دانشکده کشاورزي گروه زراعت
پايان نامه کارشناسي ارشد مبارزه و شناسايي با علف هاي هرز
بررسي روند تجزيه شيميايي و زيستي علف کش متري بيوزين در خاک و ارزيابي حساسيت برخي از گياهان زراعي به بقاياي آن

سيده فاطمه فخرراد

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

استادان راهنما
دکتر محمد حسن راشد محصل
دکتر ابراهيم ايزدي
استاد مشاور
دکتر محمد حسن زاده
آبان 1390
چکيده
متري بيوزين يکي از مهم ترين علف کش هاي بازدارنده فتوسيستم ?? و داراي ماندگاري متوسط به بالايي در خاک است. اين مطالعه با هدف بررسي روند تجزيه شيميايي و زيستي اين علف کش در در خاک و ارزيابي خسارت بقاياي احتمالي آن بر محصولات زراعي موجود درتناوب طي دو آزمايش جداگانه انجام شد. در آزمايش اول که در شرايط کنترل شده آزمايشگاهي انجام شد، عوامل مورد بررسي در آن شامل مقدار ماده آلي خاک (کود گاوي ) در چهار سطح (0، 1، 5 و 10درصد وزني خاک)، شرايط سترون خاک و ماده ي آلي در دو سطح (سترون شده و سترون نشده) و زمان برداشت نمونه ها در 7 سطح (صفر، 2، 4، 8، 16، 36، 64و 90 روز پس از خوابانيدن نمونه ها در انکوباتور) بودند که در قالب طرح کاملا تصادفي و در سه تکرار انجام شد. آزمايش دوم به صورت فاکتوريل و در قالب طرح کامل تصادفي در چهار تکرار و به منظور بررسي حساسيت گياهان زراعي به بقاياي شبيه سازي شده متري بيوزين در خاک انجام شد. عوامل مورد بررسي در آن شامل هشت گياه زراعي (لوبيا، عدس، نخود، ذرت، گندم ،جو، كلزا و چغندرقند) و غلظت هاي مختلف متري بيوزين در خاك در هفت سطح شامل (0، 016/0، 032/0، 064/0، 128/0، 16/0 ميلي گرم در كيلوگرم خاك) بودند. بر مبناي نتايج آزمايش اول ، کاربرد سطوح مختلف ماده آلي (سترون و غير سترون) در خاک سترون منجر به کاهش نيمه عمر متري بيوزين در مقايسه با شاهد شد اما از نظر آماري اختلافات در سطوح 1و 10 درصد معنادار نبود، اما با کاربرد 5 درصد ماده آلي سترون در اين خاک نيمه عمر از 63/113روز(شاهد) به 34/51 روز کاهش يافت. وکاربرد همين سطح از کود آلي به صورت غير سترون منجر به کاهش نيمه عمر متري بيوزين از 511/83 روز (شاهد)به 50/49 روز شد. نتايج مربوط به تجزيه متري بيوزين در خاک غير سترون نيز نشان داد که مقدار کود آلي به کاربرده شده نقش موثري در کاهش نيمه عمر متري بيوزين دارد بطوريکه کم ترين نيمه عمر در اين خاک در سطح 10درصد وزني کود آلي در خاک (08/38روز )، مشاهده شد. نتايج آزمايش دوم نشان داد که بقاياي متري بيوزين تاثير معني داري بر جوانه زني گياهان مذکور نداشت اما با افزايش غلظت متري بيوزين در خاک، وزن خشک تمام گياهان به طور کاملا معني داري کاهش پيداكرد .با توجه به نتايج آزمايش ذرت با داشتن بالاترين ED50 (19/0) به عنوان مقاومترين گياه و كلزا با كم ترين مقدار ED50 (012/0) به عنوان حساس ترين گياه به بقاياي متري بيوزين شناخته شدند و ساير گياهان زراعي بر اساس شاخص مذكور از نظر حساسيت به بقاياي متري بيوزين به صورت: ذرت<لوبيا<نخود<عدس<گندم <جو<چغندرقند<كلزا طبقه بندي شدند.
واژه هاي کليدي: باقيمانده:،زيست توده، حبوبات، نيمه عمر، متري بيوزين
تعهد نامه
عنوان پايان نامه: بررسي روند تجزيه شيميايي و زيستي علف کش متري بيوزين در خاک و ارزيابي حساسيت برخي از گياهان زراعي به بقاياي آن
اينجانب سيده فاطمه فخرراد دانشجوي دوره دکتري / کارشناسي ارشد رشته مبارزه و شناسايي علف هاي هرز دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد تحت راهنمايي اساتيد محترم جناب آقاي دکتر محمد حسن راشد محصل و دکتر ابراهيم ايزدي دربندي متعهد مي شوم:
– نتايج ارائه شده در اين پايان نامه حاصل مطالعات علمي و عملي اينجانب بوده، مسئوليت صحت و اصالت مطالب مندرج را به طور کامل بر عهده مي گيرم.
– در خصوص استفاده از نتايج پژوهشهاي محققان ديگر به مرجع مورد نظر استناد شده است.
– مطالب مندرج در اين پايان نامه را اينجانب يا فرد يگري به منظور اخذ هيچ نوع مدرک يا امتيازي تاکنون به هيچ مرجعي تسليم نکرده است.
– کليه حقوق معنوي اين اثر به دانشگاه فردوسي مشهد تعلق دارد. مقالات مستخرج از پايان نامه، ذيل نام دانشگاه فردوسي مشهد (Ferdowsi University of Mashhad ) به چاپ خواهد رسيد.
– حقوق معنوي تمام افرادي که در به دست آمدن نتايج اصلي پايان نامه تاثير گذار بوده اند در مقالات مستخرج از رساله رعايت خواهد شد.
– در خصوص استفاده از موجودات زنده يا بافتهاي آنها براي انجام پايان نامه، کليه ضوابط و اصول اخلاقي مربوطه رعايت شده است. تاريخ
نام و امضاء دانشجو
مالکيت نتايج و حق نشر
* کليه حقوق معنوي اين اثر و محصولات آن (مقالات مستخرج، برنامه هاي رايانه اي، نرم افزارها و تجهيزات ساخته شده) به دانشگاه فردوسي مشهد تعلق دارد و بدون اخذ اجازه کتبي از دانشگاه قابل واگذاري به شخص ثالث نيست.
استفاده از اطلاعات و نتايج اين پايان نامه بدون ذکر مرجع مجاز نيست
تقدير و تشکر
حمدو سپاس خداي را که به من توفيق ارزاني داشت در جوار آستان قدس رضوي به امر تحصيل مشغول گردم، اميد دارم رحمت بي دريغش در ادامه اين راه رفيق يارم باشد.
اکنون که به لطف و مدد خدا نگارش اين پان نامه به اتمام رسيد، وظيفه و ادب انساني خود مي دانم از اساتيد محترم راهنما جناب آقاي دکتر محمد حسن راشد محصل و جناب آقاي دکتر ابراهيم ايزدي دربندي که در طي اين دو سال از راهنمايي هاي ارزشمندشان برخوردار شدم ، کمال تشکر را داشته باشم، هم چنين از استاد مشاور محترم جناب آقاي دکتر محمد حسن زاده و از تکنسين محترم پژوهشکده بوعلي سرکار خانم دکتر حوريه نصيرلي جهت همکاري هاي صميمانه شان در بخش آناليز تشکر مي نمايم. از جناب آقاي دکتر راستگو و دکتر لکزيان که به عنوان استاد مدعو زحمت بازخواني پايان نامه را متقبل شدند و هم چنين از جناب آقاي دکتر ناصري که نماينده تحصيلات تکميلي پايان نامه اينجانب بودند قدرداني مي نمايم. از پدر و مادر و خواهران عزيزم که درتمام مراحل زندگي همواره مشوق اصلي من بوده اند کمال تشکر را دارم. از همسر مهربانم که طي اين مدت همواره از زحمات بي دريغش بهره مند و طي سختي هاي کار همواره در کنار من و پشتيبان من بوده تقدير و تشکر فراوان مي نمايم. از تکنيسين هاي محترم آزمايشگاه ها سرکار خانم مهندس خرقاني وسرکار خانم حلاج نيا به خاطر همکاري صميمانه شان در مراحل عملي کار تشکر مي نمايم. در پايان نيز از زحمات دوستان عزيزم به خصوص مريم رحماني، مريم سماعي، ليلا مقدم، سميه آمارلويي، فرشته آهنگران و ريحانه بيگناه که طي مراحل عملي کار پايان نامه يار و ياور من بوده اند کمال تشکر را دارم.اميدوارم در تمامي مراحل زندگي پيروز و سر بلند باشند.

تقديم به

تقديم به ساحت دلرباي علي بن موسي الرضا “عليه ا لسلام” که در طي اين مدت هم جواري در آستان قدسش بزرگترين افتخار زندگي ام بود.
تقديم به پدر و مادر عزيزم که گلزار رازند و آيه مهر در سوره سبز صفا ، همانانکه طراوت نسيم سحرگاه از نگاه مهربانشان جاري است و تمام شقايق ها و ياس ها و نسترن ها دراشک هايشان شکوفا مي شوند و از رواق ديدگانشان باران بهاري مي تراودو در سايه لطف آنهاست که به اين جا رسيده ام.
تقديم به همسر عزيز و مهربانم که گلزار مهر و محبت و صفاست او که در تمام مراحل تدوين اين پابان نامه يار و ياور من بوده و با تقارن رنج و ايثار و از خود گذشتي من را ياري نموده است.

عنوان فهرست مطالب صفحه1-مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12-بررسي منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 2-1-علف کش ها و آلودگي هاي زيست محيطي آن ها …………………………………………………………………… 5 2-2- علف کش متري بيوزين ………………………………………………………………………………………………………. 7 2-2-1- خصوصيات فيزيکي و شيميايي ………………………………………………………………………………………. 7 2-2-2- متابوليت هاي علف کش متري بيوزين ……………………………………………………………………………….. 82-3- سرنوشت علف کش ها …………………………………………………………………………………………………………. 9 2-3-1- فرايند هاي فيزيکي…………………………………………………………………………………………………………. 9 2-3-1-1- جذب توسط گياه ………………………………………………………………………………………………… 9 2-3-1-2- جذب توسط ذرات خاک …………………………………………………………………………………………. 10 2-3-1-3- تبخير و تصعيد ………………………………………………………………………………………………………… 12 2-3-1-4-رواناب………………………………………………………………………………………………………………………. 13 2-3-1-5- آبشويي ………………………………………………………………………………………………………………… 132-3-2- فرايند هاي بيولوژيکي موثر در سرنوشت آفت کش ها …………………………………………………………… 15 2-3-2-1- تجزيه ……………………………………………………………………………………………………………………… 152-4- تجزيه علف کش متري بيوزين در خاک …………………………………………………………………………………… 16 2-4-1- تجزيه شيميايي …………………………………………………………………………………………………………… 16 2-4-2- تجزيه زيستي ………………………………………………………………………………………………………………….


پاسخی بگذارید