نمودار 2 : نمودار مهارت هاي پولي براي فاطمه يزدان مهر IQ= 52 قبل و بعد از کار با نرم افزار38
نمودار 3 : نمودار مهارت هاي پولي براي فاطمه ماندگار IQ=65 قبل و بعد از کار با نرم افزار39
نمودار 4 : نمودار مهارت هاي پولي براي ريحانه حياتي IQ=52 قبل و بعد از کار با نرم افزار40
نمودار 5 : نمودار مهارت هاي پولي براي سرور افشاري IQ=50 قبل و بعد از کار با نرم افزار40
نمودار 6 : نمودار مهارت هاي پولي براي نجمه محمديIQ=57 قبل و بعد از کار با نرم افزار…….41
نمودار 7 : نمودار مهارت هاي پولي براي زينب صنعتIQ=50 قبل و بعد از کار با نرم افزار42
نمودار 8 : نمودار مهارت هاي پولي براي زينب صادقي IQ=54 قبل و بعد از کار با نرم افزار42
نمودار 9 : نمودار مهارت هاي پولي براي فاطمه محموديان IQ= 50 قبل و بعد از کار با نرم افزار43
نمودار 10: نمودار مهارت هاي پولي براي پريا عبدلي IQ=52 قبل و بعد از کار با نرم افزار44
نمودار 11: نمودار مهارت هاي پولي براي نجمه رحمانيان IQ=51 قبل و بعد از کار با نرم افزار44
نمودار 12: نمودار مهارت هاي پولي براي غزل پايدار IQ=62 قبل و بعد از کار با نرم افزار45
نمودار 13: نمودار مهارت هاي پولي براي زهرا ايماني IQ=60 قبل و بعد از کار با نرم افزار46
نمودار 14: نمودار مهارت هاي پولي براي مهلا حسني IQ=60 قبل و بعد از کار با نرم افزار46
نمودار 15: نمودار مهارت هاي پولي براي زهرا تقوي IQ=54 قبل و بعد از کار با نرم افزار47
نمودار 16: نمودار مهارت هاي پولي براي سيد علي سبحاني IQ=52 قبل و بعد از کار با نرم افزار48
نمودار 17: نمودار مهارت هاي پولي براي نويد رضايي IQ=54 قبل و بعد از کار با نرم افزار48
نمودار 18: نمودار مهارت هاي پولي براي ساسان مسرور IQ=69 قبل و بعد از کار با نرم افزار49
نمودار 19: نمودار مهارت هاي پولي براي محمد امين شيردل IQ=59 قبل و بعد از کار با نرم افزار50
نمودار 20: نمودار مهارت هاي پولي براي اسماعيل فريدي پور IQ=52 قبل و بعد از کار با نرم افزار50
نمودار 21 : مقايسه ميانگين مهارت ها قبل و بعد از کار با نرم افزار52
فهرست تصاوير
عنوان شماره صفحه
شکل ها 1:تصاويري از شرکت کنندگان در تحقيق27
شکل ها 2:مراحل مدل ارائه شده براي آموزش مهارت پولي به افراد ناتوان ذهني29
شکل ها 3: صفحه ورود کابر30
شکل ها 4:آموزش تبديل ريال به تومان30
شکل ها 5:تمرين شناسايي پول31
شکل ها 6:آموزش ارزش پول31
شکل ها 7:تمرين خريد کالا32
شکل ها 8:جمع پول هاي داراي ارزش يکسان33
شکل ها 9: ترکيب هاي عدد 10033
شکل ها 10: تمرين محاسبه ميزان باقي مانده34
شکل ها 11: تست گرفته شده از شرکت کنندگان37
فصل اول
مقدمه
امروزه با افزايش تحقيقات در تکنولوژي و گسترش روز افزون آن باعث دسترسي آسان به انواع تکنولوژي ها مانند اتومبيل، هواپيما، تلفن، تلويزيون و امروزه کامپيوتر، تلفن همراه با قيمت پايين شده است. ازکامپيوتر در جهت رفع نيازهاي تمام افراد جامعه مي توان استفاده کرد، حتي براي افرادي که داراي ناتواني جسمي يا ذهني هستند. امرزوه از کامپيوتر بعنوان يک ابزار براي آموزش استفاده مي شود، که باعث ايجاد مبحث آموزش الکترونيک، به معني آموزش از طريق ابزار هاي الکترونيکي متنوع مانند اينترنت، انترانت، اکسترانت، شبکه هاي ماهواره اي، نوار هاي صوتي و تصويري مي باشد، شده است. از کامپيوتر براي آموزش به افراد ناتوان ذهني استفاده مي شود.
1-1 تعريف ناتواني ذهني
سال هاي متمادي تعريف مورد قبول و استاندارد در مورد ناتواني هاي ذهني، متعلق به ادگاردال2 بوده است از نظر او براي ارائه يک تعريف درست در اين مورد، رعايت پنچ معيار ضرورت دارد:
> عدم قابليت هاي اجتماعي که از ناتواني ذهني ناشي مي شود
> ناتواني هاي که جريان رشد را متوقف مي سازد
> ناتواني هاي ذهني اي که مانع بلوغ و پيشرف هستند
> ناتواني هاي ذهني اي که ريشه سرشتي دارند
> ناتواني هاي ذهني اي که لزوما غير قابل درمان هستند
تعريف گروسمن 3 ( انجمن آمريکايي ناتواني هاي ذهني(AAMD) ): ناتواني ذهني سطحي از عملکرد هوش عمومي است که ميزان آن، دو انحراف معيار از حد متوسط کمتر بوده به طوري که منجر به نقاصي در رفتار سازشي فرد گرديده و در جريان رشد، خود را نشان دهد]1[.
پياژه4 روان شناس معروف سوئيسي هوش را نتيجه تاثير دائمي و متقابل فرد با محيط مي داند و معتقد است که اگر اين رابطه متقابل به طور متعادل صورت گيرد، موجب توانايي سازگاري با محيط و پيشرفت هوش مي شود. کودک در مراحل مختلف رشد، تصاوير ذهني مختلفي دارد که از تصاوير ساده شروع شده و به تصاوير پيچيده تري مي رسد. گذشتن از اين مراحل پايين و رسيدن به مراحل بالاتر ، بستگي به رشد هوشي، ساختمان عصبي و بدني، روابط اجتماعي و تجارب زندگي او دارد ]2[.
اينهلدر5 (1968) با توجه به نظريه پياژه طرحي را ارائه کرد که در آن افراد ناتوان ذهني به طور مرحله اي دسته بندي شده اند. به طور مثال توقف در مرحله حسي و حرکتي باعث ناتواني ذهني عميق(حمايت پذير)، توقف در مرحله پيش عملياتي باعث ناتواني ذهني شديد (تربيت پذير) و توقف در مرحله عملياتي باعث ناتواني ذهني خفيف (آموزش پذير) مي شود]2[.
ناتواني ذهني، پديده پيچيده اي است که عقايد اوليه در مورد آن در حال تغيير است. تفکر اصلي که امروزه در جريان است، به عنوان يک حالت، سطح عملکرد فعلي فرد را در بر مي گيرد. انجمن آمريکايي ناتواني ذهني (AAMD) در سال 2002 تعريف زير را از ناتواني ذهني ارائه مي کند، ناتواني ذهني، يک نوع ناتواني است که با محدوديت هاي عمده در عملکرد ذهني و رفتار سازشي همراه مي باشد به گونه اي که در مهارت هاي مفهومي، اجتماعي و عملي، آشکار و مشخص مي شود. اين ناتواني بايستي قبل از سن هجده سالگي شروع شده باشد. مهارت هاي سازشي ذکر شده عبارتند از: ارتباطات، مهارت هاي خود ياري، گذراندن زندگي روزمره، مهارت هاي اجتماعي، حفظ سلامت و امنيت، استفاده از اوقات فراغت، يادگيري آموزش مسائل کاربردي( مثل شمارش پول، شناخت فصل ها، خواندن ساعت)، کار کردن، توانايي اداره کردن خود و استفاده از وسايل نقله عمومي مي باشد]3[.
2-1 عوامل موثر بر ايجاد ناتواني ذهني
نقص در هوش و رفتارهاي سازشي به علت عوامل گوناگون مي باشد که مي توان آن ها را تحت دو علت عمده ارگانيکي و محيطي تقسيم بندي نمود. علت ارگانيکي شامل مشکلات ارگانيکي قبل، هنگام و بعد از تولد کودک شامل داروها، عفونت و وراثت (ژنتيک) مي باشد. علل محيطي شامل مسموميت، سوء تغذيه، نامناسب بودن مراقبت هاي بهداشتي و محدوديت محيطي است]4[.
3-1 طبقه بندي ناتواني هاي ذهني
ناتواني ذهني طيف وسيعي از ويژگي ها و سطوح را در بر مي گيرد. از اين رو براي طبقه بندي افراد ناتوان ذهني، نظام هاي طبقه بندي متعددي توسعه يافته است. از آن جمله مي توان به طبقه بندي روانشناسان، پزشکان، روانپزشکان و متخصصان آموزش و پرورش( طبقه آموزشي) اشاره نمود. در اين طبقه بندي روانشناسان کودکان ناتوان ذهني را بر اساس شدت ناتواني بر چهار گروه خفيف6، متوسط7، شديد8، عميق9 تقسيم بندي مي شوند. از نظر پزشکي افراد ناتوان ذهني بر اساس علت شناسي به دو دسته همده ناتواني ذهني ارثي و محيطي تفکيک مي شوند. بالاخره در طبقه بندي آموزشي به سه دسته آموزش پذير10، تربيت پذير11، حمايت پذير12 طبقه بندي مي شوند]3[.
4-1 دليل آموزش مهارت پولي به افراد ناتوان ذهني
قانون همسان سازي13 براي افراد ناتوان ذهني14 از سال 1960 اجرا شده است. همسان سازي به معني نزديک کردن الگوي زندگي افراد ناتوان ذهني به محيط منظم و الگوي زندگي افراد عادي است. همسان سازي به معني عادي کردن اين افراد نيست. همسان سازي به معني فراهم کردن فرصت ها و حمايت هاي لازم براي اين افراد است تا بتوانند روش زندگي خود را مشابه زندگي طبيعي ديگر افراد جامعه کنند ]5[.
براي اجراي قانون همسان سازي بايد سطح مهارت هاي لازم براي زندگي روزانه ي اين افراد را افزايش داد (مهارت هاي روزانه مانند استفاده از وسايل نقليه عمومي، خريد از فروشگاهها). پيشرفت در مهارت هاي زندگي روزانه از مهم ترين اولويت هاي درمان افراد ناتوان ذهني است زيرا باعث افزايش استقلال آن ها مي شود ]6[. صرف نظر از اينکه فرد ناتوان ذهني، داراي عقب ماندگي خفيف يا شديد است، يادگيري مهارت هاي زندگي روزانه باعث افزايش استقلال او مي شود. يکي از مهارت هاي لازم براي ايجاد استقلال رفتاري15، که باعث حرکت از وابستگي به ديگران براي مراقبت و راهنمايي به سوي مراقبت از خود و خود هدايتي16 مي شود، داشتن استقلال در کسب کردن، مديريت کردن، خرج کردن پول است. بيشتر افراد ناتوان ذهني روي پول خود کنترل ندارند و اين به دليل فقدان مهارت ها و فرصت ها است. نداشتن استقلال روي امور مالي براي افراد ناتوان ذهني باعث فقدان استقلال در تصميم گيري هاي کليدي در مورد فعاليت هاي اوليه و ثانويه زندگي روزمره مي شود]7[. افزايش کيفيت زندگي افراد ناتوان ّذهني با بدست آوردن مهارت هاي زندگي مانند تعامل اجتماعي، کار کردن، مديريت پول، تنظيم ارتباطات، زندگي مستقل، خود تشخيصي17، انتخاب شخصي، عکس العمل بدست مي آيد، بنابراين نياز افراد ناتوان ذهني به استقلال در خريد امري آشکار است]8[.
5-1 روش هاي آموزش به افراد ناتوان ذهني
بعد از گذشت چهار دهه توسعه موثر استراتژي هاي آموزش براي آموزش مهارت هاي زندگي روزانه به افراد ناتوان ذهني و توسعه توانايي هاي آن ها مورد توجه قرار گرفته است.
1-5-1 آموزش در محيط طبيعي
آموزش در محيط طبيعي شامل استفاده از محرک هاي طبيعي در محيط معيار است. فايده اصلي آموزش در محيط طبيعي اين است که اين آموزش باعث پيشرفت استفاده از مهارت ها در محيط طبيعي مي شود و باعث کاهش نياز به برنامه براي تعميم مي گردد. اغلب تدارکات لازم براي آموزش در محيط طبيعي شامل زمانبندي، سرمايه گذاري و محدوديت زمان مي باشد که باعث کاهش امکان پياده سازي مي شود. مشکل آموزش در محيط طبيعي اين است که آموزش مهارت هاي فردي درمحيط طبيعي ممکن است ناامن باشد ]9[.
2-5-1 آموزش بوسيله تصاوير ويديويي(18VBI)
در اين روش فيلم ضبط شده از يک مهارت خاص را که در محيط واقعي رخ داده شده است، براي فرد ناتوان ذهني پخش مي کنند. بعد براي فرد فرصتي فراهم مي کنند تا آن رفتار خاص را تقليد کند که در فيلم نمايش داده شده است. اين روش براي آموزش آماده سازي غذا و مهارت هاي مراقبت از خود مفيد بوده است ]10[و]11[.
3-5-1 آموزش بوسيله دخالت هاي مبتني بر کامپيوترCBI))
در CBI مانند VBI ،کامپيوتر آموزش بوسيله محرک هاي صوتي و تصويري مربوط به مهارتي خاص را ارائه مي دهد، هر چند برخلاف VBI به يادگيرنده اجازه تعامل با برنامه را از طريق سخت افزار هاي خارجي مانند صفحات لمسي، trackballs، موس و صفحه کليد را مي دهد. با اناليز مطالعاتي که از اين روش براي آموزش مهارت هاي زندگي به افراد ناتوان ذهني استفاده کرده اند، روش استفاده از دخالت هاي مبتني بر کامپيوتر بعنوان استراتژي مداخله کننده مناسبي براي آموزش مهارت هاي زندگي به افراد ناتوان ذهني معرفي مي شود ]12[و]13[.
نتيجه تحقيقات نشان مي دهد CBI يک روش اميد بخش براي آموزش مهارت هاي زندگي روزانه به افراد ناتوان ذهني مي باشد.
فصل دوم
مروري بر تحقيقات پيشين
براي مطالعه تحقيقات گذشته به دو گروه از تحقيقات بررسي شده است. گروه اول از تحقيقات برروي آموزش مهارت هاي پولي و مالي تمرکز کرده است. گروه دوم برروي آموزش مهارت هاي زندگي روزانه به افراد ناتوان ذهني بوسيله دخالت هاي مبتني بر کامپيوتر متمرکز شده است. در زير هر دو گروه از تحقيقات به تفضيل بررسي شده است.
1-2 آموزش مهارت هاي زندگي بوسيله کامپيوتر
بررسي مطالعاتي که در آن از کامپيوتر به عنوان عامل مداخله کننده براي آموزش مهارت هاي زندگي به افراد ناتواني ذهني استفاده شده است. در مطالعات بررسي شده معيار ها شامل وارد زير است:

* مداخله انجام شده بايد توسط يک نرم افزار کامپيوتري ارزيابي شود.
* در مطالعات حداقل يک نفر عقب مانده ذهني با بهره هوشي کمتر از 70 شرکت کرده باشد.
* در مطالعات بايد حداقل يک متغير وابسته به مهارت هاي زندگي روزانه وجود داشته باشد.
مطالعات زيادي در زمينه آموزش مهارت هاي زندگي به افراد ناتواني ذهني وجود دارد که به دلايل زير فقط 11 مطالعه آن در اين قسمت بررسي شده است.
1. به دليل تغيير زياد در توانايي ها و تنوع برنامه هاي کامپيوتري در دو دهه گذشته مطالعات قبل از 1990 بررسي نشده است.
2. مطالعاتي که در آن از کامپيوتر به عنوان تقويت کننده يا ارائه آموزش بوسيله تصاوير ويديويي استفاده شده مورد بررسي قرار نگرفته است.
3. برنامه هاي کامپيوتري که فقط اجازه حداقل ورودي و کنترل را مي دهند مانند ويديويي، DVD بررسي نشده است.
خلاصهاي از مطالعاتي که در آن از کامپيوتر به عنوان عامل مداخله گر براي آموزش مهارت هاي زندگي روزانه به افراد ناتواني ذهني استفاده شده است، به شرح زير است.
در سال 2006 Ayres و همکارانش نرم افزار Project shop را براي آموزش خريد وسايل از خاوربار فروشي با استفاده از استراتژي دلار بعدي19را ارائه نموده اند. برنامه با يک دانش آموز شروع مي شود که فروشنده از اومي خواهد مبلغي تصادفي بين 0.01 تا 9.99 را به فروشنده پرداخت کند. فروشنده تا 5 ثانيه براي او صبر مي کند. برنامه بازخورد اصلاحي و توصيفي ارائه مي کند. شرکت کنندگان در اين تحقيق سه زن و يک مرد ناتوان ذهني بوده اند. نتيجه کار ترکيبي بوداست. سه نفر از چهار نفر مهارت يک دلار اضافه تر را يادگرفتن و به طور موفقيت آميز در محيط طبيعي تعميم دادن ]14[.
در سال 2009 Ayres و همکارانش نرم افزار I can !Daily living and community skill را براي آموزش چيدن ميز، فراهم کردن سوپ و ساندويچ ارائه نمودند. اين برنامه يک ساختار مرحله به مرحله براي هر يک از مهارت ها دارد که به صورت تصوير سه بعدي ويديويي است. در ادامه ويديو اگر دانش آموز نتواند پاسخ صحيح را بعد از 10 ثانيه بدهد يک اعلان ظاهر مي شود. شرکت کنندگان در اين تحقيق دو نفرمرد و يک زن اوتيسم بوده اند. نتيجه کار مثبت بوده است، هر سه دانش آموز مهارت مورد نظر را ياد گرفتن و در محيط طبيعي تعميم دادن ]15[.
در سال 2010 Ayres و Cihak نرم افزار I can !Daily living and community skill را براي آموزش چيدن ميز، آماده کردن سوپ و ساندويچ به افراد ناتوان ذهني توسعه دادند. روش کار به اين صورت بوده است که آموزگار يک توضيح خلاصه اي از برنامه کامپيوتري فراهم کرده بعد از دانش آموز خواسته مي شود که هدفن را روي گوش خود قرار داده و برنامه را دنبال کند، برنامه يک مدل ويديويي از مهارت مورد هدف را ارئه مي دهد، بعد از مشاهده ويديو، شرکت کننده با برقراري تعامل با برنامه مهارت را تمرين مي کنند، بعد از جلسه کار با کامپيوتر، مهارت در محيط طبيعي اجرا مي شود. شرکت گنندگان در اين تحقيق دومرد و يک زن کم توان هوشي بوده اند. نتيجه برنامه مثبت بوده است. هر سه مهارت براي هر سه شرکت کننده افزايش داشته است. اين مهارت ها براي يک و دو روز ماندگار بوده است. بعد از گشت 6 يا12 هفته مهارت شرکت کنندگان کاهش يافته و بعد از تکرار برنامه مهارت خود را دوباره بدست آوردن ]16[.
در سال 2003 Davies و همکارنش نرم افزار ATM SIM را براي آموزش نحوه استفاده از دستگاه ATM به افراد ناتوان ذهني ارئه نمودند. در اين برنامه يک ATM شبيه سازي شده واعلان هاي صوتي و بصري فراهم کرده است. شرکت کنندگان توسط يک دستور عمل مرحله به مرحله براي استفاده از ATM و بازخورد هاي فراهم شده راهنمايي مي شود. عملکرد ATM شبيه سازي شده به دو صورت همراه با صدا و بدون صدا مي باشد. بعد دانش آموز به استفاده از ATM واقعي ارجاع داده مي شود.شرکت کنندگان در اين تحقيق پنچ مردو چهار زن ناتوان ذهني بوده اند. نتيجه مثبت بوده است. اين برنامه باعث افزايش سطح مهارت استفاده از ATM در جامعه براي همه شرکت کنندگان شده است ]17[.
در سال 2008 Hansen و Morgan نرم افزار Project shop را براي آموزش مهارت خريد از خواربار فروشي ارائه نمودند. اين نرم افزار شامل مدل سازي ويديويي از جلسه تمرين محاوره اي است. جلسه تمرين محاوري اي شامل 5 مرحله ترتيبي براي خريد مي باشد. شرکت کننده با کليک کردن روي تصاوير در هر مرحله جواب مناسب را مي دهد. بازخورد شنيداري براي جلسه هاي تمرين محاوره اي فراهم شده است بعد از ماهر شدن شرکت کنندگان آن ها را به جامعه ارجاع مي دهند. شرکت کنندگان سه مرد ناتوان ذهني بوده اند. نتيجه کار مثبت بوده است. هر سه شرکت کننده مهارت خريد از خواربار فروشي را فرا گرفتن وبه خواربار فروشي هاي ديگر تعميم دادن. اين مهارت 30 روز باقي مانده است ]18[.
در سال 2004 Hutcherson و همکارانش نرم افزار Project shop را براي آموزش مهارت انتخاب مواد از خواربار فروشي به افراد ناتوان ذهني ارئه نمودند. روش کار به اين صورت است که برنامه تصوير اجناس موجود در قفسه هاي خواربار فروشي را نمايش مي دهد و به شرکت کننده اعلان مي کند که اجناس نشان داده شده در صفحه را به اجناس موجود در قفسه وصل کند. شرکت کنندگان در اين تحقيق سه نفر زن ناتوان ذهني و يک نفرمرد اوتيسم بوده است. نتيجه مثبت بوده است. مهارت مورد هدف براي تمام شرکت کنندگان افزايش يافته است ]19[.
در سال 2006 Machling و Cronin بوسيله نرم افزار HyperStudio 4.0 يک فرايند براي آموزش سفارش دادند در رستوران فست فود طراحي کردند. اين برنامه کامپيوتري شامل ويديو ضبط شده، تصوير، صداي ضبط شده براي شبيه سازي سفارش در رستوران فست فود مي باشد. دراين برنامه به دانش آموز يک بخش از ويديويي که در آن يک فرد بزرگ سال وارد رستوران شده و در ادامه سوالات متداول را از صندوق دار مي پرسد و سفارش مي دهد نشان داده مي شود. هر مرحله توسط تصاوير و صداي ضبط شده ارائه مي شود. دانش آموز بوسيله دستگاه توليد کننده گفتار پاسخ خود را مي دهد.شرکت کنندگان در اين تحقيق دو نفر مرد و يک زن داراي سندرون دون، ناتوان ذهني شديد و ميانه مي باشند. نتيجه ترکيبي بوده است، دو نفر از سه شرکت کننده سفارش دادن بوسيله دستگاه توليد گفتار را به سرعت ياد گرفتن. يک شرکت کننده ديگر نياز به آموزش بيشتر داشته است تمام شرکت کنندگان بين 50% تا 100% پاسخ صحيح دادن ]20[.
در سال 2003 Mechling و Gast با استفاده از نرم افزار HyperStudio 3.1 و Apple video Player يک برنامه براي آموزش مهارت انتخاب اشيا در خواربار فروشي ارائه نمودند. اين برنامه شامل چهار نشانه چيده شده به صورت افقي و ليستي از مواد خواربار فروشي در پايين صفحه است. دانش آموزان نشانه هاي چيده شده که مشابه با ليست اجناس است را انتخاب مي کند، وقتي که اجناس انتخاب شدن از ليست حذف مي شود. شرکت کنندگان در اين تحقيق دو نفر مرد و يک زن ناتوان ذهني متوسط و خفيف مي باشد. نتيجه کار مثبت بوده است. توانايي وصل کردن کلمات موجود در ليست به نشانه هاي چيده شده در تمام شرکت کنندگان افزايش يافته است. تمام شرکت کنندگان مهارت را به خواربار فروشي جديد تعميم دادن ]21[.
در سال 2003 Mechling و همکارانش با استفاده از نرم افزار HyperStudio 4.0 و Touch Window يک برنامه براي آموزش مهارت استفاده از دبيت کارت براي خريد را ارائه نمودند. اين برنامه شامل مدل ويديويي است که وظايف را نمايش مي دهد. برنامه ويديويي بوسيله تصاويري از ماشين دبيت کارت واعلان هاي بصري به دانش آموزان طريقه کامل کردن تراکنش در صفحه کامپيوتر را ياد مي دهند. اگر دانش آموز پاسخ صحيح را ظرف 3 ثانيه بوسيله لمس کردن مکان مناسب در صحفه نمايش بدهد برنامه به مرحله بعدي مي رود، بعد از پاسخ اشتباه اعلان ويديويي اجرا مي شود. شرکت کنندگان در اين تحقيق دو نفر مرد و يک زن ناتوان ذهني بوده است. نتيجه مثبت بوده است و هر سه شرکت کننده نحوي عملکر اکثريت مراحل را ياد گرفته اند، مهارت را به محيط طبيعي تعميم دادن شده است ]22[.
در سال 2002 Mechling و همکارانش يک برنامه براي آموزش مهارت خواندن نشانه ها در راهرو و روي اجناس خواربار فروشي ارائه نمودند. اين برنامه شامل قسمت هاي ويديويي وتصاوير ساکن از سراسر مغازه در راهروها و نزديک اجناس مي باشد. براي انجام عمليات شرکت کننده برچسب ها را با لمس، صفحه لمسي انتخاب مي کنند. آموزش شامل مجموعه اي زنجيره اي از مراحل است. شرکت کنندگان در اين تحقيق سه زن و يک مرد ناتوان ذهني متوسط مي باشند. نتيجه مثبت بوده است و هر چهار شرکت کننده مهارت را ياد گرفته اند و به محيط طبيعي تعميم داده اند ]23[.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

در سال 2010 Mechling و O’Brien با استفاده از پاورپونت و Windows movie maker برنامه اي براي آموزش مهارت استفاده از اتوبوس عمومي به افراد ناتوان ذهني ارائه نموده است. برنامه با يک تصوير از مقصد و صداي ضبط شده که از مسير مي گويد شروع مي شود. برنامه يک ويديو از مسير اتوبوس، تصويري از راهنما و صداي ضبط شده که راهنما را توضيح مي دهد ارائه مي کند. بعد از تماشاي ويديو برنامه تمرين آموزش را ارائه مي دهد. در جريان تمرين شرکت کننده توسط صفحه لمسي جواب را انتخاب مي کند. شرکت کنندگان دو زن و يک مرد ناتوان ذهني بوده اند. نتيجه ترکيبي بوده است.هر سه شرکت کننده دکمه request to stop”” را به درستي در جريان جلسه فشار دادن. هرچند فقط 2 نفر از سه نفر شرکت کننده توانستن مهارت را به محيط طبيعي تعميم دهند ]24[.
در تحقيقاتي که بررسي شد، بطور متوسط 42 نفر شرکت کردند، از بين اين آن ها تقريبا 57% مرد و 43% زن بوده اند. سن شرکت کنندگان بين 7.7 تا 58 سال بوده و تمامي آنها داراي عقب ماندگي متوسط بوده اند. به طور خلاصه سخت افزارها و نرم افزارهاي استفاده شده در مطالعات به صورت زير دسته بندي شده اند.
1-1-2 سخت افزارهاي استفاده شده در اين مطالعات
> در 6 مطالعه از موس و trackball براي ورود داده استفاده شده ]14-20[.
> ضمنا در سه مطالعه از صفحات لمسي نيز استفاده شده ]21-23[.
> و در يک تحقيق از دستگاه توليد و بازشناسي گفتاراستفاده شده است ]24[.
1-2-2 نرم افزارهاي استفاده شده در اين مطالعات
در 6 مطالعه از نرم افزار هاي خاص براي آموزش طراحي شده اند و در بقيه از ابزار عمومي در دسترس استفاده شده است.
> در 3 مطالعه از برنامه project stop استفاده شده است.
> در 2 مصالعه از برنامه I can !Daily living & community skill استفاده شده است.
> در يک مطالعه از برنامه ATM Sim استفاده شده است.
> در 5 مطالعه هم از ابزار تجاري در دسترس مانند Hyper Studio و پاورپوينت و Windows Movie Maker استفاده شده است.
3-1-2 مهارت هاي آموزش داده شده
> خريد از خواربار فروشي
> آماده کردن غذا
> استفاده از ATM
> استفاده از کارت دبيت
> سفارش در رستوران
> استفاده از وسايل حمل ونقل عمومي
4-1-2 مشکلات موجود در اين مطالعات
> تعداد افراد شرکت کنند در اين مطالعات کم بوده است
> نرم افزار هاي خاص که براي افراد کم توان هوشي طراحي شده از نظر تجاري در دسترس نيست.
> نرم افزار ها طراحي شده توسط ابزار عمومي، در بازار موجود هستند، اما در اين نرم افزار ها موفقيت بيشتر وابسته به کيفيت ارائه و دانش ارائه دهنده است تا خود نرم افزار.
> عدم دسترسي به نرم افزار هاي CBI به صورت تجاري مانع بالقوه براي پذيرش و استفاده از CBI توسط پزشکان و معلمين است.
يک نگراني استفاده از CBI قابليت تعميم مهارت از محيط کامپيوتر به محيط طبيعي است. مي توان از وسايل پويا و قابل حمل مانند کامپيوتر دستي براي آموزش در محيط طبيعي براي کاهش نگراني مربوط به تعميم مي توان استفاده کرد ]3[.
2-2 آموزش مهارت هاي پولي به افراد ناتوان ذهني
با مروري بر ادبيات گذشته مشاهده مي شود چهار جزء ابتدايي در برنامه آموزشي پول وجود دارد شامل: ارزش پول، جمع کردن پول، انتخاب پول(انتخاب گروهي از پول ها براي رسيدن به ارزش مشخص)، بهروري در انتخاب پول(انتخاب پول کمتر براي بدست آوردن ارزش مشخص)]5[.
27 مطالعه آموزش مهارت هاي پولي به افراد ناتوان ذهني را بررسي کرديم، در اين مطالعات مهارت هاي پولي شامل 5 نوع مهارت به شرح زير مي باشد.
1- دانستن اينکه چقدر پول داريد(computation)
2- دانستن چگونگي بدست آوردن پولbanking))
3- دانستن اينکه چقدر پول مي تواني خرج کني (budgeting)
4- دانستن اينکه چقدر از پول را خريد کردند (purchasing)
5- دانستن اينکه چطور از پول براي به دست آوردن پول بيشتر بايد استفاده کني (saving)
از بين اين 27 مطالعه بيشتر آنها بر روي آموزش خريد (51%) تمرکز کردن و تعداد کمي از مطالعات روي چگونه بدست آوردن پول(11%) و يک مطالعه روي اينکه چقدر از پول خود را خرج کردي تمرکز کرده است و دو مطالعه هم روي چگونگي ذخيره کردن پول تمرکز کردن. براي آموزش مهارت هاي پولي نقطه شروع مناسب آموزش خريد مي باشد زيرا باعث ايجاد ارتباطات طبيعي مي شود ]7[. خلاصه اي از اين تحقيقات در جدول 1 آمده است.
جدول 1:مقايسه مدلهاي ارائه شده قبلي براي افزايش مهارتهاي مالي براي افراد ناتوان ذهني
مطالعهشرکت کنندهمهارت اوليهمهارت مورد هدفمداخلهنتيجه بلافاصلهتعميمAeschlemen &
Schladenhauffen
]25[تعداد=4
سن=17-18
=IQ27-35 ناتوان ذهني شديد محل=کلاس، مغازهنداردشمارش تا 1$ آموزش حفظي، مثال ازگروه غذايي، اجراي نقش، آموزش در محيط طبيعيآموزش حفظي تاثير ناچيز داشته، امتياز بعد از اجراي نقش افزايش داشتهبيشتر اجزاي مهارت داراي تعميم کم در 2 محيط جديد داشتنAlcatara
]27[تعداد=3، سن=8.9
IQ=گذارش نشده، اوتيسم ،کم توان هوشي خفيف، محل= سه مدرسهگذارش نشدهدادن پول اجناس از قبل انتخاب شده به فروشندهنوار ديداري از بسته آموزشي نوار ديداري و آموزش در محيط طبيعي بدست امده است.افزايش سطح مهارت در سوميم مغازه تمرين نشدهBroakove & Cuvo
]28[تعداد=14
سن= ميانگين 15، IQ=46، محل= خانه ،مدرسهشمارش 1 يا 5 تا 100 گفتن نام و ارزش سکه هاشمارش سکه هاجابجا کردن هنگام شمارش ، جابجا نکردنجابجا کردن نياز به تمرين و زمان آموزش کم داردتعميم کم براي هر يک از فرايند هاColyer & Collins
]29[تعداد=4، سن=12
IQ=40-60، کم توان هوشي ميانه و خفيف، محل= کلاس، 9 مغازه، دفتر معلمتوانايي تشخيص بين پول5$ و 10$ و توانايي شمارش تا 15شمردن اسکناس 1$،معادل 5$ و10$، به همراه بازخوردسيستم داراي کمترين اعلان وباز خورد ياد دهنده براي آموزش استراتژي دولار بعدي3 نفر از 4 شرکت کننده مهار شدن3 نفر از4 شرکت کننده به صورت درست از استراتژي دولار بعدي در جريان جلسه بررسي استفاده کردنCuvo
و همکارانش
]30[تعداد=20، سن= 17-35
IQ= گذارش نشده
کم تون هوشي ميانه محل=کلاساستفاده از ماشين حساب براي جمع و تفريق، شخصي سازي سيستم آموزش پس انداز کردن، پرداخت صورت حساب، توانايي مرتب کردن پولاستفاده از کتاب کار تجميعي، کتاب کار پراکندههر دو روش بهبود بخش بوده .گذارش نشده
مطالعهشرکت کنندهمهارت اوليهمهارت مورد هدفمداخلهنتيجه بلافاصلهتعميمCuvo
و همکارانش
]31[تعداد=3، سن=13-17
IQ= 45-56
ناتوان ذهني خفيف، مکان= آموزشگاه دانستن نام، ارزش و جمع 5 سکه، تساوي از ترکيب و ارزش قيمت نشانه ها مبادله با استفاده از سکه هاآموزش کلاس مورد هدف با مدلسازيتقريبا اجراي ماهرانه درجه مختلف تعميم Denny &Test
]32[تعداد=3، سن=17
IQ= 39=72
ناتوان ذهني ميانه و خفيف، مکان= کتابخانه و مغازهگذارش نشدهاستفاده از استراتژي دلار بعدي20 مهارت يکي بيشتر 21،تبديل”cents-pile”شرکت کنندگان در مهارت يکي بيشتر مهار شدنتمام شرکت کنندگان پول را شمارش کردن و خريد انجام دادنSandknop,
و همکارانش
]33[تعداد=4
سن=14-18
IQ=40-45
ناتوان ذهني خفيف/ شديد
مکان=کلاس، مغازهتشخيص اعداد 1- 10، انتخاب اجناس، استفاده از ماشين حساب، استفاده از استراتژي يک دلار بعديانتخاب جنس با کمترين قيمت با استفاده از تطبيق شماره خط22ثابت کردن زمان معطلي فرايند (0تا5 ثانيه)، تقويت نشانه هاهمه دانش آموزان مهارت ها را کسب کردنتعميم مهارت از کلاس به مغازه به درستيSchloss
و همکارانش
]34[تعداد=1
سن=16
IQ=32
ناتوان ذهني شديد
مکان= سالن بازي بولينگتوانايي دنبال کردن راهنمايي کلامياستفاده از 1$ براي پرداخت بازي و انتظار براي باقي مانده پولآموزش ترتيبي و اصولي، خطاي سيستمايک، تصحيح فرايندمهارت را با 6 هفته آموزش به سرعت ياد گرفتنتعميم مهارتSchloss
و همکارانش
]31[تعداد=6
سن=14-17
IQ=32-52
ناتوان ذهني خفيف
مکان=کلاس،مغازهتشخيص اعداد بين 0 تا 5،
نشان دادن همبستگي 1:1
1-5،نوشتن وجمع و تفريقخريد بوسيله استراتژي دلار بعدي و” کارت هاي پول”اموزش از طريق همسالان براي استفاده از استراتژي دلار بعديهمه دانش اموزان در استراتژي دلار بعدي ماهر شدنتعميم مهارت براي خريد در تنضيمات شخصي شدهShafer
و همکارانش
]35[تعداد=1
سن=25
IQ=46
سندروم دان
مکان=خانه، بانکتوانايي تمايز قائل شدن بين اعداد انجام مهارت بدست آوردن پولاعلان صوتي، شبيه سازي ماشين بانک، 5تمرين براي آموزششرکت کنندگان در تمام مهارت هاي آموز داده شده مهار شدنآموزش تعميم مهارت به محيط طبيعي
مطالعهشرکت کنندهمهارت اوليهمهارت مورد هدفمداخلهنتيجه بلافاصلهتعميمFrank & Macfarland
]36[تعداد=43
سن=9
IQ=72
کم توان هوشي ميانه محل=کلاستست مهارت هاي مورد نيازشمارش و شناسايي سکه هاآموزش تقابل يک به يک در شمارش سکه هاآموزش تقابل يک به يک در گروه بزرگ ترجواب به گروه هاي تمرين شده بهتر از گروه هاي تمرين نشده Frank &Wacker
]37[تعداد=4
سن=11-13
IQ=58-70
ناتوان ذهني متوسط
محل=کلاسگذارش نشدهشمارش سکه ها با استفاده از کارت هاي حاوي شماره براي خريداستفاده از کارت هاي متناظر با سکه ها براي خريدمهارت همه سکه ها را کسب کردنشرکت کنندگان مهارت را به ديگر سکه ها تعميم دادنFrederick
و همکارانش
]38[تعداد=2


دیدگاهتان را بنویسید