3- چه شرايط و منابعي براي استقرار سيستم اطلاعاتي مديريت مورد نياز است؟
4- الگوهاي موجود در مديريت سيستمهاي اطلاعاتي کدامند؟
قلمرو تحقيق

قلمرو موضوعي تحقيق امکانسنجي استقرار سيستم اطلاعات مديريت ميباشد و از نظر زماني نيز تحقيق حاضر در محدوده زماني بهمن 1391 تا مرداد 1392 انجام شده است. همچنين قلمرو مکاني تحقيق، دانشگاه رازي استان کرمانشاه مي باشد.

تعريف عملياتي واژگان و اصطلاحات کليدي
سيستم اطلاعات مديريت (MIS)
تعريف نظري
سيستم اطلاعات مديريت عبارت است از سيستم تجميع شدهاي که براي پشتيباني از امور برنامهريزي و کنترل عمليات يک سازمان تهيه وآماده ميگردد.
اين سيستم با ارائه اطلاعاتي از گذشته، حال و آينده درباره عمليات درون سازماني و آگاهي هاي برون سازماني، از فرآيند تصميم گيري در سازمان، پشتيباني اطلاعاتي لازم را به عمل مي آورد(سن، 1990، 501)

تعريف عملياتي
دراين پژوهش به مجموعه سخت افزارها، نرم افزارها و فرايندها، اعم از کامپيوتري و يا دستي که در دانشگاه رازي به منظور دادن اطلاعات لازم به صورت هدفمند به کارکنان دانشگاه نپديد آمده ومديران را در امر تصميم گيري و برنامهريزي کمک مي کنند سيستم اطلاعات مديريت مي گويند.

مديران و کارشناسان مسئول
مديران وکارشناسان مسئول در اين پژوهش عبارتاند از افرادي که مسئوليت کل يا بخشي از دانشگاه را به عهده داشته و حداقل يک نفر کارمند زير نظر و تحت مسئوليت آنها مشغول به کار مي باشد.

ميزان به کارگيري سيستم اطلاعات مديريت
در اين تحقيق نظر پاسخگويان در خصوص ميزان استفاده از سيستم اطلاعات مديريت، با استفاده از ده سوال مبتني بر طيف پنج ارزشي ليکرت از خيلي کم 1= تا خيلي زياد 5= سنجيده شده وميانگين نمره فرد از سوالات فوق به عنوان ميزان کاربرد سيستم اطلاعات مديريت در نظر گرفته و تحليل گرديده اند.
توانايي استفاده از سيستم اطلاعات مديريت
در اين تحقيق نظر پاسخگويان در خصوص ميزان توانايي استفاده از سيستم اطلاعات مديريت، با استفاده از ده سوال مبتني بر طيف پنج ارزشي ليکرت از خيلي کم 1= تا خيلي زياد 5= سنجيده شده و ميانگين نمره فرد از سوالات فوق به عنوان ميزان توانايي فرد در استفاده از سيستم اطلاعات مديريت در نظر گرفته و تحليل گرديده اند.
موانع مديريتي
دراين تحقيق نظر پاسخگويان در خصوص ميزان بازدارندگي موانع مديريتي پيش روي فرايند استقرار و به بکارگيري سيستم اطلاعات مديريت در دانشگاه رازي ، با استفاده از يازده سوال مبتني بر طيف پنج ارزشي ليکرت از خيلي کم 1= تا خيلي زاد 5= سنجيده شده و ميانگين نمره فرد از سوالات فوق به عنوان ميزان اهميت موانع مديريتي در استقرار و به کارگيري سيستم اطلاعات مديريت در نظر گرفته و تحليل گرديده اند.

موانع محيطي
کليه عواملي که به نوعي مانع از پياده سازي سيستم اطلاعات مديريت در دانشگاهها بوده و کنترل آنها خارج از اختيارات وتوانايي دانشگاه مي باشند را مي توان موانع مربوط به محيط دانشگاه در نظر گرفت.
در اين تحقيق نظر پاسخگويان در خصوص ميزان بازدارندگي موانع محيطي پيش روي فرايند استقرار و به کارگيري سيستم اطلاعات مديريت در دانشگاه رازي ، با استفاده از شش سوال مبتني بر طيف پنج ارزشي ليکرت از خيلي کم 1= تا خيلي زياد 5= سنجيده شده و ميانگين نمره فرد از سوالات فوق به عنوان ميزان اهميت موانع محيطي در استقرار و به کارگيري سيستم اطلاعات مديريت در نظر گرفته و تحليل گرديده اند.
موانع فني
هر گونه عدم وجود و يا نارسايي در سخت افزارها، نرم افزارها و شبکه هاي دانشگاه رازي که مانع از پيادهسازي وکاربرد سيستم اطلاعات مديريت ميگردند را موانع فني ميناميم.
در اين تحقيق نظر پاسخگويان در خصوص ميزان بازدارندگي موانع فني پيش روي فرايند استقرار و بکارگيري سيستم اطلاعات مديريت در دانشگاه رازي، با استفاده از چهار سوال مبتني بر طيف پنج ارزشي ليکرت از خيلي کم 1= تا خيلي زياد 5= سنجيده شده و ميانگين نمره فرد از سوالات فوق به عنوان ميزان اهميت موانع فني در استقرار و به کارگيري سيستم اطلاعات مديريت در نظر گرفته و تحليل گرديده اند.
موانع آموزشي
پايين بودن سطح دانش کارکنان در زمينه سيستم اطلاعات مديريت ناشي از عدم برگزاري دوره هاي آموزشي و يا کيفيت پايين دوره هاي آموزشي برگزار شده را موانع مرتبط با موضوع آموزش مي باشند.
در اين تحقيق نظر پاسخگويان در خصوص ميزان بازدارندگي موانع آموزشي پيش روي فرايند استقرار و بکارگيري سيستم اطلاعات مديريت در دانشگاه رازي ، با استفاده از سه سوال مبتني بر طيف پنج ارزشي ليکرت از خيلي کم 1= تا خيلي زياد 5= سنجيده شده وميانگين نمره فرد از سوالات فوق به عنوان ميزان اهميت موانع آموزشي در استقرار و به کارگيري سيستم اطلاعات مديريت در نظر گرفته و تحليل گرديده اند.
موانع اقتصادي
موانع اقتصادي عبارت است از مشکلات و نارساييهاي مرتبط با مسائل مالي واقتصادي از جمله کمبود اعتبار و يا گراني تجهيزات سختافزاري و يا نرمافزارها، در اين تحقيق نظر پاسخگويان در خصوص ميزان باز دارندگي موانع مديريتي پيش روي فرايند استقرار و بکارگيري سيستم اطلاعات مديريت در دانشگاه رازي، با استفاده از پنج سوال مبتني بر طيف پنج ارزشي ليکرت از خيلي کم 1= تا خيلي زياد 5= سنجيده شده و ميانگين نمره فرد از سوالات فوق به عنوان ميزان اهميت موانع مديريتي در استقرار و به کارگيري سيستم اطلاعات مديريت در نظر گرفته و تحليل گرديدهاند.
موانع ساختاري
عدم انطباق ساختار سازمان با شرايط و نيازمندي هاي استقرار سيستم اطلاعات مديريت از نظر کميت و کيفيت نفرات و يا عدم وجود انعطاف در ساختار سازمان به منظور پاسخگويي به تغييرات مورد نياز در سازمان موانع مرتبط با ساختار سازمان را تشکيل مي دهند.
در اين تحقيق نظر پاسخگويان در خصوص ميزان بازدارندگي موانع سازختاري پيش روي فرايند استقرار و به کارگيري سيستم اطلاعات مديريت در دانشگاه رازي، با استفاده از پنج سوال مبتني بر طيف پنج ارزشي ليکرت از خيلي کم 1= تا خيلي زياد 5= سنجيده شده و ميانگين نمره فرد از سوالات فوق به عنوان ميزان اهميت موانع ساختاري در استقرار و به کارگيري سيستم اطلاعات مديريت در نظر گرفته و تحليل گرديدهاند.
موانع فردي
موانع مرتبط با ويژگي هاي فردي کارکنان شامل ميزان آشنايي با سيستم اطلاعات مديريت، ميزان توانايي در کاربرد سيستم اطلاعات مديريت را موانع فردي در نظر مي گيريم. در اين تحقيق نظر پاسخگويان در خصوص ميزان بازدارندگي موانع فردي پيش روي فرايند استقرار و به کارگيري سيستم اطلاعات مديريت در دانشگاه رازي، با استفاده از هفت سوال مبتني بر طيف پنج ارزشي ليکرت از خيلي کم 1= تا خيلي زياد 5= سنجيده شده و ميانگين نمره فرد از سوالات فوق به عنوان ميزان اهميت موانع فردي در استقرار و به کارگيري سيستم اطلاعات مديريت در نظر گرفته و تحليل گرديده اند.
موانع فرهنگي
عدم انجام اقدامات و تمهيدات لازم در جهت انطباق فرهنگ سازمان با پياده سازي واستقرار سيستم اطلاعات مديريت و فرهنگ سازي مناسب در جهت نهادينه شدن کاربرد آن در انجام وظايف شغلي به جاي استفاده از روشهاي سنتي توسط کارکنان و مديران موانع فرهنگي استقرار و به کارگيري سيستم اطلاعات مديريت مي باشند.
در اين تحقيق نظر پاسخگويان در خصوص ميزان بازدارندگي موانع فرهنگي پيش روي فرايند استقرار و به کارگيري سيستم اطلاعات مديريت در دانشگاه رازي، با استفاده از چهار سوال مبتني بر طيف پنج ارزشي ليکرت از خيلي کم 1= تا خيلي زياد 5= سنجيده شده و ميانگين نمره فرد از سوالات فوق به عنوان ميزان اهميت موانع فرهنگي در استقرار و به کارگيري سيستم اطلاعات مديريت در نظر گرفته و تحليل گرديده اند.
موانع مديريت تغيير
موفقيت دراجراي هر گونه تغيير در سازمانها مستلزم مديريت مناسب کليه مراحل انجام تغيير و آماده نمودن بسترهاي لازم و آمادگي ذهني کارکنان و مديران مي باشد، در فرآيند استقرار و به کارگيري سيستم اطلاعات مديريت عدم توجه به مولفه هاي مديريت تغيير به عنوان موانع مديريت تغيير تلقي مي گردد.
در اين تحقيق نظر پاسخگويان در خصوص ميزان بازدارنگي موانع مديريت تغيير، پيش روي فرايند استقرار و به کارگيري سيستم اطلاعات مديريت در دانشگاه رازي، با استفاده از چهار سوال مبتني بر طيف پنج ارزشي ليکرت از خيلي کم 1= تا خيلي زياد 5= سنجيده شده و ميانگين نمره فرد از سوالات فوق به عنوان ميزان اهميت موانع مديريت تغيير دراستقرار و به کارگيري سيستم اطلاعات مديريت در نظر گرفته وتحليل گرديدهاند.
روش تحقيق
روشي که در اين تحقيق از آن استفاده شده است، تحقيق توصيفي – پيمايشي است و از نظر نوع، تحقيق حاضر، يک تحقيق کاربرديست . جامعه ي پژوهش شامل کارکنان دانشگاه رازي کرمانشاه و ابزار گردآوري داده ها شامل يک پرسش نامه ميباشد . ابزار گرد آوري اطلاعات شامل پرسشنامه استقرار، کاربرد و اعتبار سيستم مديريت اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته مي باشد که اين پرسشنامه داراي 62 سوال است و سه مولفه که هر مولفه شامل چندين سوال مي باشد. پرسش نامه پس از کسب اعتبار علمي، بين 120 نفر از کارکنان دانشگاه مورد مطالعه توزيع و 110 پرسش نامه جمع آوري شد. داده ها درنرم افزار Excel وارد و درمرحله ي بعد با استفاده از نرم افزار SPSS در سطح آمار توصيفي تحليل شد.

جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه
جامعه آماري شامل کليه کارکنان دانشگاه ( 223 نفر رسمي ، 80 نفر پيماني ، 363 نفر قراردادي ، 167 نفر شرکتي ) مي باشد که مجموع آنها 833 نفر مي باشد که با استفاده از فرمول نمونه گيري مورگان نمونه آماري شامل 260 نفر مي باشد که با استفاده از نمونه گيري روش تصادفي ساده از بين کارکنان انتخاب مي شوند .

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها
در اين پايان نامه داده ها درنرم افزار Excel وارد و درمرحله ي بعد با استفاده از نرم افزار SPSS در سطح آمار توصيفي تحليل خواهد شد و با استفاده از آزمون تي تک نمونه اين تجزيه و تحليل ميگردد.

فصل دوم
مباني نظري پژوهش

مقدمه
در عصر انفجار اطلاعات، فناوري اطلاعات با سرعتي فزاينده در حال پيشرفت است. نظام هاي مختلف رايانه اي در نهادهاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، صنعتي و اداري جهان، به طور مداوم پيشرفت کرده، موجب تحول اساسي در فرايند تصميم گيري ها و برنامه ريزي هاي درون سازمان شده است.
همچنين بازدهي توليد، کارايي و بهره وري سازمان ها را افزايش داده، موجب مرغوبيت و بهبود کيفيت محصولات و خدمات توليدي، افزايش قدرت رقابت، نوآوري وابداع فرآوردههاي نوين، ايجاد تحولاتي در صنايع و در نهايت، توسعه اقتصادي کشورها شده است. (ابراهيمي نژاد و حسين زاده، 1388).
در حدود سه دهه پيش يعني درست زماني که سازمان ها و مديران، عصر صنعتي را تجربه مي کردند استفاده کمي وکيفي از اطلاعات امري مهجور ودور از توجه بود. غالب برنامه ها و فعاليت هاي سازمان ها بر مبناي نيروي انساني وماشين طراحي وانجام مي شد واين دو، مقياسهاي سنجش توانمنديهاي يک سازمان محسوب مي شدند. اما در چند سال اخير سازمانها با گذر از عصر ارتباطات در ورود به عصر اطلاعات شاهد تحولات چشمگيري در عرصه مديريت بودند (بدرقه، 1389 ص 17).
بهره گيري از نظام هاي اطلاعاتي مديريت جهت سرعت بخشيدن به عمليات اداري و عرضه سريع و مقرون به صرفه خدمات و محصولات توليدي سازمان ها، باعث گرديده است. اينگونه نظام ها در کشورهاي توسعه يافته به طور وسيع به کار گرفته شوند. امروزه بسياري از اين کشورها نيز به محاسن به کارگيري نظام هاي نوين رايانهاي واقف گرديده و به تبديل روشهاي سنتي خود به سيستمهاي مکانيزه و نوين راغب گرديدهاند؛ به گونه اي که بيش از نيمي از نيروي کار در کشورهاي توسعه يافته را کارکنان اطلاعاتي تشکيل مي دهند (مک لويد، به نقل از ابراهيمي نژاد و حسين زاده، 1388).
يکي از نامهاي دوره کنوني زندگي بشر، عصر اطلاعات و يا عصر اطلاعات وارتباطات است. علت اين نامگذاري در واقع به خاطر توجه بسيار زياد وفعاليتهاي گسترده اي است که در اين دوران در زمينه جمع آوري، پردازش و انتقال اطلاعات انجام گرفته و مي گيرد.
در عصر حاضر مديران نياز پيدا کردهاند که اطلاعات مربوط به اموري را که با آن سروکار دارند. بشناسند، گردآوري و تحليل کنند، سازمان بدهند و با مراعات سه عامل مهم سرعت، دقت و هزينه که در همه فعاليتهاي سازمانهاي عصر حاضر بدون استثناء ديده ميشوند، آن را مبادله کنند.
برخي از صاحب نظران مديريت را مترادف با تصميم گيري مي دانند. لذا مدير براي آنکه قادر باشد تصميم خردمندانهاي براي سازمان اتخاذ نمايد بايد از همه اطلاعات، راجع به وضعيت يا مشکلات مربوط به موضوعي که ميخواهد درباره آن تصميم گيري نمايد، آگاه باشد.
اطلاعات درون هر سيستم در هر لحظه از زمان داراي ساختي است که دانش و آگاهي آن سيستم را تشکيل ميدهد. اين دانش به طور تدريجي و در طول زمان از طريق جذب پارههاي مختلف اطلاعات يا داده و تبديل آن به اطلاعات پديد آمده است.
اگر سيستم پيوسته از محيط پيرامون خود اطلاعات کسب کند، دانش آن پيوسته در حال افزايش و گسترش بوده واز حالت بسيط و ساده به حالت پيچيده و متنوع تغيير مينمايد. رمز موفقيت هر مدير و نظام مديريت در هر سازمان اين است که بتواند گام به گام دادههاي جديد را با دانش پيشين سازمان پيوند دهد و مقدمات دريافت و آماده سازي اطلاعات نوين را فراهم آورد.
بکوشد تا به فراخور وضع سازمان و با توجه به مراتب مختلف زير مجموعه آن سازمان، توان دريافت اطلاعات جديد را در سازمان بالاببرد.
دقت نمايد که از يک طرف، سازمان با هجوم دادههاي جديد، در حالي که آمادگي درک يا پذيرش آنها را ندارد، مواجه نشود و از طرف ديگر، بين پيش داشته ها و يافته هاي جديد، شکاف عميقي به وجود نيايد. چرا که اگر جز اين شود، نظام مديريت نه تنها به دليل حضور حلقه هاي مفقودي فراوان، قادر به پيوند اطلاعات جديد بر پيکر سازمان نخواهد بود بلکه به لحاظ بيگانگي سازمان با اطلاعات جديد، توان هر گونه تصميم گيري صحيح براي پيشرفت و توسعه را نيز از دست خواهد داد (قاضي زاده فرد، 1388).

2-2- تعاريف و مفاهيم
اعتقاد بر اين است که اگر سازمانها ميدانستند که چه ميدانند، سودآوري آنها سه برابر مي شد(شريف زاده و بودلايي، 1387 ص 320).


دیدگاهتان را بنویسید