2-1-12) تحليل تاثير تورم و تقاضاي بيمه عمر 30
2-1-12-1) راهكارهاي متداول خنثي سازي اثر تورم در بيمه نامه هاي عمر:30
2-1-13) تحليل تاثير بار تكفل و تقاضاي بيمه عمر 33
2-1-14) تحليل تاثير سطح درآمد و بيمه عمر 34
2-1-15) تحليلي بر تاثير ديگر روش هاي سرمايه گذاري و تقاضاي بيمه عمر 36
2-1-16) فعاليت هاي ترويجي بيمه عمر38
بخش دوم : پيشينه تحقيق
2-2-1) تحقيقات داخلي 41
2-2-2) تحقيقات خارجي44
فصل سوم: روش اجراي تحقيق
3-1) مقدمه48
3-2) فرآيند اجراي تحقيق48
3-3) روش تحقيق49
3-4) جامعه ي آماري49
3-5) حجم نمونه و برآورد آن50
3-6) روش گرد آوري اطلاعات50
3-7) ابزار اندازه گيري51
3-7-1) پرسشنامه جهت اندازه گيري عوامل اقتصادي و اجتماعي (متغير مستقل)51
3-7-2) پرسشنامه جهت اندازه گيري تمايل براي تقاضاي بيمه عمر (متغير وابسته)51
3-8 تعيين روايي پرسشنامه52
3-9) اعتبار و پايايي (اعتبار پذيري) پرسشنامه52
3-7 ) روش هاي تجزيه و تحليل داده ها و اطلاعات 53
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها و اطلاعات
4-1) مقدمه56
4-2) توصيف متغيرهاي جمعيت شناختي پاسخ دهندگان:56
4-3) توصيف متغيرهاي تحقيق 59
4-4) آزمون فرضيات تحقيق:66
4-4-1) فرضيه هاي اصلي 66
4-4-2) فرضيه هاي فرعي 67
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادها
5-1 ) مقدمه71
5-2) نتايج آمار توصيفي71
5-3) نتايج حاصل از آزمون فرضيات پژوهش72
5-4) پيشنهادات مبتني بر نتيجه آزمون فرضيات پژوهش 74
5-5 ) پيشنهادات براي محققين آتي 75
5-6) محدوديتهاي تحقيق75
منابع و ماخذ 77
ضمائم 81
فهرست جداول
عنوانصفحه
جدول 2-1) نماگرهاي جمعيت كشور در سال هاي 85-1365 33
جدول 2-2) نماگرهاي جواني و سالمندي جمعيت كشور در سالهاي 85- 136533
جدول 2-3) برآورد جمعيت كشور در سالهاي 88- 1384 34
جدول 3-1) توزيع سوالات پرسشنامه52
جدول3-2) آلفاي کرونباخ متغير هاي تحقيق53
جدول4-1) توصيف جنسيت پاسخ دهندگان56
جدول4-2) توصيف سن پاسخ دهندگان57
جدول4-3) توصيف تحصيلات پاسخ دهندگان58
جدول4-4) توصيف متغير درآمد پايين59
جدول4-5) توصيف متغير قابل رقابت نبودن بيمه هاي عمر سنتي با ساير فعاليت هاي سرمايه گذاري60
جدول4-6) توصيف متغير عوامل اقتصادي61
جدول4-7) توصيف متغير عدم فرهنگ سازي در جامعه از طريق رسانه هاي جمعي و با حمايت دولت 62
جدول4-8) توصيف متغير ناآشنايي مردم با بيمه هاي عمر و مترادف دانستن آنها با بيمه تامين اجتماعي و درمان 63
جدول4-9) توصيف متغير عوامل اجتماعي 64
جدول4-10) توصيف متغير ميزان تمايل براي تقاضاي بيمه عمر 65
جدول4-11) آزمون رگرسيون بين عوامل اجتماعي و ميزان تمايل براي تقاضاي بيمه عمر 66
جدول4-12) آزمون رگرسيون بين عوامل اقتصادي و ميزان تمايل براي تقاضاي بيمه عمر 66
جدول4-13) آزمون رگرسيون بين سطح پايين درآمد و ميزان تمايل براي تقاضاي بيمه عمر67
جدول4-14) آزمون رگرسيون بين قابل رقابت نبودن بيمه هاي عمر سنتي با ساير فعاليت هاي سرمايه گذاري و ميزان تمايل براي تقاضاي بيمه عمر 67
جدول4-15) آزمون رگرسيون بين عدم فرهنگ سازي در جامعه و ميزان تمايل براي تقاضاي بيمه عمر 68
جدول4-16) آزمون رگرسيون بين ناآشنايي مردم با بيمه هاي عمر و ميزان تمايل براي تقاضاي بيمه عمر 69
فهرست نمودارها
عنوانصفحه

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

نمودار4-1) نمودار دايره اي جنسيت پاسخ دهندگان 56
نمودار4-2) نمودار ميله اي سن پاسخ دهندگان 57
نمودار4-3) نمودار ميله اي تحصيلات پاسخ دهندگان58
نمودار4-4) هيستوگرام متغير درآمد پايين59
نمودار4-5) هيستوگرام متغير قابل رقابت نبودن بيمه هاي عمر سنتي با ساير فعاليت هاي سرمايه گذاري 60
نمودار4-6) هيستوگرام متغير عوامل اقتصادي 61
نمودار4-7) هيستوگرام متغير عدم فرهنگ سازي در جامعه از طريق رسانه هاي جمعي و با حمايت دولت 62
نمودار4-8) هيستوگرام متغير ناآشنايي مردم با بيمه هاي عمر و مترادف دانستن آنها با بيمه تامين اجتماعي و درمان 63
نمودار4-9) هيستوگرام متغير عوامل اجتماعي 64
نمودار4-10) هيستوگرام متغير ميزان تمايل براي تقاضاي بيمه عمر 65
فهرست اشکال
عنوانصفحه
شکل 1 -1 ) مدل تحليلي تحقيق – تاثير عوامل اقتصادي و اجتماعي بر تقاضاي بيمه عمر 6
چکيده
بيمه ي عمر به عنوان ابزاري براي سرمايه گذاري و همچنين، به منظور غلبه بر مشكلات ناشي از مرگ سرپرست خانواده و پيري و كهولت است. در بسياري از كشورها با بيمه هاي عمر، منبع مالي عظيمي دركل جامعه از حق بيمه هاي گرفته شده به دست مي آيد كه ميتوان براي توسعه ي خود صنعت بيمه و يا ديگر بخش ها و خدمات رساني بيشتر استفاده كرد . با وجود پيشرفت همه جانبه ي اين بيمه در كشورهاي توسعه يافته و حتي بسياري از كشورهاي در حال توسعه، محصولات بيمه ي عمر كه نياز مبرم زندگي امروز است، در سبد مصرفي خانواده هاي ايراني جايگاه مطمئني به دست نياورده است.
پژوهش حاضر، عوامل مؤثر بر گسترش بيمه ي عمر را بررسي ميكند و مطالعه اي ميداني است كه جامعه ي آماري آن شهرستان رشت است. در اين راستا، با توجه به جدول مورگان و نمونه گيري داده هاي پرسشنامه طراحي شده توسط نويسنده جمع آوري و از نرم افزار SPSS براي آزمون فرضيه ها و تجزيه و تحليل داده ها استفاده گرديد . يافته هاي پژوهش نشان مي دهد كه فرضيه ها تاييد شد به اين معني كه عوامل اجتماعي و اقتصادي بر تقاضاي بيمه عمر تاثير گذار مي باشد نيز تاييد گرديد.
واژه هاي كليدي : عوامل اجتماعي، عوامل اقتصادي ، بيمه عمر
1-1) مقدمه
امروزه بيمه به عنوان يكي از مظاهر پيشرفت به شمار مي رود و در بسياري از كشورهاي دنيا در زندگي افراد تاثير گذار است . مردم از بيمه ي عمر به عنوان ابزاري براي سرمايه گذاري ، غلبه بر مشكلات ناشي از مرگ سرپرست خانواده ، پيري و كهولت سود مي برند لذا سهمي قابل توجه از درآمد خود را به آن اختصاص مي دهند . حجم گسترده ي سرمانه ي شركت هاي بيمه به وي‍‍ژ ه شركت هاي بيمه ي عمر در جهان، اين شركت ها را كه از اجزاي بارازهاي مالي جهاني هستند ، به انجام فعاليت هاي بازرگاني و اقتصادي واداشته است . اين شركت ها بخشي از سود به دست آمده را به بيمه گذاران داده و نيزريال براي افزايش تقاضا و بازاريابي و عرضه ي محصولات بهتر به صورت گسترده اي فعاليت مي كنند.
از جمله روشهايي كه انسان هوشمند براي رويارويي با خطرها و تامين شرايط اقتصادي – اجتماعي و رواني خود فراهم آورده پديده ” بيمه ” است ؛ زيرا بيمه ، ابزاري است كه علاوه براي جبران زيان هاي اقتصادي ناشي از حوادث ، تامين آينده ، ارتقاي سطح زندگي افراد و ايجاد بستري مطمئن براي رشد و توسعه اقتصادي موجب آرامش خاطر اعضاي جامعه مي شود كه اين موضوع به نوبه خود ، موجب پويايي حيات اجتماعي ، رشد و شكوفايي استعدادها و افزايش كارايي و بهره وري در جامعه مي شود خانواده ، هنگامي كه منبع اصلي در آمدش در اثر خطراتي از قبيل مرگ زودرس ، از كارافتادگي ، بيكاري و يا فرا رسيدن ايام پيري و بازنشستگي از بين مي رود ؛ در صورتي كه منابع ديگري براي جايگزيني نداشته باشد دروضع بسيار بدي قرار مي گيرد در چنين شرايطي با مكانيسم بيمه هاي زندگي مي توان با چنين پيامدهاي سوئي مقابله كرد .
در دو دهة گذشته ، حدود 60 در صد از حق بيمه هاي جمع آوري شده در صنعت بيمة جهان به بيمة عمر اختصاص داشته است درحالي كه در كشور ايران با گذشت سال ها از آغاز فعاليت ، رشد چنداني در اين صنعت مشاهده نشده است و سهم بيمة عمر در اقتصاد ايران حدود 6 در صد كل حق بيمه ها در صنعت بيمه است ( سيگما1، 2008 ) .
صنعت بيمه با فرض ريسك گريز بودن افراد توسعه پيدا كرد . پس چرا بيشتر مردم خود را در برابر حوادث بيمه نمي كنند ؟ شايد جواب اين باشد كه اين افراد احتمال وقوع حوادث را براي خود كم مي دانند و معتقدند كه هرگز دچار حادثه نمي شوند ( چاو2 ،2000 ) .

1-2) بيان مسئله
انسان‌ از آغاز پيدايش‌ جوامع‌ انساني‌، در جستجوي‌ غريزي‌ به‌ دنبال‌ تأمين هاي‌ جسمي‌، اقتصادي‌، اجتماعي‌ وسياسي‌ بوده‌ است‌. باتوجه‌ به‌ همين‌ نياز بوده‌ كه‌ شركتهاي‌ بيمه‌ با ارائه‌ طرح هاي‌ متفاوت‌ و ابتكاري‌ متناسب‌ با نيازهاي‌جوامع‌ انساني‌ درپي‌ تأمين‌ و تسهيل‌ اين‌ غريزه‌ ثبات‌ مالي‌ و اقتصادي‌ برآمدند تا در زمان‌ بروز حادثه‌ ناگوار، شيرازه‌اقتصاد خانواده‌ها از هم‌ نپاشد و افراد وابسته‌ به‌ شخص‌ متوفي‌ و يا حادثه‌ ديده‌ بتوانند از مزاياي‌ اين‌ تأمين‌ اقتصادي‌بهره‌مند شوند. نيازهاي‌ خانواده‌ در اغلب‌ جوامع‌ بشري‌ با هر درجه‌اي‌ از پيشرفت‌ و تكامل‌ را مي‌توان‌ به‌ شرح‌ زيرطبقه‌بندي‌ كرد:
تأمين‌ درآمدي‌ معين‌ و مشخص‌ براي ‌افراد يك‌ خانواده‌ پس‌ از فوت‌ نان‌آور خانواده‌
تأمين‌ درآمدي‌ معين‌ و مشخص‌ براي‌ ايام‌ از كارافتادگي‌، پيري‌ و بازنشستگي‌.
بيمه‌هاي‌ اشخاص‌ (عمر، حادثه‌، درماني‌) يكي‌ از شاخص هاي‌ شناخته‌ شده‌ براي‌ سنجش‌ ميزان‌ تأمين‌ و رفاه‌ مردم‌ كشورهاست‌ و كشورهايي‌ كه‌ افراد آن‌ به‌ فراخور نياز خود از اين‌ تأمين‌ برخوردارند، با اطمينان‌ و اعتماد بيشتري‌در برنامه‌ريزي‌ توسعه‌ و گسترش‌ جامعه‌ خويش‌ مشاركت‌ مي‌نمايند.
بيمه‌هاي‌ عمر در مراحل‌ بدوي‌ خود برپايه‌ اصول‌ علمي‌ و فني‌ در رابطه‌ با جدول هاي‌ حق‌ بيمه‌ و نحوه‌ انتخاب ‌مخاطرات‌ پايه‌گذاري‌ نشده‌ بود و در واقع‌ پيدايش‌ جدول‌ مرگ‌ و مير نقطه‌ عطفي‌ در تاريخچه‌ بيمه‌ عمر محسوب‌ مي‌شود و به‌ همين‌ دليل‌ امروزه‌ بيمه‌گران‌ در زمان‌ گزينش‌ بيمه‌گذاران‌ عوامل‌ زير را براي‌ قبول‌ يا رد يك‌ پيشنهاد وتعيين‌ حق‌ بيمه‌ مناسب‌ وضعيت‌ سني‌ و سلامت‌ بيمه‌گذار در نظر مي‌گيرند.
بيمه عمر با توجه به ويژگي هاي خاص آن مي تواند در فعال نمودن بازار سرمايه نقش اساسي ايفاء نمايد . ذخاير رياضي تجميع شده در شرکتهاي بيمه عمر مي توانند باعث فعاليتهاي اقتصادي سودآور گردند . از آنجا که در بيمه عمر معمولاً فاصله زماني قابل توجهي بين زمان دريافت حق بيمه توسط شرکتهاي بيمه عمر و زمان پرداخت خسارت وجود دارد، ذخاير رياضي قابل ملاحظه اي در رابطه با هر قرارداد تشکيل مي‎شود که شرکت بيمه با استفاده بهينه از آنها مي تواند بازار سرمايه را فعال نموده و نقش جديدتري در فعاليتهاي سرمايه گذاري داشته باشد که به نوبه خود باعث افزايش اشتغال و رشد اقتصادي است . تأثير رشد بيمه‎هاي عمر در اقتصاد به حدي است که بسياري از تحقيقات کاربردي به يک رابطه يک به يک بين آن و توسعه و رشد اقتصادي با ضرايب معناداري بالا دست يافته اند.‍(مهدوي، 1388)
با وجود كار هاي بسيار با اهميت انجام گرفته اين صنعت در كشور ما مانند اكثر كشور هاي در حال توسعه ناشناخته باقي مانده و نقش آن در اقتصاد كشور و زندگي خانواده ها ناچيز مي باشد با مقايسه ي آمار مربوط به ميزان حق بيمه هاي عمر در كشور هاي مختلف جهان با ايران ، به نهايت عقب ماندگي آن در كشور پي خواهيم برد . اين امر در مورد اكثر كشور هاي در حال توسعه صدق مي كند . كميته امور نامرئي و مالي مربوط به تجارت در هشتمين جلسه خود در دسامبر 1982 ، با صدور قطعنامه اي درباره ” بيمه عمر در كشور هاي در حال توسعه ” از دفتر ” كنفرانس سازمان ملل درباره رشد و تجارت ” (UNCTAD) خواسته است تا تحقيقاتي را در رابطه با جنبه هاي مختلف مالي موضوع انجام دهد و همچنين اقداماتي را كه كشورهاي در حال توسع عضو يونكتاد بايد در قالب رقابت بودن بيمه عمر در مقايسه با ساير سپرده ها انجام دهند توصيه نموده است (کريم آبادي، 1366)
يكي از شاخص هاي توسعه يافتگي صنعت بيمه در دنيا ، سهم فعاليت هاي بيمه هاي عمر از بازار بيمه است . سهم بيمه عمر در بازار بيمه در ايران ، به دليل سطح بالاي تورم ، پايين بودن درآمد سرانه و فعاليت كم موسسات ، در سال هاي گذشته هيچ گاه حدود 10% نبوده است . حركت صنعت بيمه بر اساس اين روند ، سهمي حدود 10 % از كل حق بيمه هاي بازار را تا سال 1392 رقم خواهد زد و با فرضي خوشبينانه تا سال 1404 به حدود 155 خواهد رسيد .( بيمه مركزي ج.ا.ا 1388).
1-3 ) اهميت و ضرورت
يكي از شاخص هاي توسعه يافتگي صنعت بيمه در دنيا سهم فعاليت هاي بيمه هاي عمر از بازار بيمه است سهم بيمه عمر از بازار بيمه در ايران به دليل سطح بالاي تورم پايين بودن در آمد سرانه و فعاليت كم موسسات در سال هاي گذشته هيچ گاه حدود 10% نبوده است حركت صنعت بيمه براساس اين روند ، سهمي حدود 10% از كل حق بميه هاي بازار را تا سال 1392 رقم خواهد زد و با فرضي خوشبينانه تا سال 1404 به حدود 15% افزايش خواهد يافت .
سرانه حق بيمه عمر در ايران با سطح جهاني اختلاف چشم گيري دارد ، به گونه اي كه سطح جهاني آن در سال 2000 معادل 1/ 252 دلار و در ايران تنها 2/1 دلار بوده است به اين معنا كه درآن سال ، حق بيمه سرانه در دنيا حدود 211 برابر كشور ايران بود در سال 2008 ، اگر چه سرانه حق بيمه عمر در ايران نسبت به سال 2000 رشد 158% را تجربه كرد و به رقم 1/ 3 دلار رسيد اما در مقايسه با وضعيت جهاني بسيار اندك بود ، زيرا در آن سال نيز سرانه حق بيمه عمر در دنيا حدود 120 برابر ايران بود. در تحليل وضعيت بيمه عمر نسبت به كل اقتصاد ، ضريب نفوذ بيمه عمر ، معياري شناخته شده است اين شاخص در سطح جهان در سال 2000 حدود 49 برابر ايران بوده است كه اين نسبت در سال 2008 ، به 59 برابر رسيده است. ضريب نفوذ اندك براي بيمه عمر در ايران ( 07/0 در سال 2008 ) حركت بسيار كند اين رشته بيمه اي را در مقايسه با كل اقتصاد كشور نشان مي دهد . بنابراين ، ضروري است تا در زمينه علت عدم استقبال از بيمه عمر از سوي افراد و عوامل موثر بر تقاضاي بيمه عمر بررسي هاي لازم صورت گيرد . با توجه به وجود ظرفيت ها و قابليت هاي گسترده دركشور عرضه گسترده بيمه هاي عمر به منظور ارتقاء و بهبود سطح رفاه اجتماعي با موانع بسياري روبرو است.
1-4) اهداف پژوهش
1-4-1) اهداف اصلي
1- سنجش عوامل اجتماعي و ميزان تمايل براي تقاضاي بيمه عمر
2-سنجش عوامل اقتصادي و ميزان تمايل براي تقاضاي بيمه عمر
1-4-2) اهداف فرعي

* سنجش ميزان تاثيرسطح پايين درآمد بر ميزان تمايل به تقاضا بيمه عمر
* سنجش ميزان تاثير عدم فرهنگ سازي در جامعه از طريق رسانه هاي جمعي و يا حمايت دولت بر ميزان تمايل به تقاضا بيمه عمر
* ناآشنايي مردم با بيمه هاي عمر و مترادف دانستن آنها با بيمه تامين اجتماعي و درمان بر ميزان تمايل به تقاضا بيمه عمر اثر گذار است
1-5) چهارچوب نظري تحقيق
چهارچوب نظري مدل مفهومي است از چگونگي تئوري پردازي در مورد روابط بين چند عامل که به عنوان عوامل موثر بر مسئله تعريف شده اند.
اين تئوري به صورت منطقي بر اساس پژوهش هاي قبلي تدوين مي شود.گردآوري داده هاي منطقي از طريق پزوهش هاي منتشره در تدوين مبنايي عملي براي بررسي مساله پژوهشي، امري محوري و اساسي است.(دانايي فر و ديگران ،1389)
براي پاسخ به ضعف کنوني تحقيقات جاري اين مقاله تلاش دارد تا در قالب يک ارزيابي کمّي به بررسي تاثير عوامل اقتصادي و اجتماعي بر ميزان تمايل افراد براي تقاضاي بيمه عمر در ايران مي پردازد براي پاسخ به ضعف کنوني تحقيقات جاري اين مقاله تلاش دارد تا در قالب يک ارزيابي کمّي رابطه ميان عوامل موثر بر بيمه عمر از دو جنبه ي اقتصادي و اجتماعي را با ميزان تمايل افراد براي تقاضاي بيمه عمر را بررسي نمايد در اين مسير با توجه به مقاله “رشنوادي و ديگران” مولفه هاي عوامل اجتماعي را به شرح زير معرفي مي كند:
1- عدم فرهنگ سازي در جامعه از طريق رسانه هاي جمعي و با حمايت دولت
2- ناآشنايي مردم با بيمه هاي عمر و مترادف دانستن آنها با بيمه تامين اجتماعي و درمان(مهدوي،1388)
و مهمترين مولفه هاي عوامل اقتصادي با توجه به مقاله دكتر غدير مهدوي – ھيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده بيمه اکو :
1- تورم
2- بيکاري و فقر
3- سطح پايين درآمد
4- بار تکفل بالا : بين بار تکفل و ميزان تقاضا براي بيمه ي زندگي نيز در شرايط عادي ارتباط مستقيم وجود دارد، در صورتي که اين رابطه در مورد ايران بر عکس مي باشد . در کشورهاي توسعه يافته با افزايش تعداد افراد تحت تکفل، سرپرست خانواده ضرورت بيشتري براي خريد بيمه احساس ميکند تا آينده افراد خانواده ر ا از خطر بي سرپرست شدن و پيامدهاي ديگر مصون بدارد . اما در ايران به دليل عدم شناخت کافي از بيمه عمر و اينکه در نتيجه ي افزايش تعداد افراد تحت تکفل تأمين نيازهاي تمام افراد خانواده دشوارتر شده، ضرورت زيادي براي خريد بيمه عمر احساس نميشود . با افزايش تعداد فرزندان سرپرست خانواده بيشتر به فکر تأمين نيازهاي مصرفي و ضروري روزمره آنها بوده و بيمه ي عمر براي آنها به عنوان يک کالاي لوکس مي گردد .
5- قابل رقابت نبودن بيمه هاي عمر سنتي با ساير فعاليتهاي سرمايه گذاري(رشنوادي ،1387)
مدل مفهومي كه با توجه با موارد فوق بدست آمده است :
شکل 1 -1 ) مدل تحليلي تحقيق – تاثير عوامل اقتصادي و اجتماعي بر تقاضاي بيمه عمر (مهدوي، رشنوادي و همکاران)
1-6) پرسش هاي تحقيق
1-6-1) پرسش هاي اصلي
1- آيا عوامل اجتماعي بر ميزان تمايل براي تقاضاي بيمه عمر تأثير دارد؟
2- آيا عوامل اقتصادي بر ميزان تمايل براي تقاضاي بيمه عمر تأثير دارد؟
1-6-2) پرسش هاي فرعي
1- آيا سطح پايين درآمد بر ميزان تمايل به بيمه هاي عمر اثر گذار است؟
2- آيا قابل رقابت نبودن بيمه هاي عمر سنتي با ساير فعاليتهاي سرمايه گذاري بر ميزان تمايل به بيمه هاي عمر اثر گذار است؟
3- آيا عدم فرهنگ سازي در جامعه از طريق رسانه هاي جمعي و يا حمايت دولت بر ميزان تمايل به بيمه‎هاي عمر اثر گذار است؟
4- آيا ناآشنايي مردم با بيمه هاي عمر و مترادف دانستن آنها با بيمه تامين اجتماعي و درمان بر ميزان تمايل به بيمه هاي عمر اثر گذار است؟
1-7) فرضيه هاي تحقيق
1-7-1) فرضيه هاي اصلي
1- بررسي تاثير عوامل اجتماعي بر ميزان تمايل براي تقاضاي بيمه عمر
2-بررسي تاثير عوامل اقتصادي بر ميزان تمايل براي تقاضاي بيمه عمر
1-7-2) فرضيات فرعي
1- سطح پايين درآمد بر ميزان تمايل به بيمه هاي عمر اثر گذار است
2- قابل رقابت نبودن بيمه هاي عمر سنتي با ساير فعاليتهاي سرمايه گذاري بر ميزان تمايل به بيمه هاي عمر اثر گذار است
3- عدم فرهنگ سازي در جامعه از طريق رسانه هاي جمعي و يا حمايت دولت بر ميزان تمايل به بيمه هاي عمر اثر گذار است
4- ناآشنايي مردم با بيمه هاي عمر و مترادف دانستن آنها با بيمه تامين اجتماعي و درمان بر ميزان تمايل به بيمه هاي عمر اثر گذار است
1-8 ) تعاريف نظري و عملياتي متغير هاي تحقيق
عوامل اقتصادي
1-8-1) سطح درآمد و بيمه عمر
سطح درآمد : سطح در آمد افراد يک جامعه موجبات دسترسي از زندگي را چون 1-سطح معيشتي يا (بخور و نمير ) 2- سطح برخورداري از حداقل زندگي 3- رفاه 4- سطح برخورداري از رفاه و تجمل را فراهم مي سازد .(باقر ساروخاني و محسن تبريزي 1380).
بررسي لين و گريس 1 در مورد تقاضاي بيمه عمر نشان مي دهد ، تقاضاي بيمه عمر به شدت با آسيب پذيري مالي در ارتباط است و كشش تقاضاي بيمه هاي عمر با افزايش سن ، كاهش مي يابد .
كاپفر2 در پژوهشش ، احتمال خريد بميه عمر از سوي افراد بيكار ، زنان خانه دار ، افراد در حال آموزش و آنهايي كه در آمد پايين تري دارند را كمتر يافته است .
عزيززاده نيازي ( 1378) در بررسي خود نشان داد كه متغير با سوادي و در آمد سرانه اثر مثبت و معنا داري بر تقاضاي بيمه عمر دارند .
1-8-2) مقايسه بيمه عمر و ديگر روش هاي سرمايه گذاري
سرمايه گذاري ( Investment ) عبارت است از هر گونه فدا كردن ارزشي در حال حاضر ( كه معمولاً مشخص است ) به اميد به دست آوردن هر گونه ارزشي در زمان آينده ( كه معمولاً اندازه يا كيفيت آن نامعلوم است ) . به عبارتي سرمايه گذار در حال حاضر ، ارزش مشخصي را فدا مي كند تا در قبال آن در آينده ارزش خاصي كه مورد نظرش است بدست آورد ؛ مثل پرداخت وجهي بابت خريد سهام به اميد بدست آوردن سودهاي مشخصي از آن در آينده .
? سرمايه گذاري را به روشهاي مختلفي تقسيم بندي مي كنند :
?) براساس موضوع سرمايه گذاري :
سرمايه گذاري بر حسب موضوع به دو دسته سرمايه گذاري واقعي و سرمايه گذاري مالي تقسيم مي‎شود . سرمايه گذاري واقعي نوعي سرمايه گذاري است كه فرد با فدا كردن ارزشي در زمان حاضر ، نوعي دارايي واقعي بدست مي آورد. در واقع موضوع سرمايه گذاري ، دارايي واقعي است. خريد ملك يا آپارتمان ، نمونه اي از اين سرمايه گذاري است . در سرمايه گذاري مالي ، فرد در ازاي فدا كردن ارزش حاضر ، نوعي دارايي مالي كه نتيجه آن معمولاً جرياني از وجوه نقد است بدست مي آورد . سرمايه گذاري در اوراق بهادار مثل سهام عادي يا اوراق مشاركت ، كه فرد در ازاي پرداخت پول ، محق به دريافت جرياني از وجوه نقد به شكل سود مي شود ، سرمايه گذاري مالي محسوب مي شود.
?) براساس زمان يا مدت سرمايه گذاري :
بر حسب زمان ، سرمايه گذاري را مي توان به كوتاه مدت يا حداكثر تا يكسال و بلند مدت يا بيش از يك سال تقسيم كرد.
?) برحسب خطر يا ريسك سرمايه گذاري :
از آنجا كه منافع حاصل از سرمايه گذاري در آينده بدست مي آيد و نسبت به تحقق اين منافع يقين وجود ندارد پس انواع سرمايه گذاري ها با درجاتي از احتمال عدم تحقق منافع مورد نظر سرمايه گذار يا ريسك مواجه اند. بر اساس اينكه ميزان يا احتمال تحقق نيافتن منافع آتي ( يا ريسك ) چقدر باشد ، سه نوع سرمايه گذاري را مي توان از يكديگر متمايز ساخت :
سرمايه گذاري با ريسك متناسب ،
سرمايه گذاري با ريسك نسبي بيشتر ( سفته بازي ) ،
سرمايه گذاري پر خطر يا ريسكي ( قمار ) .
سرمايه گذاري متناسب يا به طور خلاصه سرمايه گذاري ، نوعي سرمايه گذاري است كه ريسك آن متناسب با بازده اي است كه از آن انتظار مي رود. سرمايه گذاري با ريسك نسبتاً بيشتر يا سفته بازي، نوعي سرمايه گذاري است كه در آن سرمايه گذار براي كسب بازده ، ريسك بيشتري تقبل مي كند و بالاخره سرمايه گذاري بسيار ريسكي يا قمار ، نوعي سرمايه گذاري است كه در آن فرد براي بدست آوردن بازده اي ولو بسيار كم ، ريسك بسيار زيادي متحمل مي شود .(کارگزار،1385)
قابل رقابت نبودن بيمه هاي عمر سنتي با ساير فعاليتهاي سرمايه گذاري : شکل اقتصادي ديگر در رابطه با بيمه ي عمر اين است که سود پرداختي شرکتهاي بيمه در قالب سرمايه هاي عمر حتي در مقايسه با سود بانکي در قراردادهاي بيمه عمر سنتي کمتر است. زيرا زمينه هايي که شرکتهاي بيمه به اجبار دولت براي سرمايه گذاري انتخاب ميکنند بازدة مناسبي ندارند. در حالي که نظام بانکي در مقايسه با بيمه پيشرفتهاي قابل ملاحظه اي کرده و در بين مردم شناخته شده و قابل اعتماد است و بالاتر بودن نرخ سود بانکها نسبت به سود محاسبه شده در سرمايه هاي بيمه باعث مي شود که پس انداز يا سرمايه گذاري در بانکها براي مردم جذاب تر و قابل توجه تر باشد. (مهدوي ،1391)
1-8-3 ) ترويج و شناساندن بيمه عمر در كنار حمايت هاي دولت
صنعت بيمه با فرض ريسك گريز بودن افراد توسعه پيدا كرد پس چرا بيشتر مردم خود را در برابر حوادث بيمه نمي كنند ؟ شايد جواب اين باشد كه اين افراد احتمال وقوع حوادث را براي خود كم مي كنند و معتقدند كه هرگز دچار حادثه نمي شوند ( چاو ،2000 ) .
مهم ترين پوششي كه بيمه مي دهد آرامش ذهني 1 است مشكلي كه بيمه گران با آن مواجه اند اين است كه مشتريانشان به آنها زياد توجه نمي كنند . برخي ممكن است فكر كنند كه خريد بيمه ، اگر با حادثه وخسارت همراه نباشد ، نوعي هدر دادن پول است در حالي كه طي اين مدت از اطمينان بيمه استفاده مي‎كردند.
چاليز2 به اين نتيجه رسيد كه بيمه گران با آن مواجه اند اين است كه مشتريانشان دوباره ارتباط برقرار كنند براي ايجاد يك ارتباط قوي با مشتريان بيمه گران كيفيت محصولاتشان را بايد افزايش دهند و براي اين منظور بايد از نيازها و خواسته هاي بيمه گذاران آگاهي داشته باشند ( چاليز3 ، 1999 ) .
علي ضيايي مدير عامل بيمه سامان با بيان اين مطلب كه از زمان ورود محصولات بيمه‌هاي عمر كه جنبه سرمايه گذاري دارند به ايران، حدود يك دهه مي‌گذرد و در اين مدت نيز با حمايت‌هاي بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران انصافا رشد خوبي را دراين رشته شاهد بوده‌ايم، اما با توجه به ظرفيت‌هاي موجود مي‌توان بااتخاذ تدابيري ضرب آهنگ رشد را تصريح كرد.
محصولات عمر به علت بلند مدت بودن‌ آن و تلفيق پوشش‌هاي بيمه‌اي و ابزار سرمايه گذاري، محاسبات رياضي پيچيده‌اي دارند. اين محاسبات در حجم انبوه بيمه نامه‌هاي صادره در يك شركت بيمه و تعداد تراكنش‌هاي مربوط به هر بيمه نامه در قالب صدور الحاقيه‌هاي متعدد، باعث شده است كه مديريت عمليات بيمه‌هاي اندوخته ساز، بدون در اختيار داشتن زيرساخت‌ها و ابزارهاي قوي فن‌آوري اطلاعات امكان پذير نباشد.
مديرعامل بيمه سامان بيان كرد: متاسفانه در كشور ما در حوزه نرم افزارهاي مربوط به بيمه‌هاي عمر و خدمات مربوط به آن سرمايه گذاري كمي شده است كه اين امر خدمات رساني در رشته بيمه‌هاي اندوخته را براي شركت‌هاي بيمه دشوار كرده وتوانايي اين شركت‌ها را در توسعه فروش اين محصول محدود كرده است.
مدير عامل بيمه سامان با اشاره به برگزاري همايش بين المللي بازاريابي تخصصي در صنعت بيمه، عنوان كرد: برگزاري هر چه بيشتر كنفرانس‌هاي مرتبط با بازاريابي در صنعت بيمه به پيشبرد اهداف توسعه‌اي اين صنعت كمك زيادي خواهد كرد.
وي در مورد روش‌هاي نهادينه كردن بيمه در سبد خانوار يادآور شد: فرهنگسازي استفاده از محصولات بيمه‌اي از طريق رسانه‌هاي جمعي و مطبوعات به تغيير درنگرش خانوارها منجر خواهد شد و بر اثر اين تغيير در نگرش، محصولات بيمه‌اي ديگر نه تنها به عنوان محصولات لوكس مطرح نمي‌شود بلكه به عنوان يك محصول ضروري جايگاه خودرا در سبد خانوار بدست مي‌آورند.
1-9 ) قلمرو تحقيق
1-9-1 ) قلمرو مکاني
اين تحقيق در صنعت بيمه ي شهرستان رشت انجام مي شود.
1-9-2) قلمرو زماني
قلمرو زماني بهمن ماه 1391 الي شهريور 1392
1-9-3) قلمرو موضوعي
قلمرو موضوعي تحقيق حاضر علم مديريت حوزه مديريت بازرگاني و تاثير عوامل اقتصادي و اجتماعي بر تقاضاي بيمه عمر مربوط به حوزه ي تئوري سازمان مي باشد.
2) مقدمه
امروزه صنعت بيمه از عوامل مهم توسعه کشورها به حساب مي آيد و توسعه بيمه نيز شاخصي براي توسعه کشورها تلقي مي شود. بيمه در کنار ساير بخش هاي اقتصادي، نقش برجسته اي دارد و با پوشش خسارت هاي احتمالي ناشي از فعاليت هاي مختلف اقتصادي، انگيزه سرمايه گذاري را افزايش مي دهد و افزايش سرمايه گذاري نيز نقش زيادي در رشد و توسعه کشور دارد (مطلبي،1382).
هم چينين مطالعه روند رشد بيمه به طور اعم و بيمه عمر به طور اخص طي دهه گذشته بيانگر نقش روز افزون بيمه عمر در اقتصاد خانوار در کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه است. چنان که کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل در جلسه اوليه خود در سال 1964 اعلام نمود که بازار مناسب ملي بيمه يکي از لوازم ضروري رشد اقتصادي است. بيمه عمر در جهان کنوني يکي از ابزارهاي مهم اقتصادي بوده و استفاده هاي متعددي از آن به عمل مي آيد(مهدوي و همکاران،1389). هم چنين صندوق هاي بيمه عمر يک منبع سرمايه گذاري عظيم بوده بطوريکه شرکت هاي بيمه عمر به عنوان قطب هاي سرمايه گذاري در جهان محسوب مي شوند (مهرآرا، رجبيان،1385).
در سال 2008، حق بيمه ي سرانه جهان 634 دلار بوده است که 370 دلار آن مربوط به بيمه ي عمر و 264 دلار باقي مانده مربوط به بيمه غير عمر مي شود. به عبارت ديگر، حدود 59% فعاليت بيمه اي در بخش بيمه‎ي عمر و 41% بيمه غيرعمر بوده است. در حالي که تقاضاي بيمه ي کشور ما در آن سال حدود 59 دلار بوده که فقط 4 دلار آن مربوط به بيمه ي عمر است؛ يعني کمتر از 7 درصد از فعاليت بيمه اي کشور در بخش بيمه عمر است (Sigma,2009).
اين فصل شامل دو بخش ادبيات نظري و پيشينه تحقيق مي باشد.
2-1-1) تعريف بيمه
با پيشرفت تمدن و توسعه جوامع بشري و بکارگيري علوم و فن آوري جديد، ثروت و دارايي انسان افزونتر شده است. به رغم تسهيلاتي که با ورود فرآورده هاي صنعتي براي رفاه بشر فراهم گرديده ريسک هاي جديدي نيز وارد اجتماع شده که دائماً جان و مال انسان ها را به مخاطره مي اندازد. گاهي جبران آثار زيانبار اين خطرات از حد تحمل و توان فرد خارج است. از اين رو يکي از مهم ترين انديشه هاي هر شخص در زندگي فردي و اجتماعي ايجاد شرايط مطلوب براي تأمين آتيه و پيشگيري عواقب ناشي از حوادث ناخواسته به منظور نيل به آرامش خاطر مي باشد.
امروزه بيمه واقعيتي است که در پرتو آن مسير رسيدن به اين هدف هموار مي گردد. بيمه تکيه گاه مناسبي است که در زمان هايي خاص به کمک افراد آمده و وضعيت اقتصادي آنها را سر و سامان داده و امنيت خاطر و رفاه مالي آنان را فراهم مي سازد. اصولا بيمه يک قرارداد و توافق بين شرکت يا سازمان بيمه اي با افراد و اقضار جامعه است. هر گونه توافقي که شده باشد لازم الاجراست. نظر به اينکه افراد به نوعي تحت پوشش يکي از انواع بيمه ها مي باشند در شرايط عمومي هر يک از بيمه ها در ابتدا تعاريف مختصري راجع به بعضي از واژه هاي مربوطه ارايه شده است.


پاسخی بگذارید