3-2-2- بررسي اثر غلظت اوليه رنگ در حمام رنگرزي نسبت به ميزان برداشت رنگ توسط کالا براي رنگ Basic Blue 41 در سه درجه حرارت 70,80 و 94 درجه سانتي گراد(بدون فراصوت)…………………………………………………………………………………………………….71
3-3-بررسي اثر غلظت رنگ باقي مانده در حمام رنگرزي نسبت به ميزان برداشت رنگ توسط کالا (بدون فراصوت)………………………………………………………………………………………………73
3-3-1- بررسي اثر غلظت باقي مانده رنگ در حمام رنگرزي نسبت به ميزان برداشت رنگ Basic Red 46 توسط کالا درسه درجه حرارت 70,80 و 94 درجه سانتي گراد(بدون فراصوت)……………………………………………………………………………………………………………………………….73
3-3-2- بررسي اثر غلظت باقي مانده رنگ در حمام رنگرزي نسبت به ميزان برداشت رنگ
Basic Blue 41 توسط کالا درسه درجه حرارت 70,80 و 94 درجه سانتي گراد(بدون فراصوت)………………………………………………………………………………………………………………………………….74
3-4- بررسي اثر غلظت اوليه رنگ در حمام رنگرزي نسبت به ميزان برداشت رنگ توسط کالا براي رنگ , Basic Red 46, Basic Blue 41 دردرجه حرارت 70 و 80 درجه سانتي گراد( در حضور فراصوت)………………………………………………………………………………………………………………………………..75
3-4-1بررسي اثر غلظت اوليه رنگ در حمام رنگرزي نسبت به ميزان برداشت رنگ توسط کالا براي رنگ Basic Red 46دردرجه حرارت 70 درجه سانتي گراد( در حضور فراصوت)……………………………………………………………………………………………………………………………….75
3-4-2-بررسي اثر غلظت اوليه رنگ در حمام رنگرزي نسبت به ميزان برداشت رنگ توسط کالا براي رنگ Basic Red 46دردرجه حرارت 80 درجه سانتي گراد( در حضور فراصوت)………………………………………………………………………………………………………………………………….76
3-4-3-بررسي اثر غلظت اوليه رنگ در حمام رنگرزي نسبت به ميزان برداشت رنگ توسط کالا براي رنگBasicBlue41 دردرجه حرارت 70 درجه سانتي گراد( در حضور فراصوت)………………………………………………………………………………………………………………………………….77
3-4-4- بررسي اثر غلظت اوليه رنگ در حمام رنگرزي نسبت به ميزان برداشت رنگ توسط کالا براي رنگBasic Blue 41 دردرجه حرارت 80 درجه سانتي گراد( در حضور فراصوت)………………………………………………………………………………………………………………………………78
3-6- نتايج تاثير آلتراسونيک بر ايزوترم جذب…………………………………………………………………80
3-7-بررسي ايزوترم هاي جذب فرندليچ و لانگميور براي دورنگ Basic Red 46و Basic Blue 41براي سه دماي 70 و80و 94 درجه سانتي گراد بر اساس غلظت اوليه و بر اساس غلظت باقيمانده در حمام رنگرزي………………………………………………………………………………………80
3-7-1-بررسي ايزوترم هاي جذب لانگميور و فرندليچ بدون آلتراسونيک در دماي 70و80و94 درجه سانتيگرادبراي رنگ Basic Blue 41براي بر اساس غلظت اوليه در حمام رنگرزي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………83
3-7-2- بررسي ايزوترم هاي جذب لانگميور و فرندليچ بدون آلتراسونيک در دماي 70و80و94 درجه سانتيگرادبراي رنگ Basic Red 46 بر اساس غلظت اوليه در حمام رنگرزي……………………………………………………………………………………………………………………………….89
3-7-3- بررسي ايزوترم هاي جذب سه مدل لانگميور و فرندليچ بدون آلتراسونيک در دماي 70و80و94 درجه سانتيگرادبراي رنگ Basic Red 46 بر اساس غلظت باقيمانده رنگ در حمام رنگرزي…………………………………………………………………………………………………………………………………96
3-7-4- بررسي ايزوترم هاي جذب سه مدل لانگميور و فرندليچ بدون آلتراسونيک در دماي 70و80و94 درجه سانتيگرادبراي رنگ Basic Blue 41 بر اساس غلظت باقيمانده رنگ در حمام رنگرزي………………………………………………………………………………………………………………………………..103
3-7-5- بررسي ايزوترم هاي جذب سه مدل لانگميور و فرندليچ در حضور آلتراسونيک در دماي 70و80 درجه سانتيگرادبراي رنگ Basic Blue 41 بر اساس غلظت اوليه رنگ در حمام رنگرزي………………………………………………………………………………………………………………………………..111
3-7-6- بررسي ايزوترم هاي جذب سه مدل لانگميور و فرندليچ در حضور آلتراسونيک در دماي 70و80 درجه سانتيگرادبراي رنگ Basic Red 46 بر اساس غلظت اوليه رنگ در حمام رنگرزي………………………………………………………………………………………………………….116
فصل چهارم : نتيجه گيري و پيشنهادها
4-1نتيجه گيري……………………………………………………………………………………………………………………123
4-2-پيشنهادات…………………………………………………………………………………………………..124
فهرست منابع فارسي و انگليسي………………………………………………………………………………………………126
چکيده انگليسي……………………………………………………………………………………………………………………….131
فهرست جداول
عنوان شماره صفحه جدول 1-1- k: ثابت سرعت رنگرزي، : راندمان فراصوت : زمان نيمه‌ي رنگرزي و : افنيتي استاندارد …………………………………………………………………………………………………….38
جدول1-2- فعاليت نسبي لاکازبعد از تکميل با فراصوت………………………………………………….52
جدول3-1-1اطلاعات تجربي[D]f مقابل [D]s مربوط به غلظت اوليه در حمام رنگرزي بدون آلتراسونيک در سه درجه حرارت 70,80 و 94 سانتي گراد براي رنگ Basic Red 46…………………………………………………………………………………………………………………………………………71
جدول3-2- اطلاعات تجربي[D]f مقابل [D]s مربوط به غلظت اوليه در حمام رنگرزي بدون آلتراسونيک در سه درجه حرارت 70,80 و 94 سانتي گراد براي رنگ Basic Blue 41…………………………………………………………………………………………………………………………………………72
جدول3-3- اطلاعات تجربي[D]f مقابل [D]s مربوط به غلظت باقيمانده در حمام رنگرزي بدون آلتراسونيک در سه درجه حرارت 70,80 و 94 سانتي گراد براي رنگ Basic Red 46…………………………………………………………………………………………………………………………………………73
جدول3-5 اطلاعات تجربي[D]f مقابل [D]s مربوط به غلظت اوليه در حمام رنگرزي در حضور آلتراسونيک در سه درجه حرارت70,80 سانتي گراد براي رنگ Basic Red 46………………………………………………………………………………………………………………………………………….77
جدول3-6 اطلاعات تجربي[D]f مقابل [D]s مربوط به غلظت اوليه در حمام رنگرزي در حضور آلتراسونيک در دو درجه حرارت70,80 سانتي گراد براي رنگ Basic Red 46………………………………………………………………………………………………………………………………………79
فهرست نمودارها
عنوان شماره صفحه
نمودار?-1- ايزوترم نرنست و هنري………………………………………………………………………………..14
نمودار 1-2- افزايش دماي حمام رنگرزي به كمك فراصوت…………………………………………..29
نمودار 1-3-اثر تكميل با فراصوت روي جذب رنگ ………………………………………………………..30
نمودار 1-4-اثر غلظت رنگ روي قدرت رنگي پارچه‌هاي اكريليك رنگ شده با استفاده از رنگ (C.I.Astrazon Basic)………………………………………………………………………………….32
نمودار 1-5: اثر PH رنگ روي قدرت رنگي پارچه‌هاي اكريليك رنگ شده توسط رنگ C.I.Astrazon Basic Red))…………………………………………………………………………………….33
نمودار 1-6 اثر دما روي قدرت رنگي پارچه‌هاي الكريليك رنگ شده با رنگ( C.I.Astrazon Bsic Red)…………………………………………………………………………………………………………………..34
نمودار 1-7: اثر زمان روي قدرت رنگي پارچه اكريليك رنگ شده با (C.I.Astrazon Basic Red )…………………………………………………………………………………………………………………35
نمودار 1-8 اثر نيروي فراصوت روي قدرت رنگي پارچه‌هاي اكريليك رنگ شده با رنگ بازيك(C.I.Astrazon Basic Red)…………………………………………………………………………36
نمودار 1-9- سرعت رنگرزي فراصوتي و مرسوم پارچه‌ي اكرليك توسط رنگ بازيك (C.I.Astrazon Basic Red
نمودار 1-10: مقايسه‌ي بهبود شستشو…………………………………………………………………………….52
نمودار 1-11- – فعاليت لاکاز بعد از کاربرد فراصوت(24)…………………………………………….53
نمودار2 -1- گراف استانداردرنگ Basic Blue 41…………………………………………………………….58
نمودار2-2- گراف استانداردرنگ Basic Red……………………………………………………………….59
نمودار 3-1- مقايسه سرعت جذب رنگ قرمز با غلظت 1%در سه دماي 70.80,94 (بدون فراصوت)………………………………………………………………………………64
نمودار 3-2- مقايسه سرعت جذب رنگ قرمز با غلظت 1.5%در سه دماي 70.80,94 (بدون فراصوت)………………………………………………………………………………65
نمودار 3-3- مقايسه سرعت جذب رنگ قرمز با غلظت 2%در سه دماي 70.80,94 (بدون فراصوت)……………………………………………………………………………….65
نمودار 3-4- مقايسه سرعت جذب رنگ آبي با غلظت 1%در سه دماي 70.80, 94 (بدون فراصوت)……………………………………………………………………………….66
نمودار 3-5- مقايسه سرعت جذب رنگ آبي با غلظت 1.5%در سه دماي 70.80,94 (بدون فراصوت)……………………………………………………………………………..66
نمودار 3-6- مقايسه سرعت جذب رنگ آبي با غلظت 2%در سه دماي 70.80,94 (بدون فراصوت)……………………………………………………………………………..67
نمودار 3-7- مقايسه سرعت رنگرزي رنگ قرمز با غلظت 1%درحضور فراصوت دردماي70درجه سانتي گراد……………………………………………………………………………………………… 67

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

نمودار 3-8- مقايسه سرعت رنگرزي رنگ قرمز با غلظت1.5%درحضور فراصوت دردماي70 درجه سانتي گراد……………………………………………………………………………………………………………….. 68
نمودار 3-9- مقايسه سرعت رنگرزي رنگ قرمز با غلظت2%درحضور فراصوت دردماي70 درجه سانتي گراد……………………………………………………………………………………………………………….. 68
نمودار 3-10- مقايسه سرعت رنگرزي رنگ آبي با غلظت1%درحضور فراصوت دردماي70 درجه سانتي گراد……………………………………………………………………………………………………………….. 69
نمودار 3-11- مقايسه سرعت رنگرزي رنگ آبي با غلظت1.5%درحضور فراصوت دردماي70 درجه سانتي گراد……………………………………………………………………………………………………………….. 69
نمودار 3-12- مقايسه سرعت رنگرزي رنگ آبي با غلظت2%درحضور فراصوت دردماي70 درجه سانتي گراد……………………………………………………………………………………………………………….. 70
نمودار 3-13- – [D]f مقابل [D]s براي اطلاعات تجربي و تئوري بدون آلتراسونيک در سه درجه حرارت 70,80 و 94 درجه سانتي گراد براي رنگ Basic Red 46………………………………………………………………………………………………………………………………..71
نمودار ?- 14 [D]f مقابل [D]s براي اطلاعات تجربي و تئوري بدون آلتراسونيک در سه درجه حرارت 70,80 و 94 درجه سانتي گراد براي رنگ Basic Blue …………………………………………………………………………………………………………..73
نمودار ?-15 -[D]f مقابل [D]s براي اطلاعات تجربي و تئوري بدون آلتراسونيک در سه درجه حرارت 70,80 و 94 درجه سانتي گراد براي رنگ Basic Red 46………………………………………74
نمودار ?-16- [D]f مقابل [D]s براي اطلاعات تجربي و تئوري بدون آلتراسونيک در سه درجه حرارت 70,80 و 94 درجهسانتي گراد براي رنگ Basic Blue 41………………………75
نمودار ?-17- [D]f مقابل [D]s براي اطلاعات تجربي و تئوري در حضور آلتراسونيک در درجه حرارت 70 براي رنگ Basic Red 46………………………………………………………………………………..77
نمودار ?-18- [D]f مقابل [D]s براي اطلاعات تجربي و تئور ي در حضور آلتراسونيک در درجه حرارت 80 براي رنگ Basic Red 46……………………………………………………………………………….77
نمودار ?-19- [D]f مقابل [D]s براي اطلاعات تجربي و تئوري در حضور آلتراسونيک در درجه حرارت 70 براي رنگ Basic Blue 41…………………………………………………………………………….79
نمودار ?-20- [D]f مقابل [D]s براي اطلاعات تجربي و تئوري در حضور آلتراسونيک در درجه حرارت 80 براي رنگ Basic Blue 41…………………………………………………………………79
نمودار?-21- Lnq در مقابل Lnc براي ايزوترم فروندليچ بدون آلتراسونيک دماي 70درجه براي رنگ Basic Blue 41……………………………………………………………………………………………….84
نمودار?-22- 1/q در مقابل 1/c براي ايزوترم لانگميورمدل1 بدون آلتراسونيک, 70درجه, Basic Blue 41…………………………………………………………………………………………………………84
نمودار?-23- q/cدر مقابل qبراي ايزوترم لانگميورمدل2 بدون آلتراسونيک, 70درجه, Basic Blue 41………………………………………………………………………………………………………………….85
نمودار?-24- c/q در مقابل c براي ايزوترم لانگميورمدل3 بدون آلتراسونيک, 70درجه, Basic Blue 41………………………………………………………………………………………………………………………….85
3-25 – Lnq در مقابل Lnc براي ايزوترم فروندليچ بدون آلتراسونيک دماي80درجه رنگ Basic Blue 4……………………………………………………………………………………………………………………86
نمودار?-26- 1/q در مقابل 1/c براي ايزوترم لانگميورمدل1 بدون آلتراسونيک,80 درجه, Basic Blue 41…………………………………………………………………………………………………………………..86
نمودار?-27- q/cدر مقابل qبراي ايزوترم لانگميورمدل2 بدون آلتراسونيک80درجه, Basic Blue 41……………………………………………………………………………………………………………………………….87
نمودار?-28- c/q در مقابل c براي ايزوترم لانگميورمدل3 بدون آلتراسونيک80درجه, Basic Blue 41 ……………………………………………………………………………………………………………………………..87
3-29- Lnq در مقابل Lnc براي ايزوترم فروندليچ بدون آلتراسونيک دماي94درجه رنگ Basic Blue 41……………………………………………………………………………………………………………………..88
نمودار?-30- 1/q در مقابل 1/c براي ايزوترم لانگميورمدل1 بدون آلتراسونيک,94 درجه, Basic Blue 41 …………………………………………………………………………………………………………………………88
نمودار?-31- q/cدر مقابل qبراي ايزوترم لانگميورمدل2 بدون آلتراسونيک94درجه, Basic Blue 41………………………………………………………………………………………………………………………………….89
نمودار?-32- c/q در مقابل c براي ايزوترم لانگميورمدل3 بدون آلتراسونيک94درجه, Basic Blue 41…………………………………………………………………………………………………………………………………..89
3-33- Lnq در مقابل Lnc براي ايزوترم فروندليچ بدون آلتراسونيک دماي70درجه رنگ Basic Red 46……………………………………………………………………………………………………………………………………90
نمودار?-34- 1/q در مقابل 1/c براي ايزوترم لانگميورمدل1 بدون آلتراسونيک,70 درجه, Basic Red 46……………………………………………………………………………………………………………………………91
نمودار?-35- q/cدر مقابل qبراي ايزوترم لانگميورمدل2 بدون آلتراسونيک70درجه, Basic Red 46…………………………………………………………………………………………………………………………………….91
نمودار?-36- c/q در مقابل c براي ايزوترم لانگميورمدل3 بدون آلتراسونيک70درجه, Basic Red 46…………………………………………………………………………………………………………………………………….92
3- 37Lnq در مقابل Lnc براي ايزوترم فروندليچ بدون آلتراسونيک دماي80درجه رنگ Basic Red 46……………………………………………………………………………………………………………………………………92
نمودار?-39-q/cدر مقابل qبراي ايزوترم لانگميورمدل2 بدون آلتراسونيک80درجه, Basic Red 46…………………………………………………………………………………………………………………………………..93
نمودار?-40- c/q در مقابل c براي ايزوترم لانگميورمدل3 بدون آلتراسونيک80درجه, Basic Red 46…………………………………………………………………………………………………………………………………..94
نمودار?-40- c/q در مقابل c براي ايزوترم لانگميورمدل3 بدون آلتراسونيک80درجه, Basic Red 46…………………………………………………………………………………………………………………………………95
نمودار?-42- 1/q در مقابل 1/c براي ايزوترم لانگميورمدل1 بدون آلتراسونيک,94 درجه, Basic Red 46…………………………………………………………………………………………………………………………………95
نمودار?-43- q/cدر مقابل qبراي ايزوترم لانگميورمدل2 بدون آلتراسونيک94درجه, Basic Red 46………………………………………………………………………………………………………………………………….96
نمودار?-44- c/q در مقابل c براي ايزوترم لانگميورمدل3 بدون آلتراسونيک94درجه, Basic Red 46……………………………………………………………………………………………………………………………………96
3-45- Lnq در مقابل Lnc براي ايزوترم فروندليچ بدون آلتراسونيک دماي70درجه رنگ Basic Red 46 بر اساس غلظت باقمانده رنگ در حمام رنگرزي……………………………………………………..97
نمودار?-46- 1/q در مقابل 1/c براي ايزوترم لانگميورمدل1 بدون آلتراسونيک,70 درجه, Basic Red 46 براساس غلظت باقمانده رنگ در حمام رنگرزي…………………………………………..98
نمودار?-47- q/cدر مقابل qبراي ايزوترم لانگميورمدل2 بدون آلتراسونيک70درجه, Basic Red 46 براساس غلظت باقمانده رنگ در حمام رنگرزي……………………………………………………………..98
نمودار?-49- c/q در مقابل c براي ايزوترم لانگميورمدل3 بدون آلتراسونيک70درجه, Basic Red 46 براساس غلظت باقمانده رنگ در حمام رنگرزي………………………………………………………99
3-50- Lnq در مقابل Lnc براي ايزوترم فروندليچ بدون آلتراسونيک دماي80درجه رنگ Basic Red 46 بر اساس غلظت باقمانده رنگ در حمام رنگرزي……………………………………………………100
نمودار?-51- 1/q در مقابل 1/c براي ايزوترم لانگميورمدل1 بدون آلتراسونيک,80 درجه, Basic Red 46 براساس غلظت باقمانده رنگ در حمام رنگرزي…………………………………………….100

نمودار?-52- q/cدر مقابل qبراي ايزوترم لانگميورمدل2 بدون آلتراسونيک80درجه, Basic Red 46 براساس غلظت باقمانده رنگ در حمام رنگرزي…………………………………………………………….101
نمودار?-53- c/q در مقابل c براي ايزوترم لانگميورمدل3 بدون آلتراسونيک80درجه, Basic Red 46 براساس غلظت باقمانده رنگ در حمام رنگرزي…………………………………………………….101
3-54- Lnq در مقابل Lnc براي ايزوترم فروندليچ بدون آلتراسونيک دماي94درجه رنگ Basic Red 46 بر اساس غلظت باقمانده رنگ در حمام رنگرزي………………………………………………..102
نمودار?-55- 1/q در مقابل 1/c براي ايزوترم لانگميورمدل1 بدون آلتراسونيک,94 درجه, Basic Red 46 براساس غلظت باقمانده رنگ در حمام رنگرزي…………………………………………103
نمودار?-56- q/cدر مقابل qبراي ايزوترم لانگميورمدل2 بدون آلتراسونيک94درجه, Basic Red 46 براساس غلظت باقيمانده رنگ در حمام رنگرزي…………………………………………………..103
نمودار?-57- c/q در مقابل c براي ايزوترم لانگميورمدل3 بدون آلتراسونيک94درجه, Basic Red 46 براساس غلظت باقيمانده رنگ در حمام رنگرزي………………………………………………….104
3-58- Lnq در مقابل Lnc براي ايزوترم فروندليچ بدون آلتراسونيک دماي70درجه رنگ Basic Blue 41 بر اساس غلظت رنگ باقيمانده در حمام رنگرزي…………………………………………105
نمودار?-59- 1/q در مقابل 1/c براي ايزوترم لانگميورمدل1 بدون آلتراسونيک,70 درجه رنگ Basic Blue 41, براساس غلظت رنگ باقيمانده در حمام رنگ……………………………………………105
نمودار?-60- q/cدر مقابل qبراي ايزوترم لانگميورمدل2 بدون آلتراسونيک70درجه رنگ Basic Blue 41 براساس غلظت باقيمانده رنگ در حمام رنگرزي………………………………………………….106
نمودار?-61- c/q در مقابل c براي ايزوترم لانگميورمدل3 بدون آلتراسونيک70درجه, رنگ Basic Blue 41 براساس غلظت باقيمانده رنگ در حمام رنگرزي……………………………………106
3-62- Lnq در مقابل Lnc براي ايزوترم فروندليچ بدون آلتراسونيک دماي80درجه رنگ Basic Blue 41 بر اساس غلظت باقيمانده رنگ در حمام رنگرزي…………………………………………….107
نمودار?-63 -1/q در مقابل 1/c براي ايزوترم لانگميورمدل1 بدون آلتراسونيک,80 درجه رنگ Basic Blue 41, براساس غلظت باقيمانده رنگ در حمام رنگرزي……………………………………..108
نمودار?-64- q/cدر مقابل qبراي ايزوترم لانگميورمدل2 بدون آلتراسونيک80درجه رنگ Basic Blue 41 براساس غلظت باقيمانده رنگ در حمام رنگرزي……………………………………………………..108
نمودار?-65- c/q در مقابل c براي ايزوترم لانگميورمدل3 بدون آلتراسونيک80درجه, رنگ Basic Blue 41 براساس غلظت باقيمانده رنگ در حمام رنگرزي……………………………………..109
3-66- Lnq در مقابل Lnc براي ايزوترم فروندليچ بدون آلتراسونيک دماي94درجه رنگ Basic Blue 41 بر اساس غلظت باقيمانده رنگ در حمام رنگرزي………………………………………………….110
نمودار?-67- 1/q در مقابل 1/c براي ايزوترم لانگميورمدل1 بدون آلتراسونيک,94 درجه رنگ Basic Blue 41, براساس غلظت باقيمانده رنگ در حمام رنگرزي……………………………………..110
نمودار?-68- q/cدر مقابل qبراي ايزوترم لانگميورمدل2 بدون آلتراسونيک94درجه رنگ Basic Blue 41 براساس غلظت باقيمانده رنگ در حمام رنگرزي……………………………………………………..111
نمودار?-69- c/q در مقابل c براي ايزوترم لانگميورمدل3 بدون آلتراسونيک94درجه, رنگ Basic Blue 41 براساس غلظت باقيمانده رنگ در حمام رنگرزي……………………………………..111
3-70- Lnq در مقابل Lnc براي ايزوترم فروندليچ با آلتراسونيک دماي70درجه رنگ Basic Blue 41 بر اساس غلظت اوليه رنگ در حمام رنگرزي…………………………………………………………112
نمودار?-71-1/q در مقابل 1/c براي ايزوترم لانگميورمدل1 با آلتراسونيک,70 درجه رنگ Basic Blue 41, براساس غلظت اوليه رنگ در حمام رنگرزي……………………………………………………………113
نمودار?-72-q/cدر مقابل qبراي ايزوترم لانگميورمدل2 با آلتراسونيک70درجه رنگ Basic Blue 41 براساس غلظت اوليه رنگ در حمام رنگرزي…………………………………………………………..113
نمودار?-73- c/q در مقابل c براي ايزوترم لانگميورمدل3 با آلتراسونيک70درجه, رنگ Basic Blue 41 براساس غلظت اوليه رنگ در حمام رنگرزي…………………………………………………………..114
?-74- Lnq در مقابل Lnc براي ايزوترم فروندليچ با آلتراسونيک دماي80درجه رنگ Basic Blue 41 بر اساس غلظت اوليه رنگ در حمام رنگرزي……………………………………………………….115
نمودار?-75-1/q در مقابل 1/c براي ايزوترم لانگميورمدل1 با آلتراسونيک,80 درجه رنگ Basic Blue 41, براساس غلظت اوليه رنگ در حمام رنگرزي………………………………………………………….115
نمودار?-76- q/cدر مقابل qبراي ايزوترم لانگميورمدل2 با آلتراسونيک80درجه رنگ Basic Blue 41 براساس غلظت اوليه رنگ در حمام رنگرزي………………………………………………………….116

نمودار?-77- c/q در مقابل c براي ايزوترم لانگميورمدل3 با آلتراسونيک80درجه, رنگ Basic Blue 41 براساس غلظت اوليه رنگ در حمام رنگرزي…………………………………………………………116
3-78- Lnq در مقابل Lnc براي ايزوترم فروندليچ با آلتراسونيک دماي70درجه رنگ Basic Red 46 بر اساس غلظت اوليه رنگ در حمام رنگرزي……………………………………………………………117
نمودار?-79- 1/q در مقابل 1/c براي ايزوترم لانگميورمدل1 با آلتراسونيک,70 درجه رنگ, براساس غلظت اوليه رنگ Basic Red 46 در حمام رنگرزي……………………………………………..118
نمودار?-80- q/cدر مقابل qبراي ايزوترم لانگميورمدل2 با آلتراسونيک70درجه رنگ Basic Red 46 براساس غلظت اوليه رنگ در حمام رنگرزي……………………………………………………………118
نمودار?-81- c/q در مقابل c براي ايزوترم لانگميورمدل3 با آلتراسونيک70درجه, رنگ Basic Blue 41 براساس غلظت اوليه رنگ در حمام رنگرزي………………………………………………………….119
3-82- Lnq در مقابل Lnc براي ايزوترم فروندليچ با آلتراسونيک دماي80درجه رنگ Basic Red 46 بر اساس غلظت اوليه رنگ در حمام رنگرزي………………………………………………………….120
نمودار?-83- 1/q در مقابل 1/c براي ايزوترم لانگميورمدل1 با آلتراسونيک,80 درجه رنگ, براساس غلظت اوليه رنگ Basic Red 46 در حمام رنگرزي……………………………………………120
نمودار?-84- q/cدر مقابل qبراي ايزوترم لانگميورمدل2 با آلتراسونيک80درجه رنگ Basic Red 46 براساس غلظت اوليه رنگ در حمام رنگرزي…………………………………………………………121
نمودار?-85- c/q در مقابل c براي ايزوترم لانگميورمدل3 با آلتراسونيک80درجه, رنگبراساس غلظت اوليه رنگ Basic Red 46 در حمام رنگرزي………………………………………………………..121
فهرست شکل ها
عنوان شماره صفحه
شکل ?-1- گراف ايزوتزم فرندليچ ……………………………………………………………………………………….15
شکل ?-2-گراف ايزوترم لانگميور………………………………………………………………………………………..19
شكل1-3 رواغن زدايي منسوج بدون فراصوت……………………………………………………………………45
شكل 1-4: روغن زدايي منسوج با فراصوت………………………………………………………………………..45
شكل 1-5 اسكن ميكروسكوپي از پنبه………………………………………………………………………………46
شكل 1-6 پنبه‌ي آهارگيري شده بدون فراصوت ………………………………………………………………46
شكل 1-7 پنبه‌ي آهارگيري شده با فراصوت…………………………………………………………………….46
شکل 2-1 دستگاه اولتراسونيک DSA…………………………………………………………………………..56
چکيده:
در اين پروژه هدف بدست آوردن نمودارهاي مربوط به سرعت جذب و ايزوترم جذب دو رنگ بازيکBasic red 46وBasic blue41 برروي الياف اکريليک در حضور و عدم حضور امواج مافوق صوت مي باشد .
پس براي بدست آوردن زمان تعادل به آزمايشات کنتيک جذب پرداخته شد و تاثير دماو امواج مافوق صوت بر ايزوترم جذب دو رنگ بازيکBasic red 46وBasic blue41 برروي الياف اکريليک بررسي شده است و اطلاعات بدست آمده از مدلهاي ايزوترمي نشان مي دهد که نزديکترين مدل به اين ايزوترمها با توجه به نمودارهاي ذکر شده و مقادير r , مدل لانگميور تشخيص داده شده است.
با توجه به مقايسه نمودارهاي مربوط به کنتيک جذب و ايزوترم جذب در حضور وعدم حضور فراصوت به اين نتيجه مي رسيم که فراصوت سبب افزايش کنتيک جذب و ايزوترم جذب دو رنگ بازيکBasic red 46وBasic blue41 برروي الياف اکريليک مي شود.
افزايش دما نيز با توجه به مقايسه نمودارهاي مربوط به کنتيک جذب و ايزوترم جذب سبب افزايش ميزان جذب دو رنگ بازيکBasic red 46وBasic blue41 برروي الياف اکريليک مي شودپس مي توان فهميد فرايند رنگرزي رنگ بازيکBasic red 46وBasic blue41 برروي الياف اکريليک گرماگير است.
مقدمه:

رنگرزي به عملياتي گفته مي شود که در طي آن کالاي نساجي در محلولي که شامل مواد رنگرزي و مواد ضروري ديگر است رنگ شود و رنگ نسبتا بادوامي بدست آورد.اين بدان معني است که رنگ کالاي رنگرزي شده نبايد به آساني در اثر شستشو و يا در معرض نور زايل گردد.
زمانيکه يک کالاي رنگ نشده در يک حمام مناسب قرار مي گيرد ، جذب رنگ در ابتدا سريع خواهد بود، و سپس اين سرعت جذب کاهش مي يابد. هرچند در آخر ديگر مقدار رنگ در کالا افزايش نمي يابد اما اين فرض اشتباه است که سيستم را در اين حالت يک سيستم استاتيک درنظر بگيريم و حرکت مولکول هاي رنگ بين کالا و حمام را تمام شده فرض نمائيم. در حقيقت مبادله رنگ بين حمام و کالا در اين شرايط در حال انجام مي باشد با اين تفاوت که مقدار جذب و دفع در اين شرايط با هم برابر مي باشند. در اين شرايط مي باشد که سيستم به حالت تعادل رسيده است.اطلاعات در فرايندهاي رنگرزي تعادلي ، به صورت ايزوترم جذب بيان مي شوند. در واقع ايزوترم جذب توزيع رنگزا در بين دو فاز حمام و الياف را بررسي و نشان مي دهند.

فصل اول :
خصوصيات الياف اکرليک و اصول رنگرزي با رنگ بازيک و شيمي فيزيک جذب رنگ ومباحث فراصوت
فصل اول :خصوصيات رنگزاي بازيک و الياف اکرليک و اصول رنگرزي با رنگ بازيک و شيمي فيزيک جذب رنگ ومباحث فراصوت :

1-1-مواد رنگرزي بازيک (Basic dyes):

يک ماده رنگرزي بازيک بر طبق تعريف انجمن رنگرزان و نقاشان (SDC) يک ماده رنگرزي کاتيونيک است که به طور ذاتي نسبت به انواع اسيدي الياف آکريليک پنبه دندانه داده شده با تانن (Tannin-mordanted) تمايل به جذب دارد . مواد رنگرزي بازيک در محلول آبي يونيزه شده و کاتيون رنگي ميدهند. از قديمي ترين مواد رنگرزي مصنوعي بازيک مأوين پرکين است که در اين گروه قرار دارد . از خواص برجسته آنها درخشندگي زياد مي باشد ، اما ثبات نوري ضعيفي دارند و به خاطر همين مسئله اين دسته از مواد رنگرزي تا قبل از پيدايش الياف آکريليک کاربرد چنداني نداشته اند . ولي ثبات نوري خوب و قابليت جذب خوب آنها نسبت به الياف آکريليک که باعث رنگرزي هاي عميق با ثبات شستشويي خوب گرديد ، موجب شد تا دوباره اين دسته از مواد رنگرزي مورد توجه قرار گيرند .]1[

1-2-خواص فيزيکي و شيميايي الياف آکريليک

الياف آکريليک اليافي هستند مقاوم در برابر محيط هاي اسيدي ولي در برابر محيط هاي قليايي مقاومت چنداني ندارند ، مخصوصاً دردرجه حرارت بالا . الياف آکريليک در برابر اکسيدکننده ها مقاوم هستند، به همين جهت براي بهتر سفيد کردنشان ميتوان از حمام کلريت سديم استفاده نمود. الياف آکريليک مقاومتشان در برابر حرارت خوب است مثلاً اگر به مدت دو روز در معرض دماي 150 درجه سانتي گراد قرار بگيرند مقاومت اوليه شان کاهش پيدا نميکند. در دماي 200 درجه سانتي گراد رنگ آنها زرد شده و در دماي بيش از 200 درجه سانتي گراد قهوه اي رنگ مي شوند. بهترين معرف يا حلال آنها D.M.F. (دي متيل فرم آميد) مي باشد. الياف آکريليک با معرف هايي نظير Shirlastin يا نئوکارمين W به صورت رنگ پريده و کدر درمي آيند]2[ .
الياف آکريليک منظم از پليمري تشکيل شده اند که شامل 85% يا بيشتر مونومرآکريلونيتريل مي باشند. بقيه آن را مونومرهايي که عموماً ، اسيدآکريليک ، متيل متاآکريلات وينيل استات يا يک ترکيب وينيل تشکيل مي دهد و اين مونومرها جهت بهبود بخسيدن به خواص رنگ پذيري و خواص مکانيکي و ساختمان الياف اضافه مي شوند. اين الياف توسط هرل و گرير مورد بحث قرار گرفته است. به علت اينکه در پليمر شدن الياف اکريليک تجارتي از کاتاليزورهاي اکسايشي کاهشي (پروسولفات پتاسيم و بي سولفيت سديم) استفاده به عمل مي آيد، براي نشستن مولکول هاي مواد رنگرزي داراي مکان هاي اسيدي هستند . اين مکان ها در انتهاي زنجيرها قرار دارند و مقدار آن ها عموماً 30 تا 35 هزارم وزن شيميايي (اکي والان9 بر کيلوگرم است و نقش انها قابليت رنگ پذيري با مواد رنگرزي کاتيوني است . اين مکان ها احتمالاً گروه هاي سولفونيک اسيد است که فراواني آنها به مقدار گوگرد موجود در ليف بستگي دارد . در بسياري از الياف اکريليک تعداد ، اين مکان ها چه از طريق مونومرهاي به کار رفته و چه از طريق مواد اضافه شده به پليمر افزايش مي يابد]2[ .
همان طور که مطلعيم در مورد کليه رنگرزي ها در درجه اول حصول رنگرزي يکنواخت حائز اهميت است در مورد رنگرزي الياف آکريليک چنين حالتي مستثني نيست . جهت حصول رنگرزي يکنواخت بررسي هايي انجام شده که نتايج زير حاصل گرديده است :
1- اجراي عمل رنگرزي در شرايطي که انتشار ماده رنگرزي در محلول و افزايش دماي حمام رنگرزي در شرايطي کاملا منظم و حساب شده افزايش يابد ، اين امر در مورد دستگاه هاي رنگرزي که کالا ثابت و محلول رنگرزي در گردش باشد صادق است . ماننداجراي عمل رنگرزي درماشين هاي اتوکلاو خواه طاقه رنگ کني خواه بوبين رنگ کني خواه کلاف رنگ کني . در مورد دستگاه هاي رنگرزي که در آن محلول رنگرزي ثابت و کالا در حال گردش باشد . مانند ماشين رنگرزي وينچ يا ژيگر الزامي است که علاوه بر کنترل دماي حمام کالاي مورد رنگرزي نيز در شرايطي منظم و حساب شده چرخش کند .
بعضي از سازندگان مواد رنگرزي در سطح بين المللي جهت حصول رنگرزي يکنواخت در مورد الياف آکريليکي اجراي عمل رنگرزي را در دماي ثابت پيشنهاد مي نمايند بنابه مثال BASF ، آلمان روشي به نام دفي ترم Defetherm را پيشنهاد مي کند .در اين روش رنگرزي در دماي 1±96 درجه سانتيگراد پيشنهاد مي گردد ، يعني درجه اي بالاتر از دماي انتقال شيشه اي الياف .
بنابراين جهت حصول رنگرزي يکنواخت با حداکثر رمق کشي (90 الي 95 درصد) استفاده از يکنواخت کننده ها پيشنهاد مي گردديکنواخت کننده هارادررنگرزي آکريليک (Levelling agent) نمي گويند بلکه به آنها کند کننده يا ريتاردر (Retarder) مي گويند . از نظر ساختار شيميايي ريتاردها به دو طبقه تقسيم مي شوند که عبارتند از :
الف – ريتاردهاي آنيوني
ب – ريتاردهاي کاتيوني
در حال حاضر استفاده از ريتاردهاي کاتيوني متداول تر است . با توجه به ساختار شيميايي ريتاردها ، مکانيزم آنها در حمام رنگرزي کاملاً متفاوت مي باشد . ريتاردهاي کاتيوني مانند مواد رنگرزي بازيک هستند منتهي گروه کرومموفور ندارند و در حمام رنگرزي مشابه آنها عمل مي کنند . يعني جهت نشستن روي گروه هاي منفي ليف با ماده رنگرزي منفي رقابت مي کنند .
در مورد کند کننده هاي کاتيني تحقيقات وسيعي انجام شده است و نتايج حاصله را ميتوان چنين بررسي نمود که انتشار جذبي اينگونه کند کننده ها به مراتب بالاتر از قدرت انتشار جذبي مواد رنگرزي کاتيونيک بر روي الياف آکريليک است . بنابراين در شروع عمليات رنگرزي ابتدا ريتاردها جذب الياف شده و با افزايش دما ، به تدريج ماده رنگرزي کاتيونيک جايگزين آن مي شود . بدين ترتيب رنگرزي يکنواختي حاصل مي شود]3[ .
1-3-اصول رنگرزي الياف آکريليک
مواد رنگرزي کاتيوني : رنگرزي با مواد رنگرزي کاتيوني طي مکانيزمي انجام ميگيرد که ميتواند به صورت يک جابجايي يون و يا به حالت ساده تر توزيع يون بيان شود . يک مدل رضايت بخش که بتواند تمام آثار عملي را بيان نمايد شامل سه مرحله است .
کاتيون هاي ماده رنگرزي
(I) به سطح الياف جذب مي شوند .
(II) به داخل الياف نفوذ مي کنند .
(III) محل هاي نشستن ماده مولکول هاي رنگرزي داخل الياف را اشغال مي کنند .
در مرحله اول سرعت رنگرزي را تعيين مي کند ، و در مرحله آخر روي تعادل رنگرزي اثر مي گذارد .
جذب مواد رنگرزي کاتيوني روي سطح الياف آکريليک مي تواند توسط يک ايزوتروم لانگ ميور که طبق آن ، الياف در غلظت کم ماده رنگرزي در حمام اشباع مي شوند بيان گردد ، اين بدين معني است که بين تمام غلظت ها که در عمل به کار مي رود ، سطح الياف از ماده رنگرزي اشباع مي شود ، و ايجاد اين حالت سسطح اشباع شده به سرعت رخ ميدهد . لذا به استثناي رنگرزي هاي کم رنگ (يعني هنگامي که کل مقدار ماده رنگرزي موجود در حمام براي اشباع کردن سطح ليف به حد لازم
نمي رسد) ، فرآيند رنگرزي از يک لايه ماده رنگرزي با غلظت ثابت در سطح الياف به داخل الياف در طول زمان رنگرزي پيشرفت مي کند تا هنگامي که به نزديکي حالت تعادل برسد . بنابراين سرعت رنگرزي همواره مستقل از L/R است]3[ .

1-3-1-رنگرزي الياف آکريليک

به علت وجود تعدادي گروه هاي اسيدي ، اورلون به طور رضايت بخشي مي تواند با مواد رنگرزي کاتيونيک رنگرزي گردد و به علاوه زمينه رنگي مورد نظر زودتر از پشم حاصل مي گردد . الياف آکريلان به علت داشتن تعدادي گروه هاي بازيک مي توانند با مواد رنگرزي اسيدي رنگرزي گردند ، در حالي که اورلون نمي تواند تحت شرايط عادي رنگرزي با مواد رنگرزي اسيدي ، رنگرزي گردد . به اين ترتيب در حالي که مواد رنگرزي کاتيونيک تقريباًمصرف جامع رنگرزي روي اورلون دارند ، الياف آکريلان مي توانند با تعداد وسيعي از مواد رنگرزي نظير ديسپرس اسيدي ، خنثي ، پريمتاليزه، کرومي ، گوگردي ف خمي (با روش مخصوص) ، آزوئيک و همچنين خمي محلول رنگرزي گردند . جهت رنگرزي الياف اورلون مواد رنگرزي اسيدي(باروش ويژه cuprous ion method) و ديسپرس و خمي نيز به کار مي روند .
در مورد رنگرزي الياف آکريليک با مواد رنگرزي کاتيونيک يک نکته حائز اهميت است و آن اينکه در درجات حرارتي پايين فواصلزنجيرمولکولي نسبت به يکديگرنزديک هستندودرنتيجه مولکول هاي ماده رنگرزي به آساني به داخل الياف نفوذ نمي کنند . هر چه درجه حرارت افزايش يابد فواصل بين زنجيرها افزايش پيدا مي کند . به خصوص براي آن دسته از مواد رنگرزي که قدرت مهاجرت سريع دارند معمولاً جذب سطحي ليف مي شوند ف افزايش دماي حمام رنگرزي و عبور از درجه حرارت انتفال شيشه اي گرچه سبب مي شود عمل انتشار افزايش يابد ليکن به دليل برقراري اتصال بين مولکول هاي ماده رنگرزي گروه هاي منفي ليف در ابتداي عمل رنگرزي مخصوصاً در مواردي که غلظت محلول ماده رنگرزي در حمام پايين باشد ، تعداد مثبت آنچناني در حمام موجود نخواهد بود که به کليه گروه هاي منفي ليف برسد . نتيجتاً حصول رنگرزي يکنواخت با استفاده از چنين مواد رنگرزيي در شرايط معمول امکان پذير نخواهد بود]3[ .

همان طور که مطلعيم در مورد کليه رنگرزي ها در درجه اول حصول رنگرزي يکنواخت حائز اهميت است در مورد رنگرزي الياف آکريليک چنين حالتي مستثني نيست . جهت حصول رنگرزي يکنواخت بررسي هايي انجام شده که نتايج زير حاصل گرديده است :
1- اجراي عمل رنگرزي در شرايطي که انتشار ماده رنگرزي در محلول و افزايش دماي حمام رنگرزي در شرايطي کاملا منظم و حساب شده افزايش يابد ، اين امر در مورد دستگاه هاي رنگرزي که کالا ثابت و محلول رنگرزي در گردش باشد صادق است . ماننداجراي
عمل رنگرزي درماشين هاي اتوکلاو خواه طاقه رنگ کني خواه بوبين رنگ کني خواه کلاف رنگ کني . در مورد دستگاه هاي رنگرزي که در آن محلول رنگرزي ثابت و کالا در حال گردش باشد . مانند ماشين رنگرزي وينچ يا ژيگر الزامي است که علاوه بر کنترل دماي حمام کالاي مورد رنگرزي نيز در شرايطي منظم و حساب شده چرخش کند .
بعضي از سازندگان مواد رنگرزي در سطح بين المللي جهت حصول رنگرزي يکنواخت در مورد الياف آکريليکي اجراي عمل رنگرزي را در دماي ثابت پيشنهاد مي نمايند بنابه مثال BASF ، آلمان روشي به نام دفي ترم Defetherm را پيشنهاد مي کند .در اين روش رنگرزي در دماي 1±96 درجه سانتيگراد پيشنهاد مي گردد ، يعني درجه اي بالاتر از دماي انتقال شيشه اي الياف .
بنابراين جهت حصول رنگرزي يکنواخت با حداکثر رمق کشي (90 الي 95 درصد) استفاده از يکنواخت کننده ها پيشنهاد مي گردديکنواخت کننده هارادررنگرزي آکريليک (Levelling agent) نمي گويند بلکه به آنها کند کننده يا ريتاردر (Retarder) مي گويند . از نظر ساختار شيميايي ريتاردها به دو طبقه تقسيم مي شوند که عبارتند از :
الف – ريتاردهاي آنيوني
ب – ريتاردهاي کاتيوني
در حال حاضر استفاده از ريتاردهاي کاتيوني متداول تر است . با توجه به ساختار شيميايي ريتاردها ، مکانيزم آنها در حمام رنگرزي کاملاً متفاوت مي باشد . ريتاردهاي کاتيوني مانند مواد رنگرزي بازيک هستند منتهي گروه کرومموفور ندارند و در حمام رنگرزي مشابه آنها عمل مي کنند . يعني جهت نشستن روي گروه هاي منفي ليف با ماده رنگرزي منفي رقابت مي کنند .
در مورد کند کننده هاي کاتيني تحقيقات وسيعي انجام شده است و نتايج حاصله را ميتوان چنين بررسي نمود که انتشار جذبي اينگونه کند کننده ها به مراتب بالاتر از قدرت انتشار جذبي مواد رنگرزي کاتيونيک بر روي الياف آکريليک است . بنابراين در شروع عمليات رنگرزي ابتدا ريتاردها جذب الياف شده و با افزايش دما ، به تدريج ماده رنگرزي کاتيونيک جايگزين آن مي شود . بدين ترتيب رنگرزي يکنواختي حاصل مي شود .
ريتارد آنيوني در حمام رنگرزي در درجات حرارتي پايين (C?50) با ماده رنگرزي کمپلکس شيميايي به نام کاتيون – آنيون ايجاد مي نمايد .
با افزايش درجه حرارت حمام رنگرزي کمپلکس حاصله شکسته شده مولکول ماده رنگرزي آزاد مي گردد . قاعدتاً بالا بردن درجه حرارت حمام طي يک سيکل منظم انجام مي گيرد نتيجتاً عمل شکسته شدن کمپلکس هم تدريجي و منظم حاصل مي شود . ريتاردهاي آنيوني هيچگونه فعاليت شيميايي روي ليف ندارند .
در مورد رنگرزي الياف آکريليک افزايش مواد ديسپرس کننده به حمام هاي رنگرزي پيشنهاد گرديده . متذکر مي شود که ماده ديسپرس کننده رل اساسي در مکانيزم رنگرزي نداشته ئ افزايش آن صرفاً جهت بهتر شکسته شدن کمپلکس کاتيون – آنيون مي باشد .
در زمينه غلظت کند کننده ها نيز بررسي هايي انجان شده چنين نتيجه مي شود که به کار گرفتن درصدي بيش از درصد مورد نيازريتاردمصرفي علاوه بر آنکه نسبت جذب ريتاردراکاهش مي دهد نسبت جذب ماده رنگرزي مصرفي را نيز به ميزان قابل ملاحظه اي کاهش خواهد داد . به همين دليل است که در مورد مواد رنگرزي الياف آکريليکي کليه مواد کمکي که جهت تأمين مقاصد مختلف خاصه مواد کمکي که به عنوان کند کننده مصرف ميگردندتحت شرايط حساب شده مي بايستي به حمام رنگرزي اضافه گردند]2[ .

1-4-ماهيت ماده رنگرزي کاتيونيک و ليف :

در مورد رنگرزي الياف آکريليک جهت حصول حداکثر رمق کشي در حالتي که بتوانيم يکنواختي صددرصد به دست آوريم بايد به پارامترهاي زير توجه شود :
1- The K Value (درجه سازگاري مواد رنگزا) :
اين پارامتر محدوده اي بين يک تا 5 دارد و نشان دهنده رفتار ماده رنگرزي کاتيونيک در ترکيب رنگ ها مي باشد ، در حقيقت K Value نمايش دهنده سازگاري مواد رنگزا جهت ترکيب با يکديگر است .


پاسخی بگذارید