ6 گردشگري تجاري 35
2ـ20ـ2ـ7 گردشگري الکترونيک 36
2ـ21 رئاليسم 39
2-21-1-1- تعريف رئاليسم 39
2-21-1-2 -اصول فلسفه رئاليسم 39
2-21-1-3- فرهنگنامه شريعتي و رئاليسم 39
2ـ21ـ2 پسامدرن و گردشگري 40
2ـ21ـ2ـ1 پيشينه پسامدرنيته 40
2ـ21ـ2ـ2 پسامدرنتيه 40
2ـ21ـ2ـ3 گردشگري پسامدرن 40
فصل سوم: وضعيت جغرافيايي
3-1- ويژگيهاي طبيعي رامسر 43
3-1-1-موقعيت جغرافيايي رامسر 43
3-1-2-اقليم 45
3-1-2-1-بارندگي 45
3-1-2-2-دما 46
3-1-2-3-بررسي مشخصات باد 47
3-1-3-زمين شناسي48
3-1-3-1-گسل البرز 49
3-1-3-2-خاک منطقه مورد مطالعه 49
3-1-4-پوشش گياهي 49
3-1-5-کوههاي رامسر 50
3-1-6-رودهاي رامسر 50
3-2-ويژگيهاي انساني 50
3-2-1-مذهب 50
3-2-2-زبان 50
3-2-3-اشتغال 51
3-2-4-ويژگيهاي جمعيتي 51
3-2-4-1-تعداد جمعيت 51
3-2-4-2-ساخت جنسي جمعيت شهري 52
3-2-4-3-تعداد خانوار در شهرستان رامسر 52
3-2-4-4-ساخت جنسي جمعيت روستايي 53
فصل چهارم: يافته هاي تحقيق
4-1- روند شکل گيري مراکز اقامتي در شهرستان رامسر 56
4-2- يافته هاي توصيفي تحقيق 62
4-3 – خانه هاي اجاره اي63
4-4 – تحليل داده هاي استخراج شده از پرسشنامه66
4-4- 1- جنسيت 66
4-4-2- سن67
4-4-3 – ميزان تحصيلات68
4-4-4 – شغل 69
4-4-5- محل زندگي 70
4-4- 6 – علت گردشگر پذيري بالاي شهر رامسر71
4-4-7 – سهولت دسترسي72
4-4-8- توسعه مراکز اقامتي73
4-4-9- کيفيت مراکز اقامتي و نقش آن در گردشگري74
4-4-10- مشکل عمده گردشگري رامسر 75
4-4-11- تاثير مکان مناسب يک مرکز اقامتي در جذب گردشگر76
4-4-12- ميزان توجه به کيفيت خدمات در مراکز اقامتي 78
4-4-13- مسافرين ورودي به رامسر 78
4-4-14-تاثير خانه هاي اجاره اي در کاهش ميزان مراجعه به هتلها و ساير مراکز 79
4-4-15- ضعف عمده و اساسي مراکز اقامتي شهر رامسر 80
4-4-16- سهم مراکز اقامتي از گردشگران ورودي به رامسر 81
4-4-17- سطح کيفي خدمات مراکز اقامتي 82
4-4-18- افزايش ظرفيت مراکز اقامتي 83
4-4-19-جلوگيري از روند رو به کاهش ميزان گردشگر ورودي به شهر رامسر 84
4-4-20- رفع مشکل گردشگري فصلي 85
فصل پنجم: نتيجه گيري ، ارزيابي فرضيه ها و ارائه راهکارها و پيشنهادها
5-1-نتيجه گيري87
5-2-ارزيابي فرضيات 90
5-3-ارائه راهکارها و پيشنهاد ها 91
منابع 92
پيوست95
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول3-1ميانگين بارش ايستگاه رامسر درسالهاي 1387-1347به ميلي متر45
جدول3-2بررسي وضعيت دماي ماهيانه ايستگاه رامسردرسالهاي1387-1347به سانتيگراد47
جدول 3-3وضعيت باددرايستگاه هواشناسي رامسر طي سالهاي1387-134748
جدول3-4ساخت جنسي جمعيت شهرستان رامسرطبق سرشماري سال139051
جدول3-5ساخت جنسي جمعيت شهرستان رامسر به تفکيک شهرها52
جدول3-6ساخت جنسي جمعيت شهرستان رامسر به تفکيک دهستان52
جدول3-7تعدادوبعد خانوار درشهرستان رامسربه تفکيک شهرودهستان53
جدول4-1-مراکز اقاتي موجود در رامسر57

جدول 4-2- مراکز اقامتي شهرستان رامسر به مراکز مرتبط با مراکز گردشگري 59
جدول 4-3- تعداد مسافران اقامت داده شده در شهر رامسر به تفکيک نوع مکان در نوروز 92 65
جدول4-4وضعيت جنسي پاسخ دهندگان پرسشنامه66
جدول4-5وضعيت سني پاسخ دهندگان پرسشنامه67
جدول4-6ميزان تحصيلات پاسخ دهندگان پرسشنامه68
جدول4-7وضعيت اشتغال پاسخ دهندگان پرسشنامه69
جدول4-8محل زندگي پاسخ دهندگان پرسشنامه70
جدول4-9علت سطح بالاي گردشگرپذيري شهرستان رامسر71
جدول4-10ضرورت سهولت دسترسي به اماکن مختلف72
جدول4-11ضرورت توسعه انواع مختلف مراکز اقامتي73
جدول4-12تأثير کيفيت مراکزاقامتي درگردشگري74
جدول4-13مشکل عمده گردشگري رامسر75
جدول4-14تأثيرمکان مناسب يک مرکز اقامتي درجذب گردشگر76
جدول4-15ميزان توجه به کيفيت خدمات درمراکزاقامتي77
جدول4-16پراکندگي مسافرين ورودي به رامسر78
جدول4-17تأثيرخانه هاي اجاره اي در کاهش ميزان مراجعه به هتل ها79
جدول4-18ضعف عمده مراکز اقامتي شهر رامسر80
جدول4-19سهم مراکز اقامتي از گردشگران ورودي به رامسر81
جدول4-20سطح کيفي خدمات مر اکزاقامتي82
جدول4-21افزايش ظرفيت مراکز اقامتي83
جدول4-22جلوگيري ازروند روبه کاهش ميزان گردشگرورودي به رامسر84
جدول4-23رفع مشکل گردشگري فصلي85
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار3-1ميانگين بارش ايستگاه رامسر دردوره آماري 1387-1347به ميلي متر46
نمودار3-2داده هاي حرارتي ايستگاه رامسرطي دوره آماري1387-1347به سانتيگراد47
نمودار3-3درصدجمعيت شهرها ودهستان هاي شهرستان رامسر51
نمودار3-4ساخت جنسي جمعيت شهرستان رامسر به تفکيک شهرها52
نمودار3-5ساخت جنسي جمعيت شهرستان رامسر به تفکيک دهستان53
نمودار3-6تعداد خانوار هاي شهرستان رامسر54
نمودار4-1سهم بخش خصوصي ودولتي از ميزان ظرفيت هتل ها وهتل آپارتمانها62
نمودار4-2وضعيت جنسي پاسخ دهندگان پرسشنامه 66
نمودار4-3وضعيت سني پاسخ دهندگان پرسشنامه67
نمودار4-4ميزان تحصيلات پاسخ دهندگان پرسشنامه68
نمودار4-5وضعيت اشتغال پاسخ دهندگان پرسشنامه69
نمودار-4-6محل زندگي پاسخ دهندگان پرسشنامه70
نمودار4-7علت سطح بالاي گردشگرپذيري شهرستان رامسر71
نمودار4-8ضرورت سهولت دسترسي به اماکن مختلف72
نمودار4-9ضرورت توسعه انواع مختلف مراکز اقامتي73
نمودار4-10تأثير کيفيت مراکزاقامتي درگردشگري74
نممودار4-11مشکل عمده گردشگري رامسر75
نمودار4-12تأثيرمکان مناسب يک مرکز اقامتي درجذب گردشگر76
نمودار4-13ميزان توجه به کيفيت خدمات درمراکزاقامتي77
نمودار4-14پراکندگي مسافرين ورودي به رامسر78
نمودار4-15تأثيرخانه هاي اجاره اي در کاهش ميزان مراجعه به هتل ها79
نمودار4-16ضعف عمده مراکز اقامتي شهر رامسر80
نمودار4-17سهم مراکز اقامتي از گردشگران ورودي به رامسر81
نمودار4-18سطح کيفي خدمات مر اکزاقامتي82
نمودار4-19افزايش ظرفيت مراکز اقامتي 83
نمودار4-20جلوگيري ازروند روبه کاهش ميزان گردشگرورودي به رامسر84
نمودار4-21رفع مشکل گردشگري فصلي85
فهرست نقشه ها
عنوان صفحه
نقشه 3-1نقشه سياسي شهرستان رامسر44
نقشه4-1موقعيت جغرافيايي مراکز اقامتي شهرستان رامسر 57
نقشه4-2پراکندگي جغرافيايي خانه هاي استيجاري شهرستان رامسر61
فهرست تصاوير
عنوان صفحه
تصوير 5-1هتل قديم رامسر99
تصوير 5-2هتل بزرگ رامسر99
تصوير 5-3متل ساحلي خزر100
تصوير 5-4متل اشک100
تصوير5-5 هتل آپارتمان کوثر101
تصوير 5-6هتل آپارتمان صفاتيان101
تصوير 5-7هتل آپارتمان ماهور102
تصوير 5-8هتل آپارتمان ليان102
تصوير 5-9هتل آپارتمان نيستان103
تصوير 5-10هتل آپارتمان آج103
تصوير 5-11هتل آپارتمان آريا106
تصوير 5-12هتل آپارتمان هنرمندان106
چکيده
مراکز اقامتي به عنوان يکي از تأثيرگذارترين بخش هاي صنعت جهانگردي همواره به عنوان ابزاري کار آمد درجهت توسعه وارتقاء گردشگري يک کشور ودرمقياسي کوچکتر يک شهر محسوب مي شوند.استان مازندران باتوجه به دارا بودن جاذبه هاي طبيعي و فرهنگي قابل توجه، پيوسته مورد توجه گردشگران بوده که در اين ميان شهرستان رامسر با داشتن پتانسيل هاي گردشگري متعدد در کانون توجه گردشگران داخلي وخارجي قرار دارد . اين تحقيق با استفاده ازروش توصيفي-تحليلي و استفاده ازمنابع کتابخانه اي وبازديدميداني و همچنين بهره گيري ازابزارپرسشنامه ، جدول، نمودار، نقشه،بانکهاي اطلاعاتي ومصاحبه داده هاي مختلف را جمع آوري نموده وسپس به صورت کمي وکيفي مورد تحليل قرار داده است.نتايج حاصل از تحقيقات نشان مي دهدکه شهرستان رامسر در مجموع داراي 21 واحد اقامتي فعال تحت عنوان هتل،متل وهتل آپارتمان بوده که روي هم رفته ظرفيتي معادل2846تخت رادر يک شبانه روز دارا مي باشند.
از اين تعدادمرکزاقامتي4واحد درمجاورت بادريا،12واحددرمناطق شهري،3مورد دربيرون شهرو2واحد اقامتي هم درييلاقات رامسرقراردارند. اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه ها نيز گوياي اين موضوع مي باشند که اکثر پاسخ دهندگان سهم خانه هاي اجاره اي رادر کاهش ميزان مراجعه به هتل ها وساير مراکز اقامتي زياد دانسته و91درصد، اين خانه هارا داراي بيشترين سهم از گردشگران وارد شده به رامسر قلمداد کرده اند ، همچنين 33درصد از پاسخ دهندگان به پرسشنامه،توسعه مراکز اقامتي رادر مناطق ساحلي،29 درصد درمناطق جنگلي،21درصد درمناطق شهري و17درصد درمناطق روستايي مناسب دانسته اند.
واژگان کليدي؛تحليل جغرافيايي،مراکزاقامتي،گردشگري، برنامه ريزي،شهرستان رامسر
مقدمه
صنعت مسافرت وجهانگردي به عنوان بزرگترين ومتنوع ترين صنعت دنيا به حساب آمده وبسياري از کشورها،اين صنعت پويا رابه عنوان منبع اصلي درآمد،اشتغال زايي،رشدبخش خصوصي وتوسعه ساختار زيربنايي خودمي دانند. اين صنعت شامل بخشهاي مختلفي نظيرحمل ونقل،اقامت وپذيرايي بوده که هريک داراي زير مجموعه هاي مرتبط باخود مي باشند.خدمات اقامتي نيز اصطلاحي است براي تهيه تسهيلات خواب و استراحت،با محوريت تجاري که درصنعت گردشگري و مهمان ياري به کار مي رود. لازم به ذکر است بسياري از نويسندگان کتب گردشگري بر اين موضوع تأکيد کرده اند که خدمات اسکان و پذيرايي درصنعت گردشگري يکي از پيچيده ترين و پوياترين بخش هاي اين صنعت قلمداد شده و قدر مسلم اينکه، گردشگر با هر انگيزه اي به هرجاکه سفرکند به محلي براي خواب، استراحت وخوراک نيازدارد، لذا خدمات اقامتي گردشگران شامل مجموعه اي ازتشکيلات خوابگاهي مي شود که امکان دارد به صورت استراحتگاه هاي مجلل باشد يافقط به يک تخت خواب معمولي و صبحانه ساده محدود شود. علاوه بر آن ميزان تسهيلات وخدمات هتل ها وميهمان پذيرها بازتابي از نيازها وسليقه هاي مختلف مسافران وميزان پويايي اين بازار است.
از آنجايي که اين گونه تأسيسات عامل موثري براي تقويت جهانگردي بين المللي محسوب مي شود اهميت دادن بدان هابايستي مورد توجه دولتها وبرنامه ريزان گردشگري قرار گيرد. با توجه به اين موضوع ونقش کليدي مراکزاقامتي درصنعت گردشگري،توسعه وگسترش انواع مختلف اين قبيل تسهيلات،مستلزم تحليل جامع ازوضعيت جغرافيايي مراکز موردنظروسايرعوامل تأثيرگذاربرآنها مي باشد.براي دستيابي به موفقيت درمديريت و توسعه تسهيلات اقامتي گردشگران، برنامه ريزي جهانگردي درتمام سطوح ضروري است. تجربه جهانگردي دردنيانشان داده است که روش برنامه ريزي شده براي توسعه جهانگردي مي تواندبدون ايجاد مشکلاتي مهم فوايدي به همراه آورد و بازارهاي جهاني رضايت بخش راحفظ کند. افزون برآن اشکال گوناگون توسعه جهت احراز موفقيت نيازبه تطبيق وسازگاري بامحيط وهمچنين حفظ روابط متقابل با اجزاي سازنده اش دارد که هردومورد فوق نيز مستلزم لحاظ کردن امربرنامه ريزي است.
با توجه به شرايط شهرستان رامسردر زمينه گردشگري، اين تحقيق در نظر دارد ضمن تحليل جغرافيايي مراکز اقامتي اعم از هتل، متل، هتل آپارتمان ومنازل استيجاري موجود در شهرستان را مسرو شناسايي قابليت ها و ظرفيت هاي آنها، نقش اين مراکز در برنامه ريزي گردشگري اين شهررا موردبررسي قرار دهد.
1ـ1 بيان مسأله تحقيق
گردشگري پديدهاي است کهن که از ديرزمان در جوامع انساني وجود داشته و به تدريج طي مراحل تاريخي مختلف به موضع فني، اقتصادي و اجتماعي کنوني خود رسيده است. ترديدي نيست که همه کشورهاي جهان در رقابتي تنگاتنگ در پي بهرهگيري از مزاياي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و به ويژه دريافت سهم بيشتري از درآمد و بالابردن سطح اشتغال ناشي از بهينهسازي اين صنعت خدماتي در کشورهاي متبوع خود هستند.
اهميت گردشگري خصوصاً در کشورهاي جهان سوم که اغلب داراي جاذبههاي طبيعي فراواني نيز هستند تا بدانجاست که به عنوان صنعتي نجاتبخش براي اينگونه کشورها محسوب ميشود و دولتها همواره به دنبال اتخاذ سياستهايي درجهت توسعه اين صنعت ميباشند که از ابعاد گوناگون حائز اهميت است. اين صنعت شامل بخشهاي مختلفي نظير خدمات حمل ونقل ، ساختار زيربنايي، تأسيسات اقامتي و پذيرايي و… ميباشد که هر يک در ارتباطي تنگاتنگ با يکديگر قرار دارند. تأسيسات اقامتي به عنوان بخش مهم ومحوري در صنعت گردشگري محسوب شده که شامل هتلها،متل ها،هتل آپارتمان ها،مهمانسراها، کمپها، کلبههاي کوهستاني، پلاژهاي ساحلي، اردوگاهها، پانسيونها، زائرسراها و ساختمانهاي مدارس به هنگام تحصيلات ميباشد. در گذشته ايجاد اينگونه تأسيسات به علت کمبود يا فقدان جهانگردي در سطح محدودي انجام ميگرفت به گونهاي که مسافران اغلب زائر بوده و براي استراحت و غذا به مکانهاي عمومي نظير کاروانسراهاي بين راهي و اماکن مقدسه مراجعه ميکردند.
روم باستان نيز هنگامي که به اوج خود رسيده بود تعداد زيادي مسافرخانه در مسير راههاي عمومي ايجاد کرد. بعدها مهمانپذيرهايي که جنبهي بازرگاني داشتند در سده پانزدهم در اوپا بوجود آمدند. نخستين اين مهمانپذيرها با نام (تخت خواب، صبحانه) بوجود آمدند که افراد در خانههاي شخصي با قيمت اندک از مسافران پذيرايي ميکردند.
صنعت هتلداري نوين پيشرفت خود را مديون کشورهاي اروپايي به ويژه کشور سوئيس است. در اين کشور صنعت هتلداري در ساختمانهاي کوچک و محقر انواع خدمات و سرويسها را به مشتريان عرضه ميکرد. تکامل اين صنعت در آمريکا با گشايش (سيتي هتل) نيويورک در سال 1794 ميلادي آغاز و اين نخستين ساختماني بود که به ارائه خدمات مربوط به هتلداري پرداخت.(رنجبران،1388،ص58)
در ايران نخستين هتلهاي توريستي برطبق استانداردهاي بينالمللي حدود يک قرن پيش علاوه برپايتخت در سواحل درياي مازندران نيز ساخته شدند که در حال حاضر به فعاليت خود با کيفيتي بسيار پايينتر از گذشته ادامه ميدهند. از ديگر مراکز اقامتي اوليه مدرن پايتخت ميتوان به هتل آبعلي تهران اشاره کرد که به عنوان نخستين مهمانسراي سبک مدرن ايران شناخته ميشود. اين مرکز نيز بر خلاف گذشته در فعاليت خود سير نزولي داشته است.
درحال حاضر به سبب اهميت مراکز اقامتي نظير هتلها و مهمانپذيرها در جهت توسعه هرچه بيشتر گردشگري در يک منطقه ايجاب ميکند که نظارتي دقيق بر کيفيت و نحوه مديريت اينگونه مراکز اعمال گردد. از آنجا که اينگونه تأسيسات عامل مؤثري در تقويت جهانگردي بالأخص جهانگردي بينالمللي محسوب ميشوند نظارت بيشتر بر آنها بايد مورد توجه مديران و برنامهريزان گردشگري قرار گيرد.
شهر رامسر نيز به عنوان يکي از گردشگرپذيرترين شهرهاي کشور از چند دهه پيش مورد توجه مسؤلان امر گردشگري بوده و در زمينه مراکز اقامتي و پذيرايي گسترش دوچندان را نسبت به ساير مناطق کشور داشته است باتوجه به مطالب ذکرشده حال اين سؤال مطرح ميشود که:
? مراکز اقامتي رامسر چه نقشي را در برنامهريزيهاي گردشگري اين شهر ميتوانند ايفا کنند؟
در اين تحقيق تلاش شده است که با استفاده از روشهاي ميداني و کتابخانهاي و تحليل جغرافيايي ضمن بررسي وضعيت جغرافيايي اين مراکز و شناخت نقاط قوت و ضعف آنها به ارائه راهکارهايي در زمينه برنامهريزي گردشگري اين شهر پرداخته ميشود.
1ـ2 سؤال تحقيق
مراکز اقامتي چه نقشي را در برنامهريزيهاي گردشگري در شهرستان رامسر ميتوانند ايفا کنند؟
1ـ3 فرضيههاي تحقيق
1ـ مراکز اقامتي بخش خصوصي سهم بيشتري از درآمدهاي حاصل از ورود گردشگران به شهر رامسر را جذب ميکنند.
2ـ تحليل درست از وضعيت جغرافيايي مراکز اقامتي شهر رامسر ميتواند در برنامهريزيهاي گردشگري نقش مهمي ايفا کند.
1ـ4 ضرورت و اهميت تحقيق
مراکز اقامتي به عنوان يکي از مهمترين بخشهاي صنعت گردشگري همواره يکي از ابزارهاي کارآمد در جهت توسعه و ارتقاء گردشگري يک کشور و درمقياسي کوچکتر يک شهر محسوب شدهاند. اين تأسيسات به دليل جايگاه و تأثير مستقيمي که در سفر دارند همواره قبل و حتي بعد از سفر به دقت مورد توجه گردشگران قرار مي گيرند .
يکي از نيازهاي اساسي يک مسافر در سفر محلي مناسب براي اقامت و استراحت است تا بتواند بعد از جابهجايي از محل زندگي قواي جسمي و روحي خود را بازيابد. اهميت اين موضوع تا به آنجاست که گاهاً در بعضي موارد انگيزه اصلي سفر نيز بحساب ميآيد. نقش کليدي اين مراکز در صنعت گردشگري به گونهايست که در افزايش ميزان رضايتمندي گردشگران و متعاقب آن اقامت و حضور بيشتر آنها در مقصد اغلب به عنوان عامل اصلي شناخته ميشوند لذا يکي از راههاي رسيدن به گردشگري پايدار و رو به رشد ارائه خدمات مناسب و با کيفيت در بخش مراکز اقامتي و پذيرايي ميباشد.
تجربه نشان داده است که گردشگران، خصوصاً گردشگران بينالمللي با سطح درآمد بالا نسبت به محل اقامت خود در يک مسافرت توجه و دقت بيشتر را ازخودشان نشان داده و اقامت در يک هتل با خدمات مناسب را عليرغم هزينه بالاي آن به ساير مراکز ترجيح ميدهند. لذا براي جذب گردشگران به اصطلاح ” پول خرج کن” در اختيار داشتن هتلها، متلها و به طور کلي مراکز اقامتي مناسب، متنوع و با کيفيت امري ضروري است.
در اين تحقيق همان طورکه اشاره شد به سبب اهميت اين مراکز و نقش آنها در توسعه گردشگري و به دنبال آن افزايش اشغال و درآمد براي ساکنان و سرمايهگذاران به اين موضوع به طور جامع پرداخته شده است.
1ـ5 انگيزه تحقيق
با توجه به اهميت روزافزون صنعت گردشگري در جهان به عنوان صنعتي درآمدزا، پاک و روبه رشد و تأثيرگسترده آن در ابعاد اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي جوامع مختلف و نقش بسزاي مراکز اقامتي و مهمانپذيري به عنوان يکي از بخشهاي مهم اين صنعت و همچنين شرايط ويژه گردشگري که در شهرستان رامسر مشاهده ميشود،با توجه به بومي بودن پژوهنده و کندوکاو در زمينه عنوان پژوهش هر پژوهشگري را بر آن ميدارد که در جهت شناسايي نقاط ضعف و قوت، تحليل جغرافيايي اين مراکز ، نقش و تأثير آنها در برنامهريزيهاي گردشگري رامسر به عنوان شهر نمونه گردشگري که اقتصاد آن به نوعي بيشترين تأثير را از اين صنعت ميپذيرد تحقيقات درخوري را به انجام برساند که خود زمينهساز يافتههاي پسين باشد.
1ـ6 اهداف تحقيق
1ـ هدف علمي: تحليل جغرافيايي مراکز اقامتي شهر رامسر و نقش آن در برنامهريزي گردشگري
2ـ هدف کاربردي: ارائه الگويي مناسب جهت سازماندهي هرچه بيشتر مراکز اقامتي شهر رامسر
3ـ ضرورتهاي خاص انجام تحقيق: عبارت است از بررسي توانمنديهاي مراکز اقامتي در جهت جذب گردشگران بيشتر.
1ـ7 محدوده مورد مطالعه
شهرستان رامسر واقع در غربيترين نقطه استان مازندران که از سمت غرب به استان گيلان، شرق شهرستان تنکابن، شمال به درياي کاسپين و جنوب به سلسله جبال البرز منتهي ميگردد. رامسر به عنوان عروس شهرهاي ايران همواره پذيراي مسافران متعددي از نقاط مختلف کشور و جهان ميباشد که سبب گرديده گردشگري به عنوان عنصري جدا نشدني از اين شهر قلمداد گردد.
1ـ8 روش تحقيق
نوع و روش تحقيق: نوع وروش تحقيق در اين پژوهش به صورت توصيفي-تحليلي بوده وداده هاي بدست آمده به شکل توصيفي مطرح گرديده وسپس مورد تجزيه وتحليل قرار مي گيرند.
روش گردآوري اطلاعات: روش گردآوري اطلاعات در اين تحقيق به صورت ميداني وکتابخانه اي بوده،لذاجهت تهيه آماراقليمي به ايستگاه هواشناسي فرودگاه رامسر،جهت تهيه برخي اطلاعات در زمينه مباني نظري وتئوريک تحقيق به کتابخانه هاي دانشگاهي وعمومي وهمچنين برخي سايت هاي اينترنتي،جهت نمايش داده هاازنرم افزارExcelوبراي ترسيم نقشه هااز نرم افزار GISاستفاده شده است.جهت مشاهده وبازديد از مراکز اقامتي مرتبط با موضوع پايان نامه نيز به مراکز مورد نظرمراجعه نموده وجهت دريافت اطلاعات آماري ازسازمان هاي دولتي بهره برده شده است.
ابزار گردآوري اطلاعات: پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده، فيش، جدول، بانکهاي اطلاعاتي و شبکههاي اينترنتي
روش تجزيه و تحليل اطلاعات: در اين پژوهش ابتدا بصورت استقرايي مطالب گوناگون و اطلاعات خام و داده ها گردآوري گرديده و در پايان کار بصورت قياسي به تجزيه و تحليل آنها پرداخته ميشود.
1ـ9 سازماندهي تحقيق
اين پاياننامه در 5 فصل تهيه گرديده شامل موارد زير ميباشد:
فصل اول: کليات تحقيق که شامل: بيان مسأله تحقيق، سؤال تحقيق، فرضيههاي تحقيق و …
فصل دوم: مباني نظري تحقيق شامل: تاريخچه مراکز اقامتي و گردشگري، انواع مراکز اقامتي و گردشگري، انواع برنامهريزي و…
فصل سوم: ويژگيهاي جغرافيايي شهرستان رامسر شامل: وضعيت جغرافيايي، جمعيت، آب و هواو…
فصل چهارم: يافتههاي تحقيق شامل: تعداد واحدهاي اقامتي و نوع خدمات ارائه شده، ميزان ورود گردشگران به اين مراکز ، درجهبندي اين مراکزو…
فصل پنجم: شامل: نتيجهگيري، ارزيابي فرضيهها و ارائه راهکارها و پيشنهادات ميباشد.
1ـ10 جامعه آماري
جامعه آماري اين پژوهش شامل ساکنين بومي شهرستان رامسر بعلاوه مسافران ورودي به مراکز اقامتي بخش خصوص و دولتي ميباشند.
1-11- پيشينه تحقيق (ادبيات تحقيق)
ميسون،پيتر،1390،درکتاب گردشگري ،اثرات،برنامه ريزي ومديريت؛ترجمه روزبه ميرزايي وپونه ترابيان بيان مي کند؛ازآنجا که گردشگري فعاليتي تفريحي است که دراوقات فراغت به آن پرداخته مي شود برنامه ريزي در حوزه اوقات فراغت معمولا تفريح وگردشگري رادر برمي گيرد.بنا براين برنامه ريزي گردشگري مي تواند در درون زمينه ي گسترده تربرنامه ريزي اوقات فراغت درنظرگرفته شودوچارچوب برنامه ريزي گردشگري را مي توان دراوقات فراغت درنظرگرفت.امااز قديم بين تفريح درفضاهاي باز وفراهم سازي شرايط گردشگري يک شکاف وجود داشته است که ابتدا به وسيله بخش دولتي وسپس به وسيله بخش خصوصي ايجاد مي شده است.
حيدري،رحيم،1387، درکتاب مباني برنامه ريزي صنعت گردشگري بيان مي کند؛ در مورد اهميت پژوهشها،برنامه ريزي وتوسعه صنعت گردشگري ديدگاههاي بسيار زيادي ارائه گرديده است که در اين مورد دامنه ي آن از تلقي دوکت(1976)که گردشگري را گذرنامه توسعه ناميده،تانظريه ترنر(1976)که صنعت گردشگري را اميدبخش ترين،پيچيده ترين وجايگزين ترين صنعتي مي داندکه کشورهاي درحال توسعه دربرابر خود دارند،بسيار متفاوت وگسترده است.مطالعه وتحقيق در موردصنعت گردشگري در راستاي برنامه ريزي مطلوب آن به ويژه براي کشورهاي درحال توسعه نظير ايران اهميتي بالا وحياتي دارد،خاصه اگر اين موضوع زماني مطرح شود که در دهه هاي آتي منابع صادراتي تک محصولي بسياري از کشورها به پايان خواهد رسيد.از اين روضرورت واهميت بررسي و پژوهش درزمينه برنامه ريزي گردشگري که به صادرات نامرئي معروف شده است انکار ناپذير است.
قره نژاد،حسن،1386،در کتاب مقدمه اي برتوسعه ي گردشگري ومهمانپذيري از يک سوآينده موفق واميدوارکننده گردشگري واز سوي ديگرابتکارات جديد ومؤثر درگسترش سومين وبزرگترين صنعت دنيارا موردبحث وبررسي قرار داده است.نامبرده دراين کتاب همچنين به جهت پايداري توسعه گردشگري ومهمانپذيري واثرات اين صنعت عظيم بر محيط وچون وچرايي آن در رشد وتوسعه پايدار صنعت گردشگري ومهمانپذيري اشاراتي نموده است
گي،چاک واي،1385،در کتاب جهانگردي در چشم انداز جامع بيان مي کند صنعت جهانگردي در محيطي به اجرادر مي آيد که به وسيله ي نيروهاي مختلف شکل مي گيرد.يکي از مهم ترين نيروها به وسيله يک شبکه بسيار پيچيده از سياست ها،قوانين،مقررات وساير اقدامات دولت اعمال مي شود.صنعت جهانگردي از صنعت ها وفعاليت هاي مختلف تشکيل مي شود که در دامنه آن نه تنها از مرز ملت ها ومنطقه ها،بلکه از مرز خطوط تجارت وصنعت نيز مي گذرد
رنجبران،بهرام،1388،درکتابي تحت عنوان خدمات صنعت گردشگري اشاره مي کند که جاذبه هاي گردشگري به تنهايي موجبات سفر يارونق اين صنعت رافراهم نمي کنند،بلکه امکانات وشرايط براي جابجايي واقامت گردشگران نيز بايد فراهم باشد.صنعت جهانگردي نظام منسجمي است که عناصر آن لازم وملزوم يکديگر مي باشند.بدين مفهوم که اگرچه اسکان دراقامتگاه ها هدف اصلي يک گردشگر نيست،امابدون فراهم بودن امکانات اقامتي رغبتي براي ديدار از يک جاذبه ايجاد نمي شود.بنابراين تقاضا براي استفاده از امکانات اقامتي يک تقاضاي مشتق شده است.البته موارد استثناء براين قاعده نيز وجود دارد.گاهي اوقات شرايط اسکان در يک بناي تاريخي فراهم مي شود که ديدار از بناخود هدف اصلي گردشگر نيز مي باشد.فراهم کردن امکانات اقامتي که صنعت هتلداري را به وجود مي آورد،شامل تشکيلات وتسهيلاتي است که يکي از بخش هاي پوياي صنعت گردشگري راتشکيل مي دهد.
سازمان جهاني جهانگردي،1379،در کتاب برنامه ريزي ملي ومنطقه اي جهانگردي بيان مي کند؛جهانگردي فعاليت نسبتأپيچيده اي است که چندين بخش اقتصاد وجامعه را در بر مي گيرد.اين امر بدون برنامه ريزي ممکن است باعث ايجاد صدمات ناخواسته وغير منتظره اي شود.اکنون جهانگردي فعاليت نسبتأ جديدي دربسياري از کشورها به شمار مي رود.دولت ها واغلب بخش خصوصي در چگونگي گسترش جهانگردي به طور صحيح تجربه اي ندارند يا داراي تجربه کمي هستند.در کشورهايي که جهانگردي رونق زيادي ندارد برنامه ريزي مي تواند رهنمون لازم را براي توسعه آن فراهم آورد.
کاظمي،مهدي،1386،در کتاب مديريت گردشگري بيان مي دارد؛پژوهش در صنعت گردشگري عبارت است ازبررسي مسائل مربوط به سفرو گردشگري به صورتي منظم،عيني ومنطقي که ممکن است مراحل مختلف پيش از سفر،حين مسافرت وبعد ازآن،همچنين امکانات،تسهيلات وبرنامه ريزي هاي مربوط رادر بر گيرد.هدف ا زپژوهشهاي اوليه گردشگري،گرد آوري داده هايي براي پيش بيني ومحاسبه منافع اقتصادي اين صنعت بود؛زيرا گردشگري به عنوان يک صنعت خدماتي،به ويژه براي کشورهايي که فاقد منابع ديگر بودند،ابزاري براي توسعه اقتصادي تلقي مي شد.
حلاجي ثاني،مصطفي،1376،در کتاب توريسم در رامسر بيان مي کند جاذبه هاي توريستي در شهرستان رامسربه دليل محيط طبيعي آن از يک سو وفعال بودن حيات اجتماعي آن از سوي ديگربسيار گوناگون،پر تنوع وفعال است ودر آن مي توان نمونه هاي جالبي از جاذبه هاي متنوع سياحتي رامشاهده کرد.باوجود تمامي جاذبه ها واستعدادها تاکنون اين جاذبه ها به طور کامل يا اصلأ بارور نشده اند.کمبود يا نبود امکانات توريستي وتفريحي در مراکز توريستي،فقدان تشکيلات،مديريت منظم،سرمايه گذاري،برنامه ريزي صحيح و..مانع بهره برداري کامل از اين منابع گرديده است.
منشي زاده،رحمت ا..،1376،در کتاب جهانگردي،ابتدا به تعاريف ومفاهيم جهانگردي وسپس به ابعاد اقتصادي توريسم،عوامل مؤثر وبرنامه ريزي توريسم،مکانها و ارزشها،بازتاب هاي مثبت ومنفي صنعت توريسم و جهانگردي وجايگاه آن در ايران پرداخته ومي گويدبا توجه به اهميت جهاني اين صنعت بدون ترديد کشور ماباتوجه به وجود جاذبه هاي متنوع طبيعي وچشم انداز هاي زيباي جغرافيايي وميراث هاي عظيم تاريخي داراي جايگاه ويژه اي است که که درصورت توجه بيشتر مي تواند به يکي از قطب هاي توريستي دنيا تبديل شود ومليونها جهانگرد را به سوي اين مرز وبوم بکشاند.
1ـ12 بهرهوان تحقيق
شهرداري، فرمانداري، اداره ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و دانشگاه ها ومؤسسات آموزشي.
1ـ13 موانع و محدوديتها
1ـ عدم دسترسي به اطلاعات دقيق از وضعيت مراکز اقامتي بخش دولتي و خصوصي در دورههاي زماني مختلف
2ـ عدم سازماندهي مراکز اقامتي بخش خصوصي در يک قالب مشخص در جهت شناسايي تعداد و نوع خدمات ارائه شده توسط اين مراکز و بروز مشکلات گوناگون به سبب گستردگي نوع فعاليت آنها در فصول مختلف
3ـ عدم ارائه اطلاعات کافي توسط مراکز اقامتي سازماني دولتي و خصوصي که سهم قابل توجهي از بازار گردشگري شهر رامسر را به خود اختصاص دادهاند.
4ـ وجود تعداد بالاي ويلاهاي شخصي افراد غير بومي در شهر که در مقاطع زماني مختلف مورد استفاده قرار گرفته که به نوعي شناسايي و طبقهبندي مسافرين مقيم اين شهر را با مشکل مواجه ميکند.
5ـ وجود کاربريهاي چندگانه غيرمجاز کافهها و کافيشاپهاي ساحلي و کوهستاني از جمله ارائه محل خواب شبانه در فصول مسافرخيز بهار و تابستان که درآمارهاي گردشگري شهر ثبت نميگردد.
6ـ کمبود مطالب،کتب ومنابع کتابخانه اي در زمينه اقامتگاهها و مراکز اقامتي شهر رامسر.
1ـ14 مفاهيم و واژههاي اساسي تحقيق
تحليل جغرافيايي، مراکز اقامتي، برنامهريزي گردشگري، هتل، متل، خانههاي اجارهاي شخصي.
تحليل جغرافيايي: جغرافيا شيوه هاي سازمانبندي فضاي زميني وپراکندگي اشکال وجمعيت ها را(به معناي مجموعه هايي ازافراد)بر روي پوسته جامد زمين مورد مطالعه قرار مي دهد.رويه ي جغرافيايي ناشي از اتخاذروندي دياليکتيکي ميان توصيف وتبيين است.سپس به طرح سوالاتي مي پردازد که زنجير وار به يکديگر پيوسته اند وبا(کجا،چگونه)و(چرا)آغاز مي شود.جغرافيدان نخست به تعيين مکان موضوع پژوهش خود مي پردازد،ابتدااشکال راتوصيف وسپس تشريح مي کندواين توصيف وتشريح راهبر او به سوي چگونگي ترتيب وشکل دادن اين اشکال وپراکندگي وتوزيع آنهاوتشابهات وتمايزات وفرديت آنهاست.جغرافيدان براي طبقه بندي اين اشکال دست به تلاش مي زند وبه شيوه هاي منطقي ،مجانس وقابل درک به ترتيب وتنظيم آنها مي پردازد.در اين روند جغرافيدان داده هاي مورد ادراک خودرابه دقت مي آزمايد ومي سنجد ودر نمايش داده هايي که انتخاب،اختيارومنظم مي شوند مورد داوري قرارمي دهد.تجزيه وتحليل جغرافيدان رابه درک شيوه هاي سازمانمندي درفضاهدايت مي کند،فضايي که درپوسته زمين وزيست سپهري که آن رادرقالب گرفته ترکيب پذيرفته است .(دولفوس ، 1370،ص 8)
مراکز اقامتي: مجموعه مراکزي که براي اقامت گردشگران بصورت با واسطه يا بي واسطه اعم از هتل، متل، مهمانسرا، مسافرخانه، خانههاي استيجاري بخش خصوصي و … به ارائه خدمات اقامتي ميپردازند.
برنامهريزي گردشگري: فراهم کردن فرصتهايي که در دسترس گردشگر قرار گيرد تا تجربههاي راضي کننده و لذتبخشي را داشته باشد و همزمان مهيا کردن ابزاري جهت بهبود نحوه زندگي ساکنان در مناطق مقصد (ميسون، 1390،ص121).
هتل: نوعي مکان مسکوني اجارهاي است که معمولاً براي مدت کوتاه به افراد اجاره داده ميشود. هتلها از امکانات اقامتي و گردشگري شهرها به حساب ميآيند و بيشتر مورد استفاده مسافران و گردشگران قرار ميگيرند. هتلها داراي تعداد زيادي اتاق هستندکه گاه به چند صد اتاق ميرسند. اتاقها و سوئيتهاي اقامتي هتلها داراي امکانات جنبي گوناگوني هستند. رستوران، استخر شنا، کافي شاپ، و سالن اجتماعات نمونههايي از امکانات هتلها هستند.(www.hotl.ir)
متل: متل تلفيقي است از دو واژهhotel وmotor و اساساً ماهيت بين راهي داشته و معمولاً خارج از شهرها قرار دارد. در تعريف متل ميتوان گفت که هتلي است که در آن مسافران ميتوانند با خودروي شخصي وارد شده و حتي خودرو را مقابل درب اتاق خود پارک کنند.
يکي از مشخصههاي اصلي متلها عدم وجود لابي در آنها هست، چراکه ميهمان به مجرد وارد شدن به متل بدون نياز به پياده شدن کليد خود را از رسپشن دريافت نموده ، مستقيماً به سمت اتاق خود رانندگي مينمايد (عليپور، 1390 ص23).
خانههاي اجارهاي شخصي: اقامتگاههايي با کيفيتهاي متفاوت از لوکس تا بيکيفيت که پذيراي مسافران مختلفي به صورت اقامت شبانه بوده ، مالکيت شخصي داشته و در فصول مختلف سال کاربردهاي مختلفي را به خود ميگيرند.
2-1-مقدمه
جاذبههاي گردشگري به تنهائي موجبات سفر يا رونق اين صنعت را فراهم نميکنند، بلکه امکانات و شرايط براي جابجايي و اقامت گردشگران نيز بايد فراهم باشد. صنعت گردشگري نظام مسجمي است که عناصر آن لازم و ملزوم يکديگر ميباشند. بدين مفهوم که اگرچه اسکان در اقامتگاهها هدف اصلي يک گردشگر نيست، اما بدون فراهم بودن امکانات اقامتي رغبتي براي ديدار از يک جاذبه ايجاد نميشود. بنابراين تقاضا براي استفاده از امکانات اقامتي يک تقاضاي مشتق شده است. البته موارد استثناء بر اين قاعده نيز وجود دارد. گاهي اوقات شرايط اسکان در يک بناي تاريخي فراهم ميشود که ديدار از بنا خود هدف اصلي گردشگرميباشد. فراهم کردن امکانات اقامتي که صنعت هتلداري را به وجود ميآورد شامل تشکيلات و تسهيلاتي است که يکي از بخشهاي پوياي صنعت گردشگري را تشکيل ميدهد. بنابراين مسافر در هر کجا به محلي براي استراحت و خواب نياز دارد. تشکيلات اقامتي گاه به صورت هتلهاي مجلل با کليه امکانات و گاه تنها به محلي ساده براي خواب خلاصه ميشود. ميزان امکانات فراهم شده بازتابي از نيازها و سليقههاي مسافران و امکانات و ابتکار عمل سرمايهگذاران ميباشد که همگي حاکي از پويايي اين بازار است (رنجبران،1388، ص83).
2ـ2ـ تاريخچه مراکز اقامتي در ايران و جهان
از گذشته مسافران براي استراحت و صرف غذا به استراحتگاههاي عمومي پناه ميبردند. بعد از ايجاد راهها ، شبکههاي ارتباطي ساختن بناهاي عمومي عامالمنفعه مربوط به مسافران از جمله کاروانسراها و آبانبارها متداول شده بود. به شهادت هرودت، داريوش بزرگ براي رفاه حال مسافران ، ايستگاههايي ايجاد نمود که بايد آنها را هسته اوليه واحدهاي اقامتي دانست. به طوري که در طول 500کيلومتر بيست کاروانسرا وجود داشت.
در کتاب “چاپارخانههاي پارتي” که در حدود قرن اول پيش از ميلاد نوشته شده است، اشاره شده که در زمان اشکانيان (پارتها) درکنار مسير راه ابريشم کاروانسراهايي ساخته شده بود که در آنها وسايل آسايش براي مسافران و اسبان فراهم بوده است. به فرمان شاه عباس اول نيز در سراسر کشور کاروانسراهاي مخروبه تعمير و کاروانسراهاي جديد ساخته شده و براي تأمين آب آشاميدني مسافران ، بخصوص در نواحي کويري آب ابنارهاي بزرگ با بادگير بنا گرديد.
ميهمانپذيرها به مفهوم بازرگاني آن در قرن پانزدهم در اروپا به وجود آمد. نخستين مهمانپذيرها نام “تخت خواب و صبحانه” داشت، افراد در خانههاي شخصي با مبلغي اندک از مسافران پذيرايي ميکردند. در سال 1774 نخستين هتل توسط “ديويدلو” در لندن گشايش يافت در ايالات متحده نخستين هتل با تجهيزات و تسهيلات امروزي درسال 1892 در بوستون ماساچوست ساخته شد که آن را “ترمانت هاس” ناميدند.(رنجبران،1388،ص89)
در قرن بيستم يک آمريکايي به نام “اي.ام.استاتر” با ساخت اتاقهاي بزرگ که داراي حمام خصوصي، شيرآب، برق، تلفن و راديو،نوآوري بزرگي در اين صنعت ايجاد کرد.
در ايران اولين مهمانخانه به سبک امروزي در عهد ناصري حدود 1260 خورشيدي براي استراحت سفراي خارجه قبل از ورود به تهران در قزوين ساخته شد.
اولين هتل پايتخت به سال 1261خورشيدي به نام هتل فرانسه ساخته شد که اتاقهايش به سبک هلندي تزئين شده بود. مدير هتل نيز يک فرانسوي بود. در سالهاي نخست قرن بيستم در ايران توجه چنداني به امر تأسيس واحدهاي اقامتي نشد و مسافران داخلي علاقهاي به اقامت در مهمانخانهها از خود نشان نميدادند و بيشتر در منازل دوستان و اقوام مقيم ميشدند. تعداد مسافران خارجي نيز آنقدر نبود که هزينه اوليه اين واحدها را تأمين کند.(رنجبران،1388،89)
از سال 1315خورشيدي مؤسسه ميهمانخانهها با بهرهبرداري از چند مهمانخانه فعاليت هتلداري خود را آغاز نمود که مهمانخانه دربند و مهمانخانه گچسرکه در سال 1315مورد بهرهبرداري قرار گرفت از آن جملهاند. مهمانخانه قديمي رامسر نيز در سال 1316خورشيدي با 38 اتاق احداث شد. گراندهتل از مجللترين و معروفترين هتلهاي تهران بود که بيشتر مورد استفاده ميهمانان سرشناس قرارمي گرفت. (رنجبران، 1388،ص89)
2ـ3ـ طبقهبندي واحدهاي اقامتي
در ادبيات علوم مختلف عباراتي استفاده ميشود که هر يک کاربرد خاص خود را دارد. اما نظر به اين که توافق کلي در مورد چگونگي استفاده از اين عبارات وجود ندارد. گاه آنها به صورت جابجا نيز به کار برده ميشود به طور مثال عبارت دستهبندي کردن1، طبقه بندي کردن2، درجهبندي کردن3 ازآن جمله هستند. گاه تأسيسات اقامتي بر اساس موقعيت جغرافيايي آنها گروهبندي ميشوند، مثل اقامتگاههاي ساحلي، شهري يا روستايي، در برخي موارد طبقهبندي اقامتگاهها براساس نوع مالکيت آنها صورت ميگيرد. نظير اقامتگاههاي عمومي مثل مأمورسراي ادارات دولتي، اقامتگاههاي خصوصي مثل هتلها و ميهمانخانهها،طبقه بندي بر اساس نوع مصرفکننده نيز صورت ميگيرد مثل خانه جوانان و خانه سالمندان.
براساس نوع فعاليت يعني تجاري بودن يا شخصي بودن نيز ميتوان تأسيسات اقامتي را طبقهبندي نمود. مثل هتلها و خانههاي اجارهاي.گاهي طبقهبندي براساس ساختار بنا انجام ميشود. مثل کاروانها (هتلهاي روي جاده)، چادرها و هتلها، و بالأخره طبقهبندي براساس دوره بهرهبرداري نيز انجام ميشود، مثل فصلي بودن کمپينگها (رنجبران، 1388،ص90).
عبارت “دستهبندي” نيز به تفکيک واحدهاي اقامتي براساس نوع آنها اشاره دارد تا تمايزي بين هتل، پانسيون، متل، مهمانسرا و مهمانخانه ايجاد شود. البته مبناي تفکيک ميتواند اندازه تأسيسات و تعداد اتاقها، شکل ساختمان و چگونگي ارائه خدمات نيز باشد.
اما “درجهبندي” به تفکيک واحدهاي اقامتي براساس خصوصيات عيني و کيفيت خدمات قابل ارائه آنها اشاره دارد. در کشورهاي متفاوت در جهت اجباري کردن درجهبندي هتلها تلاشهايي صورت گرفته اما با مقاومت گردانندگان اين واحدها مواجه شده است.(رنجبران،1388،ص91)
به همين جهت مسئولين امر ترجيح دادهاند که يک سيستم صدور گواهينامه اختياري ايجاد شود. درجهبندي هتلها مستلزم يک سيستم، بازرسي و کنترل مستمر ميباشد. در صورتي که اين سيستم صرفاً متکي بر اطلاعات ارائه شده از طرف هتلداران باشد چندان قابل اعتماد نخواهد بود. در ارزيابي و درجهبندي هتلها که براساس تعداد ستاره انجام ميگيرد بر مبناي موارد زير تصميمگيري ميشود:
الف: نوع ساختمان، محيط و خدمات ارائه شده.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

ب: گستردگي محيط و خدمات ارائه شده.
ج: ارزيابي ذهني از کيفيت آنها.
البته دستهبندي کردن و درجه بندي کردن تأسيسات اقامتي به دليل الزامات قانوني و يا به منظور نظم بخشيدن به مطالعات در خصوص اين گونه فعاليتهاي تجاري صورت ميگيرد (رنجبران،1388،ص91).
2ـ4ـ انواع تأسيسات اقامتي


پاسخی بگذارید