1-6-سؤالات تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………7
1-7-فرضيه هاي تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………………………………..7
1-8-متغيرهاي تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..8
فصل دوم: مروري بر ادبيات تحقيق…………………………………………………………………………………………………9
2-1-مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..10
2-2- فناوري اطلا عات ايران در سال هاي اخير……………………………………………………………………………………………………….11
2-3- خدمات الكترونيكي……………………………………………………………………………………………………………………………………………12

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

2-3-1-مدل ارتباط برقرار کردن ……………………………………………………………………………………………………………………………12
2-3-2-مدل فعال‌کردن ‌…………………………………………………………………………………………………………………………………………….13
2-3-3-مدل ادغام ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….13
2-3-4-مدل رشد ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..14
2-3-5-گذرگاه ادغام …………………………………………………………………………………………………………………………………………………15
2-3-6-ابزار تعامل کاربر …………………………………………………………………………………………………………………………………………..16
2-3-7-درگاه پرداخت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….18

2-3-8- پورتال داخلي……………………………………………………………………………………………………………………………………………….19
2-4-مدل‌هاي اطلاع‌رساني و ارائه خدمات الكترونيك……………………………………………………………………………………………..19
2-4-1- مدل انتشاري………………………………………………………………………………………………………………………………………………..19
2-4-2.مدل جريان اطلاعات حساس………………………………………………………………………………………………………………………….20
2-4-3-مدل تحليل مقايسه‌اي……………………………………………………………………………………………………………………………………20
2-4-4-مدل مشاركت عمومي…………………………………………………………………………………………………………………………………….21
2-4-5-مدل ارائه خدمات به صورت تعاملي………………………………………………………………………………………………………………21
2-4-6-مدل توسعه دولت الكترونيك…………………………………………………………………………………………………………………………22
2-5-فناوري اطلاعات و ارتباطات……………………………………………………………………………………………………………………………….23
2-5-1-فناوري اطلاعات وارتباطات و توسعه انساني………………………………………………………………………………………………….25
2-5-2-فناوري اطلاعات وارتباطات ابزاري براي توسعه روستايي…………………………………………………………………………….26
2-5-3-کابرد فناوري اطلاعات و ارتباطات در توسعه روستايي ………………………………………………………………………………..27
2-5-3-1-تسهيلات دسترسي …………………………………………………………………………………………………………………………………..27
2-5-3-2-طراحي خدمات اطلاعات ………………………………………………………………………………………………………………………….27
2-5-3-3-طراحي مراکز اطلاع رساني ………………………………………………………………………………………………………………………28
2-5-4-زمينه هاي اطلاع رساني فناوري اطلاعات وارتباطات …………………………………………………………………………………..29
2-5-4-1-تأمين بهداشت عمومي …………………………………………………………………………………………………………………………….29
2-5-4-2-ايجاد فرصتهاي اقتصادي ………………………………………………………………………………………………………………………….29
2-5-4-3-شبکه هاي آموزش و يادگيري …………………………………………………………………………………………………………………30
2-5-4-4-حفاظت محيط زيست ………………………………………………………………………………………………………………………………30
2-5-4-5-توانمند سازي و مشارکت افراد …………………………………………………………………………………………………………………30
2-6-تجارت الکترونيک ………………………………………………………………………………………………………………………………………………31
2-7-تجارت الكترونيكي در برابر تجارت سنتي …………………………………………………………………………………………………………33
2-8-دوران گذار فناوري اطلاعات ايران ………………………………………………………………………………………………………………….34
2-9-فناوري اطلاعات و ارتباطات و روستاهاي ايران ………………………………………………………………………………………………..34
2-9-1–مديريت روستايي و توسعه کشاورزي ،ICT ……………………………………………………………………………………………..35
2-9-2-ترويج کشاورزي و فناوريهاي ارتباطات و اطلاعات ………………………………………………………………………………………36
2-9-2-1-رويکرد هاي برنامه ريزي استراتژيک فناوري اطلاعات ……………………………………………………………………………37
2-10-تاريخچه سرويسهاي اينترنتي و پيدايش آنها …………………………………………………………………………………………………38
2-10-1-کيوسکهاي اينترنت در کشورهند ………………………………………………………………………………………………………………38
2-11-اهداف دفاتر ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..39
2-12-مدل هاي TTF, UTAUT ……………………………………………………………………………………………………………………….40
2-12-1-مدل TTF …………………………………………………………………………………………………………………………………………………40
2-12-2-مدل UTAUT …………………………………………………………………………………………………………………………………………40
2-13-روستاهاي شهر زادهان ……………………………………………………………………………………………………………………………………40
2-14-پيشينه تحقيق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..41
فصل سوم: روش‌ اجراي تحقيق ……………………………………………………………………………………………………48
3-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………49
3-2 روش تحقيق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….49
3-3-مراحل انجام تحقيق …………………………………………………………………………………………………………………………………………..50
3-4.مدل مفهومي تحقيق ………………………………………………………………………………………………………………………………………….51
3-5- معرفي جامعه آماري تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………..51
3-6- روش و ابزار گرد آوري اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………53
3-7- بررسي معيار هاي نكوئي پرسشنامه تحقيق……………………………………………………………………………………………………54
3-8- بررسي پايايي ابزار سنجش……………………………………………………………………………………………………………………………….54
3-9- روش تجزيه و تحليل داده ها…………………………………………………………………………………………………………………………….55
3-10- رگرسيون خطي و چندگانه……………………………………………………………………………………………………………………………56
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها ……………………………………………………………………………………………..58
4-1-مقدمه‏ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………59
4-2- بررسي ويژگيهاي توصيفي متغير هاي کيفي گروه نمونه…………………………………………………………………………………59
4-2-1- اطلاعات مربوط به جنسيت …………………………………………………………………………………………………………………………60
4-2-2- اطلاعات مربوط به سن ………………………………………………………………………………………………………………………………..61
4-2-3- اطلاعات مربوط به جدول تحصيلي ……………………………………………………………………………………………………………..62
4-3- بررسي ويژگيهاي توصيفي متغير هاي کمي گروه نمونه………………………………………………………………………………….63
4-4- تجزيه و تحليل فرضيه هاي پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………64
4-4-1- فرضيه اول……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..69
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات…………………………………………………………………………………………..73
5-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….74
5-2-يافته هاي پژوهش و تحليل نتايج………………………………………………………………………………………………………………………74
5-2-1- فرضيه اول……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..74
5-2-2-فرضيه دوم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..75
5-2-3-فرضيه سوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….75
5-3- خلاصه و نتيجه گيري کلي تحقيق………………………………………………………………………………………………………………….76
5-4- پيشنهادها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….77
5-4-1- پيشنهاداتي مبتني بر يافته هاي تحقيق………………………………………………………………………………………………………78
5-4-2- پيشنهادهاي براي تحقيق هاي آتي……………………………………………………………………………………………………………..79

فهرست جدول ها
عنوان جدول صفحه
جدول شماره (2-1): تحقيقات مرتبط با بررسي عوامل موثر بر توسعه خدمات الکترونيک در ميان کاربران روستايي زاهدان با استفاده از مدلهاي ttf وutaut …………………………………………………………………………………………………………………..45
جدول (3-1)متغير ها و شماره گويه هاي پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………53
جدول (3-2) ضرايب مربوط به آلفاي کرونباخ………………………………………………………………………………………………………….55
جدول (4-1) توزيع فراواني و درصد فراواني جنسيت افرادي که به پرسشنامه پاسخ داده اند………………………………..60
جدول (4-2) توزيع فراواني و درصد فراواني سن افرادي که به پرسشنامه ها پاسخ داده اند…………………………………..61
جدول (4-3)توزيع فراواني و درصد فراواني تحصيلات پاسخ دهندگان که به پرسشنامه ها پاسخ داده اند……………..62
جدول 4-4- آمار توصيفي داده ها (ارقام غير ضريبي به ميليون ريال هستند) مربوط به مولفه هاي TTFوUTAUT ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………63
جدول (4-5) ضريب همبستگي، ضريب عوامل موثر بر توسعه خدمات دولت الکترونيک در ميان کاربران روستايي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..65
جدول (4-6) تحليل واريانس رگرسيون عوامل موثر بر توسعه خدمات دولت الکترونيک در ميان کاربران………………65
جدول ( 4-7) ضرايب معادله رگرسيون عوامل موثر بر توسعه خدمات دولت الکترونيک در ميان کاربران روستايي66
جدول (4-8) ضريب همبستگي ، ضريب تعيين اولويت عوامل موثر بر توسعه خدمات الکترونيک در ميان کاربران روستايي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….67
جدول (4-9) تحليل واريانس رگرسيون اولويت عوامل موثر بر توسعه خدمات دولت الکترونيک در ميان کاربران روستايي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….68
جدول (4-10) ضرايب معادله رگرسيون اولويت عوامل موثر بر توسعه خدمات دولت الکترونيک در ميان کاربران روستايي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….68
جدول 4-11 تست فريد من براي فرضيه دوم……………………………………………………………………………………………………………69
جدول 4-12 ميانگين هريک از شاخص هاي ميزان استفاده کاربران روستايي…………………………………………………………70
جدول (4-13)ضريب همبستگي ، ضريب راهکارهاي توسعه خدمات الکترونيک در ميان کاربران روستايي…………..71
جدول (4-14) تحليل واريانس رگرسيون راهکارهاي توسعه خدمات دولت الکترونيک(تسهيلات،امکانات و برنامه ها) و ميزان استفاده کاربران روستايي……………………………………………………………………………………………………………………………….71
جدول (4-15) ضرايب معادله رگرسيون راهکارهاي توسعه خدمات دولت الکترونيک(تسهيلات ،امکانات و برنامه ها) و ميزان استفاده کاربران روستايي……………………………………………………………………………………………………………………………….72
فهرست نمودار ها
عنوان نمودار صفحه
نمودار (4-1) فراواني و درصد فراواني جنسيت افرادي که به پرسشنامه پاسخ داده اند……………………………………………60
نمودار (4-2) توزيع فراواني و درصد فراواني سن افرادي که به پرسشنامه ها پاسخ داده اند……………………………………62
نمودار(4-3) توزيع فراواني و درصد فراواني تحصيلات افرادي که به پرسشنامه ها پاسخ داده اند……………………………63
نمودار (4-4) آزمون نرمال بودن خطاهاي معادله رگرسيون……………………………………………………………………………………..91
نمودار (4-5)آزمون نرمال بودن خطاهاي معادله رگرسيون……………………………………………………………………………………….91
نمودار (4-6) آزمون نرمال بودن خطاهاي معادله رگرسيون…………………………………………………………………………………….92
فصل اول
كليات تحقيق
1-1.مقدمه
تحولات دهه پاياني سده ي بيستم ميلادي در تاريخ علم و صنعت بي سابقه بود،زيرا دستاوردهاي انقلاب صنعتي و انقلاب الکترونيک با تحولات فناوري اطلاعات به هم آميخت و فناوري ارتباطات و اطلاعات (آي سي تي) را پي ريخت. آي سي تي) محصولي بود که دستاوردها و پيامدهاي آن در ذهن گروهي عظيم از پديدآورندگان آن نمي گنجيد، (آي سي تي )، فناوري نويني است که توانسته است خيلي زود تمامي حصارها، قيدو بندها را گسيخته و مرزهاي جغرافيايي در عرصه هاي مختلف، پنج قاره عالم را درنورديده و بر کليه ابعاد اجتماعي، اقتصادي، سياسي، نظامي و فرهنگي اثر گذارد.. عرصه تأثيرگذاري فناوري هاي ارتباطات و اطلاعات تنها به محيطهاي شهري منحصر و محدود نميشود و دامنه آن حتي دور دستترين مناطق روستايي را در برميگيرد و ميتواند نقش موثري در فرآيند توسعه روستايي ايفا کند. مدل سازمان ملل، فرآيند توسعه فنآوري اطلاعات و ارتباطات در مناطق روستايي داراي پنج مرحله اصلي پيدايش، ارتقاء، تعامل، تراکنش و يکپارچگي است. ايران از سال 1382 اولين مرحله در فرآيند توسعه اين فنآوري را براي جوامع روستايي آغاز کرد.در حال حاضر مراحل پنجگانه، انجام شده و وقت آن رسيده است تا عوامل مؤثر در پذيرش و بکارگيري فنآوري اطلاعات و ارتباطات
در بين روستائيان مورد ارزيابي قرار گيرند. ھمين امر ضرورت و اھميت اين پژوھش را روشن مي سازد . افزايش دسترسي به فناوري مي تواند يك عامل حياتي در رشد اقتصادي مناطق روستايي باشد. اما در عين حال براي تحقق، نيازمند همكاري توامان دولت، بخش خصوصي، و صنعت است. بررسي و نگاهي به فعاليت هاي ساير كشور ها در اين راستا و استفاده از تجربيات آنها نيز مي تواند در صورت بومي شدن با شرايط كشور، در حركت ما به اين سمت ياري رسان باشد (بهراميان، 1386 ).
1-2.بيان مسئله
امروزه استفاده از ابزارها و فن آوري هاي روز دنيا باعث مي گردد که در امر تجارت بهبود و پيشرفت بهتر و بيشتري نسبت به روش انجام آن د ر گذشته ايجاد شود . يکي از اين ابزارها ، ابزارهاي الکترونيکي است . با استفاده از ابزارهاي الکترونيکي فواصل کوتاه گرديده ، ارتباطات سريع تر ، مثمر ثمرتر و همگاني تر شده است .جامعه اطلاعاتي در جهان در حال شکل گيري است و شهرها و روستاهاي الکترونيکي که زيرمجموعه تفکر جامعه اطلاعاتي مي باشند در سالهاي اخير در دنيا مطرح شده اند . کشور ايران همگام با بسياري از شورهاي پيشرو جهان نسبت به توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات روستايي اقدام کرده است و تلاش مي کند با استفاده از اين فناوري خدمات دولتي را به دورترين نقاط کشور منتقل نمايد . در اين راستا اقدامات متعددي انجام گرفته است که از مهمترين آنها مي توان به اجراي پروژه تجهيز ده هزار روستاي کشور به دفاتر فناوري اطلاعات و ارتباطات روستايي اشاره نمود .در ايران با حمايت تام شرکت مخابرات ايران، بيش از 8500 دفتر خدمات ارتباطي در روستاهاي كشور راه اندازي شده است، كه اميد است با مشاركت و مساعدت ساير وزارتخانه ها و سازمانها و نهادهاي مرتبط اين روند تقويت يافته و در انتهاي برنامه پنج ساله چهارم به 10000 دفترداشته باشيم .روستائيان همواره يکي از مصرف کنندگان اصلي توليدات شهري بوده‌اند که براي رفع مايحتاج خود مرتباً به شهرهاي اطراف خود رفت و آمد داشته و دارند.يکي از وظايف مهم سازمانها در پياده سازي دولت الکترونيک آن است که بتواند سرويسها و خدمات خود را بگونه‌اي طراحي نمايد که روستائيان نيز بتوانند از آن سرويسها بهرمند شوند و نيازي به حضور فيزيکي آنها در شهرها کمتر باشد. افزايش دسترسي به فناوري مي تواند يك عامل حياتي در رشد اقتصادي مناطق روستايي باشد. اما در عين حال براي تحقق، نيازمند همكاري توامان دولت، بخش خصوصي، و صنعت است. بررسي و نگاهي به فعاليت هاي ساير كشور ها در اين راستا و استفاده از تجربيات آنها نيز مي تواند در صورت بومي شدن با شرايط كشور، در حركت ما به اين سمت ياري رسان باشد در ايران بحث توسعه دفاتر خدمات الکترونيک(ICT) روستايي به عنوان پيشخوان دولت توسعه يافته است و قرار است تا پايان برنامه توسعه چهارم ده هزار روستاي کشور به اين دفاتر مجهز شود. از آنجا كه تجربه توسعه خدمات الكترونيكي از طريق دفاتر ICT روستايي براي اولين بار در كشور انجام شده است، نيازمند تحقيقات مختلف براي شناسايي و بكارگيري درست كاربردهاي مرتبط با روستا مي‌باشد. اين دفاتر اگرچه به لحاظ فيزيكي برپا شده ولي هنوز خدمات مورد نياز روستائيان را بصورت كامل تامين نكرده است. از جمله چالشهاي شناسائي شده عدم موفقيت كامل اين پروژه ملي به نبود سرويسها و خدمات برخط دستگاههاي دولتي مرتبط با روستا مي‌باشد. نبود كاربردهاي متنوع برخط ديگر كه مي‌توانند از طريق دولت الكترونيكي و پيشخوان دولت ارائه شوند مشكل ديگر اين دفاتر مي‌باشند. تجزيه و تحليل اقدامات انجام شده و كاربردهاي عملياتي خوبي كه هم اكنون از طريق اين دفاتر به مرحله بهره‌برداري رسيده است . )گرانمايه پور، 1385)
در پارادايم هاي فکري و رويکرد هاي نوين توسعه روستايي، بهره گيري از دانش و اطلاعات و به تبع آن ابزارها و تکنولوژيهاي انتقال و تبادل آن، حائز اهميت و جايگاه ويژه اي است. بر همين اساس، در راهبردهاي توسعه پايدار، جامعه محور و يکپارچه روستايي، بهره گيري از ساختارها و برنامه هاي مرتبط با معماري اطلاعات و مديريت دانش که امروزه در شکل نوين آن در بسترهاي تکنولوژي اطلاعات و ارتباطات قابل انجام است، از اولويت بالايي برخوردار بوده و براحتي مي توان کارکردهاي گوناگون توسعه را در ارتباطي تنگاتنگ و هم افزا با کارکردهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات ارزيابي نمود. فناوري اطلاعات و ارتباطات مجموعه‌اي در هم تنيده از اجزاء مرتبط با يکديگر، شامل زيرساختها و فناوريهاي ارتباطي و اطلاعاتي، كاربردها، خدمات، نيروي انساني و نيز ساختارها و سازمانهاي متولي است كه در ارتباط با نظام اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي و جغرافيايي يک کشور فعاليت مي‌نمايند. در نظام مرتبط با خدمات الکترونيک روستايي، چنين مجموعه‌اي مي‌بايست تمركز بر محيط‌هاي روستايي نموده و در تعامل با سطوح توسعه، ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي باشد. لذا، خدمات الکترونيک روستايي، مقوله اي پيچيده بوده و توسعه آن مستلزم تعامل همزمان ابعاد سه گانة فناوري، خدمات و آگاه سازي (شروط لازم) با در نظر گيري نوعي نظام پشتيباني سازماني، نيروي انساني، برنامه‌اي و همانند آن (شرط كافي) مي باشد.يکي از ابزارهاي لازم براي راهگشايي و استفاده از قابليتهاي خدمات الکترونيک روستايي، شناسايي و تحليل دقيق ابعاد مختلف خاصه بررسي نقاط قوت و ضعف و نيز فرصت ها و تهديدهاي مطرح مي باشد.( ازکيا و غفاري، 1383 (
.لذا توسعه خدمات الکترونيک در روستا ها امري ضروري و مهم تلقي ميگردد .بنابراين سوال اصلي تحقيق عبارت است از:
عوامل موثربر توسعه خدمات الکترونيک در ميان کاربران روستايي کدامند؟
1-3.اهميت وضرورت موضوع تحقيق
با توجه به اينکه افزايش جمعيت وبيکاري و فقر در حوزه روستايي، مهاجرت روزافزون روستاييان به سوي شهرهاي بزرگ و …. از جمله دلايلي هستند که ضرورت و اهميت توسعه پايدار روستايي را نمايان مي سازد.که مطالعات انجام شده درباره خدمات الکترونيک روستايي (ICT)چند سالي است كه در دنيا مطرح شده است ودر كشور ما نيز از سال 1382 به بعد كتاب ها، مقالات و رساله هاي دانشگاهي به طور مستقيم وغير مستقيم در اين مورد به تحقيق پرداخته اند كه مي توان به مواردي از آن ها اشاره كرد:بنابراين توسعه خدمات الکترونيک و گرايش و ايجاد انگيزه و افزايش جذب روستاييان به استفاده از خدمات الکترونيک در دسترس يک ضرورت مهم و کاربردي تلقي گرديده که با ايجاد بستر مناسب واين امر امکان پذير خواهد گرديد.
علي اكبر جلالي در كتابي تحت عنوان “يك سال تلاش در توسعه فناوري اطلاعات” نتيجه تلاش ها و فعاليت هاي انجام شده در راستاي تحقق فناوري اطلاعات و گسترش آن درايران را بيان نموده و مشكلات پيش روي در اين زمينه را برشمرده است (جلالي، 1381) .
-جلالي، روحاني و زارع در كتاب ” روستاهاي الكترونيكي ” به طور مستقيم اثر فناوري اطلاعات و ارتباطات در روستاها را بررسي كرده اند و ضمن بيان ضرورت استفاده ازفناوري اطلاعات و ارتباطات در روستاها و بيان نمونه هاي موفّق جهاني آن به بررسي دستاوردهاي اجتماعي و اقتصادي اين پديده در روستاها پرداخته اند. ضمناً اين كتاب در حال حاضر تنها كتاب فارسي در زمينه ICT روستايي است (جلالي، روحاني و زارع، (1385 .
-رضواني در كتاب ” مقدمه اي بر برنامه ريزي توسعه روستايي در ايران ” توجه بهخدمات الترونيک را از اولويت هاي اساسي در فرايند برنامه ريزي توسعه روستايي كشور دانسته و از آن به عنوان ابزاري ضروري جهت رشد و توسعه روستايي ياد كرده است و به كاربردهاي متنوع و گسترده ICT و ITدر نواحي روستايي اشاره نموده است (رضواني، 1387 ) .
-يافته هاي پژوهشي الهامي با عنوان ” بررسي زمينه هاي گسترش ICT در توسعه روستايي در دهستان دابوي شمالي محمودآباد” نشان مي دهد كه موانع مديريتي، فني، فرهنگي – اجتماعي از محدوديت هاي عمده گسترش خدمات الترونيک در اين منطقه محسوب مي شود (الهامي،.1385)
-نوري در پژوهشي با عنوان “تحليل زمينه هاي گسترش هاي فناوري جديد اطلاعاتي و ارتباطي در توسعه روستايي” به اين نتيجه رسيده است كه جهت دستيابي به آثار مثبت فناوري اطلاعات و ارتباطات ضروري است بستر مناسب براي گسترش كاربرد اين فناوري در ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعي، كالبدي، سياسي و محيطي در همه سطوح اعم از ملّي،منطقه اي و محلّي فراهم شود (نوري، 1385) .
-در سال 1382 اولين همايش توسط “كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات در روستا” پژوهشكده الكترونيك دانشگاه علم و صنعت ايران برگزار گرديد كه در مجموعه مقالات ارائه شده در اين همايش، ابعاد متفاوت كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات در مناطق روستايي مورد بحث قرار گرفته است.
-در سال” 1384 همايش كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات در توسعه محلّي ” در روستاي قرن آباد از توابع استان گلستان اولين مركز ICTروستايي كشور برگزار شد و در آن گسترش كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات در توسعه روستايي مورد بررسي قرار گرفت.
– يافته هاي هدايتي مقدّم در پايان نامه كارشناسي ارشد خود با عنوان “ارزيابي نقش دفاتر ICTروستايي در ارائه خدمات به نواحي روستايي استان اصفهان: مطالعه موردي روستاهاي سين، مديسه، مهرگان و كبوترآباد ” نشان مي دهد كه دستاوردهاي اقتصادي دفاتر ICT بيشتر از دستاوردهاي اجتماعي و فرهنگي است و علي¬رغم توانمندي هاي بالاي دفاتر در ارائه خدمات، فعاليت اين دفاتر عمدتاً به خدمات پستي و پست بانك محدود مي باشد (هدايتي مقدم، 1387) .
-بدرقه در كتاب خود تحت عنوان” استراتژي هاي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات”ICT به كليات و مفاهيم ICT و كاربردهاي مختلف اين فناوري پرداخته و همچنين به روستاي الكترونيكي اشاره و كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات در روستا را در فصل هشتم كتاب توضيح داده است (بدرقه، 1385)
ثرين- پذيرش آي سي تي در بين نوجوانان نروژي را بررسي كرده و با تمركز بررفتار و توان پذيرش آي سي تي بر مبناي دو فرضية اساسي، عوامل مؤثر بر پذيرش اين فناوريها را تقسيم بندي كرده است . بر اساس نخستين فرضية او مبني بر وجود رابطه بين آي سي تي و كاربران براي پذيرش اين فناوري ها، عوامل مؤثر بر پذيرش عبارت اند:از ويژگي هاي آي سي تي، ويژگي هاي كاربر، و ويژگي هاي مربوط به ارتباط بين آي سي تي و كاربر . در فرضية دوم، وجود احساس نياز به آي سي تي و وجود امكانات براي پذيرش آن دو شرط اساسي پذيرش برشمرده شده اند.
1-4.اهداف تحقيق
با توجه به موضوع پژوهش حاضر که به بررسي عوامل موثر بر توسعه خدمات الکترونيک در ميان کاربران روستايي زاهدان با استفاده از مدلهاي ttf وutaut مي پردازد، اهداف زير مد نظر است : که
-اهداف کلي اين تحقيق بررسي عوامل موثر بر توسعه خدمات الکترونيک در ميان کاربران روستايي زاهدان با استفاده از مدلهاي ttf وutaut مي باشد.
اهداف فرعي :محقق با توجه به کمبود تحقيقات موجود در اين زمينه و همچنين به علت اهميت خدمات الکترونيک در ميان کاربران روستاي و افزايش فهم استفاده کنندگان از علم الکترونيک و ميزان توسعه اين علم جهت انجام امور در مناطق روستايي بدين نتيجه رسيده است که انجام اين تحقيق اهميت و ضرورت اجتناب ناپذير دارد.که اين اهداف فرعي پژوهش شامل :
الف-تاثير عوامل توسعه خدمات دولت الکترونيک در ميان کاربران روستايي
ب-تاثير اولويت عوامل اثر گذار برتوسعه خدمات الکترونيک و ارتباط ان با ميزان استفاده کاربران روستايي
ج-بررسي راهکارهاي توسعه خدمات الکترونيک و ميزان استفاده از آن در ميان کاربران روستايي مي باشد.
1-5.چارچوب نظري تحقيق
چارچوب نظري الگويي است که محقق بر اساس آن درباره روابط بين عواملي که در ايجاد مسئله، مهم تشخيص داده شده اند، نظريه پردازي مي کند. اين نظريه مي تواند ضرورتاً سخن پژوهشگر نباشد و بطور منطقي از نتايج قبلي پيرامون مسئله نشأت گيرد. به طور خلاصه چارچوب نظري به رابطه بين متغيرهايي مانند متغيرهاي مستقل، وابسته، مداخله گر و تعديل گر که تصور مي شود در دگرگوني شرايط مورد بررسي نقش دارند، مي پردازد. ايجاد چنين چارچوب نظري در برقراري و ساخت فرضيه ها، آزمون ها و همچنين تکميل درک پژوهشگر کمک مي کند. (خاکي، 1387، 30).1
تمامي مطالب ياد شده در بالارا مي توان در سوال هاي اصلي تحقيق تلخيص كرد .

1-6.سؤالات تحقيق
سوال اول- عوامل موثر بر توسعه خدمات دولت الکترونيک در ميان کاربران روستايي کدامند ؟
سوال دوم-اولويت عوامل موثر بر توسعه خدمات دولت الکترونيک در ميان کاربران روستايي چگونه است ؟
سوال سوم- راهکارهاي توسعه خدمات دولت الکترونيک در ميان کاربران روستايي چيست؟

1-7.قلمرو مطالعاتي تحقيق
الف- قلمرو موضوعي
قلمرو موضوعي در حوزه مديريت و فناوري اطلاعات و ارتباطات مي باشد..
قلمرو مکاني
دراين تحقيق جامعه آماري نمونه ايي از افراد ساکن روستاهاي زاهدان که از خدمات الکترونيک استفاده مي کنند و بصورت نمونه تعداد 105نفر مي باشند.
قلمرو زماني تحقيق
قلمرو زماني در اين تحقيق بازه سالهاي ابتداي ديماه سال 1391 تا پايان ديماه سال 1392 مي باشد.
1-8.تعاريف مفاهيم و واژه هاي تحقيق
توسعه خدمات الکترونيک: در تعريف آکادميک‌ تر، اين “خدمات الکترونيک” مجموعه خدماتي هستند که با بهره‌گيري از فناوري اطلاعات و ارتباطات، درجهت راهبردهاي دستيابي به توسعه پايدار و ارتقا سطح کيفيت زندگي بشر در تمام زمينه‌ها، به کارگرفته مي‌شوند. شناخت اين مفاهيم به ما کمک مي‌کند که تعاملات جديد دنياي رسانه را حل کنيم. شکي نيست که مجموعه‌اي از مفاهيم و اصطلاحات جديد وارد حوزه رسانه شده‌اند که شالوده روابط، موضوعات و رويکردهاي ژورناليستي را تحت تاثير قرار مي‌دهند. (فاضلي،1386)
کاربران روستايي:افرادي که در يک محل با تعدادي محدود در نقطه ايي مشخص زندگي و جهت ارتباطات روزمره الکترونيکي در مکاني خاص که بعنوان دفاتر خدمات الکترونيکي تعرف مي شود، از خدمات اينترنتي استفاده مي نمايند.(بهراميان،1386)

فصل دوم
مروري بر ادبيات تحقيق
در اين فصل ابتدا به بررسي ادبيات فناوري اطلاعات ايران،خدمات الكترونيكي ،مدلهاي خدمات الكترونيكي،مدلهاي اطلاع رساني،تجارت الكترونيك،مديريت روستايي و توسعه كشاورزي، تاريخچه سرويسهاي اينترنتي،مدلهاي ttfوutautودر ژايان به پيشينه تحقيقات داخلي و خارجي پرداخته شده است.
2-1-مقدمه
توسعه روستايي بطور مشخص يکي از وجوه مهم فعاليت هاي توسعه در سراسر جهان است . افز ايش توان وآمادگي مد يران و دست اندرکاران بخش روستا يي بر اي درک پيچيدگي ها ي فزاينده و ارائه راه حل ها ي راهبردي نيازمند اطلاعا ت با يسته و مفيد، بمنظور گز ينش و اجرا ي بهتر پروژه ها، طرح ها و سياست ها ي توسعه روستايي مي باشد . فناوري اطلاعات و ارتباطات مي تواند يک فرصت طلا يي برا ي مد يران روستا يي بمنظورکسب آمادگي و پاسخگويي به چالش ها و تنگناهاي روستايي فراهم آورد.با آنکه سکونتگاههاي روستايي سهم عمده اي از جمعيت و منابع اقتصادي کشور را در خود دارند، ولي کمتر به نيازها و خواسته هاي ساکنان اين سکونت گاههاي کوچک اما مؤثر در توليد اقتصادي توجه شده است .اطلاعات در عرصه کشاورزي و توسعه روستايي نه تنها به عنوان يکي از اصل ي ترين نهاده ها و سرمايه ها تلقي و اثربخشي ديگر منابع توليد و توسعه نيز به شمار مي آيد . فناوري اطلاعات مهمترين ابزار استراتژيک براي مديريت صحيح جامعه معاصر به شمار مي آيد که با سرعت چشم گيري نيز در حال توسعه است. اين که در برنامه دولت 10000 روستا براي راه اندازي دفاتر فنآوري اطلاعات و ارتباطات در نظر گرفته شده و تاکنون بيش از 6000 دفتر آن به بهره برداري رسيده است . فرآيند توسعه فنآوري اطلاعات و ارتباطات در مناطق روستايي داراي پنج مرحله اصلي پيدايش، ارتقاء،تعامل، تراکنش و يکپارچگي است. ايران از سال 1382 اولين مرحله در فرآيند توسعه اين فنآوري را براي جوامع روستايي آغاز کرد.در حال حاضر مراحل پنجگانه، انجام شده و وقت آن رسيده است تا عوامل مؤثر در پذيرش و بکارگيري فنآوري اطلاعات و ارتباطات در بين روستائيان مورد ارزيابي قرار گيرند. همين امر ضرورت و اهميت اين پژوهش را روشن مي سازد .(الهامي،1385)
اکنون که پس از چند دهه، مديريت روستايي در قالب تشکيل شوراهاي اسلامي روستا و نهاد و دهياري عملي شده، به نظر مي رسد آموزش و اطلا ع رساني به شوراهاي روستايي و دهياران، براي توسعه روستايي ضرورتي اجتناب ناپذير است . علاوه بر آن به دليل نوپايي نهاد مديريت روستا همکاري و همفکري مجموعه استاندار ي ها شرطي اساسي براي موفقيت آنها است.رضواني،1387)
2-2.فناوري اطلا عات ايران در سال هاي اخير
براي اشاعه يک نوآوري (فنآوري اطلاعات و ارتباطات روستايي) و رسيدن به مرحله پذيرش و بکارگيري آن، پنج مرحله آگاهي، انگيزش، تصميم، اجرا و پذيرش بايد توسط افراد (روستائيان) در طول يک دوره زماني معين طي شود تا در نهايت منجر به اشاعه آن نوآوري شود. (بهراميان، 1386 ). در نظريه دانيل لرنر آمده است که تجدد و نوگرايي از راه سه متغير گسترش سواد، دسترسي به وسايل ارتباط جمعي و افزايش ميزان .( مشارکت سياسي و اقتصادي لازمه دگرگوني است (گرانمايه پور، 1385)
بنابر نظريه رابرت چمبرز1 توسعه روستايي در هر زمينه اي از جمله فنآوري اطلاعات بايد مبتني بر برنامه ريزي استراتژيک باشد يعني ساخت آينده دلخواه با درک و ترسيم چشم انداز مطلوب و تعيين چگونگي راه رسيدن به آن مدنظر قرار گيرد. (ازکيا و غفاري، 1383 )،
در رابطه با نظريه مقاومت فرهنگي در مقابل فنآوري و نوآوري ها، نظريه واگو، هر چيز تازه اي با مقاومت ومخالفت مواجه مي شود ولي در مورد فنآوري اطلاعات و ارتباطات، تغييرات آن قدر سريع بوده که کامپيوتر، ماهواره و … حتي در جامعه روستايي هم با مقاومت (مانند فنآوري هاي قبلي) روبرو نشده است و روستائيان درک کرده اند که اين فنآوري توأم با منافع اجتماعي براي آن هاست (فاضلي، 1386)
2-3. خدمات الكترونيكي
بهترين خدمات الکترونيکي به عنوان هدف رويكرد الکترونيک:
هدف اصلي از رويكردهاي موفق خدمات الکترونيکي در سراسر جهان در واقع ارايه خدمات بهتر دولت به کاربر است. به‌عبارتي ارايه خدمات به مشتريان دولت در اولويت است.
خدمات ارايه‌شده توسط دولت را مي‌توان به سه گروه زير تقسيم كرد:
خدمات دولت به شهروند يا خدمات‌G2C : خدمات ارايه‌شده به افراد (از جمله مهاجران)، براي مثال، خدمات اشتغال، اخذ پذيرش دانشگاه و اجازه اقامت
خدمات دولت به کسب‌و‌کار يا‌G2B : خدمات ارايه‌شده به کسب‌وکار، به‌عنوان مثال، ثبت‌نام تجاري، پروانه کار و مجوز رستوران
خدمات دولت به دولت يا خدمات G2G: خدمات ارايه‌شده به سازمان‌هاي دولتي، از جمله سفارشات پرداخت و ارتقاي خدمات کارکنان دولت. اين خدمات از دو مورد قبلي متفاوت است؛ زيرا براي کاربران نهايي نيست، اما به‌طور کلي عملکرد دولت را بهتر مي‌كند.
مدل‌هاي مختلف پياده‌سازي خدمات الکترونيک :
ارايه خدمات بهتر به کاربر، از جنبه‌هاي مختلف ارزيابي مي‌شود و داراي درجه‌بندي مختلفي در سراسر جهان است كه با چهار نوع مختلف از مدل‌هاي خدمات الکترونيک مطابقت دارد.(هدايتي مقدم،1387)
2-3-1.مدل ارتباط برقرار کردن
– شرح: اين مدل در حال حاضر توسط بسياري از دولت‌ها در سراسر جهان استفاده مي‌شود و تنها اطلاعات مربوط به خدمات دولتي به کاربر ارايه مي‌شود .
– کانال‌ها: در واقع کاربر مي‌تواند به اين اطلاعات از طريق کانال‌هاي مختلف مانند اينترنت پورتال، IVRs‌ها و گوشي‌هاي تلفن همراه (SMSS) دسترسي داشته باشد و شرح اينکه کدام کانال مناسب‌تر است و از خدمات متفاوت استفاده مي‌کند . با توجه به موارد خاصي از پورتال اينترنت، معمولا اطلاعات از طريق پورتال دولت مرکزي در دسترس است، اما امكان دارد وب‌سايت‌هاي مختلف سازمان‌هاي دولتي کمتر کاربرپسند باشند.
پيچيدگي/ شرايط‌: از آنجايي که اين مدل فقط اطلاعات را يک‌طرفه نمايش مي‌دهد، درجه پيچيدگي آن کم است.(احمدي،1382)
2-3-2.مدل فعال‌کردن ‌
توضيحات: اين مدل، علاوه بر ارايه اطلاعات در مورد خدمات مورد نياز كاربران، برخي از خدمات را که تنها از طريق يک سازمان دولتي ارايه مي‌شود به‌صورت الكترونيكي مديريت مي‌شود و تراكنش كاملي از خدمات به‌صورت الکترونيکي به کاربران ارايه مي‌شود.
کانال‌ها: شامل کانال‌هاي مختلف مورد دسترس بوده و انتخاب کانال وابسته به خدمات الکترونيکي است. با توجه به پورتال اينترنت، معمولا خدمات از طريق پورتال اداره خدمات تحويل داده مي‌شود، اما مي‌تواند براي کاربر از طريق پورتال دولتي مرکزي در دسترس‌تر و راحت‌تر باشد.
پيچيدگي‌ / مورد نياز: از آنجا که اين مدل ممکن است تعامل الکترونيکي دوطرفه‌اي بين دولت و کاربر داشته باشد که شامل مسائل امنيتي وشناسايي است، داراي پيچيدگي بيشتر بوده و به يک توانايي بيشتري براي تغيير داخلي نياز دارد.(اربابيان،1382)
2-3-3.مدل ادغام
توضيحات: در اين مدل، خدمات يا گروه خدمات، معمولا شامل بيش از يک سازمان دولتي بوده و در سراسر سازمان‌هاي درگير يکپارچه است.
کانال‌ها: شامل کانال‌هاي مختلف بوده و انتخاب کانال‌ها به نوع خدمات وابسته است. با توجه به پورتال اينترنت، خدمات مي‌تواند از طريق پورتال دولت مرکزي يا از طريق پورتال‌هاي مختلف سازمان‌هاي دولتي ارايه شود.
پيچيدگي/ مورد نياز: از آنجايي که اين مدل در سراسر خدمات سازمان‌هاي دولتي مختلف، ادغام شده پيچيدگي آن بسيار بالا است و نياز به توانايي تغيير نه‌تنها در داخل يک سازمان، بلکه در هماهنگي با ساير سازمان‌هاي دولتي دارد و همچنين به استانداردسازي، يکپارچه‌سازي و اشتراک‌گذاري داده‌ها نياز دارد.(پهلوانيان،1384)
2-3-4.مدل رشد
توضيحات: در اين مدل، خدمات دولتي با خدمات بخش خصوصي و ترکيبي از هر دو به کاربر ارايه مي‌شود.


دیدگاهتان را بنویسید