3-1اهداف تحقيق4
4-1فرضيه هاي تحقيق5
5-1جامعه آماري و حجم آن5
6-1بر آورد حجم نمونه6
7-1روش گرد آوري اطلاعات6
8-1روش تجزيه و تحليل اطلاعات6
9-1مفاهيم و واژگان تحقيق8
1-9-1ميانگين متحرک:8
2-9-1انديکاتور8
3-9-1شاخص قدرت اندازه حرکت9
4-9-1 نقاط بايست و برگرد هندسي9
فصل دوم: پيشينه تحقيق10
1-2مقدمه11
2-2مباني نظري تحقيق12
1-2-2روش پرتفوليو12
2-2-2تحليل بنيادي14
1-2-2-2بررسي و تحليل اوضاع اقتصادي کشور:15
2-2-2-2تجزيه و تحليل صنعت:15
3-2-2-2تجزيه و تحليل شرکت:16
4-2-2-2ارزشيابي قيمت سهام:16
3-2-2تحليل تکنيکال16
3-2استراتژي هاي سرمايه گذاري18
1-3-2استراتژي هاي سرمايه گذاري بنيادي19
1-1-3-2استراتژي شتاب19
2-1-3-2استراتژي معکوس20
3-1-3-2اقلام تعهدي21
4-1-3-2سهام رشدي و سهام ارزشي22
2-3-2استراتژي هاي سرمايه گذاري تکنيکي25
1-2-3-2استراتژي ميانگين متحرک25
1-1-2-3-2ميانگين متحرک ساده:26
2-1-2-3-2ميانگين متحرک موزون26
3-1-2-3-2ميانگين متحرک نمايي27
4-1-2-3-2ميانگين متحرک مثلثي29
5-1-2-3-2ميانگين متحرک متغير29
4-2روش هاي معاملاتي مورد استفاده مبتني بر ميانگين متحرک31
1-4-2رابطه ميانگين متحرک با قيمت31
2-4-2رابطه ميانگين متحرک کوتاه مدت و ميانگين متحرک بلند مدت32
5-2ميانگين متحرک همگرا – واگرا(MACD)32
6-2شاخص قدرت اندازه حرکت(RSI)33
7-2استراتژي هاي سرمايه گذاري ترکيبي بنيادي و تکنيکال36
8-2تحقيقات خارج از کشور41
1-8-2تحقيق الکساندر41
2-8-2تحقيق فاما و بلوم42
3-8-2تحقيق ون هورن و پارکر42
4-8-2تحقيق جيمز42
5-8-2تحقيق جنسن و بنينگتون43
6-8-2تحقيق بروک و همکاران44
7-8-2تحقيق بلوم و همکاران46
تحقيق بسمبيندر و چان46
9-8-2تحقيق هادسون و همکاران47
10-8-2تحقيق ميلز47
11-8-2تحقيق جينکاي48
12-8-2تحقيق ايساکو و هاليستين48
13-8-2تحقيق وايت و همکاران48
14-8-2تحقيق رانتر و ليل49
15-8-2تحقيق وانگ و همکاران49
16-8-2تحقيق گوناسکريج و پاور50
17-8-2سوک جون لي و همکاران50
18-8-2شين يون وانگ و همکاران51
19-8-2کوکوهان چن و همکاران51
20-8-2هارن و پاولو51
9-2تحقيقات در داخل کشور51
فصل سوم: روش انجام تحقيق54
1-3مقدمه55
2-3روش تحقيق55
3-3جامعه آماري و حجم آن56
4-3بر آورد حجم نمونه و روش نمونه گيري ( در صورت نمونه گيري ) :56
5-3فرضيه تحقيق58
6-3فرضيه هاي تحقيق58
7-3روش گرد آوري اطلاعات59
8-3روش تجزيه و تحليل اطلاعات :59
9-3تعريف مفاهيم و واژگان61
1-9-3انديکاتور61
2-9-3ميانگين هاي متحرک:(نرم افزار رهاورد نوين3)63
5-9-3نقاط بايست و برگرد هندسي67
10-3استراتژي‌هاي تکنيکال مورد استفاده68
11-3اطلاعات لازم براي محاسبات فرضيه هاي تحقيق71
الف) قيمت سهام شرکتها:71
ب)مجامع عادي:71
ج) مجامع فوق العاده:71
12-3محاسبه نرخ بازدهي سهام در روش خريد و نگهداري72
13-3اطلاعات لازم جهت تجزيه و تحليل فرضيه ها72

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

1-13-3آزمون آماريt73
2-13-3آزمون ويل کاکسون73
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها75
1-4مقدمه76
2-4جمع آوري داده ها و محاسبه متغيرهاي تحقيق76
3-4مفروضات محاسبات متغيرهاي تحقيق77
4-4آزمون آماري89
1-4-4فرضيه اول89
1-1-4-4سالانه89
2-1-4-4دوساله و سه ساله91
2-4-4فرضيه دوم94
1-2-4-4سالانه94
2-2-4-4دوساله و سه ساله96
3-4-4فرضيه سوم98
1-3-4-4سالانه98
2-3-4-4دوساله و سه ساله100
فصل پنجم: جمع بندي،نتيجه گيري و تفسير104
1-5مقدمه105
2-5خلاصه تحقيق105
3-5نتيجه گيري106
4-5پيشنهادات علمي109
1-4-5پيشنهادات مبتني بر نتايج تحقيق109
منابع112
منابع فارسي112
منابع خارجي115
فهرست جدول ها

عنوانصفحهجدول 1-1:محاسبه ميانگين متحرک موزون27
جدول3-1:شرکت هاي مورد بررسي57
جدول4-1:خلاصه ميانگين بازدهي استراتژي هاي تکنيکال مورد بررسي و روش خريد و نگهداري78
جدول4-2:نتايج حاصل از آزمون شاپيرو-ويلک براي روش EMA81
جدول ‏4-3:نتايج حاصل از آزمون شاپيرو-ويلک براي روش RSI82
جدول4-4:نتايج حاصل از آزمون شاپيرو-ويلک براي روشRSI&EMA84
جدول 4‏-5:نتايج حاصل از آزمون شاپيرو-ويلک براي روش خريد و نگهداري85
جدول4-6: نتايج حاصل از آزمون شاپيرو-ويلک براي تمامي روش هاي مورد آزمون و قابل مقايسه با روش خريد و نگهداري85
جدول4-7:نتايج حاصل از آزمون کلموگروف-اسميرنوف براي تمامي روش ها با يکديگر در دوره هاي دوساله و سه ساله86
جدول4-8: بازده مقايسه اي شرکت سرمايه گذاري ملت87
جدول4-9: آزمون مجدد شاپيرو-ويلک براي سال 1390بعد حذف شرکت سرمايه گذاري ملت88
جدول4-10: نتايج آزمون T-همبسته براي روش ميانگين متحرک(فرضيه اول)89
جدول4-11: آزمون Tهمبسته براي داده هاي دوساله روش EMA92
جدول4-12:نتايج آزمون ويلکاکسون براي داده هاي غير نرمال روش EMA93
جدول ‏4-13:آزمون Tهمبسته براي داده هاي روش RSI94
جدول4-14:آزمون Tهمبسته براي داده هاي دو ساله استراتژيRSI96
جدول4-15:آزمون ويل کاکسون براي داده هاي غير نرمال روش RSI97
جدول4-16:آزمون Tهمبسته براي روش ترکيبيRSI&EMA99
جدول4-17:آزمون Tهمبسته براي داده هاي دو ساله استراتژي101
جدول4-18:آزمون ويل کاکسون براي داده هاي غير نرمال استراتژي ترکيبيRSI&EMA102
فهرست شکل ها

عنوانصفحهشکل1-1: رابطه ميانگين متحرک با قيمت31
شکل1-2: رابطه ميانگين متحرک کوتاه مدت و بلند مدت32
شکل1-3:ميانگين متحرک همگرا-واگرا(MACD)33
شکل1-4:واگرايي شاخص قدرت اندازه حرکت(RSI) با قيمت34
شکل1-5: موقعيت هاي خريد و فروش شاخص قدرت اندازه حرکت34
شکل1-6: نحوه تحليل ترکيبي شاخص قدرت اندازه حرکت و ميانگين متحرک35
شکل1-7:موقعيت هاي خريد و فروش روش ترکيبي ميانگين مترحک و شاخص قدرت اندازه حرکت36
شکل3‏-1:سيگنال هاي استراتژي تکنيکال فرضيه اول69
شکل3-2:سيگنال هاي استراتژي تکنيکال فرضيه دوم70
شکل3-3:سيگنال هاي تکنيکال فرضيه سوم71
فصل اول:
کليات تحقيق
1-1مقدمه
سرمايه گذاران و مديران سرمايه گذاري در زمان انتخاب و خريد سهام شرکت ها، با فرايند تصميم گيري روبرو هستند. آنها در اين فرايند به دنبال انتخاب سهامي هستند که حداکثر منافع را داشته باشد. اصولا سرمايه گذار در زمان خريد سهام علاوه بر ريسک به دو عامل توجه دارد:
الف) سود حاصله طي دوره اي که آن سهم را در اختيار دارد(بازده سالانه)؛
ب) ارزش فروش سهم در دوره هاي آتي ( ارزش آتي دارايي).
اين دو عامل فوق در معيار بازدهي نهفته است که از طريق محاسبه مقدار آن طي دوره سرمايه گذاري منافع حاصله قابل اندازه گيري است. در صورتي که سرمايه گذار بتواند سهامي را انتخاب نمايد که دو ارزش فوق الذکر را با توجه به ريسک قابل قبول ، حداکثر نمايد، انتخاب و تصميم او بهينه خواهد بود که اين موضوع هدف اصلي بحث تحليل سهام مي باشد(ستايش و همکاران 1388)
درفرايند سرمايه گذاري، موفقيت و کسب سود بدون تجزيه و تحليل صحيح و داشتن آشنايي از شرايط سهام و بازار امکان پذير نمي باشد لذا هر سرمايه گذار مي بايست پس از بررسي و تجزيه و تحليل سهام اقدام به خريد و فروش آن نمايد. بطور کلي سه نوع تجزيه و تحليل بنيادي، تکنيکي و تئوري هاي نوين پرتفوليو در بازار سهام وجود دارد. در تحليل بنيادي به ارزش ذاتي سهام توجه مي شود، در تحليل تکنيکي با توجه به روند گذشته قيمت سهام به پيش بيني قيمت سهام مي پردازد و در تئوري هاي نوين پرتفليو به منظور کاهش ريسک غير سيستماتيک اقدام به تنوع سازي و ايجاد سبد سهام(پرتفوي) مي گردد.
مطالعات صورت گرفته در شرکت هاي سرمايه گذاري و مديران سرمايه گذار اين شرکت ها به عنوان بزرگترين نهادهاي سرمايه گذار در کشور، نشان مي دهد که قيمت سهام اين شرکت ها به طور کامل نشأت گرفته از پرتفوي سرمايه گذاري آنها نمي باشد بلکه بحث توده واري در اين شرکت ها مشاهده شده است و براي خريد و فروش آنها به تجزيه و تحليل هاي فراتر از بررسي پرتفوي نياز مي باشد.
تقريبا هيچ‍گونه تحقيقي در خصوص تحليل تکنيکال براي شرکت هاي سرمايه گذاري صورت نگرفته است؛ که دليل آن را نشات گرفتن قيمت سهام اين شرکت ها از ساير شرکت هاي سرمايه پذير بيان مي نمايند، اما اين دليل باعث نمي شود که نتوان اين شرکتها را با استفاده از تحليل تکنيکال تحليل نمود.يکي از خصيصه هايي که باعث مي شود بتوان شرکتي را با استفاده از تحليل تکنيکال تحليل نمود حجم معاملات مي باشد که اغلب شرکت هاي سرمايه گذاري بورس تهران اين خصيصه را دارا مي باشند. به همين منظور در اين تحقيق به بررسي تحليل تکنيکال در شرکت هاي سرمايه گذاري بورس تهران پرداخته خواهد شد.
2-1اهميت موضوع تحقيق و انگيزه انتخاب آن
شروع حرکت بازسازي و اصلاح نظام اقتصادي کشور تحولاتي را در بازار سرمايه بوجود آورده، در اين ميان ضرورت وجود بازار بورس اوراق بهادار ايران به عنوان يکي از اجزاء با اهميت بازار سرمايه در موقعيت کنوني اقتصاد کشور بسيار ضروري احساس مي شود و با تصميم دولت مبني بر واگذاري شرکت هاي دولتي به بخش خصوصي، بورس به عنوان يکي از کاراترين و مؤثرترين روش هاي عرضه سهام در فرايند خصوصي سازي مورد توجه و تاکيد کارشناسان مالي قرار گرفته است. از طرف ديگر يکي از ضرورت هاي اوليه توسعه بازار، اصلاح مکانيزم و سياست هاي اطلاعاتي بازار سهام است و نوشته هاي مختلف ادبيات سرمايه گذاري بر نقش اطلاعات در فرايند سرمايه گذاري و نحوه تجزيه و تحليل اين اطلاعات تاکيد دارند، بنابراين در تصميمات سرمايه گذاري، نقش بسيار موثري ايفا مي کند و سرمايه گذاران با استفاده از اين اطلاعات جزئيات بيشتري را در رابطه به سهام بدست خواهند آورد. اما با توجه به اينکه دستيابي به اطلاعات هزينه زا است.(هم از جنبه مالي و هم از جنبه زماني) سرمايه گذار بايستي چهارچوبي را تعيين نمايد و در قالب اين چهارچوب، به جمع اوري اطلاعات بپردازد. بنابراين شناسايي و تدوين چهارچوب مناسب به منسجم شدن نظام اطلاعاتي بازار بورس کمک موثري نموده ودر شرايط کنوني معرفي روش ها و ابزارهاي تحليل سهام به عنوان موضوعي اساسي و مهم تلقي مي گردد. بنابراين انجام تحقيقاتي در اين زمينه ضمن گسترش فرهنگ سرمايه گذاري، ابزارهايي را جهت تحليل در اختيار سرمايه گذاران ايراني قرار خواهد داد.
اين تحقيق در راستاي کمک به تصميم گيري سرمايه گذاران جهت انجام معاملات بر روي سهام عادي شرکت هاي سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد و مي تواند راهنماي خوبي جهت اتخاذ تصميمات هر چه بهتر سرمايه گذاران قلمداد گردد.
3-1اهداف تحقيق
1- بررسي بازدهي ناشي ازخريد سهام شرکت هاي سرمايه گذاري با استفاده از روش هاي خريد تکنيکي با استفاده ازاستراتژي هاي ميانگين متحرک در دوره هاي کوتاه مدت، ميان مدت مي باشد. و بازده استفاده از اين روش را با بازده خريد و نگهداري سهام مقايسه نمود تا بتوان تصميم گيري نمود که آيا روش هاي ميانگين متحرک کارآمدتر از روش نگهداري مي باشند يا خير؟
2- بررسي بازدهي ناشي از خريد سهام شرکت هاي سرمايه گذاري با استفاده از شاخص قدرت اندازه حرکت و مقايسه آن با روش هاي خريد و نگهداري در بورس اوراق بهادار مي باشد.
3- بررسي بازدهي ناشي از خريد سهام شرکت هاي سرمايه گذاري با استفاده از استراتژي ترکيبي ميانگين هاي متحرک و شاخص قدرت اندازه حرکت و مقايسه آن با روش خريد و نگهداري که کدام روش کارآمدتر است.
4-1فرضيه هاي تحقيق
فرضيه اول: استفاده از روش ميانگين هاي متحرک براي خريد سهام نسبت به روش خريد و نگهداري کارآمدتر است.
* فرضيه فرعي اول: روش ميانگين هاي متحرک(EMA) براي خريدسهام در بازه کوتاه مدت نسبت به روش خريد و نگهداري در بازه کوتاه مدت کارآمدتر است.
* فرضيه فرعي دوم: روش ميانگين متحرک براي خريد سهام در بازه ميان مدت نسبت به روش خريد و نگهداري در بازه ميان مدت کارآمدتر است.
فرضيه دوم: استفاده از روش شاخص قدرت اندازه حرکت(RSI) براي خريد سهام نسبت به روش خريد و نگهداري کارآمدتر است.
* فرضيه فرعي اول: روش شاخص قدرت اندازه حرکت براي خريد سهام در بازه کوتاه مدت نسبت به روش خريد و نگهداري در بازه کوتاه مدت کارآمدتر است.
* فرضيه فرعي دوم: روش شاخص قدرت اندازه حرکت براي خريد سهام در بازه ميان مدت نسبت به روش خريد و نگهداري در بازه ميان مدت کارآمدتر است.
فرضيه سوم: استفاده از روش ترکيبي ميانگين متحرک و شاخص قدرت اندازه حرکت براي خريد سهام نسبت به روش خريد و نگهداري کارآمدتر است.
* فرضيه فرعي اول: روش ترکيبي ميانگين متحرک و شاخص قدرت اندازه حرکت براي خريد سهام در بازده کوتاه مدت نسبت به روش خريد و نگهداري در بازه کوتاه مدت کارآمدتر است.
* فرضيه فرعي دوم: روش ترکيبي ميانگين متحرک و شاخص قدرت اندازه حرکت براي خريد سهام در بازده ميان مدت نسبت به روش خريد و نگهداري در بازه ميان مدت کارآمدتر است
5-1جامعه آماري و حجم آن
جامعه آماري تحقيق حاضر راشرکت هاي حاضر در صنعت سرمايه گذاري بورس اوراق بهادار تهران که از ابتداي سال 1390لغايت انتهاي سال 1392حضور دارند تشکيل مي دهد.
صنعت سرمايه گذاري هاي بورس اوراق بهادار به دو بخش ساير واسطه هاي مالي و سرمايه گذاري ها تقسيم مي شوند که در مجموع جامعه آماري 27شرکت مي باشند.همچنين شرکت هاي سرمايه گذاري در صنايع ديگر بورس نيز به اين مجموعه اضافه مي گردد و در مجموع 36شرکت جامعه آماري اين تحقيق را تشکيل مي دهد.
6-1بر آورد حجم نمونه
با توجه به اينکه تعداد شرکت ها محدود مي باشد نيازي به استفاده از روش هاي نمونه گيري نيست و مي توان براي بالابردن اعتبار تحقيق کل جامعه را بررسي نمود البته يکسري از اين شرکتها به دليل وجود محدوديت هايي که باعث تاثير بر نتايج تحقيق مي شوند از جامعه خارج مي گردند
قلمرو زماني تحقيق از فروردين 1390لغايت اسفند 1392مي باشد و تمام شرکت ها بايد در اين محدوده زماني در بورس اوراق بهادار تهران مورد معامله قرار گرفته باشند.
تعداد روزهاي باز نماد در طول دوره مورد رسيدگي بايد بيش از 90% از روزهاي معاملاتي باشد.
7-1روش گرد آوري اطلاعات
جهت جمع آوري اطلاعات از نرم افزار متاتريدر 4در پايلوت رسا و همچنين نرم افزار رهاورد نوين 3 استفاده مي شود
8-1روش تجزيه و تحليل اطلاعات
بازده اطلاعات جمع آوري شده از شاخص هاي تحليل تکنيکي با استفاده از نرم افزار پايلوت رسا و نرم افزار اکسل محسابه مي گردد. همچنين بازده ناشي از روش خريد و نگهداري از طريق نرم افزار اکسل محسابه مي گردد.
نحوه محاسبه بازده ناشي از روش خريد و نگهداري که خريد در ابتداي دوره صورت مي گيرد و در انتهاي دوره فروش صورت ميگيرد بازده ناشي از تفاوت قيمتي درطول اين مدت وهمچنين مزاياي ناشي ازسودنقدي ومزاياي ناشي ازافزايش سرمايه ازطريق حق تقدم وسهام جايزه نيزاضافه ميگردد.
جهت محاسبه بازدهي استراتژي تکينکال بدين صورت عمل مي گردد((Hudson 1996
در اين حالات نرخ بازدهي کل و سالانه سهام تمام شرکت هاي مورد مطالعه بر اساس قاعده استراتژي تکنيکال محاسبه مي شوند. بدين صورت که اگر علامت خريد براي هر سهم بر اساس قاعده استراتژي ايجاد شود آن سهم را مي خريم و بازدهي آن را محاسبه مي کنيم و اگر علامت فروش وجود داشت سهم مورد نظر را مي فروشيم و پول آن را در اوراق مشارکت سرمايه گذاري مي کنيم.
Rsi: ميانگين بازدهي يا نرخ بازدهي کل هر سهمi بر اساس روش استراتژي
ri,t+1:نرخ بازدهي هر سهم در دوره t
rf,t+1: بازده بدون ريسک در دوره t.
dt+1: اعلام علامت هاي خريد و فروش بر اساس استراتژي(عدد يک نشانه علامت خريد و عدد صفر نشانه علامت فروش است).
N: تعداد دوره هاي قلمرو زماني تحقيق
بعد از محسابه نرخ بازدهي کل هر سهم، نرخ بازدهي کل پرتفوي مورد مطالعه از طريق ميانگين حسابي محاسبه مي شود.
n:تعداد سهام مورد بررسي
محاسبه ميانگين بازدهي بر اساس خريد و نگهداري:
در اين روش هر سهم در اولين زمان دوره فعاليت(سرمايه گذاري) خريداري مي شود و تا پايان دوره فعاليت نگهداري مي گردد و سپس فروخته مي شود. کليه مزاياي دريافتي در طي دوره با تفاوت قيمت سهام اول و پايان دوره، مبناي محسابه بازدهي روش خريد و نگهداري مي باشد.
:نرخ بازدهي سهم iدردوره t
N: تعداد دوره هاي قلمرو زماني تحقيق
ميانگين بازدهي 15روزه يا نرخ بازدهي کل هر سهم iبراساس روش خريد و نگهداري
نرخ بازدهي کل پرتفوي مورد بررسي بر اساس روش خريد و نگهداري به صورت ذيل محسابه مي شود:
Rn: نرخ بازدهي کل پرتفوي مورد بررسي يا ميانگين بازدهي کل پرتفوي.
m: تعداد شرکت هاي مورد مطالعه.
در بررسي فرضيه هاي کوتاه مدت از دوره زماني روزانه و براي فرضيه هاي ميان مدت از دوره زماني هفتگي استفاده مي شود.
9-1مفاهيم و واژگان تحقيق
1-9-1ميانگين متحرک1:
ميانگين متحرک با همگن نمودن قيمت ها آنها را به انديکاتوري براي دنبال کردن روند تبديل مي نمايد.
2-9-1انديکاتور2
انديکاتورها توابع رياضي هستند که بر اساس فرمول هاي خاص در جهت تحليل بازار بوسيله ابزارهاي گرافيکي ترسيم و مورد استفاده قرار مي گيرند. داده هاي ورودي در انديکاتورها بر اساس تعدادي از بازه هاي قبلي تغييرات قيمت وارد مي شود. در هر بازه زماني اطلاعات قيمت آغاز(Open)، پايان(Close)، سقف(High)، کف(Low) و يا تعدادي از مجموع اين اطلاعات مورد استفاده قرار مي گيرد.
3-9-1شاخص قدرت اندازه حرکت3
اين انديکاتور نوسانگري جنبشي است که سرعت تغيير حرکت هاي قيمت را اندازه گيري مي کند. جهت استفاده از اين انديکاتور ميانگين سودها و ميانگين ضررها و قدرت نسبي در دوره مورد نظر (معمولا از دوره 14استفاده مي شود) محاسبه مي شود و طبق فرمول زير RSI محاسبه مي گردد:
RSI=100-(100/(1+RS(
ميانگين ضرر/ميانگين سود=RS
4-9-1 نقاط بايست و برگرد هندسي
اين نقاط به عنوان حمايت و مقاومت بازار عمل مي نمايد و با وجود روند در بازار نقاط حمايت در جهت حرکت بازار براساس زمان و قيمت تغيير پيدا کرده و مي تواند به عنوان نقاطي جهت تعيين حد ضرر عمل نمايد.
فصل دوم:
پيشينه تحقيق
1-2مقدمه
سرمايه گذاري معمولا به دو بخش “تجزيه و تحليل اوراق بهادار” و “مديريت مجموعه سرمايه گذاري(پرتفليو)” تقسيم مي شود(جونز،1391،113).
يک سرمايه گذار جهت کسب سود در سرمايه گذاري نيازمند توجه به چهار عامل زير مي باشد(McDowell,2008,xix):
1- ريسک سرمايه گذاري
2- سيستم معاملاتي سرمايه گذاري
3- مديريت سرمايه

4- روانشناسي و رفتار سرمايه گذاران
چهارعاملي که مکداول مطرح نموده است در تجزيه و تحليل اوراق بهادار مورد استفاده قرار مي گيرد.
منظور از ريسک سرمايه گذاري تعيين حد ضرر و هدف قيمتي سهام مي باشد؛ و زماني صحبت از مديريت سرمايه مي شود منظور حجم سرمايه گذاري است که چه مقدار سرمايه گذاري در هر مرحله از خريد سهام صورت گيرد. زماني که حرکت به سمت سيستم پرتفوليو مي رويم و از حالت دوره هاي قيمتي خارج مي شويم مديريت سرمايه به سمت حداکثر نمودن بازده و حداقل کردن ريسک سرمايه گذاري مي رود که به اين نوع پردازش مديريت پرتفوليو گفته مي شود(Tomasini&Jaekle,2011,3)
سرمايه گذاران جهت کسب بازده نيازمند پذيرش ريسک مي باشند که دو مفهوم اساسي در بحث تجزيه و تحليل اوراق بهادار مي باشد و سرمايه گذاران با استفاده از روش هاي مختلف سرمايه گذاري به دنبال کاهش ريسک و افزايش بازده خود مي باشند که اين مهم دست نخواهد يافت مگر با داشتن يک سيستم معاملاتي سرمايه گذاري.
سرمايه گذاران جهت سرمايه گذاري سودمند نيازمند داشتن يک سيستم معاملاتي مي باشند که اين سيستم تشکيل شده از مجموعه اي از استراتژي هاي سرمايه گذاري مي باشد. اين استراتژي ها مي توانند از سه نوع تحليل اوراق بهادار ؛ يعني تحليل تکنيکال، تحليل بنيادي و تئوري هاي پرتفليو تشکيل شده باشند.
دراين تحقيق به بررسي چند نمونه از استراتژي هاي تحليل تکنيکال پرداخته مي شود که مي توانند دربرگيرنده بخشي از يک سيستم معاملاتي باشد.
2-2مباني نظري تحقيق
با توجه به اينکه استراتژي هاي سرمايه گذاري از سه نوع تحليل ساخته مي شوند شرح کوچکي از اين سه نوع تحليل ارائه مي شود.
1-2-2روش پرتفوليو4
اين روش که ابتدا توسط هري مارکويتز به صورت عملي بيان شد، بر اساس يک سري مفروضات خاصي مبني بر کارا بودن بازار است و انتشار اطلاعات به صورت يکپارچه و در اختيار همکاران بوده و شفافيت اطلاعات در معاملات حاکم است.
مبناي اين روش بر پايه اين استدلال استوار است که احتمال خطر از دست دادن سرمايه يا سود يک نوع سهام در بازار بسيار بيشتر از مجموعه يا ترکيب سهام است. لذا قاعدتا سرمايه گذار حرفه اي نبايد تمامي سرمايه خود را در يک قلم دارايي سرمايه گذاري کند( و منطق اقتصادي نيز اين را تاييد مي کند)، بلکه بايستي آن را در مجموعه اي از سهام يا دارايي ها سرمايه گذاري کند که اين مجموعه به پرتفوي معروف است. پرتفوي يا سبد سهام متشکل از سهام متعدد شرکت هايي است که در شرايط عادي احتمال کاهش بازده همه دارايي ها تا حدودي به صفر نزديک است و تلاش ها بر اين است که ريسک غير سيستماتيک يا تنوع پذير به حداقل ممکن تقليل يابد. به همين جهت ترکيب پرتفوي بهتر است به گونه اي باشد که نوسانات مشابهي نداشته باشند يعني زماني که بازده يکي کاهش پيدا مي کند بازده ديگري افزايش يابد. در اين راستا مراحل زير توسط سرمايه گذار و يا معامله گر در بازار رعايت مي گردد:
1. تعيين بازده مورد انتظار سبد سهام و تک تک سهام؛
2. ارزيابي وضعيت سهام مختلف و انتخاب آنها؛
3. بهينه نمودن ترکيب سهام(پرتفوي)؛
4. ارزيابي پرتفوي و بازنگري در مجموعه سهام.
در روش پرتفوي مدرن مجموعه تلاش ها وقف اين است که بازده پرتفوي فرد سرمايه گذار به بازده بازار نزديک گردد و در وضعيت مطلوب، بازدهي بيشتر از آن بدست آورد. در اين حالت پرتفوي کل بازار يک شاخص ارزيابي است که ريسک آن نيز با شاخص بتا(Beta) محسابه مي شود. اين تحليل کاربرد زيادي در آناليز ريسک و تجزيه و تحليل بازار دارد و مبناي کار سرمايه گذاران حرفه اي است(ستايش،1388،155-177).
اگر بخواهيم چند نمونه استراتژي هاي سرمايه گذاري براساس تئوري هاي پرتفليو را بيان کنيم مي توانيم به تحقيق “مقايسه کارائي استراتژي هاي شتاب (مومنتوم)درانتخاب پرتفوي مناسب” توسط ميرفيض فلاح شمس و يونس عطايي اشاره کنيم که در اين تحقيق براساس استراتژي مومنتوم(اين استراتژي يک استراتژي برگرفته شده از تحليل تکنيکال مي باشد) پرتفوي برنده و بازنده از ميان 50شرکت فعال بورس در سالهاي 84تا89انتخاب شده و با نگهداري دوره هاي 3ماهه و 6ماهه بازدهي آنها محاسبه مي شود. نتيجه اين تحقيق نشان داد که مي توان با استفاده از استراتژي شتاب برپايه معيارهاي ريسک تعديل شده پرتفوي مناسبي از شرکتهاي در بورس اوراق بهادار تهران پيدا نمود(فلاح شمس و عطايي،1392،109-125).
نمونه ديگري از اين استراتژي ها را مي توان در تحقيق “مقايسه عملکرديکساله سهام ارزشي و سهام رشدي با استفاده از روش تشکيل پرتفوليو بر اساس اوزان تصادفي” توسط اسلامي بيدگلي و اسدي اشاره کنيم(تعيين سهام ارزشي و سهام رشدي از طريق تحليل بنيادي قابل رديابي مي باشد) که به بررسي پرتفوي هاي تشکيل شده از سهام هاي ارزشي و رشدي پرداخته است که اين سهام ها از بررسي پنج عامل CF/P,EBITDA/EV,B/P,E/P,S/P به رشدي و ارزشي طبقه بندي مي شوند دو عاملCF/P,EBITDA/EVشاخص هاي خوبي براي طبقه بندي سهام هاي ارزشي و رشدي در بازار سرمايه ايران نيستند. و سه عامل ديگربا اطمينان99درصد مورد تاييد مي باشند(اسلامي بيدگلي و اسدي،1392،1-22).
2-2-2تحليل بنيادي5
اين رويکرد و مدلهاي استفاده در آن از دهه 1930 مطرح بوده اما عمدتا بعد از جنگ جهاني دوم در قالب هاي نظري فراگير، مورد توجه قرار گرفتند. در اين گونه نمونه ها اساسا به ارزش ذاتي سهم توجه مي شود.براي تعيين ارزش ذاتي سهام از روشي، تحت عنوان تجزيه و تحليل بنيادي يا اساسي استفاده مي شود(سلماني،1390 ،135-169).
طرفداران اين شيوه تجزيه و تحليل تاکيد دارند که در هر لحظه اوراق بهادار منفرد، ارزش ذاتي دارند و اين ارزش با درآمد آن سهم ارتباط دارد. بدين ترتيب تحليل گران ارزش ذاتي، قيمت هاي جاري را تابعي از ارزش تنزيل شده جريان درآمدي آينده آن ها يا نسبت قيمت به درآمد مي دانند.
بدين ترتيب آنها با تعيين نرخ رشد درآمد و پيش بيني درآمد سال آينده، قيمت ذاتي سهام را براي دوره جاري تخمين زده و با مقايسه با قيمت هاي واقعي به انجام معاملات اقدام مي کنند. درآمد بالقوه هر سهم وابسته به عواملي نظير عملکرد شرکت، موقعيت صنعت و وضعيت اقتصادي است؛ با مطالعه دقيق اين عوامل، تجزيه و تحليل کنندگان مي توانند تفاوت قيمت اوراق را از ارزش ذاتي آن ها محاسبه کرده و از اين طريق منتفع شوند. بدين صورت که اگر قيمت بالاتر يا پايين تر از ارزش ذاتي باشد، با انجام سفارشات فروش يا خريد، سود زيادي عايد آن ها مي شود. محققين در اين زمان سعي کردند تاثيرگذاري عوامل کلان اقتصادي را بر روي قيمت ها در بورس نشان دهند.
در اين روش به منظور تحليل گزينه هاي سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار، قاعدتا بايستي به 4مرحله ذيل که ارکان اصلي تحليل بنيادين است، توجه نمود:
1- بررسي و تحليل اوضاع اقتصادي کشور؛
2- بررسي صنعت مورد نظر؛
3- تجزيه و تحليل شرکت؛
4- تعيين ارزش سهام شرکت.
1-2-2-2بررسي و تحليل اوضاع اقتصادي کشور:
وضعيت اقتصاد ملي از آن جهت مطالعه و بررسي مي شود که مشخص شود آيا شرايطي کلي براي بازار سهام مناسب است يا نه؟ آيا تورم موثر است؟ نرخ هاي بهره در حال افزايش است يا کاهش؟ آيا مصرف کنندگان کالاها را مصرف مي کنند؟ ترازتجاري مطلوب است؟ عرضه پول انبساطي يا انقباضي است؟ اينها تنها بخشي از سوالات است که تحليلگران براي تعيين کردن تاثيرات شرايط اقتصادي بر بازار سهام با آنها مواجه است.
2-2-2-2تجزيه و تحليل صنعت:
وضعيت صنعتي که شرکت در آن قراردارد، تاثير قابل توجهي بر نحوه فعاليت شرکت دارد. اگر وضعيت صنعت مطلوب نباشد، بهترين سهام موجود در اين صنعت نيز نمي تواند بازده مناسبي داشته باشد.
3-2-2-2تجزيه و تحليل شرکت:
بعد از تعيين وضعيت اقتصاد و صنعت، خود شرکت نيز بايد تجزيه و تحليل شود تا از سلامت مالي آن اطمينان حاصل آيد. اين تحليل، معمولا از طريق بررسي صورتهاي مالي شرکت انجام مي شوند. از روي اين صورتها به بررسي نسبت هاي مالي پرداخته مي شود که مبناي تصميم گيري تحليلگران مي باشد.
4-2-2-2ارزشيابي قيمت سهام:
تحليلگر بنيادي، پس از مطالعه و تعيين شرايط اقتصاد ملي، وضعيت صنعت و در نهايت شرکت، به بررسي اين موضوع مي پردازد که آيا قيمت سهام به درستي تعيين شده است يا خير؟
3-2-2تحليل تکنيکال6
تحليل تکنيکال مطالعه رفتارهاي بازار با استفاده از نمودارها و با هدف پيش بيني آينده روند قيمت ها مي باشد(مورفي،1391،1-4).
مهمترين اصل تحليل تکنيکال اين است که “همه چيز در قيمت لحاظ شده است”. يک تحليل گر تکنيکي معتقد است قيمت فعلي همه اطلاعات را درباره يک سهم در بردارد، زيرا تمام اطلاعات تاثير خود را قبلا بر نمودار قيمت گذاشته اند.
دومين اصل تحليل تکنيکال اين است که ” قيمت ها براساس روندها حرکت مي کنند، و يا به عبارت ديگر قيمت ها دوست دارند که روند فعلي خود را حفظ کنند، به جاي آنکه تغيير جهت بدهند.”
سومين اصل تحليل تکنيکال نيز مي گويد:” تاريخ تکرار مي شود، که بر پايه اين عقيده به مطالعه تاريخچه قيمت مي پردازيم، زيرا کليدي است براي پيش بيني آينده، در واقع مي گويد آينده چيزي نيست جز تاريخ گذشته.”
در اقتصاد به الگوهاي رفتار همبسته بين افراد، توده واري اطلاق مي شود. البته اگر سرمايه گذاران بي شماري در حال خريد سهام داغ باشند ممکن است تنها به سبب همبستگي اطلاعات رسيده به آنان چنين اتفاقي رخ داده باشد. با تصور کردن توده واري ذهن ما ناخودآگاه به شکل گيري خطاهاي سيستماتيک در تصميم گيري به وسيله همه جامعه يا گروه درگير توده واري سوق ميابد. با اين حس، توده واري پديده اي است که به صورت انتظارات ناقص، تغييرات بي ثبات، حباب، مد و جنون قابل تشخيص خواهد بود. توده واري نيازمند مکانيسم هماهنگي است. اين مکانيسم مي تواند يا قواعد هماهنگي بر پايه برخي علائم باشد(مانند حرکات قيمت) يا بر پايه مشاهده مستقيم عملکرد ديگر تصميم گيرندگان( مانند مشاهده فعاليت ساير سرمايه گذار يا نگاه به عملکرد مديران سبد سهام). با مطالعه روند بازارهاي سهام بزرگ دنيا اغلب با دوره هاي جنون خريد(حباب قيمتي) يا جنون فروش(فروپاشي) مواجه مي شويم. بسياري از مطالعات انجام شده در اين حوزه اين رفتار را غير عقلايي و ناشي از حرکات هيجاني و احساسي طمع در ايجاد حباب و هراس در ايجاد فروپاشي مي دانند. اين امر با هجوم سرمايه گذاران براي ورود يا خروج از بازار يک سهم يا کل بازار نشان داده مي شود. . برخي طرفداران تحليل تکنيکال در سرمايه گذاري، بروز رفتار توده وار سرمايه گذاران را حد غايي احساسات بازار قلمداد مي کنند(صالح‌آبادي وهمکاران،1392 ،88-69)
محققين در بيان علت توده واري آن را به دونوع توده واري غير عقلايي و توده واري عقلايي(براساس منافع) تقسيم نموده اند.توده واري غير عقلايي تقليد کورکورانه سرمايه گذاران از يکديگر است که بازار را از کارائي دور مي کند. توده واري عقلايي ناشي از مواردي از جمله: دغدغه شهرت7سيستم جبران خدمات8واستفاده از تکنيک هاي يکسان مي باشد. رفتار توده وار ناشي از دغدغه شهرت و سيستم جبران خدمات بيشتر براي مديران سرمايه گذار رخ مي دهد که به علت بررسي عملکرد و پاداش دريافتي خود سعي مي کنند که به مانند ساير مديران سرمايه گذار عمل کنند تا در صورت اشتباه مورد توبيخ واقع نشوند چون اگر مديران ديگر نيز عملکرد مشابهي با هم داشته باشند که ديگر توبيخي صورت نمي گيرد(سعيدي و فرهانيان،1390، 511-516).
رفتار توده وار در بازار باعث مي شود که نتوان به صورت کارا از تحليل بنيادي استفاده نمود به همين منظور بايد از تحليل هايي استفاده شود که به بررسي رفتار بازار پرداخته مي شود که اين نوع تحليل همان تحليل تکنيکال است که به بررسي رفتار قيمت سهام مي پردازد و بر اساس روند گذشته سهم آينده آن را پيش بيني مي کند.
بنا به تحقيق صورت گرفته توسط صالح آبادي و همکاران شرکت هاي سرمايه گذاري بورس اوراق بهادار داراي رفتار توده وار مي باشند(صالح‌آبادي وهمکاران،1392 ،88-69).
درنتيجه نمي توان با بررسي پرتفوي سرمايه گذاري شرکت هاي سرمايه گذاري اطمينان حاصل نمود که قيمت گذاري آنها به لحاظ بنيادي به درستي صورت گرفته باشد و با اين تحقيق ما به آزمون کسب بازده بيشتر از طريق استراتژي هاي تکنيکال نسبت به روش خريد و نگهداري را بررسي مي کنيم.
3-2استراتژي هاي سرمايه گذاري
يک سرمايه گذار جهت کسب سود در سرمايه گذاري نيازمند توجه به چهار عامل زير مي باشد(McDowell,2008,xix):
1-ريسک سرمايه گذاري
2-سيستم معاملاتي سرمايه گذاري
3-مديريت سرمايه


پاسخی بگذارید