ه- سرمايه گذاري13: اوراق بهادار ساير شرکت ها که براي يک دوره زماني طولاني يا کوتاه مدت نگهداري مي شوند.
و- بدهي ها14 : تعهدات اقتصادي يک واحد انتفاعي که بر اساس اصول پذيرفته شده حسابداري ، شناسايي و اندازه گيري مي شود.
ژ-خالص جريان نقد عملياتي15 : به مجموع دريافت هاي نقدي منهاي مجموع پرداخت هاي نقدي حاصل از يك عمليات يا دارايي خالص در خلال يك دوره زماني معين اطلاق مي شود.
ي- استراتژي هاي تقسيم سود سهام 16: سياست هاي که مديران در تقسيم سود سهام بين سهامداران مد نظر قرار مي دهند.

فصل دوم
ادبيات تحقيق
2-1 ) مقدمه
بسياري از متخصصان مالي حداکثر کردن سود را هدف مناسبي براي شرکت تلقي مي کنند. امااين هدف دربرگيرنده ي خواسته ي ديگر سهامداران يعني حداکثر کردن ارزش ( ثروت ) آنها نمي باشد . از اين گذشته سود کلي درمقايسه با عايدات هر سهم از اهميت کمتري برخوردار است ؛ چرا که شرکت نمي تواند از طريق صدور سهام جديد وسرمايه گذاري وجوه حاصل از آن در فعاليتهاي سود آور نظير خريد سهام شرکتهاي ديگر سود کل شرکت را افزايش دهد . اماآيا اين افزايش سود کلي منجر به افزايش عايدات سهامدار از هر سهم نيز مي گردد؟ بديهي است که پاسخ بستگي به ميزان افزايش سودي است که دراثر سرمايه گذاري وجوه در فعاليت هاي سودآور نصيب کل شرکت مي گردد. اگر اين افزايش سود چندان چشمگير نباشد ، در نهايت منجر به کاهش عايدي هر سهم مي گردد. زيرا اين افزايش سود ، نتيجه صدور سهام جديد بوده وبا توجه به افزايش تعداد سهام منتشره شرکت ، عايدات هر سهم نسبت به قبل از افزايش سرمايه ، کاهش خواهد يافت .
حداكثر كردن عايدي هرسهم نيز به دلايل زيرنمي تواند همواره هدف مناسبي براي شرکت تلقي گردد:
اولاً : عايدي هر سهم ،زمان وطول بازده مورد انتظار را مشخص نمي کند . به عنوان مثال آيا سرمايه گذاري در پروژه اي که بعد از 6 سال 000/2000 ريال بازده خواهد داشت بهتر است ويا پروژه اي که در طول 6 سال ساليانه 000/300 ريال بازده دارد ؟ بديهي است که جواب سوأل بستگي به ارزش زماني پول دارد . کمتر کسي پروژه اي راکه بعد از 100 سال اوّلين بازده خود رامي دهد قبول مي نمايد ،اگر چه آن بازده بسيار چشمگير باشد . اين رو بايد ارزش زماني جريانات نقدي حاصل از سرمايه گذاري برروي سهام درمحاسبات مد نظرقرارگيرد.
ثانياً : عايدي هر سهم به رسيک وعدم اطمينان جريانات نقدي توجه مي نمايد .
سرمايه گذاري هااز نظر ميزان ريسک باهم متفاوت مي باشند. برخي از سرمايه گذاري ها نسبت به بقيه پرخطرترهستند لذا در سرمايه گذاري هاي پرخطر ،عايدي هرسهم باعدم اطمينان بيشتري همراه خواهد بود.
به دلايل فوق الذکر ، هدف حداکثر کردن عايدي هرسهم برابرباحداکثر کردن قيمت بازار سهام شرکت نيست . قيمت بازار سهام شرکت مبين ارزشي است که سرمايه گذاران دربازار براي سهام شرکت قائل هستند. درواقع قيمت بازارسهام دو مسأله ريسک وبازده رابه حساب مي آورد ومنعکس کننده ي تعادل بين ريسک وبازده مي باشد . بازده مثبت مورد نظرسهامداران مي تواند ازدوطريق حاصل شود . يکي ازطريق، سودسهام پرداختي توسط شرکت وديگري از طريق، قيمت بازار سهام که مي تواند افزايش يابد . از طرف ديگر بازده منفي مي تواند منجر به کاهش قيمت سهام گردد .واين واقعيت که ارزش آتي سهام معين وقطعي نيست ؛ريسکي است که هر سهامدار باخريد سهام آن را بايدبپذيرد.
به طور کلي درهرمقطعي اززمان،تغييرات ثروت سهامداران از مالکيت سهام عادي، به صورت زير مورد محاسبه قرارمي گيرد:
1- حاصل ضرب سودسهام پرداختي درتعدادسهام تحت مالکيت وي .
2- حاصل ضرب تغيير قيمت سهام طي دوره درتعداد سهام تحت مالکيت وي .
3- حاصل جمع سود سهام پرداختي وتغيير قيمت سهام محاسبه شده دربندهاي 1و2 فوق.
معيار پرداخت سود سهام ، سود حسابداري است که درذيل به تشريح آن مي پردازيم.
2-2 ) سود حسابداري17
درتئوري حسابداري ،سود، حاصل عمليات موسسه درطي يک دوره ي مالي مي باشد که براساس اصول ، استانداردها ومفاهيم حسابداري، عمليات مؤسسه در طي يک دوره ي مالي مي باشد ،که مورد محاسبه قرارمي گيرد . سود حسابداري مؤسسه مي تواند بين سهامداران تقسيم گرددويا براي سرمايه گذاري هاي آتي درمؤسسه نگهداري شده وتقسيم نگردد. تعيين ميزان سود قابل تقسيم بستگي به مبالغ سود (زيان) انباشته شرکت از سالهاي قبل ، ميزان اندوخته قانوني وساير اندوخته ها نظير اندوخته احتياطي مي باشد.يکي از متخصصين مالي به نام “کنث بوادرکس”18 موضوع سود حسابداري وچگونگي تسهيم آن از طريق جريانات نقدي مؤسسه را به شرح زير به تصوير کشيده است 19(نمودار2-1 )
صورت گردش وجوه نقد
جريانات نقدي حاصل ازدارايي هاي مولد درزمانt xx
کسر مي شود : هزينه هاي نقدي عمليات (xx)
جريانت نقدي ناخالص حاصل از عمليات xx
کسر مي شود: ماليات ناخالص (xx)

جريانات نقدي خالص حاصل از عمليات xx
مزاياي مالياتي استهلاک xx
نقدينگي قابل تسهيم درشرکت فاقد بدهي xx
اضافه مي شود : مزاياي مالياتي بهره xx
وجوه قابل تسهيم به تأمين کنندگان سرمايه xx
کسر مي شود:
اصل وام ها وبهره ي آنها (xx)
وجوه قابل تسهيم به سهامداران xx
کسر مي شود: وجوه تقسيم شده بين سهامداران (xx)
وجوه باقيمانده شرکت xx
اضافه مي شود :سرمايه گذاري هاي جديد سهام داران xx
وجوه قابل دسترس براي سرمايه گذاري xx
نمودار 2-1 نشان مي دهد که کلاً سه دسته نسبت به اموال وسود شرکت علاقمند هستند20:
1- اعتبار دهندگان : نسبت به اصل وبهره وامها.
2- سهامداران : نسبت به ارزش ويژه وسود ساليانه.
3- دولت: نسبت به ماليات.
از اين رومديران شرکتها بايستي درجهت حداکثر کردن ارزش شرکت ،سود حاصل از عمليات مؤسسه رابه سه گروه بالا اختصاص دهند.
2-3 ) روشهاي پرداخت سود سهام
پرداخت سود سهام عبارت است از، توزيع عايدات حاصل شده از طرف شرکت به سهامداران . سود سهام ممکن است، به يکي از سه شکل نقدي ، سهام اضافي يا دارائي به صاحبان سهام پرداخت شود، که بعضي از شرکتها براي توزيع سود از قاعده ي خاصي استفاده مي نمايند وبعضي ديگر ازتمامي امکانات خود براي توسعه شرکت بهره گرفته وسودي پرداخت نمي نمايند.اعلان وپرداخت سود سهام ازوظايف مهم مجمع عمومي شرکتها مي باشد ، که بطور کلي سه نقطه زماني مهم درتوزيع سود سهام وجودداردکه عبارتست از:21

الف ) تاريخ اعلان سود سهام 22 : روزي است که، مجمع عمومي شرکت رأي به توزيع مبالغ سود سهام مي دهد.
ب ) تاريخ ثبت دردفاتر شرکت23: در اين روز ليستي از نامهاوآدرسهاي سهامداراني که سود سهام به آنان تعلق مي گيرد، استخراج شده ومقادير سود سهام متعلق به هر سهامدار مشخص مي گردد. در اين مرحله به دليل عدم انجام عمليات ومعاملات مالي هيچگونه ثبتي دردفاتر شرکت انجام نمي پذيرد.
ج) تاريخ پرداخت سود سهام24 : عبارتست ازروزي که سود سهام ، عملاً به سهامداران پرداخت مي گردد. دراين روز به دليل پرداخت نقدي ويا تحويل دارائي ويا سهم به سهامداران ، ثبت مورد لزوم حسابداري انجام مي پذيرد.
2-3-1 ) سود سهام نقدي25
عمده ترين نوع توزيع سود سهام ، به صورت نقدي مي باشد که ممکن است درهرزماني انجام گيرد؛ ولي معمولاًدرپايان يک دوره ي سه ماهه ويا پايان سال مالي انجام مي پذيرد26 . مجمع قبل از اتخاذ تصميم پيرامون توزيع سود نقدي دو مسأله را مد نظر قرارمي دهد : عايدات به دست آمده ، وجوه نقد موجود .مقدارسود کسب شده ، وجوه نقد رادرشرکت تضمين نمي کند . شرکت ممکن است مطالباتي داشته باشد ويا طي دوره وجوه نقد راتبديل به ساير دارائي ها کرده باشد وياحتي از محل اين دارائي ها، بدهي هاي خود راپرداخت نموده باشد .به هر حال بعد از اين که مجمع به اين نتيجه رسيد که وجوه کافي براي پرداخت سود درشرکت موجود است ، تصميم به توزيع آن مي گيرد. توزيع سود سهام نقدي منجر به کاهش کل دارائي هاي شرکت ودر نتيجه کاهش حقوق صاحبان سهام مي گردد.27
مقررات قانوني ( شرکتهاي سهامي ) در خصوص تقسيم سود در قوانين تجاري ايران به طور خلاصه عبارتند از:28
1. هيات مديره شرکت موظف است حسابهاي شرکت را در حداکثر ظرف مدت چهار ماه پس از پايان دوره مالي تهيه وبه مجمع عمومي صاحبان سهام ارائه نمايد.
2. حساب هاي مزبور بايد مورد رسيدگي و تأييد بازرس قانوني قرار گيرد.
3. احراز سود بايد پس از تصويب حساب ها ،مورد تأييد مجامع عمومي شرکت باشد.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

4. چنانچه شرکت سود ويژه داشته باشد ملزم است 10./. آن را بين صاحبان سهام تقسيم کند.
5. پرداخت سود سهام به سهامداران بايد حداکثر ظرف مدت 8 ماه از تاريخ تصميم مجمع عمومي راجع به تقسيم سود ،انجام پذيرد.
2-3-2)سود سهمي29
در مواردي که شرکت وجوه نقدي کافي، براي توزيع سود سهام به صورت نقدي نداشته باشد ويا جهت تامين مالي طرح هاي توسعه و ساير برنامه ها ي آتي خود به وجوه نقد موجود نياز داشته باشد،آنگاه ممکن است اقدام به انتشار سهام عادي اضافي به عنوان سود سهام نمايد. اين نوع سود را سود سهمي يا سهام جايز ه مي نامند. در توزيع سود به اين شکل ،تعداد سهام منتشر شده تأثيري بر درصد مالکيت هر کدام از سهام داران نسبت به شرکت نداردزيرا تعداد سهام جايزه اي، که به سهامداران پرداخت مي شود متناسب با تعداد سهامي است که قبل از توزيع سود سهام جايزه مالک آن بوده اند. 30
2-3-3 ) سود سهام به صورت دارائي31
ممکن است شرکتي به جاي توزيع سود سهام نقدي ، مقاديري از دارائيهايش را بين سهامداران توزيع نمايد . اين دارائيها ممکن است شامل موجودي کالا ، زمين و وسايل ديگر گردد. دليل عمده توزيع سود از اين طريق ، ضعف نقدينگي شرکت در پرداخت سود سهام نقدي مي باشد . در اين نحوه پرداخت، معمولاً قيمت بازار دارائيها محاسبه شده وتفاوت حاصل از ارزش دفتري وقيمت بازار كه به سهامداران داده مي شود دردفاتر شرکت ثبت مي گردد . اين نوع توزيع ساختار سرمايه شرکت را تغيير داده وبر موقعيت اعتباري شرکت تأثير مي گذارد ، همچنين ارزش حقوق صاحبان سهام را کاهش مي دهد.32
2-4 ) ارزش شرکت33
يکي از وظايف مديران مالي حفظ وافزايش ارزش شرکت مي باشد . اگر چه شرکت را مي توان از ديدگاههاي متفاوتي مورد ارزيابي وارزش گذاري قرار داد، ليکن آنچه که براي مديران وسهامداران حائز اهميت فراواني است، ارزش بازار سهام شرکتهاي آنان است . بايستي توجه داشت که آنچه براي سرمايه گذاران وسهامداران مهم است الزاماً براي ساير اشخاص وگروهها از جمله بستانکاران ، دولت ، بانکها ، اقتصاد دانان وديگر گروهها از اهميت يکساني برخوردار نيست .به عبارت ديگر هر يک از اشخاص وگروههاي مختلف براي ارزيابي شرکت از ديدگاه خاص خود به آن مي نگرند .انواع ارزش هاي سهام يک شرکت به شرح ذيل مي باشند34 :
2-4-1 ) ارزش اسمي سهام 35
هريک از اوراق سهام، داراي قيمت اسمي مي باشند که در روي ورقه سهم قيد شده است . تنها هنگامي که شرکت در حال تأسيس مي باشد ارزش اسمي شرکت ويا بهاي پرداخت شده آن برابر ارزش واقعي است . اساسنامه شرکت وقوانين ومقررات مالياتي دامنه قيمت اسمي سهام را تعيين مي کنند . مثلاً در ايران برابرقانون تجارت ، قيمت اسمي سهام در شرکت هاي سهامي عام نمي تواند بيش از ده هزار ريال باشد.
2-4-2 ) سهام بدون ارزش اسمي36
معايب ارزش اسمي سهام باعث شد تا حقوق دانان نيويورک در اوايل سال 1984 از رواج سهام بدون ارزش اسمي حمايت نمايند . برروي ورقه سهام” بدون ارزش اسمي ” هيچگونه قيمتي قيد نمي گردد. ولي در دفاتر شرکت اين نوع سهام باارزش ابزاري 37 ثبت مي شود 38.
2-4-3 )سهام با ارزش اسمي پايين:39
وجود معايب سهام بدون ارزش اسمي و مزاياي سهام با ارزش اسمي موجب گرديد تا درسال 1920 نوع جديدي ازسهام با ارزش اسمي پايين پديدار شود . سهام بدون ارزش اسمي بيانگر يک نوع ارتباط ظاهري ميان سرمايه واقعي و سرمايه ابزاري مي باشد؛ اما سهام با ارزش اسمي پايين مبين ارتباطي ميان سرمايه واقعي و سرمايه ابزاري نمي باشد .استفاده از سهام با ارزش اسمي پايين گرچه سرمايه ابزاري را کاهش مي دهد اما به طور مشابه باعث افزايش اندوخته ها مي گردد40.
2-4-4) ارزش بازار سهام41
اين ارزش در اثر انجام معامله بر روي سهام در بورس اوراق بهادار ويا بازارهاي خارج از آن و يا حتي بين کارگزارن و معامله گران خصوصي بدون اجبار و منع قانوني به وجود مي آيد42. به عبارت ديگر در اثر برخورد آزادانه عرضه و تقاضا براي سهام بخصوصي، قيمت بازار سهم مزبور تعيين مي گردد. در اين بازارها ارزش مطلقي براي سهام وجود ندارد و عوامل متعددي مي تواند بر روي قيمت بازارسهام تأثير بگذارد، از جمله : دورنماي درآمدي شرکت ، اطلاعات مالي توسط شرکت منتشر مي شود ،وضعيت خاصي که شرکت در صنعت دارد،ادوار تجاري ،سيکل بازار سهام ،روند نرخهاي بهره ، تورم ،عوامل رواني ، تقاضا براي سهام جهت ايجاد کنترل بر شرکت و عوامل بين المللي ؛ارزش بازار، ارتباط کمي با ارزش دفتري دارد و به طور کلي ارزش بازار مفهوم معتبرتري نسبت به ارزش دفتري دارد. در حالي که ارزش اسمي بيانگر قيمت سهام در زمان تأسيس شرکت مي باشد، ارزش بازار مبين ارزش واقعي وروز اوراق بهادار است . ارزش بيشتر مورد توجه سرمايه گذاران و سهامداران قرار مي گيرد43.
2-4-5)ارزش دفتري44
ارزش دفتري از روي ترازنامه قابل محاسبه است . براي محاسبه ارزش دفتري کافي است تفاوت کل دارايي ها و بدهي ها را بر تعداد سهام شرکت تقسيم نماييم . بنابراين ارزش دفتري بيانگر ارزش شرکت به قيمت تمام شده مي باشد. هرقدر حجم اندوخته ها افزايش يابد ارزش دفتري بيشتر مي شود. استفاده از سهام با ارزش اسمي پائين به جاي سهام با ارزش اسمي بالا به دليلي شامل بودن اندوخته ها در محاسبات تأثيري بر روي ارزش دفتري سهام نمي گذارد. ارزش دفتري به ندرت به وسيله سرمايه گذاران به عنوان يک عامل تعيين کننده در ارزيابي قيمت سهام مورد توجه قرار مي گيرد، زيرا اقلام ترازنامه بيانگر ارزش ابتدائي داراييها مي باشد، ولي درآمد هر سهم يکسان مي باشد45؛احتمالأ با وجود تفاوت در ارزش دفتري ،ارزش بازار يکساني خواهد داشت و شرکتي که توانايي کسب بازدهي مطلوبي را از دارايي هايش نداشته باشد ولي قادر باشد داراييهايش را تقريبأ به قيمت ابزاري در ترازنامه به نقد تبديل کند، در اين صورت ارزش بازارش ممکن است نزديک به ارزش دفتري آن باشد.


پاسخی بگذارید