حجم نمونه : 60 نفر دانش آموز پسر از مدرسه راهيان فضيلت پايه سوم ابتدايي
ابزار تحقيق :
1- تهيه و اجراي پيش آزمون و آزمون نهايي از دانش آموزان گروه آزمايش و کنترل
2- رسانه هاي آموزشي که در تدريس گروه آزمايش مورد استفاده قرار مي گيرد مانند کتاب ،تخته ،تصاوير آموزشي ، فيلم آموزشي …
روش آماري : استفاده از جدول توزيع فراواني ،محاسبه واريانس و مقايسه محاسبات آماري دو گروه آزمايش و کنترل استفاده از آزمون T معني دار بودن تفاوت دو ميانگين و استفاده از آزمون في X2
نتايج
نتايج حاصل از اين تحقيق نشان دهنده اين موضوع است که استفاده از رسانه هاي آموزشي ميزان يادگيري دانش آموزان را افزايش مي دهد و به دنبال آن موجب صرفه جويي در وقت معلمين و دانش آموزان خواهد شد.
آنچه که هنگام تدريس در دو گروه مشاهده شد گوياي اين واقعيت است که کاربرد وسايل و رسانه هاي آموزشي محيط کلاس را پويا و فعال مي کند و عاملي است که دانش آموزان با شوق و علاقه مطالب درسي را فرا مي گيرند. بنابراين با تکيه بر اين علاقه است که مي توان در کلاس روحيه خلاق در دانش آموزان بوجود آورد و از طريق آن زمينه ابتکار و نوآوري را براي جامعه فراهم نمود.
وسايل و رسانه هاي آموزشي مي توانند کيفيت آموزشي را افزايش داده و موجب يادگيري بهتر و سريع تر و موثرتر آموخته هاي دانش آموزان گردد. از آنجاکه انگيزش و علاقه دانش آموزان شرط اساسي در يادگيري و به خاطر سپاري و ياد آوري مطالب و همچنين در نگهداري آن در حافظه دراز مدت است . بنابراين استفاده مناسب از رسانه هاي آموزشي مي تواند در تثبيت آموخته هاي دانش آموزان موثر باشد.
– استفاده از رسانه هاي آموزشي مي تواند محيط آموزشي را پويا و فعال نمايد و سبب مشارکت همه جانبه دانش آموزان در امر يادگيري شود و ارتباط عميق تري را بين معلم و شاگرد برقرار سازد.
– رسانه هاي آموزشي تجارب واقعي ،عيني و حقيقي را در اختيار دانش آموزان قرار مي دهد.
– رسانه هاي آموزشي موقعيت هايي را در اختيار دانش آموزان قرار مي دهد که کسب آنها از راههاي ديگر به سهولت امکان پذير نيست .
3-2- تحقيق بر روي مسئله از ديدگاه معلمين ابتدايي منطقه خورو بيابانک
– پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي رشته آموزش ابتدايي
موضوع : بررسي و ارزيابي ميزان کارايي وسايل کمک آموزشي در رابطه با يادگيري دانش آموزان از ديدگاه معلمين ابتدايي منطقه خور و بيابانک
استاد راهنما : آقاي اکبر قويدل
محقق : محمد ايزدي
سال تحصيلي 74
مرکز آموزش عالي ضمن خدمت فرهنگيان شهيد باهنر
فرضيه هاي تحقيق
1- معلمين نسبت به تاثير وسايل کمک آموزشي در روند آموزشي و يادگيري نگرش مثبت دارند.
2- برنامه هاي آموزشي در جهت استفاده مناسب از وسايل کمک آموزشي تدوين گرديده است.
3- استفاده از تکنولوژي آموزشي باعث صرفه جويي و سرعت يادگيري مي شود.
4- کاربرد تکنولوژي آموزشي در روند تدريس باعث يادگيري دقيق و عميق مي شود.
جامعه آماري و نمونه : آموزگاران ابتدايي در منطقه خور و بيابانک در سال تحصيلي 74-73 از بين آموزگاران ابتدايي منطقه خور و بيانانک به تعداد صد نفر به روش خوشه اي چند مرحله اي انتخاب گرديد.
ابزار جمع آوري اطلاعات : الف ) تهيه و تنظيم و توزيع پرسشنامه بين 100 نفر از معلمين مقطع ابتدايي 26 سوال بسته
ب ) مصاحبه با ده نفر از مديران اين مقطع
نتايج کلي پژوهش
نتايج کلي حاصل از اين تحقيق به شرح ذيل مي باشد :
1- آموزگاران معتقدند که کاربرد وسايل کمک آموزشي کارايي تدريس و يادگيري را افزايش خواهد داد.
2- استفاده از وسايل آموزشي مي تواند امکانات آموزشي بطور يکسان را در تمامي نقاط کشور فراهم سازد.
3- تکنولوژي آموزشي مي تواند محيط آموزش را پويا و فعال نمايد و سبب مشارکت همه جانبه دانش آموزان در امر يادگيري شود و ارتباط بين معلم و شاگرد بيشتر برقرار مي شود.
4- استفاده از وسايل آموزشي يادگيري هاي دانش آموزان را با کاربرد عملي آن در جامعه هماهنگ و همسو مي سازد.
5- با استفاده از وسايل آموزشي و کاربرد آن در کلاس مي توان روحيه خلاق را در دانش آموزان بوجود آورد و ابتکار و نو آوري را براي جامعه به ارمغان آورد.
6- متناسب نمودن مطالب درسي و مد نظر قرار دادن کارهاي عملي در ارزشيابي ها و فراهم آوردن وسايل آموزشي مي تواند مشوق معلمان جهت کاربرد هر چه بيشتر تکنولوژي آموزشي باشد.
7- وسايل آموزشي موجب افزايش يادگيري از لحاظ کمي و کيفي را فراهم خواهد ساخت.
4-2- تحقيق بر روي دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي شهرستان کرمانشاه
پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي
موضوع : بررسي رابطه ميزان آگاهي معلمان و ميزان استفاده از وسايل کمک آموزشي در کلاسهاي پنجم ابتدايي شهرستان کرمانشاه
استاد راهنما : آقاي عبدالعظيم کريمي
محقق : حسنعلي زرشکي قشلاقي
سال تحصيلي 73-72
مرکز آموزش عالي ضمن خدمت فرهنگيان شهيد باهنر
فرضيه هاي تحقيق
1- عدم آشنايي معلمين با طريقه استفاده و کاربرد اين گونه مواد و وسايل باعث عدم استفاده آنان از وسايل کمک آموزشي در امرتدريس است.
2- عدم آگاهي و اعتقاد معلمين نسبت به اثرات مثبت اين گونه مواد و وسايل باعث عدم استفاده معلمين ابتدايي از وسايل کمک آموزشي در امر تدريس شده است.
3- عدم وقت کافي معلمين جهت آماده کردن وسايل و کاربرد آنها و انجام آزمايشات لازم در کلاس باعث عدم استفاده آموزگاران از اين گونه وسايل شده است.
4- تراکم کلاس باعث عدم استفاده معلمين ابتدايي از وسايل آموزشي در تدريس شده است.
5- نبودن فضا و مکان مناسب در آموزشگاه جهت انجام کار با وسايل آموزشي و … باعث عدم استفاده معلمين پنجم ابتدايي از وسايل آموزشي در تدريس شده است.
6- تفاوت قايل نشدن بين معلماني که از اين وسايل استفاده مي کنند و با معلماني که استفاده نمي کنند از سوي مسئولين باعث عدم استفاده معلمين پنجم ابتدايي از وسايل آموزشي در امر تدريس است.
7- نامناسب بودن وسايل موجود در آموزشگاه و فرضيات ديگري از اين قبيل است که موجب عدم استفاده معلمين اين گونه کلاسها در حين تدريس از وسايل آموزش شده و مانع بزرگي در سر راه آموزش و پرورش اصولي و صحيح دانش آموزان گرديده است.
جامعه نمونه و نمونه آماري : از ميان 285 مدرسه شهر کرمانشاه تعداد 549کلاس پنجم موجود بود از ميان مجموعه آموزگاران کلاسهاي پنجم تعداد يک صد نفر به روش خوشه اي چند مرحله اي انتخاب شده است.
ابزار اندازه گيري : ابزار اصلي جمع آوري اطلاعات در اين تحقيق که از آن استفاده شده پرسشنامه است از نوع بسته پاسخ و به ميزان 17 سوال بعنوان علل و عوامل مختلف عدم استفاده از وسايل آموزشي در کلاسهاي مدارس ابتدايي بويژه در کلاسهاي پنجم شهرستان کرمانشاه .
نتايج کلي پژوهش
از بررسي نتايج بصورت کمي و کيفي به اين نتيجه مي رسيم که عوامل و فرضياتي را که در مورد علل عدم استفاده معلمين از وسايل آموزشي و کمک آموزشي در امر تدريس در نظر گرفته و به خاطر بعضي از آنها بيشترين اثر را دارند مانند فرضيه هاي شماره 3 و 5 و ساير عوامل نيز تا حدود درصد مشخص شده موثر بوده که از آنها نبايد غافل شد ليکن اساسي ترين و موثر ترين عوامل همين چند فرضيه بود يعني عامل تراکم کلاس که بايد به نحو ممکن اين تراکم را تقليل و تعديل نمود و عامل دوم نبودن فضا و مکان مناسب در آموزشگاه که بايد به طرق مختلف اين کمبود را هم برطرف نمود.
5-2- تحقيق بر روي دانش آموزان دوره ابتدايي مناطق 2و10و17 تهران
– پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي رشته آموزش ابتدايي
موضوع : بررسي تاثير استفاده از وسايل کمک آموزشي در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره ابتدايي مناطق 2و 10و 17 تهران
استاد راهنما : خانم دکتر پروين ترکمني آذر
محقق : زهره دراج
سال تحصيلي : 77-76
مرکز آموزش عالي ضمن خدمت فرهنگيان شهيد باهنر
بيان مسئله : آيا استفاده از وسايل کمک آموزشي در تدريس باعث افزايش يادگيري در دانش آموزان مي شود ؟
هدف از طرح مسئله بررسي مقدار وسايل کمک آموزشي که در مدارس ابتدايي موجود است و همچنين بررسي اينکه معلمان چه مقدار از اين وسايل آموزشي استفاده مي کنند و چه عاملي باعث مي شود که عده اي از اين وسايل استفاده نمي کنند و همچنين چه عاملي موجب مي شود که عده اي از اين وسايل استفاده کنند و در نهايت هدف اين است که متوجه شويم معلميني که از اين وسايل استفاده مي کنند چه مقدار تاثير در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مي گذارد.
فرضيه تحقيق
1- نداشتن تسلط کافي معلمان در استفاده از وسايل کمک آموزشي باعث مي شود که آنها از بکار بردن وسايل صرفنظر کنند.
2- کمبود و مناسب نبودن وسايل کمک آموزشي باعث مي شود که معلمان از اين وسايل در تدريس استفاده نکنند.
3- حجم زياد کتب و کمبود وقت باعث عدم استفاده معلمان از وسايل کمک آموزشي مي شود.
4- استفاده از وسايل کمک آموزشي در تدريس باعث علاقه مندي دانش آموزان به درس مي شود.
5- در دروسي که از وسايل کمک آموزشي استفاده مي شود پيشرفت دانش آموزان در آن درسها بيشتر است.
6- ارزشيبابي مدير از کار معلمان باعث بکارگيري وسايل کمک آموزشي مي شود.
جامعه آماري : شامل معلمان مدارس ابتدايي از دو مدرسه منطقه 2 و دو مدرسه منطقه يک و دو مدرسه منطقه 17 بودند و تعداد 280 دانش آموز پايه چهارم و پنجم ابتدايي از اين سه منطقه مي باشند گروه نمونه آماري شامل 100 نفر از معلمين پنج پايه مدارس ابتدايي از سه منطقه 2 و 1 و 17 است که به روش تصادفي انتخاب شده اند و 280 نفر دانش آموز از اين سه منطقه که اينها هم به روش تصادفي انتخاب شدند.
ابزار گردآوري اطلاعات : تعداد 100 پرسشنامه براي نظر خواهي از معلمان تهيه شد که اين پرسش نامه داراي 22 سوال و از نوع 3 گزينه اي بله ، خير ، تا حدودي بود و براي 280 نفر دانش آموز هم پرسشنامه تهيه شد که شامل 7 سوال بود.
نتايج کلي
نتيجه اي که از اين تحقيق مي گيريم اين است که استفاده از وسايل کمک آموزشي در امر تدريس باعث افزايش يادگيري در دانش آموزان مي شود و همچنين متوجه مي شويم وقتي دانش آموزان مطالب را ببيند لمس کنند بسازند و خراب کنند اين کار باعث يادگيري دائمي و پيشرفت تحصيلي آنان مي شود استفاده از وسايل کمک آموزشي باعث مي شود مطالب از جنبه حفظي خارج شده و به درک و فهم بيانجامد استفاده از وسايل کمک آموزشي باعث خلاقيت دانش آموزان مي شود و استعداد هاي آنان را شکوفا مي کند و همچنين باعث علاقه مندي آنان به درس مي شود
6-2- تحقيق بر روي مدارس ابتدايي ناحيه 4 کرج و دانشجويان ضمن خدمت
– پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي رشته آموزش ابتدايي
موضوع : بررسي تاثير مواد کمک آموزشي در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
استاد راهنما : جناب آقاي مهندس مرتضي مجد فر
محقق : ملک ملکي
سال اجرا: دي ماه 72
مرکز آموزش عالي فرهنگيان تهران شهيد مدني

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

هدف کلي : آگاهي از مثمر به ثمر بودن مواد کمک آموزشي در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان از ديد معلمين
تعريف مسئله و اهميت تحقيق : تکنولوژي آموزشي چيست ؟ آيا مواد کمک آموزشي بعنوان بخشي از تکنولوژي آموزشي در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان موثر است ؟
بعنوان يک معلم علاقه مند بودم نقش تکنولوژي آموزشي را در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان بدانم و اين کار مستلزم آن بود که مطالعه اي در زمينه تکنولوژي آموزشي داشته باشم لذا براي رسيدن به هدف خود ابتدا به مطالعاتي در رابطه با تکنولوژي آموزشي مبادرت ورزيدم آنگاه با توجه به وسيع بودن موضوع بر آن شدم که نظر همکاران خود را در اين زمينه مورد تجزيه و تحليل قرار دهم چرا که مهمترين عامل در بکارگيري مواد کمک آموزشي مشخص معلم است.
فرضيه ها
1- مواد کمک آموزشي باعث ايجاد انگيزه در دانش آموزان مي شود.
2- دانش آموزان با استفاده از مواد کمک آموزشي تئوريها را با واقعيات خارج از کلاس بهتر تطبيق مي دهند.
3- در دروسي که از مواد کمک آموزشي استفاده مي کنند پيشرفت تحصيلي دانش آموزان محسوس تر است .
روش تحقيق و ابزار کار و جامعه آماري :
روش تحقيق توصيفي – پيمايشي را بعنوان روش تحقيق خود انتخاب کردم . ابزار کار پرسشنامه اي بود که تنظيم و بين 150 نفر از همکاران در دو مدرسه ابتدايي ناحيه 4 حصارک کرج و تعدادي از دانشجويان مرکز آموزش عالي ضمن خدمت فرهنگيان تهران و دانشجويان دانشگاه تربيت معلم حصارک کرج دامشجويان ضمن خدمت فرهنگيان توزيع کردم که تعداد 123 برگ پرسشنامه به دست اينجانب رسيد و 23 برگ از آنها به لحاظ مشاهده عدم صداقت در جوابگويي به سوالات عدم کامل بودن و مخدوش بودن کنار گذاشته شد.
يافته هاي اصلي تحقيق
– با توجه به اينکه 80% معلمان اعتقاد داشتند تدريس توام با استفاده از مواد کمک آموزشي در پيشرفت تحصيلي و شکوفايي استعدادهاي دانش آموزان موثر است. با اين حال 74% آنها با توجه به محدوديت زماني در مدارس چند شيفته استفاده از آن را در تدريس خود وقت گيري مي دانستند.
– 60% معلمان اين تحقيق علاقه مند به استفاده از مواد کمک آموزشي در تدريس بودند با ذکر اين نکته که 74% آنها پيشنهاد کرده بودند آموزش ضمن خدمت جهت آشنايي تمام معلمان با تکنولوژي آموزشي و استفاده بهينه از آن کلاسهايي را در نظر گرفته و تشکيل مي دهد.
– 54% از معلمان با اين نظر که تهيه مواد کمک آموزشي از طرف معلم مشکل است مخالف بودند و 70% آنان عدم استفاده از مواد کمک آموزشي را ناشي از کمبود امکانات مدرسه مي دانستند.
– 70% پرسش شوندگان با اين نظر که مواد کمک آموزشي موجبات حواس پرتي دانش آموزان را فراهم مي سازد مخالف بودند در حالي که 55% آنها معتقد بودند که استفاده از مواد کمک آموزشي موجبات شلوغي کلاس را فراهم نمي کند.
– همچنين يکي از پيشنهادات اين همکاران در زمينه بالا بردن سطح کيفيت مواد کمک آموزشي بود يعني به گونه اي که دانش آموزان همراه خود معلم با وسايل آزمايش و مواد کمک آموزشي درگير شوند و خود دست به آزمايش و خطا بزنند.
آنچه از اين يافته ها مي توان استنباط کرد اين است که : معلمين اعتقاد به استفاده از مواد کمک آموزشي در تدريس را دارند اما در اين راستا عدم آشنايي معلمان با نحوه استفاده از اين مواد و اضطراب از اينکه نتوانند بطور مطلوب از اين وسايل استفاده کنند و نتيجه بگيرند موجب شده که از اين مواد در امر تدريس استفاده نکنند.
هر سه فرضيه در سطح 1% و 05% به اثبات رسيدند يعني با درجه اطمينان 95% و 99% اين فرضيه ها محتمل هستند.
7-2- تحقيق بر روي مدارس ابتدايي پسرانه منطقه 17 تهران
– پايان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسي در رشته آموزش ابتدايي
موضوع : بررسي تاثير استفاده از وسايل کمک آموزشي در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان و مقايسه نظر معلمان و دانش آموزان مدارس ابتدايي پسرانه منطقه 17 تهران .
استاد راهنما : دکتر امان الله قرائي مقدم
محقق : عبدالرسول عباسي کوپايي
سال اجرا : دي ماه 73
مرکز آموزش عالي ضمن خدمت فرهنگيان تهران – شهيد مدني
بيان مسئله : مي دانيم هدف نهايي آموزش و پرورش بدست آوردن مقداري اطلاعات حفظ شده نيست بلکه هدف اصلي تربيت فردي است که به علت اين آموزش در او تغييري حاصل شود پيشرفت تحصيلي زماني حاصل مي شود که يادگيري بطور عميق در فرد ايجاد شود و او بتواند براي مدت طولاني مطالب آموخته شده را مجددا يادآوري کند. بنابراين حفظ کردن مطالب يک روش صحيح يادگيري به حساب نمي آيد بلکه تجربه را بايد بعنوان يادگيري مورد توجه قرار داد. در اينجاست که نقش وسايل کمک آموزشي در يادگيري و پيشرفت تحصيلي مشخص مي شود. يادگيري يک امر حسي است ضمن اينکه يک امر فکري نيز به شمار مي آيد.
ارتباط در کلاس يک نوع همبستگي دو جانبه است که بين معلم و شاگرد ايجاد مي شود. اين همبستگي زماني برقرار مي گردد که آنان بطور موثر با يکديگر فعاليت کنند و منظور يکديگر را بفهمند. وسايل کمک آموزشي مي توانند حواس شاگردان را بکار گيرند زيرا شاگردان فرصت انجام تجربيات مختلف را بدست خواهند آورد يعني شاگردان وقتي مطالب را ببينند بشنوند لمس کنند بنويسند بسازند و آزمايش کنند آموزشي بدست خواهد آمد که منجر به يادگيري دائمي و پيشرفت تحصيلي مطلوب خواهد شد و چون حواس يادگيرنده به نحو احسن بکار گرفته شده است و خود او در امور زندگي و آموزندگي نقش فعال داشته است اثر يادگيري بر روي حواس او پا برجاست در اين صورت مي توان گفت دانش آموز در تحصيل خود پيشرفت داشته است. لذا براي اينکه بدانيم کاربرد وسايل آموزشي چه تاثيري در يادگيري و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دارد و ميزان آنرا از ديدگاه معلمان و دانش آموزان مورد نقد و بررسي قرار دهيم به دنبال پاسخ سوالات زير مي باشيم :
1- چه تعدادي ازمعلمان و دانش آموزان کاربرد وسايل کمک آموزشي را در زمينه هر يک از دروس موثريا بي تاثير مي دانند ؟
2- چه تعداد از معلمان و دانش آموزان وجود کلاس مخصوص آزمايشگاه را در يادگيري موثر يا بي تاثير مي دانند ؟
3- چه تعدادي از معلمان و دانش آموزان در مورد تهيه وسايل کمک آموزشي توسط دانش آموزان و معلمان از درجات خيلي زياد و زياد يا متوسط و کم استفاده کرده اند ؟
4- چه تعدادي از معلمان و دانش آموزان در مورد تازگي وسايل کمک آموزشي براي دانش آموزان و جلب توجه آنها به درس درجات فوق را بر گزيده اند ؟
5- به نظر دانش آموزان تا چه ميزاني نحوه کار کردن با وسايل کمک آموزشي را مي دانند ؟
6- به نظر دانش آموزان و معلمان آيا فرصت مناسب جهت استفاده از وسايل کمک آموزشي توسط دانش آموزان وجود دارد يا خير ؟
7- آيا دانش آموزان بطور انفرادي و مستقل با وسايل کمک آموزشي مي توانند کار کنند يا خير ؟
8- چه تعدادي از معلمان و دانش آموزان استفاده از وسايل صوتي و تصويري را در تدريس موثر يا بي اثر مي دانند ؟
9- به نظر معلمان و دانش آموزان گردش علمي به چه ميزان در يادگيري مي تواند تاثير داشته باشد ؟
هدفهاي تحقيق
در سالهاي اخير به کاربرد وسايل کمک آموزشي در سطوح مختلف تحصيلي به خصوص در دوره ابتدايي تاکيد شده است و درباره فوايد آن مطالب متعددي در مجلات رشد تکنولوژي مجلات رشد معلم و کتب دانشگاهي گفته شده است . زيرا شاگردان مدرسه نيازمندند که بيشتر و بهتر درباره محيط خود بياموزند چون آموختن از طريق تجربه امکان پذير است و در مواردي که برخورد مستقيم شاگرد با شيء وجود ندارد تدريس پيچيده تر مي شود و هر اندازه شاگردان تجارب بيشتر بدست بياورند بهتر و با موقعيت بيشتر قادر خواهند بود ادراکات خود را افزايش دهند. بدين منظور مي خواهيم دريابيم که به چه ميزان وسايل کمک آموزشي در مدرسه وجود دارد ؟ و تا چه اندازه اي از وسايل موجود در مدرسه استفاده مي شود ؟ و استفاده از وسايل کمک آموزشي تا چه حدي در پيشبرد اهداف تدريس موثر است ؟
با توجه به اينکه آموزش و پرورش در سراسر ايران بطور گسترده مي باشد و تحقيق در اين زمينه احتياج به هزينه زياد و زمان طولاني دارد لذا ما نمونه کوچکي از اين جامعه بزرگ يعني تعدادي از دانش آموزان و معلمان ابتدايي منطقه 17 تهران را انتخاب کرده ايم تا بتوانيم با راهنمايي استاد گرامي سريعتر و با هزينه کمتر به نتيجه برسيم .
فرضيه هاي تحقيق
1- وسايل کمک آموزشي مورد نياز در مدرسه نيست .
2- از وسايل موجود در مدرسه استفاده کافي نمي شود.
3- استفاده از وسايل کمک آموزشي به ميزان زيادي در يادگيري تاثير دارد.
4- کلاس مخصوص آزمايشگاه در يادگيري موثر است.
5- دانش آموزان در تهيه وسايل کمک آموزشي دخالت زيادي ندارند.
6- معلمان در تهيه وسايل کمک آموزشي دخالت زياد ندارند.
7- وسايل کمک آموزشي براي دانش آموزان تازگي دارد.
8- دانش آموزان وقت مناسب جهت استفاده از وسايل کمک آموزشي را ندارند.
9- دانش آموزان نحوه استفاده و کار کردن با وسايل کمک آموزشي را نمي دانند.
10- موقع استفاده از وسايل کمک آموزشي توسط معلم همه دانش آموزان به راحتي نمي توانند ببينند.
11- دانش آموزان نمي توانند بطور انفرادي و مستقل از وسايل کمک آموزشي خودشان استفاده کنند.
12- وسايل صوتي و تصويري در يادگيري دانش آموزان تاثير زيادي دارد.
13- گردش علمي به ميزان زيادي در يادگيري دانش آموزان تاثير دارد.
جامعه آماري : تعدادي از دانش آموزان و معلمان ابتدايي منطقه 17 تهران
روش تحقيق : در اين تحقيق در پي نشان دادن و توصيف ارتباط بين کاربرد وسايل کمک آموزشي با يادگيري و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان هستيم لذا از روش تحقيق توصيفي استفاده نموده ايم زيرا مي خواهيم شرايط موجود و واقعي را گزارش کنيم و با استفاده از روشهاي گوناگون به توصيف آن بپردازيم .

بطور خلاصه در اين تحقيق ويژگي هاي زير مد نظر مي باشد:
الف ) جمع آوري اطلاعات واقعي و مفصل از پديده اي ويژه
ب ) شناسايي و بررسي مسائل شرايط و وقايع جاري
ج ) مقايسه و ارزشيابي وقايع
پرسشنامه اي تهيه شد که داراي 23 سوال و از نوع پاسخ گزين بود که پاسخ دهندگان مي بايستي با توجه به سوال به يکي از گزينه هاي خيلي زياد ،زياد ، متوسط ، کم پاسخ دهند و براي دانش آموزان و معلمان از يک نوع بود.
روش آماري : براي نقد و بررسي و تجزيه و تحليل اطلاعات از روشهاي آماري هم چون گرفتن فراواني درصد فراواني و استفاده از جدول في دو بهره گرفته ايم .
جمع بندي نتايج :
1- وسايل و مواد آموزشي مورد نياز براي تدريس هر يک از دروس علوم ،جغرافي ، رياضي و ساير درسها در حد مورد نياز در مدارس وجود ندارد بطور متوسط 65% از معلمان و 60% از دانش آموزان به پرسشهايي که در اين زمينه شده است اظهار داشته اند که ميزان وسايل کمک آموزشي در زمينه هر يک از دروس فوق کم مي باشد .
2- استفاده از وسايل و مواد آموزشي موجود در مدرسه در مورد هر يک از دروس مختلف رضايت بخش نيست . 61% از دانش آموزان و 75% از معلمان به پرسشهايي که در اين زمينه شده است اظهار داشته اند که از وسايل کمک آموزشي در زمينه دروس مختلف استفاده نمي شود.
3- معلماني که از وسايل کمک آموزشي موجود در مدرسه در زمينه هر يک از دروس مختلف استفاده مي کنند تاثير قابل ملاحظه اي در يادگيري دانش آموزان دارد. بطور متوسط 79% دانش آموزان و 88% از معلمان اظهار داشته اند که استفاده از وسايل کمک آموزشي در زمينه هر يک از دروس تاثير زيادي در يادگيري دانش آموزان دارد.
4- 98% از معلمان و 92% از دانش آموزان اظهار داشته اند که در درسهايي که از وسايل کمک آموزشي استفاده نمي شود يادگيري دانش آموزان خيلي کم است.
5- 92% از معلمان و 86% از دانش آموزان اظهار مي دارند که وجود کلاسهاي مخصوص آزمايشگاه تاثير زيادي در يادگيري دانش آموزان دارد زيرا يادگيري علاوه بر شنيدن با ديدن و احتمالا لمس کردن همراه است.


پاسخی بگذارید