2-2- سنتز پليمر 2-[پارا(توليل)اکسي] 4و6 – دي کلروتري آزين با اتيلن دي آمين براي جذب فلزات32
2-2-1- تهيه مونومر 2- [پارا(توليل)اکسي] 4و6 – دي کلرو تري آزين 33
2-2-2- تهيه پليمر 2- [پارا(توليل)اکسي] 4و6 – دي کلروتري آزين با اتيلن دي آمين34
2-3- جذب فلز پالاديم توسط پليمر2- [پارا(توليل)اکسي] 4و6 – دي کلروتري آزين با اتيلن دي آمين 35
فصل سوم: بحث ونتيجهگيري
3-1- سنتز و بررسي خواص ترکيب پليمر و پالاديم 36
3-1-1- تهيه مونومر 2- [پارا(توليل)اکسي] 4و6 – دي کلرو تري آزين36
3-1-2- تهيه پليمر تراکمي 2- [پارا(توليل)اکسي] 4و6 – دي کلرو تري آزين38
3-1-3- جذب پالاديم توسط پليمر 2-[پارا(توليل)اکسي] 4و6 – دي کلرو تري آزين با اتيلن دي آمين40
3-1-4- بررسي ساختار مونومر 2- [پارا(توليل)اکسي] 4و6 – دي کلرو تري آزين با استفاده از طيف سنجي FT-IR41
3-1-5- بررسي ساختار پليمر تراکمي 2-[پارا(توليل)اکسي] 4و6 – دي کلرو تري آزين با اتيلن دي آمين با استفاده از طيف سنجي FT-IR42

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

3-1-6- بررسي ساختار پليمر 2-[پارا(توليل)اکسي] 4و6 – دي کلرو تري آزين با اتيلن دي آمين با استفاده از طيف سنجي 1H NMR و13C NMR 44
3-1-7- بررسي بر هم کنش هاي بين پليمر 2-[پارا(توليل)اکسي] 4و6 – دي کلرو تري آزين با اتيلن دي آمين و نانوذرات فلزي پالاديم با استفاده از طيف UV-Vis48
3-1-8- بررسي اندازه نانوکامپوزيت زمينه پليمري 2-[پارا(توليل)اکسي] 4و6 – دي کلرو تري آزين با اتيلن دي آمين و نانوذرات فلزي پالاديم با استفاده از دياگرام هاي DLS50
3-1-9- بررسي ساختار نانوکامپوزيت زمينه پليمري 2-[پارا(توليل)اکسي] 4و6 – دي کلرو تري آزين با اتيلن دي آمين و نانوذرات فلزي پالاديم با استفاده از تصاوير TEM 52
عنوان صفحه
فصل اول: مقدمه
شکل(1-1): سيانوريک کلرايد 6
شکل(1-2): نمونه اي ازپلي اتيلن هاي پرشاخه دندريتي 1و3و5 – تري آزين 9
شکل(1-3): کوپليمرهاي دمبلي شکل سه بلوکه تري آزين دندريتيکي – پلي اتيلن گليکول – تري آزين دندريتيکي11
شکل(1-4):شماي کلي واکنش هک 20
شکل(1-5):شماي کلي واکنش سوزوکي 21
شکل(1-6):واکنش بوخوالد-هارت ويگ 22
شکل(1-7): واکنش هياما 22
شکل(1-8): واکنش استايل 23
شکل(1-9): شماي کلي واکنش نگيشي 23
شکل(1-10): شماي کلي واکنش کومادا 24
شکل(1-11): واکنش سونوگاشيرا 25
شکل(1-12): نمايش شماتيک پايدارسازي نانوذرات پالاديم با استفاده از (a) سورفاکتانت (b) پليمرهاc) ليگاندها 27
فصل سوم : بحث و نتيجه گيري
شکل(3-1) : تصوير آزمايشگاهي مونومر 2- [پارا(توليل)اکسي] 4و6 – دي کلرو تري آزين 37

شکل(3-2): روند سنتز مونومر 2- [پارا(توليل)اکسي] 4و6 – دي کلرو تري آزين37
شکل (3-3):تصويرپليمر 2-[پارا(توليل)اکسي] 4و6 – دي کلرو تري آزين با اتيلن دي آمين تهيه شده 38
شکل (3-4):روند سنتز پليمر تراکمي 2-[پارا(توليل)اکسي] 4و6 – دي کلرو تري آزين با اتيلن دي آمين39
شکل(3-5):تصوير آزمايشگاهي پليمر 2-[پارا(توليل)اکسي] 4و6 – دي کلروتري آزين با اتيلن دي آمين پس ازاضافه کردن محلول پالاديم کلريد در اسيدکلريدريک رقيق 40
شکل(3-6): طيف FT-IR مونومر 2- [پارا(توليل)اکسي] 4و6 – دي کلرو تري آزين41
شکل(3-7): طيف FT-IR پليمر 2- [پارا(توليل)اکسي] 4و6 – دي کلرو تري آزين با اتيلن دي آمين 43
شکل(3-8):طيف 1H NMR پليمر 2- [پارا(توليل)اکسي] 4و6 – دي کلرو تري آزين با اتيلن دي آمين45
شکل(3-9): طيف 13C NMRپليمر 2- [پارا(توليل)اکسي] 4و6 – دي کلرو تري آزين با اتيلن دي آمين46
شکل (3-10): طيف UV-Vis مربوط به a) پليمر ، b) پالاديم ، c)پليمر-پالاديم 48
شکل (3-11): دياگرام DLS رسوب پليمر-پالاديم 50
شکل (3-12):دياگرام DLS مربوط به محلول پالاديم – پليمر 51
شکل (3-13): تصاوير TEM مربوط به تشکيل نانوکامپوزيت 2-]پارا(توليل)اکسي[4و6 – دي کلروتري آزين با اتيلن دي آمين و نانوذرات فلزي پالاديم 52
شکل(3-14) نمودار آناليز گراويمتري حرارتي پليمر 2-]پارا(توليل)اکسي[4و6- دي کلرو تري آزين با اتيلن دي آمين 53 شکل(3-15) نمودار آناليز گراويمتري حرارتي نانوکامپوزيت زمينه پليمري 2-]پارا(توليل)اکسي[4و6- دي کلرو تري آزين با اتيلن دي آمين و نانوذرات فلزي پالاديم 54

عنوان صفحه
فصل دوم : بخش تجربي
جدول(2-1) مواد و حلال هاي استفاده شده 30


دیدگاهتان را بنویسید