2-3-2- ادغام معيارهي اثربخشي ……………………………………………………………………… 66
2- 4- بخش چهارم : تاريخچه سازمان امور مالياتي کشور………………………………………. 66

فصل سوم : روش پژوهش
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………. 87
3-1 – جامعه آماري………………………………………………………………………………………… 87
3-2- روش نمونه گيري……………………………………………………………………………………. 87
3-3- حجم نمونه و روش تعيين آن……………………………………………………………………..88
3-4- ابزار جمع آوري اطلاعات…………………………………………………………………………….89
3-5- تنظيم و اجراي پرسشنامه………………………………………………………………………90
3 – 5- 1- اجزا اصلي پرسشنامه…………………………………………………………………… 90
3 – 5 – 2- طرح پرسشنامه……………………………………………………………………………..91
3-6- مقياس بندي………………………………………………………………………………………… 92
3-6-1مقياس ليکرت……………………………………………………………………………………… 92
3-6-2- شماره گذاري………………………………………………………………………………….. 92
3-7- قابليت اعتماد پرسشنامه( Reliablity) ………………………………………………….. 93
3- 8- روايي پرسشنامه( Validity)……………………………………………………………….. 96
3-9- طرح پژوهش و روشهاي تجزيه و تحليل داده………………………………………………… 96

فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها
4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………. 105
4-2- بخش اول : آمار توصيفي………………………………………………………………………. 105
4-3- بخش دوم : آمار استنباطي…………………………………………………………………. 110
فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادها
5-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………116
5-2- نتيجه پايايي و روايي ……………………………………………………………………………………….116
5-3- بررسي فرضيه ها …………………………………………………………………………………………. 118
5-4- پيشنهادهايي براي پژوهشگران آينده ……………………………………………………………… 123
5-5- محدوديت‌هاي پژوهش ……………………………………………………………………………….. 124
منابع
1- منابع فارسي ……………………………………………………………………………………………… 126
2- منابع انگليسي…………………………………………………………………………………………….. 129

پيوست ها
پيوست شماره 1 : پرسشنامه…………………………………………………………………………………………130
پيوست شماره 2 : همبستگي و آزمون فزض معني دار بودن…………………………………………….135
فهرست جداول
موضوع صفحه
1-1- متغيرهاي مستقل و وابسته…………………………………………………………………………….. 9
2-1- شماي كلي عوامل حياتي موفقيت دوركاري ………………………………………………….. 56
2-2- مدل هاي اثربخشي ………………………………………………………………………………………..63
2-3- مدل سازماني اثربخشي استيرز …………………………………………………………………….. 64
3-1- طرح پرسشنامه ………………………………………………………………………………………. 91
3-2- ارزش عددي مقاس ها ………………………………………………………………………………93
3-3- مقدار r ……………………………………………………………………………………………….. 99
4-1- بررسي توزيع جنسيت ………………………………………………………………………. 105
4-2- بررسي توزيع متاهل………………………………………………………………………………….106
4-3- بررسي توزيع تحصيلات……………………………………………………………………….. 107
4-4- بررسي توزيع نوع استخدام…………………………………………………………………… 108
4-5- بررسي توزيع سنوات کاري……………………………………………………………….. 109
4-6- فرضيه اول…………………………………………………………………………………………….111
4-7- رگرسيون فرضيه اول………………………………………………………………………..111
4-8- فرضيه دوم…………………………………………………………………………………..112
4-9- گرسيون فرضيه دوم…………………………………………………………………….113
4-10- فرضيه سوم……………………………………………………………………… 114
4-11- رگرسيون فرضيه سوم……………………………………………………………… 114

فهرست نمودار ها
موضوعصفحه
2-1- ساختار سازماني سازمان مالياتي كشور…………………………………………………………….. 85
4-1- بررسي توزيع جنسيت …………………………………………………………………………… 106
4-2- بررسي توزيع تاهل ………………………………………………………………………………….106
4-3- بررسي توزيع تحصيلات……………………………………………………………… 107
4-4- بررسي توزيع نوع استخدام……………………………………………………………………. 108
4-5- بررسي توزيع سنوات کاري …………………………………………………………………. 110

چكيده پژوهش :
در اين تحقيق محقق به بررسي رابطه بين متغيرهاي اصلي عوامل حياتي موفقيت دور کاري در سطوح سازماني/مديريتي / کارمندي با معيارهاي عملکرد سازماني، سازمان امور مالياتي کشور کشور پرداخته شده است.
فرضيه اصلي :
متغيرهاي اصلي عوامل حياتي موفقيت با معيارهاي عملکرد سازماني در يک سيستم دور کاري رابطه معني داري دارد
فرضيه هاي فرعي :
1- حمايت و پشتيباني در سطوح سازماني ، مديريتي و کارمندي، با معيارهاي عملکرد سازمان رابطه معني داري دارد.
2- ارتباطات در سطوح سازماني ، مديريتي و کارمندي، با معيارهاي عملکرد سازمان رابطه معني داري دارد.
3- اعتماد در سطوح سازماني ، مديريتي و کارمندي، با معيارهاي عملکرد سازمان رابطه معني داري دارد.
مقدمه :
هرچند مشکلات متعددي براي يک سيستم دورکاري مي توان برشمرد اما به نظر مي رسد دورکاري به دليل نو بودن در ايران، هنوز مراحل اوليه خود را طي مي کند بنابراين پياده کردن آن نياز به تحقيقات گسترده و الهام گرفتن از الگوهاي کشورهاي موفق در اين زمينه است.
دورکاري نياز به تامين زيرساخت هاي لازم دارد و تا زماني که شرايط و زيرساخت ها براي پروژه دورکار در کشور فراهم نشود، نمي توان از دور کار توقع کارايي داشت. موضوع دورکاري نياز به مديريت دارد سوال اين است اگر قرار است با پديده دورکاري به همين سادگي برخورد شود يا اين که بايد از طريق پروژه “دورکاري” سازمان ها کارايي لازم را داشته باشندبا برنامه ريزي ميان مدت در دورکاري شبکه ها و سيستم هاي اطلاع رساني در سازمان ها شکل مي گيرد و اطلاعات مورد نياز از طريق سيستم اطلاع رساني در اختيار افراد و واحدهاي مختلف سازماني گذاشته مي شود و سازمان ها با توجه به زيرساخت هاي فراهم شده، با محيط خارج ارتباط برقرار مي کنند و راه ديگر در توسعه زيرساخت ها، اين است که با منطق مديريت فرآيندي عمل شود و سيستم جامع اطلاع رساني در سازمان شکل بگيرد تا سازمان ها بتوانند در يک شبکه اطلاع رساني بين المللي فعاليت کنند. اين روند را در کارشرکت هاي بين المللي مي بينيم. در اين حالت است که فضاي مجازي سازمان ها تقويت و معاونت مجازي هم در آن ها تعريف مي شود. واقعيت اين است که امکانات IT سازمان هاي کشور، از نظر زيرساخت در سطح ساده است و بعضي از سازمان ها سيستم اطلاع رساني درون سازماني مناسبي ندارند و سرعت سيستم ها کند است و ضعف شبکه هاي الکترونيکي در سازمان ها باعث مي شود که پروژه دورکاري به شکل مطلوب پيشرفت نکند. به عنوان مثال در کشور “کره جنوبي” همان امکانات شبکه اي و اينترنتي که در پايتخت اين کشور وجود دارد، همان امکانات در دورترين روستاها هم وجود دارد. اما آيا اين شرايط براي کشور ما هم در حال حاضر وجود دارد؟ به عبارت ديگر زيرساخت ها، امکانات و تجهيزات و کندي شبکه باعث خواهد شد که پروژه دورکاري به موقع اجرا نشود.از سوي ديگر آيا شرايط از نظر فرهنگي به گونه اي مهيا شده است که افراد خانواده، پذيراي انجام کار عضو خود در منزل باشند؟ آيا نهادينه کردن اين باور يک کار زيربنايي نيست؟ آيا مديران سازمان ها نسبت به اين کار خوش بين هستند؟ و آيا راهکارهاي قانوني براي اين کار تعريف شده است؟ اگر اين مسائل و موارد مشابه آن را درنظر نگيريم در عمل يا زيرساختي براي اين کار تعريف نکرده ايم يا اين موضوع مهم را با حداقل زيرساخت ها مي خواهيم دنبال کنيم. به هر حال، کارشناسان از مزاياي فردي، سازماني و اجتماعي دورکاري سخن مي گويند و توسعه پروژه دورکاري در شرايط کنوني به عنوان يک راهکار در کلان شهرها مورد توجه دولت قرار گرفته است اما اين پروژه نياز به برنامه ريزي و کارفرهنگي دارد و بنابراين ممکن است عجله و شتاب زدگي باعث شود که زيرساخت هاي اين پروژه بزرگ آن طور که بايد و شايد فراهم نشود.
مديريت و برنامه ريزي، شرط موفقيت در پروژه دور کاري
بحث ضرورت دور کاري کارمندان دولت مدت هاست که به ويژه در پايتخت مطرح مي شود و طرح دور کاري کارکنان دولت هم به دستگاه هاي اجرايي ابلاغ شده است با توجه به اين که با تاکيد هيئت دولت دستگاه هاي دولتي بايد حداقل ?? درصد از وظايف و کارهاي خود را به صورت دورکاري تعريف کنند و عملياتي شدن آن از چندي قبل در برخي از سازمان هاي دولتي به نظر مي رسد اما برخي از کارشناسان معتقدند که هنوز زيرساخت هاي تحقق اين پروژه در کشور ما فراهم نيست. بنابراين در کنار عجله مسئولان، کارشناسان نگران پيامدهاي شتاب زدگي در اين کار هستند.از سوي ديگر، کارمندان دولت هم نگران کاهش حقوق و مزاياي دريافتي و کسري درآمد خود هستند، بنابراين بايد به گونه اي اين طرح مديريت و برنامه ريزي شود که با فراهم شدن سازوکار، دغدغه هاي کارکنان و مديران هم به حداقل رسيده و خدشه اي در خدمات رساني به مردم به وجود نيايد

1- 1 عنوان پژوهش

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

” بررسي رابطه بين متغيرهاي اصلي عوامل حياتي موفقيت دور کاري در سطوح سازماني/مديريتي / کارمندي با معيارهاي عملکرد سازماني ، سازمان امور مالياتي کشور “
1-2 بيان مساله پژوهش
بعد از گذشت يکسال از آغاز طرح دور کاري کشور ، اين روزها شواهد موجود از موج تازه اشتياق کارمندان براي دور شدن ، در مقابل بي رغبتي مديران براي وارد شدن به اين طرح حکايت دارد. اجراي دور کاري در کشور به پيشنهاد وزارت کار و امور اجتماعي سابق در دستور کار قرار گرفت بلافاصله و پس از تصويب طرح توسط دولت در مهرماه سال گذشته، دستگاههاي مختلف دولت موظف به اجراي اين طرح شدند ، در اين راستا بعضي از دستگاهها بدون توجه به زير ساختها، اقدام به دورکاري براي کارمندان نمودند واين عمل باعث پيامد هاي منفي ودر نتيجه افت عملکرد سازمان را به همراه داشت.
چالش هاي که اخيرا ساز مان مالياتي با آن مواجه است در سه دسته کلي مي توان تقسيم نمود :
1- چالش هاي فردي ناشي از اجراي دور کاري
چالش هاي فردي اشاره به مسايل، مشکلات و تهديدهاي است که متوجه کارمندان دورکار است و به عبارتي جنبه شخصي داشته و کارمندان دورکار بايد با کمک سازمان و يا بدون بهره گيري از کمک آن نسبت به حل آن اقدام نمايند. موارد زير عمده ترين چالش هاي مرتبط با افراد دور کار مي باشند:
– عدم وجود امکانات مناسب ( امکانات سخت افزاري – نرم افزاري مناسب – اينترنت پرسرعت – تجهيزات جانبي – فضاي کاري مناسب ..)
– کاهش ارتباطات اجتماعي
– انزواي اجتماعي ( روابط غير رسمي و حالت کوشه گيري ..)
2- چالشهاي سازماني
– امنيت اطلاعات ( عدم وجود امنيت و وجود ضعف در شبکه هاي ارتباطي، امکان به مخاطه افتادن اطلاعات و به مخاطه افتادن حيات سازمان )
– مديريت کارمندان دور کار از طريق مديران، نبود شيوه مناسب براي مديريت کارکنان دور کار يک معضل سازمان است چون مديرا ن در اين حالت بايد کار محور و نيجه محوري را جايگزين وقت محوري نمايند که اين تغيير نگرشي زمان بر و باز حمت خواهد بود برخي از مديران به دنبال چنين مطلبي نيستند.
– مشکل شناسايي نيروهاي مناسب براي دورکاري
– هزينه هاي مربوط به بستر سازي و پياده سازي سيستم دور کاري ( مانند رايانه، سيستم شبکه اي، بسته هاي نرم افزاري و …)
– عدم امکان بعضي از کارها و وظايف به شکل دور کاري
– عدم وجود حمايت از سوي مديريت عالي سازمان
– عدم وجو اعتماد به کارمندان دور کار در انجام وظايف شان
– عدم وجود ارتباطات موثر و مشتمر با مدير ، ارباب رجوع يا مشتري
3- چالش هاي اجتماعي
– جنسيت
– سبک زندگي
1-3 اهميت و ضرورت پژوهش
دورکاري مي تواند يکي از راهکارهاي برقراري عدالت اجتماعي بين کارکنان باشد. چرا که در اين طرح به علت حضور فيزيکي کمتر کارکنان ، سنجش عملکرد آنها از طريق کيفيت کار با توجه به حجم کار واگذار شده که به نحو بهينه ، در زمان مناسب و با کمترين هزينه انجام شده باشد امکان پذير است. پس اين اولين گام در راستاي تاييد ضرورت طرح دورکاري در جوامع امروزين است. امروزه براي افراد نيازهاي انگيزشي ضرورت بيشتري يافته و لذا برآورده سازي اين احتياجات خود يکي از راهکارهاي پيشرفت مديريت و اعمال کنترل مديريتي بهينه و شايسته است تا در اين راستا از طريق جلب مشارکت و رضايتمندي کارکنان، بدنه کارشناسي سازمانها تقويت شده ، روند انجام امور منطقي و عادلانه گرديده و فرآيندهاي کاري تسهيل يابند .
پس به طور خلاصه مي توان گفت دورکاري با توجه به فلسفه وجودي اش در عصر حاضر، راهکاري جهت تامين رضايتمندي و ارتقاء انگيزش کاري آنها و نهايتا بهبود مديريت مشارکتي و کل نگر در دوران معاصر است.
بنابراين در اين پژوهش مي خواهيم بررسي کنيم که دورکاري مقوله مديريتي ظريف وبسيار مهمي است که مي توان با نظارت و برنامه ريزي دقيق از افراط و تفريط آن جلوگيري نمود، و بر دانش آن افزود. در اين راستا ، تحقيق فوق به منزله قطره کوچکي از درياي بيکران دانش ، قصد دارد بعضي از مسايلي را که از ديد طراحان و محققان ديگر، مخفي بوده و يا فرصتي براي پژوهش آن نبوده به بررسي و کارشکافي آن از منظر ديگر بپردازد.
1-4 اهداف پژوهش
سيستم دورکاري در سازمان از آن رو مهم است که دستيابي به چندين مقصود را امکان پذير مي سازد. مقصود عمده آن است که با در نظر گرفتن بهترين منافع فرد و سازمان، نيازهاي آينده طراحي يک سيستم مناسب دورکاري مشخص شود و برنامه هاي براي از ميان برداشتن ناهمخواني ها ناشي از آن فراهم گردد.
1-5 قلمرو پژوهش
الف قلمرو موضوعي : موضوع اصل اين رساله رابطه بين متغيرهاي اصلي عوامل حياتي موفقيت دور کاري در سطوح سازماني/مديريتي / کارمندي با معيارهاي عملکرد سازماني ، سازمان امور مالياتي کشور مي باشد . در مراحل پژوهش، متغيرها مورد بررسي قرار مي گيرند . و در پايان راهکارهاي مناسبي براي تبيين سياست درست بکارگيري نيروي انساني از طريق دورکاري پيشنهاد مي شود.
ب- قلمرو مکاني : مطالعات و بررسي اين پژوهش در محدوده اداره سازمان مالياتي کشور است.
ج- قلمرو زماني : محدوده زماني اين تحقيق سالهاي 90- 91 مي باشد.
1-6 فرضيه هاي پژوهش
فرضيه اصلي :
متغيرهاي اصلي عوامل حياتي موفقيت با معيارهاي عملکرد سازماني در يک سيستم دور کاري رابطه معني داري دارد
فرضيه هاي فرعي :
1- حمايت و پشتيباني در سطوح سازماني ، مديريتي و کارمندي، با معيارهاي عملکرد سازمان رابطه معني داري دارد.
2- ارتباطات در سطوح سازماني ، مديريتي و کارمندي، با معيارهاي عملکرد سازمان رابطه معني داري دارد.
3- اعتماد در سطوح سازماني ، مديريتي و کارمندي، با معيارهاي عملکرد سازمان رابطه معني داري دارد.
1- 7 متغيرهاي پژوهش
متغير مستقل
متغير مستقل به متغيري گفته مي شود که از طريق آن متغير وابسته تبيين يا پيش بيني مي شود. اين متغير توسط پژوهشگر اندازه گيري يا انتخاب ميشود تا تاثير يا رابطه آن با متغير ديگر سنجش شود ( دلاور، ص4،1388) در واقع متغير مستقل، متغيري است که روي متغيرهاي مستقل در پژوهش حاضر به صورت مثبت يا منفي تاثير مي گذارد.( خاکي، 1378 ،ص76)
متغير وابسته
متغير وابسته متغيري است که تغييرات آن تحت تاثير متغير مستقل قرار مي گيرد ( بازرگان و ديگران، 1376)
متغير مستقل و وابسته در پژوهش حاضر در جدول ( 1- 1 ) آورده شده است.
جدول ( 1-1) متغيرهاي مستقل و وابسته
متغير مستقلمتغير وابستهعوامل حياتي موفقيت دورکاريمعيارهاي عملکرد سازمانيحمايت و پشتيباني
سازماني
سطوح مديريتي
کارمندي
ارتباطات
سازماني
سطوح مديريتي
کارمندي
اعتماد
سازماني

سطوح مديريتي
کارمندي
کيفيت خدمات
کيفيت زندگي کاري
صرف جوئي هزينه
سود و منفعت
رضايت شغلي
مشارکت
غيبت و بي نظمي
رشد و ترقي
کنترل

1-8 تعريف عملياتي متغيرهاي پژوهش
متغيرهاي مستقل
* حمايت و پشتيباني
امکانات و منابعي است که در اختيار دورکاران قرار داده مي شود. مواردي از قبيل کامپيوتر، خطوط تلفن، نرم افزار، دسترسي به شبکه کامپيوتري سازمان، پشتيباني فني کامپيوتريف پشتيباني اموزشي،
ارتباطات
استفاده از ابزارهاي ارتباطي مثل تلفن، فاکس، تله کنفرانسف ملاقاتهاي الکترونيکي و برقراري ارتباطات دوطرفه بينمديران و همکاران
اعتماد
مواردي همچون سيستم مديريت عملکرد مبتني بر نتيجه، فرهنگ مبتني بر اعتماد
عملکرد سازمان ( Organization Performance )
منظور از عملکرد سازمان عبارت است از کيفيت خدمات، رضايتمندي ارباب رجوع، سود و منفعت ، رضايت شغلي، مشارکتف رشد و ترقي، غيبت و بي نظمي ، نظارت )
> کيفيت خدمات
1- سرعت خدمات يا سرعت پاسخگويي به ارباب رجوع
2- برخورد مناسب با ارباب رجوع و هدايت ارباب رجوع
> کيفيت زندگي کاري
> صرف جويي هزينه استفاده بهينه از منابع موجود در سازمان
سود و منفعت
> رضايت شغلي
> مشارکت
> غيبت و بي نظمي
> رشد و ترقي
> کنترل
مقدمه
هرپژوهشگر بايد سعي کند دستاوردهاي مربوط به تحقيقات پژوهشگران قبلي را مورد مطالعه و شناسايي قرار دهد و دريابد که ديگران تا چه حد مساله تحقيق مورد نظر او را بررسي کرده اند و به آن نزديک شده اند. به عبارت ديگر براي تحقيق بايد تلاش بعمل آيد.، تا با پرهيز لز دوباره کاري به موارد و مسايلي پرداخت که ديگران به آن توجه نکرده ان. براي اينکار مي توان از کتابها و مجلات تخصصي موجود در کتابخانه ها و پايان نامه ها و تحقيقات صورت گرفتهقبلي بهره گرفت. مطالعه پيرامون مباحث پزوهش صورت گرفته مي تواند به غني سازي متون و يافته هاي تحقيق کمک کند. از اينرو تلاش شده است تا با بررسي و مطالعه اصول و مباني نظري بر اعتبار تحقيق افزوده شود تا در سرانجام نتايج به دست آمده قابل استفاده و استدلال با شد.
در اين فصل پيشينه تحقيق به 4 قسمت تقسيم شده است که به شرح زير مي باشد.
بخش اول : بررسي پژوهشهاي انجام شده در ارتباط با موضوع پژوهش
بخش دوم : مباني نظري تحقيق
بخش سوم : مدل تحقيق
بخش چهارم : تاريخچه سازمان امور مالياتي کشور
پايان نامه
بدليل نو ظهور بودن مفهوم دور کاري، پژوهشهاي پايان نامه ا ي د رکشور يافت نشد و بيشتر پژوهش ها در حدود مقاله هاي علمي – ترويجي در کشور انجام شده است که در اين پژوهش از آنها استفاده مي شود.
مقاله
اولين همايش دور کاري کشور در آذر ماه 1390 برگزار شد و در ارتباط با موضوع پژوهش مقالات متعددي ارايه شد که اين مقالا ت بيشتر علمي – ترويجي بودن تا مقالات علمي – پژوهش. متناسب با عنوان پژوهش، مقاله اي که نزديک با پژوهش حاضر باشد يافت نشد و در اين راستا سعي کرديم از موضوعات که برغني سازي پيشينه کمک ميکرد نهايت استفاده را بکنيم .
اما چند مورد از مقالات ارايه شده در اولين همايش دورکاري
1- دورکاري و تعامل با مشتريان با رويکرد تئوريک ازاميري،نيري از دانشکده مديريت تهران
2- بررسي زمينه هاي قانوني دورکاري، چالشها و راهکارها از رضا طلبي طرقي از دانشگاه آزا مشهد
3- معماري شبکه امن و امنيت در دورکاري از محمدي و مردان نيا از دانشگاه خواجه نصير طوسي
مقدمه
توسعه و گسترش فناوري اطلاعات و ارتباطات اعم از رايانه، شبكه هاي ارتباطي، نرم افزارها و سخت افزارهاي ارتباطي و اداري و تخصصي و… موجب تحولات عظيمي در حوزه هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي شده است. حال كه فناوري اطلاعات و سرعت تغييرات آهنگ شتاباني دارد؛ پس بايد براي همگام شدن با شتاب و تغيير، برنامه ريزي كرد. به علت هم گرايي پردازش اطلاعات، ارتباطات راه دور و رسانه هاي جديد؛ فناوري و برنامه هاي كاربردي آن، اينك جامعه اطلاعاتي درحال ظهور است.
تحولاتي كه فناوري اطلاعات و ارتباطات، درنهادها، سازمان ها و موسسات مختلف ايجاد كرده است، مستقيما بر كار و زندگي شخصي و اجتماعي كاركنان و مردم(جامعه) تاثير گذاشته است. يكي از اين تاثيرات، پيدايش يك الگوهاي روش انجام كار مبتني بر رايانه، به نام دوركاري است. دوركاري ازجمله پيامدهاي تحولات وتغييرات عصر اطلاعات بر سازمان ها است. اين مهم است كه زمان آن فرارسيده است تا همه خود را آماده براي سازگاري با تغيير و تحولات عصر اطلاعات و از جمله دوركاري كه از الگوهاي جديد و قابل قبول انجام كار است، نماييم.
2-2-1- فلسفه دوركاري اين است:
” به جاي آوردن كاركنان به محل كار؛ محل كار را نزد كاركنان ببريد . “
الگوهاي سنتي روش كار، محل كار، زمان كار و سازمان ها درحال گسست و پوست اندازي است. دريكي دو سال اخير در سراسر جهان كاربران اينترنت افزايش خيره كننده اي داشته است. در اواسط دهه آينده به احتمال زياد اين كاربران رشد ميلياردي خواهند نمود.
دوركاري يكي از شيوه هاي انجام كار است كه محصول آهنگ شتابان گسترش فناوري اطلاعات و ارتباطات است. دوركاري روش انجام كار درخارج از محل سازمان، اداره و يا شركت در هرزمان و درهر مكان با استفاده از فناوري‌هاي اطلاعات و ارتباطات است. هم اكنون بسياري از شركت‌ها و سازمان هاي بزرگ دنيا از اين رويكرد بهره مي‌گيرند و يافته‌ها نشان مي دهد كه چه براي حال حاضر و چه براي آينده، موردتوجه جدي سازمان ها قرار گرفته است.
2-2-2- واژه دورکاري
“دورکاري” ” Teleworking” نوعي شيوه کار است که به شاغل اجازه مي دهد بدون نياز به حضور در اداره تکاليف و وظايف حرفه اي خود را به دور از بروکراسيهاي سنتي با انعطاف پذيري بيشتري انجام دهد که يکي از اصول توسعه آن فناوري اطلاعات است.
“دورکاري” که در انگليس با اصطلاح Telework و در آمريکا با اصطلاح Telecommute شناخته مي شود روشي براي کار کردن به روشي مستقل از محيط جغرافيايي اداره يا شرکت است. با استفاده از ابزارها و تجهيزات انفورماتيکي، مخابراتي و متدهاي انعطاف پذيرسازي که از سوي سازمان مربوطه ارائه مي شود مي توان در اين شيوه کار کردن تسهيل ايجاد کرد.
” دورکاري “، مفهومي است که به شدت با تکامل فناوريهاي انفورماتيکي و توسعه شبکه هاي اينترنت و اينترانت گره خورده است.
هرچند ممکن است که کار کردن به روش “دورکاري” بدون بکارگيري از فناوريهاي پيشرفته و تنها با استفاده از يک تلفن و يا فاکس ساده امکانپذير باشد اما اين احتمال تنها منوط به محيط سازماني است که شاغل تحت نظارت آن دورکاري خود را انجام مي دهد. به طوريکه ممکن است اداراتي وجود داشته باشند که استفاده از فناوريهاي پيشرفته تر را به عنوان يک گزينه اختياري در نظر بگيرند.
دورکاري، تکنيکي براي کارکردن در محيطي خارج از اداره است. اين شيوه به شاغل اجازه مي دهد که کار را در محيطهاي مختلف در حرکت و يا در خانه به صورت آزادانه انجام دهد و در نتيجه به افراد اجازه مي دهد که در کجا و چگونه کار کنند
” دوركاري” يعني: ” كار در مكان‌هايي غير از مكان‌هاي كاري متعارف ، مثل : خانه ، در سفر ، يا در مسير راه ، با استفاده از فناوري اطلاعات (IT) ، فناوري مخابرات (تلفن ثابت ، همراه و فكس ) ويا ارتباط ( اينترنتي، ايميل و كامنت ) ، بدون نياز به حضور فيزيكي (” http://www.tebyan.net)
بنابراين “دورکاري” يک حرفه و شغل نيست بلکه يک شيوه کار کردن است به طوريکه کسي که دورکاري مي کند به هر حال مي تواند يک مترجم، خبرنگار، برنامه نويس و … باقي بماند و تنها به جاي حضور در اداره کارهاي خود را از راه دور انجام دهد.
در حقيقت کسي که از مزاياي دورکاري بهره مي برد نبايد به دليل دور ماندن از نظارت مدير در انجام تکاليف و وظايف خود کوتاهي کند.
در اين حالت، محيط کار شاغل مي تواند يک محيط مجازي بر روي شبکه داخلي شرکت و يا از طريق ارسال فايلها و پيامها از طريق ايميل باشد.( حاجلو و ديگران،1390، ص 23)
2-2-3-تعريف دور کاري
تعاريف مختلفي از دورکاري توسط صاحب نظران مطرح شده است که در اينجا به چند مورد اشاره مي کنيم.
1- تعريف کميسيون اروپايي از دور کاري، دور کاري عبارت است استفاده از رايانه و ارتباطات راه دور به منظور تغيير موقعيت جغرافيايي محل کار و انجام وظايف شغلي.( قنبري و ديگران1390 ، ص 15)
2- تعريف سازمان بين المللي کار از راه دور ( Interntional telrwork Association and Council) نيز يک سازمان غير انتفاعي است و هدفش تحقق رشد و موفقيت کار مستقل از مکان است ، دور کاري يعني استفاده از ارتباطات و رايانه جهت تغيير موقعيت مکاني محل کار و انجام وظايف شغلي در واقع نوعي سازمان کاري است که طي آن افراد به شکلي انعطاف‏پذير درحوزه زمان (پاره وقت يا تمام وقت ) و در حوزه مکان (خانه , دفتر دور کاري , دفتر سيار) به انجام وظيفه و پاسخگويي به امور محوله مي پردازند) مراتي و ديگران، 1390 ،ص26 )
3- تعريف دور کاري در ديکشنري کمبريج آنلاين
فعاليت کاري در خانه مي باشد، بطوريکه از طريق تلفن يا فاکس و کامپيوتر با اداره يا سازمان ارتباط برقرار کنيد( Camberidge dictionaries Online)
4- استفاده از رايانه و ارتباطات راه دور به منظور تغيير موقعيت جغرافيايي محل کار و انجام وظايف شغلي (کميسيون اروپا(
2-2-4- اهميت آموزش در توسعه دورکاري:
در کشور ما عليرغم اينکه زيرساخت‏هاي نرم افزاري و اينترنتي براي اداره فرايندهاي کاري به صورت دورکاري فراهم است، اما از آنجايي که تفکر رايج در اداره امور مبتني بر فرهنگ دورکاري سامان نيافته، عملا از زيرساخت‏هاي موجود استفاده موثر نمي‏گردد. بنابراين گذرگاه ورود به عرصه دورکاري از مسير آموزش مي‏گذرد. بدين معني که ابتدا بايستي هدايت جريان فکري کار در سازمان‏ها در مسير فرهنگ دورکاري قرار گيرد و در ادامه از زيرساخت‏ها و امکانات موجود در اداره کار از راه دور، استفاده گردد. آموزش عادت‏هاي رفتاري دورکاري به همراه مهارت‏هاي بکارگيري فناروري اطلاعات(IT) در انجام کارها و وظايف مهمترين ارکان توسعه دورکاري در سازمان‏ها مي‏باشند. در حقيقت آشنايي با مهندسي استفاده از ابزارهايي که در بستر فناوري اطلاعات به وجود آمده، باب ورود و ثبات در فضاي جهاني دورکاري خواهد بود.
2-2-5- شيوه هاي دورکاري
1- دورکاري خانگي (Home based Telework)
شاغل از خانه خود کار مي کند و از طريق رايانه، فاکس و يا ساير دستگاهها با شرکت ارتباط برقرار مي کند. رايانه مي تواند به طور ثابت به شبکه شرکت متصل باشد و يا مي تواند تنها براي ارسال و دريافت مورد کار با شبکه داخلي سازمان ارتباط بگيرد.
2- دورکاري از مرکز ماهواره اي (satellite branch office)
در اين روش، کار مي تواند در شعبه ويژه اي که توسط شرکت راه اندازي شده است انجام شود. اين شعبه ويژه با شعبات معمولي شرکتها قابل تمايز است. به طوريکه شعبات معمولي با هدف پاسخگويي به مشترياني که در نقاط مختلف کشور زندگي مي کنند راه اندازي مي شود درحالي که شبعه مرکز ماهواره اي براي پاسخگويي به تمام اتصالاتي که از طريق رايانه هستند آمادگي دارد. به اين ترتيب شاغل مي تواند از طريق اين شعبه با اداره مرکزي تعامل و کار کند.

3- دورکاري موبايل (mobile telework)
در اين روش، کارمند از طريق اينترنت و يک دستگاه رايانه قابل حمل و ديگر ابزارهاي موبايل شامل تلفنهاي همراه هوشمند، رايانه هاي جيبي (PDA) و … کار مي کند. اين رايج ترين و ساده ترين روش دورکاري به ويژه براي خبرنگاران و بازرگانان است.
4- دورکاري از طريق مرکز از راه دور (telecottages)
در اين روش، دورکاري در مراکزي که توسط يک کنسرسيوم شرکتي، يک شرکت مجزا و يا حتي توسط سازمانهاي دولتي ايجاد شده است انجام مي شود.


دیدگاهتان را بنویسید