واريانس ژنوتيپي را مي توان بر اساس يک مدل به اجزاء آن تــقسيم کرد . اولين مدل توسط فيشــر ، تدين و ايـــمر در سال 1932 ايجاد شده است (1) . ايــن مدل مبـــتني بر توارث تک هيبريدي است ولي نتيجه گيـــري هايي که از آن مي شود ، براي توارث چند هيبريدي نيز اعتبار دارد . با استفاده از ايـــن مدل سهم واريانس ژنتيکي ژنها به دو جزء تقسيم مي شود :
1ـ جزء ناشي از تأثير ژنها که از نظـــر ارثي تثبيت پذيــر است که اثر افزايشي ناميده مي شود و يا با حرف dنشان داده مي شود .
2 ـ جزئي که به دليل اثرات متقابل آلل ها به وجود آمده و از نظــر ارثي تثبيت پذير نمي باشد ، اثر غالبيت ناميده مي شود و با حرف h مشخص مي گردد .

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

فصل دوم کليات
متــر در سال 1949 به کمک مــدل سهم ژن ها ، نــشان داد که که واريــانس ژنوتيپي نسل از لحاظ نظــري ازاجزاي زير تشکيل شده است .
به اين ترتيب که اگر سه ژنوتيپ مختلف با نسبت هاي زير در داشته باشيم .

و ارزش فنوتيپي هر يک از اين ژنوتيپ ها را بر مبناي انحراف از ميانگين والدين بــر طبق شکل زيـــر اندازه گيري مي نماييم .
AAaa Aa
h
-d +d
آن گاه ارزش ژنوتيپ ها عبارت خواهد بود از :
AA = +d , Aa = +h , aa = – d
باتوجه به وفور نسبي هر يک از ژنوتيپ ها ، ميانگين اندازه گيري ها و يا ميانگين مساوي است با :

فصل دوم کليات
و چون تنوعي که هـر يک از ژنــوتيپ ها به وجود مي آورند ، معادل حاصل ضـــرب مجذور انحراف آن ژنوتيپ از ميانگين ، در فور نـــسبي آن ژنوتيپ است ،بنابراين واريـانس ژنتيکي براي يک مکان ژنتيکي مساوي است با :
بنابراين واريانس ژنتيکي براي کليه مکان هاي ژني که صفت را کنتـــرل مي کند ، عبارت خواهد بود از : و اگر بـه جاي و به تــــرتيب از حروف H , D استفـــاده گردد و جــز محيطي را با نــشان مي دهيم ، آن گاه واريـــانس فنوتيپي با معادل ، خواهد بود (1 ، 8 و13). اجزاي واريانس براي هر نــسل فرضي در حال تفــرق را مي تـــوان مانند آنچه در نسل تــوضيح داده شد ، محاسبه نمود و بــدين ترتيب مي توان اطلاعات لازم براي تجزيه واريته ها را بدست آورد .


پاسخی بگذارید