1-4-1. هدف کلي………………………………………………………………………………………………………………………………………………10
1-4-2. اهداف جزئي…………………………………………………………………………………………………………………………………………..11
1-5. فرضيه‏هاي پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………….11
1-6. متغيرهاي پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………..12
1-6-1. متغير مستقل……………………………………………………………………………………………………………………………………………12
1-6-2. متغير وابسته……………………………………………………………………………………………………………………………………………12
1-7. محدوديت هاي پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………….12
1-7-1. محدويت قابل کنترل………………………………………………………………………………………………………………………………..12
1-7-2. محدوديت هاي غير قابل کنترل…………………………………………………………………………………………………………………12
1-8. تعريف واژه ها واصطلاحات کاربردي…………………………………………………………………………………………………………..12
فصل دوم مباني نظري پيشينه تحقيق
2 -1. مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..15
2-2. مباني نظري پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………15
2-2-1. آنتروپومتري…………………………………………………………………………………………………………………………………………..15
2-2-1-1. شاخصهاي آنتروپومتريک……………………………………………………………………………………………………………………15
2-2-2.ورزش هندبال………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..16
2-2-2-1.الگوهاي حرکتي در بازي هندبال…………………………………………………………………………………………………………….16
2-2-2-2.نيازمندي هاي فيزيووژيک هندبال ………………………………………………………………………………………………………….17
2-2-3.فوتبال……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..17
2-2-3-1.آنتروپومتري و فوتبال………………………………………………………………………………………………………………………….. 17
2-2-4. سرعت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….17
2-2-4-1.تمرين سرعت………………………………………………………………………………………………………………………………………17
2-2-4-2.روش هاي افزايش سرعت دويدن…………………………………………………………………………………………………………. 18
2-2-4-3.هماهنگي عصبي عضلاني ……………………………………………………………………………………………………………………..18
2-2-4-4.مطالعات در بزرگسالان …………………………………………………………………………………………………………………………19
2-2-5. چابکي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………19
2-2-5-1.انواع چابکي…………………………………………………………………………………………………………………………………………19
2-2-5-2.يافته ها و نتايج تحقيقات مربوط به چابکي………………………………………………………………………………………………20
2-2-5-3.پيشرفت در تغيير مسير و اجراي حرکت چابکي……………………………………………………………………………………….20
2-2-5-4.خلاصه بحث ………………………………………………………………………………………………………………………………………20
2-2-5-5.سرعت و چابکي در هندبال…………………………………………………………………………………………………………………..21
2-2-5-6.چابکي در فوتبال………………………………………………………………………………………………………………………………….21
2-2-6.قدرت در هندبال………………………………………………………………………………………………………………………………………21
2-2-7..قدرت عضله در فوتبال…………………………………………………………………………………………………………………………… 21
2-3. پيشينه پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………..21
2-4. جمع بندي……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23
فصل سوم
3-1. مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….26
3-2. جامعه آماري و نحوه گزينش آزمودني ها……………………………………………………………………………………………………….26
3-3.روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………26
3-4. طرح آزمايشي……………………………………………………………………………………………………………………………………………26
3-5. پروتکل………………………………………………………………………………………………………………………………………………………26
3-6. ابزارهاي اندازه گيري…………………………………………………………………………………………………………………………………. 27
3-6-1.پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 27
3-6-2.ترازو……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 27
3-6-3.متر نواري ………………………………………………………………………………………………………………………………………………27
3-6-4. کوليس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 27
3-7.روش اندازه گيري………………………………………………………………………………………………………………………………………. 28
3-7-2. قد نشسته ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..28
3-7-3.طول ران ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..28
3-7-4.طول ساق پا ………………………………………………………………………………………………………………………………………….29
3-7-5.طول دو دست……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 29
3-7-6.طول بازو ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….29
3-7-7.طول ساعد…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30
3-7-8.طول کف دست………………………………………………………………………………………………………………………………………30
3-7-9.طول آرنج تا نوک انگشت……………………………………………………………………………………………………………………….. 30
3-7-10.عرض شانه ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 31
3-7-12.عرض مچ پا ………………………………………………………………………………………………………………………………………..31
3-7-13.عرض مچ دست………………………………………………………………………………………………………………………………….. 32
3-7-14.عرض آرنج…………………………………………………………………………………………………………………………………………..32
3-7-15.دور سينه………………………………………………………………………………………………………………………………………………33
3-7-16.دور شکم……………………………………………………………………………………………………………………………………………..33
3-7-17.دور لگن…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 33
3-7-18.دور مچ پا ……………………………………………………………………………………………………………………………………………33
3-7-19.دور ران……………………………………………………………………………………………………………………………………………….34
3-7-20.دور بازو………………………………………………………………………………………………………………………………………………34
3-7-21.دور ساق پا………………………………………………………………………………………………………………………………………….34
3-7-22.سرعت………………………………………………………………………………………………………………………………………………..35
3-7-23.چابکي………………………………………………………………………………………………………………………………………………..35
3-8. روش آماري و شيوه تجزيه و تحليل…………………………………………………………………………………………………………..35
فصل چهارم
4-1. مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..37
4-2. تجزيه و تحليل توصيفي دادهها……………………………………………………………………………………………………………………..37
4-3. بررسي توصيفي متغيرهاي پژوهش………………………………………………………………………………………………………………..38
4-4. بررسي طبيعي بودن توزيع دادهها………………………………………………………………………………………………………………….39
4-5. آزمون فرضيههاي پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………….40
فرضيه اول………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..40
فرضيه دوم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….47
فرضيه سوم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….58
فرضيه چهارم …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..59
فرضيه پنجم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..60
فرضيه ششم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..61
فصل پنجم
5-1. مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………63
5-2. خلاصه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………63
5-3. بحث و بررسي…………………………………………………………………………………………………………………………………………..64
5-3-1. بررسي شاخصهاي آنتروپومتريک بازيکنان فوتبال و هندبال در پستهاي مختلف………………………………………….64
5-3-2. رابطه بين شاخصهاي آنتروپومتريک با سرعت و چابکي…………………………………………………………………………….67
5-4.نتيجه گيري…………………………………………………………………………………………………………………………………………………68
5-5. پيشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………………….69
5-5-1. پيشنهادات کاربردي…………………………………………………………………………………………………………………………………69
5-5-2.پيشنهادهاي پژوهشي………………………………………………………………………………………………………………………………..70
فهرست جداول
جداول صفحه
فهرست جدول ها
جدول( 4-1)توصيف ويژگيهاي آزمودنيها ………………………………………………………………………………………………………..37
جدول( 4-2) ميانگين و انحراف استاندارد متغيرها در گروه هندبال و فوتبال……………………………………………………………..38
جدول 4(-3) نتايج آزمون کالموگراف اسميرنوف در گروه هندبال و فوتبال………………………………………………………………39
جدول( 4-4) مقايسه شاخصهاي آنتروپومتريک بازيکنان هندبال در پستهاي مختلف ………………………………………40-44
جدول (4-5) آزمون گابريل براي مقايسه زوجي شاخصهاي آنتروپومتريک بازيکنان هندبال در پستهاي مختلف…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 45-47
جدول( 4-6) مقايسه شاخصهاي آنتروپومتريک بازيکنان فوتبال در پستهاي مختلف………………………………………. 48-51
جدول( 4-7) آزمون گابريل براي مقايسه زوجي شاخصهاي آنتروپومتريک بازيکنان فوتبال در پستهاي مختلف…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 52-57
جدول (4-8) بررسي رابطه بين شاخصهاي آنتروپومتريک بازيکنان هندبال با متغير سرعت ………………………………………58
جدول( 4-9) بررسي رابطه بين شاخصهاي آنتروپومتريک بازيکنان فوتبال با متغير سرعت………………………………………..59

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

جدول( 4-10) بررسي رابطه بين شاخصهاي آنتروپومتريک بازيکنان هندبال با متغير چابکي……………………………………..60
جدول (4-11) بررسي رابطه بين شاخصهاي آنتروپومتريک بازيکنان فوتبال با متغير چابکي………………………………………61
فهرست شکل ها
شکل ها
شکل(3-1) ترازويcmery eb 9003………………………………………………………………………………………………………………..27
شکل(3-2)مترنواري…………………………………………………………………………………………………………………………………………..27
شکل(3-3) کوليس…………………………………………………………………………………………………………………………………………….27
شکل(3-4) اندازه گيري قد ايستاده………………………………………………………………………………………………………………………28
شکل(3-5) اندازه گيري قد نشسته……………………………………………………………………………………………………………………….28
شکل(3-6) اندازه گيري طول ران………………………………………………………………………………………………………………………..29
شکل(3-7) اندازه گيري طول ساق پا……………………………………………………………………………………………………………………29
شکل(3-8) اندازه گيري طول دو دست………………………………………………………………………………………………………………..29
شکل(3-9) اندازه گيري طول بازو……………………………………………………………………………………………………………………….30
شکل(3-10) اندازه گيري طول ساعد…………………………………………………………………………………………………………………..30
شکل(3-11) اندازه گيري طول کف دست…………………………………………………………………………………………………………….30
شکل(3-12) اندازه گيري طول آرنج تا نوک انگشت………………………………………………………………………………………………31
شکل(3-13) اندازه گيري عرض شانه…………………………………………………………………………………………………………………..31
شکل(3-14) اندازه گيري عرض زانو……………………………………………………………………………………………………………………31
شکل(3-15) اندازه گيري عرض مچ پا…………………………………………………………………………………………………………………32
شکل(3-16) اندازه گيري عرض مچ دست……………………………………………………………………………………………………………32
شکل(3-17) اندازه گيري عرض آرنج………………………………………………………………………………………………………………….32
شکل(3-18) اندازه گيري دور سينه……………………………………………………………………………………………………………………..33
شکل(3-19) اندازه گيري دور شکم……………………………………………………………………………………………………………………..33
شکل(3-20)اندازه گيري دور لگن……………………………………………………………………………………………………………………….33
شکل(3-21) اندازه گيري دور مچ پا…………………………………………………………………………………………………………………….34
شکل(3-22) اندازه گيري دور ران……………………………………………………………………………………………………………………….34
شکل(3-23) اندازه گيري دور بازو………………………………………………………………………………………………………………………34
شکل(3-24) اندازه گيري دور ساق پا………………………………………………………………………………………………………………….34
شکل( 3-25) تست 20 متر………………………………………………………………………………………………………………………………..35
شکل(3-26)آزمون ايلينويز…………………………………………………………………………………………………………………………………35
فهرست پيوست ها
پيوست ها صفحه
پيوست شماره 1 : فرم دعوت به همکاري و رضايت نامه……………………………………………………………….76
پيوست شماره 2 : فرم اندازه گيري فاکتور هاي آنتروپومتريکي،سرعت و چابکي……………………………….77
چکيده:
هدف از انجام اين پژوهش تعيين شاخص هاي آنتروپومتريک بازيکنان پست هاي مختلف فوتبال و هندبال و رابطه آنها با سرعت و چابکي مي باشد. 22 مورد شاخص آنتروپومتريک در 58 بازيکن (در هندبال ميانگين سن 07/22، قد 61/182، وزن 92/82، وانحراف استاندارد سن 24/2، قد 48/5، وزن 42/5. و درفوتبال ميانگين سن 33/25، قد 67/182، وزن 60/76، وانحراف استاندارد سن 47/3، قد 73/4، وزن 34/6. ) شاغل در ليگ استان گيلان در رشتههاي ورزشي فوتبال و هندبال اندازه گيري شد. ميزان چابکي و سرعت آزمودنيها در قالب دو آزمون چابکي ايلينويز و 20 متر سرعت در هر دو گروه هندبال و فوتبال اندازهگيري شد. براي بررسي طبيعي بودن توزيع دادهها در هر يک از اندازهگيريهاي انجام شده از آزمون کالموگراف- اسميرنوف استفاده شد. براي مقايسه شاخصهاي آنتروپومتريک بين پستهاي مختلف از آزمون تجزيه و تحليل واريانس و آزمون تعقيبي گابريل و براي بررسي ارتباط شاخصهاي آنتروپومتريک با سرعت و چابکي از ضريب همبستگي پيرسون استفاده گرديد. کليه آزمونهاي آماري توسط نرم افزار SPSS نسخه 18 در سطح معنيداري(05/0 p <) انجام شد.
نتايج آزمون گابريل با مقايسه زوجي شاخصهاي عرض زانو و عرض مچ پا بازيکنان هندبال در پستهاي مختلف نشان داد که شاخص عرض زانو در دروازهبانان نسبت به بازيکنان خط زن به طور معنيداري بيشتر بود. همچنين شاخص عرض مچ پا نيز در دروازه بانان نسبت به بازيکنان گوش به طور معنيدار بيشتربود. همچنين مقايسه زوجي شاخصهاي وزن و طول دو دست بازيکنان فوتبال در پستهاي مختلف نشان داد که شاخص وزن در مدافعين و هافبکها به طور معنيداري از مهاجمين بيشتر بود. طول دو دست در دروازهبانان به طور معنيداري از مهاجمين بيشتر بود. شاخصهاي قد و قد نشسته بازيکنان فوتبال در پستهاي مختلف نشان داد که شاخص قد در دروازهبانها و هافبکها به طور معنيداري از مهاجمين بيشتر بود. همچنين شاخص قد نشسته نيز در مدافعين به طور معنيداري از مهاجمين بيشتر بود.
نتايج نشان داد که از بين شاخصهاي آنتروپومتريک هندباليستها، وزن، قد نشسته، عرض آرنج و دور مچ پا با ميزان سرعت و طول ساق پا، طول ساعد، آرنج تا نوک انگشت، دور سينه، و دور ران با ميزان چابکي رابطه منفي، معنيدار و دور بازو با ميزان چابکي رابطه مثبت و معنيداري داشتند (05/0 P<). از بين شاخصهاي آنتروپومتريک فوتباليستها، قد، قد نشسته، طول ران، طول دو دست، آرنج تا نوک انگشت، عرض زانو، عرض مچ پا، و دور شکم با ميزان سرعت، طول دو دست، طول بازو، دور لگن، و دور شکم با ميزان چابکي رابطه منفي و معنيداري داشتند (05/0 P<). با توجه به مطالعات وبررسي هاي که انجام شد به اين نتيجه رسيديم که در پست هاي مختلف فوتبال، دروازه بان ها و مدافع ها نسبت به هافبک ها، وهافبک ها نيز نسبت به مهاجم ها از جثه بزرگ تري برخوردار باشند. ودرپست هاي مختلف هندبال هم دروازه بان ها و بغل زن ها نسبت به خط زن ها، وخط زن ها نسبت به گوش زن ها جثه بزرگ تري برخوردار باشند.
واژه هاي کليدي: فوتبال، هندبال، آنتروپومتري، سرعت، چابکي.
فصل اول
1-1. مقدمه
در حال حاضر در تمام رشته هاي ورزشي از علوم مذكور و نيز تكنولوژي هاي مختلف در جهت هر چه بهتر اجرا نمودن حركات و مهارت هاي ورزشي و پياده نمودن تاكتيك هاي مختلف تيمي جهت كسب موفقيت استفاده مي شود . از جمله رشته هايي كه توانسته است از ابعاد مختلف علوم بهره كافي ببرد رشته ورزشي فوتبال1 مي باشد.فوتبال، پرطرفدارترين ورزش دنيا است كه توسط بسياري از مردان، زنان، كودکان و بزرگسالان در سطوح مختلف رقابتي انجام مي گيرد که تعداد شرکت کنندگان در 208 کشور براي رسيدن به سطح حرفه اي 200 هزار نفر و در سطح آماتور 200 ميليون نفر تخمين زده شده(28). بيشتر بازيکنان طي مسابقه فوتبال (90 دقيقه)،به طور معمول مسافتي بين 12-10 کيلومتر در شدت نزديک به آستانه بي هوازي (90-80 درصد حداکثر ضربان قلب يا 80-70 درصد حداکثر اکسيژن مصرفي) مي دوند(19،33). بر همين اساس، تخمين زده شده است سوخت و ساز هوازي،90 درصد از هزينه انرژي يک بازيکن را طي مسابقه فوتبال تامين مي کند(33،19). در ميان اين فعا ليت با زيكن به بسياري از حركات انفجاري از قبيل پرش ها، شوت زدن ها، تکل ها، چرخش ها، استارت ها، تغيير موقعيت و از همه مهم ترفعاليت هايي كه بازيكن به طور مستقيم درگير بازي با توپ و رقابت بر اي تصاحب آن است، نياز دارد(38). با توجه به ماهيت فوتبال ابعاد بزرگ بدن مي تواند به اجراي حرکات سريع، قدرتمند بپردازد(60). همچنين متغيرهاي مهم براي اندازه گيري عملکرد در فوتبال شرايط فيزيکي، مهارت هاي فني وتکنيکي است(50) .فوتبال با داشتن بيش از 200 عضو در فدراسيون بين المللي فوتبال2 يكي از رايج ترين ورزش ها در جهان محسوب مي شود. تعداد زياد تماشاگران و علاقمندان به اين رشته ورزشي نمايانگر اين مطلب است و اين همه بخاطر جذابيت و زيبايي خاص فوتبال مي باشد كه توانسته است به عنوان يك ورزش كامل و پر تحرك در جهان مطرح شود(45). حضور بيش از اندازه تماشاگران در ديدارهاي داخلي، ملي، قاره اي و جهاني در ورزشگاه ها و ايجاد سيستم هاي ماهواره اي و برخورداري از بينندگان چند صد ميليوني پخش تلويزيوني، فوتبال را به عنوان مردمي ترين ورزش جهان معرفي كرده است(10). هندبال3 که يک ورزشي پرتحرک و در رديف ورزش هاي خشن معرفي شده در مدت يک ساعت و يا حتي بيشتر بازي مي شود، و از مجموعه مهارت ها و حرکات مثل دويدن- راه رفتن- پريدن – توقف کردن – عقب و جلو رفتن – پرتاب کردن و برخوردهاي فيزيکي در دفاع و حمله…تشکيل شده است . از بررسي تحقيقات داخلي و خارجي چنين نتيجه گيري مي شود که بين ويژگي هاي پيکر سنجي و آمادگي هاي عمومي ورزشکاران هندبال ارتباطي قوي وجود دارد. بطوريکه اکثراً اندازه قد، ابعادبدني، جثه قوي، بلندي طول اندام بالائي، اندازه وجب دست پرتاب را جزء فاکتورهاي اصلي و عمومي بازيکنان مي دانند. علاوه بر ويژگي هاي عمومي فوق خصوصيات بازيکنان در هر پست مختلف بازي هندبال با يکديگر متفاوت است که در انتخاب افراد مي بايست ملاک قرار گيرد(5).
امروزه در سطوح بالاي ورزشي، استعداد يابي از جايگاه بسيار بالايي برخوردار است ومتخصصين وکارشناسان زبده حيطه علوم ورزشي فاکتورهاي مختلفي را در سوق دادن يک شخص بسوي ورزش خاصي در نظر مي گيرند. يکي از مهمترين شاخص هاي استعداد يابي اندازه هاي بدني وارتباط آن با فاکتورهاي مهم مورد نياز يک رشته ورزشي مي باشد. بنابر اين کشف و شناسايي استعداد در ورزش هاي تيمي مشکل تر از ورزش هاي انفرادي نظير دو و ميداني، دوچرخه سواري و قايقراني است، چراکه تعيين عوامل پيش بيني کننده عملکرد در اين رشته هاي ورزشي آسان تر است و در گذشته توسط متخصصين مشخص شده اند(48).
در ادامه اشاره اي هم به چابکي و سرعت داشته باشيم .قابليت تغيير مسير حرکت، تغيير وضعيت بدن و يا هر دوي آنها و داشتن عکس العمل هاي مناسب که در حداقل زمان و با مهارت، دقت، تعادل4 و سرعت انجام مي شود را چابکي5 گويند(13).چابکي يکي از عوامل بسيار ضروري براي ورزشکاران و مجموعه اي از عوامل جسماني ديگر از قبيل سرعت6، سرعت عکس العمل، قدرت7 و هماهنگي و تعادل است. بنابراين فرد چابک بايد کليه عوامل جسماني8 فوق را در حد قابل قبول داشته باشد. با اين حال مي توان گفت که چابکي در ورزش ها و عملکردهاي مختلف ورزشي متفاوت بوده و ورزشکار در هر حرکت ورزشي به بعضي از عوامل جسماني احتياج بيشتري دارد(13). به طور مثال يک مشت زن بايد با چابکي خويش را از ضربات حريف مصون دارد او در اين عمل با سرعت عکس العمل خويش از ضربات حريف مي گريزد و يا يک وزنه بردار نيز بعد از آنکه در شروع حرکت خويش وزنه را تا حد مطلوب بالا کشيد با چابکي خويش که در اين حالت بيشتر شامل سرعت حرکت و سرعت تغيير مسير است زير وزنه قرار مي گيرد. چابکي مي تواند عمومي باشد و شامل همه بدن فرد شود در مثال هاي بالا کليه بخش هاي بدن در چابکي شرکت دارند. گاه نيز از چابکي موضعي بحث به ميان مي آيد که اين نوع از چابکي در ارتباط با يک بخش از بدن خواهد بود ( چابکي يکي از اندامها مثل دست و پا). براي مثال يک واليباليست در لحظه اي که با يک حرکت دست از خوابيدن توپ در زمين جلوگيري مي کند از چابکي موضعي استفاده نموده است. فاکتور چابکي در بسياري از فعاليت هاي ورزشي به عنوان عامل تعيين کننده موفقيت است. استارت هاي سريع، توقف هاي ناگهاني و تغييرات سريع در مسير حرکت مي تواند نمونه هايي از چابکي باشند(41).
رابطه شاخص هاي آنتروپومتريک9 با فاکتورهاي مختلف آمادگي جسماني در برخي از مطالعات مورد بررسي قرار گرفته است.امروزه عوامل آمادگي جسماني را به دو بخش، يعني آمادگي جسماني مرتبط با سلامتي و آمادگي حركتي تقسيم بندي كرده اند. آمادگي جسماني مرتبط با سلامتي، به توسعه ويژگي هاي مورد نياز براي اجراي عملكرد خوب و همچنين حفظ شيوه زندگي سالم توجه مي كند كه شامل قدرت و استقامت عضلاني، استقامت قلبي_تنفسي (آمادگي هوازي)، انعطاف پذيري و ترکيب بدن مي باشد(24). همچنين عوامل آنتروپومتريك مثل وزن و درصد چربي نيز با سلامت و طول عمر انسان در ارتباط نزديك مي باشند(34). بر اين اساس، يكي از روش هاي علمي و معتبر براي ارزيابي سلامت افراد در تمام سنين، سنجش تركيب بدني و آمادگي جسماني مي باشد(23). از اين رو،محققين معتقدند كه اندازه گيري عوامل آنتروپومتريك و آمادگي جسماني بايد به عنوان يك عامل سلامتي و شاخصي از شيوه زندگي سالم براي توسعه استانداردهاي رشد ملي كودكان و نوجوانان در نظر گرفته شود.
1-2. بيان مساله
شناخت کافي از علوم مختلف ورزش در رسيدن به اوج موفقيت اهميت بسياري دارد، اما به کارگيري اين علوم بدون تعيين پيش نيازهاي اوليه فرصت به کارگيري مفيد علوم را محدود مي کند. با توجه به اين، از جمله وظايف مربيان، غير از آگاهي از علوم ورزشي، توانايي در انتخاب نيروي مستعد براي رشتة مورد نظر است، که به نظر بيشتر صاحب نظران و متخصصان فن، عاملي فوق العاده مهم و پيش نياز اوليه و لازم براي موفقيت درورزش است. بي شک بي توجهي به برخي از عوامل يا پيش نيازهاي اوليه و تعيين کننده که تحت عنوان استعداديابي مطرح است، اگرچه احتمال موفقيت را ناممکن نمي سازد، بي ترديد احتمال آن را محدود و ضعيف خواهد کرد. اين پيش نيازها ممکن است داراي جنبه هاي آنتروپومتريکي، فيزيولوژيکي10، مهارتي، روانشناختي و … باشد(15). آنتروپومتري نيز مانند ديگر بخش هاي علمي به قوانين خاص اندازه گيري بستگي دارد، که توسط شاخص هاي استاندارد ملي و بين المللي مشخص مي شود(38). در زمينة کسب پيروزي و موفقيت براي ورزشکاران، دو عامل وراثت و محيط مطرح است. با توجه به اين مسئله، دست يافتن به مقام هاي قهرماني در سطوح مختلف نيز مي تواند ريشه در رابطة انسان با عوامل مذکور داشته باشد، ازاين رو شناخت تفاوت هاي فردي، لازم و ضروري است. رشته هاي ورزشي و مهارت هاي خاص هر رشته مستلزم ترکيبي از عواملي همچون ساختار بدني، قدرت، استقامت، توان، چابکي، سرعت واکنش و… است(15).
در مطالعه اي شاخص هاي تيپ بدني در تعدادي از ورزشکاران مرد اندونزيايي در تعدادي از ورزش ها گزارش کردند، اين افراد از ورزش هاي بدمينتون، فوتبال، واليبال انتخاب شده بودند و در سنين 20 تا 30 سال قرار داشتند. گروه کنترل نيز از دانشجويان غير ورزشکار انتخاب شدند. بنابر نتايج به دست آمده، فوتباليست ها متوزان بودند، بازيکنان بدمينتون نسبتاٌ تيپ بدني متوسطي داشتند و بازيکنان واليبال عضلاني- لاغر و دانشجويان (گروه کنترل) لاغر- عضلاني بودند. در مقايسه با ميانگين جهاني در هر يک از ورزش ها، بازيکنان اندونزي يايي کوتاه تر و سبک تر بوده و در مقابل بازيکنان بدمينتون جنوب استراليا که تيپ عضلاني بودند، اين بازيکنان پيکر متوسطي داشتند. بازيکنان واليبال در سطح جهاني از نظر تيپ بدني به دو گروه لاغر- عضلاني و عضلاني – لاغر تقسيم شده که واليباليست هاي اندونزي يايي در گروه دوم قرار گرفتند(41).
بازيکنان نخبه فوتبال به طور نسبي از ابعاد بدني يکساني برخوردار نيستند. ميانگين قد و وزن 9 گروه فوتباليست حرفه اي به ترتيب 15/0 ± 77/1 متر و 6/1 ± 74 کيلوگرم گزارش شده است(48). بازيکنان قدبلند با هدف مشخصي و در پست هاي مشخصي مانند دروازبان، دفاع مياني و مهاجم مياني بکار مي روند. در يک مطالعه که روي 65 بازيکن نخبه دانمارکي انجام شد، دروازه بان ها و مدافعان مياني از سايرين بلندتر و سنگين تر بودند و ميانگين قد و وزن بازيکنان هافبک، مهاجمان و مدافعان کناري مشابه بود(11). مشاهدات مشابهي در مطالعات ديگر گزارش شده است هر گروه از بازيکنان دانمارکي دامنه بزرگي از يک متغير مشاهده شد (بلند ترين مهاجم 90/1 متر، کوتاه ترين مهاجم 1.67 متر). اين پراکندگي در اندازه ها ممکن است ناشي از نقش تاکتيکي باشد که به هريک از بازيکنان اختصاص داده مي شود. بازيکنان با قد بلند مي تواند هدفي براي ارسال پاس هاي بلند و بازيکنان با قد کوتاه براي حمل توپ در عمق دفاع حريف بکار گرفته شوند(44). در مطالعات دلامار11 وهمکاران (1987) هندبال ورزشي با مهارتهاي پيچيده است که بازيکنان آن نياز به سطح بالايي از آمادگي هوازي و غير هوازي دارند. توانايي هاي حرکتي، سرعت، پرش، انعطاف پذيري و سرعت پرتاب از ويژگي هاي اصلي فعاليت در اين رشته ورزشي است که مي تواند عملکرد تيمي را تحت تاثير قرار دهد. عملکرد موفق با توان انفجاري دست ها و پاها، سرعت و سطح مطلوبي از حس حرکت در کنترل توپ، مرتبط است(14).به عبارت ديگر، بازيکنان مدرن هندبال امروز به ابعاد طولي قابل توجهي از قبيل قد، طول دو دست (آرم اسپن) و طول و عرض کف دست نياز دارند(51). به طوري که نيمرخ آنتروپومتريک مي تواند نقش حمايتي براي بازيکنان در شرايط واقعي رقابت داشته باشد(55). طول بلند تر اندام فوقاني مي تواند با پرتاب هاي سريع تر همراه باشد.و طول و عرض بيشتر کف دست مهارت هاي بازيکن را در دريبل زدن، پاس دادن، دريافت و پرتاب توپ افزايش مي دهد(53). زاپارتيديس و همکاران در مطالعه اي به مقايسه آمادگي جسماني و شاخص هاي آنتروپومتري بازيکنان جوان هندبال در سطوح مختلف پرداختند. در اين مطالعه مشاهده شد که بازيکنان زن و مرد انتخاب شده به ليست اوليه تيم ملي يونان نسبت به انتخاب نشده ها به طور معنا داري از قد بلندتر و طول دو دست بيشتري برخوردارند. اين تفاوت در بين بازيکنان پست عقب به طور چشمگيري نمايان بود. اين متغيرها در تيم هندبال از اهميت بالايي براي عملکرد بهتر برخوردارند. بازيکنان عقب بطور قابل توجهي از قدهاي بلندتر و اندام هاي بزرگتري برخوردارند. اين بازيکنان نقش سازماندهي تيم، دفاع در مقابل بازيکنان حريف هنگام شوت زدن، اجراي شوت هاي از راه دور و اجراي شوت از روي دست هاي بازيکنان حريف را دارند(61). نسبت طول دودست به قد بازيکنان نخبه بايد بين 05/1 تا 06/1 باشد(35،54).به علاوه، گزارش شده است که بازيکنان با طول دو دست بيشتر از پرتاب هاي سرعتي تري برخوردارند(53).
همچنين نشان دادند که طول و عرض کف دست بازيکنان انتخاب شده نيز بالاتر بود اما اين تفاوت به لحاظ آماري معنا دار نبود. اين متغير با کنترل توپ و اجراي پرتاب هاي سريعتر مرتبط است. اين محققان بيان مي کنند که طول کف دست آزمودني هايشان در حد قابل قبولي قرار داشت چراکه طول کف دست مطلوب بايد حداقل به اندازه قطر توپ باشد(61).
چابکي يکي از فاکتورهاي مهم آمادگي جسماني محسوب مي شود که در بسياري ار ورزش ها فاکتوري تعيين کننده است. به توانايي تغيير سريع وناگهاني جهت حرکت وسرعت همراه باحفظ تعادل گفته مي شود(42). اهميت سرعت تا جايي است که دويدنهاي با شدت بالا و فعاليتهاي سرعتي فاکتورهاي تعيين کنندهاي در عملکرد بازيکنان فوتبال هستند. هندبال نيز يك بازي گروهي است كه بازيكنان براي موفقيت به ويژگي ها و مهارت هاي مهمي چون درك موقعيت، درايت، دقت12، چابكي، سرعت عمل و عكس العمل در اجراي مهارت ها در حد بسيار مطلوبي نياز دارد(5).
مطالعات انجام شده در زمينه رابطه بين آنترو پومتري وفاکتورهاي آمادگي جسماني اندک مي باشد. با اين حال مطالعات انجام شده در اين زمينه محدود مي باشند. بنابراين در مطالعه حاضر برآنيم تا به بررسي تفاوت برخي از شاخص هاي آنتروپومتريک بازيکنان فوتبال و هندبال در پستهاي مختلف بپردازيم. همچنين رابطه اين شاخص ها با دو فاکتور سرعت و چابکي مورد بررسي قرار مي گيرد.
1-3. اهميت و ضرورت تحقيق
سرعت و چابکي نقش تعيين کننده در ورزش هاي مختلف دارد، و رشته ورزشي فوتبال، هندبال از اين قاعده مستثني نيستند. سرعت و چابکي براي پيشبرد اهداف تاکتيکي رشته هاي فوق لازم و ضروري مي باشد، تاکنون مطالعات کمي در اين زمينه انجام گرفته، که به بررسي شاخص هاي آنتروپومتريک بازيکنان پست هاي مختلف فوتبال و هندبال ورابطه آنها با سرعت و چابکي بپردازند در مطالعات اين چنيني محققان در پي پاسخ به اين سؤال اساسي هستند که در پست هاي مختلف ورزشي نسبت به وظايفي که که بازيکنان انجام مي دهند، آيا ابعاد بدني خاصي دارند؟ يکي از مهم ترين کاربردهاي اين نوع مطالعات به کار گيري نتايج آنها در فرايند استعداد يابي ورزشي است. در بسکتبال نشان داده شده است که بازيکنان مياني قد، وزن و درصد چربي بيشتري نسبت بازيکنان فوروارد دارند و بازيکنان فوروارد از بازيکنان گارد بلندتر و سنگين تر هستند(7). بازيکنان گارد بالاترين آمادگي هوازي را داشتند و از لحاظ پرش عمودي و سرعت 10 متر از بازيکنان مرکزي عملکرد بهتري داشتند اما از فورواردها بهتر نبودند(7).
انتخاب بازيکنان براي پست خاصي در يک رشته ورزشي علاوه بر سطح تکنيکي وتاکتيک پذيري وي مي تواند براساس برخي از فاکتورهاي آمادگي جسماني انجام شود. به طور مثال در هندبال توانايي هاي حرکتي13، سرعت، پرش انعطاف پذيري و سرعت پرتاب از ويژگي هاي اصلي فعاليت در اين رشته ورزشي است که مي تواند عملکرد تيمي را تحت تاثير قرار دهد. عملکرد موفق با توان انفجاري دست ها و پاها، سرعت و سطح مطلوبي از حس حرکت در کنترل توپ، مرتبط است(51). طي دو دهه گذشته حجم زيادي از اطلاعات در مورد فيزيولوژي و آنتروپومتري ايده آل بازيکنان موفق فوتبال را به طور عمده از طريق بازيکنان کشورهاي اروپايي و آمريکاي جنوبي ارزيابي کرده اند. با اين حال، اطلاعات توصيفي در مورد ويژگي هاي فيزيولوژي و آنتروپومتري بازيکنان زبده آسيايي، به ويژه بازيکنان ايراني بسيار اندک است (57). امروزه، نقش عوامل فيزيولوژي، آنتروپومتري و فيزيک بدني بازيکنان فوتبال که يکي از عوامل کليدي موفقيت يا عدم موفقيت تيم هاي فوتبال در مسابقات مختلف اند بر کسي پوشيده نيست(48). علي رغم پيشرفت زياد در زمينه شناخت عوامل مختلف فيزيولوژي و عملکردي بازيکنان ليگ هاي مختلف جهان و وجود اطلاعات نسبتا متناسب در مورد ويژگي هاي آنتروپومتري و جنبه هاي مختلف عملکرد بازيکنان زبده فوتبال در سطح جهان، در کشور ما که در ابتداي راه حرفه اي شدن قرار دارد و تاکنون چندين دوره از برگزاري ليگ حرفه اي فوتبال آن مي گذرد، تحقيقات بسيار کمي در مورد ويژگي هاي بازيکنان فوتبال انجام شده است. بنابراين هدف از اين پژوهش عبارت است از تعيين شاخص هاي آنتروپومتريک بازيکنان پست هاي مختلف فوتبال، هندبال و رابطه آنها با سرعت و چابکي.
1-4. اهداف پژوهش
1-4-1. هدف کلي
تعيين شاخص هاي آنتروپومتريک بازيکنان پست هاي مختلف فوتبال، هندبال و رابطه آنها با سرعت و چابکي
1-4-2. اهداف جزئي
1-4-2-1. تعيين شاخص هاي آنتروپومتريک بازيکنان فوتبال در پست هاي مختلف،
1-4-2-2. تعيين شاخص هاي آنتروپومتريک بازيکنان هندبال در پست هاي مختلف،
1-4-2-3. تعيين ميزان چابکي بازيکنان فوتبال در پست هاي مختلف،
1-4-2-4. تعيين ميزان سرعت بازيکنان فوتبال در پست هاي مختلف،
1-4-2-5. تعيين ميزان چابکي بازيکنان هندبال در پست هاي مختلف،
1-4-2-6. تعيين ميزان سرعت بازيکنان هندبال در پست هاي مختلف،
1-4-2-7. مقايسه شاخص هاي آنتروپومتريک بازيکنان فوتبال و هندبال در پست هاي مختلف،
1-4-2-8. مقايسه شاخص هاي چابکي بازيکنان فوتبال و هندبال در پست هاي مختلف،

1-4-2-9. مقايسه شاخص هاي سرعت بازيکنان فوتبال و هندبال در پست هاي مختلف.
1-5. فرضيه‏هاي پژوهش
1-5-1. تفاوت معني داري در شاخص هاي آنتروپومتريک بازيکنان فوتبال در پست هاي مختلف وجود ندارد.
1-5-2. تفاوت معني داري در شاخص هاي آنتروپومتريک بازيکنان هندبال در پست هاي مختلف وجود ندارد.
1-5-3. رابطه معني داري بين شاخص هاي آنتروپومتريک بازيکنان هندبال در پست هاي مختلف با سرعت وجود ندارد.
1-5-4. رابطه معني داري بين شاخص هاي آنتروپومتريک بازيکنان فوتبال در پست هاي مختلف با سرعت وجود ندارد.
1-5-5. رابطه معني داري بين شاخص هاي آنتروپومتريک بازيکنان هندبال در پست هاي مختلف با چابکي وجود ندارد.
1-5-6. رابطه معني داري بين شاخص هاي آنتروپومتريک بازيکنان فوتبال در پست هاي مختلف با چابکي وجود ندارد.
1-5-7. تفاوت معني داري بين شاخص هاي آنتروپومتريک بازيکنان فوتبال و هندبال در پست هاي مختلف وجود ندارد.
1-5-8. تفاوت معني داري بين شاخص هاي چابکي بازيکنان فوتبال و هندبال در پست هاي مختلف وجود ندارد.
1-5-9. تفاوت معني داري بين شاخص هاي سرعت بازيکنان فوتبال و هندبال در پست هاي مختلف وجود ندارد.
1-6. متغيرهاي پژوهش
1-6-1. متغير مستقل
هندبال-فوتبال
1-6-2. متغير وابسته
-شاخص هاي آنتروپومتري
-سرعت
-چابکي
1-7. محدوديت هاي پژوهش
1-7-1. محدويت قابل کنترل
1) دامنه سني آزمودني اين مطالعه 18 تا 23 سال بود.
2) نمونه آماري اين مطالعه فقط پسران تشکيل دادند.
3) نحوه اجراي اين آزمون براي همه يکسان بود.
4) آزمودني ها در 48 ساعت قبل از آزمون ها جلسه تمريني يا مسابقه نداشتند.
1-7-2. محدوديت هاي غير قابل کنترل
1) نوع نگرش و سطح انگيزش افراد شرکت کننده نسبت به آزمون
2) ميزان آشنايي افراد نسبت به آزمون ها
3) نوع تغذيه ورزشکاران شرکت کننده در آزمون
4) فعاليت خارج از تمرينات تيم
1-8. تعريف واژه ها واصطلاحات کاربردي
آنتروپومتري: آنتروپومتري كلمه اي يوناني است كه از دو واژة آنترو به معني انسان – گونه انسان و متر به معني سنجش تشكيل شده است. بطور كلي اندازه گيري ابعاد بدن را شامل مي شود. در مطالعه حاضر طول اندام تحتاني، طول قد نشسته، طول اندام فوقاني محيط ران، محيط ساق پا، طول کف دست، محيط بازو و محيط مچ دست با استفاده از متر نواري و کوليس اندازه گيري شد(31).
سرعت :عبارتست از قابليت فرد در جلو راندن ،يا حرکت دادن تمام يا بخشي از بدن در فضا در کوتاه ترين زمان ممکن(13).
چابکي : قابليتي است که انسان را قادر مي سازد تا با سرعت،حالت بدن و جهت حرکت را همراه با حفظ تعادل در فضا تغيير دهد(21).
پست: در ورزش هاي تيمي(گروهي) بازيکنان، يک محدوده مشخص و مسئوليتي متفاوت نسبت به هم تيمي ها دارند(8).
فصل دوم
2 -1. مقدمه
مطالب اين فصل در دو بخش مجزا ارائه شده است. ابتدا مباني نظري پژوهش شامل توضيحاتي در مورد آنتروپومتري، سرعت و چابکي آورده شده است و در بخش دوم پيشينه پژوهش شامل مطالعات مشابه انجام شده در اين حيطه ارائه شده است و در نهايت جمع بندي فصل ارائه شده است.
2-2. مباني نظري پژوهش
2-2-1. آنتروپومتري
پيکر سنجي يا همان آنتروپومتري كلمه اي يوناني است كه از دو واژة آنترو به معني انسان – گونه انسان و متر به معني سنجش تشكيل شده است. بطور كلي اندازه گيري ابعاد بدن را شامل مي شود(31).اصطلاح آنتروپولوژي از واژه يوناني آنتروپوس14 به معني انسان و لوگوس15 به معني گفتار با شناخت و نخستين بار در سال 1797 به مفهوم تاريخ طبيعي انسان بکار برده شده است(25). تفاوت هاي زيستي زيادي در ميان ملل مختلف وجود دارد که بعضي از اختلافات ظاهري از قبيل رنگ پوست، حالات چهره، رنگ چشم، موي سر، حجم بدن و طول قامت بخوبي قابل تمايز است. در اين ميان تفاوت هاي مورفولوژيکي16 و ريختي که به ويژگي هاي جسماني معروف هستند. موضوع جالبي براي فيزيولوژيستها و تحت عنوان آنتروپومتري مورد مطالعه قرار ميگيرد (25).
2-2-1-1. شاخصهاي آنتروپومتريک
1-قد
افزايش طول قد نشانه رشد و نمو بدني است که همراه با افزايش سن بارزتر مي شود. البته ميزان افزايش طول قد در افراد مختلف متفاوت است و تا حدودي به دليل تفاوت در زمان آغاز بلوغ مربوط مي شود. همين تفاوت در طول قد تا حدودي وراثتي است. والدين کوتاه قد به طور معمول داراي فرزندان کوتاه قد و والدين بلندقد، اغلب داراي فرزندان بلندقد هستند. در طول 50 سال اخير طول قامت انسان به طور کلي کمي افزايش يافته است که به بهتر شدن شرايط زندگي (بهداشت، تغذيه و…) بستگي دارد (3).
2-وزن
از دهه 1940 شرکت بيمه عمر متروپوليتان، جدول قد و وزن را براي ارزيابي وزن ارائه کرد. براساس نتايج اين شرکت، وزن مطلوب محدوده اي از مقدار وزن بود که مرگ و مير کمتري در آن رخ داده بود. يکي از روش هي تعيين اضافه وزن با کمک جدول هاي قد و وزن، استفاده از شاخص وزن نسبي است. وزن نسبي، نسبت تفاوت وزن واقعي و وزن مطلوب ،به وزن مطلوب است(16).
3-شاخص توده بدني17
نسبت وزن برحسب کيلوگرم به مجذور قد(سانتي متر)است.BMI اغلب براي تعيين سلامتي مرتبط با اضافه وزن به کار مي رود(21).
جدول 2-1. مقياسهاي اندازه گيري شاخص توده بدن
20>کم وزني20-25وزن طبيعي25-30اضافه وزن30<چاقي
2-2-2.ورزش هندبال
هندبال يکي از ورزش هاي توپي است که بين دو تيم به صورت گروهي بازي مي شود.هندبال ورزشي است که با توجه به زمان کوتاه بازي سازگاري بسياري با دوران پرشتاب کنوني دارد ومهارت هاي ويژه ورزشي آن از حرکات بنيادي انسان مثل دويدن،پريدن و پرتاب کردن تشکيل شده است.شوت هاي قدرتمند به همراه حرکات نمايشي زيبا،گل هاي فراوان و سرعت بالاي بازي موجب شده است که هندبال به عنوان يک بازي سريع،جذاب و پر تحرک شناخته شود.بازي هندبال با 7 بازيکن در هر تيم ،در زميني به ابعاد 40×20 متر بازي مي شود.زمان هر نيمه بازي 30 دقيقه و همچنين 10 دقيقه استراحت بين دو نيمه است(8).
2-2-2-1.الگوهاي حرکتي در بازي هندبال
هندبال به صورت پيوسته بازي مي شود و تيم ها همواره در حال تغيير از حمله به دفاع و حمله دوباره هستند. جريان پيوسته بازي هندبال نيازمند الگوهاي حرکتي مشابهي در زمين بازي است.اين الگوهاي حرکتي شامل دوهاي آهسته، دوهاي سرعت، حرکات پاي پهلو به طرفين، عقب و جلو با شدت هاي مختلف، پرش هاي جفت پا و تک پا، و پرتاب هاي گوناگون است. بازيکنان نخبه قادرند حرکات مختلف از جمله دويدن با توپ و بدون توپ به طور مستقيم و در مسيرهاي مختلف، پريدن ها، پرتاب ها به شکل پاس يا شوت در حال پرش، دريافت، تغيير جهت ها و حرکات فني را در زمان خيلي کوتاه و با ترتيبي از پيش تعيين شده براساس موقعيت هاي تاکتيکي اجرا کنند(8).
2-2-2-2.نيازمندي هاي فيزيووژيک هندبال
نيازمندي هاي فيزيولوژيکي هر ورزش، نيمرخ ويژگي هاي فيزيولوژيکي ورزشکاران را تعيين مي کند که مي تواند در طراحي برنامه هاي تمريني ويژه آن ورزش و نيز فرآيند استعداديابي کاربرد داشته باشد. ورزش هندبال ترکيبي تناوبي از فعاليت هاي شديد و با شدت متوسط مانند دويدن،شروع هاي سريع، پرش ها و درگيري هاي بدني با بازيکنان حريف است(8).


دیدگاهتان را بنویسید