2-5) منابع
چکيده انگليسي Abstract
جدول شماره : 1 دامنه متغيرهاي محيطي
جدول شماره : 2 پايائي گويه هاي گرايش به صلح
جدول شماره : 3 پايائي گويه هاي گرايش به پيشرفت.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

جدول شماره : 4 پايائي گويه هاي گرايش به کجروي
جدول شماره : 5 پايائي گويه هاي احساس تعلق اجتماعي
جدول شماره : 6 پايائي گويه هاي احساس سرزندگي
جدول شماره: 7 همبستگي بين متغيرهاي سن، تحصيلات، درآمد
جدول شماره: 8 همبستگي پيرسون بين متغيرهاي
جدول شماره : 9 فراواني و درصد فرواني تحصيلات رتبه اي
جدول شماره : 10 فرواني و درصد فرواني گروههاي سني پنج ساله
جدول شماره : 11 فرواني و درصد فرواني متغيرهاي وابسته
جدول شماره :12 آماره هاي متغيرهاي وابسته
جدول شماره : 13 دامنه و آماره هاي متغيرهاي محيطي تبديل يافته
جدول شماره :14 همبستگي پيرسون بين متغيرهاي محيطي و گرايشها
جدول شماره : 15 ضرايب همبستگي جزئي و رگرسيون متغير گرايش به صلح
جدول شماره : 16 ضرايب همبستگي جزئي و رگرسيون متغير گرايش به پيشرفت
جدول شماره :17 ضرايب همبستگي جزئي و رگرسيون متغير گرايش به کجروي
جدول شماره :18 ضرايب همبستگي جزئي و رگرسيون متغير احساس تعلق اجتماعي
جدول شماره :19 ضرايب همبستگي جزئي و رگرسيون متغير احساس سرزندگي
نمودار شماره : 1 نمودار دايره اي فراواني تحصيلات
نمودار شماره : 2 نمودار فراواني مخارج پاسخگو.
نمودار شماره : 3 نمودار فراواني سن پاسخگويان در سال 1385
نمودار شماره : 4 فراواني گرايش به صلح
نمودار شماره : 5 فراواني گرايش به پيشرفت
نمودار شماره : 6 فراواني احساس سرزندگي
نمودار شماره : 7 فراواني احساس تعلق اجتماعي
نمودار شماره : 8 فراواني گرايش به کجروي اجتماعي
نمودار شماره : 9 فراواني متغير محيطزن
نمودار شماره : 10 فراواني متغير محيط سن
نمودار شماره : 11فراواني متغير محيط تحصيل
نمودار شماره : 12 فراواني متغير محيط درآمد
نمودار شماره : 13 فراواني متغير محيط مذهب
نمودارشماره :14تحليل مسير متغير وابسته گرايش به صلح
نمودار شماره : 15 تحليل مسير متغير وابسته گرايش به پيشرفت
نمودار شماره :16 تحليل مسير متغير وابسته گرايش به کجروي
نمودار شماره : 17 تحليل مسير متغير وابسته احساس تعلق اجتماعي
نمودار شماره :18تحليل مسير متغير وابسته احساس سرزندگي
فصل 1 : مقدمه
عنوان پايان نامه” بررسي حضور و قدرت زنان در محيط اجتماعي مردان در شهر تهران ” است. در اين عنوان سه مفهوم ” حضور” ، ” قدرت ” و ” محيط اجتماعي ” نيازمند توضيح مي باشد .
1- حضور
اشاره به حضور مستقيم و فيزيکي زنان داشته و دخالت غير مستقيم را حتي با وجود قدرت، فاقد اثر لازم ميداند. در جامعه انساني ميدانهاي اجتماعي وجود دارد که در آنها تعادل حضور جنسي بر هم خورده است . برخي از آنها فقط متشکل از مردان مي باشند . يعني زنان در اين ميدانها حضور ندارند ..
در اينجا ما کاري با علت اين برهم خوردگي نداريم . بلکه در اين تحقيق مهم اين است که تاثير زنان از طريق حضور مستقيم آنها امکان پذير است . براي مثال حضور غير مستقيم مانند: فيلم ، عکس ، روايت و يا دخالت توسط مردان مورد نظر نمي باشد. به اين دليل است که کلمه حضور در عنوان آمده است.
همچنين در تاثير غير مستقيم امکان سوء استفاده توسط رابطين وجود دارد. پس از نظر من داشتن قدرت بدون حضور ِ زنان حتي مي تواند مخرب هم باشد .
2- قدرت
صرف حضور کافي نيست . قدرت هم به همراه حضور بايد باشد زيرا توانائي تاثير گذاري نيازمند قدرت است. در واقع حضور بدون قدرت موجب استثمار زنان ميگردد. مثل وضعيتي که در روسپي خانه ها است و زنان مورد استثمار قرار مي گيرند . در حالتي که فرد فاقد قدرت لازم براي تاثير گذاري باشد . موضوع بررسي کمرنگ شده و فاقد ارزش لازم مي گردد.
3- محيط اجتماعي
مفهوم سوم در اين عنوان محيط اجتماعي مي باشد. معمولا در تحقيقات کمي به محيط اجتماعي توجه لازم نمي شود و فقط ويژگيهاي فردي با عنوان متغير مربوط به فرد سنجيده مي شود . اما در اين کار وقتي مي خواستم تا ثير حضور و قدرت زنان را بسنجم متوجه شدم که اين تاثير از طريق محيط اجتماعي اعمال مي شود . پس متغير محيطي را ابداع کردم .
در واقع محيط اجتماعي اشاره به متغير محيطي دارد . من در تحقيقات ديگر مفهومي به اين عنوان و محتوا نديدم در نتيجه در اين پايان نامه، مدتي از وقت خود را صرف بررسي اين مفهوم و روش سنجش آن کردم . در اينجا توضيح مختصري ارائه مي شود ولي در بخش 6-4-2 بطور مفصل تري در باره متغير محيطي بحث خواهد شد.
متغيرمحيطي چيست؟
متغير فردي ، مختصات فرد مورد تحقيق يا واحد تحليل را مي سنجد ولي متغيرهاي محيطي متغيرهائي اند که ويژگي فردي واحد تحليل نمي باشند. بلکه برآيندي از ويژگيهاي افراد حاضر در محيط فرد ، هستند افرادي که بر فرد تاثير گذار مي باشند.
براي مثال ميانگين سن افراد حاضر در محيط يک فرد بيانگر متغير محيط سن او مي باشد و يا ميانگين تحصيلات کساني که بطور مرتب با فرد در ارتباط هستند مي تواند متغير محيط تحصيل او باشد.
براي روشن شدن اهميت متغير محيطي مثال ساده اي مي آورم . کودک ده ساله اي را در نظر داشته باشيد که با افراد مسن مانند مادر بزرگها و پدر بزرگها زندگي مي کند . و همچنين کودک ده ساله ديگري را فرض کنيد که با هم سن و سال هاي خود و يا افراد جوان زندگي مي کند . اين دو کودک داراي رفتار و گرايشات متفاوتي هستند که ناشي از محيط اجتماعي آنها مي باشد. متغير فردي سن آنها يکسان است ، اما متغير محيط سن آنها متفاوت بوده و تاثيرات متفاوتي را از محيط خود دريافت مي کنند . در نتيجه سنجش متغير محيطي مي تواند اين تاثيرات متفاوت را در نظر گرفته و کيفيت تحقيق را بهتر کند.
در اين تحقيق سوال اصلي عبارتست از : آيا افزايشِ حضور و قدرت زنان در محيطهاي اجتماعي مردان موجب افزايش: گرايش به صلح، گرايش به پيشرفت ، تعلق اجتماعي ، سرزندگي ، و کاهش گرايش به کجروي اجتماعي ، مي گردد؟
1-1 ) طرح مسئله
محيط اجتماعي زندگي فرد نقش مهمي در شکل گيري گرايشات او دارد . بوم شناسي1 اصطلاحي است که در زيست شناسي مطرح است . ولي در اوايل قرن بيستم اين اصطلاح توسط جامعه شناسان دانشگاه شيکاگو بطور جدي به جامعه شناسي و مطالعات شهري وارد شد.
” رابرت، ج، پارک ايده بوم شناسي اجتماعي و تهاجم و موفقيت، را مطرح کرد … او نشان داد محيط شهري بطور بالقوه و در جهت منفي، هنجارهاي سنتي را درهم مي شکند و موجب آنومي مي گردد” (باند 2004:20) .
آيا ويژگيهاي محيطي موجب افزايش جرم مي شود؟ رابرت پارک محله هاي شهر را به شکل دايره هاي هم مرکز بررسي کرد و آن را به بوم زيست2 تشبيه نمود . دايرة مرکزي را ناحيه اصلي کار3 و دومين حلقه دايره از مرکز را منطقه انتقالي4 ناميد . “ويژگي ناحيه انتقالي فرسودگي فيزيکي مي باشد ، خانه هاي حقير ، خانواده هاي ناقص ، نرخ بالائ نوزادان غير قانوني و جمعيت ناهمگون ناپايدار. ساکنين در پائين ترين حد مقياس اجتماعي-اقتصادي مي باشند با درآمد ، تحصيلات و اشتغال اندک، علاوه بر نرخ بالاي بزهکاري ، اين ناحيه نرخ بالاي رسمي جرايم بزرگسالان همچون ، اعتياد ، الکليسم ، خود فروشي ، بيماريهاي رواني را دارد . تمام اين اشکال کجروي و بي قانوني به عنوان نتيجه بي سازماني اجتماعي درون اين نواحي شهري تفسير مي شود . جامعه شناسان شيکاگو بيان مي دارند که ساکنين اين ناحيه از نظر زيست شناختي يا روانشناختي غير طبيعي نمي باشند . پس جرم وانحراف آنها صرفا پاسخ طبيعي مردمان نرمال به يک شرايط غير نرمال اجتماعي مي باشد . تحت اين شرايط ،سنتهاي جرمي و بزهکاري توسعه يافته و به صورت فرهنگ خاصي از نسلي به نسل ديگر منتقل مي شود .”5
به هرحال محيط اجتماعي موجب بروز رفتارهاي خاص اجتماعي مي گردد. پس در صورت تغيير محيط اين رفتارها نيز تغيير مي کند.
در اين تحقيق تلاش مي شود ، ابعاد و ويژگيهايِ محيطيِ اجتماعيِ افراد با توجه به متغيرهاي محيطيِ مختلف از جمله :
1- حضور و قدرت زنان ، (در محيط فرد)
2- محيط سني ، (ميانگين سني افراد حاضر در محيط فرد )
3- محيط تحصيلاتي ، (ميانگين تحصيلات افراد حاضر در محيط فرد)
4- محيط درآمد ، (ميانگين درآمد افراد حاضر در محيط فرد)
5- محيط مذهبي ،(ميزان مذهبي بودن افراد حاضر در محيط فرد) بررسي شود .
سپس رابطه اين متغييرهاي محيطي را با گرايشهاي افراد همچون :
1- گرايش به صلح يا جنگ طلبي ،
2- گرايش به پيشرفت ،
3- گرايشهاي کجروي اجتماعي،
4- تعلق اجتماعي و
5 – احساس سرزندگي ،
بررسي مي گردد .
ديدگاههاي مختلف راه حلهاي متفاوتي را براي مشکلات اجتماعي که در اين تحقيق به عنوان متغييرهاي وابسته مطرح شده است ، ارائه مي کنند و استدلالهاي خاص خود را دارند .

برگشت
1-1-1) محيط سني: معمولا در گفتگوهاي روزمره مي شنويم که مي گويند : جوان است و جاهل ، يعني اگر سن فرد بالاتر رود عاقل تر مي شود و سازگاري بيشتري با اجتماع خواهد داشت . اين موضوع به متغيير سن توجه دارد و افزايش آن را در حل مشکلات اجتماعي موثر مي داند . دليل آن را نيز در جامعه پذيري مي دانند . از نظر جامعه شناسان جامعه پذيري در طول عمر انسان ادامه دارد و با افزايش سن به طور کلي جامعه پذيري بيشتري انجام مي شود .
بنا به تعريف لوين6 ” اجتماعي کردن (فرهنگي يابي ) فرايندي است که توسط آن فرد ياد ميگيرد به عنوان عضوي از جامعةاش رفتار کند و موجودي اجتماعي شود . فرد ياد مي گيرد که جامعه از او چه انتظاري دارد ، يعني قواعد فرهنگي را که راهنمائي براي شرکت مناسب در اجتماع هستند ، ياد مي گيرد . ياد ميگيرد که چگونه خود را با فرايند هاي الگوئي تعامل اجتماعي گروه هماهنگ نمايد . به طور خلاصه جامعه پذيري به انتقال نوزاد از حالت ارگانيسمي ابتدايي به وضعيت مشارکت بزرگسالانه در اجتماع دلالت دارد” (وايولو :1821378) .
” جامعه پذيري هنگام تولد آغاز شده و تا هنگام مرگ پايان نمي يابد چرا که شخص دائما در حال تنظيم رفتار خود در حضور ديگران است” (وايولو :1831378) .
آرابلا تروپ7 در مورد آشوبگري فوتبال در گزارشي که به مجلس عوام بريتانيا8 ارائه مي کند. حضور افراد مسن را مهار کننده مي داند و عدم حضور افراد مسن در ورزشگاه هنگام مسابقات فوتبال را از عوامل آشوب بيان مي کند. او مي نويسد: “… دامنه وسيعي از تبيين هاي ممکن براي بوجود آمدن خشونت بين طرفدارن فوتبال ارائه شده است. شامل : شرايط بد فيزيکي زمين، اين واقعيت که مسابقه خود تقابل است ، رفتار بد بازيکنان، دخالت گروههاي دست راستي ، بي توجهي مسئولان ، عدم حضور افراد مسن که مي توانند اثر مهار کننده داشته باشند، تمايل به مبارزه ، بيکاري ، و مستي و يا شايد کنش متقابل برخي يا همه اين عوامل” (تروپ 2000) .
البته در اينجا به متغير سن نيز توجه مي شود . بررسي متغير محيطي سن ، که بيانگر ميانگين و يا مقدار هر فرد در پيوستار برآيند سني اطرافيان او و به طور کلي محيط او مي باشد . مي تواند براي بررسي گرايش هاي فرد با توجه به متغييرهاي وابسته مورد نظر استفاده گردد . همچنين مي توان از اين منظر نيز به مسئله نگاه کرد ، که آيا صرفا جوان بودن مي توان به معناي مشکل زا بودن باشد .
برگشت
2-1-1) محيط تحصيلاتي : گروهي نيز به تحصيلات توجه دارند . در بحثهاي عاميانه گاهي مي گويند همش از بي سوادي و بي فرهنگي است . و اين نشان از اعتقاد به اهميت تحصيلات در گرايشهاي افراد است . بسيار از مردم افراد تحصيل کرده را صلح طلب تر و داراي گرايش به پيروي بيشتر از هنجارهاي اجتماعي ميدانند.
مي توان گفت اولين تاکيد بر علم و دانش و صلاحيت تحصيل کردگان براي اداره جامعه توسط افلاطون مطرح شده است . افلاطون معتقد به حکومت حاکمان حکيم بود (راسل 1367:173).
نظريات آگوست کنت (1798-1857) نيز در مورد رسيدن به جامعه اثباتي به نوعي تاکيد بر تحصيل و آموزش علوم اثباتي است. کنت معتقد بود: ” تنها اصلاح اجتماعي معتبر آن اصلاحي است که شيوه انديشيدن الاهي را دگرگون کند و رويه خاص مکتب اثباتي را رواج دهد. آري اين چنين اصلاحي در اعتقادات جمعي فقط در نتيجه توسعه علمي حاصل خواهد شد. بهترين شيوه براي ابجاد علم جديد به صورت شايسته آن، اين است که پيشرفت ذهن اثباتي را از خلال تاريخ و در علومي که هم اکنون وجود دارند دنبال کنيم” (آرون 1381:131).
در واقع کنت معتقد به گذار کامل از مرحله انديشه الاهي که مربوط به مرحله تفکر ابتدائي بشر و معادل بي سوادي بوده و رسيدن به انديشه اثباتي که تسلط بر علوم و فنون که در حال حاضر در تحصيلات رسمي مطرح است، مي باشد.
” او يک جامعه اثباتي و خوب را براي آينده طرحريزي کرده بود که تحت هدايت قدرت روحاني کاهنان يک دين اثباتي نوين و بانکداران بزرگ و صاحبان صنايع اداره گردد. اين کاهنان که همان جامعه شناسان علمي اند، همانند اسلاف کاتوليک شان ، بايد راهنمايان اخلاقي و مميزان اجتماع باشند و قدرت و دانش برترشان را به کار اندازند تا وظايف و الزامهاي اجتماعي افراد را به آنها يادآوري کنند. آنان بايد جهت برنامه آموزشي را تعيين کنند و در مورد توانائي هاي هر يک از افراد جامعه داوري نمايند . در جامعه سالاري اثباتي آينده ، کاهنان دانشمندِ دين بشريت با تکيه بر دانش اثباتي شان مي دانند که چه چيز براي اجتماع خوب و چه چيز بد است و بر اين اساس ، انسان ها را به انجام وظيفه جمعي شان فرا ميخوانند و هرگونه فکر حقوقي ذاتي را در آنها به شدت سرکوب ميکنند . سن سيمون گفته بود که در آينده ، مديريت چيزها جانشين تسلط انسانها بر انسانهاي ديگر خواهد شد ، حال آنکه کنت بر اين عقيده بود که چيزهائي که بايد اداره گردند، در واقع همان افراد بشرند. بدين سان روابط بشري “شيئيت” مييابد . درست همچنان که در سده يازدهم ، پاپ براي مدت کوتاهي قدرت معنوي اش را به همه امور مادي گسترش داده بود ، کاهن اعظم بشريت نيز مي بايست با اتکاء بر دانش علمي اي که پاپ فاقد آن بود ، يک حاکميت مبتني بر هماهنگي، عدالت و درستکاري را بنا نهد. بر پايه فرمول محبوب کنت ، سامان اثباتي نوين بايد عشق را اصل ، نظم را پايه و پيشرفت را هدف خويش قرار دهد. گرايش هاي خود خواهانه اي که در سراسر تاريخ پيشين بر بشر حاکم بودند، بايستي جايشان را به انساندوستي دهند و فريضه براي ديگران زندگي کن ، بايد راهنماي انسانها گردد. افراد بشر سرشار از عشق به همنوعان شان خواهندشد و به مهندسان اثباتي روح از دل و جان حرمت خواهند گذاشت، چرا که اينان دانش علمي گذشته و آينده و راه قانونا تعيين شده يک آينده قابل پيش بيني را تجسم خواهند کرد” (کوزر 1380:36).
برگشت
3-1-1) محيط درآمد : و يا گروهي فقر و اختلاف طبقاتي را عامل مشکلات مي دانند . کارل مارکس بطور کلي نظام اجتماعي متکي بر مالکيت وسايل توليد را در طول تاريخ زير سوال مي برد و آن را موجب استثمار و ايجاد طبقات ستمگر و تحت ستم ميشمارد. آخرين اين نظامهاي استثماري نظام سرمايداري است. بطور کلي مکتب تضاد و گرايش مدرن آن رويکرد انتقادي مسائل را از اين منظر تحليل مي کند .
در رويکرد انتقادي : ” کل نگري . . فرضيه کليدي رويکرد انتقادي است . . مسائل اجتماعي با مجموعه اي از رويدادها ، تغييرات و فشار هائي که در مورد همه نهادهاي اجتماعي اعمال مي شود ، ارتباط متقابل دارند . . مسئله اجتماعي وضعيتي است که از استثمار طبقة کارگر ناشي مي شود . . شکلي از سازمان اجتماعي که جامعه سرمايداري ارائه مي دهد ، موجد دامنه وسيعي از مسائل خاص اجتماعي است . اين نظام سلطه طبقاتي است که مسئله اجتماعي جرم را ايجاد و آن را حفظ مي کند . . سرمايه داران فقر را حفظ کرده و قوانين را به نفع خود تدوين مي کنند و به اجرا مي گذارند” (رابينگتن و واينبرگ1383:187) .
برگشت
4-1-1) محيط مذهبي : گروهي براي ايمان مذهبي اهميت قائل هستند و آن را راه حل تمام مشکلات انسان و جامعه مي دانند . بر خلاف مارکس که موتور حرکت تاريخ را تضاد و مبارزه طبقاتي مي داند، ماکس وبر موتور حرکت تاريخ را مذهب و ايمان مذهبي مي داند . وبر علت عقب ماندگي کشورهاي آسيائي و پيشرفت اروپا و ايجاد سرمايداري را در مذهب جستجو مي کند . وبر در کتاب “اخلاق پروتسان و روحيه سرمايداري” اعتقادات خاص مذهب پروتسان را موجب بوجود آمدن سرمايداري بيان کرده است9 .
برگشت
5-1-1) حضور و قدرت زنان : ولي کمتر کسي به جنسيت و تاثير آن توجه کرده است . اثرات فقدان حضور زنان در محيط هاي خاص در اجتماعات و گروهها و عواقب آن در جامعه بندرت بررسي يا تحقيق منظم شده است .
” مسئله مهم در بررسي هاي … جامعه شناسي … ديدگاه دو جنسي داشتن در اين بررسي ها ميباشد. فرق يك اجتماع كاملا” زنانه با يك اجتماع كاملا مردانه چيست، هر كدام از اين گروه ها چه رفتاري دارند . گروه ، جماعت ، شورش ، تعامل هاي اجتماعي ، نهاد هاي اجتماعي و غيره , اگر با ديدگاه دو جنسي بررسي نشود. موجب درك غلط از عملكرد و پديده هاي اجتماعي ميگردد .
براي مثال تعامل در يك گروه كه تماما” از اعضاي زن تشكيل گرديده في نفسه متفاوت از گروهي ميباشد كه بطور كامل مردانه است و يا گروهي كه از اعضاي مساوي زن و مرد تشكيل گرديده است و يا رفتار جماعت در حالتي كه فقط مردانه است متفاوت از جماعتي است كه تعدادي زن در بين آنها باشد (مثل تماشاچيان فوتبال). گفته ميشود كه در محيط هاي كاملا مردانه به ويژه اگر مدتي نيز از زنان جدا باشند طرز صحبت كردن به سمت بي ادبانه تر شدن گرايش پيدا ميكند و تمايل به ياغي گري و توطئه چيني افزايش مييابد.
برخورد جوامع نيز بدينگونه ميباشد و نيازمند نوعي بررسي دوگانه و دو جنسي ميباشد. نبايد رفتار گروهي از مردان را به كل جامعه تعميم داد و يا برخورد دو ملت را كه تحت سلطه تمايلات رقابت جويانه حكومت مردانه است را گرايش ذاتي و دروني جوامع بشري دانست” (پرکاس4:51382).
تاريخ جوامع انساني تاريخي مردانه و براساس جامعه مردسالار نوشته شده است ، و کمتر توجه اي به نقش زنان در جامعه شده است . توجه به ويژگيهاي زنان و تاثير آن در شرايط اجتماعي به طور کلي ناديده گرفته شده است . به قول يان کرايب جامعه شناسي نيز از ابتدا دانشي مردانه بوده است (کرايب 1997) .
در متغيير محيطي جنسيت دو مفهوم “حضور” و “قدرت” مطرح شده است. همانطور که در مقدمه بيان شد، در اينجا صرف داشتن قدرت بدون حضور براي زنان يا صرف حضور بدون قدرت نتيجه موثر و مورد نظر را ندارد . زيرا حضور بدون قدرت زنان موجب سوء استفاده مردان و استثمار جنسي مي گردد و قدرت بدون حضور نيز موجب گمراهي در اعمال قدرت و عدم شناخت دقيق شرايط خاص اجتماعي و سوء استفاده حاضران و واسطه هاي مرد اين اعمال قدرت مي باشد.
پس در اينجا اين مسئله به آزمون گذاشته مي شود که آيا حضور و قدرت زنان مي تواند ، موجب ايجاد گرايشهاي صلح طلبانه , گرايش به همکاري , گرايش به پيشرفت ، کاهش گرايشهاي کجروي اجتماعي و افزايش تعلق اجتماعي ، گردد ؟ يا اينکه متغييرهاي محيطي ديگر همچون : سن، تحصيلات، درآمد و مذهب تاثير بيشتري دارند.
برگشت
2-1) اهميت مسئله
البته در اين تحقيق توجه عمده به متغيير محيطي جنسيت ، يعني حضور و قدرت زنان در محيط هاي اجتماعي مي باشد . به نظر محقق حضور و قدرت زنان در گروههاي اجتماعي موجب ايجاد جو همکاري بيشتر ، صلح طلبي , ميل به پيشرفت و رقابت سالم ، کاهش کجروي ، تعلق بيشتر به اجتماع ، مي باشد . متغيير هاي مستقلِ ديگر ، مانند : سن ، تحصيلات ، درآمد، ايمان مذهبي، نيز براي مقايسه و شناسائي اهميت آنها اندازه گيري مي گردد .
در اينجا به تاثيرات يک متغيير مستقل يعني حضور و قدرت زنان , که علت محسوب مي شود ، توجه شده است . در واقع , نتايج تاثير يک علت مورد نظر است نه شناخت علل بوجود آورنده يک معلول (متغيير وابسته) که معمولا در تحقيق هاي تبييني در پي کشف يا اثبات آن هستند .
از نظر کاربري : متغييرهاي وابسته مورد نظر در اين تحقيق از مهمترين ويژگيهاي اجتماعي مي باشد . شناسائي و درک عوامل موثر بر اين متغييرها نقش بسيار زيادي در درک جامعه در کل داشته ، که انسان را قادر به دخالت مفيد در اجتماع و ايجاد تغييرات مطلوب در آن مي نمايد .
نگاه به برخي گرايش هاي افراد با اين ديد که آنها متاثر از روابط اجتماعي مي باشند .
برگشت
1-2-1) مسئله صلح : در بين اين مسائل مهمترين و تهديد کننده ترين آن شايد بتوان گفت جنگ و خشونت است . هرساله در جايجاي دنيا جنگهاي مختلف ايجاد مي شود ، و در بخشهائي هم که در صلح موقت قرار دارد کابوس تهديد جنگ وجود دارد و بدين جهت سرمايه هاي مادي و انساني زيادي را به خود اختصاص مي دهد . آيا يافتن عاملي که بتواند مسئله صلح طلبي را تبين کند مهم نيست؟
با توجه به مباحث نظري اين تحقيق که جنگ را ناشي از رقابت در دو نوع “جنسي” و براي “بهرمندي از منابع محدود” مي داند. مي توان اميدوار بود که با کنترل رقابت جنسي با حضور و قدرت زنان در محيط هاي اجتماعي به نوعي به کنترل خشونت و جنگ طلبي رسيد. در اينجا اهميت اين بررسي براي جامعه شناسي روشن مي گردد.
برگشت
2-2-1) گرايش به پيشرفت : اگر چه در حال حاضر اهميت پيشرفت به اندازه مسئله صلح نمي باشد اما در دنياي کنوني هر کشوري که از غافله پيشرفت عقب بماند و مردمان آن دچار رکود و سستي گردد. هويت خود را از دست داده و در فرهنگهاي ديگر حل مي شود . با توجه به فرايند جهاني شدن و توسعه و گسترش ارتباطات فرهنگهاي داراي پيشرفت سريع تر قدرت تسلط بيشتري داشته و مي توانند فرهنگهاي ديگر را در خود حل کنند. پس جامعه اي که بتواند در مردمان خود حس پيشرفت را زنده و تقويت کند مي تواند هويت خود را نيز بازيافته و تقويت کند. کُند شدن گرايش به پيشرفت در سيصد سال گذشته در کشور ما پس از فروپاشي سلسله صفوي صدمات زيادي به هويت و حس خودباوري ملت ما زده است . و اين وظيفه جامعه شناسان کشور ما مي باشد که راه هاي تقويت گرايش به پيشرفت را جستجو کرده و در اين عرصه راه گشا باشند.
برگشت

3-2-1) گرايشهاي کجروي اجتماعي : مسئله کجروي اجتماعي موضوعي است که گريبانگير تمامي جوامع مدرن و از جمله کشور ما مي باشد. اين موضوع موجب از بين رفتن سرمايه هاي مادي و نيروهاي انساني مي گردد و سرمايه اجتماعي را کاهش مي دهد . اعتماد که عنصر اصلي سرمايه اجتماعي مي باشد با افزايش انحرافات کاهش مي يابد و مردم احساس ناامني و بي اعتمادي مي کنند.
بطور کلي سلامت هر جامعه در رابطه با پائين بودن ميزان انحرافات و کجروي اجتماعي مي باشد. با توجه به چارچوب نظري اين تحقيق محيط هاي مردانه که در آنها زنان حضور قدرت ندارند ، و يا ضعيف است، بستر انحرافات مي باشند. با شناخت دقيق حضور و قدرت زنان مي توان از فشار انحراف زائي اين محيط ها کاسته و از عواقب دردناک آن در امان بود . مثالهاي اين محيط هاي نامطلوب زياد است ولي بررسي و سنجش ويژگيها و ميزان انحراف و نوع آن مفصل است و خود نيازمند تحقيقات جداگانه مي باشد. مکانهاي همچون ، پادگانهاي نظامي ، خوابگاه هاي کارگري و دانشجوئي ، و غيره نمونه هاي آن مي باشند.
برگشت
4-2-1) تعلق اجتماعي : بسياري از جامعه شناسان انحرافات را ناشي ضعف تعلق اجتماعي فرد به جامعه مي دانند ، با توجه به فرضيه اين تحقيق که هردو آنها يعني کجروي و تعلق اجتماعي را متاثر از حضور و قدرت زنان مي داند. مي توان اين دو متغيير را دو بعد مختلف يک پديده دانست که تاثيرات مشابه داشته و از يک منشاء سرچشمه مي گيرند. ” هيرشي ، رکلس، فرايدي و هيگ بعنوان پيشگامان نظريه کنترل اجتماعي با تکيه بر نظريات دورکيم … به ابداع و بسط اين تئوري پرداخته اند . اين تئوري بر اين فرض استوار است که کجروي ناشي از ضعف يا گسستگي تعلق فرد به جامعه است” (محسني تبريزي 1383:89).
برگشت
5-2-1) احساس سرزندگي : اين متغيير نيز مانند ديگر متغييرهاي وابسته فوق در زندگي اجتماعي اهميت زيادي دارد و با توجه به اينکه با آن متغييرها تا حدودي همپوشاني داشته سنجش آن مي تواند در تحليل و مقايسه آن متغييرها و اعتبار تحقيق مورد استفاده قرار گيرد.
سرانجام بررسي و درک اثر متغيرهاي مطرح در اين تحقيق راهکارهاي مناسبي را براي مداخله در امور اجتماعي به جامعه شناسان ارائه مي دهد ، تا با دخالت و ايجاد تغيير در اين متغيرها بتوانند تاثير مناسب را در روند رشد اجتماعي داشته باشند .


پاسخی بگذارید