بند1 : تأثير بيمه مهر بر حقوق اقتصادي مرد 63
بند2 :تأثير بيمه مهر بر وضعيت کاهش جرائم مرد 63
گفتار سوم : تأثير بيمه مهر بر وضعيت فرزندان 64
بند1 : تأثير بيمه مهر بر وضعيت فرزندان 65
بند2 : تأثير بيمه مهر بر وضعيت بزهکاري فرزندان 66
نتيجه گيري فصل 67
نتيجه گيري نهايي 68

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

منابع 69
چکيده
يکي از مسائلي که امروزه دامنگير بسياري از خانواده ها گشته ، مسأله مهريه و استيفاي آن است. مهريه که حق قانوني و مسلم زن است، امروزه به دليل مشکلات اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي تبديل به معضلي هم براي زنان و هم مردان شده است. اين امر به دليل آن است که گفته مي شود در قوانين ما مردها از حمايت قانوني بيشتري نسبت به همسران خود برخوردارند و بنابراين زنان از مهريه به عنوان حربه اي به منظور دوام و بقاي زوجيت يا ادامه زندگي خود بعد از طلاق استفاده مي کنند . به گونه اي که امروزه استيفاي مهريه تبديل به يکي از دعاوي روزمره دادگاه ها شده است. تلاش هاي زيادي براي حل اين معضل شده که يکي از آنها بيمه مهريه مي باشد.
بيمه مهريه به اين ترتيب مي باشد که مرد يا فرد ديگري از اقوام وي مهريه زن را نزد يکي از شرکت هاي بيمه گذار ، بيمه مي کند و به تناسب ميزان مهريه ماهانه يا سالانه مبلغي را به حساب زن واريز مي کند. کيفيت اين مسأله در پايان نامه به تفصيل خواهد آمد.
در اين پايان نامه پس از بررسي بيمه مهريه وتأثيرات آن در زندگي احتمالي زن و مرد و فرزندان به اين نتيجه رسيديم که طرح بيمه مهريه مي تواند تأثيرات محسوسي را برروي زندگي افراد جامعه بگذارد و طرح بيمه مهريه از نظر فقهي نيز داراي مشروعيت مي باشد و از نظر حقوقي نيز ماده 10 قانون مدني و اصل آزادي قراردادها دليل بر صحت بيمه مهريه مي باشد.
کليد واژه ها : مهريه، بيمه، بيمه مهر، تأثيرات بيمه مهر

مقدمه و تعريف مسأله:
ازدواج و تشکيل خانواده در اسلام يک امر مقدس شمرده شده است . به طوري که بخشي از مقررات در اسلام ، مربوط به حقوق خانواده مي باشد . يکي از مسائل و مباحث مهم در ازدواج بحث مهريه است که امروزه ميزان بالاي آن ، آن را تبديل به يکي از موانع اصلي در سر راه ازدواج قرارداده است. هر چند در شرع مقدس اسلام بر کاستن از ميزان مهريه و تعيين مهر السنه به عنوان مهر مطلوب در راستاي کاهش موانع ازدواج و تسهيل آن تأکيد گرديده ، ولي امروزه شاهد رشد روز افزون مهريه زنان و ناتواني مردان در پرداخت آن هستيم. براي مهريه هاي بالا دلايل متعددي مي تواند داشته باشد از جمله حمايت ناکافي از زن در طول زندگي و نابرابري هاي قانوني مثل تعدد زوجات که براي مرد در نظر گرفته شده يا ماده 1133 قانون مدني که به مرد اجازه مي دهد که در هر موقع که خواست مي توان همسرش را طلاق بدهد. اين دلايل باعث شده است که زن از مهريه به عنوان يک اهرم براي جبران اين نابرابري ها استفاده کند. البته مي توان چشم وهم چشمي در بين خانواده ها را هم يکي ديگر از دلايل افزايش مهريه در بين خانواده ها دانست.
براي حل اين معضل تا به حال راه کارهاي متعددي انديشيده شده است.
از جمله اين راه کارها ، طرح حداکثر 110 سکه مي باشد که مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسانده است . بر اساس اين طرح ميزان مهريه دختران حداکثر بايد 110 سکه باشد تا بتوانند از ضمانت اجراي ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي استفاده کنند. طراحان اين مسأله ، هدف از ايجاد اين طرح را ايجاد سهولت در امر ازدواج دانسته اند.
اما مي توان اين طرح را نوعي محدود کردن اراده طرفين در امر ازدواج دانست . چرا که تعيين مهريه نوعي توافق است و قراردادي است بين زن و شوهر صورت مي گيرد . و تعيين مقدار آن منوط به تراضي طرفين است و مخالف اصل آزادي قراردادهاست.
راه حل ديگري که براي جلوگيري از روند روز افزون مهريه انديشيده شده بود ، بخش نامه عندالاستطاعه شدن مهريه به جاي عندالمطالبه بودن آن بود. طبق اين بخش نامه سردفتران ازدواج مکلفند در موقع اجراي صيغه عقد و ثبت واقعه ازدواج در صورتي که زوجين در نحوه پرداخت مهريه بر عند الاستطاعه بودن مالي زوج توافق کنند به صورت شرط ضمن عقد ، درج و به امضاي زوجين برسانند. البته با کمي دقت مي توان ديد که رسيدگي به ادعاي اعسار مرد در مقابل پرداخت مهر زن ، در عمل شبيه همين بخش نامه است و نيازي به آن ديده نمي شود .
اما اين پايان نامه راه حل سومي را مورد بحث و بررسي قرار داده است و آن (( طرح بيمه مهريه )) است. بيمه مهريه حساب آتيه اي است که به زنان کمک مي کند تا از طريق قانوني صاحب حق و مهريه خود بشوند.
به موجب اين طرح به هنگام ازدواج ، مهريه زن توسط همسر ، نزد يکي از شرکت هاي بيمه گذار طرف قرارداد، بيمه خواهد شد که يکي از شروط ضمن عقد است . به اين ترتيب که در هنگام عقد و ثبت آن در محضر حساب آتيه اي تحت عنوان بيمه مهريه توسط شوهر نزد يک شرکت بيمه گر به نام زن افتتاح شده و شوهر به تناسب ميزان مهريه 5 تا 15 درصد آن را به حساب آتيه مي ريزد. در صورتي که زن بنا به تقاضاي همسر مطلقه شود و يا دادگاه حکم به جدايي بدهد با توجه به عدم امکان ادامه زندگي مشترک ماهانه مبلغي به تناسب ميزان سرمايه گذاري و تقريبا معادل حقوق کارکنان دولت به وي داده مي شود. اما چنان چه زن خواهان طلاق بوده و اصرار بر طلاق داشته باشد مرد از پرداخت باقي مانده مهريه معاف مي شود. بر اساس اين طرح مي تون گفت نوعي آرامش و اطمينان خاطر براي زنان به جهت دريافت مهريه حاصل مي شود و ترس از آينده ، را تا حدي در بين آنها کاهش مي دهد.


دیدگاهتان را بنویسید