H1 : -1r1 r0
H0: r=0
6ـ شغل اصلي توتون كاران بر ميزان نيازهاي آموزشي آنان تاثير گذار است.
H1: 12 … H0: 1=2 = …
7ـ بين سطح زير كشت توتون و ميزان نيازهاي آموزشي توتون كاران رابطه معني داري وجود دارد
H1 : -1r1 r0
H0: r=0
8ـ بين سابقه فعاليت در زمينه كشت توتون و ميزان نيازهاي آموزشي توتون كاران رابطه معني داري وجود دارد.
H1 : -1r1 r0
H0: r=0
9ـ نوع مالكيت اراضي زراعي( توتون ) بر ميزان نيازهاي آموزشي توتون كاران تاثير گذار است
H1: 12 … H0: 1=2 = …
10ـ بين ميزان درآمد ساليانه توتون كاران و ميزان نيازهاي آموزشي آنان رابطه معني داري وجود دارد
H1 : -1r1 r0
H0: r=0
11ـ بين توتون كاراني كه از تسهيلات حمايتي شركت دخانيات استفاده نموده اند و سايريني كه استفاده نكرده اند از نظر ميزان نيازهاي آموزشي اختلاف معني داري وجود دارد.
H1: 12
H0: 1=2
12ـ بين تعداد دفعات تماس مروج با توتون كاران و ميزان نيازهاي آموزشي توتون كاران رابطه معني داري وجوددارد.
H1 : -1r1 r0
H0: r=0
13ـ بين ميزان دفعات شركت توتون كاران در كلاسهاي آموزشي در زمينه كاشت، ‌داشت و برداشت توتون و ميزان نيازهاي آموزشي آنان رابطه معني داري وجود دارد.
H1 : -1r1 r0
H0: r=0
14ـ بين تعداد دفعات بازديد توتون كاران از مزارع نمونه توتون و ميزان نيازهاي آموزشي آنان رابطه معني داري وجوددارد.
H1 : -1r1 r0
H0: r=0
15ـ بين ميزان استفاده توتون كاران از نشريات و مجلات آموزشي – ترويجي و ميزان نيازهاي آموزشي آنان رابطه معني داري وجوددارد.
H1 : -1r1 r0
H0: r=0
16ـ بين ميزان استفاده توتون كاران از نمايش فيلم هاي آموزشي – ترويجي در خصوص كشت توتون و ميزان نيازهاي آموزشي آنان رابطه معني داري وجوددارد.
H1 : -1r1 r0
H0: r=0
17ـ بين توتون كاراني كه عضو تشكل ها يا تعاوني توتونكاري مي باشند با سايريني كه عضو نمي باشند از نظر ميزان نيازهاي آموزشي اختلاف معني داري وجود دارد.
H1: 12
H0: 1=2
14 -1 روش‌هاي تجزيه و تحليل آماري
در اين تحقيق پس از جمع‌‌آوري و دسته‌بندي داده‌ها از روش آمار توصيفي و استنباطي استفاده گرديده است كه در ذيل به ويژگي هر يك از آنها پرداخته مي‌شود.
الف) آمار توصيفي
آمار توصيفي به توصيف افراد گروه خاصي كه مورد مشاهده قرار گرفته‌اند محدود مي‌شود و در مورد افراد خارج از اين گروه هيچ‌گونه نتيجه‌گيري نمي‌گردد. در قسمت آمار توصيفي اين تحقيق ابتدا جداول توزيع فراواني تهيه گرديد و سپس مواردي چون فراواني، درصد فراواني، فراواني تجمعي، ميانگين، ميانه، نما (مد)، انحراف معيار محاسبه گرديدند.
ب) آمار استنباطي
در تحليل استنباطي هدف آن است كه بر اساس مطالعات انجام شده در مورد نمونه‌ها نتايجي در مورد جامعه به دست آيد در بخش آمار استنباطي از آماره‌هاي نظير ضريب همبستگي اسپيرمن آزمون من – وايت‌ني، آزمون كروسكال واليس و رگرسيون چند متغيره استفاده گرديد كه به برخي از خصوصيات و ويژگي‌هاي آزمون‌هاي انجام شده در ذيل اشاره مي‌گردد.
ضريب همبستگي رتبه‌اي اسپيرمن به عنوان ساده‌‌ترين نوع تحليل همبستگي شناخته شده است. وقتي جهت متغيرها به جاي اندازه‌هاي فاصله‌‌اي يا نسبي به صورت اندازه‌هاي رتبه‌اي بيان شوند از اين ضريب استفاده مي‌شود اين ضريب شاخصي براي تعيين نوع همبستگي و ميزان درجه رابطه بين صفات مي‌باشد و مقدار آن نيز بين 1 و 1- در نوسان است. همبستگي مثبت و كامل برابر 1+ است يعني در ازاي افزايش هر واحد به يكي از متغيرها واحدي متناسب با آن به متغير ديگر افزوده مي‌شود. همبستگي كامل و منفي برابر 1- است يعني اين كه در ازاي افزايش هر واحد به يكي از متغيرها واحدي متناسب با آن از متغير ديگر كاسته مي‌شد و بالاخره اين كه فقدان كامل همبستگي برابر صفر مي‌باشد.
در مواقعي كه داده‌هاي آماري به صورت كيفي غير اسمي يعني در مقياس ترتيبي بيان شده باشد براي مقايسه دو ميانگين از دو گزاره مختلف، از آزمون من وايت ني استفاده مي‌‌كنيم در واقع اين آزمون در مقابل حالت دوم آزمون t استودنت قرار دارد.
اساس و پايه اين آزمون رتبه دادن به متغيرها است، در واقع هدف اين آزمون آن است كه معلوم شود آيا دو جامعه از لحاظ وضع تمركز با هم فرق معني‌‌داري دارند و يا اين كه اختلاف موجود بر اساس شانس و تصادف به وجود آمده است.
هنگامي كه تعداد گروههاي مورد مقايسه بيش از دو تا و متغيرها رتبه‌اي باشند از آزمون كروسكال واليس استفاده مي‌گردد. اين آزمون مكمل آزمون من – وايت ني و جايگزين رتبه‌اي آزمون F مي‌باشد. كارآيي اين آزمون در حدود 95 درصد آزمون F است و محدوديت كمتري دارد و متفاوت بودن يا نبودن بيش از دو گروه مستقل را از لحاظ رتبه‌بندي مورد ارزيابي قرار مي‌دهد.
براي بررسي اثر جمعي متغيرهاي مستقل تحقيق بر متغير وابسته از روش رگرسيون چند متغيره استفاده مي‌گردد اهميت اصلي رگرسيون چند متغيره در تبين بكارگيري همزمان روابط و تأثيرات متغيرهاي مستقل با متغير وابسته است. در رگرسيون چند متغييره مقادير يك متغير (Y ) توسط مقادير دو يا چند متغيير ديگر (X1, X2, … ) برآورد مي شود
جدول 1-1 : بررسي آمار تحليلي مورد استفاده براي فرضيه هاي تحقيق
رديفمتغير مستقلنوع
مقياسمتغير وابسته
نوع مقياسنوع آمار تحليلي1سن فاصله اي ميزان نيازهاي آموزشيرتبه اياسپيرمن2جنسيت اسمي ميزان نيازهاي آموزشيرتبه ايمن وايت ني3وضعيت تاهل اسمي ميزان نيازهاي آموزشيرتبه ايمن وايت ني4تعداد فرزندانفاصله اي ميزان نيازهاي آموزشيرتبه اياسپيرمن5سطح تحصيلاترتبه ايميزان نيازهاي آموزشيرتبه اياسپيرمن6شغل اصلي اسمي ميزان نيازهاي آموزشيرتبه ايكروسكال7سطح زير كشت توتونفاصله ايميزان نيازهاي آموزشيرتبه اياسپيرمن 8سابقه كشت توتونرتبه اي ميزان نيازهاي آموزشيرتبه اياسپيرمن 9نوع مالكيت اسمي ميزان نيازهاي آموزشيرتبه ايكروسكال10ميزان درآمد ساليانه از كشت توتونفاصله اي ميزان نيازهاي آموزشيرتبه اياسپيرمن11استفاده از تسهيلات حمايتي شركت دخانياتاسمي ميزان نيازهاي آموزشيرتبه ايمن وايت ني12دفعات تماس با مروج دخانياتفاصله ايميزان نيازهاي آموزشيرتبه اياسپيرمن13دفعات شركت در كلاس هاي آموزشي فاصله ايميزان نيازهاي آموزشيرتبه اياسپيرمن14دفعات بازديد از مزارع نمونه توتونفاصله ايميزان نيازهاي آموزشيرتبه اياسپيرمن15استفاده از مجلات و نشريات ترويجي رتبه ايميزان نيازهاي آموزشيرتبه اياسپيرمن16استفاده از فيلم هاي آموزشي ـ ترويجي رتبه ايميزان نيازهاي آموزشيرتبه اياسپيرمن17عضويت در تعاوني ها يا تشكل هاي توتون كاران اسميميزان نيازهاي آموزشيرتبه ايمن وايت ني فصل دوم
تجزيه وتحليل اطلاعات
مقدمه
تحقيق حاضر نيازهاي آموزشي و ترويجي توتون كاران استان كردستان را مورد بررسي قرارداده و نتايج حاصل از آن در دو بخش توصيفي و استنباطي آورده شده است هدف عمده تحليل توصيفي در اين تحقيق، معرفي ويژگي ها فردي توتون كاران و نيز نيازهاي آموزشي آنان در خصوص كاشت، داشت، برداشت و عمل آوري توتون و همچنين توصيف آماري عوامل مورد مطالعه در تحقيق بوده است. در تحليل استنباطي رابطه بين متغيرهاي مورد نظر سنجيده شده و نتايج آزمون فرضيه هاي تحقيق ارائه مي گردد.
آمار توصيفي
در اين تحقيق تعداد 175 نفر از توتون كاران استان كردستان مورد مطالعه قرار گرفته اند كه براي توصيف متغيرهاي مستقل و وابسته از مشخصه هاي آماري نظير جداول توزيع فراواني درصد فراواني، فراوان تجمعي، ميانگين، ميانه، نما، انحراف معيار،‌كمينه و بيشينه استفاده گرديده است.
ســن
متوسط سن افراد مورد مطالعه در اين تحقيق 44 سال مي باشد،كه جوانترين آنها 19 سال و مسن ترين آنها 80 سال داشته اند. بيشترين فراواني مربوط به طبقه سني 31 تا 40 سال و كمترين فراواني مربوط به گروه بيشتر از 80 سال است و انحراف معيار بدست آمده نيز برابر 81/14 مي باشد.
جدول1-2 : توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس سن
طبقات سنفراوانيدرصد نسبيدرصد واقعيدرصد تجمعي30سال و كمتر
40-31
50-41
60-51
70-61
بيشتر از 70
بدون پاسخ 32
50
45
20
15
10
33/18
6/28
7/25
4/11
6/8
7/5
7/16/18
1/29
2/26
6/11
7/8
8/5
-6/18
7/47
8/73
5/85
2/94
100
-جمع 175100100- ميانگين : 44 سال ميانه : 3 مد :2 انحراف معيار : 81/14
كمترين سن : 19 بيشترين سن : 80
جنسيت
از نظر جنسيت در اين تحقيق 165 نفر (3/94%) از افراد مورد مطالعه مرد و 10 نفر (7/5%) زن مي باشند.
جدول 2-4 : توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس جنسيت
جنسيتفراوانيدرصد واقعي درصد تجمعيمرد
زن165
103/94
7/53/94
100جمع 175100-
تاهل
در تحقيق حاضر 163 نفر (1/93%) از افراد مورد مطالعه متاهل و 12 نفر (9/6%) نيز مجرد مي باشند.
جدول 3-2 : توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس تاهل
وضعيت تاهلفراوانيدرصد واقعي درصد تجمعيمتاهل
مجرد163
121/93
9/61/93
100جمع 175100-
فرزندان
ميانگين تعداد فرزندان افراد مورد مطالعه در اين تحقيق 4 نفر بوده است كه بيشترين تعداد فرزند 12 نفر و بيشترين فراواني مربوط به طبقه 3 الي 4 فرزند مي باشد.
جدول 4 -2: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس تعداد فرزندان
تعداد فرزندانفراوانيدرصد درصد واقعيدرصد تجمعي2-1
4-3
6-5
8-7
بيشتر از 8
بدون پاسخ 33
54
46
18
8
169/18
9/30
3/26
3/10
6/4
1/98/20
34
9/28
3/11

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

5
-8/20
7/54
6/83
95
100
-جمــع 175100100-ميانگين : 4 ميانه : 2 مد :2 انحراف معيار : 47/2
كمينه : صفر بيشينه : 12
سطح تحصيلات
از نظر سطح تحصيلات، حدود 35 درصد از افراد مورد مطالعه با بيشترين فراواني بي سواد و 27 درصد افراد نيز داراي تحصيلات ابتدايي بوده اند. كمترين فراواني مربوط به افراد داراي تحصيلات ديپلم و به بالا با فراواني 4 نفر(5/2 درصد) مي باشد. همچنين حدود 19 درصد افراد داراي تحصيلات راهنمايي، 5/10 درصد افراد داراي تحصيلات ديپلم و حدود 6 درصد افراد داراي تحصيلات دبيرستاني مي باشند. لازم به ذكر است كه 5 نفر از افراد مورد مطالعه به پرسش مذكور پاسخ نداده اند.
جدول 5 -2: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس سطح تحصيلات
ميزان تحصيلاتفراوانيدرصد درصد واقعيدرصد تجمعيبي سواد
ابتدايي
راهنمايي
دبيرستان
ديپلم
بالاتر از ديپلم
بدون پاسخ60
46
32
10
18
4
53/34
3/26
3/18
7/5
3/10
3/2
9/23/35
1/27
8/18
9/5
6/10
4/2
-3/35
4/62
2/81
1/87
6/97
100
-جمــع 175100100-
شغل اصلي
به لحاظ شغل اصلي حدود 5/67 درصد از افراد مورد مطالعه، كشاورز و حدود 22درصد نيز داراي شغل توام كشاورزي و دامداري مي باشند همچنين حدود 5/1 درصد افراد داري شغل دامداري، 2/1 داراي شغل باغداري، 7/1 درصد داراي شغل كارمندي و 5/3 درصد داراي شغل آزاد مي باشند. ضمن اينكه 5 نفر از افراد مورد مطالعه به پرسش مذكور پاسخ نداده اند.
جدول 6-2 : توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس شغل اصلي
شغل اصليفراواني درصد نسبيدرصد واقعيدرصد تجمعيكشاورز
دامدار
باغدار
كارمند
آزاد
كشاورز و دامدار
بدون پاسخ 115
7
2
3
6
37
57/65
4
1/1
7/1
4/3
1/21
9/26/67
1،4
2/1
8/1
5/3
8/21
-6/67
8/71
9/72
7/74
2/78
100
-جمــع 100100-مالكيت زمين كشاورزي آبي
متوسط ميزان مالكيت زمين كشاورزي آبي توتون كاران مورد مطالعه در اين تحقيق حدود يك هكتار و نيم بوده است كه بيشرين ميزان مالكيت 6 هكتار و كمترين ميزان مالكيت 5/0 هكتار بوده است. نتايج نشان مي دهد كه بيشترين فراواني مربوط به طبقه 1 هكتار و به پايين و كمترين فراواني مربوط به طبقه 4-1/3 هكتار زمين بوده است، به طور كلي بررسيها نشان مي دهد كه 86 درصد از افراد مورد مطالعه اظهار داشته اند كه مالك زمين كشاورزي آبي كمتر از 2 هكتار مي باشند.
جدول 7-2 : توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس ميزان مالكيت زمين كشاورزي آبي
زمين كشاورزي آبي (هكتار)فراوانيدرصد نسبيدرصد واقعيدرصد تجمعي1 هكتار و كمتر
2-1/1
3-1/2
4-1/3
بيشتر از 4
بدون پاسخ83
64
12
4
8
44/47
6/36
9/6
3/2
6/4
3/25/48
4/37
7
3/2
7/4
-5/48
86
93
3/95
100
-جمع175100100100 ميانگين : 67/1 ميانه : 2 مد :1 انحراف معيار : 11/1
كمينه : 5/0 بيشينه : 6
مالكيت زمين كشاورزي ديم
متوسط ميزان مالكيت زمين كشاورزي ديم توتون كاران مورد مطالعه در اين تحقيق حدود دو هكتار بوده است كه بيشرين ميزان مالكيت 7 هكتار و كمترين ميزان مالكيت 5/0 هكتار بوده است. نتايج نشان مي دهد كه بيشترين فراواني مربوط به طبقه 1 هكتار و به پايين و كمترين فراواني مربوط به طبقه 4-1/3 هكتار زمين بوده است، به طور كلي بررسيها نشان مي دهد كه 72 درصد از افراد مورد مطالعه اظهار داشته اند كه مالك زمين كشاورزي ديم كمتر از 2 هكتار مي باشند.
جدول 8-2 : توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس ميزان مالكيت زمين كشاورزي ديم
زمين كشاورزي ديم (هكتار)فراوانيدرصد نسبيدرصد واقعيدرصد تجمعي1 هكتار و كمتر
2-1/1
3-1/2
4-1/3
بيشتر از 4
بدون پاسخ49
30
16
4
10
6628
1/17
1/9
3/2
7/5
7/3745
5/27
7/14
7/3
2/9
-45
5/72
2/87
8/90
100
-جمع175100100100 ميانگين : 03/2 ميانه : 2 مد :1 انحراف معيار : 40/1
كمينه : 5/0 بيشينه : 7
مالكيت اراضي تحت كشت توتون
نتايج حاصل از تحقيق نشان مي دهد كه 72 درصد از افراد مورد مطالعه، زمين هاي كشاورزي تحت كشت توتون آنها از نوع مالكيت شخصي مي باشد، همچنين 5/18 درصد از افراد مورد مطالعه زمين هاي تحت كشت توتون آنها از نوع نظام هاي اجاره اي، 6 درصد از نوع مالكيت شخصي و اجاره اي و 5/3 درصد نيز از نوع نظام بهره برداري ارباب ـ رعيتي مي باشد.
جدول 9-2 : توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس ميزان مالكيت زمين كشاورزي آبي
نوع مالكيت فراوانيدرصد نسبيدرصد واقعيدرصد تجمعيشخصي
اجاره اي
ارباب ـ رعيتي
شخصي و اجاره اي
بدون پاسخ 121
31
6
10
71/69
7/17
4/3
7/5
472
5/18
5/3
6
-72
5/90
94
100
-جمع175100100100سطح زير كشت توتون
متوسط سطح زير كشت توتون در اين تحقيق حدود يك هكتار است كه بيشرين ميزان سطح زيركشت توتون 4 هكتار و كمترين آن 5/0 هكتار بوده است. هچنين نتايج نشان مي دهد كه بيشترين فراواني سطح كشت توتون مربوط به طبقه 1 هكتار و به پائين بوده است ضمن اينكه 91 نفر از افراد مورد مطالعه بين 5/0 تا 2 هكتار توتون كشت نموده اند.
جدول 10-2 : توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس ميزان زمين تحت كشت توتون

زمين تحت كشت توتون (هكتار)فراوانيدرصد نسبيدرصد واقعيدرصد تجمعي1 هكتار و كمتر
2-1/1
3-1/2
بيشتر از 3
بدون پاسخ117
36
7
8
79/66
6/20
4
96
46/69
4/21
2/4
8/4
-6/69
1/91
2/95
100
-جمع175100100- ميانگين : 16/1 ميانه : 1 مد :1 انحراف معيار : 86/0
كمينه : 5/0 بيشينه : 4
ميزان درآمد از شغل توتون كاري
متوسط ميزان درآمد افراد مورد مطالعه از شغل توتون كاري در اين تحقيق، 530958 تومان در طول سال بوده است كه كمترين ميزان درآمد 50 هزار تومان و بيشترين ميزان درآمد 3 ميليون تومان بوده است، همچنين بيشترين فراواني افراد مورد مطالعه در خصوص ميزان درآمد در طبقه 100 تا 300 هزار تومان قرار دارد. ضمن اينكه بيش از 65 درصد از افراد مورد مطالعه كمتر از 500 هزارتومان در طول يك سال از شغل توتون كاري درآمد كسب مي نمايند.
جدول 11-2 : توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس ميزان درآمد از شغل توتون كاري
درآمد ساليانه(تومان)فراوانيدرصد نسبيدرصد واقعيدرصد تجمعي100000 و كمتر
300000-100000
500000-300001
700000-500001
900000-700001
1100000-900001
1300000-1100001
1500000-1300001
بيشتر از 1500000
بدون پاسخ 22
53
34
16
9
18
5
6
4
86/12
3/30
4/19
1/9
1/5
3/10
9/2
4/3
3/2
6/42/13
7/31
4/20
6/9
4/5
8/10
3
6/3
4/2
-2/13
9/44
3/65
9/74
2/80
91
94
6/97
100جمع175100100- ميانگين : 530985 ميانه : 3 مد :2 انحراف معيار : 493098
كمينه : 50000 بيشينه : 3000000
سابقه فعاليت توتون كاري
متوسط سابقه فعاليت افراد مورد مطالعه در زمينة‌ كشت توتون 15 سال بوده است كه بيشترين آن 60 سال و كمترين آن 1 سال مي باشد و بيشترين فراواني نيز مربوط به طبقه 5 سال و به پائين مي باشد، همچنين نتايج نشان مي دهد كه حدود 62 درصد از افراد مورد مطالعه كمتر از 10 سال سابقه فعاليت در خصوص كشت توتون دارند.
جدول 12-2 : توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس سابقه فعاليت توتون كاري
سابقه فعاليت (سال)فراوانيدرصد نسبيدرصد واقعيدرصد تجمعي 5 سال و كمتر
10-6
15-11
20-16
25-21
بيشتر از 25
بدون پاسخ 64
41
15
8
5
37
56/36
4/23
6/8
6/4
9/2
1/21
9/26/37
1/24
8/8
7/4
9/2
8/21
-6/37
8/61
6/70
3/75
2/78
100
-جمع175100100-ميانگين : 15 ميانه : 2 مد : 1 انحراف معيار : 48/15
كمينه : 1 بيشينه : 60
تسهيلات حمايتي
از نظر استفاده از تسهيلات حمايتي شركت دخانيات ( وام، نهاده هاي كشاورزي و …) 5/65 درصد از افراد مورد مطالعه از اين تسهيلات استفاده نموده اند و 5/35 درصد نيز عدم استفاده از تسهيلات حمايتي شركت دخانيات را اظهار داشته اند.
جدول 13-2 : توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس استفاده از تسهيلات حمايتي
استفاده از تسهيلات فراوانيدرصد درصد تجمعيبلي
خير115
607/65
3/347/65
100جمع 175100-نوع استفاده از تسهيلات حمايتي
بررسي ها نشان ميد هد كه 5/32 درصد از افراد مورد مطالعه از مساعده كشت و 23 درصد از مساعده كشت و وام ساخت ابنيه عمل آوري توتون و 5/4 درصد از وام پمپ و سمپاش استفاده نموده اند.
جدول 14-2 : توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس نوع استفاده از تسهيلات حمايتي
نوع استفاده از تسهيلات فراوانيدرصد نسبيدرصد واقعيدرصد تجمعيمساعده كشت
وام ساخت ابنيه عمل آوري توتون
وام پمپ و سمپاش
موارد 1 و 3
موارد 1، 2 و 3
بدون پاسخ57
4
8
40
6
606/32
3/2
6/4
9/22
4/3
3/346/49
5/3
7
8/34
2/5
-6/49
53
60
8/94
100
-جمع 175100–دفعات تماس با مروج
متوسط تعداد دفعات تماس مروجان و توتون كاران در اين تحقيق 13 بار در طول سال بوده است كه كه كمترين تعداد دفعات تماس صفر و بيشترين تعداد دفعات تماس 40 بار در طول سال بوده است. 42 نفر (26% ) از افراد مورد مطالعه با بيشترين فراواني اظهار داشته اند كه بين 6 تا 10 بار با مروجان كشاورزي شركت دخانيات در تماس بوده اند. همچنين 125% درصد توتون كاران بين 11تا 15 بار و 20 درصد توتون كاران بين 1 تا 5 بار و 17 درصد نيز بين 16 تا 20 بار با مروجان كشاورزي شركت دخانيات در تماس بوده اند.
جدول 15-2 : توزيع فراواني دفعات تماس توتون كاران با مروجان شركت دخانيات
دفعات تماس
با مروجفراواني درصد نسبيدرصد واقعيدرصد تجمعي5-1
10-6
15-11
20-16
25-21
بيشتر از 25
بدون پاسخ 33
42
41
28
8
10
139/18
24
4/23
16
6/4
7/5
4/74/20
9/25
3/25
3/17
9/4
2/6
-4/20
3/46
6/71
9/88
8/93
100


پاسخی بگذارید