3ـ5ـ واکنش زنجيره اي پلي مراز (PCR)……………………………………………………………………………….. 18
3ـ6ـ بررسي پلي مورفيسم rs2254298 ژن OXTR…………………………………………………………… 19
3ـ7ـ فرايند انجام واکنش PCR………………………………………………………………………………………………. 19
3ـ7ـ1ـ مواد و وسايل مورد نياز براي انجام PCR……………………………………………………………………. 19
3ـ7ـ2ـ محلول هاي مورد نياز براي واکنش PCR…………………………………………………………………… 20
3ـ7ـ3ـ روش کار………………………………………………………………………………………………………………………. 20
3ـ7ـ4ـ مراحل انجام PCR………………………………………………………………………………………………………. 21
3ـ8ـ RFLPـPCR……………………………………………………………………………………………………………………. 22
3ـ8ـ1ـ مراحل و مواد مورد نياز براي انجام RFLP…………………………………………………………………. 23
3ـ8ـ2ـ آنزيم Bsr?…………………………………………………………………………………………………………………… 23
3ـ8ـ3ـ روش کار………………………………………………………………………………………………………………………. 23
3ـ9ـ مراحل و مواد مورد نياز براي انجام الکتروفورز………………………………………………………………… 24
3ـ9ـ1ـ مواد مورد نياز………………………………………………………………………………………………………………. 24
3ـ9ـ2ـ تهيه ژل آگارز 3 درصد………………………………………………………………………………………………… 24
3ـ10ـ بررسي پلي مورفيسم rs53576………………………………………………………………………………….. 25
3ـ10ـ1ـ آنزيم BamH?…………………………………………………………………………………………………………… 25
3ـ10ـ2ـ روش کار…………………………………………………………………………………………………………………….. 26
3ـ11ـ آناليز آماري…………………………………………………………………………………………………………………….. 26
فصل چهارم: نتايج………………………………………………………………………………………………. 27
4ـ1ـ اطلاعات بيماران و افراد سالم…………………………………………………………………………………………… 28
4ـ2ـ بررسي پلي مورفيسم rs2254298 در ژن گيرنده اکسي توسين………………………………….. 29
آناليز آماري………………………………………………………………………………………………………………………………… 30
4ـ3ـ بررسي پلي مورفيسم براي (A/G) ژن OXTR………………………………………………………………… 32
4ـ3ـ1ـ آناليز آماري……………………………………………………………………………………………………………………. 33
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات…………………………………………………. 34
5ـ1ـ بحث…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 35
5ـ2ـ پيشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………… 37
مراجع………………………………………………………………………………………………………………….. 38
فهرست جدول ها
عنوان جدول صفحه
جدول 3-1 مشخصات پرايمر براي جايگاه rs2254298 ………………………………………… 19

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

جدول 3-2 مقدار مواد مورد نياز براي ساخت مخلوط PCR……………………………………. 20
جدول 3-3- شرايط دمايي مورد نياز PCR و پرايمرها…………………………………………………………….. 22
جدول 3-4-اندازه باندهاي ايجاد شده توسط Bsr? در پلي مورفيسم rs2254298…………… 23
جدول 3-5-مواد مورد نياز براي برش مورد نظر در جايگاه rs2254298…………………….. 23
جدول 3-6- مشخصات پرايمر براي جايگاه rs53576…………………………………………… 25
جدول 3-7- اندازه باندهاي ايجاد شده توسط BamH ? در پلي مورفيسم rs53576………… 26
جدول 3-8- مواد مورد نياز مختص rs53576……………………………………………………. 26
جدول 4-1- مشخصات دموگرافيک گروه هاي بيمار و کنترل…………………………………………………. 28
جدول 4-2- بررسي P-value ويژگي هاي دموگرافيک در دو گروه بيمار و کنترل………………… 29
جدول 4-3-مقايسه فراواني ژنوتيپي در پلي مورفيسم rs2254298……………………………. 31
جدول 4-4-مقايسه فراواني ژني در پلي مورفيسم rs2254298………………………………… 31
جدول 4-5- مقايسه فراواني ژنوتيپي در پلي مورفيسم rs53576………………………………. 33
جدول 4-6- مقايسه فراواني ژني در پلي مورفيسم rs53576……………………………………. 33
فهرست شکل ها
عنوان شکل صفحه
شکل 2ـ1ـ جايگاه ژنومي OXTR……………………………………………………………………….. 11
شکل 2ـ2ـ مسير سيگنالينگ PKC…………………………………………………………………… 14
شکل 3ـ1ـ DNA استخراج شده از نمونه هاي خون بر روي ژل آگارز 1%……………………… 18
شکل 4ـ1ـ تصوير ژل آگارز %3 براي پلي مورفيسم rs2254298……………………….. 30
شکل 4ـ2ـ تصوير ژل آگارز %3 براي پلي مورفيسم rs53576………………………………………. 32
فهرست علائم
علامت نشانه
SZ اسکيزوفرني
nm نانومتر
ml ميکروليتر
M مولار
g/ml ميکروليتر بر گرم
nM نانومولار
w/v حجمي ـ وزني
v/ حجمي ـ حجمي
bp جفت باز
Min دقيقه
rpm دور در دقيقه
فصل اول
مقدمه
1ـ1ـ مقدمه
اسکيزوفرني يکي از شايع ترين اختلالات شديد رواني است، که بارزترين علائم آن را مي توان تغيير در تفکر و رفتار دانست، که اين علائم به صورت مثبت و منفي طبقه بندي مي شوند[1]. در بسياري از بيماران مبتلا به اسکيزوفرني علائم عود بلند مدت در زندگيشان باقي مي ماند، اما در برخي از بيماران اين علائم در محدوده سني 35-15 سال تاثير مي گذارد[2]. علائم بيماري در مردان اغلب در اواخر نوجواني و اوايل دهه بيست سالگي آغاز مي شود و بعد از آن در زنان، علائم خود را نشان مي دهد. مطالعات نشان داده که اسکيزوفرني در حدود 7 در هر 1000 از جمعيت بزرگسال تاثير مي گذارد، اما از آنجا که اين اختلال مزمن است احتمال بروز آن بالاست [3]. (در حدود 1/0 درصد از جمعيت)

تحقيقات نشان مي دهد که بيماري اسکيزوفرني ممکن است در اثر تغيير در سطح مواد شيميايي مورد استفاده ي ارتباطات مغزي (از جمله انتقال دهنده هاي عصبي يا هورمونها) ايجاد شود [4].
مطالعات ژنتيکي نشان داده، اثرات متقابل چندين ژن توسط استرس ها در طول عمر و عوامل محيطي (از جمله عفونت هاي ويروسي رحم، اکسيژن محدود شده در هنگام تولد، وضعيت جغرافيايي و غيره) باعث افزايش ريسک ايجاد آن مي شود، بنابراين اسکيزوفرني وراثت پيچيده اي دارد [5]. در دهه اخير تحقيقات انجام شده بر روي اکسي توسين (OT) تاثير اين هورمون را در اختلالات اسکيزوفرني نشان مي دهد[6]. ژن رسپتور اکسي توسين (OXTR) محدوده 17 کيلوبايت روي کروموزوم 3P25.3 انساني را به خود اختصاص داده، و همچنين داراي 3 اينترون و 4 اگزون مي باشد. اکسي توسين با واسطه OXTR در ميومتر و آندومتر و همچنين بافت هاي محيطي و سيستم عصبي مرکزي فعال مي شود. اکسي توسين در ميومتر با فعال کردن فسفوليپاز C، باعث افزايش غلظت کلسيم داخل سلولي و در نتيجه انقباضات رحمي مي شود[7،8]. گيرنده هاي اکسي توسين در مناطقي از سيستم عصبي از جمله آميگدال، محور HPA و سيستم عصبي خودکار فراوانترند، که مسئول پردازش و تنظيم رفتارهاي اجتماعي- عاطفي مي باشند. گيرنده هاي اکسي توسين در بسياري از مناطق مغز از جمله هسته هاي cAmyg و VMH يافت شده اند، که تفاوت در بيان گيرنده اکسي توسين بين اين هسته ها با فعال شدن مسيرهاي سيگنالينگ مجزا در مناطق مختلف مغز صورت مي گيرد. با فعال شدن گيرنده اکسي توسين در هر کدام از اين مسيرها نقش هاي متفاوتي ايجاد مي گردد[9].
هدف ما در اين تحقيق بررسي نقش دو جايگاه پلي مورفيسم ژن گيرنده اکسي توسين در خطر ابتلا به بيماري اسکيزوفرني با استفاده از تکنيک PCR-RFLP مي باشد. پس از انجام آزمايشات متعدد از جمله واکنش زنجيره اي پلي مراز (PCR) و چندشکلي طولي قطعات محدود شده (RFLP) با استفاده از آنزيم محدودگر مناسب تاثير اين SNP ها در نمونه هاي سالم و بيمار شهرستان ياسوج بررسي شده است.
فصل دوم
مروري بر منابع
2ـ1ـ تعريف اسکيزوفرني
اختلال اسکيزوفرني يکي از شايعترين بيماري هاي سايکوتيک رواني است که فرد دچار ناهنجاري هاي شخصيتي مي شود، در افراد مبتلا به اين بيماري ارتباط منطقي بين افکار و احساساتشان ديده نمي شود. بنابراين بيماران داراي رفتارهاي غير عادي هستند[10].
2ـ2ـ تاريخچه
(Schizophrenia) روان گسيختگي، اسکيزوفرني يا شيزوفرني،يک بيماري رواني با منشاء نامشخص و علائم متغير مي باشد که از ترکيب دو واژه يوناني(shizein و phrenos) ايجاد شده است[11]. اين بيماري به وسيله يک روان پزشک سوئيسي به نام اوژن بلولر در سال 1911 ابداع شد. بلولر معتقد بود رفتار هاي رواني خاص که معمولا در افراد عادي به صورت هماهنگ بروز مي کنند، در بيماران اسکيزوفرنيک به گونه‌اي گسسته مي‌شوند اما اين بدان ‌معني نيست که بيماران اسکيزوفرنيک دو يا چند شخصيت متناوب دارند. در واقع وقتي افراد نرمال رويداد وحشتناکي را مي‌بينند، بلافاصله واکنش هيجاني که متناسب با ادراکشان است را بروز مي دهند ولي به نظر بلولر اين حالت در بيماران اسکيزوفرني روي نمي‌دهد؛ زيرا فکر و هيجان آن‌ها از يکديگر جدا شده است[12].
2ـ3ـ اپيدميولوژي
مطالعات اخير نشان داده، ميزان طول عمر اسکيزوفرني از 2.3 درصد به 3.5 درصد رو به افزايش است. داده ها نشان ميدهد، بروز علائم اسکيزوفرني در ميان مردان شديدتر از زنان است و همچنين شروع بيماري در مردان زودتر از زنان اتفاق مي افتد[13]. در جهان هر سال 2 ميليون نفر به بيماري اسکيزوفرني مبتلا مي شوند[14]. (1 درصد تخمين زده شده است.) شيوع اختلالات رواني اسکيزوفرني در ايران 0.6 درصد گزارش شده است[15]. اين بيماري در بين مردان و زنان تقريبا به يک اندازه شايع است، و در جوامع شهري بيشتر مشاهده مي شود. شيوع آن قبل از 15 سالگي بسيار نادر است، اما در هر سني پس از آن رخ مي دهد. بيشتر در سنين 15 تا 35 سالگي مشاهده شده است. اين اختلال در مردان در اواخر دوران نوجواني و اوايل 20 سالگي تشخيص داده مي شود، در حالي که تشخيص آن در ميان زنان از 20 تا اوايل 30 سالگي صورت مي گيرد[16].
2ـ4ـ علائم
علائم اسکيزوفرنيا عموما به صورت زير طبقه بندي مي شود:
2ـ4ـ1ـ علائم مثبت
علائم مثبت، رفتارهاي ناشناخته اي هستند که به رفتارهاي عادي فرد بيمار اضافه مي شود. اين افراد قادر به تشخيص مرز بين خيال و واقعيت نيستند. بارزترين علائمي که در اين بيماران ديده شده، شامل توهم، هذيان و رفتارهاي جنون آميز مي باشد[17].
2ـ4ـ2ـ علائم منفي
علائم شخصيتي هستند که شخص بيمار فاقد آنهاست که بسيار شديد بوده و شامل ناتواني در تمرکز کردن، فقدان احساسات لذت بخش، فقدان تنوع و غيره مي باشد[18].
2ـ4ـ3ـ نقائص شناختي
اين علائم شامل نقص در عملکردهاي حافظه، تمرکز و برقراري ارتباط مي باشد. اين اختلالات با داروهاي آنتي سايکوتيک قابليت درماني بالايي ندارند[18].
2ـ5ـ انواع اسکيزوفرني[19]
بر اساس تقسيم بندي DSM-IV اين بيماري شامل 5 نوع مي باشد:
1. اسکيزوفرني پارانوئيد( Paranoid ) : اين نوع از اسکيزوفرني افراد به يک يا هردو علائم توهم و هذيان مبتلا هستند.
2. اسکيزوفرني بهم ريخته( Disorganized ) : بيماران مبتلا به اين نوع از اسکيزوفرني دچار اختلالات شديد رفتاري مانند خنده هاي بي مورد و پرحرفي هاي بي معني مي باشند.
3. اسکيزوفرني کاتاتونيک ( Catatonic ) : بارزترين ويژگي رفتاري در اين بيماران، اختلالات حرکتي است. بدين معني که يا فعاليت هاي بيش از حد نشان مي دهند، و يا کاملا بي حرکت و منجمد هستند.
4. اسکيزوفرني افتراق داده نشده ( Undifferentiated ) : افراد مبتلا به اين نوع از اسکيزوفرني، اختلالات در تفکر و يا ناهنجاري هاي رفتاري- عاطفي نشان مي دهند.
5. اسکيزوفرني باقي مانده ( Residual ) : در اين نوع اسکيزوفرني، علائم مثبت با شدت کمتري بروز مي کنند.
2ـ6ـ اتيولوژي
اسکيزوفرني يک بيماري چندعاملي است و مجموعه اي از عوامل زيست شناختي و رفتاري در بروز آن موثر هستند. بنابراين اسکيزوفرني داراي وراثت پيچيده اي مي باشد، بطوريکه برهمکنش بين چندين ژن و همينطور دخالت عوامل محيطي باعث افزايش ريسک ايجاد بيماري مي شود[20].
2ـ7ـ وراثت پذيري و اثرات محيطي
به طور کلي خطر اين بيماري در دوقلوهاي شبيه بهم، 40 تا 50 درصد است.کودکي که از والدين مبتلا به اسکيزوفرني متولد مي شود، 13 درصد احتمال مبتلا شدن به اين بيماري را دارد. تا کنون گزارش نشده که يک ژن به تنهايي در بروز اسکيزوفرني نقش داشته باشد، احتمال بر اين است که برهمکنش ميان چندين ژن فرد را نسبت به بيماري مستعد مي نمايد.
چندين فاکتور ريسک محيطي براي ايجاد اين بيماري گزارش شده، از جمله عوامل فصلي همچون تولد در زمستان، عفونت هاي ويروسي قبل از تولد و تفاوت هاي جغرافيايي نيز در بروز بيماري تاثير دارند[20].
2ـ8ـ هيپوکامپ در اسکيزوفرني
آسيب شناسي هيپوکامپ اسکيزوفرني به اين صورت است، که با پيشرفت دوره بيماري حجم هيپوکامپ کاهش مي يابد. با افزايش خونرساني پايه هيپوکامپ، فعاليت آن نيز بالا مي رود و ممکن است زمينه ي توهم را ايجاد کند. تغييرات بافت شناسي، شامل تغييرات در پروتئين هاي سيناپسي گيرنده ي گلوتامات، کاهش تعداد parvalbumin و سلولهاي سوماتوستائين و همچنين کاهش Ki-67 به عنوان مارکر نوروژنز بالغ يافت شده است، که در نهايت سلولهاي عصبي جديد در بيماران مبتلا به اسکيزوفرني کاهش مي يابد. اين کاهش با ژنهاي خطر ابتلا به اسکيزوفرني مانند DISC-1 و NRG-1 مرتبط است[21].
2ـ9ـ اکسي توسين و گابا در اختلال اسکيزوفرني
اکسي توسين سلول هاي عصبي داخلي ناحيه هيپوکامپ را فعال مي کند، و باعث مهار تحريکات سلول هاي هرمي ( Pyramidal ) مي شود. Hyperexcitability نورون هاي هرمي هيپوکامپ در اسکيزوفرني با آسيب شناسي گابائرژيک حاوي سلول هاي عصبي داخلي parvalbumin پوشش داده مي شود که بطور معمول مانع تحريک بيش از حد مي شود و شليک همزمان از سلول هاي ناحيه هيپوکامپ در نوسانات گابا را فراهم مي کند. اکسي توسين سطح BDNF را افزايش مي دهد. BDNF براي بلوغ، مهاجرت و عملکرد سلول هاي عصبي دروني GABA ( GABA-Interneurons) ضروري است[21]. ناحيه CA3 مقدار زيادي از گيرنده هاي BDNF را بيان مي کند. اين فاکتور رشد در تنظيم شکل پذيري سيناپسي شرکت مي کند، کمبود BDNF منجر به اختلالات شناختي مي شود[22].
2ـ10ـ اکسي توسين و متابوليک ايمني اسکيزوفرني
اسکيزوفرني با سيستم ايمني بدن، متابوليک و آسيب شناسي قلبي- عروقي وابسته است[23]. بيماران مبتلا به اسکيزوفرني داراي سطوح بالاتري از قند خون، انسولين و کورتيزول نسبت به افراد سالم هستند. بيشترين اختلالات متابوليکي که در بيماران اسکيزوفرني مشاهده شده، شامل عطش بيش از حد و تغيير در متابوليسم نمک بدن مي باشد[24]. کاهش سطح پلاسماي اکسي توسين در پرنوشي بيماران اسکيزوفرني با کاهش حجم هيپوکامپ قدامي و اختلالات شناختي- احساسي مرتبط است. در مطالعات انجام شده، دريافتند که ارتباط مستقيمي بين تغييرات ساختاري مغز نوزادان مادران مبتلا به اسکيزوفرني و افزايش سطح اينترلوکين 8 مادري وجود دارد. بنابراين سيستم ايمني بدن زنان در دوران بارداري، مي تواند اثراتي را در مغز نوزادان داشته باشد، زيرا سايتوکاين ها توانايي عبور از جفت را دارند[25]. در نتيجه ي کاهش پلاسماي سطح اکسي توسين مرکزي، لنفوسيت ها فعال شده و سطح سايتوکاين هاي پيش التهابي افزايش مي يابد. Clodi و همکاران نشان دادند، اکسي توسين فرايندهاي التهابي حاد را کند مي کند و ترشح IL-6 ، TNF-? و IL-8 را کاهش مي دهد. درمان با اکسي توسين، منجر به کاهش گذرا يا طولاني مدت در پلاسماي ACTH، کورتيزول، پروکلسيتونين، TNF-?، گيرنده آنتاگونيست، IL-8، IL-6، ماکروفاژهاي التهابي 1?، ماکروفاژهاي التهابي پروتئين 1، MCP-1، اينترفرون القايي پروتئين 10 و VEGF مي شود. بنابراين اکسي توسين اثر ضد التهابي ايجاد مي کند. نشانه هاي التهاب مانند TNF-? و IL-6 و واکنش پذيري پروتئين C و فيبرينوژن مي باشد[26].
تغيير عملکرد اکسي توسين و در نتيجه کاهش سايتوکاين ضد التهابي ممکن است باعث مقاومت به انسولين شود. علاوه بر اين، چاقي يکي از اجزاي سندروم متابوليک است که با اختلال در عملکرد اکسي توسين مرکزي و محيطي مرتبط مي باشد[27].
2ـ11ـ هورمون(28)
غده ها بافت هايي هستند که سلول هاي انها، براي ترشح موادي ويژه تخصص يافته اند.بعضي از غده ها مانند غدد گوارشي، ترشحات خود را از راه مجراهاي موجود، بداخل لوله گوارشي مي ريزند، که به اين غده ها برون ريز گفته مي شود. غده هايي وجود دارند که ترشحات خود را داخل خون مي ريزند،که به اين غده ها درون ريز گفته مي شود. ترشحات غدد درون ريز را هورمون مي نامند، هورمون ماده ايست که از سلول ترشحي خارج و از طريق خون يا مايع بين سلولي به سلول هدف مي رسد و فعاليت آن را تغيير مي دهد.
2ـ11ـ1ـ انواع هورمون ها
هورمون ها از نظر ترکيب شيميايي به 3 دسته تقسيم مي شوند:
هورمون هاي پپتيدي: شامل يک پپتيد ساده ( مانند انسولين ) يا گليکوپپتيد ( مانند LH، FSH ) مي باشند.
هورمون هاي استروئيدي: اين هورمون ها از کلسترول منشا مي گيرند، مانند هورمون هاي جنسي ( استروژن و تستسترون )
هورمون هاي آميني: از يک اسيد آمينه تايروزين تشکيل يافته، که شامل هورمون هاي تيروئيدي و هورمون هاي ترشح شده از قسمت مرکزي غدد فوق کليوي مي باشند.مانند دوپامين، آدرنالين و نور آدرنالين.
2ـ11ـ2ـ نحوه عمل و انتقال هورمون در خون
هورمون ها 2 نوع هستند، يک دسته شامل هورمون هايي مي باشند که در آب محلولند و آزادانه در خون حل مي شوند و سپس انتقال مي يابند، مانند انسولين. دسته ي ديگر شامل هورمون هايي هستند که در آب نامحلولند، مانند هورمون هاي تيروئيدي و استروئيدي که اينها به يکي از پروتئين هاي خون متصل مي شوند و به کمک آن حمل ميگردند. در کبد پروتئيني به نام ( پروتئين متصل شده به هورمون هاي جنسي )ساخته مي شود، اين پروتئين به هورمون هاي جنسي مي چسبد و آنها را حمل مي کند.
2ـ11ـ3ـ نحوه تاثير هورمون ها


دیدگاهتان را بنویسید