ميزان آشنايي دانشجويان در مهاباد با زبان گروه قومي مسلط به مراتب بيشتر از آشنايي دانشجويان در سليمانيه با زبان گروه قومي مسلط مي‌باشد. همانطور که گفته شد يکي از سياستهايي که براي وحدت ملي پيشنهاد شده بود، گسترش زبان فارسي در مناطق کردنشين بود. اين امر درقبال سياست فوق حائز اهميت است. در حالي که اکثر پاسخگويان در مهاباد به زبان فارسي درحد خواندن، نوشتن و مکالمه آشنايي کامل دارند، در حدود 30 % آنها نمي‌توانند زبان مادري خود را به صورت نوشتاري در آورند. اين مسئله مي‌تواند در دراز مدت به هويت ايراني و زبان زنده آن لطمه وارد کند، چرا که زبان کردي يکي از مهم‌ترين زبان‌هاي زنده ايراني مي‌باشد. برعکس در سليمانيه اکثر پاسخگويان به زبان کردي آشنايي کامل داشته و در حد کمتري با زبان عربي آشنا مي‌باشند. ميزان آشنايي کردها در سليمانيه با زبان فارسي کمتر از 50 % و در مهاباد ميزان آشنايي کردها با زبان عربي بيشتر از اين نسبت است. در کل ميزان آشنايي با زبان انگليسي نيز در حد متوسطي مي‌باشد. 3/63% زنان در مهاباد و 100% در سليمانيه در حد نوشتن با زبان کردي آشنايي دارند.80% پاسخگويان مرد در مهاباد و 100% در سليمانيه نيز در حد نوشتن با زبان کردي آشنا بوده اند.100% پاسخگويان زن و مرد در مهاباد در حد خواندن و نوشتن به زبان فارسي آشنا مي باشند.ميزان آشنايي دانشجويان در سليمانيه به زبان عربي کمتر از آشنايي دانشجويان در مهاباد به زبان فارسي است. همچنين کاربرد زبان کردي در مهاباد در گفتگوهاي خودماني در ادبيات مردمي و مانند آنهاست در حالي که در سليمانيه در نامه‌ها، سخنراني‌ها، دانشگاه و مانند آنها به کار مي‌رود. بر اين اساس مهاباد از موارد دو زبان گونگي است. به زعم فيشمن هر موقعيت استعماري که در آن يک زبان بيگانه و يک زبان بومي وجود داشته باشد، از موارد دو زبان گونگي است.

– زبان نوشتاري مورد استفاده:
جدول 12-1-4 : زبان نوشتاري مورد استفاده
شهر
زبان‌ نوشتاريمهابادسليمانيهدرصد کلدرصد مردهادرصد زناندرصد کلدرصد مردهادرصد زنانمکاتبات دوستانکردي7/513/33707/961003/93فارسي7/463/63303/307/6عربي000000انگليسي7/13/30000مکاتبات خانوادگيکردي7/713/7370100100100فارسي3/287/2630000عربي000000انگليسي000000مکاتبات رسمي و اداريکردي3/83/133/37/963/93100فارسي7/917/867/96000عربي0003/37/60انگليسي000000
در عراق زبان کردي به عنوان زبان رسمي مورد قبول واقع شده و در تمامي مناطقي که اکثريت ساکنان آن کرد هستند در تمامي مقاطع آموزشي تدريس مي‌شود. به همين دليل اين زبان در عراق به عنوان گونه والا، استاندارد شده و در توليد ادبيات رسمي از آن استفاده مي‌شود. اين زبان همچنين به طور رسمي آموخته مي‌شود. در ايران زبان کردي به عنوان گونه‌اي پست به طور طبيعي آموخته مي‌شود و در توليد ادبيات رسمي نقشي ندارد. در مقابل زبان فارسي به جاي آن آموزش داده مي‌شود. 70/96 % مکاتبات دوستانه و رسمي و اداري در سليمانيه به زبان کردي و 7/51 % مکاتبات دوستانه و 3/8 % مکاتبات رسمي و اداري در مهاباد به زبان کردي صورت مي‌گيرد. 100 % مکاتبات خانوادگي در سليمانيه و 7/71 % در مهاباد به زبان کردي است.100% مکاتبات دانشجويان پاسخگوي مرد در سليمانيه و 3/33% در مهاباد به زبان کردي است.70% مکاتبات خانوادگي زنان در مهاباد و 100% در سليمانيه به زبان کردي بوده است.

– زبان گفتاري مورد استفاده
جدول 13-1-4 : زبان گفتاري مورد استفاده
شهر
زبان‌ نوشتاريمهابادسليمانيهدرصد کلدرصد مردهادرصد زناندرصد کلدرصد مردهادرصد زنانزبان گفتاري در جمع دوستانکردي853/9380100100100فارسي157/620000عربي000000انگليسي000000زبان گفتاري در خانوادهکردي3/833/933/737/963/93100فارسي7/167/67/263/37/60عربي000000انگليسي000000زبان گفتاري رسميکردي7/413/5330100100100فارسي3/587/4670000عربي000000انگليسي000000
زبان گفتاري (در جمع دوستان) 85 درصد پاسخگويان در مهاباد کردي و 15 % فارسي بوده است. در سليمانيه تمامي دانشجويان در جمع همسالان به زبان کردي صحبت کرده‌اند. زبان کاربردي در خانواده در بين 3/83 % پاسخگويان در مهاباد کردي و در بين 7/16 % فارسي بوده است. 7/96 % پاسخگويان در سليمانيه در منزل به زبان کردي و 3/3 % به زبان فارسي صحبت کرده‌اند. زبان 100 % پاسخگويان در سليمانيه براي گفتمان‌هاي رسمي کردي و در مهاباد 7/41 % زبان کردي و 3/58 % زبان فارسي بوده است.زبان 80% پاسخگويان زن در مهاباد و 100% در سليمانيه در جمع دوستان کردي بوده است.100% پاسخگويان مرد در سليمانيه و 3/53% پاسخگويان در مهاباد براي کارهاي رسمي از زبان کردي استفاده کرده اند.

– مالکيت وسايل:
جدول 14-1-4 : مالکيت وسايل
شهر
وسايلمهابادسليمانيهدرصد کلدرصد مردهادرصد زناندرصد کلدرصد مردهادرصد زنانواکمن3/383/333/437/1603/33دوربين عسکبرداري7/417/267/563/583/443/73دوربين فيلم‌برداري3/23207/26252030خط موبايل و گوشي آن203/237/16100100100کامپيوتر و نوت بوک7/363/23507/617/667/56اتومبيل سواري3/133/133/137/417/367/46
ميزان بهره‌مندي دانشجويان در سليمانيه در رابطه با وسايل بالا بيشتر از دانشجويان در مهاباد مي‌باشد. تمامي دانشجويان در سليمانيه داراي خط موبايل و گوشي آن بوده در حالي که اين نسبت در مهاباد به 20 % مي‌رسد. حداکثر قيمت گوشي موبايل در سليمانيه 250 دلار مي‌باشد. 7/41 % پاسخگويان در سليمانيه و 3/13 % در مهاباد داراي اتومبيل سواري بوده‌اند. 7/26 % پاسخگويان نيز در مهاباد کامپيوتر و يا نوت بوک داشته و اين نسبت در سليمانيه به 7/61 % مي‌رسد. ميزان بهره‌مندي از واکمن در مهاباد 3/38 % و در سليمانيه 7/16 % مي‌باشد. قيمت وسايل ذکر شده در عراق نسبت به ايران پايين‌تر مي‌باشد.3/43% زنان در مهاباد و 3/33% در سليمانيه داراي واکمن هستند.100% زنان و مردان در سليمانيه داراي خط موبايل بوده و در مهاباد 3/23% پاسخگويان مرد و 7/16% زنان داراي خط موبايل هستند.3/13% زنان پاسخگو در مهاباد و 7/46% در سليمانيه داراي اتومبيل سواري مي باشند.

– خوانندگان مورد علاقه در موسيقي:
جدول 15-1-4 : خوانندگان مورد علاقه پاسخگويان در موسيقي
شهر
خوانندهمهابادسليمانيهدرصد کلدرصد مردهادرصد زناندرصد کلدرصد مردهادرصد زنانکرد4/393/517/44705/745/65فارس1/417/365/459/867/11عرب0001/115/98/12ارزش مفقوده(MISSING)5/19138/9101010جمع100100100100100100
يکي از سؤالاتي که در ارتباط با موسيقي به عنوان يک شاخص سرمايه فرهنگي مطرح شده، ذکر 3 نفر خواننده مورد علاقه مي‌باشد. در اين جدول ترکيبي از هر سه خواننده آمده است. در مهاباد به طور متوسط 4/39 % پاسخگويان و در سليمانيه 70 %، اظهار داشته‌اند که خواننده مورد علاقه آنها کرد مي‌باشد. 1/41 % در مهاباد و 9/18 % در سليمانيه نيز خواننده مورد علاقه خود را فارس ذکر کرده‌اند. خواننده مورد علاقه 1/11 % پاسخگويان در سليمانيه عرب مي‌باشد. 5/19 % پاسخگويان در مهاباد به اين سؤال پاسخ نداده‌اند. فرهنگ فارس و موسيقي آن در بين کردها به ويژه در مهاباد گسترش فراواني دارد. حتي کردها در عراق بيشتر به موسيقي فارسي گوش مي‌دهند تا عربي. در چند مورد در شهر سليمانيه، رانندگان تاکسي به موسيقي فارسي گوش مي‌دادند.زنان در مهاباد و سليمانيه ،نسبت به مردان علاقه بيشتري به خوانندگان فارس داشته اند،در حالي که مردها بيشتر به خوانندگان کرد علاقه داشته اند.
خوانندگان مورد علاقه در مهاباد، هايده، مهستي، سياوش قميشي، پويا، علي مردان، طاهر توفيق، مظهر خالقي، نجم الدين غلامي ، معين، محمد ماملي، سيد علي‌اصغر کردستاني، حسن زيرک، شجريان، عباس کمندي، زکريا، کامکارها، شهرام ناظري، گوگوش، ناصر رزازي، کريم کابان، ابي، حسن درزي، داريوش، حميرا، محمد اصفهاني، افشين، ليلا و مرضيه فريقي، منصور، شادمهر عقيلي، بنان، اميد، عليرضا افتخاري و عزير شاهرخ مي‌باشند. خوانندگان مورد علاقه دانشجويان در سليمانيه نيز عثمان هورامي، هيثم يوسف، ابراهيم تاتليس، محمد ماملي، معين، محمد جزا، ايوب علي، پويا، بهجت يحيي، روژ کريم، عطا قرداغي، عدنان کريم، حسن زيرک، تارا رسول، هايده، اندي، مريم مسيح، بيژن کامکار، شهين طالباني، شجريان، کاظم ساحر، زکريا، ميکائيل، ليلا فروهر، منصور، فيروز، کريم کابان، عبدالحليم، چوبي فتاح، مظهر خالقي، ليلا و مرضيه فريقي، ناصر رزازي، سامان عمر، شوان پرور، ام کلثوم و صالح ديلان مي‌باشند.

– ترانه‌ي مورد علاقه:
جدول 16-1-4 : ترانه‌ي مورد علاقه
شهر
ورزشمهابادسليمانيهدرصددرصد مردهادرصد زناندرصددرصد مردهادرصد زنانکردي3/436/5135707466فارسي2/372/402/349/185/162/21عربي0001/115/98/12ارزش مفقوده(MISSING)5/192/88/30000جمع100100100100100100
ترانه‌هاي مورد علاقه‌ي 3/43 % پاسخگويان در مهاباد و 70 % پاسخگويان در سليمانيه کردي مي‌باشد. 2/37 % دانشجويان پاسخگو در مهاباد و 9/18 % در سليمانيه به ترانه‌ي فارسي علاقه‌مند بوده‌اند. در سليمانيه 1/11 % نيز به ترانه‌ي عربي علاقه داشته‌اند.6/51% پاسخگويان مرد در مهاباد و 74% در سليمانيه ،به ترانه کردي علاقه داشته اند.2/34% زنان در مهاباد و 2/21% در سليمانيه به ترانه فارسي علاقه داشته اند.2/12% در سليمانيه به ترانه فارسي علاقه داشته اند. 8/12% زنان و 5/9% مردان در سليمانيه به ترانه عربي علاقه مند مي باشند.
ترانه‌هاي مورد علاقه دانشجويان در سليمانيه ترانه‌هاي لحظه‌ها، وطن، رؤيا، سوزي اوين، اگه چشمات، زير بارون، سفر، خزان پاييز، سوتاني موم، چنان مستم، انا و ليلي، استهري، گله‌يي بي، دو آشق، علينا الهدي، اي تمن پر اسرينم، تنياوره، هلپرکي، جواني جوان، دلي کوردستان، کوردستان، يا ظالمني، آميني دور ولات، تاوان، اشک، آميني و در مهاباد، بهار بولبول، روناک، گل ياس، آي دکتر، برو برو، ديگه دوستم نداري، آهاي خوشگل عاشق، آدم برفي، گل هياهو، سلطان قلب، بناز بناز، زارا، توتو، ني و ناي چوپون، زمانه زمانه، گل نيشان، دگريمه وه، دلالو، بازي بيريان، بوي پيراهن يوسف، الهه ناز، چاو کال، وطن، آستان جانان و هنار هنار مي‌باشد.

– ميزان شرکت در انتخابات:
جدول 17-1-4 : ميزان شرکت در انتخابات
شهر
انتخاباتمهابادسليمانيهدرصد کلدرصد مردهادرصد زناندرصد کلدرصد مردهادرصد زنانمجلس شوراي اسلامي دوره 7507/343/65—رياست جمهوري دوره نهم7/567/477/65—پارلمان کردستان—7/91973/86رفراندم استقلال کردستان—3/88947/82
يکي از شاخص‌هاي رابطه با حکومت، ميزان مشارکت در انتخابات مي‌‌باشد. فرض اصلي ما در اين مورد اين بود که هر چه رابطه با حکومت بيشتر باشد نابرابري کاهش مي‌يابد. ميزان مشارکت دانشجويان سليمانيه در دو انتخابات مورد نظر در رابطه با دانشجويان مهاباد بيشتر است. در مهاباد 50 % دانشجويان در انتخابات مجلس شوراي اسلامي (دوره هفتم) و 7/56 % در انتخابات رياست جمهوري (دوره نهم) شرکت کرده‌اند. در مقابل در سليمانيه 7/91 % دانشجويان در انتخابات پارلماني و 3/88 % در انتخابات رفراندم استقلال کردستان شرکت داشته‌اند.ميزان مشارکت زنان دانشجو در مهاباد بيشتر از مردها بوده و در سليمانيه بالعکس ميزان مشارکت مردان بيشتر از زنان است.
– ميزان درآمد پاسخگويان(به تومان) :
جدول 18-1-4 : ميزان درآمد پاسخگويان(به تومان)
شهر
درآمدمهابادسليمانيهدرصد کلدرصد مردهادرصد زناندرصد کلدرصد مردهادرصد زنانفاقد درآمد3/883/833/937/26103/43200-50 هزار000553/737/36350-200 هزار103/137/6151020+3507/13/303/37/60جمع100100100100100100
‌3/88 % پاسخگويان در مهاباد و 7/26 % در سليمانيه فاقد درآمد شخصي مي‌باشند. 55 % پاسخگويان در سليمانيه در ماه 200-50 هزار تومان درآمد داشته و 3/3 % بيش از 350 هزار تومان در ماه درآمد داشته‌اند. هيچ کدام از پاسخگواين در مهاباد 200-50 هزار تومان در ماه درآمد نداشته و 7/1 % نيز بيش از 350 هزار تومان درآمد داشته‌اند. اکثر پاسخگويان در مهاباد 350-200 هزار و اکثر پاسخگويان در سليمانيه 200-50 هزار تومان در ماه درآمد داشته‌اند.3/93% زنان در مهاباد و 3/43% در سليمانيه فاقد درآمد مي باشند.3/83% مردها در مهاباد و 10% در سليمانيه نيز فاقد درآمد هستند.7/6% پاسخگويان مرد در سليمانيه و 3/3% در مهاباد ،درآمدي بيشتر از 350 هزار تومان در ماه داشته اند.
با توجه به اينکه سطح سنجش متغير فوق مقياسي مي‌باشد و در مرحله بعد، داده‌ها طبقه‌بندي شده‌اند به برخي آماره‌هاي ديگر مرتبط نيز اشاره مي‌کنيم.ميانگين درآمد پاسخگويان در سليمانيه در ماه 135500 و در مهاباد 81916 تومان در ماه مي‌باشد. نيمي از پاسخگويان در سليمانيه بيش از 150 هزار و نيمي ديگر کمتر از آن درآمد داشته‌اند. بخش بزرگي از نمونه‌ها در سليمانيه در نزديکي ميانگين مي‌باشند و توزيع نمونه کشيده است، در حاليکه در مهاباد توزيع نمونه به حالت خوابيده در آمده و اکثر مشاهدات از ميانگين دور مي‌باشند.

– ميزان درآمد خانواده(به تومان) :
جدول 19-1-4 : ميزان درآمد خانواده(به تومان)
شهر
درآمد خانوادهمهابادسليمانيهدرصددرصداظهار نشده2/445200-50 هزار03/43350 تا 2002/343/33+3507/213/18جمع100100
ميانگين درآمد خانواده پاسخگويان در ماه در سليمانيه 314500 و در مهاباد 298916 تومان در ماه مي‌باشد. ميانه درآمد در سليمانيه 300 هزار تومان و در مهاباد 250 هزار تومان در ماه مي‌باشد. نيمي از خانواده پاسخگويان در سليمانيه بيش از 300 هزار تومان در ماه و نيمي ديگر کمتر از آن در ماه درآمد دارند. در مهاباد نيمي از خانواده پاسخگويان در ماه بيش از 250 و نيمي ديگر کمتر از 250 تومان در ماه درآمد داشته‌اند. خانواده اکثر پاسخگويان در هر دو منطقه 200 هزار تومان در ماه درآمد داشته‌اند. پراکندگي درآمد خانواده پاسخگويان در سليمانيه کمتر از مهاباد است.
بعد از طبقه‌بندي درآمد خانواده پاسخگويان نيز اکثر آنها در مهاباد 350-200 و در سليمانيه نيز 200-50 هزار تومان درآمد داشته‌اند. 2/44 % در مهاباد و 5 % در سليمانيه درآمد خانواده خويش را اظهار نداشته‌اند. بطور کلي ميانگين درآمد افراد و خانواده‌هايشان در سليمانيه بيش‌تر از مهاباد است.يکي از دلائل اين امر به مشاغل رده بالاي اداري و حکومتي بر مي گردد که در مهاباد اکثرا در اشغال افراد غيرکرد است.

– درآمد مورد انتظار(به تومان) :
جدول 20-1-4 : درآمد مورد انتظار(به تومان)
شهر
درآمد مورد انتظارمهابادسليمانيهدرصددرصد250-100 هزار07/21400-250 هزار3/183/43+4007/8135جمع100100
ميانگين درآمد مورد انتظار براي زندگي راحت و آسوده در مهاباد در ماه 432500 تومان و در سليمانيه 425 هزار تومان مي‌باشد. نيمي از پاسخگويان در مهاباد درآمد مورد نظر براي زندگي راحت و آسوده در ماه را بيش از 400 هزار تومان و نيمي ديگر کمتر از آن دانسته‌اند. اين مبلغ در سليمانيه 350 هزار تومان در ماه است. اکثر پاسخگويان در سليمانيه درآمد مورد نظر براي زندگي راحت را 300 و در مهاباد 500 هزار تومان در ماه دانسته‌اند. در طبقه‌بندي سه‌گانه نيز مشخص است که اکثر پاسخگويان در مهاباد مبلغ مورد انتظار را بيش از 400 هزار و در سليمانيه 400-250 هزار تومان در ماه ذکر کرده‌اند. هيچ کدام از پاسخگويان در مهاباد، براي زندگي راحت و آسوده در ماه مبلغ 250-100 هزار را انتخاب نکرده‌اند. در حاليکه در سليمانيه 7/21 % پاسخگويان درماه اين مبلغ را انتخاب نموده‌اند. اين مسئله بيانگر آن است که هزينه زندگي در سليمانيه به مراتب پايين‌تر از مهاباد است. تفاوت اولويت هزينه‌ها در موارد بعد مشخص مي‌شود.

– اولويت هزينه‌ها در گذران اوقات فراغت :
جدول 21-1-4 : اولويت هزينه‌ها در گذران اوقات فراغت
شهر
اولويت هزينه‌هامهابادسليمانيهدرصد کلدرصد مردهادرصد زناندرصد کلدرصد مردهادرصد زنانموسيقي8/667/77/463/3گردش و تفريح3/13167/103/337/297/36خريد کتاب3/233/253/21157/203/9ورزش117/83/139/556/7وسيله نقليه2/73/3116/24363/13ظواهر شخصي7/1843/335/163/27/30ارزش مفقوده(MISSING)7/207/367/2000جمع100100100100100100
به غير از مخارج ضروري زندگي در سليمانيه گردش و تفريح جزو اولين اولويت زندگي به شمار مي‌رود. اکثر ساکنان سليمانيه در روزهاي تعطيل و گاهاً عصرها به اماکن تفريحي و دامنه کوه‌ها و درياچه‌ها مي‌روند. وسيله نقليه دومين اولويت و از ضروريات زندگي در اين شهر محسوب مي‌شود. ظواهر شخصي و خريد کتاب بعد از موارد ذکر شده قرار مي‌گيرند. در مهاباد، خريد کتاب اولين اولويت مخارج زندگي در بين دانشجويان مي‌باشد. ظواهر شخصي و گردش و تفريح نيز هر کدام به ترتيب با 7/18% و 3/13 % در رتبه‌هاي بعدي جاي مي‌گيرند. ورزش، وسيله نقليه و موسيقي از کمترين ارزش در سبد مخارج و هزينه‌هاي دانشجويي در مهاباد برخوردار مي‌باشند و در حدود 20 % پاسخگويان اولويت‌هاي خود را خارج از موارد ذکر شده دانسته‌اند.3/25% پاسخگويان مرد در مهاباد و 7/20% در سليمانيه اولين اولويت خود را خريد کتاب دانسته اند.7/30% پاسخگويان زن در سليمانيه اولويت اول خود را گردش و تفريح و در مهاباد نيز 3/33%اولويت اول خود را ظواهر شخصي دانسته اند.
2-4 : نگرش دانشجويان نسبت به گويه ‌هاي مطرح شده
در اين قسمت نگرش دانشجويان مهاباد و سليمانيه را نسبت به گويه‌هاي مطرح شده در پرسشنامه مي‌آوريم. لازم به ذکر است که همه مسائل ذکر شده در پرسشنامه در اينجا آورده نمي‌شود و تنها به مهم‌ترين آنها اشاره مي‌شود. بعد از اين مرحله آزمون فرضيات و تحليل مسير حاصل از رگرسيون چند متغيره مي‌آيد.

– دسترسي به قدرت سياسي در منطقه کردستان:
جدول 1-2-4 : دسترسي به قدرت سياسي در منطقه کردستان
شهر
دسترسي به قدرت سياسيمهابادسليمانيهدرصددرصداصلاً3/835بسيار کم7/217/6کم53/28متوسط353/18زياد107/11بسيار زياد100جمع100100
به زعم تدگار، دسترسي به موقعيت‌هاي قدرت سياسي ملي و يا منطقه‌اي يکي از شاخص‌هاي تمايزات سياسي و حزبي به شمار مي‌رود.در اين تحقيق 3/18 % پاسخگويان در مهاباد و 35 % پاسخگويان در سليمانيه اظهار داشته‌اند که امکان دسترسي به قدرت سياسي در کردستان ممکن نيست. 7/21 % دانشجواين در مهاباد و 7/6 % در سليمانيه دسترسي به قدرت سياسي را بسيار کم دانسته‌اند. 35 % پاسخگويان در مهاباد و 3/18 % در سليمانيه دسترسي به قدرت سياسي در کردستان را متوسط دانسته‌اند. 10% پاسخگويان در مهاباد و در سليمانيه 7/11 %، دسترسي به قدرت سياسي در منطقه کردستان را زياد دانسته‌اند. هيچ کدام از پاسخگويان در سليمانيه دسترسي به قدرت سياسي در کردستان را بسيار زياد ندانسته‌اند، در حالي که در مهاباد 10 % پاسخگويان دسترسي به قدرت سياسي در کردستان را بسيار زياد ارزيابي کرده‌اند. قدرت سياسي در مهاباد در انحصار دولت و در سليمانيه در انحصار احزاب است. شاخص ديگر تمايزات سياسي و حزبي، دسترسي به مشاغل سياسي (فرمانداري، استانداري و … ) مي‌باشد که در ادامه به آن اشاره مي‌کنيم.
– دسترسي به مشاغل سياسي:
جدول 2-2-4 : دسترسي به مشاغل سياسي
شهر
دسترسي به مشاغل سياسيمهابادسليمانيهدرصددرصداصلاً307/66بسيار کم3/185کم157/11متوسط157/6زياد3/1810بسيار زياد3/30جمع100100
يکي از شاخص هاي نابرابري امکان دستيابي به مشاغل است.همانطور که گفته شد دسترسي به مشاغل سياسي و نظامي يکي از شاخص‌هاي تمايزات سياسي و حزبي به شمار مي‌رود. 7/66 % پاسخگويان در سليمانيه و 30 % پاسخگويان در مهاباد، دسترسي به مشاغل سياسي را ممکن ندانسته‌اند. 3/18 % پاسخگويان در مهاباد و 5 % پاسخگويان در سليمانيه دسترسي به مشاغل سياسي را بسيار کم دانسته‌اند. 3/18 % پاسخگويان در مهاباد در مقابل 10 % پاسخگويان در سليمانيه دسترسي به مشاغل سياسي را زياد دانسته‌اند. هيچ کدام از پاسخگويان در سليمانيه دسترسي به مشاغل سياسي را بسيار زياد ندانسته‌اند. دسترسي به مشاغل سياسي در سليمانيه وابسته به عضويت افراد در حزب حاکم شهر (اتحاديه ميهني کردستان) و در مهاباد وابسته به عضويت افراد در ساختار حکومت مي‌باشد. لذا اکثر پاسخگويان امکان دسترسي به مشاغل سياسي را کمتر از متوسط ارزيابي کرده‌اند.همانگونه که ضوابط دستيابي به مشاغل بعد از انقلاب تغيير کرده اند ،بسياري از کردها در ايران از اين موقعيت ها محروم شده اند.
متغير ديگر مطرح شده در اين تحقيق نابرابري درآمد مي‌باشد. به زعم تدگار، نابرابري درآمد به واسطه‌ي شاخص‌هاي نابرابري در دارايي، دسترسي به آموزش فني و عالي، حضور در فعاليت‌هاي تجاري و حضور در موقعيت‌هاي رسمي سنجيده مي‌شود. به به نابرابري در درآمد اشاره شد. دسترسي به آموزش فني و عالي در مهاباد بيشتر از سليمانيه است. مردم سليمانيه سال‌ها درگير مبارزه با بعث بوده و امکان دسترسي به آموزش عالي در حد بسيار پاييني براي‌شان ميسر بود. به شاخص‌هاي حضور در فعاليت‌هاي تجاري و حضور در موقعيت‌هاي رسمي نيز اشاره مي‌شود.

– حضور در موقعيت‌هاي رسمي :
جدول 3-2-4 : حضور در موقعيت‌هاي رسمي
شهر
حضور در موقعيت‌هاي رسميمهابادسليمانيهدرصددرصداصلاً2045بسيار کم157/26کم7/167/6متوسط7/313/13زياد153/8بسيار زياد7/10جمع100100
حضور در موقعيت‌هاي رسمي (وزارت، سفارت، سخنگو و …) يکي از شاخص‌هاي نابرابري درآمد است، چرا که درآمد وابستگي شديدي به شغل دارد. در سليمانيه 45 % و در مهاباد 20 % پاسخگويان حصور در موقعيت‌هاي رسمي را امکان‌ناپذير دانسته‌اند. 15 % پاسخگويان در مهاباد و 7/26 % پاسخگويان در سليمانيه امکان حضور در موقعيت‌هاي رسمي را بسيار کم دانسته‌اند. 7/31 % پاسخگويان در مهاباد و 3/13 % در سليمانيه امکان حضور در موقعيت‌هاي رسمي را متوسط دانسته اند. بر اين اساس دانشجويان در مهاباد نسبت به سليمانيه احساس بهتري نسبت به امکان حضور در موقعيت‌هاي رسمي دارند.
شاخص ديگر نابرابري درآمد، حضور در فعاليت‌هاي تجاري است که به آن اشاره مي‌کنيم.
– حضور در فعاليت‌هاي تجاري:
جدول 4-2-4 : حضور در فعاليت‌هاي تجاري
شهر
حضور در فعاليت‌هاي تجاريمهابادسليمانيهدرصددرصداصلاً3/370بسيار کم3/1810کم203/8متوسط7/367/11زياد3/180بسيار زياد3/30جمع100100
امکان حضور در فعاليت‌هاي تجاري، شاخص ديگر نابرابري درآمد است. 70 % دانشجويان در سليمانيه و 3/3 % پاسخگويان در مهاباد امکان حضور در فعاليت‌هاي تجاري را منتفي دانسته‌اند. فعاليت تجاري در سليمانيه در بهترين حالت به معني راه‌اندازي کمپاني و در مهاباد به معني حضور در بازار آزاد مي‌باشد. 7/36 % پاسخگويان در مهاباد و 7/11 % در سليمانيه امکان حضور در فعاليت‌هاي تجاري را متوسط دانسته‌اند. هيچ کدام از پاسخگويان در سليمانيه امکان حضور در فعاليت‌هاي تجاري را زياد و بسيار زياد ندانسته‌اند. در مهاباد 3/18 % پاسخگويان امکان حضور در فعاليت‌هاي تجاري را زياد و 3/3 % بسيار زياد دانسته‌اند.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

ميزان آشنايي دانشجويان را با زبان‌هاي کردي، فارسي و عربي در قسمت‌هاي قبل مشخص نموديم. در اينجا به چند گويه و پاسخ‌هاي دانشجويان در رابطه با ارزش هر کدام از زبان‌ها اشاره مي‌کنيم و اينکه زبان کردي در دو منطقه مورد نظر چه جايگاهي دارد.


پاسخی بگذارید