نتيجه گيري نهايي و نظريات طرفداران انتشار اخبار جنايي ………………. 51
معيارها و انگيزه هاي مخالفين انعکاس اخبار جنايي در مطبوعات ……………… 55
ادبيات جرم و جنايت “سياه” ……………………………………………………………… 56
تلقين وتقليد ………………………………………………………………………………………….. 57
آموزش شيوه ها …………………………………………………………………………………….. 63
تشديد احساس ناامني در افکار عمومي ……………………………………………………… 65
قهرمان پروري و ايجاد حس شهرت طلبي ………………………………………………… 67
عادي جلوه دادن جنايت و بي تفاوتي افراد نسبت به آن …………………………….. 69
اختلال در امر دادرسي و تاثير بر راي دادگاه ………………………………………….. 70
تاثيرات منفي اخبار جنايي بر روي کودکان و نوجوانان و جوانان ………………. 71
جمع بندي نظرات مخالفان انتشار اخبار جنايي ……………………………………. 73
پيشينه تحقيق …………………………………………………………………………………. 74
مدل تحليلي تحقيق…………………………………………………………………………. 76
*فصل سوم: روش شناسي تحقيق
مقدمه …………………………………………………………………………………. 78
روش تحقيق ………………………………………………………………………………….. 78
جامعه آماري …………………………………………………………………………………… 78
حجم نمونه و روش نمونه گيري ……………………………………………………………. 78
ابزار جمع آوري اطلاعات ………………………………………………………………….. 79
روايي پرسشنامه ……………………………………………………………………………………… 79
پايايي پرسشنامه …………………………………………………………………………………. 79
روش تجزيه و تحليل اطلاعات ………………………………………………………………. 80
*فصل چهارم:تجزيه و تحليل اطلاعات
مقدمه ………………………………………………………………………………………. 82
ويژگيهاي جمعيت شناسي نمونه ………………………………………………………….. 83
تجزيه و تحليل سوالات پرسشنامه………………………………………………………………. 88

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

آزمون فرضيات ……………………………………………………………………………………. 112
*فصل پنجم:بحث و نتيجه گيري
بحث و نتيجه گيري …………………………………………………………………………….. 122
پيشنهادها …………………………………………………………………………………………. 125
فهرست منابع و مأخذ ………………………………………………………………………… 127
مقدمه
انسان موجودي اجتماعي است و براي برآوردن نيازهايش با همنوعان خويش ارتباط برقرار مي کند. اين نياز موجب تشکيل جامعه مي شود و ساختارهاي مختلف افتصادي،فرهنگي و سياسي را ايجاد،گسترش و پيچيدگي روابط انسانها را به دنبال دارد و در اين ميان نقش رسانه ها جهت آسان نمودن اين ارتباط بسيار اهميت دارد به طوري که وجود رسانه هاي گروهي و جمعي را در صحنه مناسبات اجتماعي انسان ها امري اجتناب ناپذير نموده است.بسياري از دانش پژوهان،متفکران و مصلحان اجتماعي عصر حاضر را با نام هاي متفاوتي چون”عصر تکنيک”،”عصر ارتباطات”،”دهکده جهاني”،”رهبري از راه دور” ناميده اند. البته رهبري از راه دور نه تنها در مورد ماهواره و فضاپيما صادق است بلکه هدايت از مسافت دور به وسيله رسانه هاي گروهي در مورد انسان نيز صدق مي کند. زيرا تا قرن بيستم رهبري و ارشاد انسان رويارو و براساس ارتباط چهره به چهره بود در صورتي که در عصر حاضر ارتباط يک طرفه و از راه دور صورت مي گيرد به طوري که بين شنوده و گوينده يا بهتر گوييم بين موثر و متاثر به طور نسبي فاصله زيادي وجود دارد برخي معتقدند که رسانه هاي گروهي داراي چنين قدرتي هستند که با نسل هاي پيشين بسيار متفاوت است.
لازرسفلد1 و مرتن2 در تشريح اين عقايد متفکران مي نويسند”وسايل ارتباط جمعي ابزاري بس نيرومندند که مي توان از آن در راه خير،شر با تاثيري شگرف سود برد و چنانچه کنترل مطلوب وجود نداشته باشد امکان استفاده از اين وسايل در راه شر بيشتر از خير است.(هدايت ا…،1372،203)
امروزه در ميان رسانه ها اثرات منفي مطبوعات به شدت رسانه هاي ديگر چون تلويزيون،ويدئو وماهواره نيست.اما نبايد از اثرات مخرب آن غافل شد.داستانهاي مربوط به خونريزي،آدم کشي،انتقام،شرارت،شقاوت از عهد باستان تاکنون در بسياري از جوامع بشري رايج بوده و گاهي به صورت حماسه هاي ملي و مردمي سينه به سينه گشته به دست نسل معاصر رسيده است.از داستانهاي خشم ژوپيتر گرفته تا داستانهاي قوم يهود ورستم دستان به صورتهاي گوناگوني،پرخاشگري،مبارزه جويي،دفاع از حرم و حريم منعکس شده است ولي هرگز در تاريخ از برکت صنعت چاپ و تصوير داستانهاي خونريزي و شقاوت تا به اين حد همه جا گير نبوده است.(شيخاوندي،402،1384)
در عصر حاضر همه روزه اخبار مربوط به جرم و جنايت و جنگ، در مطبوعات اغلب کشورها از آن جمله ايران منعکس مي شود و برخي اوقات خبر آن از مرزها گذشته و جنبه جهاني پيدا مي کند. تنظيم کنندگان صفحات روزنامه هاو مجلات عاميانه مي کوشند تا حادترين و خشن ترين جنايتها را با طول و تفسير منتشر سازند وبه همين خاطر اثرات منفي انعکاس اينگونه اخبار از دير باز دغدغه خاطر بسياري از دانشمندان را موجب شده و هر کس بر حسب عقيده و مطالعات خود نظراتي را ابراز داشته و از آن به صورتي بحث نموده است. اين پژوهش به بررسي و ارزيابي جنبه هاي مثبت و منفي انعکاس اين اخبار از ديدگاههاي مختلف پرداخته و با روش پيمايشي در پي آن مي باشد که اثر مطبوعات را با توجه به جنبه ذکر شده بر رفتارهاي بزهکارانه و نابهنجار مورد بررسي قرار دهد.
بيان مسئله
بررسي ها نشان مي دهد که صفحات حوادث، يکي از پرخواننده ترين صفحات روزنامه هاست.موفقيت بسياري از روزنامه هاي سراسري،هفته نامه ها و مجلات،به دليل توجه خاص به انعکاس اخبار حوادث و پاسخگويي به اين نياز مخاطبان بوده است.مطالعات انجام شده حاکي از آن است که اخبار جنايي حداقل 4 درصد و حداکثر 28 درصد و به طور متوسط7 درصد از مطالب روزنامه ها را تشکيل مي دهد. اين نسبت در مورد رسانه هاي ديداري و شنيداري درصد متفاوتي بين 10 تا 13 را براساس دروه هاي زماني و محيط هاي جغرافيايي مختلف به خود اختصاص داده است(فرجيها،1385،58)
هنگامي که مجرم يا جنايتکار مرتکب جنايتي مي شود که منطبق با روشهاي ارائه شده رسانه هاي جمعي است، به طور طبيعي اين سوال در مغز زنده مي شود که آيا رسانه ها مشوق اين امر بودند؟ در رسانه و به خصوص در بين مخاطبان صفحه حوادث مطبوعات چرا مطالعه و پيگيري اخبار جنايي از جاذبه زيادي برخوردار است؟ کدام گروه از خوانندگان مطبوعات،علاقه و گرايش،بيشتري به مطالعه دارند؟خوانندگان اخبار حوادث چه نوع موضوعاتي را بيشتر مطالعه مي کنند؟در مطالعه اخبار جنايي بيشتر به چه جنبه هاي از جرم(انگيزه ها،چگونگي انجام،نتايج عواقب)توجه دارند؟ مطالعه اخبار جرايم چه احساسي را در خوانندگان بر مي انگيزد؟ اين ها پرسش هاي است که درباره آن ها اطلاعات زيادي موجود نيست و شايد تاکنون در جامعه ما بررسي و پژوهش ويژه اي پيرامون آن صورت نگرفته است.آنچه بديهي مي نمايد علاقه و گرايش زياد در بين روزنامه خوانها به مطالعه اخبار جرايم است.
رسانه با انعکاس اخبار مربوط به پديده هاي جنايي نگرش خاصي را به مردم تحميل مي کنند و چگونگي قضاوت و داوري آنان درباره جرم و عدالت کيفري را سامان مي دهند. اين ابزارهاي ارتباطي به سادگي مي توانند از موضوعي کم اهميت سوژه اي بسيار مهم بسازند و افکار عمومي را نسبت به پديده اي خاص حساس کنند و يا برعکس از حادثه اي مهم خبري خنثي و کم اهميت بسازند. رسانه هاي گروهي به دليل برخورداري از اين ظرفيت يکي از ابزارهاي موثر براي کنترل نهادها و جريان هاي قدرتمند و با نفوذ تلقي مي شوند.خبرنگاران دبيران سرويس خبري روزنامه ها و مديران مسئول تنظيم خبر و گزارش،با انتخاب موضوع و چگونگي انتقال اين اطلاعات به مردم،نقش موثري در تعيين محدوده جرم و انحراف بازي مي کنند. آن ها با انتخاب حوادث جنايي و نحوه انعکاس آن در واقع محدوده رفتاري مجاز را تعريف و معيارهايي را در اين زمينه به جامعه ارائه مي کنند.بدين ترتيب رسانه ها از يک سو توانايي تشديد احساس ناامني،ترويج بزهکاري و تشويق افراد مستعد ارتکاب جرم را دارند و از سوي ديگر با ايفاي نقش اطلاع رساني مسئولانه و ترويج الگوي زندگي سالم مي توانند در کاهش وقوع جرم و تامين احساس امنيت موثر باشند.برخي معتقدند که رسالت رسانه ها آگاهي بخشي و اطلاع رساني است و رسانه هاي عمومي نبايد خود را قيّم مردم بدانند و مطابق ميل خود به انتشار اخبار بپردازند.اين رويکرد که به روزنامه نگاري حرفه اي نگاهي سوداگرايانه دارد با انتخاب سوژه هايي که بيشتر باعث جذب مخاطب مي شوند به ارضاي حس کنجکاوي خواننده توجهي خاص نشان مي دهد. در اين وضعيت منافع و مصالح اجتماعي از جمله کارکرد پيشگيرانه رسانه ها در اولويت هاي بعدي قرار مي گيرد. ديدگاه ديگري که در زمينه بازتاب رسانه اي جرم دارد ديدگاه سلبي است که معتقد است رسانه هاي ديداري،شنيداري و نوشتاري با انعکاس اخبار و رويدادهاي جنايي قبح و زشتي رفتارهاي مجرمانه را در جامعه از بين مي برند و وقوع جرم را امري عادي و طبيعي نشان مي دهند.در اين شرايط اجتماع پس از مدتي به اين زشتي ها عادت مي کند و زمينه سقوط ارزش هاي اجتماعي و هنجارهاي زندگي سالم فراهم مي شود.برخي از طرفداران اين ديدگاه به عدم انتشار اخبار جنايي در رسانه ها به طور مطلق معتقدند و برخي ديگر به پوشش خبري حوادث جنايي به طور محتاطانه باور دارند.
اهميت و ضرورت موضوع
تلاش در راه شناخت و آگاهي همواره در نهاد آدمي مي جوشد و شناخت پديده هاي اجتماعي تنها در سايه کاربرد روش هاي علمي ميسر است. ضرورت ريشه يابي مسائل و معضلات از جمله جرائم بر کسي پوشيده نيست زيرا تنها در صورت آشنايي با علل و عوامل موجود اين معضل است که مي توان جهت حل يا تعديل آن قدمي برداشت. مسئله بزهکاري سالهاست که مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است. متخصصان رشته هاي مختلف،جرم شناسان،جامعه شناسان،روانشناسان هريک از دريچه اي به اين مسئله همت گماردند که حاصل اين کوشش ها و تلاش ها از يک سو کمک به شناخت و روشن کردن اين مسائل بوده و از سوي ديگر بيانگر پيچيدگي هاي شناخت علمي و مسائل اجتماعي و همچنين نشانه بيماري جوامع مختلف بوده است. جرم از پديده هايي است که جوامع مختلف انساني در زمان ها و مکان هاي مختلف بدان مبتلا بوده است.پيچيدگي هاي رفتاري انساني موجب مي شود که در موقعيت هاي متفاوت علل گوناگوني موجب گرايش به ارتکاب جرم شود. مطالعه و شناخت اين گونه رفتارها مي تواند ما را به ريشه هاي اصلي اين جرائم و انحرافات نزديک سازد.
پيرامون اهميت موضوع تحقيق حاضر و ضرورتي که مطالعه آن را ايجاد مي کند بايد توجه داشت که دست اندرکاران چرخه توليد در رسانه هاي گروهي اعم از مطبوعات،تلويزيون و راديو به خوبي مي دانند هر پديده در غالب خبر،گزارش، فيلم سينمايي،مجموعه هاي تلويزيوني و برنامه هاي راديو با انبوه مخاطبان، با استعدادها،افکار،روحيات وشرايط زيستي،فرهنگي، اقتصادي،اجتماعي و خانوادگي مختلف سروکار دارند.هر گونه توليد اين گروه رسانه اي تاثير مستقيم بر نبض و تحرک اقشار جامعه مي گذارد. اميد، نااميدي،نشاط، اندوه،رستگاري،کجروي،نيک انديشي و بدانديشي طنين موسقيايي مي توانند باشند بر فضاي جامعه که نت آن ها را هر يک از خالقان آثار ذکر شده ، تحرير مي کنند. يک رسانه مي تواند مخاطبان خود را به خوبي هدايت کند يا افرادي پرخاشگر و خشونت طلب و سرکش را پرورش مي دهد. خبرهاي حوادث نيز به سهم خود نقشي تاثيرگذار در اين بازپروري دارد. اگرچه يکي از اهداف درج اخبار، عبرت گيري مخاطبان از سرنوشت کساني است که راه ناصواب را پيش گرفته اند. اما هميشه برداشت ها نسبت به اين اخبار با اين ديد مثبت نيست برخي از آن با هدف جلوگيري از دامنه جنايات تاکيد مي کنند.اما برخي ديگر معتقدند که گروهي از مطبوعات شيوه هاي ارتکاب جرم را براصل اطلاع رساني ترجيح داده اند و بايد در اين باره روش ها را بازنگري کرد.لذا بررسي و پژوهش و تحقيق در اين زمينه مي تواند پيامد هاي احتمالي ناشي از انعکاس اخبار جنايي در مطبوعات را روشن ساخته و براي دست اندرکاران مطبوعات و ساير دانش پژوهان و مسئولين سودمند و آموزنده باشد. چرا که هر گونه بي توجهي نسبت به شناسايي پارمترهاي تشديد کننده بزهکاري،نه تنها سلامت و سعادت فرد را به خاطر مي اندازد. بلکه زيان هاي غير قابل جبران را نيز بر جامعه و ساختار آن تحميل مي کند.
اهداف تحقيق
تحقيق حاضر صرف نظر از جنبه مثبت يا منفي هنجارها و ارزشهاي پذيرفته شده جامعه بخش کوچکي از وظيفه مطالعه علمي پديده انعکاس اخبار جنايي در مطبوعات را بر عهده خواهد داشت.
هدف اصلي:آگاهي از آثار انعکاس اخبار جنايي در مطبوعات
اهداف فرعي:
1- آگاهي از رابطه بين ويژگي هاي فردي مخاطبان با تاثيرپذيري آنان از انعکاس اخبار جنايي.
2- آگاهي از رابطه ميزان مطالعه اخبار جنايي و تاثيرپذيري مخاطبان.
3- آگاهي از رابطه بين نوع اخبار جنايي مورد مطالعه و تاثيرپذيري مخاطبان.
4- آگاهي از رابطه بين نوع روزنامه مورد مطالعه و تاثيرپذيري مخاطبان.
5- آگاهي از رابطه بين هدف مخاطبان از مطالعه اخبار جنايي و تاثيرپذيري آنان.
سوالات تحقيق
1-آيا بين ويژگيهاي فردي مخاطبان با تاثيرپذيري آنان از انعکاس اخبار جنايي ارتباط معناداري دارد؟
2-آيا ميزان مطالعه اخبار جنايي و تاثيرپذيري مخاطبان رابطه وجود دارد؟
3-آيا بين نوع اخبار جنايي مورد مطالعه و تاثيرپذيري مخاطبان رابطه وجود دارد؟
4-آيا بين نوع روزنامه مورد مطالعه و تاثيرپذيري مخاطبان رابطه وجود دارد؟
5-آيا بين هدف مخاطبان از مطالعه اخبار جنايي و تاثيرپذيري آنان رابطه وجود دارد؟
فرضيه هاي تحقيق
1-بين ويژگيهاي فردي مخاطبان با تاثيرپذيري آنان از اخبار جنايي رابطه معناداري وجود دارد.
2-بين ميزان مطالعه اخبار جنايي و تاثيرپذيري مخاطبان رابطه معناداري وجود دارد.
3-بين نوع اخبار جنايي مورد مطالعه و تاثيرپذيري مخاطبان رابطه معناداري وجود دارد.
4-بين نوع روزنامه مورد مطالعه و تاثيرپذيري مخاطبان رابطه معناداري وجود دارد.
5-بين هدف مخاطبان از مطالعه اخبار جنايي و تاثيرپذيري آنان رابطه معناداري وجود دارد.
مقدمه
جرم داراي تعاريف گوناگوني در ميان انديشمندان علوم مختلف مي باشد و از طرفي اين جرايم در مطبوعات و رسانه ها انعكاس پيدا مي كند و اينكه انعكاس اخبار بر روي مخاطبان تاثير دارد و چه تاثيري دارد ، بايد مورد بررسي و در بوته آزمايش قرار گيرد و در گزينش اخبار براي انعكاس اخبار ، معيارهايي از قبيل درجه اهميت،ميزان خطر و ميزان تاثيرگذاري و… دخيل مي باشد در خصوص تاثيرگذاري نظريه هايي همچون نظريه نظريه گلوله، الگوي اثرهاي محدود، نظريه کاشت، مک لوهان و جبرگرايي رسانه اي، مارپيچ سکوت، نظريه برجسته سازي، نظريه شکاف آگاهي ، نظريه هاي ترکيبي، مطرح مي باشددر مورد انعكاس اخبار جنايي در مطبوعات ، صاحب نظراني معيار و انگيزه هاي انعكاس اخبار در مطبوعات را واقع گرايي، منع و ترس ، اطلاع رساني در نتيجه افزايش يافتن سطح هوشياري، آزادي مطبوعات و حق نظارت افکار عمومي بر کليه حوادث ، دانسته اند و معتقد به انعكاس آن مي باشند و در طرف ديگر صاحب نظراني معيارها و انگيزه هاي مخالفت خود را در خصوص عدم انعكاس اخبار جنايي در مطبوعات را ادبيات جرم و جنايت ” سياه “،تلقين و تقليد،آموزش شيوه ها،تشديد احساس ناامني در افکار عمومي ،قهرمان پروري و ايجاد حس شهرت طلبي ،عادي جلوه دادن جنايت و بي تفاوتي افراد نسبت به آن ،اختلال در امر دادرسي و تاثير بر راي دادگاه ،تاثيرات منفي اخبار جنايي بر روي کودکان و نوجوانان و جوانان مي دانند كه در ذيل به طور مبسوط مي آيد.
بخش اول: اخبار جنايي
مفهوم جرم و جنايت

دانشمندان هر يک با توجه به رشته تخصصي خود و عقايد مکتبي که از آن الهام گرفته اند تعاريف گوناگوني از جرم نموده اند. ولي تاکنون تعريف جامعي که مورد قبول همگان قرار گيرد به عمل نيامده است. حقوقدانان با توجه به جرايم مندرج در قوانين کيفري و يا تعريفي که قانون گذار از جرم به عمل آورده است اکتفاء مي کنند. در صورتيکه که جامعه شناسان با بررسي موضوعات اجتماعي و جرم شناسان برمبناي اصول جرم شناسي به تعريف جرم مي پردازند.(دانش1366،43) در ادبيات نيز بيشتر معناي اول،يعني گناه مورد توجه قرار گرفته است.هر چند مي توان مفاهيم ديگري را نيز استنباط کرد البته نبايد دچار اين اشتباه شد که گناه را با جرم مترادف گرفت زيرا گرچه برخي بين گناه و جرم عموم و خصوص قائلند اما بسيار ديده مي شود که ماهيت جرم از گناه جداست و بحث از جرم به عنوان عمل ضد اجتماعي قابل مجازات مطرح است.و اما جنايت در لغت به معناي چيدن ميوه از درخت مي باشد که در ادبيات به فعل حرام نيز از آن تعبير شده است.جنايت در قوانين سابق يکي از اقسام جرم بوده است که مجازات آن نسبت به ديگر اقسام جرم از همه شديدتر بوده، مانند اعدام و حبس دائم که در قوانين جزايي فعلي موضوعاً منتفي است. علت استفاده از لفظ جنايي در عنوان پايان نامه اين است که روزنامه ها بيشتر شرح جرايمي را مي دهند که از لحاظ مجازات،شديدترين مجازات را دارند. که همانند لفظ جنايت در قانون جزاي سابق بود. البته ما در اين تحقيق صرفاً به همان مفهومي را که روزنامه ها مراد مي کنند نمي پردازيم بلکه مفهومي عام جرم را هم پيگيري مي کنيم.
کارکردهاي رسانه جمعي
رسانه هاي گروهي داراي کارکردهاي مختلف اند که از جمله مهمترين آنها عبارتند از:
کارکرد فرهنگي:اگر فرهنگ را مجموعه اي منسجم از آراء،باورها،ارزش ها،هنر،آداب،رسوم بدانيم که از سوي بيشتر افراد جامعه پذيرفته شده و از نسلي به نسلي ديگر منتقل مي شود. ارائه مباحث نظري درباره هر يک از موارد ياد شده را مي توان کارکرد فرهنگي رسانه ها به شمار آورد.امروزه بسياري از افراد بخش عمده معلومات خود را مرهون برنامه هاي راديويي و تلويزيوني و يا بهره گيري از رسانه هاي نوشتاري اند و اين امر در قشر کودک و نوجوان به آساني قابل مشاهده است.زيرا آنان بيش از ديگر اقشار وقت صرف ديدن تلويزيون مي کنند.
کارکردسياسي:در عصر حاضر رسانه ها با بهره گيري از قدرت تاثير، مخاطبان خود راهبري و تبيين مي کنند عيني ترين کارکرد رسانه ها در دنياي امروز در همين بخش ظاهر شده و به تعبير تافلر بشر امروز کاملاً منفعل از رسانه ها به ويژه در بعد دموکراسي و امور سياسي آينه تمام نماي رسانه هاست. چه با نگاهي گذرا به تاريخ سياسي معاصر به خوبي مي توان ديد بسياري از منازعات و کشمکش هاي سياسي با ياري و هدايت و پرچمداري رسانه ها تبديل به جريان هاي قوي سياسي شده و يا تعديل و يا حتي خاموش گرديده اند.
کارکرد اطلاعاتي:امروزه بخش عمده اي از انتظارات مخاطبان رسانه ها،دريافت اخبار و اطلاعات است. از اين رو رسانه هاي گروهي را داراي حضور بسيار جدي در متن زندگي خود مي دانند. افراد جامعه بيشتر اطلاعات لازم را از طريق رسانه هاي نوشتاري و تصويري و يا صوتي بدست مي آورند. اگر فردي بنا به گرايش ها ي که دارد نخواهد از برنامه هاي تلويزيوني بهره گيرد دست کم از اخبار آن بهره مند مي شود.
کارکرد تفريحي: شنيدن و ديدن فيلم ها ،نمايش ها،مسابقات و سرگرمي ها،سرودها و اشعار مفرح که از از طريق رسانه هاي صوتي و تصويري پخش مي شوند در کنار مطالعه و ملاحظه قصه ها و … که در مطبوعات چاپ ومنتشر مي گردند بخش بزرگي از اوقات فراغت افراد را به خود اختصاص داده است. به گونه اي که امروزه بسياري از افراد براي پر کردن اوقات فراغت خود به رسانه پناه مي برند و از طريق مشاهده برنامه هاي تفريحي و سرگرم کننده ، خود را سرگرم مي کنند در کشور ما، بسياري از افراد به جاي مبتلا شدن به برخي از راه هاي انحرافي و سرکردن با گروه هاي کج رو، ترجيح مي دهند در منزل و با بهره گيري از برنامه هاي ورزشي و تفريحي اوقات فراغت خود را پر کنند.( مک کوايل ،140،1385)
مفهوم و ماهيت خبر


پاسخی بگذارید