1-7-1 فوتبال10
1-7-2 رفتارهاي نابهنجار11
1-7-3 عوامل مديريتي11
ادامه فهرست مطالب
عنوان صفحه
1-7-4 تماشاگر11
1-7-5 پرخاشگري11
1-7-6 خشونت12
1-7-7 اوباشگري12
فصل دوم: ادبيات تحقيق
مقدمه14
2-1 مباني نظري تحقيق14

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

2-1-1 رفتارهاي نابهنجار14
2-1-2عوامل رفتار نابهنجار درجامعه15
2-1-2-1نقش خانواده15
2-1-2-2 عوامل اجتماعي16
2-1-2-3عوامل اقتصادي16
2-1-2-4نقش دوستان وهمسالان17
2-1-2-5عوامل روانشناختي17
2-1-2-6علتهاي ديگر نابهنجاري17
2-1-3عوامل رفتارنابهنجار در ورزشگاه19
2-1-3-1عامل محيط ورزشگاه19
ادامه فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-1-3-2عامل نحوه ي داوري19
2-1-3-3عامل رسانه هاي ورزشي20
2-1-3-4عامل زمان برگزاري مسابقه21
2-1-2 اوباشگري22
2-1-3 خشونت24
2-1-4 پرخاشگري24
2-1-4-1 تعريف پرخاشگري24
2-1-4-2 نظريه هاي پرخاشگري در ورزش29
2-1-4-2-1 نظريه غرايز30
2-1-4-2-2 نظريه يادگيري اجتماعي31.
2-1-4-2-3 نظريه تخليه33
2-1-4-2-4 نظريه ناكامي ـ پرخاشگري34
2-1-4-2-5 نظريه تجديدنظر ناكامي ـ پرخاشگري35
2-1-4-3 انواع پرخاشگري در ورزش36
2-1-4-4 عوامل اثر گذار در پرخاشگري ورزشي38
2-1-4-5پرخاشگري در فوتبال ايران47
2-2 پيشينه تحقيق51
ادامه فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-2-1 تحقيقات داخل کشور51
2-2-2 تحقيقات خارج کشور53
فصل سوم: روش شناسي پژوهش
مقدمه56
3-1 روش پژوهش57
3-2 جامعه آماري57
3-3 حجم نمونه58
3-4 روش نمونه گيري59
3-5 ابزار اندازه گيري59
3-6 روايي پرسشنامه60
3-7 پايايي پرسشنامه61
3-8 روشهاي تجزيه و تحليل داده ها62
فصل چهارم: تجزيه و تحليل آماري
مقدمه64
4-1 بررسي ويژگي هاي توصيفي گروه نمونه64
4-2 بررسي ويژگي هاي استنباطي گرونمونه70
4-2-1 فرضيه اول70
ادامه فهرست مطالب
عنوان صفحه
4-2-2 فرضيه دوم71
4-2-3 فرضيه سوم72
4-2-4 فرضيه چهارم73
4-2-5 فرضيه پنجم74
4-2-6 فرضيه ششم74
4-2-7 فرضيه هفتم75
4-2-8 فرضيه هشتم78
4-2-9 فرضيه نهم76
4-2-10 فرضيه دهم77
4-2-11 فرضيه يازدهم78
4-2-12 فرضيه دوازدهم78
4-2-13 فرضيه سيزدهم79
4-2-14 فرضيه چهاردهم80
4-2-15 فرضيه پانزدهم80
4-2-16 فرضيه شانزدهم81
4-2-17 فرضيه هفدهم82
4-2-18 فرضيه هجدهم82
ادامه فهرست مطالب
عنوان صفحه
4-2-19 فرضيه نوزدهم83
4-2-20 فرضيه بيستم84
4-2-21 فرضيه بيست ويکم84
4-2-22 فرضيه بيست ودوم85
4-2-23 فرضيه بيست وسوم85
4-2-24 فرضيه بيست وچهارم86
4-2-25 فرضيه بيست وپنجم87
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات
مقدمه89
خلاصه تحقيق90
5-1 بحث و نتيجه گيري فرضيه هاي پژوهش95
5-1-1 فرضيه اول95
5-1-2 فرضيه دوم96
5-1-3 فرضيه سوم99
5-1-4 فرضيه چهارم100
5-1-5 فرضيه پنجم103
5-1-6 فرضيه ششم105
ادامه فهرست مطالب
عنوان صفحه
5-2 پيشنهادهاي کاربردي106
5-3 پيشنهاد هاي پژوهشي107
5-4 استفاده کنندگان از نتيجه پايان نامه108
فهرست منابع109
پيوست ها
چکيده لاتين
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول3-1 مؤلفه هاي پرسشنامه و سوالات مربوط به تماشاگران60
جدول4-1 توزيع فراواني گروه نمونه تماشاگران64
جدول4-2 توزيع فراواني گروه نمونه تماشاگران مسابقات ورزشي فوتبال بر اساس سن65
جدول4-3 توزيع فراواني گروه نمونه تماشاگران مسابقات ورزشي فوتبال بر اساس شغل66
جدول4-4 توزيع فراواني گروه نمونه تماشاگران مسابقات ورزشي فوتبال بر اساس تحصيلات67
جدول4-5 توزيع فراواني گروه نمونه تماشاگران مسابقات ورزشي فوتبال بر اساس تاهل68
جدول4-6 توزيع فراواني گروه نمونه تماشاگران مسابقات ورزشي فوتبال بر اساس در آمد69
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار3-1 مؤلفه هاي پرسشنامه و سوالات مربوط به تماشاگران60
نمودار 4-1 توزيع فراواني گروه نمونه تماشاگران مسابقات ورزشي فوتبال بر اساس سن65
نمودار 4-2 توزيع فراواني گروه نمونه تماشاگران مسابقات ورزشي فوتبال بر اساس شغل66
نمودار 4-3 توزيع فراواني گروه نمونه تماشاگران مسابقات ورزشي فوتبال بر اساس تحصيلات67
نمودار 4-4 توزيع فراواني گروه نمونه تماشاگران مسابقات ورزشي فوتبال بر اساس تاهل68
نمودار 4-5 توزيع فراواني گروه نمونه تماشاگران مسابقات ورزشي فوتبال بر اساس درآمد69

فصل اول
مقدمه ومعرفي پژوهش

مقدمه :
در بين رشته هاي ورزشي كه در سراسر دنيا داراي مسابقات منظم است ، بي ترديد ورزش فوتبال پر طرفدار ترين و پر مشاركت ترين رشته ورزشي به شمار مي آيد، تا آنجا كه بسياري از کشورهاي پنج قاره جهان آن را در رديف ورزش ملي خودمحسوب كرده اند.
لبريز بودن ورزشگاه ها از تماشاچيان در ديدار هاي داخلي، ملي، قاره اي و جهاني و برخورداري رقابت ها از بينندگان چند صد ميليوني ،پخش تلوزيوني ، فوتبال را به عنوان مردمي ترين ورزش جهان معرفي كرده است. فوتبال در ايران نيز رايج ترين و پر طرفدار ترين ورزش هاست كه در مقايسه با تمام رشته ها ،بيشترين تعداد ورزشكاران و تماشاگران را به خود اختصاص داده است .
از مسائل مهم که در دهة اخير مورد توجه اند يشمندان اجتماعي و جامع شناسي قرار گرفته است،بررسي و تعيين رويداد ها و رفتار هاي نابهنجار در فوتبال است كه هر چند وقت جلوه هايي از آن در هنگام بر گزاري مسابقات فوتبال در عرصه هاي ملي وبين المللي مشاهده مي شود (برومند دولق، 1384).

فوتبال در ايران نيز روز به روز بين اقشار مختلف جامعه رو به گسترش است و تقريباً دوران گذار خود از فوتبال سنتي به دنياي حرفه اي را مي گذراند. به موازت اين حركت و بيشرفت، در سال هاي اخير خشونت و پرخاشگري در مسابقات فوتبال نيز شيوع يافته است و به حوادث تلخ و تأسف باري چه در عرصه ملي و چه در عرصه بين المللي تبديل شده است واين موضوع نگراني هاي فراواني را براي دست اندركاران وعلاقه مندان فوتبال فرا هم كرده است.با اينكه تيم هاي باشگاهي با عنوان باشگاه هاي فر هنگي ـ ورزشي فعاليت مي كنند، اما تاكنون در مورد نحوه رفتار ورزشكاران و طرفدارانشان در ورزشگاه ها بررسي هاي جدي و قابل ملاحظه كمي صورت گرفته است ، پژوهش هاي گوناگون كه در مورد بروز رفتار هاي نا بهنجار در رقابت ها ي ورزشي انجام گرفته است، نشانگر تأثير معني دار وضعيت هاي مختلف در بروز چنين رفتار هايي است. مثلاً مشخص شده كه درپايان رقابت هاي ورزشي،رفتار خشونت آميز و پر خاشگرانه تماشاگران تيم هايي كه در خطر سقوط قرار دارند و با اينكه در جريان رقابت براي دست يابي به مقام قهرماني هستند، بيشتر مي شود (برومند دولق،1384).مطالعات و بررسي هاي متعددي توسط روان شناسان و افراد آگاه در مورد خشونت و رفتار پرخاشگرانه صورت گرفته است؛ ولي هنوز تحقيقات و مطالعات گسترده درابعاد گوناگون اين رفتار ها در ورزش مورد نياز است.از جمله رفتار هاي نابهنجار مي توان به ‌شرط بندي ، تباني، اوباشگري، خشونت، پرخاشگري و افسردگي اشاره كرد (علي نورعلي وند،1386). كه در اين تحقيق اوباشگري ،پرخاشگري و خشونت مد نظر قرار گرفته شده و مورد بررسي قرار مي گيرد و با توجه به خلا علمي كه در مورد عوامل مديريتي مؤثر در بروز اين رفتار ها در فوتبال حرفه اي نو پاي ايران به وضوح احساس مي شود، پژوهش حاضر با هدف نقش عوامل مديريتي بر گزاري مسابقات و بروز رفتار هاي نا بهنجار در تماشاگران تيم هاي فوتبال سپاهان و ذوب آهن اصفهان انتخاب شده است .
1ـ1 بيان مسأله:
ورزش يكي از مهمترين نهاد هاي جوامع مدرن صنعتي مي باشد كه بخش اعظم جمعيت هر كشوري به اشكال گوناگون با آن سرو كار دارند که در اين بين ورزش فوتبال بي شك پر طرفدار ترين، جذاب ترين، پر بيننده ترين و هيجان انگيز ترين رشته ورزشي محسوب مي شود.
فوتبال مانند هر پديده اجتماعي ديگري مختصات خاص خودش را دارد وبه مانند ساير پديده هاي اجتماعي هم اثرپذير و هم اثر گذارمي باشد. اگرچه گذشته اي نه چندان دور فوتبال صرفاً در بين بخش كوچكي از جوانان ونوجوانان شهرهاي بزرگ رواج داشت،اما امروزه به يک پديده بزرگ اجتماعي تبديل شده که زن ومرد و پير و جوان در اقصي نقاط جهان نسبت به آن حساسيت و علاقه نشان مي دهند(بيژن افسر کشميري،1381).
با حرفه اي شدن ورزش فوتبال و افزايش هيجانات ناشي از مسابقات آن به تدريج بر تعداد تماشاگران اين رشته ورزشي افزوده شده به طوري كه در بر خي از مسابقات جمعيت حاضر در استاديوم به پيش از يك صد هزار نفر هم ميرسد وبا گذر زمان و با رواج تب فوتبال در جوامع مختلف حساسيت هاي كاذبي نسبت به اين رشته ورزشي شكل گرفت ، به طوري كه منجر به بروز رفتارهاي نا بهنجار در قشر تماشاگران گرديد.
اعمالي همچون شرط بندي، تباني و خشونت و پرخاشگري از مهمترين انواع رفتار هاي نابهنجاري بود كه در طي سال هاي گذشته تا به امروز در ميادين ورزشي رخ داده است.(علي نور علي وند،1386)
رفتار خشونت آميز و پرخاشجويانه تماشاگران فوتبال كه امروز در بيشتر كشور هاي دنيا مشاهده مي شود از مهمترين اشكال اين رفتار ها قلمداد مي شود.
كشور ايران نيز در يكي دو دهه گذشته و به خصوص در چند سال اخير با بالا رفتن تب فوتبال در بين كليه اقشار جامعه و حضور در مسابقات جام جهاني با اين معضل اجتماعي رو برو بوده است.
هر چند كه سابقه خشونت در ميادين ورزشي كشور ايران به سال هاي بسيار دور و حتي قبل از انقلاب باز مي گردد،ليكن گستره و شدت اين رفتار ها ي خشونت آميز به حدي نبوده كه محققان علوم اجتماعي را به خود جلب كند و در يك دهةاخير پس از بوجود آمدن اين رفتار ها در بين هواداران فوتبال كه در زير به برخي ازآنها اشاره مي شود تحقيقاتي هر چند اندك در اين زمينه صورت گرفته است.
1ـ در آبان ماه سال 1385 بر اثر خشونت هواداران پس از بازي استقلال و پيروزي به 480 دستگاه اتوبوس شركت واحد خسارت وارد شد كه هزينه آن بالغ بر 170 ميليون ريال بر آورد شده است. در اين بازي بيش از 50 نفر از تماشاگران آشوب گر دو تيم توسط پليس دستگير شدند(علي نور علي وند،1386).
2ـ آشوب ها و تجمعات خياباني پس از بر گزاري مسابقه فوتبال بين دو تيم ايران و استراليا در مسابقات مقدماتي جام جهاني 1998فرانسه (به نقل از صدا و سيما جمهوري اسلامي ايران).
3ـ آشوب ها و تجمعات خياباني پس از پيروزي تيم فوتبال ايران در برابر آمريكا در مسابقات جام جهاني 1998فرانسه(به نقل از صدا و سيما جمهوري اسلامي ايران).
4ـ كشته و زخمي شدن بيش از 50 نفر از تماشا گران فوتبال ايران و ژاپن در استاديوم آزادي در مسابقات مقدماتي جام جهاني (2006) آلمان (علي نور علي وند،1386).

5ـ بر هم زدن نظم مسابقه فوتبال ايران و كره شمالي از سوي تماشاگران حاضر در استاديوم در مسابقات مقدماتي جام ملت هاي آسيا در سال 2004 ميلادي كه به محروميت ايران از حضور تماشاگران در مسابقات بعدي انجاميد(به نقل از صدا و سيما جمهوري اسلامي ايران).
6ـ تخريب اموال عمومي به خصوص وسايل حمل و نقل شهري و عمومي بعد از مسابقات مهم داخلي و بين المللي (مديريت مطالعات و پژوهش ناجا،1380).
7ـ پرتاب نارنجك به دست يكي از تماشاگران سپاهان اصفهان و نابينا شدن مأمور نيروي انتظامي در سال 1386 (به نقل از صدا و سيما جمهوري اسلامي ايران)
حوادث فوق تنها بخشي از رفتار هاي خشونت آميز هواداران فوتبال مي باشدكه لزوم تحقيقات و بررسي هايي در مورد اين رفتار هاي نابهنجار را آشكار مي كند.

1ـ 2 اهميت و ارزش تحقيق :
بدون ترديد فوتبال پر طرفدار ترين رشته ورزشي جهان است كه بالا ترين ظرفيت را براي جذب تماشاگران دارد ودر ميان همه رشته هاي ورزشي فوتبال از اهميت ويژه اي بر خوردار است و امروزه صرفاً يك ورزش ساده وتفريحي نيست ، بلكه جنبه صنعتي ،تجاري، سياسي اجتماعي و فرهنگي به خود گرفته است.
تا كنون فوتبال در نزد سياستمداران ،روشنفکران و مردم كوچه و بازار بيشتر به عنوان امر حاشيه اي و از عناصر اوقات فراغت جوانان تلقي مي شده است.در حال حاضر با توجه به تغييرات عمده ساختاري ايجاد شده در جامعه جديد (در سطح ملي و جهاني) ضمن اينكه گروه هاي جديدي شكل گرفته اند ، نياز هاي جديدي نيز مطرح شده است كه بدون شك بي توجهي به اين گروه ها و عدم توجه به نياز هاي آنها پيامد هاي ناگواري براي جامعه در پي خواهد داشت.
در عصر حاضر ورزش به بخش مهمي از زندگي اجتماعي و فرهنگي بسياري از جوامع دنيا بدل شده است. ورزش فوتبال به عنوان يك پديده اجتماعي، محصول و نتيجه نظام اجتماعي و مناسبات اجتماعي حاكم بر همان جامعه است(علي نور علي وند،1386).
با توجه به نقش و تأثير ورزش فوتبال بر اشكال مختلف زندگي اجتماعي ،كاركرد هاي مثبت و منفي اين ورزش همواره مورد توجه ويژه پژوهش گران علوم انساني و به خصوص جامعه شناسان بوده است .
علي رغم پذيرش اين نكته كه ورزش فوتبال داراي كاركرد هاي اجتماعي مثبت فراوان از جمله سلامت جسم و روان،كنترل اجتماعي ،جامعه پذيري، احترام به قوانين ، انضباط پذيري ، و تقويت روحيه ملي و… مي باشد. رفتار هاي نابهنجار نيز جزئي از واقعيتهاي ورزش فوتبال مي باشد، كه مطالعه و بررسي آن و كسب آگاهي نسبت به عوامل به وجود آورنده اين نوع رفتار ها امر مهم و ضروري است .
با توجه به موارد فوق و همچنين روند حاكم بر ورزش دنيا اين سؤال مطرح است كه چرا در عرصه ورزش كه نتيجه صلح و سازش انسان ها با يكديگر است، همواره شاهد مواردي از رفتار هاي خشونت آميز تماشاگران فوتبال هستيم؟ چرا ورزش فوتبال كه خود خواسته و آگاهانه آن را به عنوان فضا و عرصه اي براي فراغت و آرامش خود بر گزيده ايم به نا آرامي ، رقابت نا سالم و خشونت ميان ما انسان ها دامن مي زند؟
لذا پژوهش حاضر در صدد تعيين نقش عوامل مديريتي بر گزاري مسابقات بر بروز رفتار هاي نابهنجار در تماشاگران تيم هاي فوتبال ذوب آهن و سپاهان اصفهان مي باشد تا با توجه به خلا علمي كه در مورد اين پديده در فوتبال حرفه اي نو پاي ايران مشاهده مي شود و همچنين وجود عوامل مخربي چون ضرب و شتم، تخريب و نظاير آن، با شناسايي عوامل و تلاش در جهت رفع آنان بتواند براي ورزش كشور مفيد واقع شده و از بروز عوامل آسيب زا در ورزش جلو گيري كند.

1ـ3 اهداف تحقيق:
1-3-1 هدف كلي: تعيين نقش مديريتي برگزاري مسابقات وبروز رفتار هاي نابهنجار در تماشاگران تيم هاي فوتبال ذوب آهن و سپاهان اصفهان
1-3-2 اهداف اختصاصي:
1ـ نقش محيط ورزشگاه در بروز رفتار هاي نابهنجار تماشاگران
2ـ نقش حضور رسانه ها ي ورزشي دربروز رفتار هاي نابهنجار تماشاگران
3ـ نقش نحوه ي داوري در بروز رفتار هاي نابهنجار تماشاگران
4ـ نقش زمان برگزاري مسابقات در بروز رفتار هاي نابهنجار تماشاگران
5- تعيين تفاوت ديدگاه تماشاگران مسابقات ورزشي فوتبال در زمينه عوامل مؤثر بر بروز رفتارهاي نا بهنجار به تفکيک متغير هاي شغل ، ميزان تحصيلات ، وضعيت تاهل ، سن وميزان درآمد ماهيانه

1ـ4 فرضيات ويژه پژوهش:
1ـ بين نقش مولفه هاي عامل محيطي ورزشگاه بر بروز رفتارهاي نابهنجار درتماشاگران تيمها تفاوت معني داري وجود ندارد.
2ـ بين نقش مولفه هاي عامل نحوه داوري بر بروز رفتارهاي نابهنجار درتماشاگران تيمها تفاوت معني داري وجود ندارد.
3ـ بين نقش مولفه هاي عامل زمان برگزاري مسابقات بر بروز رفتارهاي نابهنجار درتماشاگران تيمها تفاوت معني داري وجود ندارد.
4- بين نقش مولفه هاي عامل رسانه هاي ورزشي بر بروز رفتارهاي نابهنجار درتماشاگران تيمها تفاوت معني داري وجود ندارد.
5ـ بين نقش عوامل مديريتي بربروز رفتارهاي نابهنجار درتماشاگران تيمها تفاوت معني داري وجود ندارد.
6- بين ديدگاه تماشاگران مسابقات ورزشي فوتبال در زمينه نقش عوامل مديريتي مؤثر بر بروز رفتارهاي نابهنجار به تفكيك متغيرهاي شغل،ميزان تحصيلات،وضعيت تاهل،سن وميزان درآمد ماهيانه تفاوت معني داري وجود ندارد.

1-5 قلمرو تحقيق:
1-5-1 قلمرو مكاني: اين تحقيق در ورزشگاه فولادشهر استان اصفهان انجام گرفت .
1-5-2 قلمرو زماني: اين تحقيق از اوايل ارديبهشت ماه 88تا اواخر شهريور ماه90به طول انجاميده است.

1-6 محدوديت هاي تحقيق :
1-محدود بودن نتايج پژوهش به تماشاگران دو تيم ذوب آهن وسپاهان واحتياط در تعميم نتايج به ساير تماشاگران تيم هاي ديگر
2-محدود بودن ابزار اندازه گيري به پرسشنامه محقق ساخته ونبودن پرسشنامه استاندارد که براي رفع اين محدوديت اقدام به سنجش روايي وپاياني پرسشنامه گرديد که مورد تاييد قرار گرفت.
3- ازبين رفتن پرسشنامه هاي متعدد در بين تماشاگران که محقق مجبورشد مجددا پرسشنامه ها را تکميل کندبدين ترتيب وقت زيادي جهت جمع آوري اطلاعات هدر رفت.
4ـ در اين تحقيق فقط عوامل بيروني در نظر گرفته شده و عوامل دروني مثل هيجان، و…. مد نظر قرار نگرفت.
5ـ جمع آوري داده ها در مراحل پاياني ليگ بر تر و فشردگي كار ها

1ـ7 تعريف واژه ها و اصطلاحات کليدي:
1-7-1 فوتبال1 : بازي فوتبال ( football) يا soccer ورزشي است تيمي که در آن دو گروه يازده نفره در مقابل هم بازي مي‌کنند و اغلب آن را پرطرفدارترين ورزش جهان مي‌دانند. اين ورزش در زميني مستطيل شکل با پوشش چمن يا چمن مصنوعي انجام مي‌گيرد که در انتهاي عرضي دو ضلع آن دو دروازه قرار داده شده است. هدف وارد کردن توپ به دروازه‌ي حريف است.
دروازه ‌بان تنها کسي است که در اين بازي حق دارد از دستان خود براي گرفتن و مهار توپ استفاده کند. ديگر اعضاي تيم توپ را اغلب با استفاده از پا و ضربه زدن به آن به گردش درمي‌آورند، گاه نيز ممکن است از سينه يا سر خود استفاده کنند. هر تيمي که بيشترين گل را به حريف بزند برنده‌ي بازي است. اگر بازي در پايان با گل‌هاي برابر پايان پذيرد نتيجه بازي را مساوي اعلام مي‌کنند يا اين که بازي به وقت اضافي کشيده مي شود و سپس ممکن است ضربات پنالتي تعيين‌کننده بازي باشد (سايت اينترنتي ويکيپديا).
1-7-2 رفتار نابهنجار2 : اعمالي همچون شرط بندي، تباني، خشونت، اغتشاش، پرخاشگري، اوباشگري عصيانگري از مهمترين انواع رفتار هاي نابهنجار بوده که طي ساليان گذشته تا به امروزدر ميادين ورزشي رخ داده است (علي نور علي وند،1386).
به علت گستردگي دامنه اين رفتار ها در اين تحقيق فقط به بررسي اوباشگري ، پرخاشگري و خشونت پرداخته شده است.

1-7-3 عوامل مديريتي3 : مديريت يعني توانايي به كاربردن مؤثردانش وتجربه شخصي كه قابل پرورش است(علي علاقه بند،1370).
كه در اين تحقيق عوامل مديريتي مؤثر بر محيط استاديم ، رسانه هاي گروهي، زمان بر گزاري بازي و مديريت داور مد نظر قرار گرفته شده است.
1-7-4 تماشاگر4: در فوتبال تماشاگر فردي است که براي تماشاي يک مسابقه فوتبال بين دوتيم به استاديوم رفته واز روي سکوهاي مخصوص مسابقه فوتبال را تماشا ميکند(سايت اينترنتي ويکيپديا5).
1-7-5 پرخاشگري6: يعني اينكه كسي به صورت فيزيكي، كلامي يا ظاهري (ژست) با يك محرك مخالف به كسي حمله كند که اين نشان دهنده يك وضع يا حالت نيست، بلكه يك رفتار است كه قصد صدمه زدن دارد اين رفتار در مكان ورزشي مي تواند از ورزشكار ، مربي يا تماشاگر سر بزند (تنن بام،1997).
1-7-6 خشونت7: نوعي تحميل وتخريب فيزيكي و نوعي اعمال پر خاشگرانه سخت محسوب مي شود که‌سازه فيزيكي شده پرخاشگري است. يعني يك پر خاشگري عملي است كه به منظور كاستن از نيروي رقابتي حريف به وي وارد مي گردد(تنن بام،1997).
1-7-7 اوباشگري8: اوباشگري به معناي خشونت نشان داده شده به وسيله گروهي ازهواداران فوتبال، در داخل و خارج استاديومها مي باشد كه بيشتر اوقات به وسيله افراد جوان صورت مي گيرد. اوباشگري يك بزهكاري معمولي مي باشد كه با حذف نقش اجتماعي اين افراد همراه است (بودين9،2004).

فصل دوم
ادبيات و پيشينه تحقيق

مقدمه:
در اين فصل سعي شده است به طور فشرده و مختصر، توضيحاتي در مورد رفتار هاي نابهنجار داده شده، سپس به بررسي اوباشگري و زير مجموعه هاي آن خشونت و پر خاشگري که موارد اصلي رفتارهاي نا بهنجار را در اين تحقيق شامل مي شود ،پرداخته شودو سپس انواع پرخاشگري در ورزش و عوامل اثر گزار در پرخاشگري ورزشي و نظريه هاي مربوط به پرخاشگري مورد بررسي قرار مي گيرد .
در ادامه خلاصه اين رفتار ها در فوتبال ايران ودر پايان فصل نيز تحقيقات مربوط به اين رفتار ها در ورزش داخل و خارج کشور بررسي شده است.

2-1 مباني نظري تحقيق:
2-1-1 رفتار هاي نابهنجار:
با حرفه اي شدن ورزش فوتبال و افزايش هيجانات ناشي از مسابقات آن، به تدريج بر تعداد تماشاگران اين رشته ورزشي افزوده شد. به طوري كه در برخي از مسابقات جمعيت حاضر در استاديوم ها به بيش از يك صد هزار نفر مي رسيد.با گذر زمان و با رواج تب فوتبال در جوامع مختلف حساسيت هاي كاذبي نسبت به اين رشته ورزشي شكل گرفت، به طوري كه منجر به بروز برخي از رفتارهاي نا بهنجار در قشر تماشاگران گرديد.اعمالي همچون شرط بندي، تباني، خشونت، اغتشاش، پرخاشگري،اوباشگري و عصيانگري از مهمترين انواع رفتارهاي نابهنجار بوده که طي ساليان گذشته تا به امروزدر ميادين ورزشي رخ داده است که به علت گستردگي دامنه اين رفتار ها در اين تحقيق فقط به بررسي اوباشگري و زير مجموعه آن پرخاشگري و خشونت پرداخته شده است (علي نور علي وند،1386).
2-1-2 عوامل رفتار نابهنجار در جامعه:
عوامل مختلفي نظير عوامل اجتماعي ، اقتصادي ، فيزيولوژيکي و … در کنار هم باعث مي شوند که رفتارنابهنجار در افراد به منصه ي ظهور برسد .
2-1-2-1 نقش خانواده: محيط خانواده اولين محيطي است که فرد در آن رشد مي کند و هنجارها را مي آموزد . علي رغم اينکه بسياري از عوامل در وقوع ناهنجاري افراد دخيل اند اما در گام نخست اين خانواده ها هستند که نقش تعيين کننده اي در سرنوشت افراد دارند . چنانکه با تربيت درست مي توانند افراد را به راه صحيح هدايت کنند ويا شرايط و محيط را براي تحقق ناهنجاري توسط افراد مهيا سازند . معمولا والدين افراد نابهنجار از نظر رفتاري يا بسيار خشن و سخت گير هستند و يا نسبت به فرزند خود بسيار بي توجه و سهل انگار هستند . غالبا والدين اين دسته ازافراد در ارتباط برقرار کردن با فرزند خود دچار اشکال هستند و نمي توانند به درستي به تکاليف خود نسبت به فرزندشان عمل کنند .
دانشمندان با پژوهش ها ي اجتماعي ، وضع نابسامان محيط خانوادگي را در بروز جرائم تاييد کرده اند و اذعان داشته اند که وضع خانوادگي شخص رابطه ي مستقيم با بروز حالت خطرناک و ناهنجار وي دارد از نظر تحصيلات و مسائل فرهنگي ، فرزندان خانواده هاي سطح پايين و متوسط به مراتب بيشتر از فرزندان خانواده هاي روشنفکر وسطح بالاي جامعه در معرض ارتکاب رفتار نابهنجار هستند . بنابراين نبايد سياست جنائي خاص ناهنجاري افراد را ازسياست حمايت خانواده جدا دانست . به عبارت ديگر حمايت درست از نهاد مقدس خانواده و نظارت اساسي و کارشناسانه بر آن سبب کاهش ناهنجاري افرادخواهد شد .
به نظر روانشناسان اگر شخصي در محيط خانواده از نظر رفع نياز هاي اساسي جسمي و رواني مانند نياز هاي عاطفي ارضا نشود ، به احتمال فراوان در آينده اي نه چندان دور به طرق مختلف به اعمال ضد اجتماعي دست زند . عدم وجود محبت ، ارتباطات صميمي ، تفاهم متقابل و در عين حال وجود تشنج در خانواده ، ازهم گسيختگي خانواده ، طلاق ، فوت والدين و… از جمله عواملي هستند که در وقوع ناهنجاري توسط افراد موثر است
2-1-2-2 عوامل اجتماعي: جامعه اي که از يک ثبات و پايداري اجتماعي برخوردار نيست و دائما دچار هرج و مرج و بي نظمي از قبيل جنگ ، شورش ، اختلافات طبقاتي ، آلودگي هوا ، وضع بد سکونت ، جمعيت بالا و … باشد ، قطعا شرايط و بستر مساعدي را براي ارتکاب ناهنجاري فراهم مي کند و بالعکس جامعه اي که ازيک ثبات و نظم اجتماعي واقعي برخوردار است ، مي تواند به مرور زمان ريشه هاي ناهنجاري و عوامل آن را در خود بخشکاند .
2-1-2-3 عوامل اقتصادي: فقر از عوامل اصلي ايجاد ناهنجاري است . کمبود امکانات نظير امکانات بهداشتي ، خوراک ، پوشاک و مسکن باعث مي شود نيازهاي اشخاص بر طرف نشده و موجب تحريک وترغيب آن ها به ارتکاب ناهنجاريهاي مختلفي مي شوند .


دیدگاهتان را بنویسید