2-1 تاريخچه مطالعاتي4
3-1بيان مسئله10
4-1چارچوب نظري تحقيق11
5-1سؤالات تحقيق12
6-1 فرضيه هاي تحقيق13
7-1اهداف تحقيق13
8-1 ضرورت تحقيق14
9-1حدود مطالعاتي14
1-9-1 قلمرو موضوعي15
2-9-1 قلمرو مکاني تحقيق15
3-9-1 قلمرو زماني تحقيق15
10-1 تعريف مفاهيم کليدي و اصطلاحات15
فصل دوم: مروري بر ادبيات تحقيق
1-2 مقدمه18
2-2سرمايهگذاري19
1-2-2مراحل اجراي بودجهبندي سرمايهاي:20
2-2-2طبقه بندي طرحهاي سرمايهگذاري21
3-2-2نشانگرهاي سرمايه گذاري کارا:22
3-2عدم تقارن اطلاعات:25
4-2سيستم جامع مديريت نقدينگي:26
1-4-2رابطه سود آوري و نقدينگي:28
5-2مديريت وجوه نقد28
1-5-2تعريف و اهميت موجودي نقد29
2-5-2انگيزه نگهداري وجه نقد31
3-5-2انگيزه احتياطي:32
4-5-2سطح بهينه و مطلوب وجه نقد34
6-2مدل هاي جديد صندوق:36
7-2مروري بر تحقيقات پيشين36
8-2جمع بندي ادبيات تحقيق42
فصل سوم: روش‌ اجراي تحقيق
1-3 مقدمه46
2-3طرح مسئله تحقيق46
3-3فرضيه هاي تحقيق47
4-3مدل تحقيق47
5-3 روش اجراي تحقيق50
6-3 روش شناسي تحقيق50
1- 6-3 نوع روش تحقيق50
2-6-3 روش گردآوري اطلاعات و داده ها50
3-6-3 روش تحليل داده ها:51
7-3 جـامـعه آمـاري51
8-3نحوه جمع آوري اطلاعات53
9-3روش تجزيه و تحليل و آزمون فرضيات53
1-9-3آزمون معني دار بودن مدل53
2-9-3آزمون معني دار بودن متغيرهاي تحقيق54
3-9-3آزمون هاي مفروضات رگرسيون کلاسيک:54
4-9-3تصميم گيري براي رد يا پذيرش فرضيه ها55
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
1-4 مقدمه‏57
2-4آمار توصيفي57
3-4آزمون فرضيات:62
4-4آزمون فرضيه اول:66
4-4-خلاصه فصل68
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
1-5 مقدمه70
2-5نتايج تحقيق71
1-2-5نتايج حاصل از فرضيه اول71
2-2-5نتايج حاصل از فرضيه دوم :72
3-5پيشنهاد‌هاي تحقيق73
4-5پيشنهاد‌هايي براي تحقيقات آتي75
5-5 محدوديت‌هاي تحقيق75
پيوست ها
پيوست الف : نمونه آماري77
پيوست ب: خروجي نرم افزار80
پيوست ج:مدل تخمين سرمايه گذاري غير عادي يا غير منتظره82
پيوست د:آزمون اسميرنوف کلوموگروف براي مدل يک85
منابع و ماخذ
منابع فارسي:89
منابع لاتين:90
چکيده انگليسي:92
جدول 1-4 آمار توصيفي متغير وابسته تحقيق57
جدول 2-4 آمار توصيفي متغير هاي مستقل58
جدول 3-4 آزمون چاو براي تعيين استفاده از روش پانل يا تركيبي59
جدول 4-4 پانل با اثرات ثابت60
جدول 5-4 خلاصه آزمون ها61
جدول 6-4 پانل بدون اثرات63
جدول 7-4 خلاصه آزمون ها63
جدول 8-4 آزمون چاو براي تعيين استفاده از روش پانل يا تركيبي63
جدول 9-4 پانل با اثرات ثابت64
جدول 10-4 خلاصه آزمون ها64
جدول 11-4 بررسي ارزش نهايي وجه نقد در شركتهاي با بيش سرمايه گذاري و بدون بيش سرمايه گذاري66
جدول1-5 نتايج فرضيه اول71
جدول 2-5 نتايج فرضيه دوم72

نمودار1-2 ارتباط يک گزارشگر مالي و کارايي سرمايه گذاري (نمودار تعديل شده وردي 2006)24
نمودار1-3 فرآيند انتخاب شركت هاي نمونه به روش غربال گري52
نمودار 1-4 توزيع ارزش بازار67
نمودار 2-4 توزيع ارزش نهايي وجه نقد67
نمودار 3-4 توزيع سرمايه گذاري غير منتظره(بيش يا کم سرمايه گذاري)68
نمودار 1-5 توزيع ارزش نهايي وجه نقد73
چكيده:
در اين تحقيق رابطه بين بيش سرمايه گذاري و ارزش نهايي وجه نقد مورد بررسي قرار گرفت. اين تحقيق ارزش نهايي وجه نقد را از طريق واکنش بازار به تغييرات وجه نقد اندازه گيري مي نمايد. مطالعه حاضر براي دوره 1382 الي 1387 در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفت که در مجموع 564 مشاهده براي دوره تحقيق استفاده شد. روش اماري مورد استفاده در اين تحقيق روش پانل است. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد که تغييرات وجه نقد تاثيرمثبت بر ارزش بازار شرکتها دارد و ارزش نهايي وجه نقد در بورس اوراق بهادار تهران مثبت است. همچنين نتايج اين تحقيق نشان داد که بين بيش سرمايه گذاري و ارزش نهايي وجه نقد رابطه معکوس وجود دارد . درواقع سرمايه گذاران بازار سرمايه در شرکتهايي که داراي بيش سرمايه گذاري هستند تغييرات مثبت وجه نقد را با تخفيف ارزيابي مي نمايند. از نتايج ديگر اين تحقيق بيان مي کند که ارزش نهايي وجه نقد در شرکتهايي که داراي بيش سرمايه گذاري هستند تفاوت معناداري با ارزش نهايي وجه نقد شرکتهايي است که داراي بيش سرمايه گذاري نيستند و ارزش نهايي در شرکتهاي با بيش سرمايه گذاري کمتر از شرکتهاي بدون بيش سرمايه گذاري است.
کليد واژگان: بيش سرمايه گذاري، ارزش نهايي وجه نقد، بدون بيش سرمايه گذاري
مقدمه:
رشد وتوسعه شرکتها و تفکيک مالکيت از مديريت ، امروزه مسائل نمايندگي را به يکي از مهم ترين دغدغه هاي سرمايه گذاران مبدل ساخته است . از تضاد منافع بين مديران ومالکان و نيز عدم تقارن اطلاعاتي بين دو گروه مذکورمي توان به عنوان دو عامل کليدي درايجاد مسائل نمايندگي ياد کرد. براساس مفهوم عدم تقارن اطلاعاتي مديران درخصوص جريانهاي نقدي، فرصتهاي سرمايه گذاري وبه طورکلي چشم اندازآتي وارزش واقعي شرکت اطلاعاتي بيش ازسرمايه‌گذاران برونسازماني دراختياردارند. مايرز و ماجلوف1(1984) معتقدند اطلاعات کمترسرمايه گذاران نسبت به مديران پيرامون ارزش واقعي شرکت ممکن است قيمت گذاري اشتباه سهام شرکت را درپي داشته باشد. درصورتي که شرکت ناگزيربه تأمين مالي پروژه هاي جديد خود ازمحل انتشارسهام باشد ، ممکن است قيمت گذاري کمتراز واقع بازار به حدي شديد باشد که سرمايه گذاران جديد ارزشي بيش ازارزش فعلي خالص پروژه جديد به دست آورند ودرنتيجه سهامداران فعلي متحمل زيان گردند. بنابراين درچنين شرايطي شرکت ناچار به چشم پوشي از پروژه هاي سرمايه گذاري داراي ارزش فعلي خالص مثبت و ياتأمين مالي اين پروژه ها ازمحل منابع داخلي خود ميباشد و درصورت عدم تکافوي منابع داخلي، جهت اجتناب از رد فرصتهاي سرمايه گذاري ارزشمند، منابع مالي لازم را، ازمحل اوراق بهاداري که احتمال قيمت گذاري کمتراز واقع آن دربازار، پايين تراست ( ماننداوراق قرضه)، تأمين مي نمايد.
فصل اول
كليات تحقيق
1-1 مقدمه
در اين فصل پس از بيان مساله تحقيق به اهميت و ضرورت تحقيق مي پردازيم همچنين اهداف تحقيق را بيان مي كنيم و سپس به چارچوب نظري و مدل تحليلي تحقيق اشاره مي كنيم در ادامه به ارائه فرضيات تحقيق و تعريف واژه ها و اصطلاحات تحقيق مي پردازيم .
2-1 تاريخچه مطالعاتي
روکا و همکاران 2
درتحقيقي به بررسي مشکلات منتج به سرمايهگذاري کمتر از حد و سرمايهگذاري بيشتر از حد پرداختند آنها نشان دادند تقابل بالقوه موجود ميان مديريت، مالکيت وام و وام دهندگان به ساختار سرمايه حاکميت شرکتي و سياستهاي سرمايهگذاري شرکت اثر گذاشته و منجر به افزايش اتخاذ تصميمات ناکارا توسط مديريت و انجام سرمايهگذاريهاي غير بهينه که هر دو از عوامل اصلي سرمايهگذاري کمتر و بيشتر ازحد ميباشند. ميگردد، همچنين تصميمگيري اشتباه مديران در انتخاب پروژههاي زيان ده و يا داراي ريسک بالا منجر به سرمايهگذاري کمتر از حد يا بيشتر شده و منافع مالکان و وام دهندگان را با مشکلاتي مواجه ميسازد.
وردي:
وي در تحقيقي به بررسي رابطه بين کيفيت گزارشگري مالي و کارايي سرمايهگذاري در نمونهاي متشکل از 38،062 شاهد (شرکت- سال) در طي سالهاي 1980 تا 2003 پرداخت وي کيفيت گزارشگري مالي را با استفاده از مدل جونز و از طريق نمودار کيفيت اقلام تعهدي بررسي نمود و نشان داد که شاخصهاي کيفيت گزارشگري مالي هم با سرمايهگذاري کمتر از حد و هم با سرمايهگذاري بيش از حد رابطهاي منفي دارد گذشته از اين نتايج، وي دريافت که ارتباط ميان کيفيت گزارشگري مالي با سرمايهگذاري بيش از حد براي شرکتهايي که داراي مانده وجه نقدي بيشتري هستند و سرمايهگذاران پراکندهاي دارند بسيار قوي ميباشد که اين امر خود اشاره دارد به اينکه کيفيت گزارشگري مالي عدم تقارن اطلاعاتي ناشي از مشکلات نمايندگي و در نتيجه هزينههاي سهامداران براي نظارت بر مديريت را کاهش داده و منجر به گزينش صحيح پروژههاي ميگردد وي همچنين نشان داد رابطه کيفيت گزارشگري مالي با سرمايهگذاري کمتر از حد براي شرکتهايي که با محدوديت داراي تأمين مالي مواجه بوده قويتر ميباشد در نهايت، محقق در اين پژوهش اثبات ميکند که رابطه بين کيفيت گزارشگري مالي (کيفيت اقلام تعهدي) و کارايي سرمايهگذاري براي شرکتهاي دارايي محيط اطلاعاتي با کيفيت پايين، قويتر است.
بيدل و هيلاري:
آنها در تحقيق ديگر خود با عنوان چگونه کيفيت حسابداري مالي، کارايي سرمايهگذاري را افزايش ميدهد را به بررسي رابطه اين دو متغير پرداخته ونشان دادند که کيفيت بالاتر حسابداري عدم تقارن اطلاعاتي موجود بين افراد مطلع و آگاه وافراد ناآگاه را کاهش داده و موجب افزايش کارايي سرمايهگذاري در اقلام سرمايهاي در اثر رفع عيوب ممکن در آن که ناشي از گزينش نادرست و خطر اخلاقي ميباشد ميگردد آنها به اين نتيجه دست يافتند که شرکتهاي داراي کيفيت بالاي حسابداري داراي بازگشت سرمايه بهتر و همچنين بازدهي بالاتر در سرمايهگذاريهاي خود بوده و اين امر (کيفيت بالاتر حسابداري) همچنين بهرهوري سرمايهگذاري در داراييهاي سرمايهاي را نيز به صورت ميانگين افزايش ميدهد با تلفيق اين يافته با تحقيق قبلي آنها که مؤيد کاهش حساسيت در برابر جريانات نقدي در زمان افزايش کيفيت حسابداري بود ميتوان دريافت که کيفيت بالاتر حسابداري، سرمايهگذاري بيش از حد را بيشتر از سرمايه کمتر از حد کاهش ميدهد آنها همچنين نشان دادند که حساسيت جريان نقدي ناشي از سرمايهگذاري در برابر تغييرات کيفيت حسابداري در شرکتهاي داراي مشکلات تأمين مالي بيشتر بوده و اين حساسيت در شرکتهايي که جريانات نقدي توليد شده در فرآيندهاي داخلي آنها کمتر از شرکتهايي باشد که داراي حجم زيادي از چنين جريانات نقدي هستند بسيار قويتر است يافتههاي آنها مؤيد اين مطلب بود که شرکتهاي داراي کيفيت حسابداري بالاتر امکان به هدر رفتن سرمايهگذاري هاي صورت گرفته در اقلام سرمايهاي را براي خود کاهش داده و الگويي از سرمايهگذاري دراقلام سرمايهاي را ارائه ميدهند که عليرغم پايداري بيشتر بسيار ناهمگن و متفاوت با ساير شرکتها ميباشد.
بيدل و هيلاري و وردي
اين گروه در تحقيقي با عنوان چگونه کيفيت گزارشگري مالي با کارايي سرمايهگذاري مرتبط است؟ به تبيين اين موضوع پرداخته که کيفيت بالاتر گزارشگر مالي کارايي سرمايهگذاري در اقلام سرمايهاي را در اثر کاهش عدم تقارن اطلاعاتي و در نتيجه عواملي چون گزينش نادرست يا خطر اخلاقي، افزايش داده و منجر به کاهش سرمايهگذاري بيشتر و کمتر از حد ميگردد يافتههاي آنها مويد اين مطلب بود که همبستگي مثبت يا منفي کيفيت گزارشگري مالي و سرمايهگذاري در شرکتهايي که محيط عملياتي آنها مستعد سرمايهگذاري کمتر از حد يا سرمايهگذاري بيشتر از حد ميباشد بيشتر است همچنين شرکتهايي داراي کيفيت گزارشگري مالي بالا انحراف کمتري از سرمايهگذاريهاي پيشبيني شده و بودجه بندي سرمايهاي خود داشته و حساسيت کمتري در مقابل شرايط اقتصادي ( در سطح شرکت، و نه سطح کلان اقتصادي) در اين رابطه از خود نشان ميدهند. اين نتايج بيانگر آن است که وجود پيشبيني ميان گزارشگري مالي و کارايي سرمايهگذاري ميتواند اصطکاک ميان اين دو موضوع که عمدتاً نشأت گرفته از خطر اخلاقي و گزينش نادرست بوده و کارايي سرمايهگذاري را مختل مينمايد کاهش دهد. آنها همچنين به اين نتيجه دست يافتند که کيفيت بالاي گزارشگري مالي در شرکتهايي که از نقدينگي مناسبي بهرهمند بوده و اهرم پاييني دارند (بدهيها اندکي دارند) با کاهش سرمايهگذاري و در شرکتهايي که داراي محدوديت در نقدينگي بوده و اهرم بالايي دارند (بدهيهاي بالايي دارند) با افزايش سرمايهگذاري در ارتباط است. به علاوه شرکتهاي داراي کيفيت گزارشگري بالا در زماني که مجموع سرمايهگذاريهاي آنها انبوه باشد کمتر و زماني که مجموعه سرمايهگذاريهاي آنها اندک باشد سرمايهگذاري بيشتر مينمايد تحقيق فوق نشان داد کيفيت گزارشگري مالي، سرمايهگذاري را براي شرکتهايي که داراي مشکلاتي در اين زمينه ميباشند تسهيل و براي شرکهاي داراي سرمايهگذاري بيشتر از حد محدود ميسازد، در نتيجه شرکتهاي داراي نسبت بالاي گزارشگري کمتر محتمل است که از سطوح سرمايهگذاري پيش بيني شده براي خود انحراف يابد. در نتيجه يافته آنها مويد اين مطلب بود که کيفيت گزارشگري مالي با سرمايهگذاري کمتر و بيشتر از حد در ارتباط است رابطه علي ميان کيفيت گزارشگري مالي و کارايي سرمايهگذاري وجود دارد و بين کيفيت گزارشگري و سرمايهگذاري کمتر و بيشتر از حد رابطه معناداري برقرار است.
هيلاري گيلس و وردي رودريگو3
ايشان در اين تحقيق به بررسي رابطه بين کيفيت گزارشگري مالي و کارايي سرمايه گذاري پرداختند. نتايج تحقيقات قبلي نشان داده بودند که بين کيفيت گزارشگري مالي و کارايي سرمايه گذاري رابطه معناداري وجود دارد. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد که شرکتهايي که داراي کيفيت گزارشگري مالي بالاتري هستند داراي حساسيت کمتري نسبت به متغير هاي کلان اقتصادي بوده و کمتر واکنش نشان مي دهند. همچنين نتايج اين تحقيق رابطه مثبتي بين کيفيت گزارشگري مالي و سرمايه گذاري بيش از اندازه و رابطه منفي و معکوس بين کيفيت گزارشگري مالي و سرمايه گذاري کمتر از واقع گزارش نمود.
لينگ، جن4
تحقيق به بررسي تاثير بيش سرمايه گذاري بر ارزش نهايي وجه نقد پرداختند. اين تحقيق فرض مي کنند که وجه نقد براي سهامداران در شرکتهايي که بيش سرمايه گذاري دارند دارند کمتر از واقع ارزشيابي مي شود و ارزش نهايي وجه نقد با افزايش سطوح بيش سرمايه گذاري کاهش مي يابد. نتايج تحقيق نشان مي دهد که وجوه نقد براي سهامداران در شرکتهايي که بيش سرمايه گذاري دارند دارند با تخفيف ارزشيابي مي شودو از طرفي نتايج تحقيق فرضيه دوم را نيز تائيد مي نمايد و بيان مي کند که بين اندازه بيش سرمايه گذاري و ارزش نهايي وجه نقد رابطه منفي وجود دارد.
سولان و تروال5
ايشان در تحقيق خود با نام تاثير کيفيت گزارشگري مالي بر نگهداري وجه نقد براي دوره 1995 تا 2001 نشان دادند که شرکتهايي که داراي کيفيت گزارشگري مالي بالا هستند باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتي مي شود. اين موضوع به نوبه خود باعث کاهش گزينش معکوس مي شود و در نهايت مي تواند منجر به کاهش نگهداري وجه نقد در شرکت شود. همچنين از نتايج ديگر اين تحقيق کاهش وجه نقد نگهداري شده در شرکت هم زمان با افزايش ميزان بدهي بانکي است و همچين شرکتهاي بزرگتر وجه نقد بيشتري را نگهداري مي نمايند.
کوين6
ايشان در اين تحقيق به بررسي رابطه بين نگهداري وجه نقد مورد انتظار و عملکرد آتي شرکت و بازدهي سهام بررسي کردند. مطالعه فوق در بورس اوراق بهادار آمريکا طي سالهاي 1998 الي 2008 صورت گرفته است. ايشان در اين تحقيق ميزان انحراف از وجوه نقد مورد انتظار را اندازه گيري نمودند و بزرگي اين انحراف را با بزرگي تغييرات در عملکرد آتي و بازدهي سهام بررسي کردند و نتايج نشان مي دهد که بزرگي انحراف با بزرگي تغييرات عملکرد داراي رابطه مثبت و معنادار آماري است . همچنين ايشان جهت اين انحرافات را نيز مورد مطالعه قرار دادند که نتايج نشان داد که با انحرافات مثبت عملکرد بهبود مي يابد و با انحرافات منفي عملکرد آتي شرکت ضعيف تر مي شود.
کاپلان7
کاپلان نمونه 49 تايي شرکتها ي با نسبت سود تقسيمي پايين ( شرکتهاي با محدوديت نقدينگي) که توسط فاراي و همکاران شناسايي شده بود را با استفاده از اطلاعات کمي و کيفي بدست آمده از مطالعه گزارش هاي سالانه شرکت بررسي و تجزيه و تحليل نمودند. آنها نشان دادند که شرکتهاي بدون محدوديت نقدينگي نسبت به شرکتهاي با محدوديت نقدينگي، حساسيت جريان نقدي بالاتري دارند. کاپلان خاطر نشان نمودند که رويه و سياست توزيع سود يک متغير انتخابي بوده و از اين رو شرکتهايي را که پرداخت سود تقسيمي پايين تري هستند انتخاب مي کنند(حتي اگر بتوانند سود تقسيمي بيشتري را پرداخت نمايند)، لزوماً داراي محدوديت نقدينگي نيستند. به عنوان مثال شرکتها مي توانند در جواب به کاهش نرخ ماليات سود تقسيمي سهامداران، اقدام به افزايش سود تقسيمي نمايند.
کوينوويکي8
به بررسي رابطه بين کيفيت سود وسرمايه گذاري در دارايي هاي سرمايه اي پرداختند. نتايج پژوهش آنان حاکي ازاين است که درشرکت هاي داراي کيفيت سود پايين نرخ بازده سهام و نرخ بازده دارايي ها کمتراست وسرمايه گذاري دردارايي هاي سرمايه اي آنها نسبت به جريان هاي نقدي داخلي ، حساسيت کمتري نشان مي دهد.
لو و ونگ،20109
اين تحقيق با عنوان “رشد شرکت و محدوديت نقدينگي در شرکتهاي توليدي تايوان” مورد بررسي قرار گرفته است. اين تحقيق با استفاده داده هاي مربوط به شرکتهاي تايواني از سال 1995 الي 2005 تعداد 4910 سال شرکت را با استفاده از روش پانل مورد آزمون قرار دادند. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد که شرکتهاي کوچکتر داراي رشد بيشتري هستند . شرکتهاي که در گذشته داراي رشد سريعتر بودند در حال حاضر نيز داري رشد سريعتر هستند. از نتايج ديگر اين پژوهش اين است که شرکتهايي که داراي هزينه تبليغات بيشتر بودند داراي رشد سريعتري نسبت به بقيه شرکتها بودند. اين تحقيق در مورد ميزان سرمايه گذاري نيز به نتايج مثبتي دست يافت و نشان مي دهد که شرکتهايي که داراي سرمايه گذاري هستند داراي رشد بيشتري نيز هستند.
فخاري، تقوي،1388
در اين تحقيق اثر كيفيت اقلام تعهدي برميزان نگهداشت وجه نقد درشركت هاي ايراني مورد بررسي قرار گرفته است . به اين منظور 150 شركت، از شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه انتخاب واطلاعات مالي آن هاطي سالهاي 1380 تا 1386 مورد بررسي قرارگرفته است . شواهد تجزيه وتحليل برمبناي داده هاي تركيبي مقطعي وسري زماني نشان ميدهد كيفيت گزارشگري مالي رابطه منفي و معني داري بانقد ومعادلهاي نقدي دارد . بنابراين، توجه به كيفيت گزارشگري مالي ازسوي شركتها، در كاهش هزينه هاي تامين مالي ناشي ازنگهداشت وجه نقد مازاد و ناكارآمد، حايز اهميت مي باشد . نتايج همچنين نشان مي دهد متغيرهاي فرصت رشد، جريان نقدي ودارايي هاي نقدي اثر مثبتي برمانده نقد داشته و متغيرهاي اندازه، سررسيد بدهي وهزينه فرصت رابطه اي منفي بامانده نقد دارند.
مدرس و حصارزاده

آنها در تحقيق خود به بررسي رابطه کيفيت گزارشگري مالي و کارايي سرمايهگذاري بر اساس مدلي منطبق با مدل تحقيق وردي (2006) پرداخته و با بررسي 120 شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بين سالهاي 79 الي 85 نشان دادند علاوه بر اينکه اين کيفيت گزارشگري مالي با سطح کارايي سرمايهگذاري رابطه معنادار و مثبتي دارد، کيفيت گزارشگري مالي موجب بهبود کارايي سرمايهگذاري ميگردد همچنين اين تحقيق نشان داد که براساس مدل استفاده به منظور کارايي سرمايهگذاري بين بيش (کم) سرمايهگذاري و کيفيت گزارشگري مالي رابطهي منفي و معنادار وجود دارد بنابراين، نتايج تحقيق فوق حاکي از آن است که کيفيت گزارشگري مالي از طريق بيش (کم) سرمايهگذاري ميتواند موجب ارتقاي کارايي سرمايهگذاري گردد.
ثقفي و کردستاني
ايشان در يک بررسي به تبيين رابطه بين کيفيت سود و واکنش بازار به تغييرات سود نقدي پرداخته و با بررسي 50 شرکت در بين سالهاي 70-81 نشان دادند که رابطهاي مثبت و معني دار بين متغيير سود نقدي و بازده غيرعادي انباشته سهام پيرامون تاريخ اعلان سود وجود دارد که اين امر حاکي از آن است که جهت تغيير سود نقدي و بازده غيرعادي انباشته سهام هماهنگي بوده و وقتي سود نقدي شرکتها افزايش (کاهش) مييابد بازده غير عادي انباشته سهام نيز افزايش(کاهش) مييابد آنها همچنين دريافتند که رابطهاي مثبت و معنيدار بين تغييرات سود و غيرمنتظره و بازده غيرعادي انباشته سهام وجود دارد که مويد تغيير باورهاي سرمايهگذاران و رفتار آنها در نتيجه تغيير سود است همچنين عدم تأييد چهار فرضيه تحقيق آنها نشان داد که سرمايهگذاران هنگام واکنش به تغييرات سود نقدي و تغييرات غيرمنتظره، قيمت سود شرکتها را در نظر نميگيرند که اين امر نيز ناشي از کارايي اطلاعات ضعيف بازار سرمايه ايران ميباشد.
3-1بيان مسئله
توسعه سرمايه گذاري از يك سو موجب جذب سرمايه هاي مردم وهدايت آنها به بخش هاي مولد اقتصادي شده و ازسوي ديگر ، باتوجه به جهت گيري سرمايه گذاران (مبتني بر ريسك و بازده) سرمايه گذاري ها به سمت صنايعي هدايت خواهد شدكه از سود بيشتر يا ريسك كمتري برخورداراست و اين امردرنهايت سبب تخصيص بهينه منابع خواهد شد . باتوجه به تحولاتي كه درجهان امروز رخ داده، كشورها، به ويژه كشورهاي درحال توسعه كه با تهديدات عديده اي روبرو هستند، جهت حل مشكلات اقتصادي خود نيازمند يافتن راهكارهاي مناسبي براي استفاده بهترازامكانات وثروتهاي دردسترس خودهستند . دراين راستا يكي ازراه كارهاي مهم بسط وتوسعه سرمايه گذاري است. هدف از سرمايه گذاري در سهام شركتها، حداکثر کردن سود و رفاه سرمايه گذار است. براي رسيدن به اين هدف، بايد تصميمات سرمايه گذاري مناسبي اتخاذ شود
وجه نقد ازاين حيث داراي اهميت است كه به شركت اجازه مي دهد تا فرصت هايي را جستجوكند كه ارزش سهام را افزايش مي دهد. بدون دراختيارداشتن وجه نقد، توسعه محصولات جديد، انجام قبضه هاي مالکيتي، پرداخت سودهاي نقدي به سهامداران وكاهش بدهي هاامكان پذيرنمي باشد. ازطرف ديگر، وجه نقد بايد درسطحي نگهداري شود كه بين هزينه نگهداري وجه نقد وهزينه وجه نقد ناكافي تعادل برقرارشود.
نقدينگي توانايي شرکت در انجام تعهدات کوتاه مدت نشان مي دهد به عبارت ديگر نقدينگي شرکت رابطه بين وجه نقدي است که در کوتاه مدت در اختيار شرکت قرار خواهد گرفت و وجه نقدي که شرکت به آن نياز خواهد داشت نمود اصلي ميزان نقدينگي شرکت دارايي هاي جاري است. نيروهايي براي کاهش نقدينگي (ميزان بدهي هاي جاري) وجود داردکه در محاسبه ميزان نقدينگي اهميت دارد.
شرکتها براي مصارف خود نيازمند وجه نقد مي باشند که ميزان وجوه نقد نيز بستگي به سطح نيازمندي هاي شرکت دارد تحت چنين شرايط شرکتها نيازمند نگهداري سطوح قابل قبول وجه نقد مي باشند. در صورتي که اين سطح نگهداري کمتر از ميزان مورد انتظار و ضروري براي شرکت باشد، مديريت براي تامين مالي طرح ها و پروژه هاي خود مجبور به تامين مالي خواهند شد که هزينه هايي از جمله هزينه هاي بهره را به شرکت تحميل خواهد نمود و پيامد افزايش هزينه هاي بهره کاهش سود آوري شرکت ها و کاهش بازده شرکت خواهد بود که مي تواد منجر به افزايش هزينه هاي سرمايه نيز بشود. از طرفي نگهداري سطوح مازاد بر نيازهاي شرکت منجر خواهد شد تا شرکت متحمل هزينه فرصت از دست رفته بشود يعني در صورت عدم استفاده از وجوه نقد براي سرمايه گذاري هاي جديد شرکت فرصتهاي سود آور را از دست خواهد داد و اين نيز مي تواند منجر به کاهش سودآوري شرکت شود که اين بار از طريق از دست دادن فرصتهاي جديد خواهد بود . لذا نگهداري سطح قابل قبول و اقتصادي وجه نقد در شرکت و مديريت نقدينگي شرکت يکي از عوامل تاثير گذار بر سود اوري شرکتها و مي تواند ثروت سهامداران را به حداکثر برساند و در غير اين صورت مي تواند باعث سوء مديريت در شرکت شود و در نهايت سهامداران شرکت دچار زيان شوند.
مديران با سرمايه گذاري در طرحهاي و پروژه هاي مختلف تلاش دارند تا سودآوري و جريان وجه نقد آتي شرکت را نيز تامين نمايند. لذا گاهي مديران اقدام به سرمايه گذاري هاي بيش از اندازه در شرکت مي نمايند که باعث بروز مسائلي از جمله کاهش وجه نقد نگهداري شده در شرکت مي شود و مي تواند منجر به بروز مسئله نمايندگي نيز بشود.
4-1چارچوب نظري تحقيق
موديلياني و ميلر 10 (1958) بيان کردند که در يک بازار کارا، ميزان و نوع سرمايه گذاري واحد هاي تجاري مستقل از ساختار مالي و ميزان نقدينگي آنها است. به عبارت ديگر مطابق با ادبيات نئو کلاسيک مالي بازار کارا با تامين مالي به موقع و کافي پروژه ها داراي چشم انداز روشن و مثبت باعث مي شود که مديران شرکتها تا هنگامي که نرخ بازده نهايي سرمايه گذاري صفر شود به انجام سرمايه گذاي مبادرت ورزند توبين11(1998). از اين رو نبايد ارتباطي بين ميزان وجه نقد و سرمايه گذاري مشاهده شودبيدل و هيلاري12(2006). اما وجود برخي مسائل، اين استنباط را مخدوش مي نمايد. وجود مسئله نمايندگي و عدم تقارن اطلاعاتي و از طرف ديگر سهميه بندي سرمايه13 عواملي هستند که مي تواند استنباط فوق را در عمل رد نمايد. مطابق با تئوري بيدل و هيلاري نبايد رابطه اي بين وجه نقد و ميزان سرمايه گذاري مشاهده شود. چرا که مي توان با تامين مالي پروژه ها تا زماني که نرخ بازده نهايي پروزه صفرشود به انجام سرمايه گذاري مبادرت نمود. اما در عمل وجود برخي مسائل مي تواند تئوري هاي فوق را به چالش بکشد. از طرفي وجود فرضيه بازار کارا و اينکه بازار تمامي اطلاعات درج شده در صورتهاي مالي را در قيمت منعکس مي نمايد انتظار بر اين است که سرمايه گذاران وبازار سرمايه آگاهي کافي نسبت به ارزش وجوه نقد در شرکتها و آينده شرکتها با توجه به ميزان سرمايه گذاراي آنها داشته باشند .
نتايجي که نشان دهد سرمايه گذاران وجوه نقد شرکتها را در شرايط مختلف سرمايه گذاري کمتر ارزيابي مي کنند مغاير با فرضيه بازار کارا و سرمايه گذار آگاه است.
چارچوب نظري تحقيق مبنايي است كه پژوهشگر براساس آن درباره ي رابطه بين عواملي كه در ايجاد مساله مهم تشخيص داده شده اند نظريه پردازي مي كند بطور خلاصه چارچوب نظري به رابطه ي بين متغيرهايي مانند متغيرهاي مستقل ، وابسته ، كنترل و…. كه تصور مي شود در پاسخ و حل مساله تحقيق نقش دارند مي پردازد ، به بيان ديگر چارچوب نظري تحقيق يك الگوي مفهومي است مبتني بر روابط تئوريك ميان شماري از عواملي كه در مورد مساله پژوهش با اهميت تشخيص داده شده اند و بطور كلي از پيوندهاي دروني ميان متغييرهايي كه سرانجام در پويايي موقعيت مورد بررسي نقش داشته اند گفتگو مي كند .
– متغير مستقل به متغيري گفته مي شود كه به وسيله ي آن متغير وابسته تبيين مي شود بعبارت ديگر اين متغير ، متغير درون داد ، متغير علت و تاثير گذار است .
– متغير وابسته به متغيري گفته مي شود كه تغييرات آن تحت تاثير متغير مستقل قرار گيرد بعبارتي اين متغير ، متغير معلول است و تغييراتش تابع تغييرات متغير يا متغيرهاي مستقل مي باشد .
– متغير كنترل به متغيري گفته مي شود كه روابط بين متغيرهاي مستقل و وابسته را تحت تاثير قرار مي دهد و محقق با علم و آگاهي به وجود چنين متغيري ، اثر آن را خنثي در نظر مي گيرد.
تحقيق حاضر به بررسي تاثير متغيرهاي مستقل هزينه تحقيق وتوسعه،داراييهاي غيرنقد،داراييهاي نقد،هزينه بهره،سود قبل از اقلام غيرمترقبه و… برمتغيرهاي وابسته ارزش نهايي وجه نقد،ارزش بازاروسرمايه گذاري براي طرحهاي جديد پردازد .
5-1سؤالات تحقيق
شرکتها براي رشد و توسعه خود نيازمند يافتن فرصتهاي سود آور هستند. برخي از شرکتهاي براي افزايش سود آوري خود اقدام به سرمايه گذاري مي نمايند که ميزان سرمايه گذاري متناسب با شرايط مالي شرکت نيست و ممکن است شرکتها را دچار کمبود نقديگي و يا مشکلات حاد تر نمايد، بازار نيز در واکنش به اين مشکل نقدينگي ممکن است با ابهام به آينده شرکت بنگرد. از اين رو تغييرات مثبت در شرکت را نيز به علت سابقه مشکلات نقدينگي شرکت با تخفيف(کمتر از واقع) ارزش يابي مي نمايد. بنابراين تغييرات وجوه نقد و افزايش آن کمتر از واقع اريابي مي شود. بنابراين واکنش سرمايه گذاران با سطوح سرمايه گذاري مي تواند ارتباط داشته باشد. از اين رو سوالي که مبناي تحقيق حاضر است بدين صورت مي باشد.
1) آيا ارزش وجه نقد براي سرمايه گذاران در شرکتهايي که داراي سطوح مختلف سرمايه گذاري هستند يکسان است ؟
6-1 فرضيه هاي تحقيق
1) ارزش وجه نقد در شرکتهاي با بيش سرمايه گذاري کمتر از شرکتهاي بدون بيش سرمايه گذاري است.
2) ارزش نهايي وجه نقد با بيش سرمايه گذاري رابطه معکوس دارد.

7-1اهداف تحقيق
شرکت‌ها استراتژى‌هاى مديريت وجوه نقد خود را بر محور دو هدف تعيين مى‌کنند:
1.تهيه و تأمين وجه نقد براى انجام دادن پرداخت‌هاى شرکت؛
?. به حداقل رساندن وجوهى که در شرکت به‌صورت راکد باقى مى‌ماند.
هدف دوم بازتاب اين طرز تفکر است که اگر اقلامى از دارائى به‌درستى مصرف نشود، هيچ نوع بازدهى براى شرکت نخواهد داشت. متأسفانه، اين دو هدف ممکن است با يکديگر در تناقض باشد. پائين آوردن سطح وجوه نقد و به‌کارگيرى کليه وجوه نقد احياناً باعث کمبود وجه نقد براى پرداخت‌هاى به موقع شرکت مى‌شود؛ بنابراين، استراتژى‌هاى مديريت وجوه نقد بايد به‌گونه‌اى باشد که بين اين دو هدف نوعى هماهنگى ايجاد شود. بنابر اين مديريت صحيح نقدينگي مي تواند بر عملکرد آتي و بازدهي سهام تاثير مستقيم بگذارد و در عين حال ميزان مورد انتظار وجه نقد در شرکت مي تواند مانع از بروز مشکلات نقدينگي شود. در اين تحقيق اهداف زير را مي توان در نظر داشت.
1) بررسي واکنش سهامداران نسبت به وجوه نقد نگهداري شده در شرکت با توجه به بيش سرمايه گذاري يا کم سرمايه گذاري شرکت ها .
2)بررسي ارزش نهايي وجوه نقد نگهداري شده و رابطه آن با افزايش و يا کاهش سطوح سرمايه گذاري.
8-1 ضرورت تحقيق
اطلاعات‌ تاريخي‌ مربوط‌ به‌ جريان‌ وجوه نقد مي‌تواند در قضاوت‌ نسبت‌ به‌ مبلغ‌، زمان‌ و ميزان‌ اطمينان‌ از تحقق‌ جريانهاي‌ وجوه نقد آتي‌ به‌ استفاده‌كنندگان‌ صورتهاي‌ مالي‌ كمك‌ كند. اطلاعات‌ مزبور، بيانگر چگونگي‌ ارتباط‌ بين‌ سودآوري‌ واحد تجاري‌ و توان‌ آن‌ جهت‌ ايجاد وجه نقد و درنتيجه‌ مشخص‌كننده‌ كيفيت‌ سود تحصيل‌ شده‌ توسط‌ واحد تجاري‌ است‌. علاوه‌ براين‌، تحليل‌گران‌ و ديگر استفاده‌كنندگان‌ اطلاعات‌ مالي‌ اغلب‌ به‌ طور رسمي‌ يا غير رسمي‌ مدلهايي‌ را براي‌ ارزيابي‌ و مقايسه‌ ارزش‌ فعلي‌ جريانهاي‌ وجه نقد آتي‌ واحدهاي‌ تجاري‌ به‌ كار مي‌برند. اطلاعات‌ تاريخي‌ مربوط‌ به‌ جريان‌ وجوه نقد مي‌تواند جهت‌ كنترل‌ ميزان‌ دقت‌ ارزيابيهاي‌ گذشته‌ مفيد واقع‌ شود و رابطه‌ بين‌ فعاليتهاي‌ واحد تجاري‌ و سرمايه گذاري هاي آن‌ را نشان‌ دهد. ارزيابي‌ فرصتها و مخاطرات‌ فعاليت‌ تجاري‌ و وظيفه‌ مباشرت‌ مديريت‌ مستلزم‌ درك‌ ماهيت‌ فعاليت‌ تجاري‌ از جمله‌ نحوه‌ ايجاد و مصرف‌ وجه نقد توسط‌ واحد تجاري‌ است‌.
بدون شک دستيابي به رشد بلند مدت و مداوم اقتصادي در هر کشور، با تجهيز و تخصيص بهينه منابع سرمايه گذاري در اقتصاد ملي آن کشور امکان پذير است و براي رسيدن به اين هدف، بازارهاي مالي گسترده و عميق به ويژه بازار سرمايه کارآمد ضروري است.وبا توجه به اينکه يکي از راههاي توسعه بازار سرمايه استفاده از توان سرمايه گذاري در سبد مالي است که در صورت برنامه ريزي و عملکرد صحيح مي توان به رشد و توسعه اقتصاد نيز نايل گشت. شرکتها نيز براي رشد خويش اقدام به سرمايه گذاري مي نمايند که گاهي اين سرمايه گذاري ها بيش ازاندازه هاي متعارف مي باشد و باعث بروز مشکلات نقدينگي براي شرکتها مي شود و از آنجايي که سهامداران و سرمايه گذاران به وجه نقد به عنوان منبع اطلاعاتي و منبعي براي تقسيم سود مي نگرد در صورت تعلل در پرداخت سود و کاهش وجه نقد واکنش نشان خواهند داد که مي تواند به نوبه خود قيمت گذاري غلط براي سهام را در پي داشته باشد . لذا درک سرمايه گذاران از سطوح سرمايه گذاري و واکنش نسبت وجوه نقد شرکت مي تواند در ارزشيابي صحيح شرکت کمک شاياني نمايد.
9-1حدود مطالعاتي
قلمرو اين تحقيق شامل سه بعد مختلف، به شرح زير ميباشد:
1-9-1 قلمرو موضوعي
در اين تحقيق تاثير بيش سرمايه گذاري بر واکنش سرمايه گذاران نسبت به وجه نقد نگهداري شده مورد بررسي قرار مي گيرد.
2-9-1 قلمرو مکاني تحقيق
قلمرو مکاني تحقيق شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد
3-9-1 قلمرو زماني تحقيق
با در نظر گرفتن اطلاعات نزديك به زمان انجام تحقيق و در دسترس بودن آنها دوره زماني تحقيق 6 ساله و از سال 1383 لغايت 1388 تعيين شده است.
10-1 تعريف مفاهيم کليدي و اصطلاحات
ارزش نهايي نگهداري وجه نقد: ارش نهايي وجه نقد بيان مي کند که به ازاي يک ريال تغيير در وجه نقد چه مقدار تغيير در ارزش شرکت رخ مي دهد.
بيش سرمايه گذاري: مقداري از سرمايه گذاري شرکت طي سال است که به صورت غير منتظره بوده و بيش از سالهاي گدشته باشد. البته بيش سرمايه گذاري داراي روش هاي متفاوتي براي محاسبه است.
مخارج سرمايهاي: مخارج سرمايهاي شرکت متشکل از مخارج تحصيل داراييهاي ثابت، مبالغ پرداختي بابت تعميرات اساسي داراييها و … است.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

سرمايهگذاري بيش از حد: سرمايهگذاري در پروژههاي داراي ارزش فعلي خالص منفي که برابر با پسماندهاي مثبت مدل سرمايهگذاري با استفاده از رشد فروش براي هر سال ميباشد.
سرمايهگذاري کمتر از حد: عبور از فرصتهاي سرمايهگذاري در پروژههاي داراي ارزش فعلي خالص مثبت که برابر پسماندهاي منفي مدل سرمايهگذاري با استفاده از ارزش فروش براي هر سال است.
هزينه تحقيق و توسعه:تحقيق پژوهشي نو وبرنامه ريزي شده است که با هدف کسب دانش علمي يا فني جديد انجام ميشود و توسعه نيزبکارگيري دستاوردهاي تحقيقاتي يا ساير دانشها در قالب يک برنامه يا طرح براي توليد مواد، تجهيزات ،محصولات،فرايندها،سيستمها يا خدمات جديد يا بهسازي اساسي مواردي که قبلا توليد يا ارايه گرديده ويا استقرار يافته است يا بيش ازآغازتوليد يا کاربرد تجاري.
سرمايه گذاري:برابراست بامخارج سرمايه اي شرکت به کسر عوايد ناشي از فروش داييهاي بلند مدت در تعريف ديگرطبق استاندارد حسابداري شماره15نوعي دارايي است که واحدسرمايه گذار براي افزايش منافع اقتصادي از طريق توزيع منافع(به شکل سود سهام،سود تضمين شده واجاره) افزايش ارزش يا ساير مزايا(مانند مزاياي ناشي از مناسبات تجاري) نگهداري مي کند.
جريان وجه نقد عملياتي:شامل جريانهاي ورودي و خروجي ناشي ازفعاليتهاي عملياتي و نيز آن دسته ازجريانهاي نقدي است که ماهيتا به طور مستقيم با ساير طبقات جريانهاي نقدي صورت جريان وجه نقد ارتباط نداشته باشدوعمدتا شامل اقلامي مي باشد که در محاسبه سود عملياتي مدنظرقرار مي گيرد.
سرمايه درگردش:مبالغي است که در داراييهاي جاري سرمايه گذاري مي شودخالص سرمايه درگردش برابر است با دارايي جاري منهاي بدهي جاري
دارايي‌ ها: عبارت‌ است‌ از حقوق‌ نسبت‌ به‌ منافع‌ اقتصادي‌ آتي‌ يا ساير راههاي‌ دستيابي‌ مشروع‌ به‌آن‌ منافع‌ كه‌ درنتيجه‌معاملات‌يا ساير رويدادهاي‌ گذشته‌ به‌ كنترل‌ واحدتجاري‌ درآمده‌ است‌


پاسخی بگذارید