-نقش روشهاي نوين و مکانيزه اداري در بهبود نظام اداري22
-تسريع در انجام امور و دسترسي به اطلاعات و آمار و بالا رفتن آگاهي‌ها22
-جلوگيري از ازدياد و بروکراسي و کاغذ بازي23
-کارايي مؤثر مديريت واحدهاي اداري و برنامه‌ريزي و افزيش کيفيت و راندمان23
-صرفه جويي در زمان و نيروي انساني و ساير هزينه‌هاي مربوطه23
-تحول نسبي در نظام اداري23
-هدايت خدمات دولتي از کانالي صحيح‌تر به مجراي اجرايي23
-تسريع در انجام کار ارباب رجوع23
-کاهش مراجعات مکرر ارباب رجوع23
ضرورت توجه به نحوه استقرار اجزاي سازماني در مجموعه‌هاي اداري23
-ايجاد رفاه و راحتي براي کارکنان در محل کار24
-افزايش بازدهي و سهولت انجام کار24
-کاهش زمان انجام کار24
-جلوگيري از تراکم و وقفه در کارها24
-کاهش هزينه‌هاي سرمايه‌اي24
-حداکثر استفاده از جا و مکان در تسهيل جريان امور24
-ايجاد تسهيلات و ارائه خدمات بهتر و بيشتر به ارباب رجوع25
-عوامل مؤثر بر طرح جا و مکان و نحوه استقرار سازمان اداري25
-محل استقرار کارکناني که کارشان با هم ارتباط دارد نزديک هم باشد .25
-تجهيزات و وسايل کار بايد نزديک محل کار و دسترس کارکنان باشد.25
-طرز استقرار ميز و وسايل کارکنان و ميز مدير به نحوي باشد که توالي انجام کار رعايت گردد.26
بررسي کميت سطوح در يک ساختمان اداري26
برنامه کالبدي يک ساختمان اداري27
تقسيم بندي 4 گانه بر اساس الگوهاي کلي ارتباطي27
الگوي ناحيه اي28
الگوي خطي28
الگوي شعاعي28
الگوي حياط مرکزي28
فصل چهارم: بسترطرح ومطالعات سايت
استان ايلام33
بررسي موقعيت شهرستان ايلام33
وضعيت اقتصادي33
بررسي وضعيت اقليمي استان ايلام35
آب و هواي منطقه35
پراكندگي بارش در استان ايلام37
دماي هوا در استان ايلام38
ميزان بارندگي38
روزهاي يخبندان39
بادهاي مسلط39
رطوبت نسبي39
ادبيات قومي استان39
صنايع دستي40
فصل پنجم: استانداردها و ريز فضاها
مساحت، جمعيت اداري و مساحت سرانه42
مساحت زير بنا42
جمعيت اداري42
مساحت سرانه42
مساحت سرانه زير بنا42
مساحت سرانه زيربنا42
مساحت سرانه خالص زير بنا43

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

ضريب گردش طبقات تيپ43
سهم تاسيسات از زير بنا43
سرانه مصرف گرما (سرما)43
سرانه پارکينگ( سرپوشيده)44
ضرايب گردش44
ضريب گردش افقي44
ضريب گردش عمودي44
مساحت سرانه ناخالص زيربنا44
ملاحظات برنامه ريزي45
فضا و مصالح45
ساختارهاي سقف47
طراحي مدولار49
شبکه هاي طراحي49
شبکه هاي شکل دهي عمودي50
ستون ها50
شبکه شکل دهي افقي50
شبکه هاي اثاثيه50
شبکه هاي ساختماني و تاسيساتي51
تعيين قطعات منظم براي فضاهاي کار51
سيرکولاسيون53
راهروها53
پلکان ها54
مبلمان اداري54
وسايل و لوازم کار اداري57
الف) موقعيت ها57
ب) انتخاب اثاثيه57
وسايل کار درايران57
ملاحضات در چيدمان57
تنظيم فضا با تغييرات59
طراحي محل و ميدان کار از ديدگاه آنتروپومتري60
عملکرد فضائي و محدوديت ها60
آثار عوامل طبيعي بر انسان61
دماي محيط61
سرو صدا62
نور62
نور طبيعي62
نور مصنوعي63
رنگ64
بافت66
ديد هاي خارجي و داخلي68
زيبا شناسي69
فرم70
حفاظت و امنيت70
الف) حفاظت70
ب) توصيه هاي حفاظت و ايمني70
اقدامات آکوستيکي71
توصيه‌هاي روان شناسي محيط کار72
ازدحام و مسائل مربوط به فضاي شخصي73
فصل ششم: سير تکوين ايده وروند طراحي
سيرتکوين ايده77
شهرايلام79
تحليل سليت79
فصل هفتم: آلبوم نقشه ها وتصاوير مربوط
منابع وماخذ90
چکيده
نظام اداري با توجه به نقش خدمات رساني به جامعه اداري پيچيدگيهاي فراواني دارد و لازم است در کنار نيروي انساني ورزيده و آموزش ديده از تکنولوژي، بعنوان يک ابزار کارآمد استفاده نمائيم و روشهاي مکانيزه را به خدمت بگيريم، زيرا روشهاي مکانيزه تا حدود زيادي مي تواند در تحول و افزايش راندمان کار مؤثر باشند .
ضرورت توجه به نحوه استقرار اجزاي سازماني در مجموعه‌هاي اداري يکي از معضلات نظام اداري کشور روشهاي اجراي آن مي‌باشد اين روشها از آنجا که اغلب قديمي بوده و هيچگاه بصورت مستقل و هماهنگ باساير سازمانها مورد بررسي قرار نگرفته‌اند ، موجب آن گرديده که سازمانهاي اداري کشور با روشهاي فعلي پويايي لازم را نداشته و داراي کارايي لازم با نيازهاي جامعه نباشند . بررسي روشهاي اداري کشور و بکار بردن روشهاي نوين بجاي روشهاي قديمي و سنتي از اموري است که جهت تحول سيستم اداري لازم بنظر مي رسد .
طرح جا و مکان از اولين موضوعاتي است که در تجزيه و تحليل سيستم‌ها و روشهاي اداري مورد نياز در يک مجتمع اداري – خدماتي پرداخته شود .
منطبق نبودن جا و مکان با وظايف يک سازمان باعث کندي و تراکم در کارها مي‌شود . لذا با بکار بردن اصول صحيح طرح جا و مکان مي‌توان به بهبود روشهاي انجام کار و افزايش کارآيي اثربخش سازمان کمک کرد، بطوريکه طراحي صحيح و تخصيص فضاي مناسب به کارکنان مي تواند نتايج مثبت زير را به همراه داشته باشد :
* ايجاد رفاه و راحتي براي کارکنان در محل کار
* افزايش بازدهي و سهولت انجام کار
* کاهش زمان انجام کار
* جلوگيري از تراکم و وقفه در کارها
* کاهش هزينه‌هاي سرمايه‌اي
* حداکثر استفاده از جا و مکان در تسهيل جريان امور
* ايجاد تسهيلات و ارائه خدمات بهتر و بيشتر به ارباب رجوع
فصل اول:
تعاريف وكليات
اداره
دير زماني نيست که واژه اداره، مشتمل بر مفهوم جايگاه فيزيکي و يا نوعي ساختمان شده است. اين ادارات قالب فيزيکي معيني براي عملکرد خود ندارند. در اين گونه ادارات، مفهوم عمل تحقق مي يابد در واقع اداره عبارتست از نظام اجتماعي خاص که براساس آن عده اي از افراد بشر به منظور نيل به يک سلسله هدف هاي نسبتاً مشخص با يکديگر همکاري مي کنند. بدين معني که تصميم هايي اتحاذ مي نمايند و تصميم هايي را به مرحله اجرا در مي آورند.
نظام يا سيستم
مجموعه اي از افراد است که با ارتباط و همبستگي متقابل مجموعه واحدي را تشکيل مي دهند و نقش معيني را ايفا مي کنند. هر نظامي در درون خود از خرده نظام هايي تشکيل مي شود.
تاريخچه نظام اداري در جهان
سيستم سازماندهي اداري اولين بار در مصر ايجاد گرديد. دولت جهت کنترل امور زير بنايي عمومي و راههاي ارتباطي خصوصاً عبور و مرور از رود نيل نيازمن وضع مقررات و ايجاد تشکيلات اداري بود.
در چين باستان نيز با استفاده از تعاليم کنفوسيون در خصوص وظايف دولت شالوده امور بروکراتيک بنا نهاده شد که اين تعاليم مورد استفاده و تقليد پاره اي از کشورها از جمله انگستان قرار گرفت.
بتدريج با پيشرفت جوامع و گسترش فعاليت هاي گوناگون اجتماعي ضرورت ايجاد قوانين و سازماندهي در اين جوامع امري اجتناب ناپذير شد و رفته رفته ادارات دولتي و خصوصي شکل گرفت. نظر عموم بر اين است که تاريخ ظهور ساختمان هاي اداري بزرگ به اوايل قرن 19 در اروپا و امريکا باز مي گردد.
نگاهي به ساختار نظام اداري در ايران
تاريخ تحولات نظام اداري ايران به 2 دوره قبل و بعد از اسلام تقسيم مي شود.
دوران قبل از اسلام
دوران پيش از اسلام داراي يک سيستم اداري بسيار ساده بوده که خود داراي مراحلي بشرح زير است:
نظام اداري مادها
مادها در اواخر قرن هفتم(ق.م) حکومتي مقتدر با تشکيلات اداري و نظامي نيرومند و متمرکز به رهبري و فرمانروايي واحد و به شيوه استبدادي بوجود آوردند و اين سيستم مقتدر تا آمدن اسکندر به ايران ادامه يافت.
دوران هخامنشيان
دولت متمرکز هخامنشي با مديريت سياسي برتر، تکثر پذيري بالا و به ويژه ديوان سالاري بي نظير خود، الگو و بنيان جديدي رادر شيوه و سازمان حکومت گري و فرمان روايي به جهان باستان عرضه داشت، آن گونه که در طول سده هاي بعد، نظام اداري حکومت هاي سلوکي، اشکاني، ساساني، روم و حتي عباسي با پيروي و بر پايه شيوه ها و الگوهاي آن برپا و پايدار گشت. در اين دوره اقدامات اداري عظيم و شايسته تقدير داشت. اقدامات اداري وي را مي توان به اختصار بيان نمود:
– دستگاه اداري فعال
– ارتباطات سريع
– رسيدگي سريع به امور از طريق ادارات مرکزي
– دستگاه بازرسي بسيار منظم
– مداخله نظامي سريع در صورت وقوع شورش
در زمان داريوش کشور به 20 ايالت تقسيم گرديد و براي ادارات هر ايالت يک ساتراپ(استاندارد) وجود داشت. يک فرمانده قشون و يک دبير از طرف حکومت مرکزي براي هر ايالت، تعيين مي گرديد. زير نظر دبير و ساتراپ عده اي کارمند اداري به کار مشغول بودند که وظايف اداري را اجرا مي کردند و در مواقع سازمان بروکراسي ايران را تشکيل مي دادند.
دوران تسلط مقدوني ها بر ايران
در اين دوره مرکزيت اداري ايران از بين رفت و روش ملوک الطوايفي و نيمه مستقل جانشين آن گرديد. مقدونيان چون فاقد نفوذ و تکيه گاه ملي بودند براي اداره اين امپراطوري وسيع ناگريز شدند اساس سازمان اداري را که در زمان داريوش پايه گذاري شده بود، ادامه دهند.
دوره اشکانيان
در اين دوره که از 250 ق.م آغاز شد تا حدودي نظام اداري ايران سامان دهي شد ولي هرگز نتوانست به پاي هخامنشيان برسد. اشکانيان مرکزيت سياسي زمان هخامنشيان را از بين بردند و سيستم اداره امپراطوري را به 7 حکومت تقسيم نمودند و هر حکومت، خود چند اميرنشين داشت.
دوران ساسانيان
در اين دوره درخشان تاريخ باستان ايران، اداره عمومي را چندين اداره به نام ديوان بر عهده داشتند که از هفت ديوان: ارتش، راه ها، مسکوکات، نامه ها، دادرسي، امتيازات دولتي، ماليات، اوزان و مقادير نام برده اند. اين ديوان ها با تشکيلات و سازمان هاي منظم و ترتيب کامل، ادرات آن دوره را تشکيل مي دادند.
سيستم اداري ايران بعد از ورود اسلام
در زمان خلفاي راشدين حکومت وسيله اي براي اجراي اصول و احکام ديني به شمار مي رفت. در آن دوران تشکيلاتي که بتوان آنرا دولت خواند وجود نداشت و همه امور جامعه با مداخله مستقيم پيشواي اسلامي انجام مي شد.
دوران امويان
در اين دوران نظام اداري اسلام دستخوش تغيير و تحول زيادي شد. در اين دوران از 4 ديوان خراج، مستغلات، خاتم و رسايل نام برده اند. ضمناً ديوان الشرطه يا حرس(شهرباني کل) نيز براي اولين بار در عصر امويان (معاويه) تاسيس شد.
دوران عباسيان
در دروه عباسيان خلافت، صورت ايراني پيدا کرد. عباسيان براي بسط قدرت به توسعه سازمان هاي اداري پرداختند و به تقليد از ايرانيان مقام و منصب وزارت را به عنوان يکي از پايگاه هاي مهم حکومتي رسميت دادند. د راين دوران 2 وزارت تفويض و تنفيذ وجود داشت. از ديوان هاي جيش، رسالت، عرضي، بريد، نفقات، خراج، استيفا، وظايف، اقطاعات، حرس، حسبه، اوقاف، مظالم و ديوان اشراف در اين دروه نام برده اند.
دوران تيموريان
در اين دوران مرکزيت امور از بين رفت و عدم تمرکز بشکل ملوک الطوايفي، حکمفرما گرديد. در اين دوران تعداد وزرا به 7 نفر رسيد.
دوران صفويان
شاهان صفوي با تشکيل دولت واحد و مستقل توانستند يک سيستم اداري مقتدر تشکيل دهند و نظام ملوک الطوايفي را از بين بردند.
دوران افشاريان
با ظهور نادر شاه، دوران صفوي از لحاظ سياسي به پايان رسيد ولي اوضاع اداري و اجتماعي آن تغيير نکرد.
دوران قاجاري ها
سيستم اداري دوران قاجاري ها نيز تا حدودي از دوران صفويه، اقتباس شد. در اين دوران بر اثر افزايش تعداد مشاغل دولتي و لزوم نگهداري حساب ها و ساير احتياجات سلطنتي، سازمان اداري توسعه يافت. براي اولين بار در دوران فتحعلي شاه 4 وزارت خانه: دول خارجه، ماليه، مداخله و قواعد عامه به شکل سازمان هاي مشابه دولت هاي خارجي، مامور اجراي وظايف دولت شدند.
دوران پهلوي
در زمان پهلوي کيفيت و کميت وظايف دولت تغيير کرد و توجه خاص وي به ايجاد نظم و قانون منجر به ايجاد سازمان هاي جديد دولتي شد و شالوده اي متفاوت در تشگيلات اداري مملکت و نحوه اجراي وظايف و هدف هاي هر وزارتخانه بنيان گذارده شد.
جمهوري اسلامي ايران
بر اساس قانون اساي، حکومت ايران، جمهوري اسلامي اعلام شد که در راس کليه امور ولايت فقيه قرار گرفت و اداره امور بر عهده قواي سه گانه گذارده شد. تشکيلات فعلي دولت جمهوري اسلامي ايران شامل 21 وزارتخانه، 5 سازمان وابسته به نهاد جمهوري اسلامي است.
تاريخ ايجاد ساختمان هاي اداري بزرگ در ايران به اوايل قرن 14 هجري شمس باز مي گردد.
فصل دوم:
بررسي نمونه هاي مشابه
شهرداري تهران
شهرداري تهران1، موئسسه عمومي غير دولتي است که در ?? خرداد ???? خورشيدي با نام بلديه تهران، تاسيس شد و اداره شهر تهران را به عهده دارد. مسئوليت اداره اين سازمان با شهردار تهران است که پيش از اين با حکم وزير کشور ايران منصوب مي‌گرديد اما اکنون از طريق آراي شوراي شهر تهران انتخاب مي‌شود. تهران تنها شهري است که شهردار آن برخلاف ديگر شهرهاي ايران توسط شوراي شهر و نه به نظر وزارت کشور تعيين مي‌شود. شهرداري تهران، شامل ?? منطقه است که اداره هر منطقه به عهده شهردار آن منطقه که توسط شهردار تهران انتخاب مي‌شود و با نظارت معاون امور مناطق فعاليت مي‌کند. هر منطقه شامل تعدادي ناحيه مي‌باشد که در کل تهران داراي ??? ناحيه مي‌باشد که با اجراي طرح ناحيه محوري در دوره محمد باقر قاليباف هر ناحيه يک شهردار ناحيه نيز دارد که توسط شهرداران مناطق تعيين مي‌گردد .طرح جامع شهر تهران در زمان شهرداري غلامرضا نيک‌پي تدوين شد.
(ساختمان حال حاضر شهرداري تهران)
از شاخص‌ترين شهرداران تهران، غلامحسين کرباسچي (از ???? تا ????)، محمود احمدي نژاد (از ???? تا ????)و محمد باقر قاليباف(از ???? تا کنون) است.

(ساختمان حال حاضر شهرداري تهران)
در دوران غلامحسين کرباسچي براي نخستين بار شهردار تهران در هيات دولت در کنار وزيران و معاونان رييس جمهور حضور يافت. از اقدامهاي غلامحسين کرباسچي مي‌توان به پايه‌گذاري برج سازي، فروش تراکم و آغازافزايش قيمت مسکن در شهر تهران که تاکنون نيز ادامه دارد و همچنين راه‌اندازي مؤسسه همشهري و انتشار روزنامه همشهري و نشريه‌ها و ويژه‌نامه‌هاي وابسته به آن و راه‌اندازي فرهنگ‌سراها و خانه‌هاي فرهنگ در تهران اشاره داشت. شهردار تهران از شهريور ???? تا کنون محمدباقر قاليباف است. در حال حاضر ساختمان مرکزي شهرداري تهران واقع در خيابان بهشت ضلع جنوب پارک شهر تهران است.
(ساختمان سابق شهرداري تهران(بلديه)
(ساختمان سابق شهرداري تهران(بلديه)
ساختمان شهرداري تبريز
ساختمان شهرداري2 در ميدان ساعت شهر واقع است و به سال 1314 در گورستان متروك كوي نوبر و با نظارت مهندسان آلماني ساخته شد و نقشه آن دقيقاً مشابه ساختمان هاي آلمان در خلال دو جنگ جهاني اول و دوم است.
ساختمان شهرداري تبريزدر ميدان ساعت شهر واقع است
زيربناي اين ساختمان معظم 6500 متر مربع و مساحت آن 9600 متر مربع است و برج ساعت آن، كه به “بيگ بن لندن” شباهت زيادي دارد، داراي 4/30 متر ارتفاع بوده و طرح بنا، عقابي در حال پرواز است
(ساختمان شهرداري تبريززيربناي اين ساختمان معظم 6500 متر مربع و مساحت آن 9600 متر مربع است.)
کاخ شهرداري تبريز در مرکزي‌ترين نقطه شهر تبريز و در ميدان شهرداري (ساعت) اين شهر واقع شده‌است.
کاخ شهرداري تبريز از ابتداي احداث تاحال، به‌عنوان ساختمان شهرداري شهر تبريز مورد استفاده قرار گرفته‌است و امروزه باتقسيم شهر تبريز به‌هشت منطقه، اين بنا به‌عنوان شهرداري مرکزي شهر تبريز محسوب مي‌شود. البته امروزه نيز، اکثر امور عمراني و اداري شهرداري تبريز در اين تالار و عمارت متمرکزشده‌است.
(ساختمان شهرداري تبريزدر ميدان ساعت شهر واقع است)
ساختمان شهرداري تبريزدر ميدان ساعت شهر واقع است
کاخ شهرداري تبريز داراي يک برج ساعت چهارصفحه‌اي است که باطنين موزون زنگ‌هايش، هر ?? دقيقه يک‌بار، گذشت زمان را به‌گوش مردم تبريز مي‌رساند.
نماي خارجي اين بنا از سنگ تراشيده‌شده‌است و نقشه ساختمان شبيه به‌طرح يک عقاب درحال پرواز مي‌باشد که با نمونه ساختمان‌هاي کشور آلمان، قبل از جنگ جهاني دوم مطابقت دارد.
ساختمان جديد مرکز تلويزيوني چين3
(ساختمان جديد مرکز تلويزيوني چين)
طرح از دو بخش يا دو ساختمان مجزا تشکيل شده. ساختمان اصلي در برگيرنده استديوهاي پخش برنامه ماهواره ها و بخش اداري و … است، ارتفاع آن???متر و مساحت آن ??????متر مربع مي باشد. و به شکلي نمادين (از نظرمقياس شهري) بهصورت دو برج طراحي شده است که در ارتفاع به يکديگر مي رسندو مکعبي را تکميل مي کنند که در نقطه شروع دو برج (طبقات پائيني) در سمتيديگر ساخته اند.
دو قطعه از سازه انتهايي اين ساختمان که به صورت بر ج هاي دو قلو ساخته شده، در آسمان به هم متصل شده است. وصل کردن اين دو قطعه از برج هاي دو قلو باعث به هم متصل شدن اين دو برج به صورت متمايل شده به طوري که شکل اين برج در نهايت عدد ? را نشان مي دهد. اين برج بعد از مقر تلويزيون ملي چين CCTVمي باشد. دو بازوي اين برج هاي دوقلوي ??? متري، تا ?? متر در آسمان به سوي هم متمايل مي شوند تا در نهايت به هم برسند. مهندسان اين سازه که اکثرا آلماني هستند، هر روز تنها يک ساعت در آستانه سحر فرصت داشتند تا عمليات متصل کردن بازوهاي اين دو برج را انجام دهند. تنها در اين ساعت از روز است که ساختمان سازه کمترين تاثير را از تغييرات درجه هوا مي گيرد. در ساعات ديگر شبانه روز، تغييرات ايجاد شده در سازه فلزي ساختمان و انبساط فلز در صورت گرماي خورشيد، عمليات پيچيده متصل کردن بازوي برج ها را دشوار مي کند. اسکلت بيروني اين سازه عجيب از ??هزار قطعه ميله فلزي تشکيل شده است. اين ساختمان چنان عجيب و پيچيده است که هيچ کدام از قوانين ساختمان سازي در چين شامل آن نمي شود. به همين دليل مقامات شهر پکن پيش از شروع کار ساخت اين سازه در سپتامبر سال ????، يک گروه ?? نفره از مهندسان چيني را مسوول بررسي شرايط ساخت اين ساختمان کردند. اين گروه بعد از ? سال بررسي، سرانجام نظر مساعد خود را اعلام کرد و مقامات شهر پکن هم اجازه شروع کار را دادند. بازوهاي اين برج هاي دوقلو به وسيله يک سايه بان که ?? طبقه از اين ساختمان را پوشش مي دهد به هم متصل مي شود. الي شيهان، مهندس آلماني شرکت متروپليتن در سال ???? در رقابت بين المللي براي طراحي و ساخت اين ساختمان برنده شد و کار طراحي و بعد ساخت آن را شروع کرد.
ساختمان جديد مرکز تلويزيوني چين مساحتي بالغ بر ?????? متر مربع دارد که O.M.A (دفتر و تيم طراحي رم کولهاس) آن را طراحي نموده است.
اين طرح از دو بخش يا دو ساختمان مجزا تشکيل شده. ساختمان اصلي در بر گيرنده استديوهاي پخش برنامه ماهواره ها و بخش اداري و … است، ارتفاع آن ???متر و مساحت آن ?????? متر مربع مي باشد. و به شکلي نمادين (از نظر مقياس شهري) به صورت دو برج طراحي شده است که در ارتفاع به يکديگر مي رسند و مکعبي را تکميل مي کنند که در نقطه شروع دو برج (طبقات پائيني) در سمتي ديگر ساخته اند.
ساختمان دوم که4 O.M.A آن را طراحي کرد در بر گيرنده هتل، سالن آمفي تئاتر و فضاي نمايش است که در کنار برج اصلي و به صورت يک تک برج با مقطع سهمي شکل خود نمايي مي کند. مساحت اين ساختمان ?????? متر مربع مي باشد.
به علت هواي آلوده و پر از گرد و غبار پكن براي مقاومت بيشتر سعي شده كه از شيشه هاي با تركيبات خاص براي نما استفاده شود . نماي ساختمان از كرتين وال است
(ساختمان جديد مرکز تلويزيوني چين)
طراحي لابي اين ساختمان كه پذيراي روزانه 30000 نفر باشد بسيار مهم بوده و اين ساختمان شامل 99 آسانسور مي باشد .
(ساختمان جديد مرکز تلويزيوني چين)
(سايت ساختمان جديد مرکز تلويزيوني چين)
(سايت ساختمان جديد مرکز تلويزيوني چين)
اگوست 2006 ( بيش از 400 طراح روي پروژه كار مي كنند)
ساختمان اداري سويس ري5
اين بناي زيبا در مركز لندن با 180 متر ارتفاع ، ششمين بناي بلند اين شهر است . شهري كه با حمايت مناسب قانوني در برابر هجوم ساختمانهاي بلند مقاومت نشان داده و در پي حفظ تماميبافتهاي قديمي است .
ساختمان اداري سويس ري با کاربري تجاري در مرکز شهر لندن
شهرت اين بنا نه فقط به دليل جذابيت بصري و جرأت قرار گرفتن درميان بافتهاي قديمي لندن كه به خاطر معماري بزرگ آن نورمن فاستر است . معماري كه در طول زندگي حرفه اي خود با طراحي و ساخت چندين شاهكار معماري و كسب ده ها جايزه بزرگ معماري بي شك نامش درتاريخ معماري ثبت خواهد شد.
ساختمان در محل سابق بالتيك اكسچنج – بورس جهاني كشتي _ است كه در آوريل 1992 با انفجار بمب ارتش جمهوري خواه ايرلند متحمل صدمات زيادي شد . ميراث فرهنگي انگلستان اصرار داشت كه اين بناي قديمي بازسازي يا مرمت شود . بنابراين بيشتر باقيمانده هاي ساختمان با دقت برداشته و بخش داخلي سالن بورس و بناي خارجي آن نگهداري شد . اما به دليل صدمات زياد بازسازي كامل بنا ممكن نبود و پيشنهاد ساخت (( برج هزاره لندن )) در اين مكان مطرح شد.
مراحل طراحي بنا6
موقعيت استثنائي اين زمين ، به دليل وجود بافتهاي قديمي و همچنين تاريخچ? آن ، به نظارت دقيق دولت بر آن انجاميد طبق قانون ، ساختمان جديد نبايد منظر? گنبد سنت پل را محدود مي كرد يا ازديد آن مي كاست . نقش? برج پيشنهادي (( هزار? لندن))نورمن فاستر و همكاران به دليل مغايرت باحفظ بافت سنتي تأييد نشد اما طرح ديگري از آنها پذيرفته شد . طرح جديد فاستر شبيه ميو? كاج است كه با كمك تكنيك مدل سازي پارامتري رايانه اي به دست آمده است اين شكل علاوه بر آنكه ديد ساختمانهاي مجاور را كم نمي كرد به دليل ساختار آيروديناميكي از شدت باد در اطراف برج هم مي كاست . اين اولين آسمان خراش همگام با طبيعت و مناسب اقليم در لندن است . اسكانسكا ساخت اين بنا را درسال 2000 آغاز كرد و در 28 آوريل 2004افتتاح شد .

ساختمان اداري سويس ري با کاربري تجاري در مرکز شهر لندن
ويژگي ديگر اين بنا به كارگيري روشهاي صرفه جويي انرژي است كه به آن امكان مي دهد نصف مقدار انرژي يك برج مشابه را مصرف كند . شش محور استوانه اي مثل يك سيستم تهوي? طبيعي براي تمام ساختمان عمل مي كنند و همچون يك شيش? دو جدار? غول آسا هستند . هوا بين دو لايه شيشه هاي دو جداره محصور مي شود و براي فضاي اداري داخل عايق ايجاد مي كند . بادكشها در تابستان هواي گرم را به خارج از ساختمان مي كشند و در زمستان با استفاده از گرمايش خورشيدي انفعالي ساختمان را گرم مي كنند . بادكشها همچنين با راه دادن نور خورشيد به درون ساختمان محيط كاررا دلچسب تر مي كنند . و باعث صرفه جويي در هزينه هاي روشنايي مي شوند پنجره ها به طور خود كار باز مي شوند تا سيستم تهوي?مطبوع را با تهوي? طبيعي تكميل كنند . امكاني كه به صرفه جويي در مصرف انرژي تا 40 در صد در سال كمك مي كند . مسئله باد يكي از مهمترين مشكلات معماران در طراحي برج است . اما در اين بنا به دليل ساختار تماماًَ مثلثي به استفاده از آرماتورهاي اضافه نياز نبود . با اينكه كل بنا منحني به نظر مي رسد تنها يك قطعه شيش? منحني دركل ساختمان به كاررفته . يك كلاهك لنز مانند در نوك برج كه 250 كيلو گرم وزن و 4/2 متر قطر دارد . برج از پايه به سمت بالا عريضتر مي شود و بيشترين عرض را در طبقه شانزدهم دارد .
ساختمان اداري سويس ري با کاربري تجاري در مرکز شهر لندن
بخش خارجي ساختمان از 24 هزار متر مربع شيشه تشكيل شده و تقريباًَ 5500 صفح? شيشه اي مثلثي تخت و تراش داردارد . شيشه ي خاكستري رنگ ظاهراًَ تزئيني كه به نورگيرهاي مارپيچي جلوه مي بخشد . نه تنها چشم را به بالا هدايت مي كند . بلكه با جذب اشع? خورشيد مقابله مي كند . 23 آسانسور برج سرعتهاي متفاوتي از يك تا شش متر درثانيه دارند . هردو پلكان عمودي از 1037 پله تشكيل مي شوند . در طبقات 38 تا 40 رستوران ، سالن غذاخوري خصوصي و با ر قراردارد كه بلندترين تأسيسات پذيرايي موجود درلندن است . در طبقه 40 در رأس ساختمان يك كافه با منظره پانوراماي بي نظير براي مستأجرها و ميهمانانشان قرار دارد . در طبقه 39 يك رستوران منحصر به فرد و در طبقه 38 سالنهاي پذيرايي اختصاصي قراردارند . در بيشتر ساختمانها تجهيزات بالابر بزرگ روي سقف قرار مي گيرند. اين موضوع ( به دليل وجود بار در طبق? 40) براي اين برج عملي نبود . معماران مشكل را اين گونه حل كردند . كه بالا بر اصلي تنها تا طبق? 34 و سپس يك بالا بر كه نيروي محرك? آن از پايين اعمال مي شود تا طبق? 39 را سرويس مي دهد . پلكان مرمري و آسانسور معلولان ، مراجعان را به بار زير گنبد مي رساند . پلان هر طبقه درجه نسبت به طبق? پايين چرخيده است و نقش? طبقات با محيطي دايره اي كه با 6 دالبر ملايم دندانه شده است . حالتي شبيه گل دارد .
ميداني با مساحت 2 هزار متر مربع محوط? ساختمان را تكميل مي كند كه با ديوار سنگي كوتاهي احاطه شده است . وروديهاي ساختمان گذرگاه هاي مثلثي بلندي هستند و سرسرا و جايگاه آسانسور طبق? همكف با آلومينيوم كمرنگ با شيارهاي عميق كه به حالت عمودي فضاي بلند جلو? بيشتري مي بخشد . پوشيده شده است . فضاي دفاتر و اموراداري تا 4 هزار نفر گنجايش دارد . ساختمان شامل 55 كيلومتر بخشهاي فلزي است كه 10 هزارتن وزن دارند تيرپايه ها به عمق متوسط 27 متر فرو رفته اند و بيشترين مقدار بار بر هر ستون 1500 تن است .
يكي از نامهاي برج يك كمپاني جهاني بيمه است كه از ساختمان به عنوان دفتر مركزي خود در انگلستان استفاده مي كند و بزرگ ترين سهام دار اين بنا محسوب مي شود.اين بنا در سال 2003 برند? جايز? و در سال 2004 برنده جايزه معماري شده است .
فصل سوم:
مباني نظري طرح
ضرورت تغيير سيستم‌ها و روشهاي انجام کار دستگاههاي اداري
عواملي که باعث ايجاد تغييرات در عملکرد و بعد از آن در فرم ساختمان شده است به قرار زير است :
– تسريع در دستيابي به منابع اطلاعاتي و آمار و اطلاعات مفيد و در نتيجه تسريع در تصميم‌گيريها و اعمال مديريتهاي صحيح و ايجاد سرعت در امور ارباب رجوع و ساير امور
– کاهش و حذف مراحل زائد بعضي از روشهاي انجام کار
– عدم کارايي و پاسخگويي روشهاي انجام کار جاري به نيازهاي جامعه و دستگاهها به دليل کهنه و قديمي بودن آنها
– افزايش حجم مکاتبات و مسئوليتها و وظايف پيش‌بيني نشده و تغيير وظايف وزاتخانه‌ها
– ارائه خدمات بهتر و زدودن بوروکراسي موجود و تحقق يک نظام اجرايي پويا
– اعمال سيستم توسط مديران به دليل فقدان روشهاي مدرن و معين
– نقش روشهاي نوين و مکانيزه اداري در بهبود نظام اداري
– تسريع در انجام امور و دسترسي به اطلاعات و آمار و بالا رفتن آگاهي‌ها
– جلوگيري از ازدياد و بروکراسي و کاغذ بازي
– کارايي مؤثر مديريت واحدهاي اداري و برنامه‌ريزي و افزيش کيفيت و راندمان
– صرفه جويي در زمان و نيروي انساني و ساير هزينه‌هاي مربوطه
– تحول نسبي در نظام اداري
– هدايت خدمات دولتي از کانالي صحيح‌تر به مجراي اجرايي
– تسريع در انجام کار ارباب رجوع
– کاهش مراجعات مکرر ارباب رجوع
– روشهاي مکانيزه نقش مؤثري در تصميم‌گيريها و افزايش کارايي و ضريب اطمينان و دقت و بهبود کيفيت کارها دارد.
نظام اداري با توجه به نقش خدمات رساني به جامعه اداري پيچيدگيهاي فراواني دارد و لازم است در کنار نيروي انساني ورزيده و آموزش ديده از تکنولوژي، بعنوان يک ابزار کارآمد استفاده نمائيم و روشهاي مکانيزه را به خدمت بگيريم، زيرا روشهاي مکانيزه تا حدود زيادي مي تواند در تحول و افزايش راندمان کار مؤثر باشند .
ضرورت توجه به نحوه استقرار اجزاي سازماني در مجموعه‌هاي اداري
يکي از معضلات نظام اداري کشور روشهاي اجراي آن مي‌باشد اين روشها از آنجا که اغلب قديمي بوده و هيچگاه بصورت مستقل و هماهنگ باساير سازمانها مورد بررسي قرار نگرفته‌اند ، موجب آن گرديده که سازمانهاي اداري کشور با روشهاي فعلي پويايي لازم را نداشته و داراي کارايي لازم با نيازهاي جامعه نباشند . بررسي روشهاي اداري کشور و بکار بردن روشهاي نوين بجاي روشهاي قديمي و سنتي از اموري است که جهت تحول سيستم اداري لازم بنظر مي رسد .
طرح جا و مکان از اولين موضوعاتي است که در تجزيه و تحليل سيستم‌ها و روشهاي اداري مورد نياز در يک مجتمع اداري – خدماتي پرداخته شود .
منطبق نبودن جا و مکان با وظايف يک سازمان باعث کندي و تراکم در کارها مي‌شود . لذا با بکار بردن اصول صحيح طرح جا و مکان مي‌توان به بهبود روشهاي انجام کار و افزايش کارآيي اثربخش سازمان کمک کرد، بطوريکه طراحي صحيح و تخصيص فضاي مناسب به کارکنان مي تواند نتايج مثبت زير را به همراه داشته باشد :
– ايجاد رفاه و راحتي براي کارکنان در محل کار
– افزايش بازدهي و سهولت انجام کار
– کاهش زمان انجام کار
– جلوگيري از تراکم و وقفه در کارها
– کاهش هزينه‌هاي سرمايه‌اي
– حداکثر استفاده از جا و مکان در تسهيل جريان امور
– ايجاد تسهيلات و ارائه خدمات بهتر و بيشتر به ارباب رجوع
– عوامل مؤثر بر طرح جا و مکان و نحوه استقرار سازمان اداري
طرح جا و مکان عبارتست از نمودار محل انجام کار ، طرز قرار گرفتن کارمندان در محيط کار و محل استقرار وسايل کار و تجهيزات اداري. در تهيه طرح فضاي اداري عوامل متعددي دخالت دارند، لذا با تجزيه و تحليل همه جانبه فضاي اداري و همچنين با رعايت اصول تهيه طرح جا و مکان مي‌توان طرح‌هاي قابل توجهي براي فضاي اداري تهيه کرد اين اصول عبارتند از
– جريان گردش کار تا حد امکان بايد بصورت مستقيم باشد تا از رفت و برگشت‌هاي زايد و از قطع مسير ساير کارها جلوگيري شود .
– محل استقرار کارکناني که کارشان با هم ارتباط دارد نزديک هم باشد .
– تجهيزات و وسايل کار بايد نزديک محل کار و دسترس کارکنان باشد.
– فضاي تخصيص يافته به کارکنان بايد باتوجه به احتياجات ناشي از نوع کار آنان تعيين گردد .
– بعنوان مثال محل‌هايي که آرام تر و بدون سروصدا باشند بايد به کارمنداني اختصاص يابد که کار آنان نياز به دقت و تمرکز فکري داشته باشد .
– وسايل و تجهيزات غير ضروري از محل کار دور نگه داشته شود تا فضاي بيشتر ي براي کار آزاد گردد .
– کارکناني که براي انجام وظايف خود از وسايل مشترک استفاده مي‌کنند بايد نزديک هم و از طرف ديگر نزديک وسيله مورد نياز قرار داشته باشند .
– طرز استقرار ميز و وسايل کارکنان و ميز مدير به نحوي باشد که توالي انجام کار رعايت گردد.
– محل کار کارمنداني که با ارباب رجوع بيشتر در ارتباط هستند بايد در نزديکي درب‌هاي ورودي تعيين گردد تا ارباب رجوع مجبور نشود از قسمتهاي مختلف عبود نموده و موجب ازدحام بي‌مورد در ساختمان شود .
– طرح‌ريزي جا و مکان بايد طوري باشد تا حد امکان، کار متحرک و کارمند ثابت باشد ، هر اندازه که از حرکت کارمند براي انجام کار جلوگيري شود، کارايي وسرعت عمل او بيشتر مي‌شود .
– وسايل سنگين تجهيزات صنعتي و مکانيکي حتي‌الامکان در طبقات پائين مستقر گردند.
– اگر استقرار وسايل سنگين در طبقات بالا ضروري باشد، بهتر است آنها را در کنار ديوارها و نزديک به ستونهاي ساختمان قرار داد .
– چنانچه لازم باشد در يک اطاق چند ميز داده شود، بهتر است کليه ميزها رو به يک سمت داشته باشد.
بررسي کميت سطوح در يک ساختمان اداري
شاخص هاي کمي که معمولاً در مورد ساختمان هاي اداري در ايران به کار گرفته مي شوند، عبارتند از:
– سطح زيربناي کل ساختمان (ناخالص)
– سطح زيربناي مفيد اداري (خالص)
– جمعيت پذيري ساختمان
حجم ساختمان (ناخالص)، سطح زيربناي کل ساختمان (ناخالص)، سطح نماي خارجي، تعداد کارکنان، تعداد خدمه نگهداري کننده، تعداد طبقات روي زمين، تعداد طبقات زيرزمين، ارتفاع طبقات تيپ (کف تا کف)، ارتفاع مفيد طبقات (کف تا زير سقف)، ارتباط عمودي (آسانسور)، سطح تاسيسات، نسبت سطح نما به سطح طبقات، سهم هر طبقه از تاسيسات، نسبت سطح مفيد به سطح هر طبقه، سوخت مصرفي، قدرت گرمايش و سرمايش نصب شده، قدرت برق مصرفي، ساختمان جنبي خاص و پارکينگ از شاخص هاي مهم عيني هستند.
برنامه کالبدي يک ساختمان اداري
براي استخراج اعداد و ارقام خاص کالبدي مي توان از جدولي که شامل اندازه گيري موارد زير باشد کمک گرفت:
– بيشترين فاصله راهرو از هسته
– بيشترين داراي راهرو
– پنهاي راهرو
– عمق فضاي مفيد
– لبيشترين فاصله هسته از سطح نورگير
– بيشترين دهانه سازه
– مساحت هسته
– مساحت فضاي مفيد
– مساحت کل طبقه تيپ اداري
– محيط کار
– نسبت مساحت کل به محيط کل
– تعداد طبقات تيپ اداري
– نسبت مساحت راهرو به مساحت کل
– نسبت مساحت هسته به مساحت کل
– نسبت مساحت فضاي مفيد به مساحت کل
– نوع سيستم اداري
– فاصله بين 2 جدار داخلي روبروي هم (عمق تبديل به سيستن باز)
– عمق فضاي مفيد از سمت حياط مرکزي
– ارتفاع بخش حياط مرکزي
– اندازه دهانه حياط مرکزي
– نسبت مساحت حياط مرکزي به مساحت کل
– راه هاي تبديل سيستم اداري باز به بسته
تقسيم بندي 4 گانه بر اساس الگوهاي کلي ارتباطي
شکل کلي پلان ساختمان اداري به 4 بخش اصلي و عمده تقسيم مي گردد.
الگوي ناحيه اي
به الگويي گفته مي شود که شامل هسته در داخل و تراکم ساير بخش ها به دور آن به گونه اي است که طول و عرض ساختمان تقريباً با هم برابر مي باشد. اين الگو متراکم ترين حالت را در بين ساير الگوها داراست.
الگوي خطي
به الگويي گفته مي شود شامل هسته در داخل يا خارج و ساير بخش ها به صورت بازوهاي دور شونده از مرکز و هسته. در اين حالت طول و عرض ساختمان داراي اندازه هاي نامساوي مي باشند و فاصله بخش ها تا هسته متفاوت است.
الگوي شعاعي
به الگويي گفته مي شود که مانند الگوي خطي داراي بازوهاي دور شونده از مرکز مي باشد ولي اين حالت بر خلاف الگوي خطي داراي بيش از دو جهت است که مي تواند از مرکز در جهت هاي مختلف گسترش يافته باشد.
الگوي حياط مرکزي
اين الگوي کاملاً شبيه به الگوي ناحيه اي است با اين تفاوت که در اين الگو که بخش خالي و روباز (حياط) در داخل مجموعه قرار گرفته و ساختمان به فرم هاي متفاوت در اطراف آن شکل گرفته است. جدوالي که در پي خواهند آمد نتيجه بررسي چندين ساختمان اداري بين اللملي بر اساس الگوهاي ناحيه اي، خطي، شعاعي و حياط مرکزي است که شايسته است در طراحي ساختمان اداري مورد توجه قرار گيرند.
تجزيه و تحليل الگوي ناحيه اي
تجزيه و تحليل کالبدي الگوي خطي
تجزيه و تحليل کالبدي الگوي شعاعي
نتيجه گيري
فصل چهارم:
بسترطرح ومطالعات سايت


دیدگاهتان را بنویسید