واحد مسکوني: واحد مسکوني15 تمام يا بخشي از ساختمان است که براي سکونت يک خانوار احداث شده و از گذرهاي همگاني يا اختصاصي، ورودي مستقل داشته باشد0 بنابراين امکان دارد يک ساختمان فقط يک واحد مسکوني باشد يا، چنانکه در بناهاي آپارتماني معمول است، چندين واحد مسکوني(توفيق،8:1369). نياز به مسكن: نياز خانوارها به واحد مسکوني(صرف نظر از توان يا عدم توان دستيابي به آن)عبارت از آن مقدار ساخت و سازهاي جديدي است که بتواند نياز سکونتي خانوارهاي جديد را مرتفع نمايد(مسکن روستايي در استان ايلام،1372).
جمعيت: به مجموعه اي از افراد انساني گفته مي شود که در منطقه اي معين، بطور مستمر به شکل مجموعه اي از خانوارها زندگي مي کنند و پايگاه سياسي، شرايط ملي و قومي واحدي دارند(تقوي،21:1372).
ميزان رشد جمعيت: ميزان افزايش مطلق را ميزان رشد جمعيت گفته و براي محاسبه رشد جمعيت معمولاًدوعامل طبيعي باروري و مرگ و مير را در نظر مي گيرند مگر اينکه عامل مهاجرت نقش مهمي در افزايش يا کاهش جمعيت يک منطقه داشته باشد(همان:151).
خانوار:خانوار16 يک واحد اجتماعي – اقتصادي است که از افرادي که با هم زندگي مي کنند تشکيل شده است(United Nations,1958:4 ).خانوار عبارت است از گروهي از افراد که در يک واحد مسکوني زندگي مي کنند و هم خرج هستند(کاظمي پور،69:1384).
ميزان روستا نشيني: نسبت جمعيت ساكن در روستاها به كل جمعيت كشور ميزان روستانشيني را تشكيل مي دهد. در اين تحقيق، ميزان شهرنشيني در سطح استان محاسبه مي گردد. بنابراين اين ميزان در تحقيق حاضر دال برنسبت جمعيت ساكن درروستاهاي يك استان به كل جمعيت آن استان است.
متوسط افزايش تعداد خانوار:متوسط افزايش تعداد خانوار همان ميزان رشد خانوار است که نشان مي دهد طي يک دور? ده ساله چند درصد به خانوارهاي معمولي ساکن در يک استان اضافه شده است. نحو? محاسبه متوسط افزايش تعداد خانوار دقيقاً مشابه با نحو? محاسب? ميزان رشد جمعيت مي باشد.
ميانگين سن ازدواج:سني كه افراد در آن به زندگي زناشويي وارد مي شوند واز آنرو حائز اهميت است كه بسياري از انگاره هاي رفتار خانوادگي را تعيين مي كنند.اين شاخص به طريق غيرمستقيم توسط فرمول هاينال محاسبه شده است.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

محدوديت هاي تحقيق:
در فاصله سه سرشماري، تغييرات زيادي در تقسيمات کشوري ايجاد گرديده و از آن جمله تعداد استانهاي کشوراز 23استان در سال1355به 26استان در سال1375 افزايش يافته است، درنتيج? اين جرح و تعديل ها، محدود? جغرافيايي بعضي از استانها تغييرات بسياري حاصل کرده است که بدون ملحوظ کردن آنها، مقايس? يافته هاي سه سرشماري امکان پذيرنبوده است. براي رفع اين مشکل، آمارهاي مربوط به سالهاي 1355و1365با توجه به محدود? جديد استانها در سال1375مورد تجديد نظر قرار گرفته و در مورد استانهاي جديدالتاسيس، ارقام بازسازي گرديده اند17 تا بدين ترتيب قابليت مقايسه آمارهاي سه سرشماري براي استانهاي مختلف تامين شود.
فصل دوم
مروري بر جايگاه بخش مسکن
در برنامه هاي عمراني


پاسخی بگذارید