3-4- روايي و پايايي پرسشنامه52
3-4-1- روايي52
3-4-2- پايايي54
3-5- روش تجزيه و تحليل‌:54
فصل چهارم: تجزيه و تحليل دادهها
4-1- نتايج بررسي روايي و پايايي ابزار تحقيق60
4-1-1- نتايج بررسي روايي60
4-1-2- نتايج بررسي پايايي63
4-2- آمارتوصيفي63
4-2-1- سيماي آزمودني ها63
4-3- آمار استنباطي66
4-3-2- تحليل و تفسير مدل معادلات ساختاري67
4-3-3- بررسي فرضيه‌هاي تحقيق74
4-3-4- شاخصهاي نيکويي برازش83
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات
5-1- مرور کلي87
5-2- بحث و نتيجه گيري88
5-2-1- نتايج مرتبط با سئوالات عمومي88
5-2-2- نتايج مرتبط با فرضيه هاي تحقيق89
5-2-2-1- قسمت اول مدل: نقش واسطگري امنيت ادراک شده………………………………………………………………………..90
5-2-2-2- قسمت دوم مدل: نقش واسطهگري اعتماد ادراک شده………………………………………………………..92
5-2-2-3- قسمت سوم مدل: نقش واسطهگري امنيت و اعتماد با يکديگر……………………………………………………………94
5-3- پيشنهادات95
5-3-1- پيشنهادات کاربردي95
5-4- محدوديتهاي تحقيق99
منابع و مأخذ101
پيوستها107
فهرست اشکال
شکل 2-1 انواع سيستم پرداخت الکترونيکي منبع: (کيم، 2009)25
شکل 2-2- مدل مفهومي تحقيق (برگرفته از مطالعه کيم،2009)45
شکل 4-1- مدل مفهومي برازش شده66
شکل 4-2- مدل نهايي تحقيق پس از آزمون فرضيه ها85
فهرست جداول
جدول2-1- تعرف اعتماد از منظرهاي گوناگون34
جدول 2-2 پنج طبقه از اعتماد از ديدگاه گفن و همکاران40
جدول 4-1 نتايج بررسي روايي متغيرهاي تحقيق62
جدول 4-2- ضريب آلفاي کرونباخ متغيرهاي تحقيق63
جدول 4-3 جنسيت پاسخ دهندگان64
جدول 4-4 فراواني سن پاسخ دهندگان64
جدول 4- 5 تحصيلات پاسخ دهندگان65
جدول 4-6 فراواني سابقه استفاده پاسخ دهندگان از خدمات الکترونيکي65
جدول 4-7- ارزش بارهاي عاملي نشانگر‌هاي متغيرهاي مكنون68
جدول 4-8- پايايي سازه متغيرهاي مكنون71
جدول 4-10- ضرايب مسير72
جدول 4-11- واريانس توضيح داده شده متغيرهاي وابسته73
جدول 4-12- رابطه بين حفاظت فني و امنيت ادارک شده74
جدول 4-13-رابطه بين حفاظتهاي فني و اعتماد ادراک شده75
جدول 4-14- رابطه بين فرايندهاي تراکنش و امنيت75
جدول 4-15- رابطه بين فرايندهاي تراکنش و اعتماد ادراک شده75
جدول 4-16- رابطه بين بيانيههاي امنيتي و امنيت ادراک شده76
جدول 4-17- رابطه بين بيانيههاي امنيتي و اعتماد ادراک شده76
جدول 4- 18- رابطه بين امنيت ادراک شده و اعتماد ادراک شده77
جدول 4- 19- رابطه بين امنيت ادراک شده و استفاده از سيستم پرداخت الکترونيکي77
جدول 4-20- رابطه بين اعتماد ادراک شده و استفاده از سيستم پرداخت الکترونيکي78

جدول 4-21- رابطه غير مستقيم حفظت فني و سيستم پرداخت الکترونيک از طريق امنيت ادراک شده78
جدول 4-22- رابطه غير مستقيم حفاظت فني و سيستم پرداخت الکترونيک از طريق اعتماد ادراک شده79
جدول 4-23- ضريب اثر غير مستقيم حفاظت فني و سيستم پرداخت الکترونيک از به واسطه تأثير امنيت ادراک بر اعتماد ادراک شده80
جدول 4-24-رابطه غير مستقيم فرآيندهاي تراکنش و سيستم پرداخت الکترونيک از طريق امنيت ادراک شده80
جدول 4-25- رابطه غير مستقيم فرآيندهاي تراکنش و سيستم پرداخت الکترونيک از طريق اعتماد ادراک شده81
جدول 4-26- رابطه غير مستقيم فرآيندهاي تراکنش و سيستم پرداخت الکترونيک از به واسطه تأثير امنيت ادراک بر اعتماد ادراک شده81
جدول 4-27- رابطه غير مستقيم بيانيه هاي امنيتي و سيستم پرداخت الکترونيک از طريق امنيت ادراک شده82
جدول 4-28- رابطه غير مستقيم بيانيه هاي امنيتي و سيستم پرداخت الکترونيک از طريق اعتماد ادراک شده82
جدول 4-29- رابطه غير مستقيم فرآيندهاي تراکنش و سيستم پرداخت الکترونيک از به واسطه تأثير امنيت ادراک بر اعتماد ادراک شده83
جدول 4-30- شاخص‌هاي برازندگي مدل84

مقدمه
ورود فناوري اطلاعات به زندگي بشر تغييرات بسياري را در سازمانها به وجود آورده است و افزون بر تغيير ساختارهاي سازمان، ماهيت و نقش بخشهاي كسب و كاري را نيز تغييرداده است (عابدي، 1391). يكي از ابزارهاي ضروري براي تحقق وگسترش تجارت الكترونيكي وجود بانكداري الكترونيكي است كه همگام با سياستهاي مالي وپولي جهاني عمل و فعاليتهاي مربوط به تجارت الكترونيك را تسهيل كند. استفاده از سيستمهاي الكترونيك در مؤسسات مالي و اعتباري جهان به سرعت رو به گسترش بوده و تعداد استفاده كنندگان ازخدمات بانكداري الكترونيك روز به روز درحال افزايش هستند. باتوجه به تأثير گسترده و عميق تجارت الكترونيكي در سيطره بر بازارهاي جهاني، همچنين نظر به اهميت مبادلات پولي واعتباري در هر فعاليت تجاري- اقتصادي ميطلبد كه ابزارها وبسترهاي انتقال وتبادل پول نيز همگام وهمسان با توسعه تجارت الكترونيك از رشد مناسب ومطلوب برخوردارشوند. در اين بين، بانكها نيز براي جذب مشتريان بيشتر و ايجاد گسترش و تنوع درخدمات خود بيکار نبودهاند و به سرعت خود را با فناوريهاي ارتباطات واطلاعات همگام وهمسو كردهاند. بانكها در عرصه تحولات تجاري توجه جدي را بر ايجاد تحولات ساختاري درنظامهاي دريافت وپرداخت پول و ايجاد تسهيلات در روند خدمات رساني به مشتري كرده اند. در واقع ميتوان ادعا كرد، يكي از دلايل اقبال عمومي به تجارت الكترونيك توجه مديران بانكها به اهميت و لزوم اين پديده بوده است كه در نتيجه به گرايش و توجه جدي آنها براي فراهم كردن ساختارهاي بانكداري با شيوه الكترونيكي انجاميده است (بهمند، 1386). وجود رايانه و اينترنت مسائل امنيتي خاص خود را نيز به دنبال داشته است كه احتمال خطرهاي امنيتي براي رايانههاي مرتبط با شبكههايي مانند اينترنت بيشتر است. گسترش جرايم ارتكابي با رايانهها به اندازهاي بوده كه بيشتر كشورهاي دنيا با اعمال قوانيني به مبارزه با اين پديده پرداخته و سعي در مهار آن دارند.
در اين بين اعتماد و امنيت مشتريان به سيستمهاي پرداخت الکترونيکي از مهمترين مؤلفههاي اثرگذار در استفاده از اين سيستمها ميباشند. بنابراين اين تحقيق به دنبال آن است تا نقش امنيت و اعتماد در استفاده از سيستمهاي پرداخت الکترونيکي را بررسي کند.
1-2- بيان مسأله
توسعه جهاني اينترنت منجر به ايجاد تجارت الکترونيکي شده است. تجارت الکترونيکي به دليل آزادي، سرعت، گمنامي، ديجيتالي بودن و دسترسي جهاني که از خصوصيات اينترنت است به سرعت پيشرفت کرد. تجارت الکترونيکي باعث آسان شدن فعاليتهاي کسب وکار در زمان واقعي از جمله تبليغ، جستجو و تحقيق ، منبع يابي، مذاکره، حراج، سفارش و پرداخت ميشود (چنگ و همکاران،2002).
بسياري از صنايع تحت تاثير تجارت الکترونيکي قرار گرفته اند ولي در هيچ جا حضور تجارت الکترونيکي پررنگ تر از بانکداري و خدمات مالي نيست. با استفاده از تکنولوژي و سيستمهاي ارتباط دوربرد، بانکها مي توانند به مشتريان دسترسي داشته باشند و به آنها خدمات ارائه دهند (شاميلا و همکاران، 2003).
تجارت الکترونيکي بر پايه پرداخت الکترونيکي ساخته شده است. از آنجا که تجارت الکترونيکي يک جزء اصلي عمليات کسب و کار شده است، پرداخت الکترونيکي يک عامل حياتي براي موفقيت کسب وکارها و خدمات مالي شده است. در مقايسه با روشهاي پرداخت سنتي، روشهاي پرداخت الکترونيکي مزيتهايي دارد که شامل امنيت، قابليت اعتماد، گمنامي، مقبوليت، محرمانگي، کارآيي و راحتي مي باشد (کيم و همکاران، 2009).
براي اينکه يک سيستم پرداخت الکترونيکي بر سيستم سنتي برتري داشته باشد بايد عاري از نقصهاي امنيتي باشد. مهمترين نگراني در پرداختهاي الکترونيکي، سطح امنيت در هر مرحله از تراکنش است زيرا کالا و پول در حالي انتقال مي يابد که هيچ ارتباط مستقيمي بين دو طرف تراکنش وجود ندارد (چنگ و همکاران، 2002).
گروه گارتنر1 گزارش ميدهد که 95% از مشتريان در مورد امنيت و محرمانگي نگراني دارند. بنابراين يک عامل اساسي در موفقيت تجارت الکترونيکي، امنيت است. به طور کلي امنيت شامل مجموعهاي از فرآيندها، مکانيزمها و برنامههاي کامپيوتري براي تعيين اعتبار منابع اطلاعاتي و ضمانت فرايندها است. به دليل اينکه اکثر کاربرها با جزئيات فني سيستم بانکداري الکترونيکي ناآشنا هستند، سطح امنيت سيستم را بر اساس تجربيات خود در استفاده از سيستم ارزيابي ميکنند. به همين دليل براي جذب و نگهداري کاربران، افزايش ادراک مشتري از امنيت و نگهداري اعتماد آنها در طول تراکنش بسيار حياتي است (کيم و همکاران، 2009).
عامل ديگري که به عنوان يک عامل کليدي براي رشد تجارت الکترونيکي شناسايي شده است اعتماد است. اولين و مهمترين قدم براي ايجاد اعتماد، ايجاد اين اطمينان است که از اطلاعات شخصي مشتريان حفاظت مي شود. افراد تصميمات مهم را در زمينه انتخاب محصول يا خدمت، بر پايه اعتماد به شرکت يا محصول مي گيرند. در تراکنش هاي اينترنتي، اعتماد بين مشتري و سيستم کامپيوتري که تحت آن تراکنش صورت ميگيرد نيز اهميت پيدا مي کند (بلانگر، 2002).
يکي از مهمترين صنايع هر کشور، صنعت بانکداري است. در واقع بانکداري، زير بناي اقتصادي هر کشور را تشکيل مي‌دهد. افزايش توانائي بانک‌ها در جذب منابع نه تنها موجب افزايش سودآوري آنها شده، بلکه زيربناي اقتصادي کشور را نيز قدرتمندتر مي‌سازد و صنايع ديگر را بارورتر مي‌کند. بنابراين توسع? روش‌هاي بهبود تصميمگيري هرچه بيشتر بانک‌هاي کشور، از درجه اهميت بسيار بالائي برخوردار است. عدم هم راستايي با بانكداري الكترونيكي و عدم استفاده از سيستم پرداخت الكترونيكي هزينه زماني زيادي رابراي مشتريان به دنبال دارد و امكان استفاده ازخدمات بانكي براي آنها فقط درساعات اداري و متكي بر شعب است. بانكها نيز به علت وجود ساختار سنتي پرداخت به تعداد زيادي نيروي انساني نياز دارند و ارائه خدمات به مشتريان و همچنين بازار آنها از نظر مكاني محدود خواهد بود. در چنين شرايطي بانك اقتصاد نوين براي مشتري مداري و توجه به نيازها وخواسته هاي مشتريان خود بايد به ارائه خدمات نوين مالي بپردازد و سيستم پرداخت الكترونيكي قابل اعتماد وعاري از نقصهاي امنيتي ميتواند به عنوان ابزار رقابتي مؤثر درمقابل ساير مؤسسه هاي بانكي ومالي رقيب استفاده شود. با توجه به مسائل مطرح شده، براي جذب، نگهداري و بازگرداندن مشتريان سيستم پرداخت الكترونيكي بانك اقتصاد نوين، بهبود بخشيدن ادراك مشتريان از امنيت واعتماد درطول تراكنشهاي پرداخت الكترونيكي حياتي است.
از طرفي نيز يکي از ويژگي‌هاي حاکم بر صنعت بانکداري ايران، شباهت بسيار زياد خدمات ارائه شده از جانب بانک‌هاي مختلف است. تقريياً تمامي بانک‌ها داراي سبد خدمتي يکساني هستند به گونه‌اي که مشتري قادر نيست به طور کامل بين خدمات بانک‌ها تبعيض قائل شود. نوآوري در يک بانک، سريعاً در ديگر بانک‌ها به کار گرفته مي‌شود. اين شدّت بکارگيري خدمات جديد توسط ديگر بانک‌ها، حتي به کمتر از يک هفته نيز رسيده است. در يک چنين شرايطي، تصوّرات و نگرش‌هاي ذهني، به شدت بر نحو? تفسير اطلاعات و تبيين نوع رفتار نسبت به برنامه‌هاي بازاريابي يک بانک اثرگذار است. بنابراين يکي از نقاط تمايز بنيادي و اثربخش در يک چنين صنعتي، روآوردن به تصويرسازي و ايجاد جنبه‌هاي ناملموس است. پس تقويت ادراکات مناسب در مشتريان بانک‌ها، مي‌تواند به عنوان يک استراتژي اثربخش جهت کسب مزيت رقابتي محسوب گردد. با توجه به مسائل عنوان شده، در اين تحقيق ادراک مشتريان از اعتماد و امنيت، از ديد کاربران تعيين مي شود و همچنين اثر امنيت و اعتماد ادراک شده توسط کاربران، در استفاده از پرداخت الکترونيکي مورد بررسي قرار ميگيرد.
1-3- ضرورت و اهميت انجام تحقيق
امروزه اينترنت تبديل به بستري گسترده جهت انجام معاملات تجاري و رسانه‌اي قوي جهت انجام بازاريابي شرکت‌ها شده است. آمارها نشان از افزايش روز افزون تعداد کاربران اينترنت و افزايش تمايل خريد و فروش از طريق آن دارند. با اين حال، به دليل تازگي اين رسانه و آشنايي نسبتاً کم، عامه مردم نگراني مختلفي از انجام معاملات از طريق اينترنت دارند. عمده اين نگراني‌ها به مسائل امنيتي اينترنت به لحاظ افشاي اطلاعات شخصي و مالي و نيز ناامن بودن انجام تراکنش‌هاي مالي بر مي‌گردد. بنابراين، وب‌سايت‌هاي فعال در حوزه تجارت الکترونيک بايد به فکر راه کارهايي جهت کاهش نگراني‌ها و افزايش اعتماد و رضايت و در نهايت وفاداري مشتريان باشند. چنين اقداماتي باعث افزايش شدت گرايش به تجارت الکترونيک مي‌شود که هم به سود فروشنده و خريدار خواهد بود.
با توجه به آشنايي روز افزون مردم با مزاياي فراوان تجارت الكترونيك براي مشتري، جامعه و سازمان‌هاي عرضه كننده محصولات و خدمات بايد بيش از پيش به دنبال ايجاد فضاي مناسب، مطمئن و قابل اعتماد براي مردم جهت انجام اين مهم باشند. عدم اطمينان‌هاي موجود در محيط تجارت الكترونيك امروزي، موجب كمبود اعتماد و اطمينان در تجارت الكترونيك مي‌شود و موانعي را براي آن بوجود مي‌آورد به همين دليل انجام تحقيقات كاربردي در اين زمينه در كشور لازم و ضروري مي‌باشد.
طي گزارش تحقيقاتي که توسط موسسه Data Monitor از مراکز برجسته تجزيه تحليل اطلاعات تجاري اروپا ارائه شده، آمار افرادي که از سيستم هاي بانکداري الکترونيکي در هشت کشور فرانسه، آلمان، ايتاليا، هلند، اسپانيا، سوئد، سوئيس و انگليس استفاده کردهاند از 21 ميليون نفر در سال 2004 به 68 ميليون در سال 2007 رسيده است (هيس، 2007). علي‌رغم گسترش روز افزون بكارگيري اينترنت در ايران، تجارت الكترونيك كمتر در كشور رواج يافته است و استقبال چنداني از سوي مردم جهت استفاده از خدمات فروش برخط به صورت اينترنتي از وب‌سايت‌هاي تجاري كه امكانات و تسهيلات اين امر را فراهم نموده‌اند صورت نگرفته است‌. امنيت از مهمترين عوامل در جذب و نگهداري مشتريان ميباشد. امنيت و اعتماد از پيش نيازهاي استقرار نظام پرداختهاي الکترونيک ميباشد که البته شايد يكي از بزرگترين موانع استقرار اين نظام در ايران فقدان اعتماد و امنيت درک شده مردم از يك طرف و از طرف ديگر آشنا نبودن موسسات فعّال در اين زمينه با ساز و كارهاي اعتماد‌سازي باشد. با توجه به اين که بانک اقتصاد نوين پيشگام بودن در ارائه خدمات بانکداري الکترونيک را يکي از ضروريت‌هاي توسعه خدمات خود مي‌شمارد، و جلب رضايت و وفاداري مشتريان در صدر اولويت‌هاي اين بانک است، لذا شناسايي عواملي که موجبات بهبود و افزايش استفاده از سيستم پرداخت الکترونيکي را فراهم مي کنند ضروري به نظر ميرسد.
1-4- فرضيات تحقيق
فرضيه 1- حفاظت فني بر امنيت ادراک شده تاثير مثبت مستقيم دارد.
فرضيه – حفاظت فني بر اعتماد ادراک شده تاثير مثبت مستقيم دارد.
فرضيه 3- فرآيندهاي تراکنش بر امنيت ادراک شده تاثير مثبت مستقيم دارد.
فرضيه 4- فرآيندهاي تراکنش بر اعتماد ادراک شده تاثير مثبت مستقيم دارد.
فرضيه 5- بيانيه هاي امنيتي بر امنيت ادراک شده تاثير مثبت مستقيم دارد.
فرضيه 6- بيانيه هاي امنيتي بر اعتماد ادراک شده تاثير مثبت مستقيم دارد.
فرضيه 7- امنيت ادراک شده بر اعتماد ادراک شده تاثير مستقم مثبت دارد.
فرضيه 8- امنيت ادراک شده بر کاربري سيستم پرداخت الکترونيکي تاثير مستقم مثبت دارد.
فرضيه 9- اعتماد ادراک شده بر کاربري سيستم پرداخت الکترونيکي تاثير مستقم مثبت دارد.
فرضيه10- حفاظت فني از طريق امنيت ادراک شده بر کاربري سيستم پرداخت الکترونيکي تاثير غيرمستقيم مثبت دارد.
فرضيه11- حفاظت فني از طريق اعتماد ادراک شده بر کاربري سيستم پرداخت الکترونيکي تاثير غيرمستقيم مثبت دارد.
فرضيه12- حفاظت فني بواسطه تاثير امنيت ادراک شده بر اعتماد ادراک شده روي کاربري سيستم پرداخت الکترونيکي تاثير غيرمستقيم مثبت دارد.
فرضيه 13- فرآيندهاي تراکنش از طريق امنيت ادراک شده بر کاربري سيستم پرداخت الکترونيکي تاثير غيرمستقيم مثبت دارد.
فرضيه 14- فرآيندهاي تراکنش از طريق اعتماد ادراک شده بر کاربري سيستم پرداخت الکترونيکي تاثير غيرمستقيم مثبت دارد.
فرضيه 15- فرآيندهاي تراکنش بواسطه تاثير امنيت ادراک شده بر اعتماد ادراک شده روي کاربري سيستم پرداخت الکترونيکي تاثير غيرمستقيم مثبت دارد.
فرضيه 16- بيانيه هاي امنيتي از طريق امنيت ادراک شده بر استفاده از سيستم پرداخت الکترونيکي تاثير غيرمستقيم مثبت دارد.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

فرضيه 17 – بيانيه هاي امنيتي از طريق اعتماد ادراک شده بر کاربري سيستم پرداخت الکترونيکي تاثير غيرمستقيم مثبت دارد.
فرضيه 18- بيانيه هاي امنيتي بواسطه تاثير امنيت ادراک شده بر اعتماد ادراک شده روي کاربري سيستم پرداخت الکترونيکي تاثير غيرمستقيم مثبت دارد.
1-5- اهداف تحقيق
تعيين ميزان تأثيرگذاري حفاظت فني بر امنيت ادراک شده
تعيين ميزان تأثيرگذاري حفاظت فني بر اعتماد ادراک شده
تعيين ميزان تأثيرگذاري فرآيندهاي تراکنش بر امنيت ادراک شده
تعيين ميزان تأثيرگذاري فرآيندهاي تراکنش بر اعتماد ادراک شده.
تعيين ميزان تأثيرگذاري بيانيه هاي امنيتي بر امنيت ادراک شده
تعيين ميزان تأثيرگذاري بيانيه هاي امنيتي بر اعتماد ادراک شده
تعيين ميزان تأثيرگذاري امنيت ادراک شده بر اعتماد ادراک شده
تعيين ميزان تأثيرگذاري امنيت ادراک شده بر کاربري سيستم پرداخت الکترونيکي
تعيين ميزان تأثيرگذاري اعتماد ادراک شده بر کاربري سيستم پرداخت الکترونيکي
تعيين ميزان تأثيرگذاري حفاظت فني از طريق امنيت ادراک شده بر کاربري سيستم پرداخت الکترونيکي
تعيين ميزان تأثيرگذاري حفاظت فني از طريق اعتماد ادراک شده بر کاربري سيستم پرداخت الکترونيکي
تعيين ميزان تأثيرگذاري حفاظت فني بواسطه تاثير امنيت ادراک شده بر اعتماد ادراک شده روي کاربري سيستم پرداخت الکترونيکي
تعيين ميزان تأثيرگذاري فرآيندهاي تراکنش از طريق امنيت ادراک شده بر کاربري سيستم پرداخت الکترونيکي
تعيين ميزان تأثيرگذاري فرآيندهاي تراکنش از طريق اعتماد ادراک شده بر کاربري سيستم پرداخت الکترونيکي
تعيين ميزان تأثيرگذاري فرآيندهاي تراکنش بواسطه تاثير امنيت ادراک شده بر اعتماد ادراک شده روي کاربري سيستم پرداخت الکترونيکي
تعيين ميزان تأثيرگذاري بيانيه هاي امنيتي از طريق امنيت ادراک شده بر کاربري سيستم پرداخت الکترونيکي
تعيين ميزان تأثيرگذاري بيانيه هاي امنيتي از طريق اعتماد ادراک شده بر کاربري سيستم پرداخت الکترونيکي
تعيين ميزان تأثيرگذاري بيانيه هاي امنيتي بواسطه تاثير امنيت ادراک شده بر اعتماد ادراک شده روي کاربري سيستم پرداخت الکترونيکي
1-6- قلمرو تحقيق
1-6-1- قلمرو زماني تحقيق
دادههاي تحقيق حاضر در مقطع زماني سه ماه سوم سال 1391جمع آوري شده است.
1-6-1- قلمرو مکاني تحقيق
محدوده مکاني انجام تحقيق شعب بانک اقتصاد نوين مستقر در شهر مشهد ميباشد.
1-7 – تعريف عملياتي واژه هاي تحقيق
بيانيه هاي امنيت : اطلاعاتي که در رابطه با راه حل هاي اجرايي و امنيتي در اختيار مشتري قرار ميگيرد و در اين تحقيق با گويه هايي مانند “در سايت توضيحاتي با جزئيات براي اينکه چگونه يک پرداخت بازبيني، تصحيح، لغو يا ثبت گردد، ارائه شده است” و “اطلاعيه هاي مربوط به امنيت به روش قابل فهم و تا حد زيادي عاري از کلمات تخصصي نوشته شده است” اندازه گيري ميشود.
فرآيند هاي تراکنش : مراحلي که براي راحتي مشتري و از بين بردن ترس هاي امنيتي طراحي شده است. در اين تحقيق با گويه هايي مانند “در هنگام ورود، سيستم پرداخت الکترونيکي هميشه درخواست رمز عبور و نام کاربري از شما مي کند” ، “سيستم پرداخت الکترونيکي يک مرحله را براي بازبيني قبل از به اتمام رساندن پرداخت واقعي در نظر گرفته است” و غيره … اندازه گيري مي شود.
حفاظت فني: مکانيزم هاي فني براي حفاظت از تراکنش هاي مشتري. که در اين تحقيق با گويه هايي مانند “اطلاعات شخصي شما مانند جزئيات تماس يا پرداخت هرگز به دليل استفاده از سيستم پرداخت الکترونيکي به سرقت نخواهد رفت” و غيره مورد سنجش قرار ميگيرد .
امنيت: رهايي از خطر يا ترس، حمايت در مقابل تهديداتي که باعث صدمات مالي، صدمات منابع داده يا شبکه درفرم خرابي، افشا ، تغيير و از بين رفتن مي شود. در اين تحقيق با گويه هايي مانند اطمينان نسبت به عدم حمله هکرها، اطمينان از اطلاعاتي که در سيستم پرداخت الکترونيک قرار گرفته است و غيره … مورد سنجش قرار مي گيرد.
اعتماد: تمايل براي تکيه کردن به يک شريک مبادله از روي اطمينان. که با گويه هايي مانند” اين بانک به تعهدات و وعده هاي خود عمل مي کند”، ” شما به مزيت هاي تصميمات سيستم پرداخت الکترونيکي بانک اقتصاد نوين اعتماد داريد” و غيره مورد سنجش قرار ميگيرد.
بانکداري الکترونيکي: بانکداري الکترونيکي عبارت است از بکارگيري ابزار و وسايل الکترونيکي از جمله اينترنت، شبکه هاي ارتباطي بي سيم، دستگاه هاي خود پرداز، تلفن و تلفن همراه در ارائه خدمات و محصولات بانکي .
تجارت الکترونيک: هرگونه مبادلات مالي و تجاري بين مؤسسات و افراد مختلف که از طريق يکي از وسايل ارتباطي الکترونيکي صورت پذيرد.

در اين فصل، مباني نظري تحقيق، مورد بررسيقرار ميگيرد. ابتدا سعي مي شود با ارائه تعاريفي از مفاهيم و مطالعات مرتبط با هر يك از متغيرهاي مدل مفهومي تحقيق شامل حفاظتهاي فني، فرآيندهاي تراکنش، بيانيههاي امنيت، امنيت درک شده، اعتماد درک شده و سيستم پرداخت الکترونيک بيشتر به تشريح و تبيين اين متغيرها پرداخته شود؛ و سپس در قسمت بعدي، مروري بر تحقيقات مرتبط صورت ميگيرد؛ و در قسمت آخر نيز تلاش ميگردد با بررسي روابط بين متغيرها و نحوه تاثير گذاري آنها بر يكديگر بر اساس تحقيقات متنوع موجود در اين زمينه، مدل مفهومي تحقيق، ارائه گردد.
2-1- تجارت الکترونيک:
تجارت الکترونيک مفهوم گستردهاي دارد که در بر گيرنده فعاليتهايي نظير مبادله کالا و خدمات داراي ارزش از طريق يک شبکه رايانهاي و از راه دور با وسيله ارتباطي مشخص ميباشد . براي تجارت الکترونيک تعاريف متنوعي شده است که در تمامي آنها، جنبههاي اساسي و مشترک به چشم مي خورد. در اينجا، به بعضي از اين تعاريف پرداخته ميشود:
تجارت الکترونيک عبارتست از: خريد، فروش و مبادله کالا و خدمات و اطلاعات از طريق شبکه هاي کامپيوتري از جمله اينترنت (شاميلا،2003).
تمام ابعاد و فرايند بازار را که بتوان با اينترنت و تکنولوژي وب انجام داد را تجارت الکترونيکي گويند (لين و چانگ لي, 2003).
به طور کلي واژه تجارت الکترونيک اشاره به معاملات الکترونيکي مينمايد که از طريق شبکههاي ارتباطي انجام ميپذيرد. ابتدا، خريدار يا مصرف کننده به جستجوي يک مغازه مجازي از طريق اينترنت ميپردازد و کالايي را از طريق وب يا پست الکترونيکي سفارش ميدهد و نهايتا کالا را تحويل ميگيرد (شوهانگ، 2001).
تجارت الکترونيک اجرا و هماهنگي فرايندهاي حياتي سازمانهاي اقتصادي، از قبيل طراحي، تأمين مواد و خدمات، توليد، فروش، اجراي سفارشات، ارايه خدمات از طريق بکارگيري حرفهاي رايانهها و فناوري ارتباطات و دادههاي ذخيره شده در رايانهها را بر عهده دارد (کرسپو و همکاران، 2008).
2-2- تجارت الکترونيکي و صنعت بانکداري
دريافت و پرداخت پول و انجام عمليات مالي شرط اوليه براي شکل گيري هر گونه معامله و برقراري ارتباط تجاري ميباشد و انجام تراکنش هاي مالي از طريق بانک ها و مؤسسات مالي امکان پذير است . بنابراين تجارت و بانکداري يک ارتباط نزديک و تنگاتنگ دارند و لازم و ملزوم هم بوده و به هم وابستهاند. در عصر اطلاعات و ارتباطات، تجهيزات الکترونيکي و مسئله جهاني سازي که شکل جديدي از بازرگاني بنام تجارت الکترونيک را بوجود آورده، نياز به يک سيستم بانکي پيشرفته که همگام با اين تحولات باشد را ضروري ميسازد. از طرف ديگر روشهاي تجارت الکترونيک براي بانکها فرصت جديدي ايجاد نموده است که ميتوان از آن جهت ارائه خدمات مالي نوين و ايجاد يک ابزار رقابتي مؤثر، استفاده نمود (سيد جوادين، 1384).
2-3- بانکداري الکترونيکي
در دهه گذشته فناوري اطلاعات اثر شگرفي بر صنعت بانکداري داشته است. اين امر باعث شده طبيعت ارائه خدمات مالي به مشتريان متحول شده است. بانکها مزاياي گوناگوني از ارائه خدمات بانکداري الکترونيکي به دست ميآورند که از آن جمله مي توان به هزينه تعاملات کمتر، ارائه خدمات 24 ساعته و افزايش کارايي اشاره کرد (ايراندوست، 1385).
بانکداري الکترونيکي چيست ؟
پديده بانکداري الکترونيکي يکي از دست آوردهاي تجارت الکترونيک محسوب ميشود. با رشد روز افزون حجم تجارت الکترونيک در جهان و با توجه به نياز تجارت به انجام عمليات بانکي جهت نقل و انتقال منابع مالي، بانکداري الکترونيک نقش بسيار اساسي در تجارت الکترونيک پيدا کرده است. به طور کلي بانکداري الکترونيکي به معني ارائه کليه خدمات بانکي از جمله نقل و انتقال منابع از طريق يک شبکه ارتباطي عمومي و قابل دسترس رايانهاي ميباشد (ايران دوست، 1385). از مزاياي استقرار سيستم بانکداري الکترونيکي ميتوان به امنيت و سرعت، آسان بودن و سادگي، هزينه کم، کاهش اشتباهات انساني، بهرهوري و کارآيي، بهبود روابط با مشتريان (ايراندوست ، 1385) و غيره .. اشاره کرد. خدمات بانکي را ميتوان از روشهاي محتلف مانند شبکههاي مديريت يافته، صفحات وب، بانکداري اينترنتي، بانکداري خانگي و خدمات مبتني بر تلويزيون ارائه کرد.
بانكداري الكترونيك شامل سيستمهايي است كه مشتريان مالي را قادر ميسازد تا درسه سطح اطلاع رساني، ارتباط و تراكنش ازخدمات و سرويسهاي بانكي استفاده كنند. بانك درسطح اطلاع رساني، اطلاعات خدمات و عمليات بانكي خود را از طريق شبكههاي عمومي يا خصوصي معرفي ميكند. در سطح ارتباطات، امكان انجام مبادلات بين سيستم بانكي و مشتري فراهم ميشود. درسطح تراكنش، مشتري قادر است در يك ارتباط متقابل، عملياتي مثل پرداخت صورتحساب، صدورچك، انتقال و جه و افتتاح حساب را انجام دهد. (سيد جوادين، 1384)
1-4- سيستم هاي پرداخت الکترونيکي
پرداخت رکن اصلي انجام معاملات تجاري است. امروزه با گسترش روز افزون معاملات الکترونيک، سيستم هاي پرداخت الکترونيکي نيز طراحي شده است که امکان پرداخت الکترونيک وجه در همان لحظه را به مشتري مي دهد .
پرداخت الکترونيکي عبارتست ازانتقال ارزش الکترونيکي پرداخت از پرداخت کننده به پرداخت شونده از طريق يک مکانيزم پرداخت الکترونيکي. خدمات پرداخت الکترونيکي به مشتريان اين امکان را ميدهند که از راه دور به حسابها و تراکنشها دسترسي داشته باشند وآنها را مديريت کنند.
به طور کلي سه روش پرداخت الکترونيکي وجود دارد (کيم و همکاران، 2009):
پول الکترونيک
چک الکترونيک
3- کارتهاي الکترونيکي (کارت اعتباري، کارت بدهي، کارت پيش پرداخت).
در شکل 2-1 روشهاي پرداخت الکترونيکي طبقه بندي شده است.
شکل 2-1 انواع سيستم پرداخت الکترونيکي منبع: (کيم، 2009)
2-5- ابعاد عيني
حفاظت هاي فني، فرايندهاي تراکنش و بيانيه هاي امنيت عوامل مهم در ادراک مشتريان از امنيت و اعتماد در استفاده از سيستم هاي پرداخت الکترونيکي هستند. اين سه عامل بطور مستقيم بيانگر اين هستند که آيا يک مشتري سيستم پرداخت الکترونيکي را امن مي بيند و آيا مشتري به سيستم پرداخت الکترونيکي اعتماد دارد يا خير؟
2-5-1- حفاظت هاي فني در سيستم هاي پرداخت الکترونيکي
حفاظت هاي فني عموماً به عنوان اساس امنيت سيستم هاي پرداخت الکترونيکي در نظر گرفته مي شوند. يک سري از مکانيزم هاي فني بخصوصي براي اينکه امنيت سيستم هاي پرداخت الکترونيکي را در طول مبادلات اينترنتي تضمين کنند بکار گرفته مي شوند (بلانگر، 2002؛ لينک و همکارن، 2006). در خصوص اين مفهوم، چلاپا و پاولو (2002) ادعا کردهاند که امنيت و اعتماد درک شده بطور مناسبي تحت تاثير حفاظت هاي فني قرار دارند که شامل حريم، درستي و پايداري مي شود. چنانچه يک سيستم پرداخت الکترونيکي بتواند در خصوص حريم، درستي و پايداري (ثبات) تضمين دهد ادرا ک مشتري از امنيت و اعتماد در سيستم هاي پرداخت الکترونيکي افزايش مي يابد (رومدهان، 2005؛ تايکس و استيفنديس، 2005؛ هاوانگ و همکاران، 2007).
2-5-1- فرايند هاي تراکنش در سيستم هاي پرداخت الکترونيکي
هدف اصلي در فرايند هاي تراکنش تسهيل استفاده مشتريان از سيستم هاي پرداخت الکترونيکي و حذف نگراني آنها درباره امنيت سيستم مي باشد (لاورنس و همکاران، 2002). براي برطرف کردن احتياجات امنيت مشتريان، رويه هاي مناسب سيستم هاي پرداخت الکترونيکي بايد وجود داشته باشد (هاوانگ و همکاران، 2007). عموماً سه رويه کلي در طول فرايند مبادله بکار گرفته مي شود. (1) به رسميت شناختن هر فردي قبل از هر مبادله اي. (2) طي کردن گام هاي جداگانه اي در طول کامل کردن سيستم هاي پرداخت الکترونيکي و (3) فرستادن تصديق بعد از هر مبادلهاي براي اين که مشتري اطمينان يابد فرايند پرداخت الکترونيکي موفقيت آميز بوده است.
2-5-3- بيانيه هاي امنيت در سيستم هاي پرداخت الکترونيکي
بر اساس گزارش موخرجي و نات (2003) بيانيههاي امنيت در وب سايتهاي پرداخت الکترونيکي عامل مهمي هستند که بر اعتماد مشتريان در فعاليتهاي برخط تاثير دارند. با اطلاع رساني و دادن قوت قلب به مشتريان در خصوص امنيت پرداختهايشان، اين امکان وجود خواهد داشت که بر ادراک مشتريان از اعتماد و امنيت تاثير گذاشت (ليم، 2008). اگر مشتريان معمولي از سطح امنيت سيستم ناآگاه بمانند که خاصيت ذاتي مبادله مي باشد، نسبت به پرداخت هاي سيستم هاي الکترونيکي بي ميل خواهند شد. (ليم،2008؛ هگارتي و همکارن، 2003). تصميم مشتريان در استفاده از سيستم هاي پرداخت الکترونيکي بطور قابل توجهاي تحت تاثير کيفيت بيانيههاي امنيت قرار دارد. اين پيش فرض توسط نتايج تحقيقات ميازاکي و فرناندز (2000) تقويت ميشود که بيان کردند بيانيههاي مرتبط به امنيت سيستم در وب سايتها، احتمال خريد هاي اينترنتي را افزايش مي دهد.
2-6- امنيت در سيستم هاي پرداخت الکترونيکي
لزوم تبديل بانکداري سنتي به بانکداري الکترونيکي جهت کاهش هزينهها، تسريع در کارها و ايجاد بستر ارتباطي در بانکهاي دنيا امري واضح و مبرهن است. همچنين يکي از الزامهاي اساسي جهت توسعه تجارت الکترونيکي در ايران و ورود به بازراهاي جهاني وجود نظام بانکي پيشرفته و به روز ميباشد.
براي خريد در دنياي فيزيکي، دو طرف معامله با تکيه بر عوامل فيزکي موجود تاحد زيادي به مفهوم امنيت نزديک هستند اما امروزه با وجود ابزارها و استانداردهاي مختلف زمينهاي فراهم شده تا بتوان کاربران را با يکديگر ارتباط داد و اطلاعات الکترونيکي در ميان آنها از طريق خطوط شبکهاي توزيع نمود و البته به همين نسبت با پيشرفت فناوري، کنترل امنيت سيستمهاي پرداخت نيز پيچيدهتر مي شود.
امنيت به معناي حفاظت بر روي هر دستگاه کامپيوتر، دستگاه مخابراتي و يا شبکه در مقابل دسترسي غير مجاز به داده ها و اطلاعات است (بلنگر، 2002). امنيت اطلاعات فرايندي است که سازمان از طريق آن سيستمها ، تجهيزات و شبکه هاي در برگيرنده اطلاعات حياتي را حفاظت کرده و ايمن ميکند (فکورثقيه ، 1388).
علم رمز نگاري با رشد سريع خود ابزارهاي مناسبي را جهت تأمين امنيت فراهم نموده است. از جمله اين ابزارها ميتوان به رمز نگاري کليد خصوصي، رمز نگاري کليد عمومي، امضاي ديجيتال و توابع درهمساز اشاره کرد. اين ابزارها تأمين محرمانگي دادهها، اصالت استفاده کنندگان و دادهها، موضوع عدم انکار، تجارت الکترونيکي امن، ارتباطات چند سويه و رديابي و غيره را ميسر نموداهاند. امنيت در پرداخت هاي کلان با صدور گواهينامه ديجيتال که ابزاري جهت امضاي ديجيتال در اسناد الکترونيکي ميباشد، ميسر ميشود. امضاديجيتال بر اساس الگوريتمهاي رمزنگاري کليد عمومي بنا شده است (حسني، 1387).
2-6-1- ابعاد و روشهاي سوء استفاده در بانکداري الکترونيکي
ابعاد و روشهاي سوء استفاده در بانکداري الکترونيکي شامل موارد زير است (حسني، 1387) :
جعل عنوان: جعل عنوان از جمله موارد سوء استفاده به شمار ميآيد که از مشخصههاي شخصي فردي شخص ديگر، مانند نام، شماره ملي، شماره کارت اعتباري به منظور انجام امور محرمانه، کلاهبرداري يا سرقت سوء استفاده شود.
به دست آوردن حساب: اين نوع کلاهبرداري يکي از انواع رايج جعل به عنوان ميباشد به طوري که هکر بعد از بدست آوردن اطلاعات شخصي، شماره حساب و نشاني پست الکترونيکي هدف خود، با ارسال ايميلي به بانک مربوطه مبني بر گم شدن يا دزديده شدن کارت، تقاضاي کارت جديدي مينمايد. کارت جديد و صورت حساب براي نشاني جديد ارسال و تا مدتي حساب در اختيار هکر خواهد بود. اين نوع سرعت بيش تر در ارتباط با کارت اعتباري ميباشد.
فيشينگ2 : فرآيندي است که متخلف را قادر ميسازد تا با جلب اعتماد کاربر اطلاعات شخصي، کلمه عبور و همچنين اطلاعات مالي محرمانه را در اختيار فرد هکر قرار دهد. در اين فرآيند اطلاعات در قالب فرمها و با عناوين مختلف از جمله بانک، مؤسسههاي وابسته به دولت و غيره براي افراد مورد نظر ارسال ميشود و آنان بدون اطلاع از اينکه فرم دريافتي جعلي است، ناآگاهانه اطلاعات محرمانه مورد نظر را درون آن وارد و ارسال مينمايند.
فيمينگ3: حمله نفوذگر به منظور تغيير ترافيک وب سايت به يک وب سايت جعلي ديگر است. در اين بخش از سوء استفاده، با دستکاري سرويس دهنده DNS توسط فرد هکر که در اصطلاح فني به” سمي شدن” سرويس دهنده DNS کاربر معروف است، کاربر به به تصور اينکه وارد سايت اصلي بانک ميشود، وارد سايت جعلي شده و اطلاعات محرمانه بانکي، اعم از شماره حساب، شماره کارت و کلمه عبور را وارد مينمايد.
2-6-2- عوامل لازم براي برقراي امنيت:


دیدگاهتان را بنویسید