2-2-2 تهيه ترکيب 4-((2-کلرو-4-نيترو فنيـل) دي آزنيل)-2-(H1-نفتو]3،2-[dايميدازول-2-ايل)فنول
(a4)……………………………………………………………………………………………………………………………………31
2-2-2-1 اثر کاتاليزگر…………………………………………………………………………………………………………………….31
2-2-2-2 اثر مقدار کاتاليزگر……………………………………………………………………………………………………………32
2-2-2-3 اثر دما…………………………………………………………………………………………………………………………….33
2-2-2-4 اثر امواج فرا صوت…………………………………………………………………………………………………………..33
2-2-3 مکانيسم پيشنهادي تهيه مشتقات بنزوايميدازول هاي با استخلاف آزو a-j4………………………………….38
2-3 نتيجه گيري……………………………………………………………………………………………………………………………..42
2-4 پيشنهاد براي کارهاي آينده………………………………………………………………………………………………………..42
فصل سوم: کارهاي تجربي……………………………………………………………………………………………………………….43
3- کارهاي تجربي…………………………………………………………………………………………………………………………..44
3-1 تکنيک هاي عمومي و اطلاعات دستگاه ها………………………………………………………………………………….44
3-2 روش عمومي سنتز کربوکسيليک اسيدهاي داراي اتصال آزو با استفاده از سـاليسيليک اسيد و مشــتقات
آنيلين……………………………………………………………………………………………………………………………………….44
3-3 روش عمومي سنتز مشتقات بنزايميدازول داراي اتصال آزو با اسـتفاده از کربوکسيليک اسيدهاي داراي
اتصال آزو و اورتو-دي آمين هاي آروماتيک در مجاورت مايع يوني BBIMB و DBU-OAc…………….45
عنوان صفحه
3-4 تهيه 5-((2-کلرو-4-نيترو فنيل) دي آزنيل)-2-هيدروکسي بنزوئيک اسيد (a1)……………………………….46
3-5 تهيه 5-( فنيل دي آزنيل)-2-هيدروکسي بنزوئيک اسيد (b1)…………………………………………………………..46
3-6 تهيه 5-((2-نيترو-4-کلرو فنيل) دي آزنيل)-2-هيدروکسي بنزوئيک اسيد (c1)…………………………………47
3-7 تهيه 5-((4،2-دي متيل فنيل) دي آزنيل)-2-هيدروکسي بنزوئيک اسيد (d1)……………………………………..47
3-8 تهيه 5-((4،2-دي نيترو فنيل) دي آزنيل)-2-هيدروکسي بنزوئيک اسيد (e1)……………………………………..48
3-9 تهيه 5-((5،4،2-تري.کلرو فنيل) دي آزنيل)-2-هيدروکسي.بنزوئيک اسيد (f1)………………………………….48
3-10 تهيه 5-((4-نيترو فنيل) دي آزنيل)-2-هيدروکسي بنزوئيک اسيد (g1)……………………………………………49
3-11 تهيه 5-((2-نيترو فنيل) دي آزنيل)-2-هيدروکسي بنزوئيک اسيد (h1)……………………………………………49
3-12 تهيه 5-((2،4،6-تري متيل فنيل) دي آزنيل)-2-هيدروکسي بنزوئيک اسيد (i1)……………………………….50
3-13 تهيه 5-((2-کلرو فنيل) دي آزنيل)-2-هيدروکسي بنزوئيک اسيد (j1)…………………………………………….50
3-14 تهيه 4-((2-کلرو-4-نيترو فنيل) دي آزنيل)-2-(H1-نفتو]3،2-[dايميدازول-2-ايل)فنول (a4)……….51
3-15 تهيه 2-(H1-نفتو]3،2-[dايميدازول-2-ايل)-4-(فنيل دي آزنيل)فنول (b4)…………………………………..52
3-16 تهيه 4-((4-کلرو-2-نيترو.فنيل).دي.آزنيل)-2-(H1-نفتو]3،2-[dايميدازول-2-ايل)فنول.(c4)……….53
3-17 تهيه 2-(H1-بنزو [d]ايميدازول-2-ايل)-4-((4،2-دي.متيل.فنيل)دي.آزنيل)فنول.(d4)……………………54
3-18 تهيه 2-(H1-بنزو [d]ايميدازول-2-ايل)-4-((4،2-دي نيترو فنيل)دي.آزنيل)فنول.(e4)……………………55
3-19 تهيه 2-(H1-بنزو [d]ايميدازول-2-ايل)-4-((5،4،2-تري.کلرو.فنيل)دي.آزنيل)فنول.(f4)………………..56
3-20 تهيه 2-(H1-بنزو [d]ايميدازول-2-ايل)-4-((4-نيترو.فنيل)دي.آزنيل)فنول.(g4)……………………………57
3-21 تهيه 2-(H1-بنزو [d]ايميدازول-2-ايل)-4-((2-نيترو.فنيل)دي.آزنيل)فنول.(h4)……………………………58
3-22 تهيه 2-(H1-بنزو [d]ايميدازول-2-ايل)-4-((2،4،6-تري.متيل.فنيل)دي.آزنيل)فنول(i4)…………………59
3-23 تهيه 2-(H1-بنزو [d]ايميدازول-2-ايل)-4-((2-کلرو.فنيل)دي.آزنيل)فنول.(j4)…………………………….60
عنوان صفحه
3-24 روش تهيه مايع يوني BBIMB…………………………………………………………………………………………………61
3-25 روش تهيه مايع يوني DBU-OAc…………………………………………………………………………………………….61
فصل چهارم: طيف ها……………………………………………………………………………………………………………………….63
طيف FT-IR
5-((2-کلرو-4-نيترو فنيل) دي آزنيل)-2-هيدروکسي بنزوئيک اسيد (a1)……………………………………………..64
5-( فنيل دي آزنيل)-2-هيدروکسي بنزوئيک اسيد (b1)………………………………………………………………………..65
5-((2-نيترو-4-کلرو فنيل) دي آزنيل)-2-هيدروکسي بنزوئيک اسيد (c1)……………………………………………….66
5-((4،2-دي متيل فنيل) دي آزنيل)-2-هيدروکسي بنزوئيک اسيد (d1)……………………………………………………67
5-((4،2-دي نيترو فنيل) دي آزنيل)-2-هيدروکسي بنزوئيک اسيد (e1)……………………………………………………68
5-((5،4،2-تري.کلرو فنيل) دي آزنيل)-2-هيدروکسي.بنزوئيک اسيد (f1)………………………………………………..69
5-((4-نيترو فنيل) دي آزنيل)-2-هيدروکسي بنزوئيک اسيد (g1)……………………………………………………………70
5-((2-نيترو فنيل) دي آزنيل)-2-هيدروکسي بنزوئيک اسيد (h1)……………………………………………………………71
5-((2،4،6-تري متيل فنيل) دي آزنيل)-2-هيدروکسي بنزوئيک اسيد (i1)………………………………………………..72
5-((2-کلرو فنيل) دي آزنيل)-2-هيدروکسي بنزوئيک اسيد (j1)…………………………………………………………….73
4-((2-کلرو-4-نيترو فنيل) دي آزنيل)-2-(H1-نفتو]3،2-[dايميدازول-2-ايل)فنول (a4)
FT-IR……………………………………………………………………………………………………………………………………………74
1H NMR……………………………………………………………………………………………………………………………………….75
13C NMR………………………………………………………………………………………………………………………………………76
2-(H1-نفتو]3،2-[dايميدازول-2-ايل)-4-(فنيل دي آزنيل)فنول (b4)
FT-IR……………………………………………………………………………………………………………………………………………77
1H NMR……………………………………………………………………………………………………………………………………….78
عنوان صفحه
13C NMR………………………………………………………………………………………………………………………………………80
4-((4-کلرو-2-نيترو.فنيل).دي.آزنيل)-2-(H1-نفتو]3،2-[dايميدازول-2-ايل)فنول.(c4)
FT-IR……………………………………………………………………………………………………………………………………………81
1H NMR……………………………………………………………………………………………………………………………………….82
13C NMR………………………………………………………………………………………………………………………………………84
2-(H1-بنزو [d]ايميدازول-2-ايل)-4-((4،2-دي.متيل.فنيل)دي.آزنيل)فنول.(d4)
FT-IR……………………………………………………………………………………………………………………………………………86
1H NMR……………………………………………………………………………………………………………………………………….87
13C NMR………………………………………………………………………………………………………………………………………89
2-(H1-بنزو [d]ايميدازول-2-ايل)-4-((4،2-دي نيترو فنيل)دي.آزنيل)فنول.(e4)
FT-IR……………………………………………………………………………………………………………………………………………91
1H NMR……………………………………………………………………………………………………………………………………….92
13C NMR………………………………………………………………………………………………………………………………………94
2-(H1-بنزو [d]ايميدازول-2-ايل)-4-((5،4،2-تري.کلرو.فنيل)دي.آزنيل)فنول.(f4)
FT-IR……………………………………………………………………………………………………………………………………………96
1H NMR……………………………………………………………………………………………………………………………………….97
D2O NMR…………………………………………………………………………………………………………………………………….99
13C NMR…………………………………………………………………………………………………………………………………….100
2-(H1-بنزو [d]ايميدازول-2-ايل)-4-((4-نيترو.فنيل)دي.آزنيل)فنول.(g4)
FT-IR………………………………………………………………………………………………………………………………………….102
1H NMR……………………………………………………………………………………………………………………………………..103
عنوان صفحه
13C NMR…………………………………………………………………………………………………………………………………….105
2-(H1-بنزو [d]ايميدازول-2-ايل)-4-((2-نيترو.فنيل)دي.آزنيل)فنول.(h4)
FT-IR………………………………………………………………………………………………………………………………………….106
1H NMR……………………………………………………………………………………………………………………………………..107
13C NMR…………………………………………………………………………………………………………………………………….109
2-(H1-بنزو [d]ايميدازول-2-ايل)-4-((2،4،6-تري.متيل.فنيل)دي.آزنيل)فنول(i4)
FT-IR………………………………………………………………………………………………………………………………………….111
1H NMR……………………………………………………………………………………………………………………………………..112
13C NMR…………………………………………………………………………………………………………………………………….114
2-(H1-بنزو [d]ايميدازول-2-ايل)-4-((2-کلرو.فنيل)دي.آزنيل)فنول.(j4)
FT-IR………………………………………………………………………………………………………………………………………….116
1H NMR……………………………………………………………………………………………………………………………………..117
13C NMR…………………………………………………………………………………………………………………………………….119
مايع يوني BBIMB
FT-IR………………………………………………………………………………………………………………………………………….121
مايع يوني DBU-OAc
FT-IR………………………………………………………………………………………………………………………………………….122
1H NMR……………………………………………………………………………………………………………………………………..123
منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………..125

عنوان صفحه
جدول 2-1 ساختار و خواص فيزيکي کربوکسيليک اسيدهاي داراي اتصال آزو سنتز شده a-j1…………………29
جدول 2-2 بررسي اثر کاتاليزگرهاي مختلف در بازده و زمان سنتز ترکيب a4…………………………………………32
جدول 2-3 بررسي تاثير مقدار کاتاليزگر مايع يوني بر بازده و زمان سنتز ترکيب a4…………………………………32
جدول 2-4 بررسي اثر دما در بازده و زمان سنتز ترکيب a4…………………………………………………………………..33
جدول 2-5 بررسي اثر امواج فرا صوت در بازده و زمان سنتز ترکيب a4………………………………………………..33
جدول 2-6 سـنتز و خواص فيزيکي بنزو ايميدازول هاي با استخلاف آزو در شـرايط بهينه و مجـاورت مايع

يوني BBIMB و DBU-OAc………………………………………………………………………………………….39

عنوان صفحه
شکل 1-1 توتومري در ايميدازول………………………………………………………………………………………………………..2
شکل 1-2 پيوند هيدروژني در ايميدازول………………………………………………………………………………………………3
شکل 1-3 محل انجام واکنش هاي جانشيني هسته دوستي و الکترون دوستي در حلقه ايميدازول…………………3
شکل 1-4 ساختار تعدادي از ايميدازول هاي داراي خواص دارويي………………………………………………………….4
شکل 1-5 ساختار تعدادي از ايميدازول ها در ترکيبات طبيعي…………………………………………………………………4
شماي 1-1 سنتز مشتقات ايميدازول تک استخلافي با کاتاليزگر يديد مس…………………………………………………5
شماي 1-2 سنتز مشتقات تک استخلافي ايميدازول با پاي پيريدين…………………………………………………………..6
شماي 1-3 سنتز مشتقات ايميدازول هاي تک استخلافي با دي متيل آمين………………………………………………….6
شماي 1-4 سنتز مشتقات ايميدازول هاي تک استخلافي با کربن دي سولفيد…………………………………………….7
شماي 1-5 سنتز مشتقات ايميدازول هاي تک استخلافي با تيوفن-2-کربوکسيليک اسيد…………………………….7
شماي 1-6 سنتز مشتقات دو استخلافي ايميدازول با گلي اکسال………………………………………………………………8
شماي 1-7 مکانيسم سنتز مشتقات دو استخلافي ايميدازول با گلي اکسال…………………………………………………8
عنوان صفحه
شماي 1-8 سنتز مشتقات دو استخلافي ايميدازول با ?-هيدروکسي کتون………………………………………………….9
شماي 1-9 سنتز مشتقات دو استخلافي ايميدازول با 2-برمو-1-آريل اتانون……………………………………………..9
شماي 1-10 سنتز مشتقات دو استخلافي ايميدازول با اروتروپين……………………………………………………………10
شماي 1-11 سنتز مشتقات دو استخلافي ايميدازول با واکنش نور شيميايي……………………………………………..10
شماي 1-12 سنتز 4(5)-نيترو-2-يدو ايميدازول………………………………………………………………………………….11
شماي 1-13 سنتز مشتقات سه استخلافي ايميدازول با کاربن…………………………………………………………………11
شماي 1-14 سنتز مشتقات ايميدازول با کاتاليزگرجامد شبه مايع يوني SILLP…………………………………………12
شماي 1-15 سنتز مشتقات ايميدازول با کمک کاتاليزگر ليتيم برميد………………………………………………………..13
شماي 1-16 سنتز مشتقات ايميدازول با بنزيل گوانيدين………………………………………………………………………..14
شماي 1-17 سنتز مشتقات ايميدازول با کاتاليزگر روديوم (II)……………………………………………………………….15
شماي 1-18 مکانيسم سنتز مشتقات ايميدازول با کاتاليزگر روديوم (II)………………………………………………….15
شماي 1-19 سنتز مشتقات چهار استخلافي ايميدازول با 10،1-فنانترولين-6،5-دي اون……………………………16
عنوان صفحه
شماي 1-20 سنتز مشتقات چهاراستخلافي ايميدازول با نيترو اولفين………………………………………………………16
شماي 1-21 سنتز مشتقات چهار استخلافي ايميدازول با کاتاليزگر فروفوليد و روش هاي سنتزي ديگر توليد
اين محصول………………………………………………………………………………………………………………….17
شماي 1-22 سنتز مشتقات چهار استخلافي ايميدازول با ترشيو-بوتيل هيدرو پرکسايد……………………………..18
شماي 1-23 سنتز مشتقات جوش خورده ايميدازول با L-پرولين…………………………………………………………..19
شماي 1-24 سنتز مشتقات ايميدازول جوش خورده با باز شيف…………………………………………………………….19
شماي 1-25 سنتز مشتقات ايميدازول هاي جوش خورده با فروسن کربالدهيد…………………………………………20
شماي 1-26 سنتز اسپايرو بنزو ايميدازول با سيکلو هگزانون………………………………………………………………….21
شماي 1-27 سنتز مشتقات بنزو ايميدازول با کاتاليزگر K10Ti………………………………………………………………21
شماي 1-28 مکانيسم سنتز مشتقات بنزو ايميدازول با کاتاليزگر K10Ti………………………………………………….22
شماي 1-29 سنتز مشتقات بنزو ايميدازول با کاتاليزگر انتقال فاز TBAB………………………………………………..23
شماي 1-30 سنتز مشتقات ايميدازول دو حلقه اي با واکنش آزيد- آلکين……………………………………………….23
عنوان صفحه
شماي 1-31 مکانيسم سنتز مشتقات ايميدازول دو حلقه اي با واکنش حلقه زايي آزيد-آلکين……………………24
شماي 1-32 استفاده از هيدروژن سيانيد در سنتز ايميدازول جوش خورده……………………………………………….25
شماي 2-1 سنتز مشتقات بنزوايميدازول داراي اتصال آزو……………………………………………………………………..27
شماي 2-2 تهيه 5-((2-کلرو-4-نيترو فنيل) دي آزنيل)-2-هيدروکسي بنزوئيک اسيد……………………………..28
شماي 2-3 تهيه ترکيب 4-((2-کلرو-4-نيترو فنيل) دي آزنيل)-2-(H1-نفتو]3،2-[dايميدازول-2-ايل)فنول
(a4)………………………………………………………………………………………………………………………………………31
شماي 2-4 مکانيسم پيشنهادي سنتز مشتقات بنزو ايميدازول a-j4………………………………………………………….38
شکل 3-1 مايع يوني BBMIB…………………………………………………………………………………………………………..61
شکل 3-2 مايع يوني DBU-OAc………………………………………………………………………………………………………62

سنتز سبز 2-فنيل ايميدازول هاي جوش خورده با استفاده از مايع يوني
درناز پيردلزنده

ايميدازول ها دسته مهمي از ترکيبات هتروسيکل هستند که داراي فعاليت هاي زيستي و دارويي متنوعي مانند ضد فشار خون، ضد سرطان، ضد HIV ، ضد باکتري و مسکن درد مي باشند. در اين پايان نامه مشتقات جديدي از 2-فنيل ايميدازول با استفاده از مشتقات مختلف ساليسيليک اسيد و نفتالن-3،2-دي آمين و يا 2،1-دي آمينو بنزن، با استفاده از مايع يوني و با بازده هاي خوب (%87-68) سنتز شدند.
کليد واژه: 2-فنيل.ايميدازول، ساليسيليک اسيد، نفتالن-3،2-دي آمين، 2،1-دي آمينو بنزن، مايع يوني
فصل اول
مقدمه و تئوري
1- مقدمه
ترکيبات هتروسيکل حاوي نيتروژن به دليل اثرات زيستي و دارويي داراي اهميت تاريخي بسياري هستند. از آنجا که در پايان نامه حاضر سنتز مشتقات جديدي از ايميدازول ها انجام شده است، در ابتدا به طور مختصر، به معرفي ايميدازول ها و روش هاي سنتز آن ها خواهيم پرداخت.
1-1 ايميدازول
از ميان هتروسيکل هاي پنج عضوي با دو هترو اتم، ايميدازول با داشتن دو اتم نيتروژن که يکي از آن ها مشابه نيتروژن پيريدين و ديگري مشابه نيتروژن پيرول است، از لحاظ خواص، مشابه هر دو اين ترکيبات محسوب مي شود]1[.
اين ترکيب نسبت به پيرازول و پيرول باز قوي تري بوده و به دليل جابه جايي آسان هيدروژن روي اتم هاي نيتروژن موقعيت 1 و 3، داراي دو فرم توتومري است که به سرعت بهم تبديل مي شوند (شکل 1-1) ]2[.
شکل 1-1 توتومري در ايميدازول
حلقه ي ايميدازول با برقراري پيوند هيدروژني مي تواند ساختار بسپاري تشکيل دهد که همين امر منجر به دماي جوش بسيار بالاتر آن نسبت به ترکيب هتروسيکل مشابه خود مانند پيرول مي شود ( oC256 نسبت به oC 187) (شکل 1-2).
شکل 1-2 پيوند هيدروژني در ايميدازول
در مورد واکنش هاي ايميدازول مي توان گفت واکنش هاي جانشيني هسته دوستي به طور عمده در موقعيت دو حلقه ي ايميدازول انجام مي گيرد و جانشيني هسته دوستي در ساير موقعيت ها وابسته به شرايط خاص واکنش از جمله حضور استخلاف هاي فعال کننده و يا دماهاي بالا مي باشد. همچنين واکنش جانشيني الکترون دوستي بيشتر در موقعيت چهار يا پنج انجام مي شود (شکل 1-3) ]3[.
شکل 1-3 محل انجام واکنش هاي جانشيني هسته دوستي و الکترون دوستي در حلقه ايميدازول
1-2 ايميدازول هاي استخلافي
مولکول هاي هتروسيکلي کوچک داراي نقش حياتي در عملکرد درشت مولکول هاي سيستم هاي زنده هستند. به عنوان نمونه، ايميدازول ها در تحقيقات پزشکي و دارويي بسيار با ارزش هستند زيرا ساختار بسياري از
داروها بر پايه اسکلت ايميدازولي است. از آن جمله مي توان ترکيبات ضد حساسيت1، ضد انگل2، ضد سرطان3، ضد فشار خون4 و مسکن درد5 را نام برد. در شکل 1-4 ساختار چند نمونه از آن ها آمده است ]7-4[.
شکل 1-4 ساختار تعدادي از ايميدازول هاي داراي خواص دارويي
علاوه بر روش هاي سنتزي تهيه ايميدازول ها، اين ترکيبات را مي توان در ترکيبات طبيعي نيز يافت. از آن جمله مي توان به آلکالوئيدهاي6 برمو پيرول فعال زيستي مانند اورويدين7 (4) و استيونزين8 (5)، اشاره کرد که از اسفنج هاي دريايي جداسازي مي شوند (شکل 1-5) ]8[.
شکل 1-5 ساختار تعدادي از ايميدازول ها در ترکيبات طبيعي
1-2-1 روش هاي سنتز ايميدازول هاي استخلافي
1-2-1-1 سنتز ايميدازول هاي تک استخلافي با:
1-2-1-1-1 کاتاليزگر يديد مس
در اين بررسي از واکنش جفت شدن آريل يديد 6 با ايميدازول (7) در حضور کاتاليزگر يديد مس به همراه ليگاند تترازول استيک اسيد، حلال دي متيل فرماميد و سديم هيدروکسيد استفاده شد که مشتقات ايميدازول 8 را در زمان 12 ساعت و با بازده %92-35 بدست داد (شماي 1-1) ]9[.
شماي 1-1 سنتز مشتقات ايميدازول تک استخلافي با کاتاليزگر يديد مس
1-2-1-1-2 پاي پيريدين
از واکنش تک ظرفي و سه جزئي ايميدازول (7)، آلدهيدهاي آروماتيک و پاي پيريدين (9) با نسبت مولي 1:2:3 در حلال تولوئن، مشتقات تک استخلافي ايميدازول 10 با بازده %86-81 سنتز شدند (شماي 1-2). در اين واکنش جهت گزين، جانشيني در موقعيت دو حلقه ي ايميدازول نشان دهنده ي وجود حدواسط ايليد ايميدازوليوم است، اما در حالت عادي طي جانشيني شبه مانيخ9 انتظار محصول ايميدازول استخلاف شده در موقعيت 4 يا 5 مي رود ]10[.
شماي 1-2 سنتز مشتقات تک استخلافي ايميدازول با پاي پيريدين
1-2-1-1-3 دي متيل آمين
براي دست يابي به ساختار پايه اي دسته اي از داروها با اثرات دوگانه ي ضد قارچ و ضد باکتري، بيس ايميدازول هاي 14 و 17 از يک واکنش دو مرحله اي سنتز شدند. ابتدا از واکنش آريل متيل کتون 11 و يا تيونيل متيل کتون 15 با دي متيل آمين 12 در مجاورت استيک اسيد محصولات پروپن 13 و 16 توليد شد که در ادامه با افزودن ايميدازول (7) به آن ها در اتانول، بيس ايميدازول هاي مورد انتظار بدست آمدند. اين واکنش با بهره گيري از شرايط ريزموج از نقطه نظر کيفي مورد توجه مي باشد (شماي 1-3) ]11[.
شماي 1-3 سنتز مشتقات ايميدازول هاي تک استخلافي با دي متيل آمين
1-2-1-1-4 کربن دي سولفيد
مشتقات ايميدازول تک استخلافي 20 طي يک واکنش دو مرحله اي سنتز شدند. ابتدا از واکنش آنيلين هاي استخلافي 18 با آمونيوم تيوسيانات در برم و استيک اسيد، ترکيب تيوسيانات 19 توليد شد که در ادامه از واکنش آن با اتيلن دي آمين در کربن دي سولفيد، محصولات مورد نظر به دست آمدند (شماي 1-4) ]12[.
شماي 1-4 سنتز مشتقات ايميدازول هاي تک استخلافي با کربن دي سولفيد
1-2-1-1-5 تيوفن-2-کربوکسيليک اسيد
در يک واکنش دو مرحله اي براي سنتز ايميدازول استخلاف شده با حلقه ي تيوفن، ابتدا از واکنش تيوفن-2-کربوکسيليک اسيد (21) با اتيلن دي آمين (22) استفاده شد که با بازده %84 ترکيب ايميدازولي 23 را به دست داد و در ادامه از قرار دادن ترکيب 23 در مجاورت پالاديم کربن در رفلاکس با دي فنيل اکسيد، در مدت زمان کوتاهي، 2-(تيونيل-2)ايميدازول 24 با بازده خوب سنتز شد (شماي 1-5) ]13[.
شماي 1-5 سنتز مشتقات ايميدازول هاي تک استخلافي با تيوفن-2-کربوکسيليک اسيد
1-2-1-2 سنتز ايميدازول هاي دو استخلافي با:
1-2-1-2-1 گلياکسال
از واکنش گلياکسال 25 و آمونيوم استات در حلال آب و شرايط فراصوت، مشتقات (4يا5)-آريل-2-آريلويل-(H1)-ايميدازول 26 و 27 با بازده %95-72 سنتز شدند (شماي 1-6). محاسبات انرژي آزاد گيبس در مورد اين دو محصول، پايداري ترموديناميکي بالاتر در ايزومر 26 را نشان داد.
شماي 1-6 سنتز مشتقات دو استخلافي ايميدازول با گلياکسال
مکانيسم پيشنهادي اين واکنش به اين صورت است که از حمله ي آلديمين به مولکول آلديمين ديگر با حذف يک مولکول آب، حدواسط 28 تشکيل مي شود، که ترکـيب 29 را توليد مي کند. مطابق مســير A و B بعد از جابه جايي هيدروژن 1 و 5، به ترتيب ترکيبات 26 و 27 توليد مي شوند (شماي 1-7) ]14[.
شماي 1-7 مکانيسم سنتز مشتقات دو استخلافي ايميدازول با گلياکسال
1-2-1-2-2 ?-هيدروکسي.کتون
طي واکنش بردرک10، از واکنش دو جزئي ميان فرم.آميد (30) و ?-هيدروکسي کتون 31 با نسبت (2:1) ايميدازول هاي دو استخلافي 32 با بازده مناسب سنتز شدند (شماي 1-8) ]15[.
شماي 1-8 سنتز مشتقات دو استخلافي ايميدازول با ?-هيدروکسي کتون
1-2-1-2-3 2-برمو-1-آريل اتانون
از واکنش دو جزئي آميد 33 و 2-برمو-1-آريل اتانون 34 در شرايط ريز موج و با کاتاليزگر تري اتيل بنزيل آمونيوم کلريد، ايميدازول هاي دو استخلافي 35 در مدت زمان 5-3 دقيقه توليد شدند (شماي 1-9) ]16[.
شماي 1-9 سنتز مشتقات دو استخلافي ايميدازول با 2-برمو-1-آريل اتانون

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

از مزاياي اين روش، مدت زمان کوتاه واکنش بخاطر استفاده از شرايط ريز موج مي باشد.
1-2-1-2-4 اروتروپين11
اروتروپين (36) يک ترکيب هتروسيکل قفسه اي است و از واکنش آن با 2،1-دي کتون هاي مختلف 37 در حضور آمونيوم استات در شرايط ريز موج و بدون حلال، مشتقات ايميدازول هاي استخلافي در موقعيت هاي 4و 5 38 با بازده مناسب و در مدت زمان کوتاه 4-3 دقيقه تهيه مي شود (شماي 1-10) ]17[.
شماي 1-10 سنتز مشتقات دو استخلافي ايميدازول با اروتروپين
1-2-1-2-5 واکنش نور شيميايي
از واکنش 4(5)-نيترو-2-يدو ايميدازول (39) با ترکيبات آروماتيک در حلال استو نيتريل و شرايط نور شيميايي، در زمان 5-2 ساعت مشتقات ايميدازول دو استخلافي 40 با بازده %94-51 به دست آمدند (شماي 1-11) ]18[.
شماي 1-11 سنتز مشتقات دو استخلافي ايميدازول با واکنش نور شيميايي

ترکيب 39 نيز از ايميدازول و طي يک واکنش دو مرحله اي توليد مي شود (شماي 1-12).
شماي 1-12 سنتز 4(5)-نيترو-2-يدو ايميدازول
1-2-1-3 سنتز ايميدازول هاي سه استخلافي با:
1-2-1-3-1 کاربن
در اين بررسي طي يک واکنش دو مرحله اي ابتدا بنزآلدهيد در حضور سديم هيدروکسيد، آب و کاربن هتروسيکل (NHC)12، بنزوين (42) را توليد کرد. سپس از واکنش ترکيب 42 با آمونيوم استات و آلدهيدهاي آروماتيک، مشتقات سه استخلافي ايميدازول 43 با بازده %91-84 به دست آمدند (شماي 1-13).
شماي 1-13 سنتز مشتقات سه استخلافي ايميدازول با کاربن
مزيت اين روش نسبت به سنتز مشابه پيش از اين ]19[، کاهش تعداد مراحل واکنش از سه به دو، آلودگي کم تر محيط زيست با حذف عامل اکسنده و کاهش چشم گير زمان واکنش از 2 ساعت و نيم در شرايط کلاسيک به 10 دقيقه در شرايط ريز موج مي باشد ]20[.
1-2-1-3-2 کاتاليزگرSILLP13
گروه تحقيقاتي مامقاني در سال 2013 از واکنش تک ظرفي بنزيل (44) يا 10،9-فنانترن کوئينون (45)، آلدهيدهاي آروماتيک و آمونيوم استات با نسبت مولي (1:1:4) در مجاورت کاتاليزگر SILLP مشتقات ايميدازول 46 و 47 را با بازده %95-85 سنتز کردند. آن ها همچنين موفق شدند زمان واکنش را از 30 دقيقه در روش کلاسيک به 5 دقيقه در شرايط فرا صوت بهبود دهند (شماي 1-14). از مزاياي اين روش قابليت استفاده مجدد از کاتاليزگر، آساني عملکرد، کاهش زمان واکنش و سازگاري با محيط زيست است ]21[.
شماي 1-14 سنتز مشتقات ايميدازول با کاتاليزگر جامد شبه مايع يوني SILLP
1-2-1-3-3 کمک کاتاليزگر14 ليتيم برميد
در اين بررسي از واکنش دو جزئي آميدين 48 و استو فنون (49) با کاتاليزگر استات مس (II) و يديد روي همراه با کمک کاتاليزگر ليتيم برميد و آنيلين با ليگاند 10،1-فنانترولين در حلال 2،1-دي کلرو بنزن مشتقات ايميدازول 50 با بازده %88-67 در زمان 6 ساعت توليد شدند (شماي1-15).
شماي 1-15 سنتز مشتقات ايميدازول با کمک کاتاليزگر ليتيم برميد
در اين واکنش کمک کاتاليزگر سبب افزايش کارايي کاتاليزگرهاي مس و روي شده و واکنش جفت شدن اکسايشي پيوندهاي N-H و C-H (هيبريد sp3) را تسريع مي کند ]7[.
1-2-1-3-4 بنزيل گوانيدين
به منظور سنتز 2-آمينو-1-تيازوليل ايميدازول (55)، ابتدا از واکنش 2-برمو استوفنون (51) و آميدينوتيو اوره (52) در حلال اتانول، بنزيل گوانيدين (53) با بازده %87 سنتز شد. در ادامه از واکنش ترکيب 53 با 2-برمو-1-(تيوفن-2-ايل) اتانون (54) در اتانول محصول مورد نظر با بازده %62 به دست آمد (شماي1-16) ]22[.
شماي 1-16 سنتز مشتقات ايميدازول با بنزيل گوانيدين
ترکيب آمينو ايميدازولي فوق داراي خواص ضد سرطان مي باشد.
1-2-1-3-5 کاتاليزگر روديوم (II)
در سال 2008 فکين15 و همکارانش، از واکنش 1-سولفونيل تري آزول 56 با نيتريل 57 در مجاورت کاتاليزگر روديوم (II)، مشتقات ايميدازول 58 با بازده متوسط تا خوب را در شرايط ريز موج و زمان 15 دقيقه سنتز کردند (شماي 1-17) ]23[.
شماي 1-17 سنتز مشتقات ايميدازول با کاتاليزگر روديوم (II)
اين واکنش با باز شدن حلقه ي تري آزول و تشکيل حدواسط ايمينو کربنويد 59 پيش مي رود که در نهايت سبب تشکيل حلقه ي ايميدازول مي شود (شماي 1-18).
شماي 1-18 مکانيسم سنتز مشتقات ايميدازول با کاتاليزگر روديوم (II)
1-2-1-4 سنتز مشتقات چهار استخلافي با:
1-2-1-4-1 10،1-فنانترولين-6،5-دي اون
گروه تحقيقاتي مامقاني گزارشي را در سال 2013 ارائه کرد که بر مبناي آن از واکنش آمونيوم استات، آريل آلدهيد، آريل آمين 60 و 10،1-فنانترولين-6،5-دي اون (61) با کاتاليزگر اسيدي KHSO4، حلال اتانول و شرايط فراصوت مشتقات چهار استخلافي ايميدازول 62 با بازده %78-68 و در زمان 90-15 دقيقه به دست آمدند (شماي 1-19) ]24[.
شماي 1-19 سنتز مشتقات چهار استخلافي ايميدازول با 10،1-فنانترولين-6،5-دي اون
1-2-1-4-2 نيترو اولفين
در يک واکنش با جهت گزيني بالا از واکنش حلقه زايي ]2+3[ بين نيترو اولفين 63 و N-پارا توليل بنزآميدين 64 با کاتاليزگر کلريد آهن (III)، مشتقات ايميدازول 65 در زمان 4 ساعت و با بازده %56-35 سنتز شدند (شماي1-20) ]25[.
شماي 1-20 سنتز مشتقات چهاراستخلافي ايميدازول با نيترو اولفين
1-2-1-4-3 کاتاليزگر فروفوليد
در اين گزارش از واکنش چهار جزئي بنزيل (44)، آلدهيدهاي آروماتيک، آنيلين (66) و آمونيوم استات با کاتاليزگر فروفوليد (مخلوط Fe3O4 در اوره کولين کلريد)، مشتقات ايميدازول 67 با بازده %90-68 در زمان 6-2 ساعت سـنتز شدند در سال هاي گذشته اين واکنش در شـرايط ديگـري نيز انجام شده بود (III, II, I) (شماي 1-21) ]29-26[.
شماي 1-21 سنتز مشتقات چهار استخلافي ايميدازول با کاتاليزگر فروفوليد و روش هاي سنتزي ديگر توليد اين محصول
اما نکته ي قابل توجه در مورد اين شرايط اين است که، اوره کولين کلرايد به عنوان يک کاتاليزگر آلي با ايجاد محيط يوني براي واکنش، تثبيت نانو ذرات Fe3O4 و همچنين به عنوان کاتاليزگر، داراي نقشي سه گانه در بهبود زمان واکنش مي باشد.
1- Urea choline chloride
2- IL = [n-Pr2NH2][H2SO4], HPA = heteropoly acid
1-2-1-4-4 ترشيو بوتيل هيدرو پرکسايد
از واکنش دو جزئي ?-انامينو استر 68 و بنزيل آمين 69 با کاتاليزگر استات مس و يد در باز بي کربنات سديم و اکسنده ي ترشيو بوتيل هيدرو پرکسايد، مشتقات چهار استخلافي ايميدازول 70 با بازده %84-62 در مدت زمان 12 ساعت بدست آمدند (شماي 1-22) ]30[.
شماي 1-22 سنتز مشتقات چهار استخلافي ايميدازول با ترشيو-بوتيل هيدرو پرکسايد
1-2-1-5 سنتز مشتقات ايميدازول جوش خورده با:
1-2-1-5-1 L-پرولين
پرامانيک16 و همکارانش در سال 2013 از واکنش 2،1-دي کتون 71، L-پرولين (72) و آمونيوم استات، مشتقات پيريدو ايميدازول 73 را در شرايط ريز موج و بدون حلال، با بازده متوسط سنتز کردند. آن ها توانستند زمان واکنش را از 7 ساعت در شرايط کلاسيک به حدود 15 دقيقه در شرايط ريز موج بهبود دهند (شماي 1-23).
شماي 1-23 سنتز مشتقات جوش خورده ايميدازول با L-پرولين
ترکيب 73 در نتيجه ي حلقوي شدن درون مولکولي حدواسط 2،1-دي ايمين، از واکنش سه جزئي فوق به دست مي آيد]31[.
1-2-1-5-2 باز شيف17
مشتقات ايميدازولي جوش خورده با ايندول 76 از واکنش سه جزئي باز شيف 74، آمونيوم استات و آيزاتين (75)، در حضور استيک اسيد يخي با بازده خوب تا متوسط در شرايط کلاسيک بدست آمدند (شماي 1-24) ]32[.
شماي 1-24 سنتز مشتقات ايميدازول جوش خورده با باز شيف
1-2-1-5-3 فروسن کربالدهيد
ترکيب آلي فلزي فروسن کربالدهيد (79) در يک واکنش دو جزئي با 3،2-دي آمينو-4،1-نفتو کويينون (77) و همچنين 2،1-دي آمينو آنتراسن-10،9-دي اون (78) در حلال دي متيل فرماميد محصولات ايميدازول جوش خورده ي 80 و 81 را به ترتيب با بازده 64 و %66 در زمان 12 ساعت توليد مي کند (شماي 1-25).
شماي 1-25 سنتز مشتقات ايميدازول هاي جوش خورده با فروسن کربالدهيد
اين دو محصول به دليل دارا بودن دو مرکز فعال اکسايش و کاهش کينون و فروسن پل شده با آنيون ايميدازول و داشتن تغيير رنگ چشم گير در حضور يون هاي فلوريد و سيانيد مي توانند بدون نياز به ابزارهاي طيف سنجي زمينه ساز مطالعات شناسايي خواص اين آنيون ها باشند ]33[.
1-2-1-5-4 سيکلو هگزانون
در طي اين گزارش از يک واکنش دو مرحله اي به منظور سنتز اسپايرو بنزو ايميدازول استفاده شد. ابتدا سيکلو هگزانون (83) با اورتو فنيلن دي آمين (82) با از دست دادن آب، 3،1- دي هيدرو-H2-بنزو ايميدازول-2-اسپايرو سيکلو هگزان (84) را بدست مي دهد که در ادامه در حضور کاتاليزگر منيزيم اکسيد محصول 85 را با بازده بالا توليد مي کند (شماي 1-26) ]34[.
شماي 1-26 سنتز اسپايرو بنزو ايميدازول با سيکلو هگزانون
1-2-1-5-5 کاتاليزگر K10 پوشيده شده با تيتانيوم (K10Ti)
در شرايط بدون حلال و با واکنش دو جزئي آلدهيدهاي آرماتيک و دي آمين (82)، با کاتاليزگر K10Ti مشتقات بنزو ايميدازول 86 در مدت زمان 2 ساعت و با راندمان %91-62 سنتز شدند (شماي 1-27) ]35[.
شماي 1-27 سنتز مشتقات بنزو ايميدازول با کاتاليزگر K10Ti
مکانيسم پيشنهادي اين واکنش به اين صورت است که در ابتدا از واکنش آلدهيد و دي آمين (82)، حدواسط 87 تثبيت شده با کاتاليزگر K10Ti، تشکيل مي شود. در ادامـه حمله درون مـولکولي گـروه آمينو به پيوند دوگانه
C=N حدواسط 88 را توليد مي کند که در پي آن طي اکسايش، محصول بنزو ايميدازول 86 توليد مي شود (شماي 1-28).
شماي 1-28 مکانيسم سنتز مشتقات بنزو ايميدازول با کاتاليزگر K10Ti
1-2-1-5-6 کاتاليزگر انتقال فاز TBAB18
به دليل انحلال پذيري پايين ايميدازول در حلال هاي غير هسته دوست معمولا از حلال هاي پروتون دار قطبي استفاده مي شود اما اين حلال ها مي توانند به عنوان هسته دوست در واکنش عمل کنند، بنابراين براي رفع اين مشکل مي توان از کاتاليزگرهاي انتقال فاز استفاده کرد. در يک گزارش براي سنتز بنزوايميدازول هاي نوکلئوزيدي 91 از واکنش پتاسيم آريل اکسيد 89، بنزو ايميدازول 90 و متيلن يديد با تري اتيل آمين از کاتاليزگر انتقال فاز TBAB در استو نيتريل خشک استفاده شد (شماي 1-29). محصولات اين واکنش به دليل داشتن پل گليکوزيد (O-CH2-N) موجود در ساختار خود به عنوان بخشي از نوکلئوزيد، به طور مستقيم با الکترون هاي ? سيستم آروماتيکي در ارتباط هستند و همين امر سبب بروز فعاليت هاي زيستي جالب توجهي در آن ها مي شود ]36[.
شماي 1-29 سنتز مشتقات بنزو ايميدازول با کاتاليزگر انتقال فاز TBAB
1-2-1-5-7 واکنش حلقه زايي آزيد-آلکين
در گزارشي که سال 2012 منتشر شد از واکنش آزيد 92 و نيتريل 57 با کاتاليزگر طلا (III) کلريد و در حضور متان سولفونيک اسيد (MsOH)، مشتقات ايميدازول دو حلقه اي 93 سنتز شدند (شماي 1-30).
شماي 1-30 سنتز مشتقات ايميدازول دو حلقه اي با واکنش آزيد- آلکين
در اين واکنش حدواسط کاربن ?-ايمينوي حلقه اي طلا 94 به عنوان يک الکترون دوست قوي با نيتريل 57 به عنوان يک هسته دوست ضعيف که نقش حلال را دارد، يک واکنش حلقه زايي درون مولکولي آزيد-آلکين مشابه با واکنش هويسجن19 انجام مي دهد که منجر به توليد محصول 93 مي شود (شماي 1-31 ) ]37[.
شماي 1-31 مکانيسم سنتز مشتقات ايميدازول دو حلقه اي با واکنش حلقه زايي آزيد-آلکين
1-2-1-5-8 هيدروژن سيانيد
پورين20 حاصل جوش خوردن حلقه ي ايميدازول و پيريميدين بوده که با مشارکت در ساختار DNA، يکي از مهم ترين ترکيب هاي هتروسيکلي داراي نيتروژن در ساختار موجودات زنده است. از اين جهت سنتز آن و مشتقاتش داراي اهميت مي باشد. از واکنش چند مرحله اي نور شيميايي اوليگومر هيدروژن سيانيد ابتدا سيس-3،2-دي آمينو نيتريل (95) حاصل مي شود که در ادامه با توليد حدواسط 21AICN (96)، در نهايت ايميدازول جوش خورده ي 97 به دست مي آيد (شماي 1-32) ]38[.
شماي 1-32 استفاده از هيدروژن سيانيد در سنتز ايميدازول جوش خورده
فصل دوم
بحث و نتيجه گيري
2- بحث و نتيجه گيري
2-1 هدف تحقيق
ترکيبات هتروسيکل نيتروژن دار به دليل داشتن خواص زيستي و دارويي فراوان، در سال هاي اخير بيش از گذشته مورد توجه هستند و مطالعه براي طراحي روش هاي سنتز آن ها داراي اهميت است. از اين ميان ترکيبات داراي هسته ايميدازول در طراحي داروها نقش مهمي دارند. همان طور که پيشتر در مقدمه اشاره شد از آن جمله مي توان به ترکيبات ضد فشار خون، ضد عفونت، ضد HIV ، ضد باکتري و مسکن درد اشاره کرد ]7-4[.
در اين تحقيق، هدف اصلي ارائه روش جديدي براي سنتز مشتقات جديد ايميدازول 4 با استفاده از روش هاي منطبق با شيمي سبز مي باشد. به اين منظور از واکنش مشتقات کربوکسيليک اسيد داراي اتصال آزو 1 با نفتالن-3،2-دي آمين (2) و يا 2،1-دي آمينو بنزن (3) در حضور کاتاليزگر مايع يوني استفاده شد (شماي 2-1).


دیدگاهتان را بنویسید