امروز اطلاعات شاخص قدرت است؛ برخلاف گذشته که تمايز ميان جوامع بر چهار شاخصه دوران صنعتي (سرمايه، ماشين آلات، مواد اوليه و نيروي انساني) استوار بود، امروزه آنچـه کـه کشـوري را در سطح اول، دو يا سـوم جهان قرار ميدهد و يا به کار ميگيرد، آغاز هزاره سوم و شروع قرن بيست و يکم، تبلور حقيقي حضور کشورهاي پيشرفته اطلاعاتي است(منتظر، 1381، ص 103).
امروزه با دراختيارداشتن فناوري اطلاعاتي و ارتباطي مختلف و پيشرفته، امکان برقراري سريع ارتباط و تبادل سريع اطلاعات بيش ازپيش ميسرگرديده است. افراد درهرکجا که باشند مي توانند آخرين اطلاعات مورد نياز خودرا درهرزمينه اي دريافت کنند. اما بي شک- بيشترين تاثير پديدآمدن فناوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي برمحيط هاي آموزشي بوده است(اصنافي وحميدي،1386 ،ص1).
پيدايش فناوري اطلاعات، شتاب بيشتري به تحولات جهان در عصر اطلاعات و دانايي داده است . اگر چه اين پديده ابتدا از محيط هاي نظامي آغاز و سپس به مراکز دانشگاهي کشيده شد، اما امروزه عرصه هاي مختلف زندگي جوامع را تحت تأثير قرار داده است . اينک قريب به دو دهه است که فناوري اطلاعات در عرصه ي تعليم و تربيت پا نهاده و نظام هاي آموزشي و محيط هاي تحصيلي را نيز به چالش کشيده است . نظام آموزشي کشور ما نيز از اين قاعده مستثني نيست . اگر چه به ميزان بسيار اندکي از اين فناوري در قسمت هاي مختلف آموزش و پرورش به کار گرفته شده است ، اما اکنون زمان آن رسيده است که ما نيز همپاي ديگر کشور هاي جهان در سيستم هاي آموزشي خود تغيير اساسي ايجاد کنيم تا هم از اين قافله شتابان عقب نمانيم و هم از مزاياي عصر اطلاعات بهره گيريم(کياسي،1386، ص77).
اطلاعات، مهمترين فاکتور توليد در فرآيند شکل گيري جامعه اطلاعاتي است. کشورهايي که قادر به انطباق با تغييرات سريع در جهان و مجهز شدن به ويژگي هاي برگرفته از شرايط محيطي جديد هستند و نيز از قابليت دسترسي، توليد و استفاده از اطلاعات نوين برخوردارند، موفقيت هاي شاياني را بويژه در قرن بيست و يکم به خود اختصاص داده اند. شعار ” کامپيوتر براي همه “، ” اينترنت براي همه ” و ” دولت الکترونيک ” در حال حاضر، توجه بسياري از نهادهاي علاقه مند به تبديل شدن به يک جامعه اطلاعاتي را به خود معطوف ساخته است (باير وکيسر [3]،2009،ص335).
با توجه به مطالب مطرح شده اين سوال مطرح مي شود که آيا بکارگيري فناوري اطلاعات بر اثربخشي آموزشي آموزش و پرورش تاثير دارد؟
تحقيق حاضر نيزبا درک اهميت و ضرورت تحقيق که اکنون فناوري اطلاعات دراثربخشي آموزش ايفا مي کند شکل گرفته و هدف آن بررسي بکارگيري فناوري اطلاعات در اثربخشي آموزش، در آموزش و پرورش است .
پيشينه تحقيق
نياز روزافزون مردم به آموزش، ضرورت حفظ ارتباط ميان آموزش و کار، کمبود آموزشگران متخصص، بودجه زيادي که صرف آموزش ميشود؛ وجود نظامهاي جديد مقرون به صرفه و با کيفيت را که علاوه بر جنبههاي اقتصادي گستره وسيعي را تحت پوشش داشته باشد و به طور همزمان عده زيادي از فراگيران را تحت آموزش قرار دهد، را ضرورت ميبخشد. فنـاوري اطـلاعات علاوه بر پاسخگويي به نيازهـاي ياد شده، به فراگيران اين امکان را ميدهد تا در زمانهاي مناسب به يادگيري بپردازند(فرهادي، 1381).
موحد محمدي (1381) در تحقيق خود تحت عنوان تعيين نقش شبکه اطلاع رساني و وب در فعاليت هاي آموزشي- پژوهشي دانشجويان تحصيلات تکميلي نتيجه گرفت که استفاده از اينترنت در تسهيل يادگيري، بهبود فعاليت هاي درسي، بهبود کيفيت پژوهش، افزايش علاقه به يادگيري، و دسترسي سريع به اطلاعات موثر بوده است(اسدي و کريمي، 1386 ،ص 278).
در بسياري از کشورها به کارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در نظام آموزشي به منظور ارتقاي کيفيت روشهاي ياددهي- يادگيري مورد توجه خاصي قرار گرفته است. فناوري اطلاعات و ارتباطات چهارچوب و يا ساختاري را به وجود ميآورد که از اين طريق کيفيت آمورش و پرورش ارتقا يافته، دانش آموزان و معلمان ميتوانند با استفاده از اين فناوري به منابع يادگيري وسيعي دست يابند، انگيزه يادگيري خود را افزايش دهند و شکلهاي مختلف يادگيري را مورد استفاده قرار دهند(رحماني و همکاران، 1385، ص50).
تغييرات مهم ناشي از فناوري اطلاعات، منبع تحولاتي اساسي در کلاسهاي درس شده است . مهم ترين آن ها را مي توان در اين واقعيت دانست که فناوري، دانش آموزان را قادر ساخته است تا به اطلاعات خارج از کلاس دسترسي پيدا کنند و اين مسئله موجب افزايش انگيزه آنان براي فراگيري شده است. فناوري اطلاعات با تغيير شيوه هاي آموزشي، مفهوم سنتي ” يادگيري بر اساس حافظه ” را به سوي ” يادگيري خلاق و پويا ” هدايت کرده است .با بهره گيري از فناوري اطلاعات، معلمان به سهولت به منابع جديد آموزشي مورد نياز خود دست مي يابند و اطلاعات و مواد آموزشي کلاس خود را آسان تر و سريع تر تهيه مي کنند (نوروزي و همکاران،1387،ص16).
از نظر بکر[4] (1991) رايانهها نقش هاي گوناگوني را در مدارس بازي ميکنند. آنها براي تدريس و تسهيل مطالعة مطالب دشوار و همچنين در ايجاد فرصت هايي براي دانش آموزان در زمينه استفاده از فناوري کمک ميکنند و ابزارهايي سودمند براي اجراي تکاليف مدرسهاي هستند ( شيخ زاده ومهر محمدي، 1383).
ضرورت و اهميت ايجاد و اتصال شبکههاي مدارس به اينترنت، سازمانهايي مانند يونسکو و با نک جهاني را بر آن داشته است تا براي ايجاد شبکه آموزشي جهاني، بودجه کلاني در نظر بگيرند. هر چند ميزان بازدهي اين کار نامشخص است اما بدون ترديد در سطوح دبيرستان و دانشگاه بسيار بالا خواهد بود. به هر حال بررسي نقش فناوري اطلاعات بر نظام آموزشي ما (از مدرسه تا دانشگاه) موضوعي قابل تأمل است.
? پيشينه هاي پژوهش در ايران ( پيشينه داخل)
ـ ” حکيمي ” ( ???? ) در پايان نامه کارشناسي ارشد خود با عنوان ” بررسي عوامل موثر بر عدم استفاده از فناوري اطلاعات ” مي نويسد :
از مطالعات و بررسي ها چنين استنباط مي شود که دبيران به منظور تدريس با استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات آماده نشده اند. خدمات و آموزش هاي لازم براي دبيران بسيار محدود و کم بوده است . همان گونه که نتايج پژوهش به ما نشان مي دهد، دبيران براي استفاده مقدماتي از کامپيوتر و نرم افزارها و سخت افزارهاي وابسته، آمادگي لازم را ندارند، علاوه بر اين پاسخ دبيران به پرسشنامه و تجزيه و تحليل داده هاي حاصل از پرسشنامه نشان مي دهد كه استفاده از نرم افزار و سخت افزارهاي کامپيوتري از مشکلات عمده ي معلمان به حساب مي آيد.
ـ ” غفاري ” ( ???? ) در پايان نامه کارشناسي ارشد خود تحت عنوان ” بررسي عملکرد دبيران آموزش ديده ICT با دبيران آموزش نديده تبريز در سال تحصيلي ????- ????” مي نويسد
به منظور بررسي اين مسئله، تعداد ?? سوال در زمينه ميزان آشنايي با نرم افزارهاي رايانه اي ، ميزان استفاده از نرم افزارهاي رايانه اي و وسايل کمک آموزشي در تدريس ، نگرش دبيران نسبت به دوره هاي ICT ، ارزيابي دوره هاي ICT برگزار شده ، طراحي گشته است و براي پاسخ به اين سوال ها از نواحي پنج گانه تبريز، ?? آموزشگاه متوسطه انتخاب گرديد. حجم نمونه در اين پژوهش، پانصد نفرکه شامل ??? نفر از دبيراني که دوره هاي ICT را گذرانده بودند و ??? نفر از دبيراني که اين دوره ها را نگذرانده بودند، ميباشد. جهت دستيابي به داده هاي مورد نظر ، پرسشنامه طراحي شده در بين دبيران آموزش ديده و آموزش نديده آموزشگاه ها، به طور مساوي توزيع گرديده و هم چنين در يک پرسشنامه ديگر، ميانگين نمرات کلاسي همان دبيران در يک کلاس و در درسي که رشته اصلي تدريس آن ها بوده توسط مديران يا معاونين مدارس تکميل و جمع آوري گرديد

? پيشينه هاي پژوهش در خارج ايران ( پيشينه در خارج)

?) نيوزلند
“راهبرد توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات در مدارس نيوزلند طي سال هاي ???? تا ???? “( ????)، که با هم فکري و رايزني مدارس ، محققان و بخش هاي اقتصادي جامعه براساس موفقيت هاي راهبردي تدوين شده است . براساس اين راهبرد ، تأکيد صرف بر مهارتهاي فني ، محدوديت هايي را براي ديدگاه آرماني آموزش و پرورش در زمينه کاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات ايجاد ميکند . از اين رو ، اين راهبرد بايد بر گسترش و توسعه و تبادل تجربيات آموزش و پرورش و زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات براي ادامه حيات در جامعه پيشرفت و نوآورد تأکيد داشته باشد.
همچنين نيوزلند در دومين مطالعه بين المللي فناوري اطلاعات در آموزش و پرورش شرکت داشته است . برخي از نتايج بين المللي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش به شرح زير است :
ـ يکي از عوامل مهم و اساسي موفقيت برنامه هاي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش ، مديريت و رهبري آگاه ، توانمند و با کيفيت است ، چه مديران مدارس در واقع رهبران هدايت کننده برنامه توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات در مدارس هستند و براي ايفاي اين نقش بايد از توانائي هاي لازم براي استفاده ازشيوه هاي اثربخش مديريتي برخوردار باشند تا بتوانند براي حمايت از اهداف ، هماهنگي هاي لازم را بين عناصر مدرسه ايجاد کنند

ـ بهبود فعاليت هاي مستمر مدارس با استفاده از برنامه توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات ، برنامه اي بلند مدت است . البته برنامه هاي کوتاه مدت نيز از اهميت بسزايي برخوردارند ، زيرا اين برنامه ها آگاهي و هوشياري برنامه ريزان را در زمينه انگيزه ها ، شور و جديت ايجاد شده در اثر کاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات افزايش مي دهند و نقش مديران در بهبود فرايند ياددهي – يادگيري مدارس را روشن مي کنند، هم چنين برنامه هاي کوتاه مدت به دليل کمک به توسعه شبکه هاي ارتباطي و اطلاعاتي حائز اهميت اند.
?) استراليا

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

” برنامه مطالعاتي توسعه کاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات در مدارس استراليا “(???? )، که به وسيله وزارت آموزش و پرورش تدوين شده ، اهداف و چارچوب اجرايي اين برنامه را تعيين کرده است ، به علاوه مدارس اين کشور موظف شدند فناوري اطلاعات و ارتباطات را در برنامه هاي آموزشي و درسي خود تلفيق کنند تا از اين طريق بتوانند با فراهم کردن شرايطي انعطاف پذير، فرايند يادگيري را بهبود بخشند . تمام دستگاه هاي دولتي موظف شدند که براي دستيابي به اهداف برنامه ، همه امکانات مالي خود را به کار برند.

سوالات تحقيق
1- آيا بين سطوح به موقع بودن اطلاعات با اثربخشي آموزشي آموزش و پرورش تفاوت معني دار وجوددارد؟
2- آيا بين سطوح مربوط بودن اطلاعات با اثربخشي آموزشي آموزش و پرورش تفاوت معني دار وجود دارد؟
3- آيا بين سطوح دقيق بودن اطلاعات با اثربخشي آموزشي آموزش و پرورش تفاوت معني دار وجود دارد؟
4- آيا بين سطوح واقعي بودن اطلاعات با اثربخشي آموزشي آموزش و پرورش تفاوت معني دار وجود دارد؟
5- آيا بين سطوح کافي بودن اطلاعات با اثربخشي آموزشي آموزش و پرورش تفاوت معني دار وجود دارد؟
6- آيا بين سطوح سرعت انتقال يادگيري با اثربخشي آموزشي آموزش و پرورش تفاوت معني دار وجوددارد؟
7- آيا بين سطوح دقت يادگيري با اثربخشي آموزشي آموزش و پرورش تفاوت معني دار وجود دارد؟
8- آيا بين سطوح کاهش هزينه ها با اثربخشي آموزشي آموزش و پرورش تفاوت معني دار وجود دارد؟
روش شناسي تحقيق:
روش تحقيق دراين پژوهش از نوع توصيفي – تحليلي مي باشد و در زمره تحقيقات کاربردي قرار مي گيرد. جهت تجزيه و تحليل داده ها، از آمار توصيفي و آمار استنباطي(تحليل واريانس، آزمون دانکن و…) استفاده شده است.
در اين تحقيق جامعه آماري،تمامي معلمان مدارس متوسطه دخترانه شهرستان رشت (ناحيه1و2) مي باشد.
روش نمونه گيري در اين پژوهش از نوع نمونه گيري تصادفي در دسترس بوده است. با توجه به اينکه تعداد کل افراد جامعه در اين تحقيق مشخص بوده و تعداد1400 نفر مي باشند بنابراين براي تعيين حجم نمونه از فرمول جامعه محدود استفاده شده است. جهت گردآوري داده ها از روش ميداني ستفاده شده است. ابزار گردآوري اطلاعات در اين تحقيق پرسشنامه مي باشد.
دراين تحقيق از روش روايي محتوي استفاده شده است. براي اطمينان از اينکه پرسشنامه اين تحقيق از روايي بالايي برخودار باشد، پرسشنامه هاي اوليه در اختيار جمعي از متخصصان و استادان قرار گرفته و پس از توزيع محدود در نمونه مورد مطالعه و رفع نواقص و انجام اصلاحات لازم مورد تاييد قرار گرفت. با استفاده از ضريب آلفاي کرانباخ، پايايي سوالات مورد تاييد قرار گرفت، که ميزان ضريب آلفاي کرانباخ براي سوالات فن آوري اطلاعات، 84 درصد و اثربخشي، 97 درصد تعيين گرديد.
همان طوريکه در جدول( 1 ) نشان داده مي شود
جدول 1)جدول توصيفي متغيرها
تعداد حداقل حداکثر ميانگين انحراف معيار واريانس متغيرها 357 4.00 20.00 14.9496 3.61609 13.076 به موقع بودن 357 3.00 20.00 13.7283 3.60814 13.019 مربوط بودن 357 2.00 10.00 7.0672 1.91416 3.664 دقيق بودن 357 3.00 18.00 10.6078 2.71549 7.374 واقعي بودن 357 2.00 10.00 7.0336 1.91358 3.662 کافي بودن 357 3.00 20.00 14.4342 3.50269 12.269 افزايش سرعت 357 2.00 10.00 7.0504 1.93220 3.733 افزايش دقت 357 2.00 10.00 7.2303 1.70096 2.893 کاهش هزينه ها نتايج حاصل از تجزيه و تحليل اطلاعات بدست آمده در اين تحقيق بطورکلي نشان مي دهد که بيشترين ميانگين مربوط به متغيربه موقع بودن و کمترين ميانگين مربوط به متغيربه کافي بودن است و بعد متغيرهاي افزايش سرعت، مربوط بودن، واقعي بودن، کاهش هزينه ها، دقيق بودن، افزابش دقت، به ترتيب ازبيشترين تا کمترين ميانگين برخوردار هستند.
براي نتيجه گيري درمورد پذيرش يا رد فرض صفر، بايد مقدار ( ) ( يا p مقدار) را که در خروجي SPSS ارايه مي شود را با 05/0 (سطح معني دار) مقايسه کنيم. در صورتيکه بزرگتر از آن باشد 05/0 فرض صفر را مي پذيريم و در غير اينصورت رد مي کنيم.
براي نمونه جدول تحليل واريانس و دانکن بين متغير به موقع بودن و اثربخشي آورده شده است بقيه متغيرها هم به همين منوال است .
جدول2) جدول تحليل واريانس يکطرفه بين متغير به موقع بودن و اثربخشي
ANOVA اثربخشي Sum of Squares df Mean Square F Sig. Between Groups 9921.546 2 4960.773 36.997 .000 Within Groups 47466.572 354 134.086 Total 57388.118 356 از آنجا که مقدار sig=0/000 بوده و اين مقدار کمتر از است پس فرضيه تحقيق تائيد شده و مي توان گفت: بين سطوح مختلف به موقع بودن اطلاعات با اثربخشي آموزشي آموزش و پرورش تفاوت معني دار وجود دارد.
جدول3)جدول دانکن بين متغير به موقع بودن و اثربخشي
اثربخشي Duncan به موقع بودن N Subset for alpha = 0.05 1 2 3 پائين 83 44.3855 متوسط 143 51.4406 بالا 131 58.2366 Sig. 1.000 1.000 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. با توجه به جدول دانکن مي بينيم که بين سه سطح به موقع بودن (سطح پايين ، سطح متوسط و سطح بالا) تفاوت وجود دارد .از سوي ديگر در سطح بالاي به موقع بودن ميزان اثربخشي بالاست.
مزاياي استفاده از فناوري در تعليم و تربيت
در عصر كنوني استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات بايد جاي خود را در نظام تعليم و تربيت پيدا نمايد و به عنوان يك اصل مهم، در برنامه‌ريزي آموزشي و برنامه‌ريزي درسي مدارس گنجانده شود. شيوه تعليم و تربيت، در مدرسه‌اي که مبتني بر فناوري اطلاعات است، تغيير مي‌يابد و معلم به عنوان آموزش دهنده و دانش‌آموزان به عنوان يادگيرنده‌هاي صرف نخواهند بود؛ بلکه محتواي آموزشي به گونه‌اي طراحي و تدوين مي‌شود که هر فرد با توجه به توانمندي‌هايي که دارد، بتواند از محتواي آموزشي بهره‌مند شود. (7)
مزايا و فوايد اين فناوري‌ها عبارت‌اند از:
1. تأثير در برنامه‌ريزي درسي
از مهم‌ترين مزايا و پيامدهاي فناوري اطلاعات، در امر برنامه‌ريزي درسي قابل مشاهد مي‌باشد. برنامه‌ريزي، يعني: “تجربيات آموختني و نتايج مورد نظر به صورت طرح‌ريزي و هدايت شده كه از طريق بازسازي منطقي معرفت و تجربه، به منظور رشد دايمي يادگيرنده در زمينه شخصي و اجتماعي، تحت نظارت مدرسه تدوين شده است”. همچنين در جاي ديگر آمده است: “محتوا و جريان رسمي و غيررسمي كه از طريق آن، فراگير، معلومات و روش فهميدن را تحت نظارت مدرسه كسب مي‌كند، مهارت‌ها را فرا مي‌گيرد و نگرش، ارزش‌گذاري و ارزش‌ها را تغيير مي‌دهد”. (8) به جرأت مي‌توان گفت اگر مقوله برنامه‌ريزي درسي با فناوري‌هاي نوين تلفيق شود، گام مهمي در رسيدن به اهداف آموزش و پرورش برداشته خواهد شد و آثار ذيل را به دنبال دارد:
1. امكان بهره‌گيري از يك برنامه درسي تلفيقي را فراهم مي‌آورد‌: منظور از برنامه درسي تلفيقي، برنامه‌اي است كه فرصت لازم براي يادگيري تلفيقي يا مطالعه تلفيقي توسط آن فراهم مي‌شود‌. در برنامه درسي تلفيقي، ديوارهاي بلند و مستحكم ميان موضوعات و مواد درسي در رشته‌هاي مختلف كوتاه‌تر و منعطف‌تر مي‌گردد‌. اين نوع برنامه، بيش از آن‌كه بخواهد دانش معيني را به دانش‌آموزان القا كند‌، به دنبال فراهم كردن زمينه‌هاي لازم براي شكوفايي قابليت‌هاي فردي دانش‌آموزان و گسترش تجربه‌هاي شخصي و مستقل آن‌ها مي‌باشد‌.
2. ميزان اهميت و اعتبار محتواي برنامه درسي را افزايش مي‌دهد‌: گسترش روزافزون دانش در عصري كه تحت عنوان “انفجار دانش” ناميده شده، سبب گرديده تا در هر لحظه نظريه‌هاي علمي جديدتري مطرح شود كه نسبت به دانش قبلي از اعتبار بيشتري برخوردارند‌. بنابراين، بهره‌گيري از علوم و دانش‌ روز كه به واسطه فناوري‌هاي اطلاعات و ارتباطات صورت مي‌پذيرد‌، باعث مي‌شود كه محتواي برنامه درسي به گونه‌اي تنظيم شود كه از درجه اعتبار و اهميت بهره‌مند باشد‌.
3. افزايش ميزان علاقه‌مندي فراگيران را به همراه دارد‌:‌ برنامه درسي كه بر اساس نيازهاي واقعي فراگيران تعيين شده، به گونه‌اي وافر‌،‌ علاقه آن‌ها را در جهت يادگيري بيشتر افزايش مي‌دهد‌. فناوري‌هاي جديد‌، به دليل متنوع بودن و برخورداري از حجم بالاي اطلاعات‌،‌ مي‌توانند نيازهاي گوناگون فراگيران را تحت پوشش قرار داده و باعث افزايش علاقه‌مندي آنان به محتواي برنامه درسي گردند‌.
4. ارائه دانش با ساختاري مناسب‌: بهره‌گيري از فناوري اطلاعات و ارتباطات در تنظيم برنامه درسي‌،‌ اين امكان را فراهم مي‌كند كه بتوان اطلاعات‌، مفاهيم و اصول محتواي مورد يادگيري را به گونه‌اي در اختيار فراگيران قرار داد كه آن‌ها اطلاعات علمي مورد نظر خود را در حد مناسب در اختيار داشته باشند؛ به عبارت ديگر، فناوري‌هاي جديد باعث مي‌شوند كه محتواي غني از دانش مورد يادگيري در برنامه درسي‌، در اختيار فراگيران قرار گيرد‌.
5. ميزان سودمندي برنامه درسي را افزايش مي‌دهد‌: ميزان كارايي و كاربرد برنامه درسي، در حقيقت‌،‌ سودمندي آن برنامه را مشخص مي‌كند‌. برنامه درسي‌اي كه بتواند دانش و مهارت‌هاي به‏روز و اساسي فراگيران را جهت كسب مشاغل آينده فراهم كند‌، يا آنان را در مهارت‌آموزي ياري كند، قطعاً از سودمندي بيشتري برخوردار است‌.
6. افزايش ميزان يادگيري فراگيران را به همراه دارد‌: برنامه درسي كه متناسب با رشد ذهني‌، جسمي‌، رواني يا عاطفي فراگيران تنظيم شده و در آن به تفاوت‌هاي فردي فراگيران توجه گرديده‌، مي‌تواند موجب افزايش يادگيري فردي فراگيران شود‌. به كمك فناوري‌هاي جديد مي‌توان محتواي برنامه درسي را متناسب با ويژگي‌هاي فردي فراگيران تنظيم كرد‌ و از اين طريق، باعث افزايش ميزان يادگيري آن‌ها شد‌.
7. فناوري‌هاي اطلاعات و ارتباطات‌،‌ انعطاف‌پذيري برنامه درسي را موجب مي‌شود‌: محتواي برنامه درسي بايد به گونه‌اي باشد كه فراگيران بتوانند بر اساس مهارت‌هاي مورد علاقه خود، به‌آساني در مسير كسب دانش گام بردارند‌. محتواي برنامه درسي كه در آن انواعي از امكانات به گونه‌اي استفاده شود كه باعث افزايش انگيزه و توانايي فراگيران شود‌، بسيار مهم است‌. فناوري‌هاي جديد باعث مي‌شوند كه برنامه درسي از قدرت انعطاف‌پذيري مناسب برخوردار بوده و بتواند انگيزه و توجه تمام فراگيران را جهت يادگيري محتواي مورد آموزش جلب نمايد‌. (9)
2. تحول در يادگيري


پاسخی بگذارید