2-3-1 نظريه پيوندهاي ضعيف23
2-3-2 نظريه شکاف ساختاري24
2-3-3 نظريه گوشال و ناهاپيت25
4-3-4 نظريه سرمايه اجتماعي – اعتماد26
2-3-5 نظريه منابع اجتماعي27
2-3-6 نظريه SCAT27
2-4 مدل هاي سرمايه اجتماعي28
2-5 سرمايه اجتماعي و امنيت33
2-6 سرمايه اجتماعي و اقتدار پليس35
2-6-1 منشاء و ويژگي‌هاي اقتدار36
2-6-2 عوامل تاثيرگذار بر اقتدار پليس36
2-7 سرمايه اجتماعي و توانمندي پليس38
2-8 سرمايه اجتماعي و تبليغات پليس38
2-9 عملکرد پليس و سرمايه اجتماعي39
2-10 پليس دانش بنيان و سرمايه اجتماعي40
2-11 تفاوت سرمايه فکري و سرمايه اجتماعي40
2-12 تفاوت سرمايه اجتماعي و سرمايه انساني43
2-13 تفاوت سرمايه اجتماعي و سرمايه ساختاري/ سازماني44
2-14 پيشينه تحقيق46
2-15خلاصه فصل51
فصل سوم52
روششناسي تحقيق52
3-1 مقدمه53

3-2 نوع تحقيق53
3-3 کاربردهاي تحقيق54
3-4 محدوده تحقيق54
3-4-1 محدوده مکاني54
3-4-2 محدوده زماني54
3-4-3 محدود موضوعي55
3-5 روش تحقيق55
3-6 تعريف مفاهيم کليدي تحقيق55
3-7 مدل تحقيق56
3-8 جامعه آماري و حجم نمونه58
3-9 روش گردآوري اطلاعات59
3-01 تحليل پرسشنامه59
3-10-1 تعيين روايي (اعتبار) پرسشنامه60
3- 10-2 پايايي (اعتمادپذيري) پرسشنامه61
3-11 خلاصه فصل62
فصل چهارم63
تجزيه تحليل داده ها63
4-1مقدمه64
4-2 تحليل توصيفي دادهها64
4-3 تحليل توصيفي64
4-4 بررسي پاسخگويان از لحاظ جنسيت66
4-5 بررسي پاسخگويان از لحاظ تحصيلات67
4-6 بررسي پاسخگويان از لحاظ سني68
4-8 تجزيه و تحليل پارامترهاي تحقيق69
4-8-1 مولفههاي مدل تحقيق69
4-9 روش تجزيه تحليل استنباطي71
4-9-1 روند تجزيه و تحليل فرضيات پژوهش به کمک آمار استنباطي71
4-9-2 بررسي نرمال بودن توزيع متغيرها71
4-10 بررسي فرضيات از لحاظ وجود رابطه همبستگي معنادار78
4- 11 آزمون رگرسيون خطي و لجستيک81
4-12 معادله رگرسيون چند متغيره89
4-13 خلاصه فصل92
فصل پنجم93
نتيجه گيري و پيشنهادات93
5-1 مقدمه94
5-2 نتايج کلي94
5-2-1 توانمندي پليس- سرمايه اجتماعي95
5-2-2 تبليغات – سرمايه اجتماعي96
5-2-3 اقتدار پليس- سرمايه اجتماعي96
5-2-4 عملکرد پليس- سرمايه اجتماعي97
5-2-5 پليس دانش بنيان – سرمايه اجتماعي98
5-4 محدوديت ها و مشکلات انجام تحقيق98
5-5 پيشنهادات کاربردي99
5-6 جنبه نوآوري تحقيق99
5-7 پيشنهادات براي انجام تحقيقات آتي100
فهرست جدولها:
جدول 2 – 1 مدل گوشال و ناهاپيت در تشريح ابعاد سرمايه اجتماعي ( منبع: گوشال و ناهاپيت ، 1998)25
جدول 2 2 مقايسه مفهوم سازي هاي سرمايه فکري ( مدهني و همکاران ، 1392)41
جدول 2 – 3 شاخصهاي سرمايه انساني ( منبع : چن و همکاران ، 2004)43
جدول 2 – 4 شاخصهاي سرمايه ساختاري (منبع : چن وهمکاران ، 2004)45

جدول 3 – 1 : شاخص هاي مربوط به متغيرهاي تحقيق و منبع آنها60
جدول 3 – 2 مقدار آلفاي کرونباخ براي متغيرهاي تحقيق61
جدول 4 – 1 مشخصه هاي پاسخ65
جدول 4 – 2 وضعيت پاسخگويان به تفکيک جنسيت66
جدول 4 – 3 وضعيت پاسخگويان به تفکيک تحصيلات67
جدول 4 -4 وضعيت پاسخگويان به تفکيک سن68
جدول 4 – 5 شاخص هاي آمار توصيفي مولفه هاي مدل تحقيق70
جدول 4 – 6 محاسبه همبستگي و معناداري روابط بين متغيرها79
جدول 4 – 7 محاسبه شدت روابط ميان متغيرها80
جدول 4 – 8 تجزيه تحليل ANOVA توانمندي- سرمايه اجتماعي82
جدول 4 – 9 محاسبه ضرايب و معناداري رگرسيون83
جدول 4 – 10 تجزيه تحليل ANOVA اقتدار- سرمايه اجتماعي85
جدول 4 – 11 محاسبه ضرايب و معناداري رگرسيون86
جدول 4 – 12 بررسي خطي بودن معادله چند متغيره90
جدول 4 – 13 محاسبه ضرايب رگرسيون تحقيق90
جدول 4 – 14 محاسبه مجدد ضرايب رگرسيون متغيرهاي تحقيق91
جدول 5 – 1وضعيت پذيرش يا عدم پذيرش سوالات تحقيق95
فهرست شکلها:
شکل 2 – 1 مدل پيوندهاي ضعيف در سرمايه اجتماعي (منبع : سيبرت ، 2001)24
شکل 2 – 2 مدل نظريه شکاف ساختاري در تبيين سرمايه اجتماعي ( منبع : سيبرت ، 2001)25
شکل 2 3 مدل سرمايه اجتماعي-اعتماد ( منبع : استرام و آن، 2003)26
شکل 2 – 4 مدل نظريه SCAT ( منبع : کريشنا و شرادر ، 1999)28
شکل 2 – 5 مهمترين مولفه هاي سرمايه اجتماعي ( جان فيلد ، 1386)29
شکل 2 – 6 مدل سرمايه اجتماعي و ايجاد ارزش (هافمن و همکاران ، 2005)30
شکل 2 – 7 مدل سرمايه اجتماعي-نوآوري ( منبع : مارتينز -کاناس و همکاران ، 2011)32
شکل 2 – 8 رابطه سرمايه اجتماعي و امنيت کشور ( منبع : سويزي و محمدي ،1390؛ شفيعي ، 1382)34
شکل 3 – 1 مدل مفهومي تحقيق57
شکل 4 – 1وضعيت پاسخگويان به تفکيک جنسيت66
شکل 4 2وضعيت پاسخگويان به تفکيک تحصيلات67
شکل 4 – 3 وضعيت پاسخگويان به تفکيک سن69
شکل 4 – 4 نمودار هيستوگرام مربوط به سرمايه اجتماعي72
شکل 4 – 5 نمودار کيو کيو پلات سرمايه اجتماعي73
شکل 4 – 6 نمودار لگاريتم طبيعي متغير سرمايه اجتماعي74
شکل 4 – 7 نمودار هيستوگرام مربوط به توانمندسازي پليس75
شکل 4 – 8 نمودار کيو کيو پلات توانمندسازي پليس76
شکل 4 – 9 نمودار لگاريتم طبيعي توانمندسازي پليس77
شکل 4 -10 مدل نهايي روابط81
شکل 4 – 11 نمودار رگرسيون توانمندي- سرمايه اجتماعي84
شکل 4 – 12 نمودار رگرسيون اقتدار- سرمايه اجتماعي87
شکل 4 – 13 معادلات خطي عملکرد پليس – سرمايه اجتماعي88
شکل 4 -14 معادلات رگرسيوني پليس دانش بنيان-سرمايه اجتماعي89
چکيده
سرمايه اجتماعي جمع بالقوه و بالفعلي است که نتيجه مالکيت شبکهي بادوامي از روابط نهادينه شده بين افراد و عضويت در يک گروه براي دستيابي به منابع آن گروه است. امروزه مفهوم سرمايه اجتماعي به لحاظ تاثيراتي که بر بهبود عملکرد سازماني دارد به مقولهاي مهم و مورد توجه در سازمانها تبديل شده است. هدف از انجام اين تحقيق بررسي عوامل موثر بر بهبود سرمايه اجتماعي در سازمانهاي پليس ميباشد که براي اين منظور چهار عامل به عنوان پنج فرضيه تحقيق تبيين گرديد. اين چهار عامل عبارت بودند از: توانمندي پليس؛ تبليغات پليس؛ اقتدار پليس و پليس دانش بنيان؛ عملکرد پليس .
اين تحقيق از نوع کاربردي بوده که به روش توصيفي پيمايشي به انجام ميرسد. جامعه آماري تحقيق حاضر شامل کلية کارکنان فاتب مي‌باشند که از ميان آنها تعداد 400 نفر به طور تصادفي انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه به عنوان ابزار اصلي جمع آوري دادهها، اطلاعات مورد نياز را گردآوري گرديد. سپس دادههاي جمعآوري شده از طريق روش همبستگي و رگرسيون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج نشان ميدهد از ميان فرضيات تحقيق هر 5 فرضيه مورد پذيرش قرار گرفت. و رابطه معناداري ميان توانمندي پليس؛ تبليغات پليس؛ اقتدار پليس و پليس دانش بنيان و بهبود سرمايه اجتماعي گزارش گرديد.
واژگان کليدي: سرمايه اجتماعي، توانمندي پليس، تبليغات پليس، اقتدار پليس، پليس دانش بنيان.
فصل اول
کليات تحقيق
1-1 مقدمه
سرمايه اجتماعي را بايد از جمله موضوعات مهمي ارزيابي نمود که پس از طرح در حوزه مطالعات اقتصادي در مدت زمان اندکي به ساير حوزههاي نيز راه يافته است. به گونهاي که امروزه اين موضوع به بحث مستقلي تبديل شده که کارشناسان خاص خود را دارد سرمايه اجتماعي مجموعه معيني از ارزشها و هنجارهاي غير رسمي و رسمي است كه اعضاي گروه يا شهروندان با سازمان ها و نهادهاي جامعه از طريق همكاري، اعتبار و اعتمادشان نسبت به فعاليتهاي يكديگر بدست ميآيد؛ به عبارت ديگر سرمايه اجتماعي پديدهاي است كه حاصل تأثير نهادهاي اجتماعي، روابط انساني و هنجارها بر روي كميت و كيفيت تعاملات اجتماعي ميباشد سرمايه اجتماعي گاهي اوقات دارايي فرد به شمار ميآيد در آن صورت به شبكههاي اجتماعي گسترده و منابع قابل دسترس براي فرد تأكيد ميگردد، و در مواردي ديگر به كيفيت اين روابط در قالب هنجارهاي اعتماد و همياري پرداخته ميشود. در اين جا سرمايه اجتماعي دارايي جمع قلمداد ميگردد. ( توسلي و همکاران، 1384 ) .
در دو دهه اخير سرمايه اجتماعي1 به مثابه يك دارايي نامشهود سازماني مورد توجه علاقمندان به مباحث سازمان و مديريت سازماني قرار گرفته است، اين پديده به عنوان يك سازه ضرورتمند، سودآور و مفيد در درك روابط اجتماعي ميان سازمان و شهروندان در موقعيت هاي گوناگون نقش بسيار مؤثري ميتواند ايفاءكند. اين پديده بر اساس عرف، سنن، هنجارها، و نهادهايي كه در بستري از روابط اجتماعي بين سازمان ها و شهروندان به صورت رسمي و غير رسمي در طول نسل ها شكل گرفته و موجب اعمال نوعي نظارت و كنترل اجتماعي2 بر مبناي ساختار جامعه پذيري شده است، بنا گرديده است ( شربتيان ، 1390 ). روشن است که يکي از مهمترين کششها و تمايلات انسان در زندگي طبيعي, تلاش در جهت دست يافتن به “امنيت پايدار”3 است. چنين کششي در واقع با جوهر هستي انسان پيوندي ناگسستني دارد بطوريکه حفظ ذات و صيانت نفس از اساسي ترين ميلهاي انسان در حيات طبيعي او محسوب ميشود. در اين ارتباط به منظور برآوردهسازي اين نياز و ديگر نيازهاي زيستي انسانها ناگزير به ورود در مناسبات گوناگون اجتماعي نسبت به يکديگر هستند. اين مناسبات به تدريج مقدمات تشکيل يافتن يک “جامعه انسان” را فراهم ميدارند(روشندل، 1374 : 3) . امروزه در تمامي جوامع مدني نيروي “پليس”4 ، به عنوان يک سازمان ساختار يافته، نيروي برقرار و تضمين کننده امنيت عمومي در سطح جامعه معرفي شده است و “مديريت کاراي”5 سيستم امنيت عمومي جامعه به عنوان وظيفه اصلي آن تعريف گرديده است. در جامعهاي كه پليس در نظم و امنيت اجتماعي پايدار آن جامعه سهم عمده و محوري خواهد داشت؛ و اين مسأله نيز مهمترين عملكرد اين سازمان را شكل ميدهد، تلاش بسياري ميكند تا سطح همكاري درون سازماني، بين سازماني، برون سازماني و بين المللي خود را از راههاي گوناگون ارتقاء دهد، و تقويت نمايد( نعمتي، 1391 : 208) براين اساس، واقعيت مهم آن است که بقا و فناي هر سازماني به تعامل موثر آن با محيط بستگي دارد و در اين بين روشن است که سازمان پليس نيز نميتواند که از اين واقعيت مستثني باشد (بوئد6 ، 2009 ). در اين ارتباط، سرمايههاي اجتماعي سازمان پليس نقش بسزايي در جلب حمايت محيطي دارد و هر چقدر سازمان در محيط متلاطم و پوياتري حضور داشته باشد، اهميت اين عوامل نيز بيشتر خواهد بود ( تقوي حسيني، 1388).
به طور خلاصه اين فصل به کليات تحقيق ميپردازد و مباني و مسير تحقيق را مشخص مي سازد. ابتدا به بيان دقيق مساله و ضرورت تحقيق مي پردازيم . اين که در اين تحقيق به دنبال يافتن پاسخ براي چه سوالاتي هستيم. در ادامه اهدافي که از انجام اين تحقيق متصوريم، بيان خواهيم کرد. همچنين عناصر تحقيق که شامل فرضيات و سوالات تحقيق ميباشد، ارائه خواهد شد. پس از آن مشکلات احتمالي پيش روي فرايند تحقيق ميپردازيم و تاحدودي در مورد روش انجام تحقيق و روش هاي تجزيه تحليل اطلاعات صحبت خواهيم نمود.
1-2 بيان مساله
با افزايش دامنه خطرات تهديد کننده، جرائم، و تخلفات، اين موضوع نيز آشکار مي گردد که برقراري نظم و امنيت در سطح جامعه نميتواند به تنهايي توسط سازمان پليس ميسر گردد. همچنين، مستقل از اين واقعيت که استفاده از امکانات و تکنولوژي هاي پيشرفته ميتواند ياريگر پليس باشد، وجود محدوديتهاي گوناگون انساني، دانشي، مالي، و تجهيزاتي؛ نياز به بهره گيري از ساير روشها به ويژه مساعدتهاي نهادهاي مردمي و نيز از هم مهمتر نياز به مشارکت پايدار افراد جامعه در حفظ امنيت خود و جامعه را بيش از پيش روشن تر مي سازد.
آمادگي افراد جامعه براي مشارکت پايدار با پليس و همکاري آنان در تامين امنيت، به عوامل گوناگوني وابسته است که در اين بين “ميزان سرمايه هاي اجتماعي پليس” از اهميت ويژه اي برخوردار است(شايگان، 1390). چراکه سرمايه هاي اجتماعي منابعي اجتماعي – ساختاري هستند که به عنوان دارايي هاي سازمان ها محسوب مي شوند و باعث تسهيل در کنش آنان با محيط پيرامون خود مي گردد ( کلمن ، 1377 : 464 ) . به نظر ميرسد پليس با داشتن سرمايه هاي اجتماعي — که به نظر استون 7(2001) سرمايه هاي اجتماعي در واقع شبکه اي از روابط اجتماعي هستند که توسط هنجارهايي از اعتماد و عمل متقابل ايجاد گرديده اند و به يک منفعت دوطرفه نيز منجر مي گردند– مي تواند در ارتباطات سازماني پليس و نيز کنش متقابل با مردم موثر باشد.
بر اين اساس، تقويت سرمايه اجتماعي در حوزه پليس با منافع عمده اي چون ايجاد اعتماد و امنيت اجتماعي، مشاركت در فعاليت هاي خواسته شده پليس از شهروندان، تقويت نظم اجتماعي8، افزايش كنترل اجتماعي، پايين آوردن نرخ جرم و جنايت، پاك سازي محلات و مناطق جرم خيز، افزايش نظارت بر عملكرد مأموران، تقويت دانايي محوري و دانش مديريتي و… مي تواند در جوامعي كه به سمت مدنيت حركت مي كنند؛ همراه باشد. حفظ و تقويت سرمايه هاي اجتماعي در تمام عرصه هاي سازماني تلاشي ارزشمند محسوب مي شود بطوريكه كاركردهاي اين پديده مي تواند منجر به كاهش سطح هزينه هاي تبادلي و ارتباطي پليس با جامعه گردد (شربتيان ، 1390). بنابراين، به عبارت روشن تر، توجه به اهميت سرمايه اجتماعي پليس مي تواند نقش موثري را در افزايش عملكرد امنيت اجتماعي پليس، شكل گيري امنيت پايدار9 ، و اعتماد جامعه به پليس را ايفاء نمايد.
بر اين اساس، مي توان چنين نتيجه گيري نمود که تأكيد بر اهميت شايان توجه به سرمايه اجتماعي پليس براي جامعه و سازمان پليس، عوامل مؤثر بر افزايش ميزان سرمايه اجتماعي را در كانون توجه قرار مي دهد؛ و از آنجا كه وجود ناامني، تهديد آسيب هاي اجتماعي، عدم نظم و كنترل اجتماعي در جامعه منجر به خدشه بر كرامت انساني، خروج از سرمايههاي اجتماعي و كاهش عزم ملي شهروندان براي بياعتمادي نسبت به فعاليتهاي پليس و عدم مشاركت همه جانبه و پايدار با پليس خواهد شد، اهميت پرداختن به اين موضوع و تلاش در جهت يافتن عوامل مؤثر بر افزايش ميزان سرمايه اجتماعي پليس را دو چندان مي نمايد.
بر اين اساس، شناسايي عوامل موثر بر افزايش سرمايه هاي اجتماعي پليس به عنوان چالش اصلي اين مطالعه مطرح مي شود بطوريکه پژوهشگر علاقمند است تا به جهت يافتن و ارائه مجموعه عواملي که بطور معنادار در ارتقاي سطح کنوني سرمايه هاي اجتماعي پليس موثر هستند مطالعه اي را به صورت علمي و عملي مديريت نمايد.
1-3 ضرورت انجام تحقيق

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

ارتقاء سرمايه اجتماعي در حوزه عملكرد امنيت پليس جامعه محور، از طريق راهبردها و توانمندي هاي مستمر و پايدار در تمام ابعاد مي تواند بستر مناسبي براي نظارت، اعتماد، جامعه پذيري، جلوگيري از نابهنجاري ها و آسيب هاي اجتماعي در جهت حفظ نظم جامعه باشد. در جامعه اي كه پليس از طريق عملكرد امنيت اجتماعي پايدارش نقش محوري در آن جامعه داشته باشد، سرمايه اجتماعي آن با يك پيوند معنايي و رويكردي عملي روبرو است؛ اين رويكرد بايد در قالب بسترسازي مشاركت شهروندان در حوزه امنيت اجتماعي، ايجاد نظم از سوي گروه هاي مدني، اعتماد سازي، و… همراه باشد؛ تا بتواند در جهت تحقق اهداف سازماني خود،گام اساسي بر دارد. تقويت سرمايه اجتماعي در جامعه را بايد تأثير مختلف حوزه هاي زير مجموعه سازمان پليس هر جامعه در كنار استمرار روابط انساني پليس با شهروندان و نهادهاي اجتماعي هر جامعه اي دانست. همچنين سرمايه اجتماعي در عملكرد امنيتي پليس در جامعه شامل مجموعه اي از بايدها و نبايدهاي است كه همگي بر روي كميت و كيفيت تعامل اجتماعي و عملكرد پليس با شهروندان و نقش محوري آن در جامعه اثر گذار است.تجارب بدست آمده از فعاليت ها و عملكرد امنيت اجتماعي سازمان پليس در هر جامعه اي بيانگر اين است كه مهمترين شاخص هاي سرمايه اجتماعي( اعتماد، انسجام، مشاركت) سازمان پليس تا چه حد تأثير قابل توجهي بر نظم، كنترل اجتماعي، كاهش آسيب هاي اجتماعي و نابهنجاري ها، پايين آمدن نرخ جرم و جنايت، انحراف اخلاقي، ترافيك، تقويت ارزش هاي ملي و بومي،ميزان رضايت و همكاري شهروندان، توسعه جامعه، افزايش امنيت، اعتماد و ارتقاء دانش مديريتي، دانايي محوري و …گذاشته و يا خواهد گذاشت.
با توجه به اهميت سرمايه اجتماعي در افزايش عملكرد امنيت اجتماعي پليس جامعه محور و با توجه به اين كه پاسخ پليس به مردم، نقش اساسي در شكل گيري سرمايه اجتماعي، امنيت پايدار و اعتماد به پليس را ايفاء مي كند، پليس مي تواند با افزايش و بهبود سيستم پاسخگويي خود به شهروندان، به افزايش اعتماد شهروندان به پليس كمك كند.
1-3-1 اهميت پرداختن به موضوع سرمايه اجتماعي
در جهان امروز، بيشترين ارزش سازماني مبتني بر داراييهاي غير ملموس است. توانايي براي شناخت و برآورد منبع اين ارزش براي سازمانها مهم و حياتي است ( او، چونگ و بيانکا10 ، 2004) . در چنين فضايي، اين سوال اساسي قابل طرح است که راز بقا و تداوم و همچنين تعالي سازمانها چيست؟ سرمايه اجتماعي و توجه به آن ، يکي از راه حل هاي اساسي مطرح شده در اين خصوص مي باشد. اخيرا سرمايه اجتماعي سبب ايجاد تئوري هايي شده که پايه اي براي ساير مطالعات مديريت هستند . بنا بر اين مفهوم سرمايه اجتماعي ، توجه زيادي را در تحقيقات مربوط به نظريه سازمان به خود جلب کرده است(سانکاران11 ، 2008). به طور کلي در سازمانهايي که توجه بيشتري به مقوله سرمايه اجتماعي مي شود ، معمولا روابط بين همکاران و اعضاي تيمها بهتر و بيشتر شده است و مفهوم ” يکي از ما” در ميان کارکنان به شکل قوي تري ايجاد شده و حمايت جمعي از يکديگر در سطح بالاتري مشاهده مي شود ( سانگ و لين12 ، 2009) .
همچنين اذعان شده است که سرمايه اجتماعي بستر مناسبي براي بهره وري سرمايه انساني و فيزيکي و راهي براي نيل به موفقيت و بهبود عملکرد سازمان قلمداد مي شود .مديران و کساني که بتوانند در سازمان ، سرمايه اجتماعي ايجاد کنند ، راه کاميابي شغلي و سازماني خود را هموار مي سازند. بکارگيري سرمايه اجتماعي در سطح سازماني مزايا و مولفه هايي دارد که متناسب با فرهنگ جامعه است (احمدي و فيض آبادي ، 1390). از ديدگاه ديگر، بسياري از انديشمندان اجتماعي در تبيين سرمايه اجتماعي با برشمردن عناصر تشکيل دهنده آن، آن را به عنوان موتور حرکت جامعه براي طي مراحل رشد و تعالي دانسته و بر اين باورند که سرمايه اجتماعي همان مفهوم سرمايه اقتصادي را با اهيمتي بيشتر و با تاکيد بر گروه هاي مرجع دارد (نژاد بهرام ، 1384) .
از ديدگاه محققان ديگر ، سرمايه اجتماعي در بسياري از تيم ها و سازمانها ، مسير تصاحب منابع محدود را کوتاه تر نموده و در سايه همکاري و هماهنگي بيشتر ، مزيت رقابتي براي آن گروه يا سازمان ايجاد مي نمايد (اريکسون13 ، 2001). همچنين يکي ديگر از دلايل توجه به مقوله سرمايه اجتماعي ، تاثير اين موضوع بر استفاده بهتر و بيشتر از فناوري مي باشد. به گفته محققين ، در سايه سرمايه اجتماعي بيشتر و ارتباط نزديک تر ميان اعضا ، فناوري هاي ارتباطي و اطلاعاتي به طور بهتري مورد استفاده قرار مي گيرد و مزيت هاي بکارگيري اين فناوري ها براي سازمان ، محسوس تر و ملموس تر خواهد بود (الکسيچ-ماسلاچ و ماگزان14 ، 2012) .
به طور خلاصه در بيان اهميت توجه به موضوع سرمايه اجتماعي ، مي توان به اين نکته اشاره نمود. کيانتو و واجاکوشکي15 (2010) بيان نمودند که در شرايط فعلي، سه عامل بيشترين تاثير را بر موفقيت سازمانها ايفا مي کنند که عبارتند از :
دارايي هاي نامحسوس16
قابليتها و توانمندي هاي سازماني17
توجه به محيط اجتماعي18
که سرمايه اجتماعي به طور عمده با اولين وسومين عامل در اين طبقه بندي مرتبط است. سرمايه اجتماعي يکي از دارايي هاي نامشهود بوده که در آن به محيط اجتماعي سازمان نيز توجه مي شود . بنا بر اين اهميت پرداختن به اين موضوع ، بيش از پيش هويدا شده و همه سازمانها مي بايد به منظور موفقيت سازماني، به آن توجه داشته باشند (مارتينز -کاناس19 و همکاران ، 2011) .
1-4 اهداف تحقيق
هدف انجام اين تحقيق، يافتن روشهاي علمي به منظور بهبود سرمايه اجتماعي در بين نيروهاي پليس و در نتيجه بهبود وضعيت امنيت جامعه مي باشد. براي اين منظور مطالعه و بررسي مقوله سرمايه اجتماعي در سازمان پليس در دستور کار قرار گرفته است و درصدديم تا نتايج را به سازمانهاي ديگر نيز تعميم دهيم .
1-4-1 هدف اصلي تحقيق
بررسي و شناخت “عوامل موثر بر سرمايههاي اجتماعي پليس”
1-4-2 اهداف فرعي
بررسي و شناخت تاثير “توانمندي پليس” بر سرمايههاي اجتماعي پليس
بررسي و شناخت تاثير “تبليغات پليس” بر سرمايههاي اجتماعي پليس
بررسي و شناخت تاثير “اقتدار پليس ” بر سرمايههاي اجتماعي پليس
بررسي و شناخت تاثير “عملکرد پليس ” بر سرمايههاي اجتماعي پليس
بررسي و شناخت تاثير “پليس دانش بنيان ” بر سرمايههاي اجتماعي پليس
1-4-3 اهداف کاربردي
توضيح و تفسير نحوه تاثيرگذاري عوامل مختلف بر بهبود سرمايه اجتماعي
بهتر شدن جايگاه پليس و نيروهاي آن در ميان افراد جامعه
افزايش امنيت و ارائه راهکارهايي به منظور استفاده بهتر و بهينه تر از نيروهاي پليس
1 – 5 سوالات تحقيق
الف) سوال اصلي
عوامل موثر بر سرمايه اجتماعي پليس(فاتب) کدامند؟
ب) سوالات فرعي
آيا ” توانمندي پليس” بر سرمايههاي اجتماعي پليس موثر است؟
آيا “تبليغات پليس ” بر سرمايههاي اجتماعي پليس موثر است؟
آيا ” اقتدار پليس ” بر سرمايههاي اجتماعي پليس موثر است؟
آيا ” عملکرد پليس” بر سرمايههاي اجتماعي پليس موثر است؟
آيا ” پليس دانش بنيان” بر سرمايههاي اجتماعي پليس موثر است؟
1-6 فرضيات تحقيق
رابطه مثبت و معناداري ميان” توانمندي پليس” و بهبود سرمايه اجتماعي پليس وجود دارد.
رابطه مثبت و معناداري ميان ” تبليغات پليس” و بهبود سرمايه اجتماعي پليس وجود دارد.
رابطه مثبت و معناداري ميان” اقتدار پليس ” و بهبود سرمايه اجتماعي پليس وجود دارد.
رابطه مثبت و معناداري ميان” عملکرد پليس” و بهبود سرمايه اجتماعي پليس وجود دارد.
رابطه مثبت و معناداري ميان” پليس دانش بنيان” و بهبود سرمايه اجتماعي پليس وجود دارد.
1-7 استفاده کنندگان از نتايج تحقيق
نتايج اين تحقيق به طور عمده در حوزه سازماني و تجاري کاربرد داشته و متضمن گسترش سطح توجه به سرمايه هاي اجتماعي در شرکتهاي خصوصي و سازمانهاي دولتي مي باشد.
استفاده کنندگان مستقيم از نتايج اين تحقيق عبارتند از :
سازمان پليس
محققان و ساير اعضاي گروه هاي علمي : نتايج اين تحقيق مي تواند از سوي ساير محققان و جامعه علمي کشور مورد استفاده قرار گيرد به ويژه محققاني که پيرامون موضوع سرمايه اجتماعي به مطالعه مي پردازند.
ساير شرکت هاي خدماتي دولتي : نتايج اين تحقيق در ساير شرکت هاي خدماتي يا توليدي مي تواند کاربرد داشته باشد .
1-8 کاربردهاي تحقيق
گسترش نوجه به موضوع سرمايه اجتماعي در سازمان پليس
توسعه شيوه هاي افزايش سرمايه اجتماعي در راستاي تحقق بيشتر امنيت
ارائه نگرش ها و شيوه هاي جديدتر در خصوص سرمايه اجتماعي و بهبود عملکرد نيروهاي پليس
1-9 محدوده تحقيق20
محدوديتهاي محقق در انجام اين تحقيق از لحاظ مکاني و زماني تفکيک شده اند که در برخي موارد بر نتايج حاصل از اين تحقيق تاثير گذار بوده اند . اهم اين محدوديتها عبارتند از :
1-9-1 محدوده مکاني
اين تحقيق در کشور ايران و در شهر تهران به انجام رسيده است و حوزه نتايج آن ، محدود به اين شهر مي گردد
1-9-2 محدوده زماني
زمان جمع آوري داده ها در اين تحقيق به بازه زماني فروردين ماه سال 1392 تا ارديبهشت ماه محدود مي گردد . بنا بر اين نتايج حاصل از اين تحقيق تنها به بازه زماني مشخص شده مربوط ميگردد
1-9-3 محدود موضوعي
اين تحقيق تنها به بررسي عوامل موثر بر گسترش سرمايه اجتماعي از منظر سازماني تاکيد داشته است و به بررسي ساير مولفهها و نتايج احتمالي بکارگيري و توجه به سرمايه اجتماعي نپرداخته است.
1-10 خلاصه فصل
در اين فصل ابتدا به بيان مساله و ضرورت تحقيق پرداختيم و فرضيات تحقيق را تبيين و تعريف نموديم. در ادامه اهداف تحقيق و قلمرو از حيث موضوعي، زماني و مکاني مشخص گرديد. الگوي مفهومي به عنوان طرحي مفهومي که مفاهيم پژوهش را به هم ارتباط و پيوند مي دهد تبيين گرديد. سپس فرضيه ها بر مبناي مدل مفهومي تحقيق و متغيرهاي تحقيق مشخص گرديد. در پايان فصل نيز به تعريف مفهومي و عملياتي واژه ها و اصطلاحات پرداختيم .
اکنون پس از معرفي کليات طرح تحقيق در فصل نخست، به بررسي تحقيقات انجام شده قبلي و مباحث تئوريک استخراج شده از متون تخصصي مرتبط و بيان مباني و الگوي نظري در فصل دوم ميپردازيم .
فصل دوم
ادبيات موضوع و پيشينه تحقيق
2-1 مقدمه
در فصل قبل در ارتباط با کليات تحقيق صحبت گرديد. در اين فصل در ارتباط با متغيرها و مولفههاي تحقيق صحبت خواهد شد. اين متغيرها به طور کلي عبارتند از :
مفهوم دارايي نامشهود
مفهوم سرمايه اجتماعي
مدلهاي سرمايه اجتماعي
تفاوت سرمايه اجتماعي با ديگر مقوله هاي سرمايهاي
براي هر يک از آيتمهاي فوق، تعاريف مختلف ( از منظر محققان مختلف) ارائه شده و در برخي موارد، با استفاده از جداول و نمودار ها به خلاصه سازي و طبقه بندي نظرات مختلف ابراز شده پرداخته ميشود. پس از تشريح و توضيح پيرامون متغيرهاي تحقيق، به بررسي تحقيقات انجام شده مشابه قبلي پرداخته مي شود. اين تحقيقات در دو گروه تحقيقات داخلي و خارجي طبقه بندي شده و ارائه ميگردد.
2-2 مفهوم دارايي هاي نامشهود21
ما در حال واردشدن به يک جامعه دانشي هستيم که ديگر منابع اصلي اقتصادي ، محدود به سرمايه بيشتر، منابع طبيعي و نيروي کار بيشتر و مانند اينها نميباشد، بلکه منبع اقتصادي اصلي دانش و سرمايه هاي اجتماعي خواهد بود. در گذشته و در اقتصاد صنعتي، عوامل توليد ثروت، شامل داراييهاي فيزيکي و مشهود مانند زمين، نيروي کار، پول، ماشين آلات و مانند اينها بوده و از ترکيب اين عوامل اقتصادي، ثروت توليد شده است. با اين حال در حال حاضر ، مباني ايجاد ثروت به سمت دارايي هاي نامشهود و ناملموس گسترش پيدا کرده است . مقوله هايي از قبيل سرمايه فکري و سرمايه اجتماعي (بنتيس22 ، 1998 ). در واقع امروزه سازمانها نياز دارند تا بتوانند داراييهاي خود را از نو طبقهبندي کنند. اين موضوع را درک نمايند که چگونه اين داراييها ميتوانند اهداف استراتژيک آنها را حمايت کنند و سهم آنها را به ارزش سازمان بصورت کمي درآورند و بتوانند اين داراييهاي خود را با داراييهاي رقباي خود، مقايسه کنند. بدين منظور بايستي ابتدا طبقهبندي جديدي از داراييهاي سازماني در اين عصر ارائه شود ( تايلس23 و همکاران، 2002).
در اقتصاد فعلي که به اقتصاد دانشي24 مشهور شده است، داراييهاي فکري بخصوص سرمايههاي انساني و دارايي هاي جمعي مانند سرمايه اجتماعي جزء مهمترين داراييهاي سازماني محسوب ميشوند و موفقيت بالقوه سازمانها ريشه در قابليت فکري آنها دارد تا داراييهاي مشهود آنها ( فلامهولتز25 ، 2002) . همچنين از اين عوامل به عنوان زمينه هاي تمايز ميان سازمانهاي امروزي ياد مي شود. به عنوان مثال ، سازمانهايي که در سايه توجه به مقوله سرمايه اجتماعي، همکاري و هماهنگي ميان اعضا خود را بهبود ميبخشند و از طريق تبديل اهداف فردي به اهداف سازماني و همچنين توسعه روابط ميان کارکنان و مديران به جنبه هاي نامشهود اجتماعي در سازمان خود مي پردازند، معمولا از عملکرد بهتري برخوردار بوده و در کسب مزيت رقابتي در مقايسه با رقباي هم سطح خود موفق تر عمل مي نمايند (ترکينا و تاي26 ، 2013 ) .
از منظر محققان ديکر هم (وستلوند27، 2006) در اقتصاد دانشي ، دارايي هاي نامشهود جاي دارايي ها و سرمايه هاي فيزيکي ( يا همان سرمايه هاي کلاسيک28 ) را گرفته اند و امروزه اين دارايي هاي نامشهود هستند که تعيين کننده موفقيت يا عدم موفقيت سازمانها محسوب مي شوند (مارتينز-کاناس29 و همکاران ، 2011) .
گلدفينگر30 (1994) اقتصاد دانشي را از سه بعد بررسي ميکند:
بعد اول: تقاضايي که براي کالاهاي هاي نامشهود وجود دارد. (خدمات)
بعد دوم: داراييهاي نامشهود بر عوامل توليد مسلط ميشوند يعني بيشتر عوامل توليد از داراييهاي نامشهود هستند و بعبارت ديگر داراييهاي نامشهود در بين عوامل توليد، نقش بارزتر و بيشتري ايفا ميکند.


دیدگاهتان را بنویسید