عنوان صفحه
چکيده 1
فصل اول : کليات
1-1 مقدمه3
1-2 اهميت فضاي سبز5
1-3 گل کاغذي و تاريخچه آن6
1-4 ويژگيهاي گل کاغذي7
1-5 گونه هاي مهم گل کاغذي8
1-5-1 گل کاغذي مصري8
1-5-2 گل کاغذي معمولي9
1-5-3 B.speciosa var schnizl 9
1-5-4 B.refulgens var ball9
1-6 نحوه کاشت گل کاغذي 9
1-7 نيازهاي گياه 11
1-7-1 نور11
1-7-2 رطوبت وآبياري11
1-7-3 حرارت وحساسيت نسبت به سرما12
1-7-4 محل نگهداري گل کاغذي در خانه12
1-7-5 اسيديته مناسب13
1-7-6 محيط کشت مناسب13
1-8 تغذيه گل کاغذي 13
1-9 مناطق مناسب کاشت گل کاغذي14
1-10 کاشت در فضاي سبز14
1-11 دوره رشد در گل کاغذي15
1-12 هرس و سربرداري15
1-12-1 سربرداري ملايم15
1-12-2 سربرداري سخت16
1-13 کنترل کوددهي و رکود16
1-14 کنترل ارتفاع گياه 17
1-15 فاصله کاشت17
1-16 قيم17
1-17 مشکلات رايج در کشت گل کاغذي18
1-18 آفات و بيماريها18
1-18-1 حشرات18
1-18-2 بيماريها18
1-19 برداشت وانتقال گل کاغذي19
فصل دوم : مروري بر پژوهش‌هاي پيشين
2-1 مواد تنظيم کننده رشد گياهي21
2-1-1 اکسين و اعمال آن 22
2-2عوامل موثر بر ريشه زايي قلمه ها41
2-2-1عوامل داخلي41
2-2-1-1برگ و جوانه ها41
2-2-1-2 کربو هيدراتها 42
2-2-1-3 شرايط فيزيولوژيکي پايه مادري43
2-2-1-4 تاثير آناتومي ساختمان قلمه بر ريشه زايي 44
2-2-1-5 زمان تهيه قلمه در طول سال46
2-2-1-6 سن قلمه ها و نقش آن در ريشه زايي46
2-2-2 عوامل خارجي49
2-2-2-1 ايجاد زخم در انتهاي قلمه49
2-2-2-2 هرس پايه هاي مادري قبل از تهيه قلمه50
2-2-2-3 شرايط محيطي جهت ريشه دار شدن قلمه ها50
2-2-2-3-1 دما50
2-2-2-3-2 اتمسفر51
2-2-2-3-3 سيستم مه افشاني51
2-2-2-3-4 محيط کشت51
2-2-2-3-5 آب53
2-2-2-3-6 نور54
2-2-2-4 تغذيه قلمه ها55
2-2-2-5 ضد عفوني قلمه ها56
2-2-2-6 استفاده از شاخه هاي فرعي به عنوان قلمه 56
2-3 تشکيل ريشه اوليه در قلمه ها57
2-4 کالوس57
فصل سوم : مواد و روشها
3-1 نوع طرح آزمايشي60
3-2 طول قلمه60
3-3 غلظت تنظيم کننده رشد گياهي و محيط کشت60
3-4 پياده کردن طرح61
3-5 اندازه گيري صفات 61
3-5-1 قطر ريشه61
3-5-2 وزن تر ريشه 62
3-5-3 تعيين زمان ريشه زايي 62
3-5-4 تعداد ريشه هاي فرعي62
3-5-5 وزن خشک ريشه 62
3-5-6 درصد قلمه هاي ريشه دار شده 62
3-5-7 ارتفاع شاخساره63
3-6 تجزيه داده ها 63
فصل چهارم: بحث ونتيجه گيري
4-1 قطر ريشه65
4-2 وزن تر ريشه69
4-3 وزن خشک ريشه72
4-4 تعداد ريشه هاي فرعي75
4-5 زمان ريشه زايي78
4-6 درصد قلمه هاي ريشه دار شده 81
4-7 ارتفاع شاخساره84
نتيجه گيري کلي 87
پيشنهادها 88
منابع
منابع فارسي90

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

منابع انگليسي92
چکيده انگليسي101
فهرست جدول‌ها
جدول 4-1 نتايج تجزيه واريانس اثرات موقيت قلمه و غلظت هورمون ايندول بوتريک‌اسيد بر ريشه‌زايي قلمه‌هاي گل کاغذي65
فهرست نمودارها
نمودار 4-1-1 تأثير نوع قلمه بر قطر ريشه66
نمودار 4-1-2 تأثير غلظتهاي مختلف تنظيم کننده رشد بر قطر ريشه67
نمودار 4-1-3 اثر متقابل تنظيم کننده رشد و نوع قلمه بر قطر ريشه68
نمودار 4-2-1 تأثير نوع قلمه بر وزن تر ريشه69
نمودار 4-2-2 تأثير غلظتهاي مختلف تنظيم کننده رشد بر وزن تر ريشه70
نمودار 4-2-3 اثر متقال تنظيم کننده رشد و نوع قلمه بر وزن تر ريشه71
نمودار 4-3-1 تأثير نوع قلمه بر وزن خشک ريشه72
نمودار 4-3-2 تأثير غلظتهاي مختلف تنظيم کننده رشد بر وزن خشک ريشه73
نمودار 4-3-3 اثر متقابل بين نوع قلمه و غلظت تنظيم کننده رشد بر وزن خشک ريشه74
نمودار 4-4-1 تأثير نوع قلمه بر تعداد ريشههاي فرعي75
نمودار 4-4-2 تاثير غلظتهاي مختلف تنظيم کننده رشد بر تعداد ريشههاي فرعي76
نمودار 4-4-3 اثر متقابل بين نوع قلمه و غلظت تنظيم کننده رشد بر تعداد ريشههاي فرعي77
نمودار 4-5-1 تأثير نوع قلمه بر زمان ريشه‌زايي قلمه78
نمودار 4-5-2 تأثير غلظتهاي مختلف تنظيم کننده رشد بر زمان ريشهزايي قلمه79
نمودار 4-5-3 اثر متقابل نوع قلمه و غلظت تنظيم کننده رشد بر زمان ريشهزايي قلمه80
نمودار 4-6-1 تأثير نوع قلمه بر درصد قلمههاي ريشهدار شده81
نمودار 4-6-2 تأثير غلظتهاي مختلف تنظيم کننده رشد بر درصد ريشهزايي قلمه82
نمودار 4-6-3 اثر متقابل بين نوع ريشه و غلظت تنظيم کننده رشد گياهي بر درصد ريشهزايي83
نمودار 4-7-1 تأثير نوع قلمه بر ارتفاع شاخساره84
نمودار 4-7-2 تأثير غلظتهاي مختلف تنظيم کننده رشد گياهي بر ارتفاع شاخساره85
نمودار 4-7-3 اثر متقابل بين نوع قلمه و کاربرد غلظتهاي مختلف تنظيم کننده رشد ارتفاع شاخساره86
بررسي اثر غلظت‌هاي مختلف تنظيم کننده رشد گياهي IBA و نوع قلمه
بر ريشه‌زايي گل کاغذي در منطقه لامرد
به وسيله: عبدالمجيد انصاري
چکيده
در اين بررسي توليد گل کاغذي از طريق ريشه دار کردن قلمه با استفاده از غلظت هاي مختلف IBA و نوع قلمه گرفته شده از شاخه مورد بررسي قرار گرفت. طرح آزمايشي مورد استفاده آزمايش فاکتوريل در قالب طرح بلوکهاي کاملا تصادفي با سه تکرار و هر واحد آزمايشي شامل 5 گلدان و در هر گلدان 2 قلمه استفاده گرديد. بدين منظور شاخه هاي سال جاري حداقل به طول يک متر در ارديبهشت ماه به سه قسمت شامل قاعده ساقه وسط و رأس ساقه تقسيم شدند و قلمه هاي تهيه شده از اين قسمت ها با تنظيم کننده رشد گياهي IBA در غلظت هاي صفر 2000 ، 4000 و6000 PPm تيمار شدند و در بستر شن و پرلايت به نسبت 4 به 1 کاشته شدند. پس از نگهداري قلمه ها به مدت 75 روز اثر عوامل فوق بر روي صفات زمان ريشه دار شدن ، قطر ريشه ، وزن تر ريشه ، وزن خشک ريشه ، تعداد ريشه هاي فرعي ، درصد قلمه هاي ريشه دار شده و ارتفاع شاخساره در هر قلمه ثبت گرديد. نتايج بدست آمده از تجزيه و تحليل آماري نشان داد که استفاده از ماده تنظيم کننده رشدIBA نسبت به شاهد در ريشه زايي بسيار مؤثر بوده و قلمه هاي گرفته شده از وسط ساقه نسبت به قلمه هاي قاعده و رأس ساقه ريشه دار شدن بيشتري نشان دادند. همچنين تأثير دو متغير مورد بررسي در ساير صفات شامل وزن تر، وزن خشک ريشه ، تعداد ريشه هاي فرعي ، درصد قلمه هاي ريشه دار شده و ارتفاع شاخساره نيز نشان داد کاربرد هورمون IBA همراه با قلمه هاي گرفته شده از وسط ساقه در شرايط اين آزمايش بهترين نتيجه را داشته است.
کلمات کليدي: گل کاغذي. هورمون IBA قلمه،: ريشه زايي قلمه، محل قلمه
فصل اول
مقدمه و کليات
1-1مقدمه:
باغسازي و گلکاري از 3000 سال قبل از ميلاد مسيح در جهان سابقه داشته در زمان فراعنه و حضرت موسي(ع) در اطراف کاخها گياهان زينتي، پيچکها و گياهان رونده کشت ميگرديد. يکي از عجائب هفتگانه باغهاي معلق بابل در 600 سال قبل از ميلاد بود که بصورت پنج طبقه روي هم از درختان بزرگ و گياهان زينتي ساخته شده بود. پليني در کتاب تاريخ طبيعي خود که مبناي گياهشناسي دارد از باغهاي بزرگ و وسيعي که پوشيده از گل بودند در 400 سال قبل از ميلاد در روم قديم خبر داده است. ( تبريزي،1371)
هنر پارکسازي از اوايل قرن 13 به تدريج رو به تکامل نهاد. در اواخر قرن 16 حفظ فضاي سبز و طرح و ايجاد مکانهاي زيبا جهت زيباسازي محيط براي اهل فن و مردم عادي اهميت پيدا کرد. که تا به امروز ادامه دارد.
در ايران نيز جمعآوري و حفاظت و تکثير گياهان زينتي سابقه طولاني دارد. و اين گياهان گنجينه گرانبهايي ميباشند که بصورت طبيعي و وحشي در دشتها، صحراها و کويرها و چه بصورت اهلي و تکثير در گلخانهها در اختيار ما ميباشد. (تبريزي،1371)

درخصوص حفظ گونههاي مهم و با ارزش گياهي لازم است فرهنگسازي صورت گيرد. و در اين زمينه ميبايست سرمايهگذاري اقتصادي صورت گيرد. در رشته گلکاري و کشت گياهان زينتي بهطور تقريبي از 60 سال قبل فعاليتهايي در ايران شروع شده و هرچه پيش ميرويم شاهد توسعه اين رشته هستيم.
کما اينکه مشاهده ميکنيم سطح زيربناي گلخانههاي تحت پوشش کشت گياهان زينتي و پوششي بهطور محسوسي افزايش پيدا کرده است. سطح زيربناي گلخانهها در مجموع به دهها هزار مترمربع و سطح زيرکشت گياهان زينتي و پوششي مانند چمن به دهها هزار هکتار بالغ ميگردد. (حکمتي،1381)
در برخي شهرهاي مرکزي ايران بخصوص محلات، خمين، و قمصر و در مناطق با آب و هواي متفاوت کشت گياهان زينتي رواج فراوان يافته و از مهمترين رشته فعاليت توليدي کشاورزان اين مناطق ميباشد.
ذکر اين نکته ضروري است که در کشور ايران باتوجه به داشتن اقليمهاي متفاوت جغرافيايي و وجود چهارفصل بطور همزمان در اقصي نقاط کشور و زمينهاي مناسب امکان بسيار زيادي براي کار و تحقيق بر روي گياهان زينتي وجود دارد و فعاليتهاي انجام شده تاکنون بسيار اندک ميباشد.(حکمتي،1381)
پرورش گياهان زينتي و افزايش آنها به روش جديد که هزينه کمتري صرف گردد و در مدت زمان کوتاهتري در اختيار بازار قرار گيرد هنوز جاي کار بيشتر دارد و در مقايسه با کشورهاي پيشرفته در اين زمينه از نظر نوع توليد، عدم بستهبندي مناسب، انبارداري مناسب، استفاده از مواد نگهدانده مناسب، تغذيه و آبياري صحيح و بموقع باعث شده کشور ما از نظر سود دهي در اين رشته در مقايسه با کشورهاي پيشرفته بسيار عقبتر باشد. که باتوجه به اين رشته توليدي با در نظر گرفتن ميزان بيکاري مخصوصاً در طبقه تحصيل کرده کشاورزي اين امکان به مديران سطح بالاي کشور و تصميم گيرندگان ميدهد که علاوه بر کارآفريني درآمد ارزي کشور را بهبود بخشيده و در صادرات غيرنفتي گياهان زينتي و گلها رقم قابل توجهي را شامل گردد. (خليقي،1379)
وضع جغرافيايي و طبيعي کشور ايران باتوجه به مسئله خشکسالي در سالهاي اخير و کمآبي، شوري آب و خاک و نامساعد بودن اغلب زمينهاي کشاورزي ايجاب مينمايد در طراحي فضاي سبز و پارکها از گياهاني استفاده گردد که نسبت به کمآبي و شوري مقاوم بوده و جذابيت و زيبايي داشته باشد.
وجود آسمان روشن و آفتاب گرم عامل مثبتي براي رشد و نمو برخي از گياهان زينتي از جمله گل کاغذي است که به ما اين امکان را ميدهد در آينده نه چندان دور بتوانيم از صادرکنندگان بذر و قلمه اين گياه به ساير کشورهاي جهان باشيم.(حکمتي،1381)
گل کاغذي با نام علمي Bougainvillea. spp از خانواده لاله عباسيان Nyctaginaceace که گونه B. glabra از گياهان جذاب با گلهاي فوقالعاده زيبا و مقاوم به خشکي ، کمآبي، گرما که ميتواند در استانهاي جنوبي کشور و مناطق گرم در طراحي فضاي سبز مورد استفاده قرار گيرد. باتوجه به شرايط آب و هوايي گرم و خشک شهرستان لامرد که داراي بهار و تابستان با دماي بالا و پاييز و زمستان معتدل ميباشد، گل کاغذي يکي از گياهان مناسب براي استفاده در فضاي سبز اين شهرستان و آب و هواهاي مشابه ميباشد. ازدياد و توليد انبوه آن بايستي از طريق تکثير توسط قلمههاي نيمه خشبي همراه با کاربرد مواد تنظيمکننده رشد گياهي و ريشهزايي صورت گيرد. لذا ضرورت انجام اين تحقيق با هدف مشخص جهت توسعه فضاي سبز و تکثير اين گياه مد نظر خواهد بود . با توجه به شرايط اقليمي و منطقه جغرافيايي نوع تحقيق بر روي اين گونه که در فضاي موجود ميتواند پوشش سبز مناسبي را ايجاد نمايد باعث شد که به تحقيق پرداخته شود . اين اهداف شامل تعيين بهترين زمان تهيه قلمه در منطقه لامرد – تعيين مناسبترين محل ساقه براي قلمه گيري – آيا گل کاغذي ميتواند گياه مناسبي در ايجاد فضاي سبز شهرستان لامرد باشد – تکثير گل کاغذي با استفاده از قلمه باعث يکنواختي ژنتيکي گياه ميشود- امکان افزايش ريشه زايي قلمه با مواد کمکي تنظيم کننده رشد- در صورت موفقيت انجام اين پژوهش سازمان فضاي سبز شهرداري ، ادارات دولتي و مردم عادي ميتوانند با توصيه هاي انجام شده در گل کاغذي در زيبايي شهر و فضاي سبز استفاده نمايند.
1-2 اهميت فضاي سبز
بسياري از مردم جهان امروزه طعم تلخ و ناگوار بيابان و کوير را چشيدهاند و بيش از يک ميليارد نفر از ساکنين کره خاکي تحت سلطه و سيطره کويرهاي طغيانگر قرار دارند. شايد بتوان ادعا کرد که بعد از پديده کاهش قطر لايه اوزن، پيشروي و گسترش روز افزون کويرها يکي از مهمترين مشکلات مبتلا به بسياري از کشورهاي جهان مخصوصاً کشورهاي فقير و عقب افتاده بحساب ميآيد. (تبريزي،1371)
زيادهگويي نيست خشکسالي و کوير حيات را با همه زيبايي و رمز و رازش تهديد ميکند. شهرها و روستاها چه کوچک و چه بزرگ از خطر جدي کوير در امان نميباشند و گسترده و نفوذ آن همه نقاط محيط زيست را در برخواهد گرفت.
توسعه سريع تکنولوژي و صنعت و رشد جمعيت جهان باعث رشد سريع و بيرويه شهرها و توسعه حومهسازي در اطراف شهرها و تخريب فضاي سبز ميگردد. امروزه بيشتر جمعيت جهان در شهرها زندگي ميکنند که اين امر سبب ازبين رفتن طبيعت بکر و محيطهاي روستايي و جايگزيني آنها با شهرها شده است در نتيجه زيبايي اين جوامع روستايي به ناهماهنگي و جوامع صنعتي تبديل شده است. کساني که موافق و دوستدار حفظ محيط زيست و منابع طبيعي هستند دنبال فرصت هستند تا نظر عميقتري به طبيعت و انسان بياندازند.(روحاني،1371)
1-3 گل کاغذي و تاريخچه آن:
گل کاغذي (Bougainvilla spp.) از جمله گياهان مناطق گرمسيري و نيمه گرمسيري است که با انجام يک سري کارها قابل کشت و پرورش در مناطق معتدله ميباشد. برگهاي متناوب و ساقههاي چوبي و خاردار هستند که ساقههاي قوي و رونده را بوجود ميآورند. ويژگيهاي منحصر به فرد اين گياه از جمله مقاومت آن در برابر خشکي و گرماي زياد، آفات و بيماريها، پر رشد بودن و طولاني بودن طول دوره گلدهي همراه با تنوع رنگ در گونههاي مختلف است. (بهپوري، عباسعلي،1385)
در سال 1768 ميلادي وقتي “آدمي رال لوييس بوگين ويله”1 سفر طولاني خود را به اقيانوس آرام آغاز کرد، گياهي را کشف کرد که امروزه نام او را زنده ميکند. در طول اين سالها اين گياه زيباي برزيلي جايگاه خود را به عنوان يکي از زيباترين، محبوبترين و تماشاييترين گياهان مناطق گرمسيري بدست آورده است.(بهپوري، عباسعلي،1385)
نام اين گياه در فارسي گل کاغذي و در انگليسي (Paper Flower) ميباشد که امروزه هيبريدهاي جديد آن با تنوع و زيبايي گوناگون بوجود آمده است.
انواع گل کاغذي متعلق به جنس “Bougainvillea” و از خانواده “Nyctagynaceae” و همه جزء گياهان مناطق گرمسيري و نيمه گرمسيري ميباشند. يکي از گونههاي گل کاغذي B.glabra و ديگري B.spectabilis ميباشد. (بهپوري، عباسعلي،1385)
که اکثر درختان گل کاغذي ايران در استانهاي جنوبي و فارس، هرمزگان و بوشهر از اين دوگونه ميباشند. گونههاي پر رشد، رونده چوبي و هميشه سبز و پرگل بوده که بيشتر براي کشت بصورت گلداني مورد استفاده قرار ميگيرند. گلهاي اين گياه به رنگهاي قرمز، بنفش، نارنجي، نباتي و سفيد است که اخيراً هيبريدهاي پرگل و اصلاح شده اين گياه مورد توجه قرار گرفته است.
گل کاغذي را ميتوان به صورت درختي، گلداني، کاشت در سبدهاي آويزان و پرچين پرورش داد. گونه B.spectabilis سازگاري بيشتري با شرايط آب و هوايي گرم داشته و گلهاي بيشتري توليد ميکند.
1-4 ويژگيهاي گل کاغذي
گل کاغذي درختچهاي بسيار زيبا، پرگل و جذابي است که در دنيا حدود 18 گونه دارد. اغلب اين گونهها درختچهاي، بالارونده و داراي گل آذين بسيار زيبا و رنگهاي متنوع ميباشند. گل در اين گياه کوچک لولهاي شکل و خالي از جذابيت است و آنچه که به اين گل زيبايي ميدهد سه کاسبرگ رنگين آن است که قسمت تزئيني اين گياه را تشکيل ميدهد. بنابراين آنچه در اين گياه به عنوان گل شناخته ميشود در حقيقت همين کاسبرگها هستند.
اين گياه را در شمال و جنوب ايران اغلب در پارکها و باغها در فضاي آزاد ميکارند، موطن اصلي آن نيز مناطق استوايي و نيمه استوايي آمريکاي جنوبي مانند برزيل است. در کشور ما مخصوصاً در نواحي شمالي و جنوبي اين گياه را در فضاي آزاد ميکارند و اغلب بصورت درختچه بسيار بزرگي در ميآيد که زينتبخش باغها، باغچههاي منازل و پارکها ميباشند. ولي در مناطق معتدل و سرد حتماً بايد آن را به صورت گلخانهاي نگهداري نمود، زيرا حرارتهاي زير صفر به اين گياه آسيب وارد ميکند و فقط تابستانها ميتوان گلدانها را در هواي آزاد قرار داد در صورتي که در نواحي گرمسيري و مرطوب اين گياه هميشه در فضاي باز قرار دارند. (زرگريان،خوشخوي،1386)
1-5 گونههاي مهم گل کاغذي
فصل گلدهي گل کاغذي از اواسط بهار تا اواخر تابستان است و گونههاي مهم زينتي آن به شرح زير است:
1-5-1 گل کاغذي مصري (B. glabra)
اولين بار توسط گياهشناسي سوئيسي به نام جي.دي.چوئيلسي2 در سال 1850 شناسايي شد. برگها بيضي شکل است و براق و بدون کرکاند اگرچه ممکن است کرکهاي ريزي را روي سرتاسر برگها مشاهده کرد، عموماً کاسبرگها به رنگ سفيد تا کرم هستند. خارها کوچک و خميده به طرف بالا ميباشند و در طول سال چندبار گلدهي ميکنند. زادگاه اصلي آن کشور برزيل بوده و يکي از مهمترين و بهترين انواع گل کاغذي جهت نگهداري در گلدان ميباشد که ارتفاع آن ممکن است به 2 متر برسد. به دليل اينکه گياه جوان خيلي زود به گل مينشيند
گلکاران بيشتر ترجيح ميدهند که از اين گونه جهت نگهداري در منازل پرورش دهند. اين گياه با شرايط آب و هوايي جنوب کشور کاملاً سازگار شده و از آن بصورت درختچهاي در فضاي سبز پارکها استفاده ميشود.
اينگونه داراي واريتههاي مختلفي ميباشد که يکي از متداولترين آنها به نام ساندريانا3 ميباشد که رنگ گلهاي آن آجري رنگ است و تعدادشان نسبتاً زياد ميباشد. (جينزبرگ،1967)
1-5-2 گل کاغذي معمولي (B. spectabilis)
موطن اصلي اين گياه نيز کشور برزيل است و در نواحي استوايي آمريکا ميرويد. اين گونه داراي ساقه کمي خاردار بوده و رشد آن از ساير گونهها بيشتر است. گلهاي آن معمولاً از ماه خرداد ظاهر شده و تا اواخر شهريور ماه روي گياه باقيمانده رنگ گل در اين گونه اغلب بنفش يا قرمز ارغواني يا صورتي است. در ايران نيز اين گياه وارد شده و در مناطق معتدل و سردسير بيشتر در گلدان نگهداري ميشود. ولي در نواحي جنوبي ايران بخوبي سازگاري پيداکرده و خيلي خوب در فضاي آزاد رشد مينمايد. از اينگونه نيز يک وارتيه بنام لتيرياتايا4 گل کاغذي صورتي وجود دارد که رنگ آن کم رنگ است (بوتامينوتو،1983)
1-5-3- B. speciosavarschnizl
برگچههاي قطبي شکل و به رنگ صورتي مايل به آبي بوده داراي وارتيهاي است که در آن برگها ابلق ميباشند.
1-5-4- B. refulgensvar bull
گلها به رنگ قرمز تند مايل به بنفش ميباشند. (معلمي، چهرازي،1382)
1-6 نحوه کاشت گل کاغذي
گل کاغذي را به وسيله بذر، قلمه. خواباندن ساقه يا کشت بافت تکثير ميکنند. عقيده بر اين است که هيبريدهاي گل کاغذي عقيم هستند و فقط بعضي گونهها ممکن است به وسيله بذر تکثير شوند. ولي ازدياد بوسيله قلمه بيشتر متداول است. بهترين موقع قلمه زدن اسفند و فروردين ماه بوده در طول تابستان تا پاييز ميشود از قلمههاي سبز استفاده نمود و زيرشاسي اقدام به تکثير کرد. قلمهها را ميتوان در ماسه شسته شده در گلخانه يا در زيرشاسي کاشت و تا موقعي که ريشه ندادهاند بايستي به آنها سايه داده زيرا در غير اينصورت در نتيجه حرارت زياد آفتاب، رطوبت قلمهها زود تبخير شده و خشک ميشوند، پس از آنکه قلمهها به اندازه کافي ريشه دادند هرکدام را بطور مجزا در گلدانهايي که حاوي خاک و برگ و ماسه هستند کاشته و مرتباً آبياري ميشوند. (هارتمن ، 1975)
استفاده از قلمههاي خشبي، نرم و جوانههاي برگدار رايج است. در صورتيکه هدف تکثير اين گياه در اواخر بهار يا اوايل تابستان باشد بهتر است از قلمههاي نرم و جوانتر و چنانچه در پاييز يا زمستان اقدام به کاشت گردد از قلمههاي خشبي و چوبي استفاده شود.
بهترين طول قلمه نيمه خشبي گل کاغذي 5-9 گره است که حدود 9-8 سانتيمتر ميباشد. (77)جداکردن انتهاي آبدار و استفاده از هورمونهاي ريشهزايي، توصيه شده است. محيط کشت بايد داراي زهکش مناسب بوده و دماي محيط کشت حدود 25 درجه سانتيگراد حفظ شود. جهت طراوت و شادابي گياه استفاده از مه پاش (mist) توصيه ميشود (جينزبرگ ،1967)
ريشه دهي قلمهها معمولاً بسته به شرايط محيطي 12-6 هفته طول ميکشد. براي جلوگيري از آسيب رسيدن به ريشهها در هنگام انتقال گياه جوان بايد اين کار با احتياط کامل انجام شود. براي جلويگري از پوسيدگي ريشه در زمان کاشت و در زمان انتقال از قارچ کشهاي مناسب استفاده ميگردد. (ابوطالبي ، حسن پور، 1382)
در گل کاغذي قلمههايي که از قسمت نوک شاخه گرفته ميشوند براي ريشهزايي مناسب نميباشند. برگهاي نرم نوک قلمه در معرض بيماريهاي ويروسي و پوسيدگي قرار ميگيرند. که اغلب در اين نوع قلمهها رخ ميدهد. علاوه بر اين فقط يک ساقه ميدهند و براي انشعاب و توليد ساقه بيشتر نياز به سربرداري دارند. بهتر است قلمههاي نوک دور انداخته شوند (دورلينگ ،1996)
در گل کاغذي قلمههايي زير قسمت انتهايي هميشه بهترين هستند اين نوع قلمه قويتر و در برابر بيماريها مقاومتر است. همچنين معمولاً از هرجوانه برگي ساقههاي جديدي رشد ميکند و براي بدست آوردن انشعاب خوب به سربرداري کمتري نياز است. در صورتي که ساقه کافي براي ريشهدار شدن در اختيار نباشد. ميتوان از قلمههاي جوان برگي استفاده کرد. اما از قلمههاي زير قسمت انتهايي درصد ريشهزايي بهتري را ميتوان به دست آورد. (جينزبرگ ،1967)
1-7 نيازهاي گياه
1-7-1- نور
اين گياه اصولاً گياهي نور دوست است و در فصل گلدهي به نور کافي و زياد نياز دارد. بنابراين لازم است در تابستان حتماً در فضاي باز و در مقابل نور قرار گيرد. چنانچه در پرورش اين گياه نور کم باشد ممکن است گل ندهد يا اينکه گلهاي کم وضعيف دهد. (کمپاني ،1345)
تابش نور زياد بمدت 8 ساعت در شبانهروز گلدهي را تحريک ميکند. نورکم حتي در دماي مناسب گلدهي را به تأخير مياندازد. گلهاي کاغذي جهت گلدهي خوب و مناسب حداقل به 5 ساعت در روز به آفتاب کامل نياز دارد. در سايه با گلدهي کم يا بدون گل رشد رويشي مناسبي خواهد داشت. اين گل در آپارتمان به خوبي گل نميدهد. (جانيک ،1988)
1-7-2 رطوبت و آبياري
گل کاغذي مخصوصاً در فصل تابستان نياز به آبياري فراوان و رطوبت زياد دارد و چون گياهي نور پسند است بنابراين بايد حتي با پاشيدن آب روي آن رطوبت مورد نياز گياه را تأمين نمود و در گلخانه به محيطي گرم و مرطوب نياز دارد (معلمي ، چهرازي ، 1382 )
بسته به نوع خاک، سيستم ريشه، اندازه گياه و دماي هوا ميزان آب مورد نياز متفاوت است آبياري بيش از حد مورد نياز براي گياه مضر است. گياهان براي سازگاري با محيط در فضاي سبز، خشکي را تحمل ميکنند در حاليکه استرس آبي ممکن است باعث ريزش کاسبرگهاي گل شود. (ادسون ، 1991)
گل کاغذي رطوبت بالا را قبل از مرحله گلدهي نياز دارد و بعد از آن به رطوبت کمتري نيازمند است (کريستوفر،2006)
1-7-3 حرارت و حساسيت نسبت به سرما
از آنجا که اين گياه مخصوص نواحي استوايي و نيمه استوايي است بنابراين گياهي گرما دوست است و حرارت زياد تابستان را به خوبي تحمل ميکند. و در زمستان چه در فضاي بازوچه در گلدان نميتواند دماي زير 7 درجه را تحمل کند (هارتمن،1975)
دماي سرد شب گلدهي را تحريک ميکند. دماي 15 درجه سانتيگراد شب گلدهي را در شرايط روزبلندي افزايش ميدهد. و دماي 26 درجه سانتيگراد شب در شرايط روز کوتاهي مانع گلدهي ميشود. چنانچه در زمستان هوا بسيار سرد شود ممکن است گياه بطور کامل خشک شود. اين گياه در زمستان و هواي سرد به محافظت نياز دارد.
چنانچه دما بمدت 4 ساعت زير نقطه انجماد بماند باعث از بين رفتن گل کاغذي ميشود. در شرايط يخبندان جزئي گياه از بين نميرود اما يک روز بعد از يخبندان تمام برگها و کاسبرگها ميريزند و چنانچه گياه بمدت بيشتري در معرض يخبندان قرار نگيرد دوباره رشد ميکند.
1-7-4 محل نگهداري گل کاغذي در خانه
هرجايي از خانه که بيش از حد سرد نباشد براي گل کاغذي مناسب است. اگر گياه در جايي با نور زياد قرار گيرد در طي شبهاي سرد زمستان گرم باقي مانده ممکن است دچار خفتگي شده و در بهار شکل بهتري پيدا کند. چنانچه گياه در مکاني با نور کم قرار گيرد و در طول روز سرد بماند ممکن است گياه به خواب رفته و بعد از چند هفته تمام برگهاي گياه ريزش نمايد. در خانه آب بسيار کمي فقط در حد مرطوب کردن خاک براي گياه کافي است. بعد از شبهاي گرم در بهار گلهاي کاغذي را به بيرون منتقل ميکنند و آبياري و کوددهي آغاز ميگردد. طي چند هفته رشد جديد آغاز و دوباره گلدهي شروع ميگردد. (گيلمن،1990)
1-7-5 اسيديته مناسب
مناسبترين خاک براي گل کاغذي خاک نسبتاً اسيدي با pH بين 5/5 تا 6 است (هس،1995)
1-7-6 محيط کشت مناسب
گل کاغذي سيستم ريشهاي بسيار ظريف دارد و بايد خاک داراي زهکش مناسب و ظرفيت نگهداري آب بالا داشته باشد. چنانچه خاک آب زيادي نگه دارد باعث پوسيدگي ريشه ميشود (هس،1995)
براي توليد تجاري گياه گلدار گلداني بيشتر از محيط کشت با پايه پيت استفاده ميشود. براي آنکه گل کاغذي گلهاي زياد داشته باشد چند کار لازم است انجام شود. که مهمترين آن نوع محيط کشت مورد استفاده است. محيط کشت بدليل عمق کم و محدود گلدان بايد جهت تأمين خواص فيزيکي و شيميايي لازم براي کشت گياه اصلاح گردد. (هس،1995)
خاک مزرعه معمولاً براي رشد گل کاغذي در گلدان مناسب نميباشد. زيرا اين خاکها نميتوانند تهويه و زهکشي لازم را انجام دهند و ظرفيت نگهداري آب مورد نياز را ندارند. بهترين مخلوط رشد در گلدان مخلوط بدون خاک است که عاري از هر نوع بيماري آفات و بذر علفهاي هرز است. وزن آن سبک و داراي منافذي جهت تنظيم رطوبت و زهکشي خوب ميباشد. ميتوان با استفاده از پيت، ورمي کولايت، خاک شن محيط کشت مناسب را فراهم نمود. که در اين حالت pH خاک بسيار مهم است و بايد مورد توجه قرار گيرد که حدود 5/5 تا 6 باشد.
1-8 تغذيه گل کاغذي
گل کاغذي در طول دوره رويش به عناصر نيتروژن، فسفر و پتاس نياز دارد. جهت تأمين نيتروژن مورد نياز بهتر است از منبع نيترات کلسيم استفاده شود زيرا اوره و نيترات آمونيم در تغذيه گل کاغذي ايجاد مشکل مينمايند. کود کامل 20-20-20 همراه با ميکرو المنتهاي آهن و منگنز و منيزم در رشد و گلدهي گل کاغذي به خوبي عمل ميکند. که بايد با استفاده از محلول کودي بصورت يک هفته در ميان مورد استفاده قرار گيرد. در طي روزهاي کوتاه زمستان هر 6-4 هفته يکبار بايستي کود داده شود و چنانچه گياه در حالت خواب باشد تا زمان شروع رشد جديد بايد از کود دهي گياه خودداري کرد (40) مناسبترين pH براي کود دهي بين 6-5 است . در زمان گلدهي نيتروژن و فسفر جهت رشد مناسب گياه ضروري است استفاده از کود زياد باعث افزايش رشد رويشي و کاهش گلدهي گياه ميگردد. (جينزبرگ،1967)
1-9 مناطق مناسب کاشت گل کاغذي
زيستگاه طبيعي گل کاغذي مناطق استوايي است که طول شب و روز تقريباً برابر است. در چنين مناطقي گل کاغذي در تمام طول سال تمايل به گلدهي دارد. بعضي از ارقام گل کاغذي بعد از يک دوره باراني و بدنبال يک دوره خشک گل ميدهند (جينزبرگ،1967)
اين گياه به سرما بسيار حساس است و بايد در برابر يخبندان محافظت شوند. در مناطق سردسير بهتراست از اين گياه به عنوان يک گياه آپارتماني يا سبدهاي آويزان استفاده شود. در فضاي سبز به عنوان يک گياه فصل گرم بسيار مناسب است که در تمام طول سال به خشکي مقاومت خوبي نشان ميدهد اين گياه نسبت به شوري مقاوم است .
1-10 کاشت در فضاي سبز
در ايجاد فضاي سبز استفاده از گل کاغذي بعنوان يک درختچه بسيار مفيد است که بعنوان يک گياه چند ساله، گلداني و يا سبدهاي آويزان در فضاي سبز مناطق نيمهگرمسيري و يا بعنوان يک گياه يکساله در مناطق سردسير استفاده ميشود.
اين گياه بايد در جاي خشک نگهداري شود آب زياد باعث پوسيدگي ريشه و ريزش گلها ميگردد. چنانچه از گل کاغذي بعنوان يک گياه گلداني استفاده شود در صورتي که در آفتاب کامل قرار گيرد در اواخر هفته هشتم گل ميدهد.
در زمستان اگر هوا بسيار سرد شود ممکن است گياه بطور کامل خشک شود بنابراين در صورتيکه گل کاغذي در شرايط يخبندان پرورش يابد بايد محل آن محافظت شده و در برابر يخبندان پوشيده شود (هس،1995)
1-11 دوره رشد در گل کاغذي
دوره رشد رويشي گل کاغذي بمدت چند هفته تا زماني که برگها و ساقههاي جديد رشد ميکنند ميباشد. اگر گياه به مقدار کافي نور آفتاب دريافت کند در طي اين زمان جوانههاي گياه تشکيل ميشوند. و چنانچه نور کافي دريافت نکند در مرحله رشد رويش باقي ميماند دوره گلدهي گل کاغذي چند هفته است. زماني که گياه رشد ندارد و يا رشد آن کم است طول زماني که گل ميدهند بستگي به سلامت گياه و شرايط محيطي دارد. در دما و نور بالا و روزهاي بلند و شبهاي کوتاه توانايي گلدهي گل کاغذي را افزايش ميدهد. (جينزبرگ،1967)
1-12 هرس و سربرداري
سربرداري يعني جداکردن قسمتي از ساقه گياه در گل کاغذي که ممکن است بصورت سربرداري ملايم (Soft pinch) يا سربرداري سخت (Hard pinch) انجام شود. اين گياه معمولاً به اطراف و به سمت بيرون رشد ميکند. مگر اينکه حالت رونده آن متوقف شود. بنابراين لازم است با انجام سربرداري حالت بوتهاي گياه حفظ شود. (هاگمن،1972)
1-12-1 سربرداري ملايم
در سربرداري ملايم نوک کوچکي از قسمت رشد جديد شاخه برداشته ميشود اين عمل بيشتر در ساقههاي ظريف و جوان انجام ميشود که شاخهها را تحريک به انشعاب ميکند در بيشتر ارقام گل کاغذي يک يا دو ساقه جديد بعد از سربرداري نگه ميدارند.(گرانگ،1983)
1-12-2 سربرداري سخت


دیدگاهتان را بنویسید