5-3 تحليل جريان درون اجکتور……………………………………………………………………………………………………. 63
5 – 3 – 1 بررسي تأثير فشار ورودي ثانويه بر تغييرات ماخ ……………………………………………….. 67
5 – 3 – 2 بررسي تأثير فشار ورودي ثانويه بر تغييرات فشار …………………………………………….. 73
4 – 3 – 3 بررسي تأثير فشار ورودي ثانويه بر تغييرات دمايي ……………………………………………… 78
پيشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 83
فهرست مراجع ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 84
فهرست اشکال
شکل 2-1: نمونه يک اجکتور و بخش هاي مختلف آن…………………………………………………………………..5شکل 2-2: نمودار تغييرات سرعت و فشار در طول اجکتور…………………………………………………………….11شکل 2-3: منحنيهاي طراحي براي اجکتورهاي تکمرحلهاي………………………………………………………12شکل 2-4: يک نمونه ترموکمپرسور…………………………………………………………………………………………………18شکل 2-5: منحني محاسبه مقدار بخار مورد نياز بر حسب فشار مکش اجکتور…………………………….23شکل 2-6: اجکتور تک مرحله اي …………………………………………………………………………………………………..24شکل 2-7: اجکتور دو مرحله اي با کندانسورهاي داخلي بارومتريک……………………………………………..24شکل 2-8: اجکتور دو مرحله اي با کندانسور سطحي…………………………………………………………………….25شکل 2-9: منحني محاسبه مقدار بخار مورد نياز بر حسب فشار مکش اجکتور ………………………….. 26شکل 2-10: منحني تخمين مقدار بخار مورد نياز اجکتورها………………………………………………………….27شکل 2-11: منحني ظرفيت اجکتور تک مرحله اي………………………………………………………………………29شکل 2-12: فاکتورهاي اصلاحي اجکتور تک مرحله اي…………………………………………………………………29شکل 2-13 منحني ظرفيت اجکتور دو مرحله اي………………………………………………………………………….30شکل 2-14: فاکتورهاي اصلاحي اجکتور دو مرحله اي………………………………………………………………….31شکل 2-15 فشار مکش اجکتور بر حسب ميزان مصرف بخار با فشار psig 100………………………….32شکل 2-16: تعيين فاکتور K…………………………………………………………………………………………………………..32شکل 2-17: تعيين فاکتور فشار F …………………………………………………………………………………………………33شکل 2-18 نمودار کمينه پسفشار بر حسب بيشينه فشار تخليه …………………………………………….33شکل 2-19: تعيين تعداد اجکتورهاي لازم براي ايجاد خلأ مورد نياز ……………………………………………36شکل 2-20 نمودار تعيين پسفشار مطلق……………………………………………………………………………………….37شکل 2-21: تعداد پيش کندانسور، کندانسورهاي مياني و کندانسور انتهايي ……………………………….38شکل 2-22: نمودار تخمين اوليه مقدار هواي نفوذي استفاده ……………………………………………………….40شکل 2-23: يک نمونه از کاربرد اجکتور در سيکل تبريد……………………………………………………………….45شکل 4-1: نماي شماتيک اجکتور و توزيع فشار در آن……………………………………………………………………52شکل 4-2: الگوريتم حل تفکيکي بکار گرفته شده در حل معادلات……………………………………………….55شکل 4-3: مدل عددي ساخته شده در نرم افزار گمبيت………………………………………………………………..57شکل 5-1: مطالعه استقلال از مش بندي بر مبناي نسبت مکش ………………………………………………….61شکل 5-2: مطابقت نتايج حاصل از حل عددي با نتايج تحليلي کومار در راستاي خط مرکز………..62شکل 5-3: مطابقت نتايج حاصل از حل عددي با نتايج آزمايشگاهي کومار در راستاي خط مرکز..62شکل 5-4: نمايش دو بعدي بردارهاي سرعت در ناحيه اختلاط دو جريان (فشار ثانويه 1/0 بار)….64شکل 5-5: نمايش دو بعدي بردارهاي سرعت در ناحيه اختلاط دو جريان (فشار ثانويه 1 بار)…….. 64شکل 5-6: تغييرات عدد ماخ در راستاي محور تقارن اجکتور………………………………………………………….65شکل 5-7: تغييرات ماخ در تمامي نواحي اجکتور…………………………………………………………………………..65شکل 5-8: تغييرات فشار استاتيکي در تمامي نواحي اجکتور………………………………………………………..66شکل 5-9: شکل شماتيک تغييراتماخ و موج ضربه اي در اجکتور………………………………………………..67شکل 5-10: نمايش تغييرات ماخ براي فشار ثانويه 8/0 بار در ناحيه اختلاط……………………………….68شکل 5-11: نمايش تغييرات ماخ براي فشار ثانويه 1 بار در ناحيه اختلاط…………………………………..68شکل 5-12: نمايش تغييرات ماخ براي فشار ثانويه 2/1 بار در ناحيه اختلاط……………………………….69شکل 5-13: نمايش تغييرات ماخ براي فشار ثانويه 4/1 بار در ناحيه اختلاط………………………………..69شکل 5-14: نمايش تغييرات ماخ براي فشار ثانويه 5/1 بار در ناحيه اختلاط………………………………..70شکل 5-15: نمودار ماخ در راستاي خط مرکز براي فشار ثانويه 8/0 بار………………………………………..70شکل 5-16: نمودار ماخ در راستاي خط مرکز براي فشار ثانويه 1 بار……………………………………………71شکل 5-17: نمودار ماخ در راستاي خط مرکز براي فشار ثانويه 2/1 بار………………………………………..71شکل 5-18: نمودار ماخ در راستاي خط مرکز براي فشار ثانويه 4/1 بار………………………………………..72شکل 5-19: نمودار ماخ در راستاي خط مرکز براي فشار ثانويه 5/1 بار………………………………………..72شکل 5-20 : کانتور فشار استاتيکي براي فشار ثانويه 8/0 بار…………………………………………………………73شکل 5-21 : کانتور فشار استاتيکي براي فشار ثانويه 1 بار…………………………………………………………….74شکل 5-22 : کانتور فشار استاتيکي براي فشار ثانويه 2/1 بار…………………………………………………………74شکل 5-23 : کانتور فشار استاتيکي براي فشار ثانويه 4/1 بار…………………………………………………………75شکل 5-24 : کانتور فشار استاتيکي براي فشار ثانويه 5/1 بار…………………………………………………………75شکل 5-25 : نمودار ماخ در راستاي خط مرکز براي فشار ثانويه 8/0 بار……………………………………….76شکل 5-26 : نمودار ماخ در راستاي خط مرکز براي فشار ثانويه 1 بار…………………………………………..76شکل 5-27 : نمودار ماخ در راستاي خط مرکز براي فشار ثانويه 2/1 بار……………………………………….77شکل 5-28 : نمودار ماخ در راستاي خط مرکز براي فشار ثانويه 4/1 بار……………………………………….77شکل 5-29 : نمودار ماخ در راستاي خط مرکز براي فشار ثانويه 5/1 بار……………………………………….78شکل 5-31 : کانتور دمايي براي فشار ثانويه 8/0 بار……………………………………………………………………….79شکل 5-32 : کانتور دمايي براي فشار ثانويه 1بار……………………………………………………………………………79شکل 5-33 : کانتور دمايي براي فشار ثانويه 2/1 بار……………………………………………………………………….80شکل 5-34 :کانتور دمايي براي فشار ثانويه 4/1 بار………………………………………………………………………..80شکل 5-35 :کانتور دمايي براي فشار ثانويه 5/1 بار………………………………………………………………………..81
فهرست جداول
جدول 1-1 کاربرد انواع اجکتورها ……………………………………………………………………………………………………20جدول 1-2: مقادير شدت هواي نفوذي …………………………………………………………………………………………..42جدول 1-3: عيبيابي اجکتور…………………………………………………………………………………………………………..44جدول 3-1: ابعاد هندسي اجکتور مدل شده……………………………………………………………………………………58

فصل اول
مقدمه
1-1 مقدمه
با توجه به ميزان خلأ مورد نياز، خلأسازي توسط انواع گوناگون پمپهاي خلأ و يا اجکتور صورت ميگيرد. پمپ خلأ، دستگاهي است که قادر است، بخارات سيّال را مکش نموده و ايجاد خلأ نسبي نمايد. اين نوع پمپها داراي انواعي چون جابجايي، پمپهاي انتقال مومنتوم و پمپهاي تلهاي ميباشد. اجکتور وسيله اي ميباشد که قادر است با ايجاد خلأ، جريان گاز، مايع و يا جامد را انتقال دهد. اجکتور در واقع نوعي پمپ خلأ است و تنها تفاوت آن اين است که اساس کار آن بر پايه تبديل انرژي سرعتي و فشاري به يکديگر ميباشد. قسمتهاي اصلي اجکتور، شامل نازل سيال محرک، محفظه سيال محرک، بخش مکش و ديفيوزر مي باشد. در يک اجکتور جهت ايجاد خلأ از يک سيال پر فشار (سيال محرک) استفاده ميشود. اين سيال که ميتواند بخار، هوا و يا آب باشد از طريق نازل وارد اجکتور ميشود و در حين عبور از نازل، انرژي فشاري آن به انرژي سرعتي تبديل ميشود. اين امر سبب ميشود سرعت سيال افزايش يافته، فشار آن افت کند و در خروجي نازل اصطلاحاً ايجاد جت يا مکش نمايد. به اين ترتيب سيالي که قرار است مورد مکش قرار گيرد، از قسمت مکش به سمت محفظه اجکتور کشيده ميشود و با سيال محرک مخلوط ميگردد. مخلوط سيال محرک و سيال مکش يافته پس از گذشتن از بخش ديفيوزر، در اثر تبديل انرژي سرعتي به فشاري، با فشار زياد از اجکتور خارج ميگردد.
در اين مطالعه با استفاده از تکنيک ديناميک سيالات محاسباتي به بررسي تأثير فشار ورودي ثانويه به دستگاه اجکتور و تأثير تغييرات اين پارامترها بر رفتار سيال از جمله فشار و عدد ماخ پرداخته مي شود. معادلات بنيادي ميدان جريان بوسيله کد استاندارد نرم افزار فلوئنت و با يک مدل تراکم پذير دو بعدي متقارن محوري و توربولانس با مدل استاندارد k-? حل گرديدهاند. به منظور درک و بررسي تأثير پارامتر هاي فوق الذکر بر رفتار سيال، به ازاي فشار هاي مختلف ورودي ثانويه، نتايج استخراج و تحليل ميشوند.

1-2 ساختار پايان نامه
در اين رساله که مشتمل بر شش فصل مي باشد، در فصل دوم به معرفي دستگاه اجکتور، اساس عملکرد اجکتور ساختار و کاربردها، مزايا و معايب آن، تعيين نسبت سطح مقطع گلوگاه ديفيوزر به گلوگاه نازل و تعيين سايز اجکتور و ميزان بخار مورد نياز بعنوان سيال محرک در اجکتورهاي تک مرحلهايي و دو مرحله اي پرداخته شده است. در فصل سوم به تاريخچه اي از کارهاي انجام شده مرتبط با آن ذکر خواهد شد. در فصل چهارم به بررسي معادلات حاکم و روش عددي به کار رفته در اين پايان نامه پرداخته خواهد شد. در فصل پنجم نتايج بدست آمده از تحليل نرم افزاري به بحث و بررسي گذاشته مي شود. نهايتا فصل ششم به نتيجه گيري کلي و پيشنهادات براي کارهاي آتي اختصاص دارد.
فصل دوم
معرفي اجکتور و کاربردهاي آن
مقدمه
با توجه به ميزان خلأ مورد نياز، خلأسازي توسط انواع گوناگون پمپهاي خلأ و يا اجکتور صورت ميگيرد. پمپ خلأ، دستگاهي است که قادر است، بخارات سيّال را مکش نموده و ايجاد خلأ نسبي نمايد. اين نوع پمپها داراي انواعي چون جابجايي، پمپهاي انتقال مومنتوم و پمپهاي تلهاي ميباشد.
اجکتور يا اينجکتور، وسيله اي است که قادر ميباشد با ايجاد خلأ، جريان گاز، مايع و يا جامد مانند پودر، گرانول و لجن را انتقال دهد، که البته براساس نوع کاربري که ميتواند ايجاد خلأ به تنهايي، انتقال مواد، اختلاط مواد و … باشد، به آن ترموکمپرسور، ادکتور يا مکنده هيدروليکي (Hydraulic exhauster) نيز گفته ميشود، و ليکن اساس عملکرد آنها يکسان ميباشد. اجکتور در واقع نوعي پمپ خلأ است و تنها تفاوت آن اين است که اساس کار آن بر پايه تبديل انرژي سرعتي و فشاري به يکديگر ميباشد. قسمتهاي اصلي اجکتور، شامل نازل سيال محرک، محفظه سيال محرک، بخش مکش و ديفيوزر مي باشد که در شکل 2-1 يک نمونه اجکتور به همراه اجزاي تشکيل دهنده آن نمايش داده شده است.
شکل 2-1 نمونه يک اجکتور و بخش هاي مختلف آن [1]
در يک اجکتور جهت ايجاد خلأ از يک سيال پر فشار (سيال محرک) استفاده ميشود. اين سيال که ميتواند بخار، هوا و يا آب باشد از طريق نازل وارد اجکتور ميشود و در حين عبور از نازل، انرژي فشاري آن به انرژي سرعتي تبديل ميشود. اين امر سبب ميشود سرعت سيال افزايش يافته، فشار آن افت کند و در خروجي نازل اصطلاحاً ايجاد جت يا مکش نمايد. به اين ترتيب سيالي که قرار است مورد مکش قرار گيرد، از قسمت مکش به سمت محفظه اجکتور کشيده ميشود و با سيال محرک مخلوط ميگردد. مخلوط سيال محرک و سيال مکش يافته پس از گذشتن از بخش ديفيوزر، در اثر تبديل انرژي سرعتي به فشاري، با فشار زياد از اجکتور خارج ميگردد.
اجکتورها در مقايسه با پمپهاي خلأ داراي هزينه اوليه و تعمير کمتر و نگهداري سادهتري ميباشد و از آنجا که اجکتورها هيچ قسمت متحرکي ندارند، بنابراين در صورت عدم وجود خوردگي نياز به تعمير پيدا نميکنند. نصب اجکتورها بسيار آسان است و کنترل عمليات نيز ساده ميباشد. يکي از خصوصيات اجکتور، اختلاط سيال محرک با سيال فرايندي است که در طراحي فرايند اهميت داشته و لازم است مورد توجه قرار گيرد. لازم به ذکر است اجکتورها قابليت انتقال مواد جامد و دوفازي را نيز دارند و اين در حاليست که پمپهاي خلأ قادر به انجام اين کار نيستند. پمپ هاي خلأ در مقايسه با اجکتورها داراي محاسن زير هستند:
شرايط بخار تغذيه هيچ تأثيري بر روي سيستم عملکرد پمپ ندارد.
راه اندازي حتي در صورت نبود بخار نيز انجام پذير است.
سيستم پمپ خلأ قابليت عمليات کاملاً اتوماتيک را دارد.
سرعت عملياتي پمپ خلأ بسيار بالاست.
عدم اختلاط سيال فرايندي با بخار يا ناخالصيهاي ديگر.
به طور کلي موارد مصرف اجکتورها در سه دسته کلي قابل توصيف ميباشند:
ايجاد خلأ
انتقال مواد که شامل پمپاژ، تهويه و …مي شود.
ايجاد اختلاط بين مواد که به منظور افزايش فشار سيالات يا تبادل حرارت بين آنها ميباشد.
اساس عملکرد اجکتور
اساس کار اجکتور بر پايه اصل اولر ميباشد. بر طبق اصل اولر، مقدار انرژي يک جريان پايدار و بدون لزجت، ثابت بوده و مقدار آن برابر است با مجموع انرژي جنبشي، انرژي پتانسيل و انرژي فشاري.
2-1V^2/2+gz+???dP/?=C?براساس قانون بقاي انرژي، اين مقدار انرژي در صورت عدم اتلاف در اثر اصطکاک همواره مقداري ثابت است. اگر در جايي بدليل تغيير سطح مقطع، سرعت سيال کاهش يابد، اين مقدار انرژي به انرژي فشاري تبديل ميگردد و بالعکس با افزايش سرعت، فشار کاهش مييابد.
افزايش و کاهش سرعت سيال در تجهيزاتي که سطح مقطع عبور سيال در آنها تغيير مينمايد، امکانپذير ميباشد. شکل هندسي اين تجهيزات بصورت همگرا يا واگرا ميباشد و وظيفه آنها تبديل آنتالپي سيال به انرژي جنبشي و بالعکس است. برحسب اينکه سرعت سيال در ورودي اين تجهيزات کمتر يا بيشتر از سرعت صوت باشد، دستگاه براساس شکل هندسي آن سبب افزايش يا کاهش سرعت سيال ميشود.
در تجهيزات همگرا، سطح مقطع در امتداد جريان کم ميشود. حال اگر سرعت سيال ورودي به اين دستگاه کمتر از سرعت صوت باشد، سرعت سيال در امتداد جريان افزايش مييابد. در اين حالت به دستگاه که سبب افزايش سرعت ميشود نازل گفته ميشود. در واقع نازلها به دستگاههايي گفته ميشود که با تبديل فشار سيال به سرعت سبب افزايش سرعت سيال ميشوند. هر چه نسبت فشار ورودي نازل به فشار خروجي بيشتر باشد، سرعت سيال در قسمت انتهايي نازل افزايش خواهد يافت، تا حدي که به سرعت صوت ميرسد.
حال اگر سرعت سيال ورودي به تجهيز همگرا بيشتر از سرعت صوت باشد، سرعت آن در حين عبور از مسير کاهش و فشار آن افزايش مييابد. در اين حالت به دستگاه که سبب کاهش سرعت و افزايش فشار ميشود ديفيوزر گفته ميشود. در واقع ديفيوزرها به دستگاههايي گفته ميشود که با تبديل سرعت سيال به فشار سبب افزايش فشار سيال ميشوند.
در تجهيزات واگرا، سطح مقطع در امتداد جريان زياد ميشود. حال اگر سرعت سيال ورودي به اين دستگاه کمتر از سرعت صوت باشد، سرعت سيال در امتداد جريان کاهش مييابد. بدين ترتيب چون دستگاه در جهت کاهش سرعت و افزايش فشار عمل کرده، لذا ديفيوزر ميباشد.
حال اگر سرعت سيال ورودي به تجهيز واگرا بيشتر از سرعت صوت باشد، سرعت آن در حين عبور افزايش و فشار آن کاهش مييابد. در اين حالت نيز، دستگاه سبب افزايش سرعت شده، بنابراين يک نازل ميباشد.
براساس آنچه گفته شد، همواره بايد توجه داشت که نازلها سبب افزايش سرعت و ديفيوزرها سبب افزايش فشار ميشوند. پديده تبديل انرژي فشاري به انرژي سرعتي و بالعکس، اساس طراحي اجکتورها ميباشد که به منظور ايجاد خلأ و انتقال مواد در صنعت کاربرد فراوان دارد.
براي آنکه اين پديده را به صورت ساده، مدل و تحليل نمود، لازم است براي جرياني از سيال که از يک مجرا عبور ميکند، فرضيات زير را در نظر گرفت: (فرضيات استفاده از معادله برنولي يا اولر)
جريان يک بعدي و آدياباتيک يعني بدون انتقال حرارت باشد.
کار محوري بر روي آن انجام نشود.
تغييرات انرژي پتانسيل و اتلاف انرژي در طول جريان نيز ناچيز باشد.
در اينصورت ميتوان معادله مقابل را براي بيان رابطه بين تغييرات سطح مقطع و سرعت آن سيال بکار برد.
2-2(M^2-1) du/u=dA/Aدر اينجا M، نسبت سرعت جريان به سرعت صوت بوده و عدد ماخ نام دارد. اين معادله بيان ميکند، در يک جريان مادون صوت که مقدار M کوچکتر از يک است، با کاهش سطح مقطع در يک نازل، سرعت جريان افزايش مييابد.
چنانچه مقدار M بزرگتر از يک و جريان ماوراي صوت باشد، سرعت جريان با افزايش سطح مقطع در نازل افزايش مييابد. بدين ترتيب با استفاده از يک نازل همگرا-واگرا، ميتوان به سرعتهاي بالاتر از صوت رسيد. اين نوع نازلها از سه بخش همگرا، گلوگاه و واگرا، تشکيل شدهاند که بخش گلوگاه کمترين سطح مقطع را دارد.
در يک جريان مادون صوت که مقدار M کوچکتر از يک است، با افزايش سطح مقطع، سرعت جريان کاهش مييابد و چنانچه مقدار M بزرگتر از يک و جريان ماوراي صوت باشد، با کاهش سطح مقطع، سرعت جريان نيز کاهش مييابد.
بنابراين با استفاده از يک ديفيوزر همگرا-واگرا، ميتوان سيالي را با سرعت ماوراي صوت به سرعت مادون صوت و فشار بالا رساند. اين نوع ديفيوزرها از سه بخش همگرا، گلوگاه و واگرا، تشکيل شدهاند که بخش گلوگاه کمترين سطح مقطع را دارد.
سيال محرک اجکتور که ميتواند آب، بخار و يا هوا باشد، وارد نازل اجکتور ميشود. در بخش همگراي نازل، با کاهش سطح مقطع، سرعت سيال افزايش مييابد. نازل ميتواند از نوع همگرا يا همگرا-واگرا باشد. قطر قسمت انتهايي نازل همگرا بگونهاي طراحي ميشود که با توجه به ميزان فشار ورودي سيال و فشار پايين دست آن، سرعت خروجي سيال به بيشترين مقدار ممکن برسد. چنانچه نازل از نوع همگرا-واگرا باشد، سيال پس از گلوگاه وارد قسمت واگراي نازل ميشود و چنانچه قبلاً گفته شد، اگر سرعت سيال به سرعت صوت برسد، با افزايش سطح مقطع، سرعت سيال افزايش مييابد. اين امر باعث ميشود فشار در بخش خروجي نازل به حداقل خود رسيده و ايجاد خلأ نسبي و در نتيجه ايجاد مکش کند.
در بخش محفظه اجکتور، بلافاصله پس از نازل، بخش مکش قرار دارد. سيالي که مورد مکش قرار ميگيرد از بخش مکش به سمت اجکتور کشيده شده و با سيال محرک پر سرعت مخلوط ميشود. پس از اختلاط سيال محرک با سيال مکش، سرعت سيال مخلوط همچنان بالا ميباشد و اگر سيال با همين سرعت بالا از اجکتور خارج گردد، موجب صدمه و آسيب به تجهيزي که بعد از اجکتور قرار گرفته است، ميشود. بنابراين به نوعي بايد اين انرژي سرعتي بالا را به انرژي فشاري تبديل نمود. اين عمل در بخش ديفيوزر اجکتورها انجام ميشود.
ديفيوزر اجکتورها به دو صورت طراحي ميشوند :
در نوع اول، ديفيوزر تنها داراي يک بخش واگرا ميباشد. اين نوع ديفيوزرها هنگامي بکار ميروند که سرعت سيال اختلاط مادون صوت باشد. بدين ترتيب، سرعت سيال اختلاط هنگام عبور از بخش واگراي ديفيوزر، با افزايش سطح مقطع، کاهش يافته و فشار افزايش مييابد. در خروجي ديفيوزر بيشتر انرژي مخلوط سيال محرک و مکش يافته، بصورت انرژي فشاري ميباشد.
در نوع دوم، ديفيوزر داراي سه بخش همگرا، گلوگاه يا بخش سطح مقطع ثابت و واگرا ميباشد. اين نوع ديفيوزرها هنگامي بکار ميروند که سرعت سيال اختلاط (سيال مکش و سيال محرک) ماوراي صوت باشد. بدين ترتيب، بدليل خاصيت سيال ماوراي صوت، سرعت سيال اختلاط، هنگام عبور از بخش همگراي ديفيوزر، با کاهش سطح مقطع، کاهش مييابد و انرژي سرعت آن به انرژي فشار تبديل ميگردد. بخش سطح مقطع ثابت ديفيوزر همواره به گونهاي طراحي ميشود تا با ايجاد امواج شوک سرعت سيال را کاهش داده و فشار آن بطور ناگهاني افزايش يابد. در نتيجه سيال از حالت ماوراي صوت، به مادون صوت ميرسد. بدين ترتيب در قسمت واگراي ديفيوزر، با افزايش سطح مقطع، سرعت سيال کاهش يافته و فشار افزايش مييابد. در خروجي ديفيوزر بيشتر انرژي مخلوط سيال محرک و مکش يافته، بصورت انرژي فشاري بوده و در نتيجه از اجکتور خارج و وارد تجهيز بعدي ميشوند. مقدار فشار سيال خروجي، بين فشار سيال محرک و فشار سيال مکش يافته ميباشد.
شکل 2-2 تغييرات سرعت و فشار استاتيك را در طول اجكتور نشان مي دهد. سيال اوليه با فشار زياد (Pp) وارد نازل اوليه كه يك نازل همگرا واگرا است مي شود، و سپس در اين نازل شتاب مي گيرد تا در خروجي نازل، جريان به سرعت ما فوق صوت برسد. سيال اوليه در نازل اجكتور، تا فشار (P2)به صورت ايزنتروپيك منبسط مي شود و با سيال ثانويه در فشار ثابت و در محفظه اختلاط، مخلوط مي گردد. اختلاط تا قبل از ورود به ناحيه قطر ثابت كامل مي شود و سيال مخلوط شده با همان فشار (P3 = P2) با سرعت مافوق صوت به ناحيه قطر ثابت وارد مي گردد. در اين ناحيه بواسطه حضور يك شوک قائم، كه اثر تراكمي قوي بر سيال دارد، فشار تا (P5) افزايش مي يابد و سيال با سرعت مادون صوت به ديفيوزر وارد شده، تا (Pc) متراكم مي گردد.
شکل 2-2 نمودار تغييرات سرعت و فشار در طول اجکتور [2]
2-3 ساختار اجکتور
چنانچه قبلاً ذکر شده، اجکتورها بخش متحرکي نداشته و شامل دو قسمت مهم نازل و ديفيوزر ميباشند. جهت طراحي اجکتور ميبايست سايز نازل سيال محرک، طول ديفيوزر و قطر گلوگاه آن محاسبه گردد. تعيين دقيق اين پارامترها با توجه به فشارهاي ورودي سيال محرک و سيال مکش يافته، فشار خروجي سيال مخلوط و دبي جرمي سيالها انجام ميپذيرد. بطور مثال چنانچه طول ديفيوزر کمتر از مقدار صحيح آن محاسبه شود، در قسمت واگراي ديفيوزر و در نزديک ديواره، پديده جدايش ايجاد ميشود. وجود پديده جدايش که جدا شدن سيال از بدنه اجکتور ميباشد، سبب ميشود، مقدار کمتري از سيال مکش يافته، مکش شود و در نتيجه اجکتور، ظرفيتي کمتر از حالت عادي خود خواهد داشت.
از آنجا که عملکرد يک اجکتور به فاکتورهايي چون سطح مقطع نازل سيال محرک و گلوگاه ونتوري، فشار سيال محرک، فشار مکش، فشار خروجي، نسبت گرماهاي ويژه، وزنهاي مولکولي و دماي سيال مکش يافته و سيال محرک بستگي دارد، لذا براي تعيين سايز اجکتور از نمودارها و شکلهايي استفاده ميشود که با توجه به فشار مکش يا در واقع خلأ مورد نياز، فشار خروجي و فشار سيال محرک، مقدار بهينه نسبت سطح مقطع ديفيوزر و نازل را جهت طراحي اوليه ميدهد. يک نمونه از اين نمودارها در شکل 2-3 مشاهده ميشود.
شکل 2-3 منحنيهاي طراحي براي اجکتورهاي تکمرحلهاي [3]
2-3-1 تعيين نسبت سطح مقطع گلوگاه ديفيوزر به گلوگاه نازل
شکل 2-3، براي تعيين نسبت سطح مقطع ديفيوزر و نازل اجکتور، تا نسبتهاي تراکم 10 و تا نسبت سطوح 100 بکار ميرود. براي مثال فرض ميکنيم ميخواهيم هوايي با فشارLbf/in^2 94/2 را با بخاري که داراي فشار Lbf/in^2100 است، بوسيله يک اجکتور تخليه کنيم طوريکه در نهايت فشار خروجي به Lbf/in^27/14 برسد. بدين ترتيب5/0Po3/Pob= (نسبت فشار سيال خروجي به فشار مکش يا همان نسبت تراکم) و0294/0Pob/Poz= (نسبت فشار سيال مکش يافته به فشار سيال محرک) ميباشد. از تقاطع اين دو نقطه بر روي نمودار، مقدار بهينه نسبت سطحها، بين منحنيهاي 10 و 15 بدست ميآيد که ميتوان مقدار تقريبي 12 را براي آن ذکر کرد. بصورت افقي حرکت کرده تا به منحني 12 در سمت چپ شکل برسيم. با تقاطع اين نقطه و محور افقي، مقدار ?_b??_a بصورت تقريبي Lb 15/0 بدست ميآيد. بدين معنا که هر Lb بخار قادر است ، Lb 15/0 هواي مکش يافته را مکش نمايد.
? (Entrainment Ratio) يکي از پارامترهاي مهم اجکتور بوده و بصورت نسبت دبي سيال مکش شده به دبي سيال محرک تعريف ميشود. در واقع بهترين اجکتور، اجکتوريست که با توجه به نوع سيالهاي مورد استفاده و شرايط ترموديناميکي آنها ، بيشترين مقدار ? ر ايجاد کند و هدف اصلي در طراحي بهينه اجکتور، ماکزيمم کردن اين مقدار به ازاي ثابت ماندن ساير شرايط است.
البته عدد حاصل با فرض اينکه نسبت وزن مولکولي سيال محرک و مکش يافته برابر يک بوده و دماي اين دو سيال نيز برابر باشد، بدست آمده است. لذا با استفاده از فرمول زير، عدد بدست آمده را ميبايست تصحيح نمود.
2-3?/?_a =?/?_b ?((T_Oa M_b)/(T_Ob M_a ))که در اينجا:
M_b: وزن مولکولي سيال مکش يافته
M_a: وزن مولکولي سيال محرک
T_Ob: دماي سيال مکش يافته
T_Oa: دماي سيال محرک
?_b: دبي جرمي سيال مکش يافته
?_a: دبي جرمي سيال محرک
2-4 انواع اجکتورها
2-4-1 انواع اجکتورها از نظر سيال محرک
اجکتورها بر اساس اينکه در آنها از چه سيالي بعنوان سيال محرک، استفاده ميشود، به سه دسته تقسيم ميشوند:
1- اجکتورهاي بخار 2- اجکتورهاي آب يا ساير مايعات فرايندي 3- اجکتورهاي هوا
عموماً براي کاربردهايي که نياز به خلأهاي بالا ميباشد و يا ميزان بار ورودي به اجکتور زياد است، از اجکتورهاي بخار استفاده ميشود. ترموکمپرسور، هيتر، دي سوپرهيتر و سيفونها از جمله اجکتورهاي بخار ميباشند. در کاربردهايي که مواد خورنده وجود ندارند جنس اين اجکتورها از فولاد ضد زنگ، فولاد کربن و يا چدن است. اما در مواردي که نياز است اجکتور در مقابل مواد خورنده مقاوم باشد، از آلياژهاي مونل، هسنلوي،PVDF ،PTFE ، گرافيت و غيره در ساختار اجکتور استفاده ميشود.
اجکتورهاي هوا براي ايجاد خلأهاي پايين مورد استفاده قرار ميگيرند و از آنجا که سيال محرک مورد استفاده در آنها هوا ميباشد، لذا بيشتر در مواردي کاربرد دارند که نياز به تهويه و يا تزريق هوا يا اکسيژن به يک محيط بسته موردنظر است.
براي ايجاد خلأهاي پايين و در کاربردهايي که نياز است، ذرات آلودگي موجود در بخارات و يا گازها قبل از ورود به اتمسفر، حذف شوند، از اجکتورهاي آب و مايعات فرايندي استفاده ميشود. اجکتور کندانسور، گاس اسکرابر و ادکتور از جمله اين نوع اجکتورها ميباشند. اين نوع اجکتورها معمولاً در ترکيب با يک پمپ جهت سيرکولاسيون آب با يا مايع فرايندي اجکتور به کار ميروند.
2-4-2 انواع اجکتور از نظر کاربرد
2-4-2-1 ايجاد خلأ
فرايندهايي چون تقطير و تبخير که ميتوانند تحت خلأ انجام شوند داراي کاربردهاي زيادي در صنعت ميباشند. زمانيکه سيال فرايندي حاوي هيدرکربنهاي سنگين باشد، نقطه جوش ترکيب نسبتاً بالا ميرود و لذا انرژي بيشتري براي تقطير آن مورد نياز ميشود. از طرف ديگر، مقاومت مواد هيدروکربني در مقابل حرارتهاي زياد، کم بوده و مورد تجزيه شدن قرار ميگيرند. براي رفع اين مشکل فرايند تقطير، در فشار خلأ نسبي انجام ميشود. در اين صورت مواد در دمايي پايينتر از نقطه جوش معمولي خود به جوش آمده و علاوه بر اينکه به انرژي و دماي کمتر نياز است، مولکولها نيز تجزيه نميشوند. تبخير تحت خلأ نيز دقيقاً مزاياي تقطير خلأ را دارد. بدين ترتيب که براي تغليظ خوراکهايي که مواد موجود در آنها نسبت به دماي بالا حساس هستند، عمل تبخير در خلأ انجام ميگيرد، تا مواد در دمايي پايينتر از نقطه جوش معمولي، به جوش آيند.
از جمله مهمترين کاربردهاي اجکتور براي ايجاد خلأ ميتوان به ايجاد خلأ در برج خلأ واحد تقطير پالايشگاه نفت اشاره نمود.
2-4-2-2 سيفون و ادکتور
از آنجا که اجکتورها با ايجاد خلأ سبب مکش سيال ميشوند، در برخي از موارد، ميتوان از اين خصوصيت جهت انتقال سيالات استفاده نمود. اجکتورهايي که از بخار بعنوان سيال محرک جهت انتقال و پمپاژ آب يا مايعات ديگر استفاده ميکنند، تحت عنوان سيفون شناخته ميشوند. در اجکتورها اختلاط آب يا سيال مکش يافته با سيال محرک باعث کندانس بخار ميشود.
ادکتورها نيز مانند سيفونها براي پمپ، انتقال و تخليه مايعاتي که در سطوح پايينتر قرار گرفتهاند، بکار ميروند با اين تفاوت که سيال محرک مورد استفاده در ادکتورها بجاي بخار، يک مايع پر فشار است. از اجکتورهاي مايع، جهت انتقال مواد گرانولي يا پودري و يا اختلاط آنها با مايعات نيز استفاده ميشود.
2-4-2-3 ونتيلاتور و گاس اسکرابر
همانطور که قبلاً ذکر شد، يکي از مهمترين موارد استفاده از اجکتورها، تهويه محيط و حذف ذرات آلوده موجود در سيالات ميباشد. جهت تخليه هواي آلوده از يک محيط بسته مانند تانک از يک دستگاه تهويه يا ونتيلاتور استفاده ميشود. هوا و يا نيتروژن فشرده شده به عنوان سيال محرک وارد اجکتور ميشوند و بدين ترتيب گازها و بخارات آلوده را از محيط، مکش نموده و خارج مينمايند.
در بعضي از موارد نيز که هدف تزريق هواي تازه به يک محيط بسته ميباشد، هواي پرفشار موجود يا ايجاد شده توسط يک کمپرسور کوچک، وارد ونتيلاتور شده و پس از اختلاط با هواي آزاد مکش شده، به محيط بسته وارد ميشود. لازم به ذکر است اگر قرار بود حجم هواي مورد نياز را توسط يک کمپرسور فشار پايين و با دبي بالا، فشرده ساخته تا به محيط مورد نظر انتقال يابد، هزينه بالاتري صرف ميشد.
تزريق هوا يا اکسيژن در برخي از فرايندها نيز انجام ميشود. فرايندهايي از قبيل اکسيداسيون، تخمير و فرايندهاي بيولوژيکي براي انجام واکنش، نياز به اکسيژن دارند که در اينگونه موارد از اريتور استفاده ميشود. سيال محرک مورد استفاده در اريتور، آبي است که توسط يک پمپ سيرکولاسيون، پرفشار شده و وارد اجکتور ميشود و بدين ترتيب هواي آزاد محيط را مکش نموده و به فرايند تزريق مينمايد.
براي حذف ذرات گرد و غبار، آلودگي، بخارات و بوي بد گازهاي صنعتي از گاس اسکرابر استفاده ميشود. اين تجهيزات معمولاً بين مراحل فرايندي و يا قبل از اينکه گاز به اتمسفر تخليه شود، آلودگيهاي مذکور را حذف ميکنند. از اجکتورها ميتوان به منظور جداسازي ذرات موجود در گاز استفاده نمود. در اين موارد سيال محرک مورد استفاده مايعي است که قادر است ذرات معلق موجود در گاز را در خود جذب نمايد. مخلوط سيال محرک و گاز حاوي ذرات آلوده به يک درام منتقل شده و در آنجا مايع از گاز جدا ميشود. مايع توسط يک پمپ، مجدداً به اجکتور منتقل ميشود.
2-4-2-4 اختلاط سيالات
چنانچه قبلاً ذکر شد، سيال محرک مورد استفاده در بسياري از اجکتورها، بخار ميباشد. از آنجا که بخار داراي حرارت بالا بوده و اختلاط آن با آب بعنوان سيال مکشي، مشکلي ايجاد نمينمايد، لذا در بسياري از موارد از اجکتورهاي بخار جهت گرمايش آب يا سيالات فرايندي استفاده ميشود. در اين نوع اجکتورها، بخار بعنوان سيال محرک بطور مستقيم با آب يا هر مايع ديگر تماس پيدا کرده و پس از اختلاط کامل، آب گرم شده و بخار نيز کندانس ميگردد.
در بعضي از موارد نيز از اجکتور جهت کاهش دماي بخار استفاده ميشود. بخار مصرفي در واحدهاي صنعتي توسط واحدهاي توليد کننده بخار توليد ميشود که ميتواند به صورت اشباع و يا سوپرهيت باشد. بخار توليد شده که براي واحدهاي مصرف کننده فرستاده ميشود، معمولاً سوپرهيت بوده و بايد از نظر دما و فشار کنترل گردد. لذا کنترل دما در سوپرهيت کنندهها از اهميت بالايي برخوردار ميباشد. يکي از روشهاي کاهش دماي بخار سوپرهيت، استفاده از ديسوپرهيتر ميباشد.
ديسوپرهيترها تجهيزاتي هستند که با تماس دادن مستقيم آب خنک و بخار سوپرهيت، باعث کاهش دماي بخار سوپرهيت ميگردند. در برخي از ديسوپرهيترها از يک اجکتور جهت اختلاط آب با بخار سوپرهيت استفاده ميشود. بخار سوپرهيت به عنوان سيال محرک عمل کرده و آب را مکش نموده و سبب اختلاط آن با بخار و لذا کاهش دماي آن ميشود.
2-4-2-5 افزايش فشار
از آنجا که سيال منتقل شونده در اجکتور ضمن عبور از ديفيوزر، فشار آن نيز افزايش مييابد، لذا يکي از کاربردهاي اجکتورها افزايش فشار سيالات است. از جمله اين نوع اجکتورهاي بخار ميتوان به ترموکمپرسور و يا بخار jet computer اشاره نمود. ترموکمپرسورها اغلب جهت کاهش انرژي مصرفي در تبخير کنندهها استفاده ميشوند. در شکل 2-4 يک نمونه از ترموکمپرسورها را مشاهده مي کنيد.
شکل 2-4 يک نمونه ترموکمپرسور [4]

چنانچه ميدانيم تبخير کنندهها براي غليظ کردن محلولها کاربرد دارند و براي گرم کردن خوراک از بخار استفاده ميکنند. بخار وارد لولههاي تبخيرکننده شده و حرارت خود را به خوراک ميدهد و سبب ميشود بخشي از خوراک تبخير شود و به اين ترتيب محصول تغليظ شده، بوجود آيد. بخارات حاصل از تبخير خوراک، از بالاي تبخير کننده خارج ميشود. براي جلوگيري از اتلاف حرارتي در تبخير کنندهها، از انرژي گرمايي بخارات حاصل از گرم کردن خوراک ورودي، ميتوان استفاده نمود. بدين منظور لازم است اين بخار با بخار تازه که وارد لولههاي مبدل تبخير کننده ميشود، مخلوط گردد. از آنجاييکه فشار بخار ورودي به لولههاي مبدل بالاتر از فشار “بخار حاصل از تبخير خوراک” ميباشد، لازم است از يک اجکتور استفاده شود تا بخارات حاصل از گرمايش خوراک را مکيده و ضمن مخلوط نمودن با بخار تازه، وارد مبدل تبخير کننده گردد. بدين ترتيب به کمک يک اجکتور ميتوان از انرژي گرمايي بخار استفاده بهينه نمود.
چنانچه ميدانيم براي بالا بردن فشار گاز و انتقال آن در طول يک فرايند، از کمپرسور استفاده ميشود. کمپرسورها انواع مختلفي دارند که بر حسب کاربرد، ميزان فشرده سازي، ظرفيت مورد نياز، شرايط سيال ورودي و … نوع آن توسط طراح، انتخاب و پارامترهاي مهم آن تعيين ميشود. بعنوان مثال در کمپرسورهاي سانتريفيوژ، فشار سيال ورودي نبايد کمتر از حد معيني باشد.
در برخي از موارد احتمال دارد فشار گازي که وارد يک کمپرسور سانتريفيوژ ميشود از حد پايين بخش مکش آن کمتر شود و سبب شود کمپرسور وارد سرج شده يا نهايتاً از سرويس خارج شود. همچنين احتمال دارد طراح بخواهد از يک کمپرسور سانتريفيوژ فشار بالا در فرايند استفاده نمايد، اما به دليل اينکه فشار گاز ورودي بسيار پايين است، هزينه بالايي بايد صرف تهيه کمپرسور شود.در اينگونه موارد ميتوان از يک اجکتور براي بالا بردن فشار گاز ورودي به کمپرسور استفاده نمود. بخشي از گاز خروجي از کمپرسور برگشت داده شده تا بعنوان سيال محرک در اجکتور مورد استفاده قرار گيرد.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

يک نمونه از موارد استفاده از اين طرح در بازيافت گازهاي ورودي به فلر ميباشد. بخش مهمي از گازهاي زايدي که به سيستم فلر فرستاده ميشوند، گازهايي هستند که داراي فشار بسيار کم بوده و به همين دليل غيرقابل استفاده در فرايند ميباشند. اما چنانچه فشار اين گازها به حد مطلوبي برسد، ميتوان مجدداً از آنها استفاده نمود.
در جدول 2-1، موارد کاربردي هريک از اجکتورهاي بخار، هوا و آب ذکر شده است.
جدول 2-1 کاربرد انواع اجکتورها [5]کاربردسيال محرکنمونهپمپاژ و انتقال مايعاتبخارسيفونهاي جت بخار
مکندههاي (exhauster) جت بخار
پمپهاي خلأ تک مرحلهايهواسيفونهاي جت هوا
مکندههاي جت هوامايعاجکتورهاي جت آب
مکندههاي جت آبانتقال هوا و گازها (pump و priming)بخاربلوورهاي جت بخار
مکندههاي (exhauster) جت بخار
ترموکمپرسورهاي جت sream
پمپهاي خلأ يک مرحلهاي
پمپهاي خلأ چند مرحلهايهوابلوورهاي جت بخار
مکندههاي (exhauster) جت بخار
پمپهاي خلأ يک مرحلهاي
کمپرسورهاي جت هوا گازکمپرسورهاي جت گازمايعمکندههاي (exhauster) جت مايع
کندانسورهاي بارومتريک
کندانسورهاي low level
ادکتورهاي جت آب (ظرفيت پايين)انتقالslurryها و گرانولهاي جامدبخارسيفونهاي جت بخار
هيترهاي slurry جت بخار
پمپهاي خلأ يک مرحلهايهوامکندههاي (exhauster) جت هوامايعادکتورهاي جت آبگرمايش آب (بوسيله تماس مستقيم)بخارهيترهاي نوع خط لولهاي
هيترهاي جت بخار
هيترهاي جت بخار (ظرفيت بالا)
سيفونهاي جت بخار
هيترهاي نوع باز


دیدگاهتان را بنویسید