3-4 ) – سنتز مشتق اول از روشBruylant: شکل(3-5)و(3-6) [84]41
مرحله اول:41
سنتز 1-((3و5 -دي متيل آمانتان -1 ايل ) آمينو ) سيکلو هگزان -1- کربو نيتريل41
مرحله دوم :43
سنتز (1و3و5و7)-3و5-دي متيل-N-(1-فنيل سيکلو هگزيل)آمانتان-1-آمين43
3-5) – سنتز مشتق دوم از روش Bruylant: شکل(3-7)و(3-8) [84]46
فصل چهارم : نتايج
4-1 ) – نتايج طيفي52
60
61
4-2) – نتايج تستهاي فارماکولوژيکي :62
فصل پنجم
5-1 )- برخي از کارهاي انجام شده درموردسنتز مشتقات فنسيکليدين وکارهاي فارماکولوژي انجام شده روي آن:66
5-2 ) پيشنهادات68
مشتقات جديدي با تغيير و جايگذاري حلقه هاي متفاوت فن سيکليدين در جهت بهبود و افزايش اثر گذاري آن.68
ساختن ساختار هاي با هدف تمايل بر يک گيرندهي خاص.68
بررسي اثرات فارماکوژي ديگر از مشتقات سنتز شده.68
اصلاح ساختاري با افزايش اثر گذاري روي سايت اثر فن سيکليدينها.68
از انواع تغيرات مي توان به موارد بالا اشاره کرد.68
منابع
منابع غير فارسي69
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل( 1-1)کنفورمرهاي فنسيکليدين6
شکل( 1-2) شماي فنسيکليدين8
شکل( 1-3)مشتقات مختلف pcp12
شکل( 1-4)مشتقات مختلف pcp13
شکل( 1-5)مشتقات مختلف pcp13
شکل( 1-6)مشتقات مختلف pcp14
شکل( 1-7)مشتقات حلقه سيکلوهگزاني فنسيکليدين15
شکل( 1-8) مشتقات تيوفن دارفنسيکليدين15
شکل( 1-9)مشتقاتN-آليل فنسيکليدين16
شکل( 1-10) مشتقات مختلف pcp17
شکل( 2-1) ترکيب فنسيکليدين وبعضي از مشتقات آن وکتامين23
شکل( 2-2) چندترکيب با اثرات مشابه با PCP26
شکل( 2-3) مقايسه خواص دارويي PCP با چندين مشتقاتش از جمله PCM27
شکل( 3-1)روش Bruylant31
شکل( 3-2) روشRitter32
شکل( 3-3)روشRitter33
شکل( 3-4) روش Azid34
شکل( 3-5) سنتز PCP34
شکل( 3-6 ) روشEnamine35
شکل( 3-8) بايد در نگهداري PCC دقت نمود، زيرا تجزيه مي گردد38
شکل( 3-9) تجزيه PCC38
شکل( 3-10) TLC براي تعيين PCC39
شکل( 3-11) سنتز1-(1-فنيل سيكلوهگزيل) پي پيريدين40
شکل( 3-12) واکنش تجزيه PCP40
شکل( 3-13) TLC براي واکنش گرينيارد41
شکل( 3-14) TLC براي PCP41
شکل( 3-15) ((3و5 -دي متيل آمانتان -1 ايل ) آمينو ) سيکلو هگزان -1- کربو نيتريل42
شکل( 4-1) طيفIR حدواسط52
شکل( 4-2) طيف جرمي حد واسط53
شکل( 4-3) طيف IR مشتق اول54
شکل( 4-4) طيف جرمي مشتق اول55
شکل( 4-5) طيف HNMR مشتق اول56
شکل( 4-6) طيف CNMR مشتق اول57
شکل( 4-7) طيف IR مشتق دوم58
شکل( 4-8)طيف جرمي مشتق دوم59
شکل( 4-9)طيف HNMR مشتق دوم60
شکل( 4-10)طيف CNMR مشتق دوم61
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار( 4-1) بررسي فرکانس ليسيدن62
نمودار( 4-2) بررسي زمان ليسيدن63
نمودار( 4-3) بررسي درد حاد حرارتي64
چکيده:
ترکيب فنسيکليدين يا 1-(1-فنيل سيکلو هگزيل)پي پيريدين (pcp) و مشتقات آن خواص بيولوژيکي مختلفي دارند و از خود اثرات ضد دردي نشان مي دهند , آنها با تعداد ي از سيستمهاي انتقال دهنده در سيستم اعصاب مرکزي تداخل ميکنند. مشتقات متعددي از اين ترکيب توسط محققان ساخته شده است که با تغيير و جايگزيني گروههاي مختلفي از جمله گروههاي کشنده ,گروههاي دهنده, مزدوج شدن حلقه ها اثرات مختلفي را ايجاد کرده اند.
هدف ازاين پايان نامه سنتز ترکيبات جديد تيوفني و بنزني از خانواده دارويي فنسيکليدين مي باشد. که بعد از سنتز دو ترکيب جديد به نام هاي :

خواص ضد دردي آنها با (pcp) توسط تستهاي Formalin ,Tail immersion روي موشهاي سوري نر نژاد NMRI مقايسه گرديد.
نتايج اين آزمايشات نشان داد که در تست Tail immersion(به عنوان الگوي درد حاد حرارتي)داروي جديد بنزني وتيوفني و pcp مي توانند درد حاد حرارتي را بيشتر از داروهاي ديگر کاهش بدهند و اثرات ضد دردي بهتري ايجاد کنند.
در تست Formalin (به عنوان الگوي درد حاد شيميايي ودرد مزمن) داده هاي محاسبه شده نشان مي دهد که داروي بنزني و تيوفني مي تواند بطور قابل ملاحظه اي فرکانس ليس زدن پا را در موش را (درد حاد) کاهش بدهد.
واژگان کليدي: فنسيکليدين، ممانتين، مشتقات تيوفن دار، مشتقات بنزن دار، مشتقات متيل سيکلو هگزانوني، Tail immersion وFormalin
مقدمه
فنسيکليدين با نام شيميايي 1-(1- فنيل سيکلو هگزيل) پي پيريدين ونام تجاري سرنيلان و با علامت اختصاريPCP نشان داده مي شود. اين ترکيب به صورت خالص يک پودر کريستالي سفيد رنگ است که به راحتي در آب حل مي شود وداراي وزن مولکولي 38/243 و نقطه ذوب C?5/46- 46 مي باشد]1[.
اين ترکيب ومشتقات آن داراي خواص فارماکولوژيکي و بيولوژيکي مي باشند و همچنين خواص دارويي مختلفي ازآنها گزارش شده است که مي توان از بين آنها به اثر تحريک يا تضعيف کنندگي عصب مرکزي، خاصيت ضد دردي، بي حس کنندگي، بيهوش کنندگي و مسکن بودن اشاره کرد. اين مسئله يکي از دلايل اصلي و عمده در رشد سريع تحقيقات انجام شده درمورد اين خانواده دارويي مي باشد. اين امرموجب تشويق محققان براي جستجوي روشهاي عملي در تهيه مشتقات ديگر با خواص دارويي بهتر ازاين خانواده گرديده است]5-1[.
Rolicyclidine (PCPy ) يک داروي بي حس کننده تجزيه اي با اثرات توهم زايي و آرام بخشي است. که اين اثر به فن سيکليدين مشابه است، اما قدرت کمتر ولي اثرات تحريکي کمتر ي دارد و در حال حاضر بسيار کم شناخته شده است.
در اين پايان نامه دو مشتق جديد تيوفني وبنزني از خانواده فنسيکليدين ها از روش Bruylant سنتز شد و همچنين سنتز خود مولکول فنسيکليدين (pcp) از روش Bruylant، Enamine انجام گرفت. شاهد (pcp) و مشتقات جديد سنتز شده مورد بررسي فارماکولوژي توسط تستهاي Formalin و immersion Tail قرار گرفته است.
فصل اول
مباحث تئوري
طرح موضوع:
سنتز ترکيبات و مشتقات جديدي از خانواده فن سيکليدنها با تغيير گروه هاي مختلف آميني و آروماتيکي مولکول دارو مي باشد. مشتقات سنتز شده داراي خواص فارماکولوژيکي و بيولوژيکي متفاوتي هستند. در اين پژوهش سعي کرده ايم که مولکولي با تمايل بيشتر به گيرنده اي خاص سنتز کنيم تا بدين وسيله اثرات ضد دردي و بي حس کنندگي مولکول را مقايسه کنيم. که اين مهم توسط تست هاي فارماکولوژي از جمله تستهاي Formalin و immersion Tail صورت مي پذيرد.
اهداف پژوهش:
هدف ازاين پايان نامه سنتز ترکيبات جديد تيوفني و بنزني از خانواده دارويي فنسيکليدين مي باشد. که بعد از سنتز دو ترکيب جديد به نام هاي :

خواص ضد دردي آنها با (pcp) توسط تستهاي Formalin ,Tail immersion روي موشهاي سوري نر نژاد NMRI مقايسه گرديد. اهداف اين پژوهش بدين گونه مي باشد که مولکولي با تمايل بيشتر به گيرنده اي خاص سنتز کنيم تا بدين وسيله اثرات ضد دردي و بي حس کنندگي مولکول را مقايسه کنيم. که اين مهم توسط تست هاي فارماکولوژي از جمله تستهاي Formalin و immersion Tail صورت مي پذيرد.
نتايج طيفي گزارش شده نشان داده است که ساختارهاي نامبرده سنتز شده و همچنين اثرات ضد دردي آن توسط روشهاي فارماکولوژي بررسي شده است.
نتايج اين آزمايشات نشان داد که در تست Tail immersion(به عنوان الگوي درد حاد حرارتي)داروي جديد بنزني و تيوفني و pcp مي توانند درد حاد حرارتي را بيشتر از داروهاي ديگر کاهش بدهند و اثرات ضد دردي بهتري ايجاد کنند.
در تست Formalin (به عنوان الگوي درد حاد شيميايي ودرد مزمن) داده هاي محاسبه شده نشان مي دهد که داروي بنزني و تيوفني مي تواند بطور قابل ملاحظه اي فرکانس ليس زدن پا را در موش را (درد حاد) کاهش بدهدو همچنين مدت زمان کمتري اقدام به ليسيدن پا مي کند.
1- 1 ) – تئوري
با يك بررسي ساده از مولكول فنسيكليدين مي توان به سه مفهوم اصلي در مورد اين تركيب رسيد كه بر روي فعاليت بيولوژيكي آن تاثير دارند.
الف- از ديدگاه ديناميكي ب- از ديدگاه استاتيكي ج- از ديدگاه فيزيکو شيميايي استاتيكي
الف- از ديدگاه ديناميكي:
اكثر خواص اصلي و مهم ساختمان فنسيكليدين از طريق مفاهيم ديناميكي مولكول ناشي مي شود، سيستم حلقوي سيكلو هگزان در محلول به دو صورت كنفورمري زيرموجود است. (شکل1-1)
در سال 1968 مطالعات اوليه براساس همين مسئله و به بهانه بررسي بيشتر روي تعادل فرمهاي كنفورماسيوني صورت گرفته است ]9[.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

شکل( 1-1)کنفورمرهاي فنسيکليدين
همانطور كه ديده شد از آنجا كه در فرم A اتم نيتروژن توسط پروتونهاي حلقه پي پيريديني و سيكلوهگزان احاطه شده است كمتر از فرم B دردسترس است و در نتيجه از فرم B آبگريزي بيشتري را انتظار داريم. اين مسئله از بررسي اثر شناخته شده از بازي بودن آمينهاي محوري سيكلوهگزيل ناشي مي شود ]10,4[. در عمل اين دو سريعاً به هم تبديل ميشوند و قابل جداسازي نمي باشند.
در سالهاي 1968 تا 1979 و بعد از آن مطالعات زيادي بر روي تعادل كنفورماسيوني فنسيكليدينها با ثابت كردن حلقه سيكلوهگزاني توسط گروههاي حجيمي مانند ترشيوبوتيل بر روي تركيبات مشابه ازطريق روشهاي اسپكتروسكوپي خاصه روش NMR انجام شده است.] 14-11[.
ب- از ديدگاه استاتيكي:
سيستم حلقوي سيكلوهگزان سهم موثري را در نگهداري دو حلقه ديگر در موقعيت ساختماني خودشان دارا مي باشد. حلقه آروماتيكي، علاوه بر مسطح بودن، دانسيته الكتروني قوي را نزديك به اتم كربن نوع چهار و در ناحيه خاصي از فضا تامين مي كند. حلقه پي پيريديني با اتم نيتروژن نوع سوم خود، مسئول خصوصيات بازي تركيب فنسيكليدين است.
مفاهيم فوق، ساختمان مولكولي را از برشي مشخص و مجزا نشان مي دهد و به عنوان اصول مطالعات و فعاليت ساختمان بايد در نظر گرفته شود و لذا در بررسي و مطالعه بر روي فعاليت و ساختمان و ارتباط بين اين دو SAR (Stracture Activeity Relationship) در اين خانواده ازتركيبات بايد در چهارچوب نواحي فوق صورت گيرد.
ج) از ديدگاه شيمي فيزيکي و استاتيكي
اتم نيتروژن بازي و هيدروفيل مي باشد كه توسط نواحي ليپوفيلي CH2 هاي حلقه پي پيريديني احاطه شده است در حالي كه حلقه آروماتيكي فوق العاده هيدروفوب را در كنار خود دارد و بنابراين مولكول را مي توان مانند يك بيضي هيدروفوب (آبگريز) در نظر گرفت كه در مركز آن حفره اي هيدروفيل (آبدوست) موجود است. (شكل1-2) و لذا مركز توجه در مولكول اتم نيتروژن مي باشد و بازي بدون مولكول ناشي از سهولت در دسترس بودن زوج الكترون آزاد اتم نيتروژن مي باشد و مسئول اصلي خصوصيات و فعاليت اين تركيب و ساير تركيبات مشابه از همين خانواده مي باشد]15[.
حضور حداقل يك گروه آروماتيكي با دانسيته الكتروني در كنار آمين باعث حفظ اين فعاليت مي شود كه در اين مورد بايد مسئله‌ كنفورماسيوني را در نظر گرفت.
شکل( 1-2) شماي فنسيکليدين

1- 2)- اصلاحات ساختاري در ساختمان فنسيکليدين ]5، 17، 68[ :
تغييرات ساختاري در ساختمان فنسيکليدين سبب تغيير در خواص آن مي گردد.
سه احتمال وجود دارد:
1) جا به جايي حلقه پي پيريدين توسط ديگر آمين ها.
2) اضافه کردن استخلافهايي به حلقه فنيل، يا جا به جايي با ديگر حلقه هاي آروماتيک.
3) اصلاح حلقه سيکلوهگزيل.
1-2-1 ) – اصلاحات جايگزين آمين
الف) جايگزين هاي الكيلهاي غيرحلقوي :
جابه جايي حلقه پي پيريدين در فنسيکليدين توسط گروه ديگري از الکيلها مي تواند باعث ترکيبات فعال ديگري شود. جا به جايي و جايگزيني N-alkyl ترکيبي را با شدت اثري حدود 2/1 از فنسيکليدين ميدهد. جايگزينهاي کوچک آلکيل مثل متيل و اتيل، ترکيباتي را با شدت اثر افزايش يافته نسبت به PCA (1-فنيل سيکو هگزيل آمين) مي دهد. يک گروه N-methyl ترکيبي را با شدت اثري معادل فنسيکليدين مي دهد. طولاني کردن زنجيره الکيل از متيل به اتيل شدت اثر را افزايش داده و PCE (1-فنيل سيکلو هگزيل اتيل) بسيار فعال تر از فنسيکليدين مي شود.
افزايشات بعدي از طول زنجيره به n-پروپيل و يا n-بوتيل باعث کاهش اثر مي شود اگر چه ترکيب n-پروپيل هنوز مشابه اثر فنسيکليدين است.
شواهدي وجود دارد که جايگزين هاي کوچک تر از n- الکيل مثل متيل يا اتيل باعث ايجاد ترکيباتي براي افزايش تمايل به حالت تهوع مي شود. علاوه بر آن کوکائين اين آنالوگ ها داراي يک تست ناخوشايند سوزآور، زماني که به صورت بخار در مي آيد و آن بخار استنشاق مي شود مي باشد. ساختار نمک هاي HCL تا حدودي خوشايندتر مي باشد اگرچه در مورد PCE(شکل1) هنوز هم يک رايحه ناخوشايند متفاوت دارد. بعضي از مشتقات را در آزمايشگاههاي مخفي ايالات متحده در سال 1970 به عنوان داروهاي مخدر ساختند که در پي آن از لحاظ قانوني براي استفاده مناسب از اين داروها برنامه ريزي شده است.
ترکيب با جايگزين N-ايزوپروپيل، اثري مشابهي با فنسيکليدين دارد ولي مشتقات N وN-دي متيل فقط نصف اثر فنسيکليدين را دارد. NوN-دي اتيل داراي اثري کمتراز فنسيکليدين مي باشد.
ب) جانشين هاي الکيل حلقوي :
جانشين حلقه پي پيريدين شش عضوي با حلقه پيروليدين پنج عضوي يک ترکيب PCPY شکل) 1( نشان مي دهدکه اين ترکيب اثر کمي را نسبت به فنسيکليدين دارد] 69 [
تعويض حلقه پي پيريدين با حلقه مورفولين ترکيبي را به وجود مي آورد که 1/1 شدت اثر را نسبت به فنسکليدين دارد، در يک تحقيق، اين ترکيب تا حدودي فعال تر يا موثرتر از کتامين در حيوانات نشان داده شده است ]70[.
جايگزين الکيل در حلقه پي پيريدين نيز ممکن است ترکيب فعال تري را بدهد براي مثال آنالوگهاي 4-متيل پي پيريدين و 3-متيل پي پيريدين در حدود 3/1 فعاليت را نسبت به فنسيکليدين دارند. افزايش سايز پي پيريدين تا حلقه هفت عضوي نيز ترکيبي را به همين صورت با اثر مشابه فنسيکليدين مي دهد. بعضي از الکيلهاي جايگزين شده آنالوگ هاي پيروليدين نيز فعال هستند مانند 3و3-دي متيل پيروليدين ]70[.
1-2-2)- اصلاحات حلقه آروماتيک
الف) جانشين حلقه فنيل:
حلقه فنيل از فنسيکليدين را مي توان با محدوده وسيعي از ديگر حلقه هاي آروماتيکي جايگزين کرد و فعاليت آن را حفظ کرد. حفظ دانسيته الکتروني در حلقه باعث حفظ فعاليت مي شود. جايگزيني يک حلقه 2- تينيل، ترکيب TCP(شکل 1) را مي دهد که اثري چهار برابر فنسيکليدين دارد. تاثيرات فردي TCP(شکل1) در انسان تقريباً از فنسيکليدين قابل تشخيص نيست و تنها مقداري قوي تر از آن است ]5[. سنتز اين ماده به آساني و با جايگزيني 2- بروموتيوفن به جاي بروموبنزن در واکنش گرينيارد مي باشد.
اين ماده وارد طرح مواد کنترل شده در ايالات متحده در سال 1975 شد. آنالوگ ديگري که در اين طرح قرار گرفت TCPY(شکل1) بود که اين آنالوگ در حقيقت نتيجه جايگزيني حلقه پيروليدين با حلقه پي پيريدين و حلقه فنيل با حلقه تيوفن بوده که انرژي مشابه فنسيکليدين در آزمايشات حيوانات را داشته است ]5[.
ب) اضافه شدن جانشين ها به حلقه فنيل:
بسياري از مشتقات فنسيکليدين که سنتز شده اند داراي حلقه فنيل بوده اند و تنها چند جايگزين شناخته شده است که باعث افزايش اثر مي شود.
1- استخلاف در موقعيت 3 از حلقه فنيل:
قرار دادن يک گروه 3-متوکسي در حلقه فنيل ترکيبي را ارائه مي دهد که توانايي توليد تاثيرات را در انسان دارد و شديداً در شدت اثر و کيفيت مشابه فنسيکليدين مي باشد ]5[.
اگرچه ترکيب 3-هيدروکسي اثري 8 برابر نسبت به فنسيکليدين دارد ولي کلاً وابستگي به دارو را براي گيرنده افزايش مي دهد. جايگزيني گروه 3-هيدروکسي با يک گروه آمينو، در ترکيبات ديگر با افزايش تاثيرات تسکين دهندگي نتيجه مي دهد ]5[. گروههاي الکترون کشنده از لحاظ تاثيرات تسکين دهندگي به نظر خنثي مي آيند.
يک جايگزيني با فلوئور يا ديگر هالوژنها در موقعيت 3 فعاليت را شديداً کاهش مي دهد. اگر چه يک گروه متيل در اين موقعيت ترکيبي با فعاليت خوب را نشان مي دهد.
2- استخلاف در موقعيت 4 از حلقه فنيل:
در موقعيت 4 حلقه فنيل گروههاي کلر و نيترو ترکيبات غير فعالي را مي دهد. اگر 4- فلوئور در ترکيب وجود داشته باشد مي توان به اين نتيجه رسيد که ترکيب فعال مي باشد مانند فنسيکليدين ولي تا حدودي اثر آن کمتر است. اگر در موقعيت 4 از حلقه فنيل گروه هيدروکسي جايگزين شده باشدمي توان ترکيبي را به دست آورد که از نظر فعاليت مانند فنسيکليدين باشد و احتمالاً فنسيکليدين خيلي هم بيشتر باشد.
3- استخلاف در موقعيت 2 در حلقه فنيل :
در کتامين بودن يک گروه 2- کلرو قابل توجه مي باشد، اين جايگزيني به احتمال زياد شدت اثر ترکيب را کاهش مي دهد. يک گروه2- متوکسي ممکن است يک ترکيب موثر را ايجاد کند ]5[.
1-2-3 ) – اصلاحات حلقه سيکلو هگزاني
حلقه سيکلو هگزيل به نظر سايز مناسبي براي حداکثر شدت اثر در مشتقات فنسيکليدين را دارد.افزايش يا کاهش سايز حلقه به سيکلو هپتان با سيکلو پنتان باعث افزايش شديدي در فعاليت مي شود. اگر چه افزايش سايز حلقه سيکلوهگزان ممکن است باعث افزايش وابستگي به ترکيب در، گيرنده هاي دوپامين باشد.
کتامين 1-(2-کلروفنيل)-1-متيل آمين- (2- سيکلو هگزانون) داراي جايگزين در موقعيت دو از حلقه سيکلو هگزان است و اين به ويژگي مطلوب کاهش مدت بيهوشي و افزايش تسکين دهندگي درد مربوط مي شود. داروي بيهوشي Tiletamine (شکل 1) که مورد استفاده در دامپزشکي مي باشد نيز داراي يک گروه کربونيل در همان موقعيت کتامين است. اگر گروه کربونيل به موقعيت 4 از حلقه سيکلو هگزان برود، ترکيباتي با تسکين دهندگي قابل مقايسه با مورفين را مي دهد که همراه با کاهش فعاليت نسبت به فنسيکليدين مي باشد. اضافه کردن 2- متيل و يا به ويژه4- متيل در حلقه سيکلو هگزان فعاليت را افزايش مي دهد] 71[.
در پيش بيني اينکه کدام آنالوگها ممکن است به عنوان داروهاي مناسب براي تسکين درد، در آينده مورد استفاده قرار گيرد چندين عامل بايد مورد توجه قرار گيرد :
1) ترکيب بايد تاًثير مناسبي را ارائه کند.
2) ترکيب بايد قبل از سنتز به عنوان يک ماده کنترل شده برنامه ريزي شده باشد.
3) ترکيب بايد به آساني قابل سنتز باشد و براي سنتز آن ترجيحاً از مواد شيميايي موجود و ارزان استفاده شود.

1-3 )گروههاي مورد نياز براي سنتز PCP و مشتقاتش (شکل1-14)
براي سنتز PCPو مشتقاتش به گروههاي زير نياز داريم : ]55[
1- يک آمين آليفاتيک : مانند , Morpholine , Pyrrolidine, EtNH2 , Piperidine, N-methyl-piperazine
2- يک کتون آليفاتيک :Cyclohexanone
3- يک هاليد آروماتيک: مانند , Bromo Benzen, Bromo Toluene Bromo Thiophene , Bromo Anisole ,
4- يک ترک کننده مناسب حد واسط : Potassium Cyanide HBr ,
P- Toluenesulfonic asid
5- يک فلز : منيزيم (Mg )، ليتيم (Li).
1-4 ) – مشتقات فنسيکليدين:
1-4-1- مشتقات حاصل از استخلاف حلقه آروماتيک PCP:
شکل( 1-3)مشتقات مختلف pcp

شکل( 1-4)مشتقات مختلف pcp
شکل( 1-5)مشتقات مختلف pcp
شکل( 1-6)مشتقات مختلف pcp
1-4-2 – مشتقات حلقه سيکلوهگزاني فنسيکليدين ]72[ :
شکل( 1-7)مشتقات حلقه سيکلوهگزاني فنسيکليدين
1-4-3 مشتقات تيوفن دار فنسيکليدين:
شکل( 1-8) مشتقات تيوفن دارفنسيکليدين

1-4-4 مشتقاتي که به جاي حلقه پاي پيريدين ترکيب ديگري جايگزين شده است ]73[
شکل( 1-9)مشتقاتN-آليل فنسيکليدين
1-4-5 ترکيبات جديد سنتز شده ازاين خانواده74] 75? [ :
شکل( 1-10) مشتقات مختلف pcp
1-4-6 تنوسيکليدين TCP)):
مشتق تيوفن دار ازخانواده فنسيکليدين است که تيوفن در آن جايگزين حلقه آروماتيک شده است با وزن مولکولي 249-416 و يک داروي هوشبري تجزيه گرا با اثرات محرک و توهم زا که تاثيرات آن دقيقا مشابه فنسيکليدين (pcp) است ولي بصورت قابل توجهي قوي تر است .
(Tcp) تمايل بيشتري نسبت به گيرنده هاي NMDA دارد[76] و تمايل کمتري نسبت به گيرنده هاي سيگما [77]
فعاليت TCP )) در ابتدا به عنوان تداخل کننده گيرنده هاي NMDA است که فعاليت گيرنده هاي NMDA را مسدود مي کند. سنتز و استفاده آن در سالهاي 1970و1980 بوده است.


پاسخی بگذارید