در اين تحقيق از بستر کشت منطقه استفاده شد. براي ضد عفوني وسايل مورد نياز از قبيل قيچي، بيلچه، گلدان‌هاي خالي، و ماسه بستر کشت از آب معمولي و مايع ظرف شويي و آب‌کشي با آب مقطر استفاده شد سپس گلدان‌ها با ماسه به حجم مورد نظر رسيدند. ريشه بوته‌ها در آب جاري شسته شده پس از جداسازي گل و لاي موجود و عاري گشتن از هرگونه موادي، ريشه‌ها در محلول هيپوکلريد سديم %2/0 به مدت 3 دقيقه قرارداده شده، سپس در گلدان‌هاي آماده شده کشت گرديدند.

3-3- آماده کردن مواد
مقادير 1، 2 و 5 گرم از نانو کود کلات آهن در يک ليتر آب معدني حل شدند. همين مراحل براي جلبک آسکوفيلوم نودوسوم نيز تکرار گرديد يعني از اين محلول مقدار 1، 2 و 5 گرم توزين و در بطري‌هاي حاوي کود نانوکلات مخلوط گرديدند. اين آماده‌سازي در دو مرحله تکرار گرديد و به فاصله 20 روز بر روي تيمارها اسپري شدند.
شکل 3-1- تهيه بوته‌ها: بوته‌هاي تهيه‌شده توت‌فرنگي از نوع سيلويا مي‌باشد. اين بوته ها از گلخانه‌اي در شهر رشت تهيه گرديد. اشکال فوق نماي بوته‌ها قبل و بعد از کاشت را نشان مي‌دهد.
3-4-استقرار نمونه‌ها
بوته‌هاي نشا ‌شده به تعداد 48 عدد تهيه شده و در 3 رديف 15 تايي و 3 تاي باقي‌مانده به عنوان شاهد در نظر گرفته و مستقر گرديدند و روي آنها برچسب‌ زده ‌شد.
3-5- شرايط نگهداري بوته‌هاي کشت ‌شده
گلدان‌هاي حاوي بوته‌هاي کشت ‌شده در شرايط آب و هواي محيط آزاد در تاريخ 28/12/1392 کشت گرديدند. اولين اسپري بر روي تيمارها در مورخه 29/12/92 و دومين اسپري در 20/1/93 انجام گرديد. فاصله زماني هر آبياري 3 روز بوده است.
3-6- تيمارهاي آزمايش
آزمايش به صورت فاکتوريل در قالب بر طرح پايه کاملا تصادفي انجام شد. دراين آزمايش دو فاکتور عصار? جلبک آسکوفيلوم نودوسوم و کود نانوکلات ‌آهن هر کدام در چهار سطح (0، 1، 2 و 5 ميلي گرم درليتر) با سه تکرار در 16 تيمار مورد استفاده قرار گرفت.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

3-7- شرايط نگهداري نمونه ها و اندازه گيري صفات
پس از نشاء، بوته‌ها در بستر کشت گلدان‌ها برچسب زده شدند. سپس گلدان‌ها در هواي محيط آزاد قرار گرفتند در انتهاي رسيدن ميوه‌هاي توت‌فرنگي، صفات مورد ارزيابي قرار گرفتند.
3-8- ارزيابي صفات
در اين مطالعه، وزن تر، وزن خشک، تعداد برگ، تعداد ريشه، تعداد شاخه، طول ريشه، ارتفاع گياه، طول برگ، قطر گل، تعداد گل، وزن ميوه و طول شاخه‌هاي گياه توت‌فرنگي اندازه‌گيري شدند. براي اندازه‌گيري وزن‌ تر گياه‌ها از ترازوي ديجيتال استفاده شد. براي اندازه‌گيري وزن خشک، نمونه‌ها به مدت 24 ساعت در دماي 103 درجه سانتي‌گراد قرار گرفته، سپس به وسيله ترازوي ديجيتال وزن گرديدند. تعداد برگ، تعداد شاخه، و تعداد ميوه، پس از 35 روز کاشت به صورت چشمي شمارش گرديدند طول ريشه، برگ، و شاخساره، ارتفاع گياه بر حسب سانتي‌متر به کمک کوليس و متر اندازه‌گيري شدند.
3-9- تجزيه و تحليل داده‌ها
تجزيه وتحليل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهاي آماري SPSSو MSTATC انجام شد. جهت تجزيه واريانس داده‌ها براي مقايسه ميانگين‌ها از آزمون LSD در سطح احتمال 5 درصد استفاده شد در ادامه با استفاده از نرم افزار Excel نسبت به رسم نمودارها اقدام گرديد.
فصل چهارم
نتايج و بحث
نتايج حاصل از پژوهش حاضر بيانگر نقش کود نانوکلات آهن و عصاره جلبک آسکوفيليوم نودوسوم در تغيير برخي شاخص‌هاي رشد رويشي، گلدهي و فيزيولوژيکي گياه توت فرنگي است، به طوري که اين تغييرات در شاخص‌هاي ارتفاع گياه، وزن تر وخشک، تعداد و طول ريشه، تعداد گل، برگ، طول شاخه و برگ و ريشه، معني‌دار بود.
با توجه به جديد بودن فناوري نانو و روند رو به رشد مطالعات در اين فناوري، گزارش‌هاي زيادي درباره‌ي اثر اين کود بر روي شاخص‌هاي رشد و نمو گياهان وجود ندارد. تغيير شکل مواد در مقياس نانو، ويژگي‌هاي فيزيکي، شيميايي، بيولوژيکي و فعاليت‌هاي کاتاليتيک آن‌ها را تغيير مي‌دهد. ناحيه‌ي سطحي ويژه‌ي اغلب مواد در مقياس نانو، فعاليت شيميايي و زيستي‌شان را افزايش مي‌دهد. بنابراين، خواص جديد در ذرات نانو مانند حلاليت بيشتر، فعاليت شيميايي بيشتر و توانايي نفوذ به درون غشاي سلول ظاهر مي‌شود.
پزوهش حاضر نشان مي‌دهد که عصاره جلبک آسکوفيليوم نودوسوم نقش موثري بر روي تغيير وزن تر و وزن خشک بخش رو زميني و زير زميني گياه، همچنين مقدار آهن و کلروفيل برگ دارد. تنظيم کننده‌هاي رشد گياهي در تنظيم فتوسنتز و حرکت فرآورده‌هاي فتوسنتزي از محل توليد آن‌ها در برگ به محلهاي تجمع به کار گرفته مي‌شوند. تنظيم فتوسنتز و حرکت مواد و فرآورده‌هاي فتوسنتزي در نقاط زيادي از گياه مي‌تواند صورت گيرد، که به دنبال آن سبب افزايش يا کاهش در اندازه‌ي گياه مي‌شود(فتحي و همکاران، 1391).
4-1- ارزيابي صفات
4-1-1- وزن تر
نتايج حاصل ازتجزيه واريانس نشان داد که اثر سطوح مختلف عصاره جلبک و کودنانو بر وزن تر گياه به ترتيب در سطح احتمال 1 و 5 درصد معني‌دار بود. از طرفي مشاهده مقايسه ميانگين اين تيمارها (جدول4-2) نشان داد، ترکيب محلول 2گرم درليتر كود نانوكلات‌آهن همراه 1ميلي‌گرم در ليترعصاره جلبك آسكوفليوم ندوسيوم نسبت به ديگر ترکيبات در اين پژوهش تيمار برتر بوده است. ازطرفي تاثير محلول 2گرم درليتركود نانوكلات‌آهن نشان مي‌دهد، القاي افزايش وزن 6/283 نسبت به شاهد با وزن تر274گرم باعث شده‌است وزن تر حدود 12درصد افزايش يابد. بنابراين تيمار، تيمار برتردراين پژوهش نيز بوده است. تيمار عصار? جلبک آسکوفيلوم نودوسوم نشان داد که اين محلول با غلظت 5 ميلي‌گرم در ليتر با القاي افزايش وزن 291گرم نسبت به شاهد با 2/279گرم، وزن تر را حدود 10درصد افزايش داد واين تيمار نيز، تيمار برتردراين تحقيق بود(جداول4-1، 4-2 و4-3 و شكل‌ 4-1).
جدول 4-1- تجزيه واريانس اثر غلظت‌هاي مختلف عصاره جلبك آسکوفيلوم نودوسوم و کود نانوکلات ‌آهن بروزن تر، وزن خشك، وزن ميوه، تعداد شاخه، تعداد ميوه، تعداد برگ، تعداد ريشه، ارتفاع گياه، تعدادگل، طول شاخه، قطر گل و طول برگ توت‌فرنگي رقم سلواميانگين مربعات (MS)وزن تروزن خشکتعداد برگطول برگتعداد گلقطر گلتعداد شاخهطول شاخهتعداد ميوهوزن ميوهارتفاع گياهتعداد ريشهدرجه آزاديمنابع تغييرات89/24**2/769**81/088*0/774**6/12**3/043**13/28*18/933*2/61**86/12**22/29*4/466**15تيمار0/9370/22221/970/0540/3331/1042/332/520/64530/833/680/20832خطا0/3420/99934/944/1832/678/6933/637/9723/8528/168/832/83ضريب تغييراتns اختلاف غيرمعني‌دار **معني‌داري در سطح 1 درصد *معني‌داري در سطح 5درصد
جدول 4-2- مقايسه ميانگين اثر غلظت‌هاي مختلف عصاره جلبك آسکوفيلوم نودوسوم و کود نانوکلات ‌آهن بر وزن تر، وزن خشك، وزن ميوه، تعداد شاخه، تعداد ميوه، تعداد برگ، تعداد ريشه، ارتفاع گياه، تعدادگل، طول شاخه، قطر گل و طول برگ.تيماروزن تروزن خشکتعداد برگطول برگتعداد گلقطر گلتعداد شاخهطول شاخهتعداد ميوهوزن ميوهارتفاع گياهتعداد ريشهcontrol274j46/00h17/00ab4/53f5/00a2/36abc5/66ab18/66cd3/33a12/33ab21/33ab14/33eFE0G1279h46/16gh10/00bcd5/36cd0/66efg1/00abcd3/66bc19/00bcd0/333d5/00bc21/00ab14/66deFE0G2283ef46/94defg19/00a6/10a1/33e2/66ab6/33a20/33abcd1/00bcd14/33a22/00ab15/33bcdFE0G5278h46/23gh17/33ab5/06de1/33e0/000d6/00ab19/33bcd0/000d0/00c21/00ab15/00cdeFE1G0276i46/39fgh12/33abcd5/70bc1/33e0/000d4/00abc20/66abc0/333d0/00c23/00ab17/33aFE1G1281g46/94defg14/00abcd5/96ab2/33d1/83abc4/66abc18/00d1/00bcd10/00ab21/33ab17/33aFE1G2291b48/50b14/00abcd6/10a3/33bc2/23abc4/66abc20/33abcd2/00abc12/00ab22/66ab17/66aFE1G5287d47/83bc8/33cd5/80ab1/33e0/900cd2/66c21/00abc0/666cd4/66bc22/66ab15/00cdeFE2G0285e47/16cdef15/33abc5/96ab3/66b2/43abc5/33ab19/33bcd2/33ab13/00ab22/66ab18/00aFE2G1289c48/50b12/00abcd5/90ab2/66cd2/73a4/00abc20/33abcd1/33bcd14/33a21/00ab17/33aFE2G2294a49/41a13/00abcd5/80ab3/00bcd1/64/33abc18/66cd1/33bcd8/66abc20/33ab17/33aFE2G5284ef47/38cde15/00abc6/06ab0/000g0/000d5/00abc20/66abc0/000d0/00c21/66ab16/00bFE5G0281g46/66efgh7/00d4/93e0/000g0/000d2/66c19/33bcd0/000d0/00c20/00b15/66bcFE5G1281g46/83defg11/33abcd5/06de1/00ef1/83abc4/00abc22/33a0/666cd9/66ab23/33a15/00cdeFE5G2283f47/60cd14/00abcd5/10de1/00ef0/833cd4/66abc21/33ab0/666cd4/66bc23/00ab15/33bcdFE5G5278h46/63efgh15/00abc6/10a0/333fg0/933bcd5/00abc19/33bcd0/333d5/00bc20/66ab16/00b*در هر ستون ميانگين‌هايي كه داراي حداقل يك حرف مشترك هستند بر اساس آزمون LSD تفاوت معني‌دار ندارند.

جدول 4-3- همبستگي بين صفات اندازه گيري شدهوزن تروزن خشکتعداد برگطول برگتعداد گلقطر گلتعداد شاخهطول شاخهتعداد ميوهوزن ميوهارتفاع گياهتعداد ريشهوزن تر1/000وزن خشک0/8911/000</0001تعداد برگ-0/103-0/1211/0000/4850/411طول برگ0/4870/4120/2071/0000/0000/0040/157تعداد گل0/1930/1860/137-0/0841/0000/1900/2050/3520/569قطر گل0/2740/1990/1970/1910/5851/0000/0590/1760/1790/194</0001تعداد شاخه-0/125-0/1600/9880/1710/1330/1871/0000/3960/278</00010/2460/3680/202طول شاخه0/0490/094-0/125-0/077-0/225-0/174-0/1281/0000/7420/5270/3990/6050/1240/2380/386تعداد ميوه0/1250/1470/060-0/0920/8490/7140/059-0/1881/0000/3990/3170/6860/534</0001</00010/6900/202وزن ميوه0/2820/2090/1950/2070/5840/9960/189-0/1690/7121/0000/0520/1530/1830/158</0001</00010/1990/250</0001ارتفاع گياه-0/030-0/009-0/126-0/1250/038-0/054-0/1450/5750/005-0/0611/0000/8420/9530/3950/3960/7960/7180/324</00010/9750/681تعداد ريشه0/5030/530-0/0700/5800/3100/156-0/096-0/1350/1980/1700/0281/0000/0000/0000/634</00010/0320/2890/5170/3610/1770/2490/851

نتايج حاصل از اين تحقيق نشان از برتري اثر محلول 2 گرم در ليتر كود نانوكلات ‌آهن 2 ميلي‌گرم در ليترعصاره جلبك آسكوفليوم ندوسيوم بر وزن تر گياه بود. آهن، عنصر ضروري براي رشد و نمو گياهان است و عدم دسترسي گياه به آهن منجر به زرد شدن برگ‌هاي جوان مي‌شود و باعث کاهش چشم‌گير فعاليت فتوسنتز و در نتيجه توليد بيوماس مي‌شود (برايت، 2007).
علت افزايش وزن تر گياه در تيمار آسکوفيلوم نودونسوم را مي‌توان به دليل تاثير مثبت اين ترکيب در جذب و ذخيره‌سازي عناصر غذايي به عنوان يک ارگانيسم کود دانست که نتايج فوق در مورد تاثير ارگانيسم کودهاي زيستي با نتايج اصلاني و همکاران (1390) و خائوساد و همکاران (2006) منطبق است. گزارش شده است که تلقيح آسکوفيلوم نودونسوم در گياه گراسيلاريا، باعث بيشترين رشد در اين گياه گرديده است (روبرتسون آندرسون و همکاران (2006). بنابراين نتايج ما تاثير مثبت سطوح مختلف محلول‌هاي کود نانوکلات ‌آهن و عصاره جلبک آسکوفيلوم نودوسوم بر وزن تر گياه توت‌فرنگي را نشان داد. نتايج ما با نتايج ارسيسلي و همکاران (2002)، اکواتولاريا و همکاران (2011) و شيرزاد و همکاران (2011) منطبق است. (جداول4-1، 4-2 و 4-3 و شكل‌ 4-1).
4-1-2- وزن خشک
نتايج حاصل از تجزيه واريانس تيمارها اثر معني‌داري را در سطح 1 درصد در مورد تاثير سطوح مختلف محلول‌هاي کود نانوکلات ‌آهن و عصاره جلبک آسکوفيلوم نودوسوم بر وزن خشك گياه توت‌فرنگي را نشان داد. نتايج حاصل از مقايسه ميانگين تيمارها در مورد تاثير سطوح مختلف محلول‌هاي کود نانوکلات ‌آهن و عصاره جلبک آسکوفيلوم نودوسوم بر وزن خشك گياه نشان داد که تيمار 2 گرم در ليتر كود نانوكلات آهن و 1 ميلي‌گرم در ليترعصاره جلبك اسكوفليوم ندوسيوم با وزن خشک 4/49 گرم بهترين تيمار بود. همچنين تيمار آسکوفيلوم نودونسوم با غلظت 5 گرم در ليتر با القا وزن خشک 5/48 گرم بالاترين وزن خشک گياه را نشان داد که نسبت به شاهد با وزن خشک 8/47 گرم حدود 5 درصد افزايش وزن خشک در اين تيمار مشاهده شده است. همچنين تيمار كود نانوكلات ‌آهن با غلظت 2 گرم در ليتر با وزن القا شده 9/46 گرم بالاترين وزن خشك گياه را نسبت به شاهد كه 46 گرم بود، نشان داد (جداول4-1، 4-2 و 3-4 و شكل‌ 4-2).


پاسخی بگذارید