1-3- اهميت و ضرورت تحقيق6
1-4- اهداف تحقيق8
1-5- سوال تحقيق9
1-6- قلمرو مکاني تحقيق9
1-7- قلمرو زماني تحقيق9
1-8- طرح تحقيق و روشهاي تجزيه و تحليل9
1-9- تعريف اصطلاحات و واژه ها10
1-9-1-ظرفيت سنجي يامديريت ظرفيت :10
1-9-2-در امدهاو هزينه هاي مشاع ( عملياتي) و غير مشاع ( غير عملياتي):10
1-9-3-کارمزد بانکي:11
1-9-4-ضمانتنامه بانکي 11
1-9-5-گشايش اسناد اعتباري (LC)11
1-10- استخراج مدل مفهومي تحقيق از ادبيات تحقيق13
1-11- مراحل اجرايي تحقيق( در قالب يک فلوچارت همراه با توضيحات لازم)14
2-1-مقدمه15
2-2- مروري بر مفاهيم و موضوع تحقيق16
2-2-1- ظرفيت سنجي يا مديريت ظرفيت16
2-2-2- خصوصي سازي و اصلاح ساختار بانک ملت17
2-2-3-بانک ملت و خصوصي سازي20
2-2-4-خدمات بانکي20
2-2-5- در امدهاو هزينه هاي مشاع ( عملياتي) و غير مشاع ( غير عملياتي)21
2-2-6- سود اوري23
2-2-7- برنامه عملياتي وچالشهاي بانک ملت24
فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-2-7-1- برنامه عملياتي در بانک ملت25
2-2-7-2- چالشهاي تعيين شده در برنامه عملياتي26
2-2-8-کارمزد بانکي27
2-2-9- ضمانتنامه بانکي28
2-2-10-گشايش اسناد اعتباري(LC)29
2-3- مروري بر تحقيقات انجام شده29
1-3-2- تاثيرسه عامل تعيين کننده ويژگيهاي خاص بانکي خصوصيات ويژه صنعت واقتصاد کلان بر سود اوري بانکي29
2-3-2- عوامل موثر بر سود اوري بانکها، قبل و در طول بحران مالي(يک مطالعه موردي)32
2-3-3- چگونگي تاثير ساختار مالکيت بر عملکرد اجرايي بانک ها33
2-3-4- بررسي عملکرد اجرايي و مالي بانکهاي دولتي خصوصي شده33
2-3-5- خصوصي سازي بانکها و تاثيرات ان بر افزايش کارايي و بهبود عملکرد بانکها34
2-3-6- تقلب در اعتبار اسنادي تجاري،اعتبار نامه تضميني وضمانتنامه مستقل بانکي35
2-3-7- نقش شيوه هاي نوين ارائه خدمت در جذب مشتري و بهبود کارايي سيستم بانکي با تاکيد بر هزينه و وقت کارکنان (يک مطالعه موردي)37
2-3-8- بررسي فقهي اخذ کارمزد و ارائه تسهيلات به شرط سپرده گذاري در صندوق هاي قرض الحسنه40
2-3-9- بررسي تطبيقي نظام پرداخت ايران با اصول دهگانه کميته بين المللي سيستم هاي پرداخت و تسويه41
2-10- جمع بندي42
3-1- مقدمه45
3-2- روش تحقيق46
3-3- جامعه اماري و حجم نمونه مورد تحقيق47
3-4- نمونه و نمونه گيري48
3-5- ابزار هاي گرد اوري اطلاعات48
3-5-1- مصاحبه48
3-5-2- مطالعات علمي(كتابخانه اي)48
3-6- نحوه انجام محاسبات تحقيق49
فهرست مطالب
عنوان صفحه
3-6-1-ارزيابي عملکرد بانک ملت در زمينه بکار گيري ظرفيت ارائه خدمات غير مشاع خود با کمک مدل SWOT49
3-6-1-1-نحوه طراحي جدول EFE55
3-6-1-2-نحوه طراحي جدول IFE57

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

3-6-2-تعيين اولويت عوامل استراتژي تدافعي به کمک مدل برنامه ريزي AHP58
3-6-2-1- فرآيند تحليل سلسله مراتبي (AHP):58
3-6-2-2-اصول فرآيند تحليل سلسله مراتبي59
3-6-2-3- مدل فرايند تحليل سلسله مراتبي60
4-1-برخي مباني نظري تحقيق65
4-2-پياده سازي مدل تحقيق67
4-2-1-تشريح عوامل و متغييرهاي تحقيق(SWOT)67
4-2-1-1-تعيين مقدار ارزيابي عوامل دروني(IFE) وعوامل بيروني(EFE)72
5-1-مقدمه76
5-2-نتجه گيري تحقيق (مدل برنامه ريزيSWOT)78
5-3- راهکار ها و راهبرد هاي پيشنهادي78
5-4- تشريح عوامل وگزينه هاي استراتژي تدافعي با کمک مدل تصمصم گيري فرايند تحليل سلسله مراتبي(AHP)84
5-4-1- تشريح عوامل استراتژي تدافعي84
5-4-2- تشريح شاخص هاي مدل (بخشAHP)87
5-5- اجراي مدلAHP88
5-6- استراتژيهاي ترکيبي98
5-7-نکته 1101
5-8-نکته 2102
5-9- پيشنهاد براي تحقيقات آتي103
منابع و ماخذ104
منابع فارسي104
منابع لاتين107
پيوست ها109
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل1-1- استخراج مدل مفهومي تحقيق از ادبيات تحقيق13
شکل1-2- مراحل اجرايي تحقيق14
شکل3-1- نمايش يک سلسله مراتب يک مسئله تصميم61
شکل5-1-تشکيل درخت سلسله مراتبي88
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول2-1- جدول تعيين اهداف عملياتي 25
جدول2-2-تقسيم بندي موضوعي ادبيات تحقيق43
جدول3-1 جدول تجزيه و تحليل SWOT51
جدول3-2- تجزيه و تحليل قوت و ضعف، فرصت و تهديد(SWOT )بهبود يافته54
جدول3-3- جدول EFE سازمان56
جدول3-4- جدول IFEسازمان58
جدول 3-5-ارزش گذاري شاخص‌ها62
جدول4-1- تعيين ارزيابي عوامل دروني و بيروني(تعيين ظرفيت)75
جدول5-1- جدول استراتژي تهاجمي(SO)79
جدول5-2- جدول استراتژي تنوع(ST)80
جدول5-3- جدول استراتژي گرايش به تغيير(WO)68
جدول5-4- جدول استراتژي تدافعي(WT)83
جدول5-5- ماتريس مقايسات زوجي شاخص ها91
جدول5-6- ماتريس نرمال شده و تعيين وزن نسبي شاخص ها91
جدول5-7-ماتريس مقايسات زوجي بر اساس شاخص قابليت اجرا92
جدول5-8- ماتريس نرمالايز شده ماتريس قبل93
جدو5-9- ماتريس مقايسات زوجي بر اساس شاخص هزينه94
جدول5-10- ماتريس نرمالايز شده بر اساس شاخص هزينه94
جدول5-11- ماتريس تعيين اوزان نهايي97
چکيده
تغييرات و تحولات عمده صورت گرفته در سيستم بانکداري ايران، بانک ملت را با چالش هاي جديدي مواجه کرده است :تغيير ساختار دولتي به خصوصي ،ازدياد رقباو رقابت شديد انان براي بدست اوردن سهم بازار بيشتر، گران و هزينه زا شدن چهار سپرده بانکي و …،اين بانک را به سمت افزايش درامد هاي غير مشاع (کسب درامد از محل کارمزد ها) سوق داده است بطوري که تامين کليه هزينه هاي جاري بانک از محل درامد هاي غير مشاع يا کارمزد ها جزء اهداف اصلي بانک ملت گشته است. در اين پژوهش محقق اطلاعات مورد نياز خود رابه دو روش مصاحبه با خبرگان و مطالعات علمي و کتابخانه اي جمع اوري کرده است. در بخش اول تحقيق، براي تعيين ظرفيت درامد هاي غير مشاع بانک ملت از مدل برنامه ريزي SWOT استفاده شده است. به اين دليل که در مدل ارزيابي عوامل درونيIFE)) و بيرونيEFE)) ،بانک ملت به ترتيب نمره2.25 و1.75را کسب نموده است بنابر اين اين بانک در بکارگيري از ظرفيت مناسب خود در زمينه ارائه خدمات و درامد هاي غير مشاع موفق نبوده است.در فصل پنجم پايان نامه براي ارتقاء ظرفيت خدمات غير مشاع بانک ملت چند استراتژي SO،ST،WOو WT به همراه دو استراتژي ترکيبي پيشهناد مي گردد.برطبق نتايج ارزيابي عوامل دروني و بيروني کسب شده توسط بانک ملت،استراتژي تدافعي(WT)بعنوان استراتژي اصلي بانک انتخاب مي شود که حدود12عامل اصلي براي استراتژي تدافعي توسط محقق پيشنهاد مي گردد در ادامه محقق باکمک مدل تصميم گيري AHPسعي ميکند تا اولويت وضريب اهميت هر يک از اين عوامل استراتژي تدافعي را تعيين کند.

کليد واژگان: ظرفيت سنجي ،درامد هاي غير مشاع،ضمانتنامه،کارمزد ،تکنيک برنامه ريزيSWOT،مدل تصميم گيريAHP
فصل هاي پايان نامه
1-فصل يکم: مقدمه و کليات
2- فصل دوم :مروري بر ادبيات وسوال تحقيق
3-فصل سوم : روشها و ابزار ها
4- فصل چهارم :تجزيه و تحليل

5- فصل پنجم :نتيجه گيري و ارائه راهبرد
فصل يکم
مقدمه و کليات
1-1- مقدمه
تغييرات اساسي دنياي امروز باعث برهم زدن پارادايم هاي گذشته در تمامي عرصه ها شده است .تغييرات دربرخورد رقبا بايکديگر؛ تغيير در چرخه عمر محصولات؛ بالا رفتن سطح اگاهي انسبببانها به واسطه تغييرات در نظام هاي اموزش و پرورش، رشد ابداعات و نو اوريها همگي بران شده اند تا پارادايم هاي گذشته نتوانند پاسخگوي نياز هاي دنيا امروز باشند(کيقبادي،ص2). دنياي امروز جهان خواسته هاي نامحدود و منابع محدود بشر است .در اين شرايط تمام سازمانها سعي دارند تا بگونه اي عمل کنندکه حد اکثر توان و پتانسيل خود را به فعليت برسانند.در چنين شرايطي ظرفيت سنجي و برنامه ريزي براي ظرفيت توليد وخدمات به منظور بکار گيري توان موثر خود ،براي تمام سازمانها امري کاملا ملموس و حياتي بنظر مي رسد.بخصوص که سازمانها در اين عصر نيازمند داشتن يک مزيت رقابتي جهت پيشه گرفتن از رقبا و کسب سود بيشتر هستند.
بانک ملت نيز از اين قائده مستثنا نمي باشد و دير زماني است که در اين راه قدم گذاشته است.براين اساس نياز است تا در مورد ارائه خدمات بانکي، ظرفيت سنجي صورت گيردتا مشخص گردد ؛ هر شعبه باتوجه به منابع موجود، تعداد و نوع مشتريان ،بکار گيري از توان نيروي انساني وباتوجه به وضعيت جامعه و رقباو…به چه ميزان مي تواند ضمانتنامه بانکي بفروشد، گشايش اسناد اعتباري (LC)داشته باشد، انواع کارمزد ها را دريافت کند؟وغيره. اين بانک با اتکا به سابقه و تجربيات ارزشمند چندين ساله خود، خلق مزيتهاي رقابتي در بازار خدمات غير مشاع نظام بانکي کشور را دستور کار خود قرار داده و همگام با تحولات مهم دنياي بانکداري، نسبت به طراحي و پياده سازي سامانه هاي مربوطه باهدف تامين هزينه هاي جاري خود از محل کارمزد ها اقدام نموده است.
محقق در اين پژوهش سعي نموده است تا : در مرحله اول؛
با استفاده از تکنيک برنامه ريزي SWOT1 بيان نمايد که ايا بانک ملت ،توانسته است از تمام ظرفيت خود در جهت کسب بيشتر درامدهاي غير مشاع(انواع کارمزد) استفاده کند؟ ويااينکه ظرفيت بلااستفاده وجود دارد؟ و چنانچه موفق به بکار گيري از ظرفيت مناسب خدمتي خود نشده است چه راهبرد ها و راهکارهايي بايد دنبال شود؟
ودر مرحله دوم ؛ بعد از بيان انواع استراتژي هاي پيشنهادي توسط محقق و انتخاب استراتژي تدافعي براي بانک ملت، با کمک مدل تصميم گيري فرايند تحليل سلسله مراتبي(2AHP) ،اولويت و اهميت عوامل اين استراتژي تعيين مي گرددودر نهايت محقق به يک الگوي مناسب مديريت ظرفيت در بانک ملت دست مي يابد.
در مقدمه اين پژوهش لازم است براي درک بهتر مفاهيم درامدي بانک ملت ،به تقسيم بندي انواع درامد ها در بانک اشاره کنيم:
الف- در امدهاي مشاع يا عملياتي بانک
منظور کليه در امد هايي است که نتيجه فعاليت اصلي بانک مي باشد . ماننددرامد حاصل از دادن تسهيلات به مشتريان.
ب- در امد هاي غير مشاع يا غير عملياتي
منظور کسب درامد از ساير روشها که نتيجه فعاليت اصلي بانک نيست و اين درامدازراه دادن تسهيلات به مشتريان حاصل نشود. مانند انواع کارمزد هاي حاصل از صدور ضمانتنامه بانکي و گشايش اسناد اعتباري(LC)و ….
اجراي اصل 44قانون اساسي و خصوصي شدن بانک ملت ،تغييرات و تاثيرات زيادي بر اين بانک گذاشته است که در لابه لاي تحقيق به انها پرداخته خواهد شد. همچنين مطالعاتي در مورد برنامه عملياتي مدون شده در اين بانک ،صورت گرفته است که در خلال تحقيق، به اين برنامه عملياتي و چالشهاي اساسي ان پرداخته خواهد شد.
از انجايي که محقق اين پژوهش کارمند بانک ملت مي باشد و با نيازها و شرايط اين بانک تقريبا اشنا مي باشد، هدف خود را از انتخاب اين تحقيق؛ تلاش در جهت برداشتن مشکلي هر چند کوچک از بانک ملت مي داند .و سعي ميکند تا ازدانش تحصيلات تکميلي خود در زمينه اي استفاده کند که چندين سال است سابقه کاري انرا دارد.همچنين مي دانيم که کارمند ان بانک ملت از سهامداران اين بانک مي باشند و عوايد حاصل از سود سهام اين بانک مستقيما به جيب خودشان مي رود. و اين امر تلاش در جهت ارتقاء بانک ملت را در نزد محقق مضاعف مي نمايد.
1-2- بيان مسئله
امروزه سازمان ها نه تنها بايد خود را با تغييرات و شرايط جديد منطبق کنند، بلکه بايد از تغييرات به نفع خود استفاده کرده و با ايجاد تغييرات جديد تر در محيط کسب و کار در صنعت پيشرو بوده و از ان بعنوان يک مزيت رقابتي استفاده کنند(کيقبادي،ص8). اين امردر بانک ملت با شعار جديد خود “تغيير را احساس کنيم “کاملا مشهود است. مساله اصلي در بانک ملت با موضوع تغيير ساختار(دولتي به خصوصي) شروع شده وباتغييرات شگرف در تمام زمينه ها من جمله تامين هزينه هاي جاري از محل درامد هاي غير مشاع ادامه پيدا مي کند.
همچنين با ورود به قرن 21ميلادي بسياري از مفاهيم و تعاريف در سازمانهاي موفق و پيش رو مفهومي جديد تر و متفاوت يافته اند.با در نظر گرفتن اين موضوع که منابع ما محدود ولي خواسته ها ،نامحدوداند .ظرفيت مازاد و ظرفيت بلا استفاده هر دو مغاير پيشرفت سازمانهاي امروزي اند.اين مطلب نيازمند بکارگيري يک نظام جامع از ظرفيت سنجي در سازمانهاي قرن21مي باشد.
در مورد ارائه خدمات بانکي و کارمزد، تحقيقات و مقالات علمي متعددي نوشته شده است. وليکن، اين مباحث به شکلي تازه ونو در اين پژوهش مطرح مي شوند .منظور محقق از کارمزد بانکي ،مفهوم فقهي ان يعني کسب درامد هاي حاصل از عقود اسلامي ويا مفهوم ربوي ان نيست . و مقصود محقق از ارائه خدمات بانکي ، ارائه کليه خدمات بانکي نمي باشد بلکه محقق قصد دارد به ظرفيت سنجي ارائه خدماتي بپردازد که درامد غير مشاع نصيب بانک مي کند . مثل خدمات در زمينه صدور ضمانتنامه و LCو….
براي درک بهتر اين موضوع مفاهيم فوق را تشريح مي کنيم:
درامدي که بانک از مشتريان درقبال دادن تسهيلات (با هر نرخي و تحت هر عقدي )دريافت مي کند ،يک درامد مشاع و عملياتي است. اين درامد همان درامدي است که دربانکداري اسلامي به ان کارمزدو دربانکداري ربوي به ان بهره بانکي مي گويند. حال انکه مقصود محقق اين نوع درامد يا اين نوع کارمزد نيست بلکه درامد حاصل از صدور ضمانتامه ، LC،وبطور کلي درامد حاصل از ارائه خدمات به مشتريان (غير از اعطاي تسهيلات )را درامد غير عملياتي يا غيرمشاع مي گويند.مانند درامد حاصل ازصدور صورتحساب براي مشتريان ويا درامد حاصل از پرداخت وجه چک در شعبه اي غير از شعبه افتتاح کننده حساب و غيره. مقصود محقق در اين مقاله درامد نوع دوم مي باشد. در اين مقاله درامد هاي غير مشاع و کارمزد ها هر دو به يک معني بکار مي روند و هرجاسخن از درامد غير مشاع به ميان مي ايد منظور کسب درامد براي بانک از محل دريافت انواع کارمزد ها مي باشد.
در شرايط سخت بانکداري ايران و کاهش سود اوري بانکها من جمله بانک ملت ، مانند گذشته،ديگر جمع اوري منابع پولي مردم و اعطاي تسهيلات به انها براي سود اوري چندان کارساز نيست و بانکها موظف به اجراي راهکارهاي جديد سود اوري مي باشند. کسب درامد از محل درامد هاي غير مشاع يا دريافت انواع کارمزد از جمله مهمترين راهکار هاي اين موضوع مي باشد. در چنين شرايطي بانک ملت تلاش در جهت افزايش درامد هاي غير مشاع،را سرلوحه کار خود قرارداده است تا سعي کند کليه هزينه هاي جاري خود را از محل درامد هاي غير مشاع تامين نمايد.
بدين منظور محقق سعي نموده است تا باکمک تکنيک برنامه ريزيSWOT نقاط قوت و ضعف ، فرصتها و تهديدات محيطي در مورد درامد هاي غير مشاع بانک ملت را شناسايي کند و با استفاده از مدل ارزيابي IFE 3وEFE4 تعيين کند که ايا اين بانک در زمينه کسب درامد هاي غير مشاع از تمام ظرفيت خود استفاده کرده است يا نه؟ وبا پيشنهاد چند استراتژي و راهبرد مناسب براي تعيين يک الگوي مناسب مديريت ظرفيت خدمات غير مشاع تحقيق خود را به پايان برساند. البته ناگفته نماند که در ادامه پژوهش محقق سعي مي کند تا عوامل استراتژي تدافعي که براي بانک ملت تعيين شده است را با کمک مدل تصميم گيري AHP اولويت بندي نمايد.
1-3- اهميت و ضرورت تحقيق
مشکلات وشرايط سخت بانکداري درايران ، با ورود روز افزون بانکهاي خصوصي و شرايط تورمي اقتصاد، باعث شده است تا سود اوري بانکها در اين کشور با چالش هاي جدي مواجه باشد)پرتو،ص33،ش82) . مي دانيم که مهمترين روش کسب درامد در بانکهاي ايران به اين شکل است که : بانکها منابع پولي در دست مردم را جمع اوري مي کنند و در قالب انواع تسهيلات به مردم به مصرف مي رسانند و از طريق مابه التفاوت نرخ اين منابع با مصارف ،درامد اصلي خود را کسب مي کنند. وليکن امروزه بانک ها بامشکلاتي زيادي در اين زمينه مواجه هستند.اصلي ترين اين مشکلات به مسائل مربوط به جمع اوري چهار سپرده اصلي منابع بانکي(سپرده کوتاه مدت ،سپرده بلند مدت، قرض الحسنه پس انداز و جاري) بر مي گردد. همراه با مشکلات اقتصادي جامعه وشرايط تورمي اقتصاد ايران ، امروزه تقريبااکثربانکهاي ايران مجبورند براي جمع اوري منابع بلند مدت تا حدود 22درصد سود به سپرده گذاران بدهند. بر طبق دستور العمل جديد بانک مرکزي در مورد سپرده هاي قرض الحسنه ، اين بانکها بايد منابع حاصله از انرا حتما با تسهيلات قرض الحسنه (4 تا7 درصد) به مصرف برسانند که اين امر موجب کاهش ارزش منابع قرض الحسنه در نزد بانکها شده است . درمورد سپرده هاي کوتاه مدت مشتريان ، وضعيت به گونه اي شده است که اکثر بانکها به سمت پرداخت سود بالاي 15درصد سوق داده مي شوند . حساب قرض الحسنه جاري نيز مشکلات خاص خود(چک برگشتي، بدحسابي مشتري و…) را دارد . اکثرمشتريان نيز متقاضي در يافت تسهيلات با نرخ بالاي 20درصد نيستند و يا اگر متقاضي تسهيلات باشند ،توان پرداخت اقساط ان را ندارند.
مسائل فوق وکمبود نقدينگي نزد مردم و بسياري از مشکلات ديگر، سيستم بانکي را به سمتي سوق داده است که اين بانکها سعي کنند حد اقل هزينه هاي جاري خود را از طريق کسب انواع کارمزد (منظور درامد غير مشاع) تامين کنند. البته يک نکته مهم را در اين زمينه نبايد از قلم انداخت که مجموع درامدي راکه بانکها ازطريق انواع کارمزد ها کسب مي کنند ، نمي توان بين سهامداران تقسيم کرد و اين نوع درامد تاثيري در سود سهام پرداختي بانک EPS))5 ندارد و فقط صرف هزينه هاي جاري بانک مي شود. وليکن از انجايئکه بانکها ، در صورت عدم توانائي در تامين هزينه هاي جاري خود از محل درامد هاي غير مشاع ، مجبورند از درامد عملياتي يا مشاع خود (درامد حاصل ازتسهيلات) هزينه کنند ، پس درواقع اهميت هر دو نوع درامد براي بانکها يکسان نشان داده مي شود.
در اين راستا ،بانک ملت نيز نمي تواند ازاين قائده مستثنا باشد .بنابراين اين بانک سعي ميکند تا از طريق بهبود ارائه خدمت در زمينه افزايش درامد هاي غير مشاع، بتواند تمامي هزينه هاي جاري خود را پوشش دهد و مسلما اگر موفق به اين امر گردد خواهد توانست ، سود اوري خود را افزايش دهد و موجبات رضايت سهامداران را فراهم کند تا با درخشش در بورس ايران ، به نماد برتر بانکداري تبديل گردد. ضمن اينکه اين شيوه بانکداري مدت زيادي است که در کشورهاي دنيا اجرا مي شود و بانک ملت سعي مي کند در اين زمينه پيشرو باشد.
1-4- اهداف تحقيق
بعد از اجراي اصل44و خصوصي شدن بانک ملت در سال1387و ورود بانک ملت در بورس ايران ،مهمترين وظيفه بانک ملت علاوه بر خدمت رساني، کسب سود بيشتر ودرخشش در بورس اوراق بهادار ايران مشخص گرديد تا باجايگاه برتر در بورس و پرداخت EPSبيشتر به سهامداران خود، موجبات ارتقاء سازماني را فراهم کند.بنا براين در اين راستا الگويي لازم است تا منجر به افزايش درامد هاي بانک گردد به همين دليل تعيين ظرفيت مناسب بانک در زمينه ارائه خدمات و کسب درامد بيشتر جهت سود اوري، از اهداف بانک ملت(وبطبع اين تحقيق)تعيين گرديده است.
بنابراين هدف از اين تحقيق ارائه راهکار و الگويي است علمي و کاربردي ،تا مشخص کند باتوجه به ايتم هاي موجود(وضعيت شعبه،نوع و تعداد مشتريان و غيره)هر شعبه بايد به چه تعداد ضمانتنامه بفروشد،گشايش اسناد اعتباري(LC)کند و بطور کلي توان شعب در دريافت انواع کارمزد ها چقدر است ؟در اين صورت موارد زير را مي توان بعنوان اهداف اصلي اين پژوهش تعيين کرد:
1- شناسايي ظرفيت بانک ملت در بکار گيري از نقاط قوت و ضعف، فرصتها و تهديدات در زمينه کسب درامد هاي غير مشاع
2- تعيين راهکارها و راهبردهايي در جهت بکار گيري از ظرفيت مناسب بانک ملت و در نهايت تهيه يک الگوي مناسب مديريت ظرفيت
1-5- سوال تحقيق
1-ظرفيت سنجي بانک ملت براي ارائه خدمات(ضمانتنامه وLCو…) باتاکيد بر سود اوري و ارائه الگوي مناسب مديريت ظرفيت در استان سمنان چگونه است؟
2- بانک ملت با چه نقاط ضعف و قوت و فرصت ها و تهديدات محيطي در مورد درامد هاي غير مشاع مواجه بوده است؟
3-جهت بهبود و افزايش درامد هاي غير مشاع چه راهکارهايي توسط محقق ارائه مي شود؟
1-6- قلمرو مکاني تحقيق
قلمرو مکاني اين تحقيق کليه شعب بانک ملت استان سمنان مي باشد.
1-7- قلمرو زماني تحقيق
قلمرو زماني تحقيق نيز ازبهمن ماه سال1391تا بهمن ماه سال 1392به مدت يک سال مي باشد.
1-8- طرح تحقيق و روشهاي تجزيه و تحليل
در اين پژوهش محقق از روشهاي مختلفي شروع به جمع اوري اطلاعات کرده است . بخش ميداني جمع اوري اطلاعا ت شامل اطلاعاتي است که از طريق مصاحبه با خبرگان مسئله چه در بانک ملت و چه در ساير بانکها و حتي مشتريان بانک حاصل شده است . همچنين محقق براي جمع اوري اطلاعات مورد نياز خود تحقيقات وسيعي را در اينترنت ، کتابخانه ها و بويژه اينترانت بانک ملت و مجله پرتو اين بانک انجام داده است.
محقق پژوهش خود را در دو بخش طبقه بندي نموده است که دربخش اول با کمک تکنيک برنامه ريزي SWOT(مدل نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهديدات محيطي) وتکنيک هاي IFE وEFE به شناسايي و ارزيابي نقاط ضعف و قوت، فرصتها و تهديدات محيطي بانک پرداخته است . در بخش دوم در قسمت ارائه راهبردو استراتژي، عوامل استراتژي تدافعي را با مدل AHPاولويت بندي مي کند و درنهايت الگويي درجهت بکارگيري بهينه ظرفيتهاي بانکي ارائه مي دهد.
1-9- تعريف اصطلاحات و واژه ها
1-9-1-ظرفيت سنجي يامديريت ظرفيت :
محاسبه و سنجش ميزان واندازه مناسب و مورد نياز هر چيز را برنامه ريزي ظرفيت گويند(جهان،ص1).
1-9-2-در امدهاو هزينه هاي مشاع ( عملياتي) و غير مشاع ( غير عملياتي):
منظوراز در امد و هزينه عملياتي ؛ درامد وهزينه اي است که حاصل و نتيجه عمليات اصلي سازمان مي باشد . و مقصود از درامد و هزينه غير عملياتي ؛ درامدها و هزينه هايي هستند که از راهي غير از فعاليت اصلي سازمان حاصل مي شوند. در بانک ملت به در امد و هزينه هاي عملياتي مشاع و به درامد و هزينه هاي غير عملياتي غير مشاع گفته مي شود.
1-9-3-کارمزد بانکي:
به دو معني بکار رفته، معني اصلي و عمومي ان شامل: سودي است که بانکها در مقابل سپرده مشتريان به انها مي دهند . اليته معني ربوي ان بهره مي باشد ولي در اقتصاد اسلامي به سودي که مشتريان از بانک ، بعد از سپرده گذاري در قبال عقود اسلامي دريافت مي کنند کارمزد مي گويند(ملاکريمي،ص2). معني دوم ان که در اين تحقيق بکار رفته است ؛ همان درامد هاي غير مشاع بانک مي باشد.
1-9-4-ضمانتنامه بانکي :
ضمانتنامه بانکي عبارت است از تعهد غير قابل برگشت يک بانک به پرداخت وجه مورد ضمانت در صورت عدم ايفاي قرارداد توسط يک شخص ثالث(بناءنياسري،ص2). اين شخص ثالث فروشنده يا متعهد انجام قرارداد مي باشد. ضمانتنامه معمولاَ تعهد جداگانه اي است که مستقل از بدهي و يا ملحوظ در قرارداد بين طلبکار و بدهکار اصلي مي باشد. تحت شرايط ضمانتنامه بانک ضامن بايد وجه ضمانتنامه را با اولين درخواست ذينفع پرداخت نمايد. معمولاَ قوانين کشوري که ضمانتنامه در خاک آن صادر گرديده است، طبق رويه معمول ناظر بر اجراي شروط آن ضمانتنامه است (مقبلان،ص3).
1-9-5-گشايش اسناد اعتباري (LC)
اعتبار اسنادي تعهدي از بانک است که به خريدار و فروشنده داده مي شود. تعهد مي شود که ميزان پرداختي خريدار به فروشنده بموقع و با مبلغ صحيح به دست فروشنده خواهد رسيد.هرگاه که خريدار قادر به پرداخت مبلغ خريد نباشد، بانک موظف است باقيمانده يا تمام مبلغ خريد را بپردازد.اعتبارات اسنادي اغلب در معاملات بين المللي به منظور اطمينان از دريافت مبالغ پرداختي مورد استفاده قرار مي گيرد(کاظمي،ص2).
مفاهيم و اصطلاحات کليدي بيشتري در اين پژوهش بکار رفته است که در فصل دوم مفصلا تشريح مي گردند.
1-10- استخراج مدل مفهومي تحقيق از ادبيات تحقيق

شکل1-1- استخراج مدل مفهومي تحقيق از ادبيات تحقيق
1-11- مراحل اجرايي تحقيق( در قالب يک فلوچارت همراه با توضيحات لازم)

شکل1-2- مراحل اجرايي تحقيق

فصل دوم
مروري بر ادبيات وسوال تحقيق
2-1-مقدمه


دیدگاهتان را بنویسید