فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل 1: مقدمه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-1 مقدمه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-2 تعريف مسئله يا بيان اصلي تحقيق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-3 سابقه و ضرورت انجام تحقيق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-4 فرضيه ها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-5 اهداف تحقيق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-6 جنبه هاي نوع آوري تحقيق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-7 استفاده كنندگان تحقيق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-8 محدوديت هاي تحقيق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-9 خلاصه فصل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
17
18
19
19
20
21
21
22
23فصل 2: مروري بر ادبيات تحقيق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-1 مقدمه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-2 انواع تدابير و روش هاي ارتقا سطح کيفي کميتي سازمانها . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-2-1 اهميت سيستم هاي اطلاعات مديران . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-2-2 تجزيه وتحليل کلمه هاي سيستم / داده/ اطلاعات/ پردازش . . . . . . . . . . . . .
2-2- 3 چرخه فرايند مديريت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-2-4 چگونگي ايجاد سيستم اطلاعات مديريت در سازمان . . . . . . . . . . . . . . . .
2-2-5 مديريت برنامه ريزي منابع سازماني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-2-6 تاريخچه برنامه ريزي منابع سازماني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-2-7 معماري و ساختار برنامه ريزي منابع سازماني . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-3 نحوه عملکرد در سازمان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-4 ويژه گيهاي بکارگيري مديريت منابع سازماني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-5 مشکلات پياده سازي مديريت منابع سازماني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
25
25
27
29
32
35
38
40
48
49
51
54
فصل 3: روش تحقيق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-1 مقدمه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-2 بکارگيري مديريت منابع سازماني در صنعت برق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-3 آماده سازي بستر براي پياده سازي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-3-1 متدولوژي ASAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-3-2 متدولوژي اوراکل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-3-3 متدولوژي سيگنيچر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-4 مزايا و نواقص اين نوع سيستم در سازمان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-5 نتيجه، دور نما و انتظاراتي که بايد برآورده شود . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59
60
61
63
65
67
70
73
74فصل 4: روش تجزيه و تحليل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-1 مقدمه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-2 استراتژي و استقرار برنامه ريزي منابع سازماني در سيستم برق آذربايجان . . . . . . . . . .
4-3 فازهاي اصلي پروژه استقرار برنامه ريزي منابع سازماني در برق منطقه اي آذربايجان . . . . .
4-4 انتخاب شرکت مانير به عنوان مشاور انتخاب ERP براي صنعت برق ايران . . . . . . . . .
4-4-1 دلايل انتخاب شرکت مانير به عنوان مشاور . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-5 پروژه هاي به اتمام رسيده در شرکت برق آذربايجان . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-5-1 پروژه طرح تکريم ارباب رجوع در شرکت برق منطقه اي آذربايجان . . . . . . . . . .
4-5-2 پياده سازي سيستم محاسبه مستمر تلفات انرژي در شرکت برق تبريز و اردبيل . . . .
4-5 تعيين فرآيندهاي کاري و تحليل تطابق سيستم مديريت سازماني براي مطابقت . . . . . . .
4-5-1 کميته راهبردي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-5-2 تيم پروژه ( PTC ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-5-3 فرد خبره هر فرايند . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-5-5 متخصصين فرآيندSME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-6 مدل سازي فرآيندهاي کاري و فوايد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-6-1 فرهنگ سازي ERP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-6-2 مدلسازي کلي سازمان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-6-3 متدولوژي فرآيندسازي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-6-4 اولويت دهي فرِايندها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75
76
77
79
83
84
87
87
89
92
92
92
93
93
93
93
94
96
100فصل 5: جمع‌بندي و پيشنهاده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-1 مقدمه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-2 ارزياني تاثير اقتصادي برنامه ريزي منابع سازماني عملکرد شرکت برق آذربايجان . . . . . .
5 -3 فاکتورهاي لازم براي انتخاب يک سيستم برنامه ريزي منابع سازماني مناسب . . . . . . . .
5-4 تحليل ساختار هزينه بکارگيري سيستم برنامه ريزي منابع انساني در صنعت برق آذربايجان . .
5-5 نتيجه گيري . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109
110
111
112
113
115مراجع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117پيوست‌ها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
پيوست شماره1 – برنامه زمانبندي پروژه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
119
119
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل (1-1 – )برنامه ريزي منابع سازماني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37شکل (2-1) – توزيع کننده ها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45شکل (2-2)- مفهوم شماتيک برنامه ريزي منابع سازماني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50شکل (2-3) – پيمانه‌هاي تشکيل‌دهنده ERP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52شكل (3-1) – فازهاي متدولوژي ASAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65شكل (3-2) – فازهاي متدولوژي AIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67شكل(3-3) – فازهاي متدولوژي سيگنيچر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70شکل (4-1) – صقحه نرم افزار محاسته کننده و نشانگر تلفات انرژي . . . . . . . . . . . . . . . . . 90شکل (4-2) – دياگرام نحوه مدل سازي فرآيندها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97شکل (4-3) – چرخه عملياتي مستندسازي فرآيندها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98شکل (5-1) – هزينه تمام شده مديريت منابع شازماني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

فهرست جدولها

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

عنوان صفحه
جدول(3-1) – مقايسه سه متدولوژي متعارف ERP
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 جدول (4-1) – حوزه هاي کسب و کار . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 جدول (4-2) – زير فرايندها و فعاليت هر فرايند . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
فهرست علائم اختصاري

فصل اول
مقدمه


پاسخی بگذارید