پيشرفت علوم پزشكي:
ترقيات روز افزون علوم پزشكي، جراحي اعصاب و مغز و علوم ژنتيك علاوه بر پيدايش علل عقب ماندگيها تدريجاً و تا اندازه اي باعث تخفيف و گاهي بهبودي نسبي و حتي پيشگيري از ابتلا به اين ناراحتيهاي وخيم شده است. پيشرفت روز افزون علوم پزشكي باعث شده است كه امروز با روش بسيار ساده و مخصوص به نام ‹‹آمينو نيتيزيس›› كروموزومهاي جنين را قبل از تولد مورد مطالعه قرار داد تا در صورتي كه خطر آلوده بودن جنين ثابت شده به حاملگي خاتمه داده شود. اين روش عبارت است از كشيدن مقدار كمي از مايع آمنيوتيك (آبي كه در كيسه بچه و اطراف بچه قرار دارد) و مطالعه كروموزومي آن كه معمولاً در هفته هاي دوازده تا چهاردهم حاملگي انجام مي شود.
يك دسته عقب ماندگيها هستند كه به علت اختلالات سوخت و ساز مواد غذايي ايجاد مي شوند كه تقريباً همة آنها ارثي و با آزمايش شيميايي مايع آمنيوتيك مي توان به ابتلا جنين پي برد و لذا قابل پيشگيري مي باشند. همچنين امروزه با سونوگرافي ميتوان نقص هاي خلقتي از قبيل اسپينابيفيدا را تشخيص و در صورت احتياج به آبستني خاتمه داد.
پيشرفتهاي جراحي مغز و بهبود شرايط بهداشتي و تغذيه كودكان، پيدايش آنتي بيوتيكها، كورتيزون در درمان عوارض ريوي، مننژيت، و مننگوآنسناليتها كه شايعترين علل عقب ماندگي در بين عفونتهاست از مرگ و مير اين افراد به ميزان قابل توجهي كاسته و در نتيجه از نظر آماري به تعداد عقب ماندگان ذهني افزوده شده است.
طبق گزارش كارتر در سال 1958 تعداد كودكان مبتلا به سندرم دان ده ساله در بين سالهاي 1929 تا 1949 دو برابر شده است. چون در گذشته ندرتاً يك كودك مبتلا به ده سالگي يا بالاتر مي رسيد در صورتي كه در حال حاضر تعداد مبتلايان به سندرم دان كه به جنين نوجواني و بلوغ رسيده اند كم نيستند و كارتر حساب كرده است كه در فواصل سالهاي 1929 تا 1979 تعداد كودكان 10 سالة مبتلا به سندرم دان چهار برابر گذشته شده است.
مسأله تغذيه و بهداشت عامل مؤثري است كه حتي در حيوانات نيز نشان داده شده است كه كمبود ويتامينها باعث عقب ماندگي حيوان مي شود. در انسانها نيز كمبود تغذيه باعث كمبود وزن بچه، زايمان قبل از موعد و اختلال مغزي مي شود.
نكته قابل ذكر اين است كه پيدايش راههاي پيشگيري، درماني، جلوگيري از مرگ و مير اين افراد و ايجاد مراكز پژوهشي، آموزشي، تربيتي و درماني باعث شده كه اكثريت خانواده هايي كه اين افراد را نگهداري مي كردند، كودكانشان را به سازمانها، بيمارستانها، و مراكز مخصوص ببرند و همين امر باعث شد كه جامعة پزشكي به كثرت عقب مانده ها پي ببرند و هر چه بر تعداد اين مراكز اضافه مي شود احتياجات مردم به علت داشتن چنين افرادي بيشتر مشخص مي شود.
اهميت موضوع از نظر اقتصادي و بهداشت رواني:
بسياري از ناراحتيهاي عصبي و رواني يا حتي عضوي اگر زودتر تشخيص و درمان شوند با مخارج كم مي شود از پيشرفت آنها جلوگيري كرد و اين امر در مورد عقب ماندگيها نهايت اهميت را دارد و به طوري كه خواهيد ديد اكثر عقب ماندگيها قابل پيشگيري هستند در حال حاضر متأسفانه براي عقب ماندگيها مخصوصاً انواع عميق و شديد درماني وجود ندارد اين افراد به اصطلاح پناهگاهي، يا مصرف كننده كه بازده اقتصادي ندارند موجب اتلاف سرمايه هاي بزرگ اقتصادي مي شوند و يا بسيار سنگين به عهدة اجتماع مي گذارند.
بررسي خسارات مالي وارده از طرف عقب ماندگان ذهني نشان مي دهد كه در كاليفرنيا افراد كندذهن ساليانه ميليونها دلار به جامعة كاليفرنيا خسارت وارد مي سازند. اگرچه اخيراً به كار گرفتن نيرو و توانايي اين افراد در كارهاي حرفه اي و كشاورزي عامل مؤثري براي ازدياد سرمايه ملي در حد مفيد و ثمربخشي شده است ولي احتياج مبرم به بيمارستانها، پزشك پرستار، مراكز درماني و نگهداري، مدارس مخصوص و آموزش ويژه همگي يك مسأله اقتصادي است و به نظر مي رسد بهترين راه جلوگيري از اتلاف سرمايه هاي اقتصادي و تباهي نيروي انساني جلوگيري از بروز عقب ماندگيهاست. طبق گزارش دفتر همكاري عقب ماندگي ذهني امريكا در سال 1973 بخش بهداشت، آموزش، بهزيستي بودجه اي به مبلغ 000/951/878 دلار جهت برنامه هاي عقب ماندگان ذهني اختصاص داده است، به همين دليل همه روزه راه جديدي در توسعه بهداشت رواني كودكان عقب مانده پيدا مي شود.
تعليم و تربيت چيست و چه هدفي دارد؟
تعليم و تربيت در زمانهاي مختلف مفاهيم گوناگوني به خود گرفته است تعاريف مختلفي از مفهوم تعليم وتربيت به عمل آمده است كه برخي از آنها به شرح زير است:
نظام تعليم و تربيت: (ساخت سازماني كلي كه از طريق آن آموزش و پرورش از همه نوع و در تمام سطوح براي مردم فراهم ميشود).
تعليم و تربيت اسلامي هدف آموزش و پرورش را اينگونه تعريف مي كند: (تشكيل جامعه اي منطبق با نظام الهي، اعتقاد به خداي يگانه، نيل به شيوه اي از زندگي كه عشق به دنيا را با زهد و رياضت تلفيق دهد و فضايل معنوي و اخلاقي را تعالي بخشد.)
(تعليم و تربيت عاملي اساسي در سرشتن آينده است و بايد انسانها را براي همگام شدن با تحولات اجتماعي آماده سازد)
تربيت، يعني آماده ساختن فرد به طوري كه نه تنها با محيط وفق يابد، بلكه بتواند در آن محيط دخل و تصرف كند و نتيجه آن موجب رشد دائمي خويش و اجتماع گردد.
مراحل هدفهاي آموزشي:
يكي از متخصصان آموزشي به نام رايف تايلر در كتاب خود براي گزينش هدفهاي آموزشي يك طرح هفت مرحله اي را پيشنهاد كرده است.
غايتهاي پرورشي يا هدفهاي كلي آموزش و پرورش از سه منبع به دست مي آيد:
1) نياز دانش آموزان و دانشجويان
2) نياز جامعه
3) نظر متخصصان درسي
منظور اينست كه برنامه ريزان آموزش و پرورش هم بايد نياز يادگيرندگان را در نظر بگيرند هم احتياجات جامعه را تأمين كنند و هم متخصصان موضوع درسي را در تعيين هدفهايي كه بر مي گزينند منظور بدارند.
براي استفاده از منبع نخست يعني نياز دانش آموزان بايد بررسي جامعي از وضع رواني و جسماني همه كودكان تحت پرورش انجام گيرد تا نيازهاي همه جانبه آنها معلوم گردد.
انتخاب هدف پرورشي با توجه به نيازهاي دانش آموزان نه تنها كمك به رفع احتياجات آنها مي باشد بلكه اين كار موجب شركت كردن آنها در امر يادگيري ميشود.
نظريه آموزشي و يادگيري نشان داده اند يادگيرندگان مطلبي را بهتر مي آموزند كه در يادگيري آن به طور فعال شركت داشته باشند.
نياز جامعه: مدرسه نه تنها بايد نسلي تربيت كند كه هم به مسائل زندگي خودآگاهي داشته هم داراي مهارتهاي لازم براي مقابله با آنها باشد بلكه بايد نسلي آينده نگر بار آورد كه با پيش بيني مشكلات احتمال زندگي آينده خود را به معلومات و دانش مهارتها و شيوه هاي رفتاري لازم براي زيستن در جهان آينده تجهيز كند.
منبع سوم: انتخاب هدفها و برنامه درسي نظر متخصصان موضوع مختلف درسي است. اين افراد به اعتبار صلاحيت علمي و تسلطي كه بر موضوع دانش خود دارند بهتر از ديگران مي توانند هدفهاي مهم پرورشي دروس مختلف را تشخيص دهند.
آخرين مرحله طرح تايلر تعيين هدفهاي آموزشي است. منظور آن است كه پس از تهيه هدفهاي كلي موقتي از منابع سه گانه پيش گفته و مراجعه به ملاكهاي دوگانه فلسفه پرورشي و روان شناسي پرورشي هدفهاي پذيرفته شده را بايد از صورت كلي و غير دقيق خارج كرد و به صورت هدف دقيق آموزشي در آورد.
طبقه بندي هدفهاي تربيتي در حيطه يادگيري:
نخستين طبقه بندي در زمينه هدفهاي تربيتي در حيطه شناختي در سال 1956 توسط بلوم و همكاران پايه گذاري شد. طبقه بندي هدفهاي تربيتي توانسته است فعاليت پيچيده يادگيري را به روشني تقسيم بندي و تفكيك كند تعداد سطوح و طبقاتي كه بلوم در زمينه يادگيري ارائه مي دهد اندك و سازمان يافته است مزيت ديگر اين طبقه بندي آن است كه وي مطالب را با بياني آشنا براي معلمان توضيح مي دهد.
طبقه بندي هدفهاي تربيتي كه پايه و اساس ساير طبقه بندي ها قرار گرفت، چهار اصل را شامل مي شود:
1) اصل روش:
طبق اين اصل، طبقه بندي هدفهاي تربيتي بايد با روشهايي كه معلمان براي بيان هدفها به كار مي برند، سازگاري داشته باشد يعني روشي دور از ذهن و غير عملي نباشد.
2) اصل روانشناسي:
مبحث طبقه بندي هدفها بايد با اصول شناخته شده روان شناسي مطابقت داشته باشد.
3) اصل منطق:
در طبقه بندي هدفهاي تربيتي بايد اصل منطق در نظر گرفته شود و بين طبقات، ارتباط نامتناقص برقرار باشد.
4) اصل بي طرفي:
سلسله مراتب هدفها و سطوح يادگيري نبايد نماينده سلسله مراتب ارزشها باشد يعني هر نوع هدفي بايد نسبتاً بي طرفانه تعيين شود.
سطوح يادگيري در حيطه شناختي:
هدفهاي حيطه شناختي بر يادآوري يا بازسازي آنچه آموختنش ضروري است، تأكيد مي كند مثلاً در حل يك مسأله فكري، فرد بايد نخست مسأله اصلي را تشخيص دهد، سپس مطالب داده شده را مرتب كند و آنها را به نظريه ها، روشها و الگوهايي كه ياد گرفته است، ربط دهد به بيان ساده تر، هدفهاي شناختي با آنچه شاگرد بايد بداند و بفهمد سروكار دارد. در اين حيطه هدفها از ساده ترين سطح شناخت به پيچيده ترين و از امور ذاتي محسوس به امور معنوي و غير محسوس تنظيم شده است.
هدفهاي يادگيري در حيطه شناختي بر اساس طبقه بندي بلوم، شامل شش سطح به شرح زير است:

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

1) دانش 2) فهميدن 3) كار بستن 4) تحليل 5) تركيب 6) ارزشيابي و قضاوت
سطوح يادگيري در حيطه عاطفي:
حيطه عاطفي مقوله هايي از قبيل علايق، احساسات، عواطف، باورها، اعتقادات، نگرشها و ارزشها را شامل مي شود و محصول و برايند آموزشهاي شناختي و مهارتي و تربيت هايي است كه در محيط مدرسه خانه و جامعه صورت مي گيرد خمير مايه و هسته اصلي و عامل تشكيل دهنده حيطه عاطفي، ميزان علاقه فرد به موضوع، موجود شي يا پديده اي است.
طبقات يا سطوح حيطه عاطفي همانند حيطه شناختي، زنجيره اي است و به ترتيب از آسان به مشكل يا از سطحي به عمقي تنظيم يافته اند همچنين، از پايين ترين تا بالاترين مراتب دروني شدن ارزشها را در برگيرد.
سطوح مختلف يادگيري در حيطه عاطفي به شرح زير است:
1) دريافت و توجه كردن 2) پاسخ دادن 3) ارزشگذاري 4) سازماندهي ارزشها 5) تبلور ارزشها
سطوح يادگيري در حيطه رواني-حركتي

مهارتهاي رواني-حركتي به گونه اي است كه انجام دادن آنها نيازمند به همكاري اعصاب و ماهيچه هاست مانند خياطي رانندگي و جراحي. اين حيطه، بيشتر شامل مهارتهاي عملي در زمينه هاي فني و حرفه اي، تربيت بدني، هنر، كارهاي آزمايشگاهي و امثال آنها است. يادگيريها و هدفهاي آموزشي در حيطه رواني- حركتي آميخته با يادگيري در حيطه شناختي و عاطفي بوده، قابل تفكيك از آن نيست به اين معني كه مهارت در انجام يك فعاليت عملي مستلزم درك، شناخت و علاقه بهتر از مفهوم و موقعيت.
تعريف آموزش:
آموزش به فعاليتي گفته مي شود كه با هدف آسان ساختن يادگيري از سوي آموزگار يا معلم طرح ريزي ميشود و يك يا چند يادگيرنده به صورت كنش متقابل جريان مي يابد.
يادگيري فعاليتي است كه از سوي يادگيرنده انجام مي گيرد و خود او در به وجود آوردن آن دخالت دارد و نقش معلم صرفاً فراهم آوردن شرايط و امكاناتي است كه يادگيري را آسان مي سازد.
تعريف يادگيري:
گفتيم كه هدف آموزش آسان كردن يادگيري است يادگيري را مي توان به راههاي گوناگون تعريف كرد: كسب اطلاعات و انديشه هاي تازه عادتهاي مختلف مهارتهاي متنوع و راههاي گوناگون حل مسائل. همچنين مي توان يادگيري را به صورت كسب رفتار و اعمال پسنديده يا حتي كسب رفتار و اعمال ناپسند نيز تعريف كرد.
پس يادگيري حوزه بسيار گسترده اي را شامل مي شود. هرگنهان والسون گفته اند كه يادگيري يكي از مهمترين زمينه ها در روانشناسي امروز و در عين حال يكي از مشكل ترين مفاهيم براي تعريف كردن است معروفترين تعريف برايز يادگيري اين است كه:
يادگيري به فرايند ايجاد تغيير نسبتاً پايدار در رفتار يا توان رفتاري كه حاصل تجريه است گفته مي شود و نمي توان آن را به حالت موقتي بودن مانند آنچه بر اثر بيماري خستگي يا داروها پديد مي آيد نسبت داد.
مقايسه آموزش با يادگيري
آموزش و يادگيري دو فرايند مستقل هستند يادگيري هميشه معطوف به يادگيرنده است اما آموزش مستلزم فعاليت متقابل بين حداقل دو نفر است.
يادگيري هدف است و آموزش وسيله رسيدن به هدف. اما آموزش هميشه به يادگيري نمي انجامد آموزش فعاليتي است كه از سوي معلم به قصد تسهيل يادگيري در يادگيرندگان انجام مي گيرد اما يادگيري فعاليتي است از سوي يادگيرنده انجام مي شود.
شرايط مؤثر بر يادگيري:
1) انگيزه يادگيري
بهترين عاملي كه انگيزه شاگرد را به ادامه فعاليتهاي يادگيري تقويت مي كند، آن است كه درس را خوب بفهمد اگر خوب بفهمد خوب امتحان مي دهد و انگيزه او را تقويت مي كند. به طور كلي هر گونه رفتار تشويق آميز از سوي معلم و فعاليتهاي كه به مؤفقيت و پيشرفت دانش آموز منتهي ميشود، انگيزه او را تقويت مي كند.
2) آگاهي از ناكافي بودن دانش و مهارت كنوني
شاگرد بايد از ناكافي بودن دانش و مهارتهاي فعلي خويش آگاه گردد تجربه نشان داده است انسان زماني كه ضرورت يادگيري دانش يا مهارت جديدي را تشخيص دهد با ميل و رغبت آن را مي پذيرد كودكي كه وارد كلاس اول مي شود بايد بداند براي اينكه بتواند اسم خود را بنويسد بايد نخست خواندن و نوشتن را ياد بگيرد بنابراين معلم بايد شاگرد را با مسائل تازه و ضرورت آموختن آنها مواجه كند تا وي از ناكافي بودن معلومات فعلي خويش آگاه گردد.
3) داشتن تصور روشن از دانش و مهارتهايي كه بايد كسب شوند
اگر شاگرد بداند كه يادگيري جديد او به چه دانش و مهارتي منتهي مي گردد امر يادگيري براي او هدفدارتر مي شود.
در اين رابطه بايد معلم هدفهاي رفتاري هر درس را با دقت بيان كند و شاگردان را از تغييراتيكه در اثر آموختن، در دانش و مهارت آنان حاصل مي شود، آگاه گرداند.
4) داشتن فرصت كافي براي تمرين
كسب هر دانشي به تمرين نياز دارد. معلم بايد براي تمرين شرايط مناسب و زمان كافي در نظر بگيرد.
5)آگاهي از پيشرفت
آگاهي از نتايج مثبت كار در حين يادگيري در بهبود و پيشرفت شاگرد اثر مثبت دارد زيرا كودك براي ادامه يادگيري شوق و انگيزه بيشتري دارد.
6) داشتن وسايل و منابع مناسب براي يادگيري
هر درس بنا به ماهيت خود داراي وسايل و منابعي است كه استفاده از آنها آموختن آن درس را تسهيل مي كند مانند نقشه، كره جغرافيا يا وسايل آزمايشگاهي.
فصل دوم:
مشخصات محل كارورزي
مشخصات محل كارورزي:
* نام مدرسه: مدرسه ابتدائي ارشاد
* نوع مدرسه: دولتي
* تعداد مقاطع تحصيلي: ابتدايي و راهنمايي
* تعداد كلاسهاي درس: 10 كلاس
* تعداد معلمين موجود در مدرسه: 48 معلم
* تعداد دانش آموزاني كه در اين مدرسه تحصيل مي كنند: 122 نفر
پايه آمادگي: يك كلاس مقدماتي و تكميلي: 10 نفر
پايه اول: 1 كلاس: هر كلاس 6 نفر؛ در كل 18 نفر
پايه دوم:1 كلاس: 7 نفر
پايه سوم: 1 كلاس: 6 نفر
پايه چهارم: 1 كلاس: 6 نفر
پايه پنجم: 1 كلاس: 10 نفر
* تعداد كل پرسنل موجود در مدرسه: 48 نفر
* تعداد مشاورين موجود در مدرسه: 2 مشاور
* تعداد مددكاران موجود در مدرسه: 1 مددكار
* تعداد مربيان بهداشت در مدرسه: 1 مربي بهداشت
* تعداد مربيان تربيت بدني موجود در مدرسه: 1 مربي تربيت بدني
* تعداد خدمتكاران موجود در مدرسه: 4 خدمتكار
آدرس كامل مدرسه: شهر آرا، خيابان پاتريس لومومبا، نسيم شرقي، مدرسة استثنايي ارشاد
تلفن: 88260832
مشخصات محل كارورزي:
مدرسة استثنايي ارشاد واقع در منطقة 2 مي باشد. اين دبستان به مساحت 1500 مترمربع مي باشد. مالكيت ساختمان دولتي است. ساختمان مدرسه شمالي بود و داراي 3 طبقه است.
در كنار درب ورودي مدرسه اتاق سرايدار است. در گوشة سمت چپ حياط سرويس بهداشتي واقع شده است. اين مدرسه مجهز به كتابخانه است. تعداد كلاسهاي اين مدرسه 33 تا و تعداد اتاق اداري 7 تا است و همچنين تعداد سالن و نمازخانه 4 تا است.
در كنار درب ورودي سالن تعدادي نيمكت و صندلي جهت انتظار قرار گرفته كه والدين تا اتمام كلاس فرزندان روي آن مي نشينند. متراژ ساختمان اصلي 3860 مترمربع و متراژ كل زيربنا 4000 مترمربع است و تاريخ تحويل سال 18/9/1375 شمسي است. نحوة تقسيم بندي دانش آموزان به اين صورت بوده است كه قبل از ورود به مدرسه دانش آموزان قرار مي گيرند و براساس استاندارد سازمان آموزش و پرورش استثنايي مورد پذيرش مدرسه قرار مي گيرند.
وجود كلاسهاي گفتار درماني و كار درماني و كلاسهاي مخصوص كودكان اوتيسم از ديگر مزاياي مدرسة استثنايي ارشاد مي باشد. كلاسهاي گفتار درماني براي تمام دانش آموزان كه دچار مشكل گويايي هستند و كلاسهاي كار درماني براي تمام دانش آموزان است كه دچار مشكل حركتي هستند.
مشخصات دانش آموزان
دانش آموز كلاسنوع شكلامير منصور هوشمندآموزش پذيرعلي محمد امينيآموزش پذيرعادل نادريانآموزش پذيرعليرضا صحراييآموزش پذيرنيما محتشمي فربيش فعالفرزاد رمضانيآموزش پذيرروشي كه معلم براي دانش آموزان در نظر گرفته بود به شرح ذيل است:
براي دانش آموزان عقب ماندگان آموزش پذير معلم در كنار آنها مي نشيند ومراحل تكليف را در دفتر آنها نوشته و نظارت كامل بر روي تك تك مراحل انجام تكليف دارد.
خانم آيين افروز براي آموزش تمامي دانش آموزان از تكرار بسيار استفاده مي‌كرد و مطالب را مي پرسيد و يادآوري مي كرد. از نظر سطح تحصيلي و درسي اكثريت دانش آموزان متوسط هستند، (معلم مطرح كرد درمورد كودكان اوتيسم هم از اشارات انگشت و دادن سرنخ براي گفتن مطالب استفاده مي كند.)
برنامه هفتگي كلاس اول خانم آيين افروز
ايام هفتهدروسساعاتشنبهرياضي-علوم-املايكشنبهفارسي-رياضي-هنردوشنبهرياضي-فارسي-ورزشسه شنبهرياضي-املا-علومچهارشنبهعلوم-فارسي-رياضيپنج شنبهكتابخواني-فارسي- املازمان استراحت دانش آموزان 10 دقيقه در نظر گرفته شده است.
مشخصات كلاس:
كلاس اول خانم آيين افروز در انتهاي راه رو ضلع غربي سالن قرار دارد و ديوارهاي كلاس به رنگ كرم است. كلاس نسبتاً كوچك است و در كلاس 6 تا ميز و صندلي تك نفره وجود دارد. ديوارهاي كلاس تميز و ظاهر كلاس نسبتاً شاد و متنوع است. تخته كلاس از نوع رايت برد است. ديوار كلاس مزين از پوسترهاي است كه توسط دانش آموزان تهيه شده است. ميز كوچكي كه در پايين كلاس در كنار پنجره ها قرار دارد متعلق به خانم آيين افروز است. و در روبروي ميز معلم در طرف ديگر كلاس كمد نسبتاً بزرگي قرار دارد كه وسايل كمك آموزشي از جمله چنته و الگو و از اين قبيل وسايل وجود دارد.
ورودي ديوار كلاس برنامه هفتگي نصب شده است و روي ديوار ديگر كلاس مقواهايي به شكل گل نصب شده است كه اسامي دانش آموزان و مشخصات آنها بر روي آن است. كلاس تقريباً به شكل مربع است و در گوشة كلاس شير آب خوري براي بچه ها وجود دارد. تختة كلاس در جايي نصب شده است كه همة بچه ها به راحتي مطالب را مي بينند و تسلط كافي نسبت به آن را دارند.
از نظر شرايط نوري كلاس وضعيت مناسبي دارد. دماي كلاس نيز مناسب است و در كلاس وسيلة گرم كننده بخاري است.
سطح تحصيلات معلمان مقطع ابتدايي مدرسة استثنايي ارشاد به صورت زير است:
6 نفر از معلمان مقطع ابتدايي داراي مدرك ليسانس و 3 نفر از آنها داراي فوق ديپلم و 3 نفر از آنها داراي مدرك ديپلم هستند.
سطح تحصيلات كاركنان و مدير مدرسه استثنايي ارشاد به شرح زير است:
مشاور مدرسه: مدرك ليسانس
معاون مدرسه: مدرك ليسانس
سرپرست مدرسه: مدرك ليسانس
مربي بهداشت: مدرك ليسانس
مددكار: مدرك ليسانس
مدير مدرسه: داراي فوق ديپلم مي باشد.
فصل سوم:
درس علوم
نام درس: چگونه مي توانيم سالم و قوي بمانيم؟
مقطع تحصيلي: اول ابتدايي
تاريخ: 6/10/85
ساعت ورود به كلاس: 8 صبح
مدت جلسه : 45 دقيقه
نام آموزگار: خانم آيين افروز


پاسخی بگذارید