در يونان قديم موسساتي دولتي نظير سازمانهايي بيمه اجتماعي يا مددكاري وجود داشته كه به كمك درماندگان مي شتافته است و از جمله تأمين زندگاني افراد كهنسال از كار افتاده را به عهده داشته است در روم قديم نيز نمونه ايي از مستمري مادام العمر وجود داشته است.
بديهي است محاسبات حق بيمه در اين نوع عمليات كه با بيمه امروزي به هر حال شباهتي دارد مبتني بر آماده درستي نبود و به خصوص در مورد مستمري مادام العمر از جدول مرگ و مير حساب شده اي استفاده نمي شد. (بقاي ، 1384، ص 10)
1-3-1-2- پيدايش بيمه دريايي
بيمه به معناي امروزي ابتدا در زمينه حمل و نقل روع شد و گويا يك نوع معامله اعتباري كه در قرون وسطي مرسوم بود، موجب پيدايش بيمه باربري شده است. بعضي سرمايه داران و صرافان به صاحبان كشتي و بازرگاناني كه قصد خريد كالا و حمل آن از طريق دريا را داشتند نوعي وام به نام حوادث دريا پرداخت مي كردند.
در قرارداد اين وام ، وام گيرنده متعهد مي شود در صورتي كه كشتي يا كالا سالم به مقصد برسد علاوه بر اصل وام مبلغ قابل توجهي اضافه بر آن پرداخت كند و اگر كشتي يا كالا در دريا غرق شود وام گيرنده از بازپرداخت وام معاف باشد مبلغي كه وام گيرنده پس از رسيدن كشتي يا كالا به مقصد علاوه ب اصل وام مي پرداخت ، خيلي بيش از بهره متناسب با ميزان وام و مدت آن بودو مي توان گفت كه بخشي از اين مبلغ بهره وام و ديگري حق بيمه اي بود براي خطر غرق كشتي يا كالا كه خسارت آن با اين قرارداد متوجه وام دهنده مي شد. منتهي با اين تفاوت كه در بيمه امروزي حق بيمه قبلاً دريافت مي شود. ولي در اين نوع معامله حق بيمه پس از انقضا خطر و به شرط سالم رسيدن موضوع معامله دريافت مي شد. به قول دمستن خطيب يوناني اينگونه معامله در قرن دوازدهم در يونان و روم وجود داشته است و به قول “پي ش” به علت ناامني درياها و ركود روابط تجارتي بين كشورها مدتها متروك بوده است.
اين روابط اعتباري در قرون سيزدهم در اروپا رواج فراوان داشت تا اينكه در سال 1324 ميلادي “پاپ گرگوارنهم” كليه معاملات رباخواري و از جمله نوع مورد بحث را ممنوع ساخت. اما اين ممنوعيت چيزي از رواج آن نكاست: زيرا سرمايه داران و صرافان ضمن از امر پاپ با تغيي مختصري در ماهيت معامله توانستند بكار خود ادامه دهند. به اين ترتيب كه توافق كردند بابت وام بهره اي پرداخت نشود. اما از اين بابت كه درصورت از بين رفتن كالايي كه از محل وام خريداري مي‌شود بازرگان اصل وام را مسترد نخواهد كرد. به عبارت ديگر خسارت وارد به بازرگانان در صورت غرق يا سرقت و نظاير آن به عهده وام دهنده است. بنابراين بازرگان بايد در مقابل اين تعهد وجهي بپردازد كه از لحاظ مقدار معادل همان بهره است. ولي عنوان بهره را ندارد و بنابراين بازرگان بايد در مقابل اين تعهد وجهي بپردازد كه از لحاظ مقدار معادل همان بهره است. ولي عنوان بهره را ندارد و بنابراين علاوه بر رابطه وام بدون بهره رابطه ديگري بين طرفين برقرار شد كه قابل مقايسه با بيمه امروزي است يعني تعهد تقبل خسارت احتمالي در مقابل حق بيمه اين نوع قراردادها ابتدا در فلورانس و بعد در ژن سپس در ساير نقاط اروپا رواج پيدا كرد و به همين ترتيب بيمه باربري و دريايي به وجود آمد. اما از نظر نبايد دور داشت كه هنوز محاسبات حق بيمه بر اساس آمار و مبتني بر تجربه كافي نبوده و معمولاً حق بيمه ها با اهميت خطرهاي بيمه شده تناسب نداشت و هنوز بيمه را با قمار و شرط بندي مقايسه مي كردند . به همين جهت در هلند به موجب فرماني به تاريخ 1567 بيمه ممنوع شده و البته اين ممنوعيت بيش از سه سال دوام نداشت. (نعامي، 1384، ص 12)
2-2-1-2- پيدايش بيمه آتش سوزي
بعدها در همان بيمة نامه هاي دريايي بيمه گر متعهد گرديد ضمناً خساراتي را كه پس از رسيدن كالا به بندر مقصد و در حمل و نقل زميني واقع مي شود جبران كند. در انگلستان بيمه گران ضمن صدور بيمه نامه‌هايي دريايي تعهد پرداخت وجهي را در صورت غرق كشتي و فوت ملوانان قبول كردند به اين ترتيب بيمه هاي غير دريايي معمول شد و اين بيمه هاي اخير توسط همان بيمه گراني كه بيمه اي دريايي را عمل كردند متداول گرديد.
از جمله بيمه هايي كه در قرن هفدهم توسعه يافت. بيمه در مقابل خطر آتش سوزي بود. درانگلستان آتش سوزي بزرگ سال 1466 لندن كه 90 كليسا و 13000 خانه را بكلي مفهوم ساخت مومجب رواج سريع بيمه آتش سوزي شد. در سال 1677 سازماني به نام فايرافيس و در سال 1684 يك شركت بيمه به نام فرندلي سويسي تشكيل گرديد و درسال 1694 اولين موسسه بيمه بر اساس شركتهاي تعاوني شروع به كار كرد. بعهد در قهوه خانه ادوارد ولويه سازماني در لندن به وجود آمد كه به نام خود او معروف شد. در اين سازمان تعداد زيادي بيمه گر به معاملات بيمه اي مي پردازند. در آلمان اولين شركت بيمه آتش سوزي در سال 1677 در هامبورگ تشكيل گرديد و پس از آن در دانمارك و بلژيك موسساتي براي اين نوع بيمه به وجود آمد در فرانسه اولين موسسه بيمه آتش سوزي به شكل تعاوني در سال 1750 تشكيل گرديد و اولين كمپاني بيمه در سال 1786 تشكيل يافت. (نعامي، 1384، ص‌13).

3-1-2- تاريخچه بيمه در ايران:
بيمه به مفهوم امروزي آن در ايران سابقه چنداني ندارد. در حدود سال 1280 هجري شمسي موسسه روسي به نام ناوژدا و كافكازكوري در ايران شرع به كار كردند كه پس از انقلاب بلژيكي تعطيل شدند . بعد از آن شركت بيمه انگليسي آليانس نمايندگي خود را در ايران تأسيس كرد و شركتهاي ديگر انگليسي و آلماني و سوئيسي در ايران شروع به فعاليت نموده اند . بعدها شركت بيمه دولتي شوروي بنام “اينگ تراخ” نيز در ايران شعبه اي تأسيس كرد و تعداد اين شركتها بتدريج افزايش يافت.
فعاليت شركتهاي بيمه خارجي در ايران كه در بدو امر مفيد به نظر مي رسيد. به صورتي درآمده بود كه براي اقتصاد ملي به جاي نفع، زيان آور بود. از يك طرف اين شركتها با استفاده از عدم اطلاع بيمه گذاران در مقابل پوششهاي محدود حق بيمه كلاني مطالبه و دريافت مي كردند و به بهانه هاي گوناگون از پرداخت خسارت سرباز مي زدند و از طرف ديگر سالانه مقدار قابل توجهي ارز به صورت حق بيمه از كشور خارج مي نمودند.
بيمه در ايران قبل از سال 1314 كه شركت سهامي بيمة ايران تأسيس گرديد نمايندگي هاي خارجي يكي پس ازديگري تعطيل شده و فقط در شركت كه نمايندگي شركتهاي بيمه “اينگ تراخ” روسيه و “يوركشاير” انگليس را داشتند باقي ماندند و اين شركتها حتي پس ازتشكيل حكومت جمهوري اسلامي و قبل از تاريخ 4/4/58 كه شوراي انقلاب شركتهاي بيمه را ملي و نمايندگي هاي خارجي را منحل انعلام كرد به فعاليت خود در ايران ادامه مي دادند. قبل از انقلاب اسلامي در ايران يك شركت بيمه دولتي (شركت سهامي بيمه ايران) و چهارده شركت بيمه خصوصي و نمايندگي هاي خارجي (شركتهاي بيمه: ملي – شرق – آريا – ساختمان و كار حافظ – ايران و آمريكا – البرز – آسيا- اميد – تهران – پارس – دانا و شركتهاي نمايندگي انيگ تراخ و يوركشاير ) فعاليت مي كردند از سال 1351 بيمه مركزي ايران جهت هدايت امر بيمه در كشور و نظارت بر شركتهاي بيمه تشكيل گرديد. بعد از انقلاب ابتدا در سال 1358 با مصوبه شوراي انقلاب شركتهاي بيمه خصوصي ملي شده و نمايندگي هاي خارجي تعطيل گرديد و از شهريور ماه 1360 به جز شركتهاي بيمه آسيا و البرز فعاليت ساير شركتهاي ملي شده متوقف گرديد. از سال 1367 بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي علاوه بر شركتهاي سهامي بيمه ايران كه يك شركت بيمه دولتي بود. شركتهاي بيمه البرز و آسيا هم دولتي شد و يك شركت بيمه دولتي ديگر كه فقط اجازه فعاليت در بخش بيمه اشخاص به آن داده شد به نام شركت بيمه دانا تشكيل گرديد . در حال حاضر پنج شركت بيمه دولتي علاوه بر تهران كه مركز اصلي آنان است با ايجاد شبكه نمايندگي و تأسيس شعب در اغلب شهرهاي كشور به امر بيمه گري مي پردازند. (نعامي، 1384، ص 14)
4-1-2- شركت هاي بيمه خارجي كه در ايران فعاليت داشته اند:
شركتهاي بيمه خارجي كه در ايران به عمليات بيمه اي اشتغال داشتند به ترتيب ثبت در دفتر ثبت شركتهاي خارجي:
1- بيمه شوروي گستراخ
2- ناوژوا – قفقاز مركوري
3- آليانس و اشتوتگارتر فراين
4- شركت بيمه برتيش اوك محدود he Brithish Oak insurance Cimpany
5- كمپاني بيمه بر تيش انداور سبز محدود – لندن
6- كمپاني فاولر ليميته
7- بيمه يوركشاير
8- بيمه وسترن استراليان انيشورنس كمپاني ليميته Western Australian insurance Co.ltd
9- بيمه رويال (پادشاهي)
10- كمپاني بيمه پالستا بين لويه محدود
11- شركت ورلدمارين و جنرال انشوراني ليميته
12- شركت بيمه ويكتوريا تزوبرلن
13- كمپاني يمه ناسيونال سويس
14- شركت ورفهميل انيشورانس كمپاني ليميته
15- شركت فنيگين محدود لندن
16- شرت لندن آسورانس
17- الاتحاد الوطن (آجري ، 1352، ص 192)

5-1-2- سازمان بيمه در ايران
1-5-1-2- تصويب قانون بيمه
پس از اين كه شركت سهامي بيمه ايران تأسيس شد و با انعقاد قرارداد اتكايي با اطمينان شروع به كار كرد. موضوع تدوين مقررات خاص بيمه به ميان آمد و لذا به منظور تكميل و تصويب نامه مصوب 11/7/1315 در تاريخ 26/6/1316 بنابر پيشنهاد شماره 23389 مورخ 26/7/1316 وزارت تجارت با توجه به اختيارات حاصله از مادة 8 قانون ثبت شركتها و ماده 10 قانون متمم بودجه سال1314 تصويب نامه اي در 36 ماده به تاريخ 7 ارديبهشت 1316 از هيأت دولت گذشت كه به موجب تصويب نامه مزبور و دو فقره آيين نامه اجرايي آن شرايط تشكيل شركتهاي بيمه در ايران و همچنين وظايف و حدود روابط آنها با شركت بيمه ايران تعيين گرديد.
اين تصويب نامه و آيين نامه در سال 1331 منتفي و به جاي آن تصويب نامه شماره 252260 مورخ 12/9/1331 و همچنين آيين نامه اجرايي آن به تصويب رسيد.

2-5-1-2- نظارت بر صلاحيت فني شركتهاي بيمه
مرحوم دكتر آقايان طي خاطرات خود تحت عنوان تاريخچه تأسيس شركتهاي سهامي بيمه ايران مي نويسد: به مجرد ورود به تهران قراردادهاي بيمه اتكايي را با ترجمه فارسي آن وزير دارايي مرحوم داور دادم و مشغول تهيه محلي براي شركت شدم.
در سال 1339 كه اينجانب دكتر آقايان براي تنظيم قراردادهايي اتكايي شركتهاي سهامي بيمه آسيا به اروپا رفته بودم يكي از مديران عامل شركت بيمه اتكايي “سوي” آسوارنس اظهار داشت كه اصولاً ورود تمركز وجوه متنابه حق بيمه به شركتهاي سهامي بيمه‌اي كه تازه تأسيس مي شوند ممكن است اداره كنندگان آنها را به فكر بهره برداري موقت انداخته و آنها رااز اقدامات اساسي بيمه‌اي به منظور تحكيم بنيان بيمه و پيشرفت مديران دائمي آن باز دارد.
براي اغلب اروپائيان كه عادت كرده اند در موسسات خصوصي چندين صدساله استخدام شوند و در دوره اشتغال صميمانه به موسسات متبوعه خود خدمت كنند تصور اين امر خيلي مشكل است كه در چطور در بعضي كشورهاي ديگر ممكن است شركتهاي بيمه به خاطر انتفاع فوري تشكيل شوند. در صورتيكه استقرار و تحكيم مباني شركتهاي بيمه جز بر اساس برنامه هاي طويل المدت و داشتن حد اعلاي حسن نيت مقدور نيست.
شركت سهامي بيمه ايران كه اولين بيمه گر اتكايي هرشركت بيمه ايراني است و مي بايد به اين امر توجه مخصوصي داشته و از طريق ارتباط با كادر فني شركتهاي بيمه خصوصي نظارت كامل داشته باشد، از لحاظ فني، در داخل خود غالباً دچار عدم وجود هماهنگي است.
3-5-1-2- نظارت بر شركتهاي بيمه
تصويب نامه شماره 1121 مورخ مهر ماه 1316 شرايط تشكيل شركتهاي بيمه داخلي و خارجي را معين و مقرراتي درباره دامنه عمليات شركتهاي خارجي و نگهداري وجوه اين شركتها وضع كرده اند و از همه مهمتر اين كه كليه موسسات بيمه را اعم از داخلي و خارجي كه كه در ايران واگذار كنند. اين چنين هيأت وزيران به تاريخ 21/9/1331 تصويب نامه شماره 25226 مربوط به شركتهاي بيمه را مشتمل بر 15 ماده و سه تبصره تصويب كرد.
در اطراف قانون بيمه وكالت دعاوي مربوط به شركتهاي بيمه تقريباً منحصر به مرحوم دكتر آقايان بود. فقدان قانون بيمه در ايران به قول نامبرده موجب شده بود محاكم ايران به علت عدم اطلاع از قوانين و سنن و شرايط خاص بيمه به جاي رفع مشكلات بر گرفتاريهاي ناشي از دعاوي بيمه بيفزايد.
پس از تأَسيس شركتهاي سهامي بيمه ايران آقاي دكتر متين دفتري وزير دادگستري وقت قانون بيمه را حاوي مسائل و اصول كلي بيمه اي به اختصار تدوين و براي تصويب به مجلس شوراي ملي پيشنهاد كردند و پس از طرح و مذاكره در چند جلسه در تاريخ هفتم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و شانزده شمسي (7/2/1316) به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. (حسني، 1384، ص 247)

6-1-2- تاريخچة تأسيس شركت سهامي بيمه ايران
1-6-1-2- كليات:
به شرحي كه گذشت تا سال 1314 هجري شمسي در ايران شركت بيمه داخلي و يا نيمه داخلي وجود نداشت و بازار بيمة كشوركاملاً در اختيار نمايندگي هاي بيمه هاي خارجي بود. اين نمايندگي ها، بيمه اي مورد نظر خود را با نرخ ها و شرايطي كه خود صلاح مي دانستند. به مردم عرضه و عوايد حاصله را از كشور خارج مي كردند. بديهي است اين نمايندگي ها براي خود وظيفه و رسالتي در جهت توسعه و تعميم اجر بيمة آن چنان كه مرتبط با مصالح عمومي و كمك به توسعه اقتصاد كشور باشد. احساس نمي كردند. و فقط جهات تجاري و سوددهي موردنظرشان بود. در همين راستا آنها از عدم وجود يك موسسه بيمه اي داخلي حداكثر استفاده رامي بردند و تأسيس يك موسسه بيمة داخلي به هيچ وجه خوشايند آنها نبود و لذا در رابطه با تأسيس چنين شركتي، هر گونه مخالفت ممكن را ابراز و در جهت جلوگيري از شكل گيري آن در صورت امكان مانع ايجاد مي كردند. اقدام براي تأسيس بيمه ايران با سرماية دولت از اواخر سال 1313 هجري شمسي و با پيش بيني بودجه اي در قانون بودجه 1314 كل كشور آغاز شد كه در ادامه به شرح آن پرداخته مي شود. (حسني، 1384،ص 7)
2-6-1-2- مجوز قانوني تأسيس شركت سهامي بيمه ايران
دكتر آقايان (يكي از اعضاي اولين هيئت مديره بيمه ايران و در حقيقت يكي از بانيان تأسيس آن) در خاطرات خود دربارة تأسيس بيمه ايران كه در نشريه بيمه ايارن منتشر شده به مناسبت بيستمين سال فعاليت شركت – 133 درج گرديده ، اظهار مي دارد.
از سال 1310 در فكرتأسيس يك شركت بيمه داخلي بودم ولي سرمايه آن را نداشتم تا اين كه داور به وزارت حاليه منصوب شد و از آنجايي كه نامبرده از دوستان اينجانب بود. فكر خود را با او در ميان گذاشتم. داور با قبول اين پيشنهاد ، تشكيل يك شركت بيمة داخلي را با سرماية دولت در برنامة خود قرار دارد و در نهايت بحث مجوز قانوني تأسيس شركت بيمه و تأمين سرماية اولية را در لايحه قانوني بودجه كل كشور در سال 1314 گنجانيد كه به تصويب رسيد.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

در فهرست ضميمه قانون بودجه كل كشور در سال 1314 (مصوب 15/12/1313) در بخش هزينه ها (باب اعتبارات وزارت ماليه) مبلغ000/500/1 ريال براي سرمايه شركت و در بخش عايدات در قسمت سهام و منافع دولتي و درآمدي معادل 400.000 ريال بعنوان عايدات شركت بيمه پيش بيني شد. بديهي است كه مبلغ يك ميليون و پانصد هزار ريال براي تأسيس شركت بيمه بسنده نبوده كه توضيح داده خواهد شد. (حسني، 1384، ص8)
3-6-1-2- صاحبان سهام و مؤسسان شركت
همان طور كه گفته شد بيمه ايران به طور كامل با سرماية دولت تأسيس شد. اما به لحاظ رعايت اركان شركت و براي رعايت مسئله تعدد سهامداران كه تشكيل شركت و انعقاد مجمع عمومي و ساير مراحل به آن بستگي داشت ، در آغاز علاوه بر نام وزارت ماليه (دارايي) اسامي سه نفر از معاونان و صاحب منصبان آن وزارتخانه نيز به عنوان سهامداران در شركت نامه و مدارك تأسيس شركت قيد شد. اسامي سهامداران در شركت نامه و اوراق تأسيس شركت بدين شرح است:
وزارت ماليه و معادل 19925 سهم يك هزار ريالي
آقاي فروهر معادل 25 سهم يك هزار ريالي
آقاي سروري ، معادل 25 سهم يك هزار ريالي
آقاي گلشائيان معادل 25 سهم يك هزار ريالي
در اساسنامه بعدي ، مصوب 4/2/1336 مجمع عمومي فوق العاده شركت ، تصحيح شد:
مادة 5- سرمايه شركت دويست ميليون ريال است كه به بيست هزار سهم ده هزار ريالي با اسم تقسيم شده و تمام آن از طرف وزارت دارايي تعهدي پرداخت شده است. (حسني، 1384، ص 9)

4-6-1-2- ميزان سرماية اولية و چگونگي تأمين آن
مطابق اساسنامه و شركت نامه تنظيمي و امضاء شده توسط موسسان ، سرمايه شركت سهامي بيمه ايران مبلغ 20 ميليون ريال معين و اعلام شد مبلغ 7 ميليون و 500 هزار ريال (5/37%) آن پرداخت و بقيه در تعهد سهامداران است. ولي حقيقت اين است كه به هيچ وجه مبلغي نقدي در بدو امر به حساب شركت واريز نشده و تأسيس و ثبت شركت ابتدا بر اساس تعهدنامه كتبي شماره 24931 مورخ 13/6/1314 وزارت دارايي به اين شرح: وزارت ماليه تعهد مي نمايد كه مبلغ 7 ميليون و 500 هزار ريال قسمت نقدي سرماية شركت سهامي بيمه ايران را تحت اختيار هيئت مديره شركت مزبور بگذارد ، صورت پذيرفت. پس از ثبت نيز وزارت ماليه به جاي مبلغ هفت ميليون و500 هزار ريال وجه نقد، چند فقره املاك و مستغلات در تهران و مقداري قبوض و سفته هاي شركت تثبيت نرخ غله در اختيار بيمه ايران قرار داد. بدين ترتيب كه املاك را طي سند رسمي به مالكيت بيمه ايران درآوردند و سفته هاي مورد نظر نيز از طريق صندوق وزارت ماليه به مسئولان وقت بيمه ايران تحويل شد و جمع قيمت اين املاك و مبالغ مورد تعهد در سفته ها، به عنوان قسمت نقدي سرمايه شركت سهامي بيمه ايران تلقي گرديد. (حسني، 1384، ص 10)
5-6-1-2- شركت نامه و اولين اساسنامه شركت سهامي بيمه ايران
در قانون تجارت مصوب 1311 صرفا يك نوع شركت سهامي پيش بيني شده بود كه درحقيقت شركت سهامي خاص تلقي مي گرديد. بدين ترتيب كه براي تأسيس اين نوع شركت افرادي از قبل با يكديگر مذاكره مي كردند و بر اساس توافقي كه حاصل مي شد . هر يك بخشي از سهام را به خود اختصاص مي داد و پس از حصول توافق ابتدا شركت نامه اي تنظيم مي شد و اين شركت نامه مبناي تشكيل شركت و تنظيم اساسنامه قرار مي گرفت.
شركت نامه مي بايستي حاوي نام سهامداران ، ميزان سرمايه ، تعداد سهام شركت و تعداد سهام متعلق به هر يك ازسهامداران و مبالغ پرداخت شده و مبالغ در تعهد سهامداران و همچنين تعيين موضوع شركت باشد.
در تاريخ 12/6/1314 ميان داور ، وزير ماليه وقت و سه نفر از مسئولان آن وزارتخانه كه اسامي آنها قبلاً ذكر شد ، براي تأسيس بيمه ايران شركت نامه اي تنظيم و به امضاء رسيد كه به موجب آن موارد زير مورد توافق قرار گرفت:
نام شركت: شركت سهامي بيمه ايران
موضوع شركت: همه گونه معامله بيمه
سرمايه شركت: 20 ميليون ريال متقسم به 20 هزار سهم 1 ريالي كه تعداد 19925 سهم آن متعلق به وزارت دارايي و 75 سهم باقي مانده نيز به طور مساوي متعلق به سه نفر افراد مذكور مبلغ پرداخت شده: (5/37%) 7 ميليون و 500 هزار ريالي و بقيه در تعهد سهامداران (حسني، 1384، ص 12).

6-6-1-2- اولين اساسنامه
اولين اساسنامه شركت سهامي بيمه ايران مشتمل بر 50 ماده در تاريخ 13/6/1314 در اولين جلسه مجمع عمومي صاحبان سهام (كه مي‌توان آن را مجمع عمومي موسسين شركت نيز ناميد) با حضور آقايان داور ، ابوالقاسم فروهر، محمد سروري ، عباسقلي گلشائيان (سهامداران) و همچنين با حضور دكتر اوسيب فريدليب صلح دوست (يكي ديگر از صاحب منصبان و وزارت ماليه) و دكتر آلكساندر آقايان (وكيل دادگستري و يكي از دست اندركاران و افراد موثر در تشكيل شركت) مطرح و مورد تصويب قرار گرفت. مطابق اين اساسنامه:
الف – نوع شركت: شركت سهامي و نام آن شركت سهامي بيمه ايران و موضوع آن انجام هر گونه معامله بيمه تعيين شده است.
ب – حداكثر مبلغ يك خطر كه شركت مي تواند بيمه نمايد معادل 10% دارايي خالص شركت معين گرديده و خارج ازآن مجاز نبوده مگر اين كه قبلاً بيمه اتكايي كسب شده باشد.
ج – هر نوع معامله خارج از معاملات بيمه و برنامة مصوب مجمع عمومي براي سرمايه گذاري ممنوع اعلام شده است.
د – مدت شركت : يك صد سال شمسي قابل تمديد براي يك صد سال ديگر تعيين گرديد.
ه – هيئت مديره متشكل از سه نفر از ميان صاحبان سهام و يا نمايندة صاحب سهم معين گرديده كه براي مدت 5 سال توسط مجم عمومي انتخاب مي شوند. هيئت مديره دو نفر عضو علي البدل خواهد داشت.
بر اين اساس افراد غير سهامدار نيز مي توانستند به عنوان نماينده صاحب سهم مستقيماً توسط مجمع عمومي به عضويت هيئت مديره انتخاب شوند.
و – سرماية شركت مبلغ بيست ميليون ريال منقسم به بيست هزار سهم يك هزار ريال تعيين شده است.
ز – تعداد بازرس قانوني (2 نفر) معين شده كه در صورت فت يا معذرت يكي از آنها ، ديگران به تنهايي مي توانسته انجام وظيفه نمايد.
در ضمن، حضور بازرسان قانوني در جلسه هيئت مديره (بدون داشتن حق رأي) الزامي شناخته بود. علاوه بر كليات ياد شده اساسنامه همانند ساير اساسنامه ها وي مواردي در رابطه با چگونگي تشكيل مجمع عمومي و موارد صلاحيت آن، چگونگي تشكيل مجمع عمومي فوق العاده ، سهام وثيقه (حداقل 20 سهم) ، چگونگي برگزاري جلسات هيئت مديره ، وظائف و اختيارات آن و غيره بوده است.(حسني، 1384، ص 15*
7-6-1-2- شروع رسمي فعاليت بيمه گري و اولين بيمه نامه صادره توسط شركت
بر اساس سوابق موجود شركت سهامي بيمه ايران رسماً در تاريخ 14/8/1314 گشايش يافت و پس از نطق واور (وزير ماليه) ، اولين بيمه نامه آتش سوزي به نام مشاراليه و براي ساختمان مسكوني اش صادر شد. پس از افتتاح رسمي و فعاليت هاي كاري و عمومي شركت از 15/8/1314 آغاز شد و اين روز به نام سالروز تأسيس بيمه ايران و سپس به عنوان روز بيمه درتاريخ فعاليتهاي اقتصادي و بيمه اي كشور به ثبت رسيد. رشتة ديگري كه در همان سال 1314 فعاليت بيمه اي آن آغاز شد . بيمة باربري بود و اولين بيمه نامه در اين رشته در 4/9/1314 صادر شد.

8-6-1-2- اولين كارمندان شركت
علاوه بر آقايان دكتر نابهو از وسوكياس كار اپليان كه به عنوان كارشناسان و مديران فني به خدمت گرفته شدند. ديگر كارمندان استخدام شده در آغاز تأسيس عبارت بودند از:
خاتم بتول خواجه نصيري و خانم كتاديك لوكساسيان و آقاي عبدالصمد شمس.
6-6-1-2- هزينه تأسيس
مطابق سوابق موجود ، كل هزينه تأسيس شركت سهامي بيمه ايران به مبلغ 28.339.900 ريال بود كه اين مبلغ به همراه مبلغ 131547 ريال ارزش اثاثه و لوازم اداري خريداري شده در سالهاي 1314 و 1315 در ترازنامة سال 1315 كلاً مستهلك گرديده است. (آجري، 1352)
7-1-2- شركت سهامي بيمه ايران
1-7-1-2- مرام نامه خانواده بزرگ بيمه ايران
مرام نامه شركت سهامي بيمه ايران ، نماد و نمودي از راهبردها و آرمانهاي قديمي ترين و فعالترين شركت بيمه اي كشور است كه در 17 بند تدوين و تنظيم شده است و اگر چه تحقق تمامي آنها ممكن است در كوتاه مدت آنها ممكن است در كوتاه مدت امكان پذير نباشد، اما اميد مي رود با تلاش همكاران در آينده روشن فردا به تمامي تحقق يابد.
1- شركت سهامي بيمه ايران به مثابه قديمي ترين خانواده عضو صنعت بيمه كشور از نيروي انساني متعهد و متخصص و توانمند و همچنين سرمايه تأسيسات و امكانات وسيعي در سراسر ميهن اسلامي بروردار است و ارائه خدمات بيمه اي با كيفيت بالا و جلب رضايت مشتريان اعم از آحاد هموطنان گرامي و نيز واحدهاي توليدي، صنعتي و كشاورزي و خدماتي و در نهايت حفظ سرمايه‌هاي ملي را هدف محترم و هميشگي اش مي داند و در اين راه مجدانه مي كوشد.
2- خانوادة بزرگ بيمه ايران از هزاران كارمند نماينده و كارگزار سختكوش و توانمند تشكيل شده است كه تمامي آنها بيمه گذاران و مشتريان بالفعل و بالقوه بيمه ايران را سرمايه هاي اصلي شان مي دانند و براي حفظ اين سرمايه ، از طريق تكريم ارباب رجوع ، خوش رفتاري ، صميميت متانت و علاقه مندي به منافع مشتريان مي كوشند بهترين خدمات را در كوتاه ترين زمان ممكن در اختيارشان بگذارند.
3- اعضاي خانواده بيمه ايران هدفها و منافع مشترك دارند و با درستكاري، صميميت و صداقت برنامه ها و سياستهاي شركت را عملي مي سازد.
4- اعضاي خانواده بيمه ايران مي كوشند مسئوليتهايي كه پذيرفته‌اند به بهترين شكل و كيفيت به انجام برسانند . اين مسئوليتها به گونه اي در خانواده بيمه ايران تقسيم شده است كه بهترين بهره وري را براي مجموعة اعضاي خانواده صنعت بيمه و كشورمان داشته باشد.
5- در خانواده بيمه ايران هيچنقش و مسئوليتي كم اهميت شمرده نمي شود و همه بر اين باورند كه براي ارتقاء بيمه ايران مسئوليت مشترك دارند و به سهم خود بايد در راه تحقق آن گام بردارند.
6- مسئوليت پذيري و تلاش صميمانه و خالصانه تا سرحد توان فردي و حرفه اي قانونمندي و احترام به مقررات و آئين نامه ها و رعايت انضباط حرفه اي از جمله ويژگي خانواده بيمه ايران است.
7- اعضاي خانواده بيمه ايران بر اين باورند كه عرصه و ظرفيت بسيار وسيعي براي ارائه خدمات بيمه اي به جامعه وجود دارد كه از آن به نحو احسن در جهت منافع عمومي و ملي استفاده شود
8- اعضاي خانوادة بيمه ايران اعتماد به نفس و روحية بالايي دارند و عضويت در اين خانواده و خدمت به مردم را افتخار مي دانند.
9- اعضاي خانواده بيمه ايران خداي متعال را سپاسگزارند كه در جامعة اسلامي فعاليت دارند و با تكيه بر باورهاي ديني ، رفتار و كرداري متناسب با ارزشهاي والاي انساني دارند.

10- اعضاي خانواده بيمه ايران با خردورزي ، تلاش در كسب علم و معرفت را واجب مي دانند و در راه ارتقاي توانايي هاي حرفه‌اي‌شان مي كوشند و فراگيري دانش روزه و دسترسي به قابليت هاي فناوري اطلاعات را لازمه مسئوليت و مديريت در عصر حاضر مي شمارند.
11- اعضاي خانواده بيمه ايران براي وقت خود و ديگران ارزش قائل‌اند. و از آن براي تحقق اهداف و برنامه هاي خانواده سوددهي جويند و از اموري كه موجب اتلاف وقت خود و همكارانشان شود، مي پرهيزند.
12- اعضاي اين خانواده از سياستها، جهت گيري ها و برنامه هاي خانواده به خوبي آگاهند وبراي به نتيجه رساندن آنها، تلاش همسو و هماهنگ دارد.
13- اعضاي خانواده بيمه ايران براي ايجاد و حفظ محيط سالم و پرنشاط كاري ارزش بسيار قائل هستند.
14- اعضاي اين خانواده را به ساده سازي و تسريع در انجام كارها معتقدند و به بهبود كيفيت ارائه خدمات بيمه اي به مشتريان مي انديشند.
15- خانواده بيمه ايران به تعامل هر چه بيشتر براي ارتقاي عملكرد و ارزش هاي اين خانواده معتقدند و مي كوشند با ارائه پيشنهادهاي مفيد وسازنده موجبات پيشرفت و سربلندي بيشتر خانواده را فراهم مي آورند.
16- اعضاي اين خانواده بر اين باورند كه بيمه ايران بايد صميمي ترين ، منسجم ترين و حرفه اي ترين شركت بيمه اي كشور ندارد.
17- شعار اين خانواده بيمه ايران نماد قدمت ، نهاد خدمت است كه تمامي اعضا وزراه تحقق يعني آن ، از هيچ كوششي كوتاهي نمي‌كنند. )www.iraninsurance.ir)
2-7-1-2- امتيازات و ويژي هاي بيمه ايران
بيمه ايران، به عنوان اولين و بزرگترين شركت بيمه ايراني توانسته است با توجه به حجم كمي و كيفي فعاليت خود پس از 70 سال تلاش جايگاه معتبري را در حوزه فعاليتهاي اقتصادي بدست آورده و گواهينامه هاي معتبري را از سازمانهاي بين المللي دريافت نمايد.
1- گواهينامه سنجش اعتبار با رتبة A+ (گريد بين المللي)
2- گواهينامه مشتري مداري CSC
3- گواهينامه SPC
4- گواهينامه ايزو 9001 سال 2000
5- ساير امتيازات : گسترده‌ترين شبكه بيمه اي در داخل كشور فعاليت در خارج از كشور و دارا بودن نمايندگي در بسياري از كشورها بويژه منطقه خاورميانه و دارا بودن بيش از 50% پرتفوي صفت بيمه
3-7-1-2- مكانيزاسيون
در بخش مكانيزاسيون بيمه ايران، فعاليتهاي چشمگيري در سال 83 صورت گرفته است كه بجز امور پشتيباني كه بطور مستمر در حال انجام است ساير فعاليتهاي شبكه ارتباطات را مي توان در 4 بخش مورد ارزيابي قرار داد.
1- گروه شبكه:
نصب و راه اندازي و پيكربندي سوئيچ هاي EXTREM و راه اندازي Back bone فيبر نوري در ساختمان هاي غدير، مطهري و سعدي و سوئيچ هاي Summit , Black diamond و بهينه سازي پروتكل ها در شبكه WAN و اينترنت بيمه ايران.
2- گروه اينترنت:


پاسخی بگذارید