فلاحتكار ( 1384) اثرات ويتامين Cجيره رابر روي برخي از شاخص هاي هماتولوژيك، بيو شيميايي ورشد در فيل ماهي (Huso huso) را مورد بررسي قرار داد و نشان داد كه اختلاف معني داري در شاخص گلبول هاي قرمز خون در بين تيمار هاي مختلف تغذيه شده با مقادير مختلف ويتامين وجود دارد.
يوهونگ لين40 و همکاران (2005) براي تعيين نياز ويتامين E براي ماهي Epinephlus malabaricus با دو سطح چربي و تاثير آن بر واکنشهاي ايمني آزمايشي انجام دادند و از دو سطح چربي 4 و 9 درصد و 7 سطح ويتامين E استفاده کردند؛ در هر دو سطح چربي جيرههاي با بيش از 100 ميليگرم بر کيلوگرم جيره ويتامين E بيشترين رشد و افزايش وزن را داشتند و در هر دو سطح چربي جيرههاي حاوي مکمل ويتامين E مقدار باربيتوريک اسيد در کبد و ماهيچه در کمترين مقدار بود ولي، مقدار گلبول سفيد، ليزوزيم،‌ پلاسما، و فعاليت فعاليت رنگدانه تنفسي بيشتر از جيرههاي بدون ويتامين E بود.
دابروسکي41 و همکاران (2004) تاثير ويتامين C را بر شاخصهاي رشد، مقاومت در برابر استرس اکسيژن و مقدار ويتامين C بافت را در بچه ماهيان قزلآلا مورد ارزيابي قرار دادند؛ آنها سه سطح اسيداسکوربيک و سه سطح اکسيژن محلول را مورد آزمايش قرار دادند و بعد از 18 هفته نشان دادند که سرعت رشد بطور معني داري با اکسيژن محلول و سطوح اسيداسکوربيک تحت تاثير قرار ميگيرد و همچنين نتيجه گرفتند که سطوح بالاتري از اسيداسکوربيک جيره، اثرات مفيدتري بر روي رشد در شرايط کمبود اکسيژن و در حالت اکسيژن طبيعي دارد.
پاول42 و همکاران (2004) نياز ويتامين E در جيره غذايي ماهي مريگال با 5 سطح متفاوت مورد آزمايش قرار دادند و مشاهده کردند که افزايش وزن و ضريب رشد ويژه و ضريب کارايي پروتئين با سطح 120 ميليگرم ويتامين E به ازاي هر کيلوگرم جيره بيشتر از ساير سطوح بوده است و ضريب تبديل غذايي بهتري بدست آمد.
چن43 و همکاران (2004) تاثير ويتامين E و C را در بچه ماهيان Notemigonus crysoleucas مورد بررسي قرار دادند و مشاهده کردند که ماهيان تغذيه شده با جيره بدون ويتامين E پروتئين خام کل بدن، چربي کل، ماده خشک، هماتوکريت، هموگلوبين و لنفوسيت آنها کمتراز ماهيان تغذيه شده با جيره حاوي ويتامين E بود و همچنين بقا آنها در برابر استرس دمايي 37-36 درجه کمتر بود و همچنين نشان دادند که بالا بردن ويتامين C در جيره شيوع و شدت علايم کمبود ويتامين C را کاهش ميدهد.
وهلي44 و همکاران (2003) در آزمايشي اثبات کردهاند که افزايش سطح ويتامين E و C (بيشتر از حداقل مورد نياز رشد) منجر به تحريک اثرات آن بر روي پاسخ ايمني سالمونيدهها شده و اجازه داده ماهي بهتر در برابر بيماري و استرس مقاومت کند.
هامر45 و همکاران (1997) اثرات تغذيه با مكمل هاي حاوي ويتامين هاي E و C جيره بر روي شاخص RBC خون در ماهي Salmo salar را مورد بررسي قرار دادند و دريافتند اندركنش بين اين ويتامين ها در رابطه با تاثير بر روي شاخص RBC خون وجود ندارد.
کووي46 و همکاران (1983) نياز ويتامين E ماهي قزلآلاي تغذيه شده با جيرههايي که حاوي اسيدهاي چرب چند غير اشباعي از روغن ماهي بود را مورد بررسي قرار دادند؛ جيره شامل 10? اسيد چرب و سطوح ويتامين 2 تا 10 ميليگرم بر 100 گرم جيره بود در پايان تفاوتي در افزايش وزن مشاهده نشد و ضريب تبديل غذا در همه تيمارها مشابه بود. همچنين هيچگونه علائم کمبود و علائم پاتولوژي مشاهده نگرديد، مرگ مير کمي در بين ماهيان اتفاق افتاده و همچنين افزايش شکنندگي گلبول قرمز در ماهيان تغذيه شده با سطح کم ويتامين E مشاهده شد.

فصل سوم

مواد و روش‌ها
3- مواد و روش‌ها
3-1- مواد
وسايل و مواد مصرفي و غيرمصرفي در تحقيق حاضر در جداول (3-1، 3-2، 3-3) خلاصه شده است:
جدول 3-1-مواد مصرفي مورد استفاده در تغذيه ماهيان
مواد مصرفي1. پودر ماهي 7. ليزين و متيونين
2. پودر سويا 8. آنتياکسيدان
3. روغن ماهي 9. ضد قارچ
4. کازئين 10. مکملهاي معدني و ويتاميني
5. ژلاتين 11. ويتامين E
6. نشاسته 12. ويتامين C

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

جدول 3-2- مواد مصرفي مورد استفاده در بررسي پارامترهاي خوني
مواد مصرفي1. کيت گلوکز 5. کيت توتال پروتئين2. لولههاي اپندرف 6. آب مقطر3. لولههاي هپارينه شده 7. تيغ اسکالپل4. سر سمپلر 8. کووت
جدول 3-3- مواد غير مصرفي مورد استفاده در تحقيق
مواد غير مصرفي1. آکواريوم 6. ميکرو سمپلر2. ترازو ديجيتال 7 . آون3. دماسنج 8 . دستگاه سانتريفوژ4. بخاري آکواريوم 9. دستگاه اسپکتوفتومتر5. سه راهي برق
3-2- روش‌ها
3-2-1- زمان و محل اجراي طرح
اين تحقيق از اسفند ماه 1391 تا ارديبهشت ماه 1392 در مرکز تحقيقات آبزي‌پروري شهيد برآبادي دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان، دانشکده شيلات و محيط زيست، گروه شيلات، صورت گرفت.

3-2-2- تامين ماهي و اجراي عمليات پرورش
ماهيان مورد استفاده در اين طرح، بچه ماهي فلاورهورن ((Cichlosoma sp بود که از کارگاه تکثير و پرورش ماهيان زينتي قم تهيه شدند. ماهيان پس از انجام آداپتاسيون به مدت دو هفته به آکواريومها رهاسازي شدند سپس با سطوح مختلفي از ويتامينهاي E و C تغذيه گرديدند. در اين مطالعه 270قطعه بچه ماهي فلاورهورن با ميانگين وزني 15 گرم در 27 آکواريوم با ابعاد30 *40 *70 و با تراکم 10 عدد در هر آکواريوم پرورش داده شدند.

3-2-3- تغذيه ماهيان
جيره غذايي طبق نيازهاي غذايي ماهي فلاورهورن (پروتئين خام حدود 49?، چربي حدود 9?، فيبر خام 40?،‌ انرژي معادل 4200 کيلوکالري در هر کيلوگرم) با استفاده از نرمافزار UFFDA جيرهنويسي شد. جدول (3-4) جيرههاي آزمايشي تهيه شده را نشان ميدهد.
جدول 3-4 تجزيه اجزاي جيره غذايي و تنظيم جيرههاي آزمايشي
اجزاي جيره غذايي ترکيبات ماکروملکولهاي اجزاي جيره غذايي اجزاي جيره غذايي ( ? ) رطوبت ( ? ) پروتئين
( ? ) چربي
( ? ) کربوهيدرات
( ? ) خاکستر
( ? ) انرژي
( ? ) پودر ماهي 13/8 73/62 8/9 5/14 8/8 71/19 16 پودر سويا 1/9 6/54 6/0 37 77/6 65/14 34 کازئين 9/5 4/30 0 0 88/7 23/14 3/14 ژلاتين 63/10 87 0 0 0 79/16 8/7 نشاسته 32/11 12/0 0 90 0 16/17 3/18 روغن ماهي – 0 100 0 0 33/34 5/7 متيونين – 2/0 ليزين – 2/0 مکمل – 2 ضدقارچ – 25/0 آنتياکسيدان – – – – – – 25/0
براساس فرمول جيره در جدول 3-4 نمونه جيره با دوزهاي مختلف ويتامين E و C طبق جدول 3-5 ساخته شد و در مجموع 9 تيمار آزمايشي تهيه گرديد.

3-5 ميزان مکملهاي ويتاميني در تيمارها
تيمار 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ويتامين C
(mg/kg) 1000 100 100 0 1000 0 100 1000 0 ويتامين E
(mg/kg) 1000 1000 0 1000 100 100 100 0 0

3-2-4- زيست‌سنجي
براي آگاهي از عملکرد رشد ماهيان تحت تاثير استرس تراکم، در ابتداي دوره پرورش و در طول دوره پرورش هر 15 روز ماهيان زيست‌سنجي شدند. براي انجام اين کار تمام ماهيان موجود در آکواريوم‌ها توزين و طول کل آنها محاسبه شد و ماهيان بر اساس 2?وزني تغذيه شدند.

3-2-5- اندازه‌گيري شاخص‌هاي رشد ماهي
3-2-5-1- افزايش وزن بدن47
اين شاخص به منظور مشخص نمودن ميزان تغيير ايجاد شده در وزن ماهيان تغذيه شده با جيرههاي آزمايشي در کل دوره پرورش مورد استفاده قرار گرفت. براي اندازه گيري افزايش وزن بدن از فرمول زير استفاده شد:
رابطه 3-1
BWI= wt2- wt1
گرم وزن اوليه ماهيWt1=
گرم وزن نهايي ماهي Wt2=
3-2-5-2-درصد افزايش وزن بدن48
رابطه 3-2 = [(wt2-wt1) / wt1] *100درصد افزايش وزن
گرم وزن اوليه ماهي Wt1=
گرم وزن نهايي ماهي Wt2=

3-2-5-3- ضريب رشد ويژه49
براي اندازهگيري ضريب رشد ويژه از فرمول زير استفاده شد.
رابطه 3-3= [(Lnwt2 – Ln wt1)/t2-t1] * 100 ضريب رشد ويژه
لگاريتم طبيعي وزن اوليه ماهي Lnwt1=
لگاريتم طبيعي وزن نهايي ماهي Ln wt2 =
طول دوره آزمايش t2-t1=

3-2-5-4- فاکتور وضعيت50
براي اندازهگيري فاکتور وضعيت از فرمول زير استفاده شد.
رابطه 3-4= [W/L3] * 100فاکتور وضعيت
وزن ماهي بر حسب گرمw =
طول کل ماهي بر حسب سانتي مترL =

3-2-5-5- کارايي غذا51
اين شاخص رابطه بين افزايش وزن و رشد رابه ما نشان ميدهد که هرچه بيشتر از 1 باشد بهتر است. براي اندازهگيري کارايي غذا از فرمول زير استفاده شد.
رابطه 3-5 = [live weight gain (g) / dry feed eaten (g)] *100 کارايي غذا
گرم وزن بدست امده ماهي live weight gain (g) =

3-2-5-6- ضريب تبديل غذايي52
براي اندازهگيري ضريب تبديل غذايي از فرمول زير استفاده شد.
رابطه 3-6 =dry feed eaten (g) / live weight gain (g) ضريب تبديل غذايي
غذاي خورده شده (گرم) = dry feed eaten (g)
گرم وزن بدست امده ماهي = live weight gain (g)

3-2-6- کنترل عوامل فيزيکي و شيميايي آب
با توجه به اهميت عوامل محيطي مناسب و يکنواخت نگه داشتن آنها طي دوره پرورش در رشد و سلامتي ماهيان علاوه بر دقت کافي در رعايت بهداشت آکواريومهاي آنها ، براي حفظ سطح اکسيژن محلول به ميزان مناسب در طول آزمايش از هوادهي با سنگ هوا استفاده شد. درجه حرارت با دماسنج هر روز در 3 نوبت و pHو غلظت آمونياک به طور هفتگي اندازهگيري ميشد.

3-2-7- نحوه خونگيري و انجام آزمايشات خوني
3-2-7-1- نحوه خونگيري و نگهداري خون
نمونهگيري خون به وسيله قطع ساقه دمي انجام گرفت. 2 سري نمونه خون، يکسري در لولههاي اپندرف براي بدست آوردن ميزان گلوکز و توتال پروتئين، و يکسري در لولههاي حاوي ماده ضد انعقاد (هپارين) گرفته شد. لولههاي اپندرف را بلافاصله در دستگاه ميکروسانتريفوژ گذاشته تا مايع پلاسما حاصل شود سپس بوسيله ميکروسمپلر، مايع پلاسما را به لولههاي اپندرف ديگر منتقل گرديد و تا انجام آزمايشات مورد نظر در فريزر نگهداري شد. لولههاي هپاريندار حاوي نمونه خون تا رسيدن به آزمايشگاه در مجاورت کيسه يخ نگهداري شدند.


پاسخی بگذارید