2-3-2-1 انگيزه بيروني ……………………………………………………………………………………………………37
2-3-2-2 انگيزه دروني ……………………………………………………………………………………………………37
2-3-3 ويژگي هاي انگيزه …………………………………………………………………………………………………40
2-3-4 انگيزه مهمترين عامل بهره وري ………………………………………………………………………………40
2-3-5عوامل ضدانگيزشي کارآفريني …………………………………………………………………………………..41
2-4 پيشينه تحقيقات
2-4-1 مطالعات داخلي ……………………………………………………………………………………………………..42
2-4-2 مطالعات خارجي ……………………………………………………………………………………………………46
2-5 نتيجه گيري ……………………………………………………………………………………………………………….50
فصل سوم : روش شناسي تحقيق
3-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….52
3-2- روش تحقيق ……………………………………………………………………………………………………………53
3-3- جامعه آماري ………………………………………………………………………………………………………….53
3-4- نمونه آماري و روش نمونه گيري ……………………………………………………………………………..53
3-5 روش گردآوري و ابزار گردآوري اطلاعات ……………………………………………………………………54
3-6 روايي ابزار گردآوري داده ها ……………………………………………………………………………………….56
3-7 پايايي ابزار گردآوري داده ها ……………………………………………………………………………………….56
3-8- روش تجزيه و تحليل داده ها …………………………………………………………………………………….57
3-9- نتيجه گيري ……………………………………………………………………………………………………………58
فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها
4-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………60
4-2- توصيف متغيرهاي تحقيق ………………………………………………………………………………………….61
4-2-2-سن ……………………………………………………………………………………………………………………..62
4-2-3-حمايت عاطفي ……………………………………………………………………………………………………..63
4-2-4-محرک مثبت ………………………………………………………………………………………………………..64

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

4-2-5-توجه …………………………………………………………………………………………………………………..65
4-2-6-مقايسه اجتماعي ……………………………………………………………………………………………………66
4-2-7-انگيزه وابستگي ……………………………………………………………………………………………………67
4-2-8-علاقه به کارآفريني ………………………………………………………………………………………………..68
4 -3- آزمون فرضيه هاي تحقيق ………………………………………………………………………………………..69
4-3-1- آزمون فرضيه اول ………………………………………………………………………………………………..70
4-3-2- آزمون فرضيه دوم ………………………………………………………………………………………………..71
4-3-3- آزمون فرضيه سوم ……………………………………………………………………………………………….72
4-3-4- آزمون فرضيه چهارم …………………………………………………………………………………………….73
4-3-5- آزمون فرضيه اصلي ……………………………………………………………………………………………..74
4-4 نتيجه گيري ……………………………………………………………………………………………………………….78
فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات
5-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….80
5-2- نتايج پژوهش ………………………………………………………………………………………………………….81
5-2-1- نتايج مشخصات فردي گروه نمونه …………………………………………………………………………81
5-2-2- نتايج آزمون فرضيه ها …………………………………………………………………………………………..81
5-3- پيشنهادات پژوهش …………………………………………………………………………………………………..
5-4- محدوديت هاي پژوهش ……………………………………………………………………………………………
5-5- پيشنهادات براي تحقيقات آتي ……………………………………………………………………………………
ضميمه ها
ضميمه الف : پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………..86
ضميمه ب : محاسبه ضريب آلفاي کرونباخ و خروجي هاي Spss مربط به هر متغير …………………91
فهرست اشکال ، جداول و نمودارها
اشکال
شکل 1-1 مدل مفهومي تحقيق …………………………………………………………………………………………….7
شکل 2-1 فرآيند کارآفريني ……………………………………………………………………………………………….14
شکل 2-2 فرآيند انگيزش ………………………………………………………………………………………………….36
جداول
جدول 2-1 خصوصيات فرد کارآفرين از ديدگاه ماريسون …………………………………………………….25
جدول 2-2 نقش هاي کارکردي کارآفرينان در نظريه هاي اقتصادي ………………………………………..30
جدول 3-1 ابعاد و سوالات پرسشنامه ………………………………………………………………………………….55
جدول 3-2جدول پايايي متغيرهاي آزمون …………………………………………………………………………….56
جدول 4-1 جدول فراواني جنسيت …………………………………………………………………………………….61
جدول 4-2 جدول فراواني سن …………………………………………………………………………………………62
جدول4-3 جدول توصيفي حمايت عاطفي …………………………………………………………………………..63
جدول 4-4 جدول توصيفي محرک مثبت …………………………………………………………………………….64
جدول 4-5 جدول توصيفي توجه ……………………………………………………………………………………….65
جدول 4-6 جدول توصيفي مقايسه اجتماعي ………………………………………………………………………..66
جدول 4-7 جدول توصيفي انگيزه وابستگي …………………………………………………………………………67
جدول 4-8 جدول توصيفي علاقه به کارآفريني …………………………………………………………………….68
جدول 4-9 آزمون کولموگروف-اسميرنوف …………………………………………………………………………69
جدول 4-10 جدول همبستگي محرک مثبت و علاقه به کارآفريني ………………………………………….70
جدول 4-11 جدول همبستگي مقايسه اجتماعي و علاقه به کارآفريني ……………………………………..71
جدول 4-12 جدول همبستگي حمايت عاطفي و علاقه به کارآفريني ……………………………………….72
جدول 4-13 جدول همبستگي توجه و علاقه به کارآفريني …………………………………………………….73

جدول 4-14 جدول متغيرها در مدل انگيزه وابستگي و علاقه به کارآفريني ………………………………74
جدول 4-15 جدول خلاصه مدل انگيزه وابستگي و علاقه به کارآفريني …………………………………..75
جدول 4-16 جدول تحليل واريانس انگيزه وابستگي و علاقه به کارآفريني ………………………………75
جدول 4-17 جدول ضرايب رگرسيون ابعاد انگيزه وابستگي و علاقه به کارآفريني ……………………76
جدول 4-18 جدول متغيرهاي خارج شده از مدل انگيزه وابستگي و علاقه به کارآفريني ……………76
نمودارها
نمودار 4-1 نمودار ستوني جنسيت ……………………………………………………………………………………..61
نمودار 4-2 نمودار ستوني سن …………………………………………………………………………………………..62
نمودار 4-3 نمودار هيستوگرام حمايت عاطفي ………………………………………………………………………63
نمودار 4-4 نمودار هيستوگرام محرک مثبت …………………………………………………………………………64
نمودار 4-5 نمودار هيستوگرام توجه ……………………………………………………………………………………65
نمودار 4-6 نمودار هيستوگرام مقايسه اجتماعي …………………………………………………………………….66
نمودار 4-7 نمودار هيستوگرام انگيزه وابستگي ……………………………………………………………………..67
نمودار 4-8 نمودار هيستوگرام علاقه به کارآفريني …………………………………………………………………68
چکيده
در دنياي کنوني با افزايش جمعيت و رشد سريع تغييرات ، جوامع به سرعت در حال گسترش ، رشد و شکوفايي هستند که در اين ميان کارآفريني در عصر مدرن امروزي يکي از اصلي ترين راهبردهاي بنيادي هر کشور محسوب مي شود . در حقيقت در يک اقتصاد پويا ، تمامي عوامل همواره در حال تغييرات مداوم هستند و در اين وضعيت فرد کارآفرين به عنوان يک تعديل کننده قوي براي مقابله و سازگاري با شرايط جديد ، نقش تعيين کننده و مهمي را در زندگي بشر و پيشرفت جامعه انجام مي دهد . در واقع اين پژوهش با هدف بررسي نقش انگيزه وابستگي در علاقه به حرفه هاي کارآفريني دانشجويان کارشناسي ارشد مديريت بازرگاني دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت صورت گرفته است. روش تحقيق در اين مطالعه توصيفي از نوع همبستگي مي باشد ، همچنين جامعه آماري اين تحقيق دانشجوياني هستند که در سال هاي 91 و 92 در رشته مديريت بازرگاني دانشگاه مذکور شروع به تحصيل کرده اند ، که تعداد 278 نفر به عنوان نمونه آماري از طريق جدول مورگان انتخاب شدند . براي گردآوري اطلاعات لازم از پرسشنامه استاندارد گرايش بين فردي و خوداشتغالي که به تاييد اساتيد و صاحبنظران مديريت هم رسيد استفاده گرديد . در اين پژوهش پايايي پرسشنامه ها با استفاده از ضرايب آلفاي کرونباخ محاسبه گرديد که نتايج حاکي بر پايايي قوي پرسشنامه بود . تجزيه و تحليل داده هاي پژوهش در دو سطح آمار توصيفي و استنباطي مي باشد . نتايج حاصل از اين پژوهش بيان مي کند که بين انگيزه وابستگي و علاقه به حرفه هاي کارآفريني در ميان دانشجويان کارشناسي ارشد مديريت بازرگاني دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت رابطه ي معناداري وجود دارد .
واژگان کليدي : انگيزه وابستگي ، علاقه به کارآفريني ، محرک مثبت ، توجه
1-1-مقدمه :
امروزه تمامي نظام هاي بشرساخت به نوعي تغيير و تحولات سريعي را تجربه مي کنند و در اين ميان دانشگاه ها که همواره مدعي تربيت نيروي انساني براي توسعه هستند از اين قاعده مستثني نمي باشند . در واقع دانشگاه ها عهده دار نوع مهمي از سرمايه گذاري در منابع انساني هستند که با فراهم سازي زمينه بالندگي دانش ، مهارت و نگرش نيروي انساني در حوزه هاي فني ، حرفه اي و مديريتي و با پيشرفت هاي پژوهشي ، فناورانه و علمي که به ارمغان مي آورند زمينه را براي رشد و توسعه اقتصادي فراهم مي سازند . هم اکنون نيز براساس دغدغه هاي دانايي پروري ملي ، به نوعي تحول نهادي انقلاب گونه در کل اهداف و فرآيندهاي دانشگاهي نياز است تا اين نهاد به طور شايسته اي وظيفه خويش را که ارتقاي فرزانگي . بالندگي ملي است ، به انجام رساند . ( فلاح حقيقي ، 1390 ) کارآفرينان نقش مهمي در توسعه اقتصادي ايفا مي کند و کارآفريني امري حياتي براي رشد بازار و اقتصاد مي باشد . ( هوآنگ1 ، 2013 ) به همين دليل در سال هاي اخير نظام آموزشي کشورهاي مختلف رويکرد هدفمندي را براي تلفيق کارآفريني در برنامه آموزشي خود در پيش گرفته اند تا از اين طريق بتوانند قابليت ها و شايستگي هاي مورد انتظار جامعه و بازار کار از دانش آموختگان را افزايش دهند و نيز کيفيت فرآيندهاي آموزشي را بهبود بخشند . يکي از ملاک ها و معيارهاي توسعه آموزش کارآفريني در هر نظام آموزشي دستيابي به شناخت لازم در خصوص سطح شايستگي ها و قابليت هاي کارآفرينانه دانشجويان است . شناخت به دست آمده هم مي تواند بسان نقطه آغازي براي برنامه ريزي توسعه آموزش کارآفريني و نيز مبنايي براي ارزيابي موفقيت فرآيندهاي آموزشي به منظور پرورش قابليت هاي کارآفريني باشد . ( شريف زاده ، 1391 )
با توجه به مطالب مطرح شده ، در اين بخش ابتدا به بيان مسأله پرداخته مي شود سپس اهميت و ضرورت اجراي تحقيق ، چارچوب نظري تحقيق ، اهداف اساسي تحقيق ، فرضيه هاي تحقيق ، تعريف مفهومي و عملياتي متغيرهاي تحقيق ، قلمرو تحقيق و در نهايت مراحل انجام تحقيق بيان مي گردد .
1-2- بيان مسأله :
کارآفريني به فرآيند ايجاد ارزش از طريق فراهم آوردن ترکيب منحصر به فردي از منابع براي بهره گيري از يک فرصت اشاره دارد ، اين فرآيند نيازمند يک عمل کارآفرينانه و يک عامل کارآفرينانه است ( حق شناس و همکاران ؛1386 ) کارآفريني به معني انجام فعاليت براي ايجاد و استفاده از فرصت هاي جديد اقتصادي و به دنبال آن کسب سود تلقي مي شود ( زارع و همکاران ؛ 1386 ) شناسايي فرصت ،يک وجه مهم درکارآفريني است ( سيگل2 ؛ 2012) شناسايي فرصت ها شامل جستجوي محيط خارجي براي بازار جديد ، نيازهاي نامناسب ، وجود مشکلات در فرآيند کسب و کار و ايده محصولات جديد مي باشد ( فرانکو3 ، 2013 ) امروزه کارآفرينان بايد چشم انداز استراتژيک بيشتري کسب کنند که نشانه ي اين نياز دقيق شده در چگونگي بهبود روابط مشتري به عنوان فعاليت هاي کارآفريني است . ( سانچز4 ؛ 2011) کارآفريني از فعاليت هايي است که مي تواند برطرف کننده ي بسياري از چالش هاي عمده همچون بيکاري ، درآمد پايين ، فقدان تنوع اقتصادي و … باشد (حيدري ساربان ؛ 1391) در يک جامعه کارآفرين ، همه انسان ها فرصت هاي يکساني پيش روي خود دارند و همين امر زمينه مناسبي براي گسترش عدالت در سطح اجتماع است (علائي ؛ 1390) بدون چنين سازوكار مشخصي انديشه بهسازي ومديريت وخدمات رساني عقيم خواهدماند (ملک پور و همکار ، 1390 ، 19) علاقه به کارآفريني با “توانايي تشخيص ايده” ، “اعتماد به نفس براي ترک شغل در يک سازمان بزرگ و شروع کسب و کار جديد” ، “توانايي خوداشتغالي” ، “توانايي اداره کسب و کار” و “وقت آزاد براي بررسي و برنامه ريزي کسب و کار خود” سنجيده مي شود . (دکر و کالو ، 2012 ) که در اين تحقيق نيز از اين شاخص ها براي سنجش علاقه به کارآفريني استفاده مي شود .
در سال 2012 تحقيقي توسط دکر5 و کالو به بررسي رابطه بين انگيزه وابستگي و علاقه به کارآفريني اشاره کرده اند و در تحقيق خود به اين نتيجه رسيدند که انگيزه وابستگي به معناي ميل به داشتن ارتباط اجتماعي و تعامل مثبت با ديگران و ياحفظ روابط با ديگران است . در اين تحقيق انگيزه وابستگي داراي 4 بعد است که عبارتند از : مقايسه اجتماعي ( تمايل به مشارکت در فعاليت ها با ديگران به منظور مقايسه عملکرد فرد) ، توجه از طرف ديگران ( نياز به ديده شدن به عنوان مرکز چيزها ) ، حمايت عاطفي ( نياز به افراد اطراف در زمان استرس و ناراحتي) و محرک مثبت ( لذت بردن از بودن با ديگران و داشتن دوستي اي نزديک ) (دکر و کالو6 ، 2012 )
بر اساس آمار ، تعداد دانش آموختگان کشور در طول 20 سال گذشته از افزايش چشمگيري برخوردار بوده است اما کيفيت دانش آموختگان و سازگاري تخصصي آنها با نيازهاي جامعه هنوز در هاله اي از ابهام قرار دارد. در واقع دانش آموختگان موفق کساني هستند که نه فقط به مهارت هاي تخصصي مجهزند ، بلکه مهارت هايي چون خلاقيت ، نوآوري ، ريسک پذيري ، تحمل ابهام ، توفيق طلبي ، اعتماد به نفس و … به طور نسبي در آنان نهفته باشد و دانشگاه ها نيز به پرورش اين مهارت ها بپردازند و تا زمانيکه اين خصوصيات در دانشجويان پرورش نيابند، ايده هاي نو و برنامه ريزي براي عملياتي کردن آنها و بطور کلي بهره برداري از تخصص و در نهايت کارآفريني امکان پذير نخواهد بود . (فلاح حقيقي و همکاران ؛ 1390) بر همين اساس پژوهش حاضر با هدف بررسي انگيزه وابستگي در علاقه به حرفه هاي کارآفريني در دانشجويان کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت صورت گرفته تا با ارائه تحليلي از وضعيت دانشجويان زمينه راه گشايي براي توسعه کارآفريني فراهم آورد .
با توجه به مطالب مطرح شده اين سوال مطرح مي شود که :
آيا بين انگيزه وابستگي و علاقه به کارآفريني دانشجويان کارشناسي ارشد مديريت بازرگاني رابطه معناداري وجود دارد ؟
1-3- اهميت و ضرورت اجراي تحقيق :
در حال حاضر سير تحولات جهاني ، کارآفرينان را در خط مقدم توسعه فن آوري و اقتصادي قرار داده است . تجربه موفقيت آميز اغلب کشورهاي پيشرفته و نيز برخي از کشورهاي در حال توسعه در عبور از بحران هاي اقتصادي به واسطه توسعه کارآفريني در آن کشورها ، موجب گرديده تا ساير کشورها نيز براي کارآفريني ، کارآفرينان و شکل گيري کسب و کارهاي نوآورانه اهميت خاصي قائل گردند . با عنايت به پديده جهاني شدن اقتصاد ، برخي عقيده دارند که بازارهاي جهاني فردا از آن شرکت هايي است که به ريسک پذيري کارآفرينانه بها مي دهند و براي گسترش سرمايه هاي فکري خود در حد کلان سرمايه گذاري مي کنند ، در بالندگي فردي پر تلاشند و در خط مشي گذاري ، شرايط محيطي را مدنظر قرار مي دهند بر همين اساس ، آموزش ، يکي از ابزارهاي مهم در گسترش کارآفريني است که مورد توجه واقع شده است . با توجه به مطالعات مختلفي که صورت گرفته ، ثابت شده است که ويژگي هاي کارآفرينان اغلب اکتسابي است و نه توارثي و از اين رو در حال حاضر آموزش کارآفريني به يکي از مهم ترين و گسترده ترين فعاليت هاي دانشگاه تبديل شده است . ( طالبي کليدبري ، 1389)
موضوع پژوهش به دو دليل از اهميت خاصي و ويژه اي براي تحقيق برخوردار است . دليل اول اين است که امروزه با رشد سريع تکنولوژي و تغييرات مداوم و همچنين با زياد شدن جمعيت ، دولت پاسخگوي اشتغال سريع و مناسب براي افراد جوان و تحصيلکرده نمي باشد در اين صورت افراد بايد به صورت خودجوش وفعال به فکر ايجاد کسب و کارهاي مناسب و داراي توجيه اقتصادي باشند تا بتوانند علاوه بر خوداشتغالي به چرخه اقتصادي کشور هم کمک نمايند . که در اين ميان شهر رشت با توجه به داشتن افراد جوان و مستعد و همچنين اقليم مناسب داراي ويژگي هاي مناسبي براي ايجاد کسب و کار مي باشد . اين پژوهش با توجه به روحيات و ويژگي هاي افراد تحصيلکرده به دنبال يافتن ميزان انگيزه وابستگي در اين افراد براي ايجاد کسب و کار و خوداشتغالي مي باشد . دليل دوم که لزوم اين تحقيق در اين زمينه را دنبال مي کند ، نتيجه تحقيق است که نتايج تحقيق مي تواند به عنوان بازخوردي به گسترش کارآفريني کمک کند و باعث بهبود اين امر گردد در حقيقت تاکنون هيچ کاري در زمينه نقش انگيزه وابستگي در علاقه به کارآفريني در استان گيلان و خصوصاً در دانشگاه هاي اين استان انجام نشده است که اين امر بر اهميت موضوع مي افزايد . اين تحقيق ميزان انگيزه وابستگي در علاقه به حرفه هاي کارآفريني دانشجويان کارشناسي ارشد مديريت بازرگاني دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت را مشخص و بيان مي کند .
1-4- چارچوب نظري تحقيق :
چارچوب نظري تحقيق مبنايي است که تمامي تحقيق بر آن استوار است . شبکه اي است منطقي ، توصيفي و توسعه يافته مشتمل بر روابط موجود ميان متغيرهايي که در پي اجراي فرآيندهايي چون مصاحبه ، مشاهده و بررسي پيشينه تحقيق شناسايي شده اند . محقق در ابتدا بايد مسأله را شناسايي کند و سپس متغيرهايي را که در آن نقش دارند معين نمايد . بعد از شناسايي متغيرها بايد شبکه ارتباطات بين آنها بنا شود به طوري که بتوان فرضيه هاي مربوط را ايجاد و سپس آزمون کرد . يک چارچوب نظري خوب مبناي منطقي لازم براي تدوين فرضيه هاي آزمون پذير را فراهم مي آورد . ( خاکي ، 1390 ، 163 ) در حقيقت انگيزه وابستگي که همان تمايل به داشتن روابط اجتماعي و تعامل مثبت با ديگران يا ايجاد و حفظ روابط با ديگران است داراي چهار بعد : محرک مثبت ، مقايسه اجتماعي ، حمايت عاطفي و توجه مي باشد . انگيزه وابستگي يک ساختار چندبعدي دارد که ممکن است افراد داراي علايق کارآفريني در برخي جهات آن امتياز نسبتا بالايي و در ابعاد ديگر امتياز نسبتا پاييني بگيرند. ( دکر ، 2012 )
1-5- اهداف اساسي تحقيق :
همانگونه که از عنوان تحقيق برداشت مي شود ، هدف اصلي تحقيق حاضر ، نقش انگيزه وابستگي در علاقه به حرفه هاي کارآفريني است . همچنين اهداف فرعي تحقيق نيز عبارتند از :
1) سنجش انگيزه وابستگي در ميان دانشجويان کارشناسي ارشد مديريت بازرگاني دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت
2) سنجش ميزان علاقه به کارآفريني ميان دانشجويان کارشناسي ارشد مديريت بازرگاني دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت
3) سنجش رابطه بين انگيزه وابستگي و علاقه به کارآفريني ميان دانشجويان کارشناسي ارشد مديريت بازرگاني دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت
1-6- فرضيه هاي تحقيق :
فرضيه اصلي : بين انگيزه وابستگي و علاقه به کارآفريني ميان دانشجويان کارشناسي ارشد مديريت بازرگاني دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت رابطه معناداري وجود دارد .
همچنين فرضيه هاي فرعي تحقيق عبارتند از :
فرضيه فرعي اول :بين محرک مثبت و علاقه به کارآفريني ميان دانشجويان کارشناسي ارشد مديريت بازرگاني دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت رابطه معناداري وجود دارد .
فرضيه فرعي دوم : بين مقايسه اجتماعي و علاقه به کارآفريني ميان دانشجويان کارشناسي ارشد مديريت بازرگاني دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت رابطه معناداري وجود دارد .
فرضيه فرعي سوم : بين حمايت عاطفي و علاقه به کارآفريني ميان دانشجويان کارشناسي ارشد مديريت بازرگاني دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت رابطه معناداري وجود دارد .
فرضيه فرعي چهارم : بين توجه و علاقه به کارآفريني ميان دانشجويان کارشناسي ارشد مديريت بازرگاني دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت رابطه معناداري وجود دارد .
1-7- تعاريف مفهومي و عملياتي متغيرهاي تحقيق :
متغير بر اساس نقشي که در تحقيق به عهده دارد به دو دسته تقسيم مي شود : متغير مستقل و متغير وابسته در اين پژوهش هم اين دو دسته متغير وجود دارند :
1-7-1 متغير مستقل :به متغيري گفته مي شود که از طريق آن متغير وابسته تبيين يا پيش بيني مي شود و متغيري است که توسط پژوهشگر اندازه گيري ، دستکاري يا انتخاب مي شود تا تأثير يا رابطه ي آن با متغير ديگر اندازه گيري شود . (دلاور ، 1391 ، 37 ) در اين پژوهش متغير مستقل انگيزه وابستگي است . انگيزه وابستگي به معناي ميل به داشتن ارتباط اجتماعي و تعامل مثبت با ديگران يا ايجاد و حفظ روابط با ديگرا ن است . انگيزه وابستگي داراي چهار بُعد است که هيل7 آنها را در يک مقياس بين فردي توسعه داده است که عبارتند از : مقايسه اجتماعي ( تمايل به مشارکت در فعاليت ها با ديگران به منظور مقايسه عملکرد فرد) ، توجه از طرف ديگران ( نياز به ديده شدن به عنوان مرکز چيزها ) ، حمايت عاطفي ( نياز به افراد اطراف در زمان استرس و ناراحتي) و محرک مثبت ( لذت بردن از بودن با ديگران و داشتن دوستي اي نزديک ) . انگيزه وابستگي و ابعاد آن با استفاده از طيف پنج گزينه اي ليکرت که از کاملاً نادرست تا کاملاً درست درجه بندي شده بود ، سنجيده شده است .
1-7-2 متغير وابسته : متغير وابسته عبارت است از وجه يا جنبه اي از رفتار يک ارگانيزم که تحريک شده است . متغير وابسته متغيري است که مشاهده يا اندازه گيري مي شود تا تأثير متغير مستقل بر آن معلوم شود . در اين تحقيق متغير وابسته علاقه به حرفه هاي کارآفريني است .همچنين علاقه به کارآفريني با “توانايي تشخيص ايده” ، “اعتماد به نفس براي ترک شغل در يک سازمان بزرگ و شروع کسب و کار جديد” ، “توانايي خوداشتغالي” ، “توانايي اداره کسب و کار” و “وقت آزاد براي بررسي و برنامه ريزي کسب و کار خود” سنجيده مي شود . (دکر و کالو ، 2012 ) علاقه به کارآفريني و ابعاد آن با استفاده از طيف پنج گزينه اي ليکرت که از کاملاً نادرست تا کاملاً درست درجه بندي شده بود ، سنجيده شده است .
1-8- قلمرو تحقيق :
گستره اين تحقيق در سه قلمرو موضوعي ،زماني و مکاني قرار مي گيرد که قلمرو موضوعي تحقيق ، علم مديريت ، حوزه مديريت کارآفريني و رفتار سازماني و از اين حوزه نقش انگيزه وابستگي دانشجويان در علاقه به حرفه هاي کارآفريني مورد بررسي قرار گرفته است .
همچنين دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت به عنوان قلمرو مکاني تحقيق مي باشد که تکميل پرسشنامه هاي تحقيق در اين دانشگاه صورت پذيرفته است و قلمرو زماني اين تحقيق آبان و آذر 1392 مي باشد .
1-9- نتيجه گيري و جمع بندي فصل اول :
در اين فصل گذري بر بيان مسأله تحقيق ، اهميت و ضرورت اجراي تحقيق ، چارچوب نظري تحقيق ، اهداف اساسي تحقيق ، فرضيه هاي تحقيق ، تعريف مفهومي و عملياتي متغيرهاي تحقيق ، و قلمرو تحقيق داشتيم .
2-1مقدمه :
دهکده جهاني در عصر فرا صنعتي سازمان ها را به تأکيد بر نوآوري ، خلاقيت ، ريسک پذيري و به طور کلي ، انعطاف پذيري هرچه بيشتر ملزم کرده است . ابعاد رقابت در عصر فراصنعتي نسبت به عصر صنعتي با تغييراتي مواجه بوده است . سازمان هاي انعطاف ناپذيري که داراي سلسله مراتب هرمي هستند به خلق ايده هاي نو تمايلي ندارند ، ورود به بازار هاي جديد را تهديد تلقي مي کنند ، ريسک پذير نيستند ، ميلي به پيش گامي ندارند ، نمي توانند ارتباطات باز و مبتني بر اعتماد متقابل ايجاد کنند و ازاين رو ، در رقابت با سازمان هاي کارآفرين با شکست روبرو خواهند شد . نياز شرکت ها به عمل کارآفرينانه نشأت گرفته از اين عامل است که آنها به طور فزاينده اي در يک محيط پويا و پيچيده عمل مي کنند که داراي ويژگي هاي تغييرات سريع ، اساسي و ناپيوسته مي باشد که نشان دهنده تمايل کارکنان به عمل کارآفرينانه است . ( هاديزاده مقدم ، 1388 ) امروزه ، به دليل فشار مداوم عوامل عمومي و خصوصي ، سازمان ها به فعاليت هاي ساده و موثر ، بهبود بهره وري و دستيابي به اهداف سازماني سخت رو آورده اند . توانايي گروه مديريت عالي به درک فرهنگ و پويايي سازمان ها و رهبري نجات بخش قوي طي دوره هاي تغيير ، تفاوت بين سازمان هاي شکست خورده (نا موفق) و سازمان هاي موفق را به وجود مي آورند ( يي فنگ چن8 ، 2010 )
با توجه به مفاهيم مذکور اين فصل داراي دو بخش مي باشد که در بخش آغازين به بيان مختصري از تعاريف ، اهميت ، انواع کارآفريني ، ويژگي هاي کارآفرينان و … پرداخته شده است ، همچنين در بخش دوم تعاريفي از انگيزه وابستگي و ابعاد آن بحث شده است و در نهايت در بخش آخر به پيشينه تحقيق که نتايج برخي تحقيقات کارآفريني مي باشد ، آمده است .
2-2- مفاهيم و تعاريف کارآفريني :
واژه کارآفريني در سال 1848 توسط استوارت ميل9 از فرانسه به زبان انگليسي ترجمه شد. او کارکرد و عمل کارآفرين را شامل هدايت ، نظارت ، مهار و خطرپذيري مي دانست و عامل اخير را به منزله عامل متمايز کننده مدير و کارآفرين در نظر گرفت . ( سهرابي فرد ، 1385) کارآفريني به فرآيند ايجاد ارزش از طريق فراهم آوردن ترکيب منحصر به فردي از منابع براي بهره گيري از يک فرصت اشاره دارد. اين فرآيند نيازمند يک عمل کارآفرينانه و يک عامل کارآفرينانه است . عمل کارآفرينانه به مفهوم پياده سازي يک ايده ، فرآيند ، محصول ، خدمت يا يک کسب و کار جديد دلالت دارد .عامل کارآفرينانه ، فرد يا گروهي است که مسئوليت شکوفاسازي و به بار نشستن عامل کارآفرينانه را بر عهده مي گيرد. ( حق شناس ، 1386 ) به علاوه کارآفريني فعاليتي است که شامل اکتشاف ، ارزيابي و استفاده از فرصت ها براي معرفي محصولات و خدمات جديد است . (هوآنگ ، 2013) در واقع شناسايي يک فرصت کارآفريني ، درک معرفي کالا و خدمات جديد و ابداعي در بازار از طريق ، راه انداختن و تشکيل يک فعاليت اقتصادي جديد يا ارتقاء چشمگير فعاليت اقتصادي موجود مي باشد . (سيگل ، 2012) دريك عبارت كوتاه بايدگفت كارآفريني يك شغل نيست ، يك حرفه نيست ، اشتغالزايي نيست ، بلكه كارآفريني يك شيوه ي زندگي است . كارآفريني يك منش است . گونه اي از بودن و شدن است . كارآفريني يك سبك زيستن است ، يك راه ، يك روش و يك منش ويژه است . كارآفريني مجموعه اي از خصايل و فضايلي است كه متأثر از ويژگيهاي فردي ، خانواده ، محيط تربيتي و شيوه “اجتماعي شدن” در فرد تكوين مي يابد و تحول مي پذيرد . (ملک پور ، 1390 ، 21)
پيتر دراکر10 ، کارآفريني را منظري براي تغيير مي داند که هميشه در جستجوي تغيير است ، نسبت به آن از خود واکنش نشان مي دهد ، و آن را يک فرصت و شانس مي داند . (کردنائيج ، 1384 ) همچنين وي معتقد است خلاقيت و کارآفريني آن چنان لازم و ملزوم يکديگرند که مي توان گفت کارآفريني بدون خلاقيت و نوآوري حاصلي ندارد . ( شکرکن ، 1381) کارآفريني نقش ضروري در بهبود بهره وري و ترويج رشد اقتصادي را بازي مي کند (مونترو سانچز11 ، 2011)تامپسون12 کارآفريني را فرآيندي مي داند که در آن بتوان با استفاده از خلاقيت ، عضو جديد را همراه با ارزش جديد با استفاده از زمان ، منابع ، ريسک و به کارگيري ديگر عوامل به وجود آورد . همچنين چرچيل13 درباره کارآفريني با نگاه متفاوتي معتقد است : کارآفرينان بايد بر حرکت ها و بهبودهاي مستمري متمرکز شوند که بصورت مداوم در پي بهره برداري از ريسک ها و فرصت هاي قابل کنترل باشد . اما مي توان کارآفريني را به صورت فرآيند نيز در نظر گرفت که از درون آن تعريفي از کارآفريني نيز استخراج شود که سمت و سوي واقع گرايانه تر داشته باشد . حال اگر اين فرآيند را به شکل زير تصور کنيم ، اين گونه است :
از اين رو و بنا به موارد عنوان شده ، کارآفريني عبارت است از : فرآيندي که با شناسايي خدمت از سوي فردي که معمولاً ريسک پذير بوده و داراي تفکر و نگاه دورانديشانه است ، آغاز و پس از طي مراحل مختلف از جماه ايده يابي ، غربال ايده ، امکان سنجي و تدوين طرح کسب و کار و … به تشکيل شرکت منتهي مي شود . ( ناهيد ، 1388 )
از منظر شرکت هاي نوآور رشد محور14 ، يکي از بهترين تعاريف کارآفريني در ديدگاه رونستات15 ديده مي شود :
کارآفريني فرآيند پوياي خلق ثروت تدريجي است . ثروت به وسيله افرادي خلق مي شود که ريسک هاي عمده اي در قالب سهم ، زمان و يا تعهد کارراهه اي16 يا فراهم کردن ارزش براي برخي از کالاها و خدمات تحمل مي کند . کالا و خدمات ممکن است جديد يا منحصر به فرد باشد يا نباشد اما ارزش بايد تا حدي از جانب کارآفرين دريافت و تخصيص مهارت ها و منابع ضروري به صورت تدريجي حاصل شود .(دانايي فرد ، 1386 )شرکت هايي که رفتارهاي کارآفرينانه را ابراز مي کنند ، سودآوري و رشد آنها بيشتر از شرکت هايي است که سيستم هاي کارآفريني را قبول نمي کنند . در نتيجه امروزه کارآفريني يک روش و رفتار دائمي است که شرکت ها بايد توسعه دهند . (فرانکو17 ، 2013)لغت کارآفريني نزديک به 200 سال است مورد استفاده قرار ميگيرد که مفهوم سنتي تأکيد بر تلاشهايي داشت که يک فرد، بينشي را به کسبوکاري موفق تبديل مينمود. اما اخيراً کارآفريني به عنوان فرآيندي که ميتواند در سازمانهاي گوناگون بدون در نظر گرفتن نوع و اندازه رخ دهد، مفهومپردازي شده است (کاظمي ، 1389 )
شومپيتر18 کارآفريني را به عنوان نيروي برهم زننده اقتصاد به کار برد و آن را تحت عنوان “تخريب خلاق” نامگذاري کرد . کارآفريني شومپيتري شامل سه ويژگي اساسي است :
ويژگي اول : کارآفريني از قبل قابل درک است . اما نمي توان با به کار بردن قوانين معمولي و با استنباط از حقايق موجود به طور عملي آن را پيش بيني کرد ؛
ويژگي دوم : کارآفريني رويدادها و نتايج بلندمدت را شکل مي دهد و براي اينکه موقعيت هاي مناسبي خلق کند ، موقعيت هاي اقتصادي و اجتماعي را تغيير مي دهد ؛
ويژگي سوم : کثرت و تکرار رويدادهاي کارآفرينانه به کيفيت نسبي نيرو ها ، تصميمات فرد ، اقدامات و الگوهاي رفتاري بستگي دارد .
در عدم توازن پويا ، کارآفريناني خلق مي شوند که ترکيب هاي جديدي را در توليدات معرفي مي کنند . شومپيتر براين نکته اصرار مي ورزد که کارآفرين ، مديري نيست که فرآيند توليد را نظارت مي کند ، بلکه او فعاليت هاي معمولي را بر مبناي تجارب گذشته انجام مي دهد ، اما خطر ابهامات را مي پذيرد و در فعاليت هايي شرکت مي کند که تاکنون انجام نشده اند . به طور خلاصه ، کارآفرين فردي است که ” ترکيبات جديدي ” را در توليد معرفي مي کند . بنابراين کارآفرين يک نيروي ناپايدار است که فرآيند ” تخريب خلاق ” را که لازمه توسعه اقتصادي است آغاز ميکند .(کردنائيج ، 1384 ) شومپيتر مي گويد : نيازي نيست که کارافريني يک کار فيزيکي خاصي باشد . هر محيط اجتماعي روش خاص خود را براي کارآفريني دارد (ملک پور ، 1390 ، 26 )
همچنين شومپيتر ميگويد شخص كارآفرين كسي است كه نوآوري خاص داشته باشد ؛ اين نوآوري مي تواند نوآوري در توليد ، در فرآيند يا در ارائه خدمات ، در رضايت مشتري و … باشد . از سوي ديگر پيتر دراكر از ديگر نظريه پردازان علم مديريت در مورد شخص كارآفرين معتقد بود كارآفرين فردي است كه هميشه در جستجوي تغيير است ، در برابر آن از خود واكنش نشان ميدهد و آنرا يك فرصت و شانس ميداند . از طرف ديگر مي توان بيان داشت كارآفرين كسي است كه فرصتها را شناسايي و تشخيص داده ، منابع مورد نياز را جمع آوري كرده ، طراحي و اجراي نقش هاي عملي را برعهده گرفته ، نتايج بدست آمده را به موقع و با روشي انعطافپذير و منطقي جمع آوري مي كند . (ناهيد ، 1388)
2-2-1- سير تحول تاريخي کارآفريني :
پيدايش مفاهيم نظري کارآفريني با گسترش وسيع اين اصطلاح همراه بوده است که در زير به روند تکامل نظري کارآفريني از ابتداي پيدايش واژه آن مي پردازيم : ( ملک پور ، 1391 ، 108 و 109 )
2-2-1-1- دوره اول : قرن15 و 16 ميلادي ” صاحبان پروژه هاي بزرگ “
اولين تعاريف کارآفريني در اين دوره ارائه شد . اين دوره همزمان با دوره قدرتمندي ملاک و حکومت فنودالي در اروپاست . کارآفرين کسي است که مسئوليت اجراي پروژه هاي بزرگ را بر عهده مي گيرد و البته در اين راه مخاطره اي را نمي پذيرد زيرا عموماً منابع توسط حکومت محلي تامين مي شود او صرفاً مديريت مي کند . نمونه بازار کارآفرينان در اين دوره مسئول ساخت کليساها ، قلعه ها و تأسيسات نظامي هستند .
2-2-1-2- دوره دوم : قرن 17 ميلادي ” مخاطره پذيري “
در اين دوره همزمان با شروع انقلاب صنعتي ، بعد جديدي به کارآفريني اضافه شد . کانتيلون کارآفرين را اينگونه تعريف مي کند: کارآفرين کسي است که منابع را با قيمت مشخص مي خرد ، روي آن فرآيندي انجام مي دهد و آن را به قيمتي نا مشخص و تضمين نشده مي فروشد ، از اين رو مخاطره پذير است . کارآفرين در اين دوره شامل بازرگانان ، صنعتگران و ديگر مالکان خصوصي اند .
2-2-1-3- دوره سوم : قرون 18 ، 19و اوايل قرن بيستم” تمايز کارآفرينان از ديگر بازيگران صحنه اقتصاد “
قرون 18 و 19 ميلادي و اوايل قرن بيستم کارآفرينان از ديگر بازيگران صحنه اقتصاد متمايز مي گردد . يعني کسي که مخاطره مي کند با کسي که سرمايه را تامين مي کند ، متفاوت است . اديسون به عنوان يکي از کارآفرينان اين دوره ، پايه گذار فن آوري هاي جديد شناخته مي شود ، ولي او سرمايه مورد نياز فعاليت خود را از طريق اخذ وام از سرمايه گذاران خصوصي تامين مي کرد . همچنين در اين دوره ميان کارآفرينان و مديران کسب و کار نيز تفاوت گذارده مي شود . کسي که سود حاصل از سرمايه را دريافت مي کند با شخصي که سود حاصل از توانمندي هاي مديريتي را دريافت مي کند تفاوت دارد .
2-2-1-4- دوره چهارم : دهه هاي مياني قرن بيستم ميلادي ” نوآوري “
مفهوم نوآوري در دهه هاي مياني قرن بيستم ميلادي به يک جزء اصلي تعريف کارآفريني تبديل مي شود . از تعاريف برآمده اين دوره مي توان موارد زير را نام برد :
کارآفرين فردي نوآور و توسعه دهنده فن آوري هاي به کار گرفته نشده است . کارآفرينان کسب و کاري جديد را شروع مي کنند در حالي که ديگران خلاف آنان تغييرات اندکي در محصولات موجود مي دهند . مفهوم نوآوري مي تواند شامل همه چيز ، از خلق محصولي جديد تا ايجاد يک نظام نوين يا حتي ايجاد يک ساختار سازماني جديد براي انجام کارها باشد . اضافه شدن اين مفهوم به خاطر افزايش رقابت در بازار محصولات و تلاش در استفاده از نوآوري براي ايجاد مزيت رقابتي در کسب و کارهاي موجود و بقاي آنهاست .


پاسخی بگذارید