17
18
18
19

21
22
22
23
25
26
فصل دوم- مواد و روش ها …………………………………………………………………. 272-1- محل و مدت انجام تحقيق ……………………………………………………………………………… 272-2- جيره غذايي آزمايش…………………………………………………………………………………….. 272-3- طراحي سيستم آزمايشي ………………………………………………………………………………… 282-4- تيماربندي و ذخيره سازي ………………………………………………………………………………. 292-5- غذادهي ……………………………………………………………………………………………………… 302-6- اندازه گيري کيفيت آب …………………………………………………………………………………. 302-7- جمع آوري اطلاعات مربوط به رشد و تغذيه……………………………………………………… 312-8- بررسي پارامترهاي رشد و تغذيه……………………………………………………………………….. 312-9- آناليز تقريبي ترکيبات لاشه………………………………………………………………………………. 322-10- پردازش داده ها …………………………………………………………………………………………… 32
فصل سوم- نتايج ………………………………………………………………………………. 333-1- نتايج حاصل از تاثير رژيم هاي غذايي بر شاخص هاي رشد …………………………………….. 33وزن اوليه(IBW) …………………………………………………………………………………………………… 33وزن نهايي(FBW) …………………………………………………………………………………………………. 33افزايش وزن(WG) ………………………………………………………………………………………………… 33نرخ رشد ويژه(SGR) ……………………………………………………………………………………………… 33ضريب چاقي(CF) ………………………………………………………………………………………………….. 333-2- نتايج حاصل از تاثير رژيم هاي غذايي بر شاخص هاي تغذيه اي………………………………..34ضريب تبديل غذايي(FCR) …………………………………………………………………………………… 34نسبت بازده غذايي(FER) …………………………………………………………………………………….. 34نسبت بازده پروتئين(PER) ……………………………………………………………………………………. 34غذاي روزانه مصرفي(FI) ………………………………………………………………………………………. 343-3- نتايج حاصل از آناليز لاشه ………………………………………………………………………………… 35پروتئين لاشه ……………………………………………………………………………………………………….. 35چربي لاشه ………………………………………………………………………………………………………… 35خاکستر لاشه ………………………………………………………………………………………………………… 35رطوبت لاشه …………………………………………………………………………………………………………… 35فصل چهارم- بحث ………………………………………………………………………….. 374-1- شاخص هاي رشد …………………………………………………………………………………………… 383-2-4- شاخص هاي تغذيه اي …………………………………………………………………………………… 414-3- آناليز لاشه …………………………………………………………………………………………………… 444-5- نتيجه گيري کلي ………………………………………………………………………………………….. 484-6- پيشنهادات ……………………………………………………………………………………………………. 49منابع ……………………………………………………………………………………………………………………….50
فهرست جداول
عنوان
جدول 1-1- مطالعات انجام شده در مورد رشد جبراني در ماهيان استخواني ………………………………
جدول 2-1 تجزيه تقريبي جيره غذايي……………………………………………………………………………………
جدول 3-1 شاخص هاي رشد بچه تاس ماهيان سيبري در تيمارهاي مختلف در روز 40………………
جدول 3-2 شاخص هاي رشد بچه تاس ماهيان سيبري در تيمارهاي مختلف در روز 80 …………………
جدول 3-3 شاخص هاي تغذيه اي بچه تاس ماهيان سيبري در تيمارهاي مختلف در روز 40………….
جدول 3-4 شاخص هاي تغذيه اي بچه تاس ماهيان سيبري در تيمارهاي مختلف در روز 80 ………..
جدول 3-5 آناليز لاشه بچه تاس ماهيان سيبري در تيمارهاي مختلف در روز40……………………………
جدول 3-6 آناليز لاشه بچه تاس ماهيان سيبري در تيمارهاي مختلف در روز 80…………………………..
جدول 3-7 فاکتورهاي خوني بچه تاس ماهيان سيبري در تيمارهاي مختلف در روز 40………………..
جدول 3-8 فاکتورهاي خوني بچه تاس ماهيان سيبري در تيمارهاي مختلف در روز 80…………….صفحه
5
29
38
39
41
42
44

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

45
50
50
فهرست اشکال
عنوانصفحهشکل1-1- الگوهاي آرماني جبران رشد ……………………………………………………………….. 7شکل1- 2- تاس ماهي سيبري ……………………………………………………………………………… 20شکل1-3- نقشه پراکنش تاس ماهي سيبري………………………………………………………… 21شكل 1-4- توليد جهاني تاس ماهي سيبري……………………………………………………………… 23شكل2-1- تجهيزات انجام آزمايش……………………………………………………………………..30شکل 2-2- تيماربندي آزمايش………………………………………………………………………….32شكل 2-3- زيست سنجي ماهيان………………………………………………………………………… 33شکل 2-4- زمان هاي نمونه برداري لاشه و خون……………………………………………………….35شکل 3-1 مقايسه نرخ رشد ويژه در تيمارهاي مختلف…………………………………………………..39شکل 3-2 مقايسه افزايش وزن بدن در تيمارهاي مختلف……………………………………………..40شکل 3-3 مقايسه شاخص قيمت در تيمارهاي مختلف………………………………………………41شکل 3-4 مقايسه ضريب تبديل غذايي در تيمارهاي مختلف…………………………………………42شکل 3-5 مقايسه ميزان غذاي مصرفي کل دوره در تيمارهاي مختلف………………………….43شکل 3-6- درصد پروتئين لاشه تيمارهاي مختلف آزمايشي………………………………………46شکل 3-7- درصد چربي لاشه تيمارهاي مختلف آزمايشي…………………………………………47شکل 3-8- ميزان انرژي لاشه تيمارهاي مختلف آزمايشي…………………………………………… 48شکل 3-9- غلظت هموگلوبين تيمارهاي مختلف آزمايشي……………………………………….. 51شکل 3-10- تعداد گلبول هاي سفيد تيمارهاي مختلف آزمايشي…………………………………… 52شکل 3-11- تعداد گلبول هاي قرمز تيمارهاي مختلف آزمايشي…………………………………….53شکل 3-12 مقايسه حجم متوسط گلبولي در تيمارهاي مختلف………………………………………… 54
فصل اول
کليات


پاسخی بگذارید