جامعه اطلاعاتي:23
تعاريف و نظرات برخي دانشمندان در خصوص جامعه اطلاعاتي:24
مهمترين و رايج ترين معيارهاي جامعه اطلاعاتي:25
نظرات فريتزماکلوپ(ماچلاپ):29
نظرات کاستلز در خصوص جامعه اطلاعاتي:29
عوامل موثر در تغييرات ارتباطي و ويژگي هاي آن:32
مروري بر مطالعات نظري مربوط به سازمان32
هدف هاي سازمان:33
تعريف هدف از ديدگاه نظريه پردازان:34
فصل سوم: روش شناسي35
روش تحقيق:36
ابزار گردآوري اطلاعات:37
مشخصات پرسشنامه و نحوه اجراي آن:37
متغيرهاي تحقيق:37
جامعه آماري( جامعه نمونه و حجم نمونه):37
روش نمونه گيري38
روش استخراج و پردازش داده ها:38
روش تجزيه و تحليل و توصيف داده ها:39
فصل چهارم: يافته هاي تحقيق40
فصل پنچم: نتيجه گيري و پيشنهادات86
الف) يافته هاي توصيفي87
ب) يافته هاي مربوط به آزمون فرضيه ها:92

پيشنهادات پژوهش:99
محدوديت هاي تحقيق:100
منابع و مآخذ101
فهرست جداول
عنوانصفحه
جدول شماره (1) توزيع فراواني و درصدي بر حسب نام سازمان و شركت:41
جدول شماره (2) توزيع فراواني و درصدي ترکيب جنسي پاسخگويان به پرسشنامه:42
جدول شماره (3) توزيع فراواني و درصدي ترکيب سني پاسخگويان به پرسش هاي تحقيق:43
جدول شماره(4) توريع فراواني و درصدي ترکيب تحصيلي پاسخگويان:44
جدول شماره(5) توزيع فراواني و درصدي بر اساس محل استفاده از برزگراههاي اطلاعاتي (سوال12):45
جدول شماره(6) توزيع فراواني و درصدي بر اساس ميزان استفاده از خدمات بزرگراههاي اطلاعاتي (پرسش 13):46
جدول شماره (7)توزيع فراواني و درصدي ساعات استفاده از اينترنت (پرسش 15):47
جدول شماره(8)توزيع فراواني و درصدي سطح كيفي امكانات بزرگراههاي اطلاعاتي(پرسش4):48
جدول شماره(9) توزيع فراواني و درصدي سطح کيفي بزرگراههاي اطلاعاتي در سازمان/ شركت (پرسش 5 ):49
جدول شماره(10)توزيع فراواني ودرصدي ميزان تسلط کارکنان به رايانه (پرسش 6)50
جدول شماره(11) توزيع فراواني و درصدي ميزان پاسخگويان به نقش اينترنت بعنوان يک منبع اطلاعاتي (پرسش 7 )51
جدول شماره(12) توزيع فراواني و درصدي ميزان نقش اينترنت بعنوان يک منبع اطلاعاتي ارتقاء توانمندي سازماني ( پرسش 8)52
جدول شماره (13) توزيع فراواني و درصدي ميزان نقش اينترنت بعنوان يک منبع اطلاعاتي در جهت ارتقا دانش عمومي(پرسش 9)53
جدول شماره(14) توزيع فراواني و درصدي ميزان نقش اينترنت بعنوان يک منبع اطلاعاتي در جهت ارتقا دانش تخصصي (پرسش 10)54
جدول شماره(15) توزيع فراواني و درصدي ميزان لزوم برگزاري دوره هاي تخصصي اينترنت به کارکنان (پرسش 11)55
جدول شماره(16) توزيع فراواني و درصدي ميزان ارتباط بين سابقه کار و ميزان استفاده از اينترنت(پرسش 14)56
جدول شماره (17) توزيع فراواني و درصدي ميزان استفاده از منابع الکترونيکي(کتب و مجلات) در زمينه هاي تخصصي کاري (پرسش 16)57
جدول شماره(18) توزيع فراواني و درصدي ميزان ارتباط با ساير مراجع (داخلي و خارجي- مراکز علمي، صنعتي، بازرگاني و …) از طريق اينترنت ( پرسش 17):58
جدول شماره (19) توزيع فراواني و درصدي ميزان تاثير وضعيت اجتماعي بر ميزان کاربرد اينترنت (پرسش18)59
جدول شماره(20)توزيع فراواني و درصدي ميزان تاثير وضعيت اقتصادي بر ميزان کاربرد اينترنت (پرسش 19):60
جدول شماره(21) توزيع فراواني و درصدي ميزان تاثير در اختيار داشتن رايانه خانگي بر ميزان کاربرد اينترنت ( پرسش 20):61
جدول شماره(22) توزيع فراواني و درصدي ميزان تاثير در اختيار داشتن اينترنت خانگي بر ميزان کاربرد اينترنت ( پرسش 21)62
جدول شماره(23) توزيع فراواني و درصدي ميزان تاثير مهارت هاي زبان انگليسي بر ميزان کاربرد اينترنت (پرسش 22)63
جدول شماره ( 24 ) توزيع فراواني و درصدي ميزان مطالعه در خصوص اينترنت در کاربرد آن (پرسش 23):64
جدول شماره(25)توزيع فراواني و درصدي ميزان تاثير کاربرد اينترنت در افزايش آموخته ها و دانش تخصصي کارکنان (پرسش 24)65
فصل اول: کليات تحقيق
بيان مساله(تعريف موضوعي تحقيق) :
ابزارهاي نوين ارتباطي ترکيبي از چندين فناوري شامل وسايل ارتباط جمعي، انفورماتيک و ارتباطات دور است. اين مثلث فناوري، انسان ها را در ضبط، ذخيره سازي، پردازش، بازيابي، انتقال و دريافت اطلاعات در هر زمان و مکاني ياري مي نمايد. فناوري هاي نوين ارتباطي تکميل کننده امکاناتي است که وسايل ارتباطي گذشته ارائه کرده اند.
اين فناوري ها ويژگي هاي منحصر به فردي دارند که آنان را از وسايل ارتباطي قديمي متمايز ساخته است. با توجه به پيشرفت علوم مختلف، از جمله علوم رايانه اي و نيز ضرورت شناخت و آشنايي هرچه بيشتر با علوم جديد و استفاده و بهره مندي از تجربيات و توانمندي هاي ديگران در نقاط مختلف جهان، لزوم استفاده از وسايل ارتباطي را بيش از پيش نموده و نقش غير قابل انکاري را براي آن مي توان قائل شد. در دنياي امروز و در دهکده جهاني ” مک لوهان ” همه چيز با کليک و جستجويي ساده در دسترس بوده و سازمان ها، نهادها، ارگان ها وافراد حقيقي و حقوقي گوناگون مي توانند با بهره مندي از طريق وسايل ارتباط جمعي، نيازمنديهاي خود را برطرف نمايند.
سازمان صنايع هوايي يکي از صنت هايي است که از فناوري هاي نو و روز دنيا استفاده مي کند و در زمينه علوم و فنون هوايي و نيز ترابري هوايي و… فعال بوده و در شاخه ها و بخش هاي گوناگون هوايي فعاليت دارد.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

اين سازمان به لحاظ نياز به استفاده از فناوري هاي نوين ارتباطي مي تواند با کسب اطلاعات لازم و بعضا نادر از طريق وسايل ارتباط جمعي گامهاي موثر و مهمي را در رفع نيازمنديها و حتي بازاريابي براي محصولات خود بردارد.
دراين تحقيق برآنيم تا به ميزان و عوامل بهره مندي کارکنان سازمان صنايع هوايي از بزگراههاي اطلاعاتي بخصوص اينترنت که يکي از ابزارهاي بسيار مهم و تاثير گذار در اين خصوص مي باشد، بپردازيم وبا تطبيق نظرات جامعه آماري(جامعه نمونه) به بررسي اين موضوع از جهات مختلف بپردازيم.
قلمرو زماني تحقيق:
اين تحقيق با توجه به زمان انجام پژوهش در اواخر سال 92 و اوايل سال 93 مورد بررسي و مطالعه قرار گرفته است.
قلمرو تحقيق :
قلمرو مکاني اين تحقيق شامل سازمان صنايع هوايي و سه صنعت مهم و تاثير گذار آن به شرح زيرمي باشد:
ستاد سازمان هوايي به عنوان مغز متفکر صنعت هوايي کشور و سياست گذار در صنعت هوايي
شرکت صنايع هوايي(صها) به عنوان مرکز اصلي تعميرات و اورهال ناوگان هوايي کشور
شرکت هليکوپترسازي ايران (پنها) به عنوان بزرگترين مرکز تعمير و نگهداري بالگردي ايران و خاورميانه.
شرکت قدس به عنوان مرکز تخصصي طراحي، ساخت و توليد پهپاد (هواپيماي بدون سرنشين)
اهميت، ضرورت مساله تحقيق:
سازمان صنايع هوايي يکي از صنايع بسيار مهم و پيچيده و فعال در زمينه تعمير و نگهداري انواع هواپيماهاي مسافربري، ترابري، پشتيباني و … بوده و در شاخه ها و بخش هاي گوناگون ديگري نيز فعاليت دارد، لذا استفاده از بزر گراههاي اطلاعاتي وکسب اطلاعات لازم و بعضا نادر از طريق وسايل ارتباط جمعي مي تواند علاوه بر رفع نيازهاي اين صنعت مهم،گامهاي موثر و مهمي را در امر فروش و بازاريابي برداشته و کمک شاياني به ارتقاء محصولات اين صنعت از نظر کيفي و کمي نمايد.
بدون استفاده از بزرگراههاي اطلاعاتي، اموري چون تجارت جهاني، فعاليت بازارهاي صنايع فرهنگي، گسترش رسانه ها و شركتهاي اطلاعاتي، حركت ميليونها سرباز، مسافر و توريست در دنيا، نفوذ و تسلط اطلاعاتي و علمي و بانكي و …. ممكن نيست.
در جهاني سازي جامعه اطلاعاتي و پيروي از سياست‌هاي اقتصادي، فناوري‌هاي اطلاعات نقشي كليدي ايفا كردند. بزرگراههاي اطلاعاتي در سه حوزه بسيار مهم و حساس رايانه ها، ماهواره ها و صنايع فضايي و هوايي تاثير فراوان گذاشته و به اين جهت بررسي ميزان و استفاده کارکنان از اين بزرگراهها اهميت پيدا نموده است.
علي رغم اين که سازمان صنايع هوايي داراي صنعتي بسيار پيچيده و حساس مي باشد، لکن اهميت و نقش نيروي انساني در آن غير قابل انکار بوده و وابستگي بسيار زيادي به آن دارد. به همين دليل بهره مندي و استفاده کارکنان آن از بزرگراههاي اطلاعاتي، به خصوص اينترنت مي تواند تاثير مستقيم و به سزايي در ارتقاء توانمندي هاي اين صنعت داشته باشد.
اهداف تحقيق:
اهداف اين تحقيق را مي توان به دو دسته هدف اصلي و اهداف فرعي طبقه بندي کرد:
اهدف اصلي اين تحقيق بررسي ميزان و عوامل استفاده کارکنان سازمان صنايع هوايي از بزرگراههاي اطلاعاتي با تاكيد بر نقش اينترنت مي باشد.
اهداف فرعي:
کارکنان اين سازمان تا چه اندازه از بزرگراههاي اطلاعاتي به منظور ارتقاء سطح کيفي حرفه اي خود استفاده مي کنند.
کارکنان اين سازمان تا چه اندازه از بزرگراههاي اطلاعاتي به منظور ارتقاء معلومات عمومي خود استفاده مي کنند.
سوالات و فرضيه هاي تحقيق(بيان روابط بين متغيرهاي مورد مطالعه):
* بين ميزان استفاده کارکنان از اينترنت و سطح کيفي امکانات دسترسي به آن در سازمان/ شرکت رابطه معنا داري وجود دارد.
* بين ميزان استفاده كاركنان از اينترنت و كيفيت آن در سازمان/شرکت رابطه معنا داري وجود دارد.
* بين ميزان استفاده كاركنان از اينترنت و تسلط آنان بر رايانه رابطه معنا داري وجود دارد.
* بين ميزان استفاده از اينترنت به عنوان يك منبع اطلاعاتي و ارتقاء توانمندي كاركنان رابطه معنا داري وجود دارد.
* بين ميزان استفاده از اينترنت به عنوان يك منبع اطلاعاتي و ارتقاء توانمندي سازماني كاركنان رابطه معنا داري وجود دارد.
* بين ميزان استفاده از اينترنت به عنوان يك منبع اطلاعاتي و ارتقاء دانش عمومي كاركنان رابطه معنا داري وجود دارد.
* بين ميزان استفاده از اينترنت به عنوان يك منبع اطلاعاتي و ارتقاء دانش تخصصي كاركنان رابطه معنا داري وجود دارد.
* بين شركت در دوره هاي آموزشي تخصصي و ميزان استفاده از اينترنت رابطه معنا داري وجود دارد.
* بين سابقه كار و ميزان استفاده از اينترنت رابطه معنا داري وجود دارد.
* بين ميزان استفاده كاركنان از منابع الکترونيکي(کتب و مجلات و…) و ارتقاء سطح حوزه هاي تخصصي کاري رابطه معنا داري وجود دارد.
* بين ميزان استفاده كاركنان از اينترنت و ارتباط با مراجع تخصصي داخلي و خارجي رابطه مستقيمي وجود دارد.
* بين وضعيت اجتماعي كاركنان وميزان استفاده از اينترنت رابطه معنا داري وجود دارد.
* بين وضعيت اقتصادي كاركنان وميزان استفاده از اينترنت رابطه معنا داري وجود دارد.
* در اختيار داشتن رايانه خانگي بر ميزان کاربرد اينترنت موثر است.
* بين ميزان استفاده از اينترنت و داشتن اينترنت خانگي رابطه معنا داري وجود دارد.
* بين مهارت کارکنان در زبان انگليسي و ميزان استفاده از اينترنت رابطه معنا داري وجود دارد.
* بين مطالعه در خصوص اينترنت توسط کارکنان و ميزان استفاده از آن رابطه معنا داري وجود دارد.
* بين استفاده از اينترنت و ارتقاء آموخته هاي کارکنان رابطه معنا داري وجود دارد.
تعريف مفاهيم و واژه ها :
بزرگراههاي اطلاعاتي: بزرگراههاي اطلاعاتي به وسايل ارتباطي، اطلاعاتي و فناوري هايي گفته مي شود كه توسط آنها هر نوع پيام از جمله اخبار، برنامه هاي راديويي و تلويزيوني، ويدئو، فيلم و سينما، بازيهاي الكترونيكي تفريحي، صفحات موسيقي، مكالمات تلفني، عرضه و تقاضاهاي اجناس در فروشگاهها و بازارها، آموزش، بهداشتي، علمي و … مي توانند در آن واحد و در يك خط مستقيم در حركت باشند. به عبارت ديگر بزرگراههاي اطلاعاتي مانند بزرگراههاي حمل و نقل هستند كه در آن واحد و در يك جادة معين دوچرخه، اتومبيل، اتوبوس، كاميون، درشكه و حتي راه آهن در حركت و رفت و آمد باشند، با اين فرق كه در بزرگراههاي اطلاعاتي به جاي وسايل حمل و نقل، كالا و مردم، پيامهاي شفاهي و كتبي و آمار داده‌هاي اطلاعاتي و تصويرها در حركت هستند. (فصلنامه رسانه، سال پنچم، شماره سوم، شماره پياپي 19، پاييز73)
جامعه اطلاعاتي: تعريف دقيق جهاني که مورد قبول همه باشد از جامعه اطلاعاتي وجود ندارد.اکثر نظريه پردازان بر اين نکته توافق دارندکه جامعه اطلاعاتي حاصل تغييراتي است که از دهه ???? شروع شدو امروزه طرز کار جوامع را از بنياد متحول کرده‌است. در مورد جامعه اطلاعاتى،” ويليام مارتين” (W.J.Martin)، که در رديف اولين افرادى قرار دارد که موضوع جامعه اطلاعاتى را مطرح کرده اند. وى در بحث اول يکى از کتابهاى خود يادآوري مي شود که “هرچند واژه جامعه اطلاعاتى از چند سال پيش متداول بوده است اما هنوز درباره مفهوم و محتواى آن تفاهم عمومى حاصل نشده است. حتى گاهى مشروعيت کاربرد اين واژه نيز مورد ترديد قرار گرفته است” (محسنى؛ 1380، ص17).
جامعه اطلاعاتي جامعه‌اي است که در آن کيفيت زندگي، گستره گوناگوني اجتماعي و توسعه اقتصادي و به طور روز افزون به اطلاعات و بهره وري از آن متکي باشد جامعه اطلاعاتي مي گويند.
رايانه: رايانه دستگاهي الكترونيكي است كه داراي حافظه ميباشد و قابـل برنامه ريزي است. همچنين امكان انجام عملـيات رياضي و محاسباتي را با دقت و سرعت بالا دارد.
فصل دوم: ادبيات نظري تحقيق
مقدمه:
با عنايت به اين که در جوامع امروزي استفاده از ابزرها و لوازم الکترونيکي و نيز انواع رسانه هاي ارتباطي اعم از ديجيتال و غيره رايج گرديده و حجم بسيار گسترده اي از تقاضا و نيازمنديهاي مخاطبان در عرصه هاي مختلف فرهنگي، اقتصادي و …. بوجود آمده است ، لذا توجه به راههاي ارتباطي و رسيدن به اين نيازمندي ها موضوع انکار ناپذيري است که اين مساله امروزه از طريق يکي از ابزارهاي مهم و تاثير گذار بزرگراههاي ارتباطي به نام اينترنت حل شده و در تمام نقاط جهان مردم باکمترين هزينه ممکن به آن دسترسي داشته و از آن طريق اقدام به رفع نيازمندي خود مي نمايند.
پيشينه تحقيق:
باتوجه به بررسي هاي به عمل آمده در خصوص موضوع اشاره شده، تحقيقاتي صورت نگرفته است، هرچند مقالات، کتابها و مطالعات و نوشته هاي بسيار زيادي در خصوص اينترنت، بزرگراههاي اطلاعاتي و …. وجود دارد و صاحب نظران مختلفي در خصوص ويژگيها، معايب، محاسن و اشکالات آنها صحبت و اظهار نظر نموده اند.
در بررسي هاي به عمل آمده از پايان نامه هاي دانشجويان کشور موضوعي تحت عنوان بررسي ميزان و عوامل بهره مندي کارکنان سازمان صنايع هوايي از برزرگراههاي اطلاعاتي با تاکيد بر نقش اينترنت به دست نيامد. البته توضيح اين بخش ضروري است که موضوع پايان نامه حاضر، موضوعي منحصر به فرد و در نوع خود جديد مي باشد، که با توجه به اهميت و ويژگي هاي سازمان صنايع هوايي- که در مراحل قبلي به بخشي از آنها اشاره گرديد- ،به نظر مي رسد از اهميت بالايي براي هر دو مجموعه – صنايع هوايي و دانشگاه– برخوردار باشد. در بررسي هاي به عمل آمده از بيش از 212 پايان نامه تحقيقات و دانشنامه هاي دانشجويان رشته علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبايي و نيز دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز به غير از يک مورد، موضوعي که مشابه و يا نزديک به موضوع پايان نامه حاضر باشد به دست نيامد.
1- امير عبدالرضا سپنجي(بررسي ميزان وعوامل بهره مندي روزنامه نگاران شهر تهران از بزرگراههاي اطلاعاتي(اينترنت)( دانشگاه علامه طباطبايي- 1382 / هدف تحقيق دريافت اطلاعات روزنامه نگاران در مورد ميزان وعوامل بهره مندي روزنامه نگاران شهر تهران از بزرگراههاي اطلاعاتي( اينترنت) مي باشد که به علت نقش خاص و ويژه اي که آنان در سير تحولات گوناگون دارند، نيازمند کسب اطلاعات هستند. که با توجه به نقش قابل توجه روزنامه نگاران و ارتباط گران در جامعه اطلاعاتي ضرورت دستيابي آنان را به منابع خبري گسترده، کاملا مشهود نموده و بيش از 97 درصد از روزنامه نگاران، انگيزه اصلي خود جهت استفاده از بزرگراههاي اطلاعاتي( اينترنت) را دريافت اطلاعات اعلام نموده اند. و راهکار اصلي ارائه شده در تحقيق بستر سازي جهت استفاه بهتر و بيشتر و آسان از اينترنت براي اين قشر مي باشد.
2- عشرت خميسه(حقوق شهروندان در بزرگراههاي اطلاعاتي)- دانشگاه آزاد اسلامي تهران مرکز- 1379. پژوهش فوق بررسي پيامدها و تبعات تکنولوژي هاي نوين اطلاعاتي و ارتباطي که مي تواند موجبات دگرگوني حقوق شهروندان را فراهم سازد، مي باشد. به جهت اين که بزرگراههاي اطلاعاتي، داراي ماهيت بدون مرز هستند و ارتباطات مجازي مطرح مي شوند، لذا دسترسي آسان به آن مي تواند فضايي غير قابل کنترل را ايجاد نموده و موجب هرج و مرج گردد. ضمن آن که دولتها در وضعيت ضعيفي از نظر قانوني، اقتصادي و …. قرار مي گيرند. که راهکارهايي زير را جهت کنترل بهتر پيشنهاد نموده است:
* ايجاد آمادگي لازم در کشورهاي در حال توسعه
* وضع قوانين و مقررات و اتخاذ تدابير جهاني و بين المللي.
* پردازش اطلاعات بايد حد و مرز داشته باشد.
* ايجاد فيلترهاي خاص براي حفظ حقوق شهروندان توسط دولتها.
تاريخچه سازمان صنايع هوايي و شرکتها تابعه:
*) سازمان صنايع هوايي نيروهاي مسلح: سازمان صنايع هوايي نيروهاي مسلح در سال 1376 به موجب ابلاغيه ستاد كل نيروهاي مسلح و با فرمان فرماندهي كل قوا به منظور تمركز سياستگذاري ، هماهنگي ، برنامه ريزي ، نظارت و كنترل اجرايي فعاليتهاي صنعت هوايي نيروهاي مسلح و استفاده بهينه از قابليتها و منابع مازاد در جهت ارائه خدمات به ساير صنايع و شركتهاي داخلي و خارجي تشكيل يافته است. در حال حاضر سازمان صنايع هوايي نيروهاي مسلح، سازماندهي و مديريت شش شركت و صنعت بزرگ هوايي وشركتهاي تابعه را بر عهده دارد. اين صنايع با ماموريت ها و اهداف متفاوت و در عين حال مكمل و هم نظر، امكانات و توانائي هاي منحصر به فرد در ابعاد نيروي انساني ، امكانات و تجهيزات، سازماني را تشكيل داده است كه نقش بسيار مهمي در رشد صنايع داخلي و بويژه دفاعي، توليد دانش و فناوري و از همه مهمتر اقتدار و امنيت ملي دارد.
ماموريت و وظيفه اصلي سازمان، تعميرات اساسي انواع هواپيما و بالگرد و ساخت هواپيماهاي جايگزين ناوگان هوايي كشور و بالگرد، هواپيماي بدون سرنشين و موتور هاي مربوطه ميباشد .
*) شركت صنايع هواپيمايي ايران: شركت صنايع هواپيمايي ايران (صها) داراي 32 سال سابقه، با بهره گيري از امكانات منحصر به فرد در امر تعمير، نگهداري و همچنين تعميرات اساسي انواع مختلف هواپيماهاي نظامي، موتورهاي هوايي، متعلقات مربوطه و ساخت قطعات گوناگون مورد نياز، همواره به عنوان پشتيبان اصلي ناوگان هوائي نيروهاي مسلح انجام وظيفه نموده است.
ماموريت اصلي شرکت صها عبارت است از:
* ساخت ، تهيه ، توليد و فروش انواع گوناگون هواپيما و متعلقات مربوط.
* تعمير و نگهداري وسائل پرنده هوايي و متعلقات مربوط.
* مطالعه ،‌تحقيق ، طراحي و تكميل كليه زمينه هاي مرتبط با صنايع هواپيمايي.
* انجام خدمات فني و بازرگاني و اموري كه مرتبط با موضوعات فوق و يا لازمه انجام و تحقق آنها مي‌باشد.
* اجاره دادن هواپيما هاي باري و مسافري تحت مالكيت و يا اجاره صها به ارگانهاي دولتي وبخشهاي خصوصي بصورت چارتر و انجام خدمات فرودگاهي به شركتهاي حمل و نقل.
با شروع برنامه سازندگي و به منظور تحقق امر خودكفايي، صها در اجراي برنامه هاي بلند مدت فعاليت خود را در امور تحقيق ، ساخت هواپيما و موتور ، تعميرات اساسي هواپيماهاي تجاري ، مـوتورهاي هوايـي و صنعـتي توسـعه داد، به طـوري كه در سـالـهاي اخير صنعت ساخت موتورهاي توربيني تاسيس و تا كنون پيشرفت هاي خوبي در پروژه هاي مختلف ساخت موتور و قطعات مربوطه داشته است .
در ضمن كسب گواهينامه بين المللي 9002ISO در سال 1376 توسط صها ، اين صنعت را به عنوان اولين صنعت هوايي كشور كه موفق به ايجاد نظام كيفي مطابق با استانداردهاي بين المللي شده است ، قادر خواهد ساخت تا در جهت توسعه صادرات و ورود به بازارهاي خارجي گام بردارد.
*) شركت پشتيباني و نوسازي هليكوپترهاي ايران : در سال 1348 به دنبال خريد تعداد قابل توجهي هليكوپتر از ايتاليا مقدمات ايجاد يك واحد تعميراتي پشتيباني هليكوپتر در ايران تحت عنوان شركت سهامي هليكوپتر ايران بنا نهاده شد . پس از خريد تعدادي هليكوپتر بل در سال 1353 و حضور بيش از 1400 نفر مستشار آمريكايي در شركت پنها، اين شرکت در جايگاه بزرگترين مركز تعميرات هليكوپتري خاور ميانه قرار گرفت.
به دنبال پيروزي انقلاب اسلامي ايران در سال 1357 و خروج مستشاران خارجي، متخصصين شركت پنها با تلاش بي وقفه به طور كامل تعميرات هليكوپتر هاي مختلف نظامي و غير نظامي را در بالاترين استاندارد به عهده گرفتند .
شركت پشتيباني و نوسازي هليكوپتر هاي ايران با توجه به تنوع مدل هاي مختلف بالگردان يكي از معدود مراكز تعميراتي جهان است كه تعمير اساسي انواع مختلف بالگرد شامل مدل هاي 205 . 206 . 209 . 212 . 214 ABC. SHONOK . SH-3D . RH-53D را به عهده دارد .
بازسازي و نوسازي بالگردان تحت برنامه هاي مختلف تعميراتي از قبيل تعميرات پيشگيرانه ، سانحه ديده، فرود با برخورد شديد، تعميرات اساسي بدنه و تعميرات استاندارد در رده دپوئي، براي بالگردان هاي سنگين بر اساس پيشرفته ترين روشهاي تعميراتي صورت مي پذيرد .
شركت پنها به عنوان پشتيباني كننده ناوگان هليكوپتري كشور وظيفه انجام تعميرات رده دپويي را در قالب مركز مهندسي تعميرو نگهداري، مركزتعميرات اساسي ،مركز كنترل موجودي و تداركاتي ناوگان و مركز تحقيقات و ساخت دارا مي باشد .
*) شركت صنايع هوايي قدس: صنايع هوايي قدس در سال 1363 با اهداف ساخت و توليد هواپيما هاي بدون سرنشين و بكارگيري آنها در ماموريتهاي محوله به نيروهاي مسلح ، زير نظر وزارت سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامي تشكيل گرديد. صنايع هوائي قدس بعد از ادغام وزارتين دفاع و سپاه از سال 1371لغايت پايان سال 1376 در زير مجموعه سازمان صنايع دفاع فعاليت مي نمود و از آغاز سال 1377 بنا به دستور وزير محترم دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ، اين صنعت به سازمان صنايع هوايي نيروهاي مسلح پيوست.
تاريخچه رايانه :
علي رغم اين که عناصر موثر در بزرگراه هاي اطلاعاتي داراي تنوع و ويژگي هاي خاصي مي باشد، لکن به نحوي تمام آنها (اعم از سينما، تلويزيون، ماهواره، اينترنت و …) مرهون و وابسته به وسيله اي به نام رايانه مي باشند که از اواسط قرن بيستم (1940) به خدمت انسان درآمده است. البته اين نکته قابل ذکر است که “چارلز بابيج” براي اولين بار ماشين حساب محاسبه مکانيکي را ساخت که نمونه پيشرفته ماشين حساب پاسکال بود. و اين مساله سبب شد در سال 1940 شرکت” Bell ” نخستين رايانه الکترونيکي را بسازد که صرفا قدرت محاسبات عددي را مي توانست انجام دهد. از اين تاريخ به بعد و به مرور زمان و با سرعت فوق العاده اي انواع کامپيوترهاي امروزي و در قالب هاي مختلف رايانه ها، رايانه هاي بزرگ، ميني رايانه، رايانه هاي شخصي(ميکرو رايانه) ، رايانه هاي کيفي( لپ تاپ) و امروزه انواع تبلت و گوشي هاي هوشمند تلفن همراه که توانمندي هاي گوناگوني دارند، در سطح جهان عرضه گرديده است.( ضيايي پرور،1384، 10)
مزاياي رايانه:
* سرعت: يكي از مزاياي رايانه هاي امروزي سرعت محاسباتي آنهاست كه ميتوانند صدها ميليون عمليات را در يك ثانيه انجام دهند.
* دقت: رايانه ها در عين سريع بودن، دقيق نيز هستند. دقت اندازه گيري ومحاسباتي رايانه ها در كليه عمليات محاسباتي بسيار بالا است. به طور كه براي محاسبه فاصله ستارگان ويا ساير وسايل محاسباتي با چندين رقم اعشار،از رايانه استفاده مي كنند.رايانه ها به ندرت اشتباه مي كنند و فقط زماني اشتباه درآنها رخ مي دهد كه دستورات داده شده اشتباه باشند
* قابليت اطمينان: اطمينان ما به رايانه ها بسيار زياد است،زيرا بر اساس محاسبات آنها،فضا پيماها را به دل كيهان مي فرستيم و بيماريها را به كمك آن تشخيص داده ودرمان ميكنيم. امروزه رايانه ها نشان داده اند كه خستگي ناپذيرند و در عمليات تكراري قابل اطمينان مي باشند.رايانه ها در شرايط دشوار وزمانهاي طولاني مي توانند كار كنند
* ذخيره سازي: يكي از مزاياي مهم رايانه ها، داشتن حافظه زياد است. مخصوصاً امروزه با حافظه هاي بسيار بالا مواجه هستيم كه ميتوانند چند ميليون عبارت را در خود جاي دهند و ذخيره نمايند.
كاربردهاي رايانه : ماشيني كه تواناييهاي بسيار گسترده و چشمگيري دارد بي ترديد كاربردهاي وسيعي نيزخواهد داشت، که در اينجا تنها برخي از كاربردهاي اين ماشين را به صورت فهرست وار بيان مي کنيم.
* كاربرد رايانه در آموزش: رايانه يکي از ابزارهاي بسيار مهم و فوق العاده تاثير گذار در امر آموزش مي باشد که در حال حاضر علاوه بر استفاده هاي عموم مردم در مقاطع تحصيلي ابتدايي نيز از ان به عناوين مختلف استفاده مي کنند(مثل هوشمند سازي مدارس)
* كاربرد رايانه در تجارت: شايد کمتر کسي در جوامع مختلف و از جمله کشورمان باشد که حداقل روزي يکبار تحت عناوين مختلف از سيستم بانکي به خصوص عابر بانک ها و …. استفاده ننمايد، که اين مساله نشان از عمق نفوذ رايانه در زندگي روزمره مردم در امر تجارت و اقتصاد دارد.
* كاربرد رايانه در پزشكي: علوم پزشکي يکي از مهمترين علومي است که وابستگي خاصي به رايانه به لحاظ ويژگي هايي که دارد، پيدا نموده و هرروز تاثير رايانه در اين علم بيشتر و بيشتر مي شود.
* كاربرد رايانه در امور اداري: در دنياي ديجيتال و پيشرفته امروزي که با کمک رايانه اقدام به عمل جراحي، معاملات کلان اقتصادي و تجاري و طراحي هاي صنعتي و … مي نمايند، لذا استفاده از رايانه در امور اداري امري طبيعي جلوه نموده و عدم استفاده از ان سبب تعجب و حتي نگراني خواهد بود.
* كاربرد رايانه در صنعت: طراحي هاي بزرگ صنعتي، نقشه هاي الکترونيکي، محاسبات دقيق و …. از جمله آثار کاربرد رايانه در صنعت مي باشد.
تاريخچه اينترنت:
تولد اينترنت در سال 1968 در وزارت دفاع آمريكا و در بستر جنگ سرد و براساس طرح وينتون سرف شكل گرفت كه چند كامپيوتر نظامي با استانداردهاي آن زمان دنيا به‎هم متصل شود تا در صورت وقوع جنگ اتمي بين آمريكا و شوروي سابق، اين كامپيوترها بتوانند كماكان اطلاعات نظامي را به يكديگر ارسال كنند اما تاريخ تولد رسمي اينترنت از سوي سازمانهاي معتبر جهاني اول سپتامبر 1969 اعلام شده است. .( ضيايي پرور،1383، 75)
در گذشته، پست به علت ارزان بودن آن بسيار مورد استفاده قرار مي‌گرفت، اما مدت زمان دريافت نامه توسط گيرنده بسيار زياد بود. اكنون مي‌توان به سادگي متني را تايپ كرده و با فشار يك دكمه آن را براي شخص ديگري در دورترين نقطه كره زمين ارسال كرد و آن شخص نيز نامه را در كمتر از چند لحظه دريافت كند.
كارشناسان معتقدند كه ماهانه 10 درصد به تعداد كاربران اينترنت افزوده مي‌شود ولي تعداد دقيق كاربران كه روزانه از آن استفاده مي‌كنند مشخص نيست. طبق گزارشات سازمان هاي بين المللي در پنج سال اخير تعداد كاربران اينترنت در جهان دو برابر شده و هم اكنون تعداد كاربران به مرز دو ميليارد نفر رسيده است كه اين گزارشات از ثبت بيشترين ميزان رشد كاربران در كشورهاي در حال توسعه خبر مي دهند.
در سالهاي 1995 ـ1996 در استفاده از شبکة اينترنت تحولات عظيمي صورت گرفت و روش جديدي به نام شبکة جهاني با علامت اختصاري( www) به وجود آمد که کار اطلاع رساني را بسيار سريعتر ازگذشته نمود وکشورهاي مختلف جهان سعي نمودند خود را هر چه بيشتر مجهز به اين سلاح (شبکة اطلاعاتي) نمايند ، زيرا در آينده مؤثرترين سلاح درنبرد بين فرهنگها استفاده از فنآوري اطلاعاتي است. بدون ترديد کشورهاي پيشرفته صنعتي در توليد اطلاعات مختلف علمي ، صنعتي ، فرهنگي ، هنري ، و تجاري بيش از ساير کشورها نقش داشته اند و بر کساني که طالب اين اطلاعاتند سلطه و برتري خود را اعمال خواهند نمود. .( ضيايي پرور،1382، 102)
اينترنت را از نظر جامعه شناسي مي توان يك سيستم يا نظام دانست و يا به عبارت ديگر عامل مداخله كننده در “جامعه الكترونيك”. جامعه اي كه از عناصر اصلي سيستم اينترنت يعني توليد كنندگان واسطه ها و مصرف كنندگان كه در واقع همان كاربران مي باشند، تشكيل شده است.
اينترنت و کاربردهاي آن :
اينترنت شايد بيش از تمام فناوري هاي ديگر در جهان و از جمله ايران توانسته در لايه‌هاي گوناگون خرد و كلان زندگي اجتماعي بشر وارد شود و تاثيرات عميق و پايداري بر چگونگي زندگي جوامع داشته باشد . هم اكنون استفاده از اين فناوري تا اندازه اي ضروري به نظر مي رسد كه حتي كشورهاي جهان سومي و فقير نيز در حال برنامه ريزي و آماده كردن زيرساخت ها براي بهره برداري هرچه بيشتر از آن هستند .
ظهور اينترنت و گذر از عصر صنعت به فناوري كه تمامي ابزارهاي اقتصادي ، سياسي و فرهنگي را بر پايه فناوري اطلاعات ميسر كرد سبب شد تا دنيا به دهكده كوچكي تبديل شود كه تمامي جوامع بتوانند از اطلاعات و فناوري ها براي ارتباط با يكديگر استفاده كنند و در اين بين ضعف در استفاده و بهره برداري از اين پديده بيانگرعقب ماندن از حركت عصر خويش محسوب مي شود.
اينترنت داراي كاربردهاي زيادي است كه كاربران بدون صرف هزينه زياد و اتلاف وقت به دنيايي از اطلاعات دسترسي پيدا مي‌كنند. امروزه كاربردهاي اينترنت آنچنان گسترده شده كه نمي‌توان تمامي كاربرد‌هاي آن را برشمرد. به تحوي که اينترنت به يكي از اجزاي ضروري زندگي اکثر انسانها تبديل شده است. .( ضيايي پرور،1384، 12)
* بانك الكترونيك (E- BANKING ) : فعاليت هاي بانكي كه از طريق شبکه هاي رايانه اي انجام مي‌گيرد را بانک داري الکترونيک گويند . بانك الكترونيكي از طريق اينترنت صورت ‌گرفته و کليه امور بانکي از اين طريق انجام مي گيرد . وجود بانک الکترونيک باعث ارائه خدمات بانکي به صورت 24 ساعته و فارغ از زمان و مکان صورت ميگيرد
* تجارت الكترونيك :تجارت الکترونيک عبارت است از تعامل سيستم­هاي ارتباطي، سيستم‌هاي مديريت اطلاعات و امنيت که به‌کمک آنها امکان مبادله اطلاعات تجاري در خصوص فروش محصولات و يا خدمات ميسر مي­شود. در تعاملات تجاري و الکترونيک ، رعايت حقوق مصرف‌ کننده از جمله حقوق شخصي , حافظت از اطلاعات و اطلاعات تجاري الکترونيک،رعايت قوانين تجارى بصورت شفاف و روشن به‌منظور ايجاد يک بازار الکترونيک مطمئن و معتبر از اهميت بالائي برخوارداراست.


پاسخی بگذارید